Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-16-Speech-3-183"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091216.14.3-183"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Herr talman! Rådet är verkligen tacksamt för det enorma engagemang som Europaparlamentet känner i denna fråga. Jag ska svara på några frågor. Kasoulides: Handlingsplanen tar avstamp i det regionala perspektivet. Det är helt centralt. Den lägger – och det är det arbete som styr EU – väldigt stor tyngd på gott styrelseskick, arbete mot korruption och rättsstatens principer. Här kommer Afghanistan och Pakistan att behöva stöd under mycket, mycket lång tid. Kasoulides har rätt i att vi inte har ägnat tillräckligt stor uppmärksamhet åt narkotikafrågan. Vi stöder de ansträngningar som finns, till exempel Unidoc-samarbetet och tekniskt bistånd. Detta måste fortsätta. Viktigast av allt är förstås att stödja den afghanska regeringens arbete för att skapa bättre välstånd och gott samhällsstyre. Till Arlacchi vill jag säga att vi håller med om att de ansträngningar som har gjorts hittills inte varit tillräckligt koordinerade. Det är ett problem för EU och därför är det så viktigt att vi har denna plan nu. Också det svenska ordförandeskapet har kämpat hårt under hösten med att få fram den typ av uppgifter som ni efterfrågar – vem som gör vad och hur mycket – och få en sammanhållen idé om detta. Nu har vi ett bättre grepp, och vi ser verkligen fram emot ert betänkande, som kan hjälpa oss i detta arbete när vi går framåt, och också emot ett samarbete med er och utrikesutskottet. Till Danjean skulle jag vilja säga att Eupol är en mycket viktig del av samarbetet och den viktigaste delen för den afghanska regeringen när det gäller civilt polisarbete. Det har visat sig att det finns ett mycket starkt ledarskap på plats. Eupols kvaliteter erkänns av alla parter – afghanerna, USA och andra parter. Här har vi ökat styrkan med 280 internationella medarbetare. Tyvärr har inte medlemsstaterna kunnat ställa upp med de 400 personer som vi behöver, och en uppmaning till bidrag pågår för närvarande eftersom vi vill att medlemsstaterna ska bidra här. Som det ser ut idag konsoliderar Eupol sin verksamhet på sex strategiska områden där vi tror att det kan ge ett mervärde: polisunderrättelser, brottsutredningar, befälstrukturen i polisen, kopplingar mellan polis och åklagare, kampen mot korruption samt mänskliga rättigheter och jämställdhet. Detta är de afghanska prioriteringarna. Nato kommer nu att engagera sig i polisutbildningen genom sitt utbildningsuppdrag och här måste vi naturligtvis intensifiera samarbetet. Slutligen vill jag säga att handlingsplanen är oerhört viktig för att tillgodose att EU använder sina resurser på ett bättre och mer koordinerat sätt. Nu måste vi fokusera på att genomföra alla dessa goda idéer. Detta genom det regionala perspektivet, genom det egna ansvaret från Afghanistans och Pakistans regeringar och genom att fokusera på våra politiska prioriteringar, rättsstaten, demokrati och mänskliga rättigheter. EU är en partner. En mycket viktig partner, men det finns även andra i regionen. Här måste vi naturligtvis samarbeta. Vi ser fram emot Londonkonferensen, där Karzai förhoppningsvis kommer att lägga fram sina planer, och att vi kan utöka stödet efter det. EU:s stöd är långsiktigt och uthålligt och det ska vara hållbart. Det är denna signal som vi måste ge. Detta kommer att ta tid. Vi måste vara realistiska. Det är ett mycket, mycket omfattande arbete som ligger framför oss. Därför behöver EU:s engagemang finnas där. Vi måste ge signalen att vi kommer att finnas under lång tid, inte minst för kvinnornas och barnens skull, så som många ledamöter har tagit upp."@sv22
lpv:translated text
"Pane předsedající, Rada je opravdu vděčná za obrovský zájem Evropského parlamentu o tento problém. Odpovím na některé vaše otázky. Pan Kasoulides: akční plán vychází z regionální perspektivy. To je úplně nejdůležitější. Enormní důraz je kladen na řádnou státní správu, boj proti korupci a principy právního řádu, a to je práce, na kterou se orientuje. V těchto oblastech bude Afghánistán a Pákistán potřebovat naši podporu ještě velmi, velmi dlouhou dobu. Pan Kasoulides má pravdu, když říká, že jsme nevěnovali dostatečnou pozornost otázce drog. Podporujeme dosavadní úsilí, například spolupráci s UNIDOC a její technickou podporu. To musí pokračovat. Nejdůležitější ovšem je podporovat práci, kterou dělá afghánská vláda, a vytvořit větší prosperitu a dobrou sociální správu. Panu Arlacchimu bych chtěla říci, že souhlasíme, že úsilí vyvíjené do dnešního dne nebylo dostatečně koordinované. To je problém EU, a proto je tak důležité, abychom nyní měli tento plán. Švédské předsednictví během podzimu také velmi usilovalo o získání typu informací, jaké požadujete – kdo co dělá a jak –, aby získalo celkový přehled o situaci. Nyní máme lepší obrázek a velmi se těšíme na vaši zprávu, která nám může pomoci pokročit v této práci, a také na spolupráci s vámi a s Výborem pro zahraniční věci. Panu Danjeanovi bych chtěla říci, že EUPOL je velmi důležitou součástí naší spolupráce a nejdůležitějším faktorem pro afghánskou vládu, co se týká práce civilní policie. Ukázalo se, že tu funguje silné vedení. Kvality EUPOLu uznávají všechny strany – Afghánci, USA a další. Síly jsme navýšili o 280 mezinárodních pracovníků. Je nám líto, že členské státy nebyly schopné poskytnout 400 pracovníků, které požadujeme, a nyní žádáme o další přispění, protože chceme, aby se členské státy zapojily. V současnosti je situace taková, že EUPOL posiluje svoje aktivity v šesti strategických oblastech, kde věříme, že můžeme přidat hodnotu: policejní zpravodajská služba, vyšetřování trestných činů, struktura velení policie, vazby mezi policií a žalobci, boj s korupcí a také lidská práva a rovnost. To jsou afghánské priority. NATO se nyní zapojuje do výcviku policie v rámci své mise a samozřejmě musíme v této oblasti posílit spolupráci. Konečně bych ráda uvedla, že akční plán je velmi důležitý v tom, že umožňuje EU lépe a koordinovaněji využít své zdroje. Musíme se soustředit na realizaci všech těchto dobrých myšlenek. Můžeme tak činit v rámci regionální perspektivy, převzetí odpovědnosti samotnými vládami Afghánistánu a Pákistánu a zaměření na naše politické priority, právní stát, demokracii a lidská práva. EU je jeden partner. Velmi důležitý partner, ale v regionu působí také další partneři, se kterými musíme přirozeně spolupracovat. Těšíme se na londýnskou konferenci, na které, jak doufáme, prezident Karzáí předloží své plány, a očekáváme, že potom budeme moci zvýšit naši podporu. Podpora EU je dlouhodobá a trvalá a musí být udržitelná. To je signál, který musíme vyslat. Vyžádá si to čas. Musíme být realističtí. Před námi je spousta práce. Proto potřebujeme angažovanost EU. Je třeba vyslat signál, že jsme dlouhodobě zainteresováni – v neposlední řadě v zájmu žen a dětí, jak mnozí poslanci uváděli."@cs1
"Hr. formand! Rådet er oprigtig taknemmelig for det store engagement, Europa-Parlamentet lægger for dagen i denne sag. Jeg vil besvare nogle af Deres spørgsmål. Hr. Kasoulides: Handlingsplanen tager udgangspunkt i det regionale perspektiv. Det er helt centralt. Der lægges enorm vægt på god regeringsførelse, korruptionsbekæmpelse og retsstatsprincipperne, og det er det arbejde, som er styrende for EU. På disse områder vil Afghanistan og Pakistan have brug for vores støtte i meget meget lang tid fremover. Hr. Kasoulides har ret i, at vi ikke har været tilstrækkelig opmærksomme på narkotikaproblemet. Vi støtter den indsats, der bliver gjort, f.eks. UNIDOC-samarbejdet og teknisk bistand. Det skal fortsætte. Vigtigst af alt er det naturligvis at støtte det arbejde, den afghanske regering gør med at skabe større velstand og god social styring. Til hr. Arlacchi vil jeg gerne sige, at vi er enige i, at de bestræbelser, der er gjort indtil nu, ikke har været tilstrækkelig koordinerede. Det er et problem for EU, og det er derfor, det er så vigtigt for os at have denne plan nu. Det svenske formandskab har også kæmpet hårdt her i efteråret for at opnå den type information, De efterlyser – hvem gør hvad og hvor meget – og få et overblik over, hvad der sker. Vi har nu et bedre billede, og vi ser meget frem til Deres betænkning, der kan hjælpe os, når vi går videre med dette arbejde, og til at samarbejde med Dem og Udvalget om Udenrigsanliggender. Jeg vil gerne sige til hr. Danjean, at EUPOL er et meget vigtigt element i vores samarbejde og det vigtigste element for den afghanske regering med hensyn til civilt politiarbejde. Det er kommet frem, at der er etableret et meget stærkt lederskab. EUPOL's kvaliteter anerkendes af alle parter – afghanerne, USA og andre. Vi har øget arbejdsstyrken med 280 internationale medarbejdere. Vi beklager, at medlemsstaterne ikke har været i stand til at stille de 400 medarbejdere, vi behøver, og vi indkalder i øjeblikket yderligere bidrag, fordi vi ønsker, at medlemsstaterne er med her. Som sagerne står i øjeblikket, er EUPOL ved at konsolidere sine aktiviteter på seks strategiske områder, hvor vi mener, det kan give en merværdi. Det drejer sig om politiefterforskning, efterforskning af forbrydelser, kommandostrukturen i politiet, forbindelserne mellem politi og anklagere, bekæmpelse af korruption samt menneskerettigheder og ligestilling. Det er de afghanske prioriteringer. NATO skal nu inddrages i politiuddannelsen gennem sin uddannelsesmission, og naturligvis skal vi intensivere vores samarbejde på dette område. Endelig vil jeg gerne sige, at handlingsplanen er utrolig vigtig for at sikre, at EU udnytter sine ressourcer på en bedre og mere samordnet måde. Vi skal nu fokusere på at gennemføre alle disse gode idéer. Det kan vi gøre gennem det regionale perspektiv, gennem det ansvar, regeringerne i Afghanistan og Pakistan selv påtager sig, og ved at fokusere på vores politiske prioriteringer, retsstaten, demokrati og menneskerettigheder. EU er én partner. En meget vigtig partner, men der er også andre partnere i regionen, og naturligvis skal vi samarbejde med dem. Vi ser frem til Londonkonferencen, hvor præsident Karzai forhåbentlig vil fremlægge sine planer, og vi ser frem til herefter at øge vores støtte. EU's støtte er langsigtet og varig, og den skal være bæredygtig. Det er det signal, vi skal sende ud. Det vil tage tid. Vi er nødt til at være realistiske. Vi har et enormt arbejde foran os. Derfor har vi brug for, at EU er engageret. Vi har brug for at udsende et signal om, at vi er der i lang tid – ikke mindst af hensyn til kvinderne og børnene, som mange medlemmer har nævnt."@da2
"Herr Präsident, der Rat ist wirklich dankbar für das überwältigende Engagement, welches das Europäische Parlament bei diesem Thema unter Beweis stellt. Ich werde einige Ihrer Fragen beantworten. Herr Kasoulides: Dem Aktionsplan liegt als Ausgangspunkt die regionale Sichtweise zugrunde. Das ist von absolut zentraler Bedeutung. Es wird sehr viel Wert auf verantwortungsvolles Handeln, den Kampf gegen die Korruption und die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit gelegt, und durch diese Arbeit lässt sich die EU leiten. Afghanistan und Pakistan werden unsere Unterstützung in diesen Bereichen zukünftig noch sehr, sehr lange benötigen. Herr Kasoulides hat Recht damit, dass wir dem Thema der Drogen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir unterstützen die bestehenden Anstrengungen, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem UNODOC (United Nations Office on Drugs and Crime / Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung) und die Leistung technischer Hilfe. Diese müssen fortgesetzt werden. Das Allerwichtigste ist natürlich die Unterstützung der Arbeit der afghanischen Regierung, um größeren Wohlstand und eine verantwortungsbewusste soziale Staatsführung zu erzielen. Herr Arlacchi, seien Sie versichert, dass auch wir die Ansicht vertreten, die Koordinierung der bisherigen Bemühungen sei nicht ausreichend gewesen. Dies stellt ein Problem für die EU dar, und darum ist das Vorhandensein dieses Planes für uns jetzt so wichtig. Auch der schwedische Vorsitz hat im Herbst große Anstrengungen unternommen, um die von Ihnen geforderten Informationen zu erhalten – wer was tut und wie viel – und sich einen Überblick von der Lage zu verschaffen. Wir haben jetzt eine bessere Vorstellung davon und freuen uns sehr auf Ihren Bericht, der uns bei der Fortführung dieser Arbeit helfen kann, sowie auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten. Herrn Danjean, meines Erachtens stellt EUPOL eine sehr wichtige Komponente unserer Zusammenarbeit und die zentrale Komponente im Hinblick auf die zivile Polizeiarbeit für die afghanische Regierung dar. Erwiesenermaßen hat sich dort eine starke Führung etabliert. Die Qualitäten von EUPOL werden von allen Beteiligten anerkannt – den Afghanen, den USA und anderen Beteiligten. Wir haben das Personal um 280 internationale Mitarbeiter aufgestockt. Bedauerlicherweise sind die Mitgliedstaaten nicht in der Lage gewesen, die 400 von uns benötigten Mitarbeiter zu stellen und wir fordern derzeit weitere Beiträge, da wir die Mitgliedstaaten einbeziehen möchten. Nach dem heutigen Stand der Dinge konsolidiert EUPOL seine Aktivitäten in sechs strategischen Bereichen, wo unserer Meinung nach ein Mehrwert erzielt werden kann: polizeiliche Informationssysteme, strafrechtliche Ermittlung, die Kommandostruktur innerhalb der Polizei, Vernetzung von Polizei und Staatsanwälten, Kampf gegen die Korruption sowie Menschenrechte und Gleichbehandlung. Hier liegen die Prioritäten für Afghanistan. Jetzt soll die NATO im Rahmen ihrer Ausbildungsmission in die Polizeiausbildung eingebunden werden und selbstverständlich müssen wir unsere Zusammenarbeit in diesem Bereich verstärken. Schließlich ist der Aktionsplan meiner Ansicht nach von entscheidender Bedeutung, insofern er die EU in die Lage versetzt, ihre Mittel in einer vorteilhafteren, besser koordinierten Art und Weise zu verwenden. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, all diese guten Ideen umzusetzen. Das kann aus der regionalen Sichtweise heraus geleistet werden, auf Basis der von den Regierungen Afghanistans und Pakistans eigens übernommenen Verantwortung und indem wir uns auf unsere politischen Prioritäten konzentrieren, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte. Die EU ist ein Partner. Ein sehr wichtiger Partner, aber es gibt auch noch weitere Partner in der Region und natürlich müssen wir mit ihnen zusammenarbeiten. Wir freuen uns auf die Konferenz von London, anlässlich der Präsident Karzai hoffentlich seine Pläne vorlegen wird, und wir freuen uns darauf, im Anschluss daran unsere Unterstützung zu verstärken. Die von der EU geleistete Unterstützung ist von langfristiger und dauerhafter Natur und muss nachhaltig sein. Dieses Signal müssen wir aussenden. Das wird Zeit in Anspruch nehmen. Wir müssen realistisch sein. Vor uns liegt eine ungeheure Fülle an Aufgaben. Daher ist ein Engagement der EU notwendig. Wir müssen ein Signal aussenden, dass wir langfristig mit von der Partie sind – nicht zuletzt um der Frauen und Kinder willen, wie es viele Abgeordnete zum Ausdruck gebracht haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο είναι πραγματικά ευγνώμον για την τεράστια δέσμευση που έχει επιδείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το ζήτημα. Θα απαντήσω σε ορισμένα εκ των ερωτημάτων σας. Κύριε Κασουλίδη: το σχέδιο δράσης λαμβάνει την περιφερειακή προοπτική ως σημείο εκκίνησης. Θεωρείται απόλυτα κεντρικό ζήτημα. Δίνεται τεράστια έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τις αρχές του κράτους δικαίου, και αυτό είναι το έργο που κατευθύνει την ΕΕ. Σε αυτούς τους τομείς το Αφγανιστάν και το Πακιστάν θα χρειαστούν τη στήριξή μας για πολύ καιρό ακόμα. Ο κ. Κασουλίδης έχει δίκιο όταν δηλώνει ότι δεν έχουμε δώσει επαρκή προσοχή στο ζήτημα των ναρκωτικών. Στηρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, για παράδειγμα, τη συνεργασία και την τεχνική βοήθεια της UNIDOC. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Βέβαια, πιο σημαντικό είναι να στηρίξουμε το έργο της αφγανικής κυβέρνησης όσον αφορά τη δημιουργία μεγαλύτερης ευημερίας και χρηστής κοινωνικής διακυβέρνησης. Στον κ. Arlacchi θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε με το γεγονός ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί έως σήμερα δεν ήταν επαρκώς συντονισμένες. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για την ΕΕ και για αυτόν τον λόγο είναι τόσο σημαντικό για εμάς τώρα αυτό το σχέδιο. Η σουηδική Προεδρία αγωνίστηκε επίσης σκληρά κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου προκειμένου να λάβει τις πληροφορίες τις οποίες ζητάτε –ποιος κάνει τι και σε ποιον βαθμό– καθώς και να σχηματίσει μια συνολική εικόνα της κατάστασης. Διαθέτουμε πλέον καλύτερη εικόνα και αναμένουμε με ανυπομονησία την έκθεσή σας, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το έργο, καθώς και τη συνεργασία με εσάς και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Στον κ. Danjean θα ήθελα να πω ότι η EUPOL αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο της συνεργασίας μας και το σημαντικότερο στοιχείο για την αφγανική κυβέρνηση όσον αφορά το έργο της πολιτικής αστυνομίας. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει πολύ ισχυρή ηγεσία. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της EUPOL αναγνωρίζονται από όλα τα μέρη –τους Αφγανούς, τις ΗΠΑ και άλλα μέρη. Έχουμε αυξήσει τον αριθμό του διεθνούς προσωπικού κατά 280. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν καταφέρει να παράσχουν τους 400 εργαζομένους που χρειαζόμαστε και ζητούμε περαιτέρω συμβολή, επειδή θέλουμε τη συμμετοχή των κρατών μελών. Σήμερα, η EUPOL ενοποιεί τις δραστηριότητές της σε έξι στρατηγικούς τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι μπορεί να προστεθεί αξία: τις υπηρεσίες πληροφοριών της αστυνομίας, την έρευνα των εγκλημάτων, τη διοικητική δομή της αστυνομίας, τις σχέσεις μεταξύ αστυνομίας και εισαγγελέων, την πάταξη της διαφθοράς, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα. Αυτές είναι οι αφγανικές προτεραιότητες. Το NATO πρόκειται τώρα να συμμετάσχει στην εκπαίδευση των αστυνομικών μέσω της εκπαιδευτικής αποστολής του και, φυσικά, πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα. Τέλος, θα ήθελα να δηλώσω ότι το σχέδιο δράσης είναι εξαιρετικά σημαντικό προκειμένου να επιτρέψει στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει τους πόρους της με καλύτερο και πιο συντονισμένο τρόπο. Πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή όλων αυτών των καλών ιδεών. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε μέσω της περιφερειακής προοπτικής, της ανάληψης ευθύνης από τις ίδιες τις κυβερνήσεις του Αφγανιστάν και του Πακιστάν και της εστίασης στις πολιτικές προτεραιότητές μας, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ αποτελεί έναν εταίρο. Έναν πολύ σημαντικό εταίρο, ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι εταίροι στην περιοχή και, βεβαίως, πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους. Προσβλέπουμε στη διάσκεψη του Λονδίνου στην οποία ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος Karzai θα παρουσιάσει τα σχέδιά του και αναμένουμε την μετέπειτα αύξηση της στήριξής μας. Η στήριξη της ΕΕ είναι μακροπρόθεσμη και διαρκής και πρέπει να είναι βιώσιμη. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να αποστείλουμε. Θα χρειαστεί καιρός. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε τεράστιο όγκο έργου μπροστά μας. Γι αυτό χρειαζόμαστε τη δέσμευση της ΕΕ. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα της μακροπρόθεσμης δέσμευσης –κυρίως προς όφελος των γυναικών και των παιδιών, όπως ανέφεραν πολλοί βουλευτές."@el10
"Mr President, the Council is genuinely grateful for the huge commitment shown by the European Parliament on this issue. I will answer some of your questions. Mr Kasoulides: the action plan takes the regional perspective as its starting point. It is absolutely central. Enormous emphasis is placed on good governance, combating corruption and the principles of the rule of law, and this is the work that is guiding the EU. In these areas, Afghanistan and Pakistan will need our support for a very, very long time to come. Mr Kasoulides is right in saying that we have not given sufficient attention to the drugs issue. We support the efforts being made, for example, the UNIDOC cooperation and technical assistance. This must continue. Most important of all, of course, is to support the work that the Afghan government is doing to create greater prosperity and good social governance. To Mr Arlacchi, I would say that we agree that the efforts made to date have not been sufficiently coordinated. That is a problem for the EU, and that is why it is so important for us to have this plan now. The Swedish Presidency has also struggled hard during the autumn to obtain the type of information that you ask about – who is doing what, and how much – and to get an overall view of what is happening. We now have a better picture and we are very much looking forward to your report, which can help us as we move forward with this work, as well as to cooperating with you and the Committee on Foreign Affairs. I would say to Mr Danjean that EUPOL is a very important element in our cooperation and the most important element for the Afghan Government as regards civil police work. It has emerged that there is very strong leadership in place. The qualities of EUPOL are recognised by all parties – the Afghans, the US and other parties. We have increased the workforce by 280 international personnel. We regret that the Member States have not been able to provide the 400 personnel that we require, and we are currently calling for further contributions because we want the Member States to be involved. As things stand at present, EUPOL is consolidating its activities into six strategic areas where we believe value can be added: police intelligence, investigating crime, the command structure in the police, links between police and prosecutors, combating corruption and also human rights and equality. These are the Afghan priorities. NATO is now to become involved in police training through its training mission and naturally, we need to intensify our cooperation in this area. Finally, I would like to say that the action plan is incredibly important in enabling the EU to use its resources in a better, more coordinated way. We must now focus on implementing all these good ideas. We can do this through the regional perspective, through the responsibility taken by the governments of Afghanistan and Pakistan themselves and by focusing on our political priorities, the rule of law, democracy and human rights. The EU is one partner. A very important partner, but there are other partners in the region, too, and naturally, we must cooperate with them. We are looking forward to the London conference at which we hope President Karzai will present his plans, and we are looking forward to increasing our support after that. The EU’s support is long-term and enduring, and it must be sustainable. That is the signal we must send out. This is going to take time. We have to be realistic. We have an enormous amount of work ahead of us. That is why we need the EU to be committed. We need to send out a signal that we are in it for the long haul – not least for the sake of the women and children, as many Members have mentioned."@en4
". Señor Presidente, el Consejo está sinceramente agradecido por el gran compromiso mostrado por el Parlamento Europeo en esta cuestión. Voy a responder algunas de sus preguntas. Señor Kasoulides: el plan de acción adopta la perspectiva regional como punto de partida. Es totalmente fundamental. Se ha puesto mucho énfasis en la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y los principios del Estado de Derecho, y ésta es la labor que está dirigiendo la UE. En estos ámbitos, Afganistán y Pakistán van a necesitar nuestro apoyo durante mucho, mucho tiempo. El señor Kasoulides tiene razón al decir que no hemos prestado la atención suficiente a la cuestión de las drogas. Apoyamos los esfuerzos que se están realizando, por ejemplo, la cooperación y asistencia técnica de UNIDOC. Ésta debe seguir. Lo más importante, por supuesto, es apoyar la labor que el Gobierno afgano está haciendo para crear una mayor prosperidad y una buena gobernanza social. Al señor Arlacchi, quiero decirle que estoy de acuerdo en que los esfuerzos realizados hasta la fecha no se han coordinado de manera suficiente. Eso es un problema para la UE, y por eso es tan importante que tengamos ahora este plan. Asimismo, la Presidencia sueca ha luchado duro este otoño para obtener la información sobre la que usted pregunta —qué está haciendo cada uno, y cuánto— y para conseguir una visión global de lo que está sucediendo. Ahora tenemos una mejor imagen y esperamos con mucho interés su informe, que puede ayudarnos a avanzar con esta labor, así como cooperar con usted y la Comisión de Asuntos Exteriores. Al señor Danjean le digo que la EUPOL es un elemento muy importante en nuestra cooperación y el más importante para el Gobierno afgano en cuanto a la labor de la policía civil. Ha resultado que existe un liderazgo muy fuerte. Todas las partes reconocen las cualidades de la EUPOL —los afganos, los EE.UU. y otras partes—. Hemos aumentado el número de miembros del personal internacional en 280 personas. Lamentamos que los Estados miembros no hayan podido proporcionar los 400 miembros del personal que necesitamos, y, actualmente, estamos pidiendo más contribuciones porque queremos que los Estados miembros se involucren. Tal y como están las cosas en este momento, la EUPOL está consolidando sus actividades en seis ámbitos estratégicos en los que creemos que se puede crear un valor añadido: la información policial, la investigación de los delitos, la estructura de mando en la policía, los nexos entre la policía y los fiscales, la lucha contra la corrupción y, además, los derechos humanos y la igualdad. Éstas son las prioridades afganas. La OTAN se está involucrando ahora en la formación de la policía mediante su misión de formación y, naturalmente, tenemos que intensificar nuestra cooperación en este ámbito. Por último, quiero decir que el plan de acción es increíblemente importante al permitir a la UE utilizar sus recursos de una manera mejor y más coordinada. Debemos centrarnos ahora en aplicar todas estas buenas ideas. Podemos hacerlo mediante la perspectiva regional, mediante la responsabilidad asumida por los Gobiernos de Afganistán y Pakistán y centrándonos en nuestras prioridades políticas, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. La UE es uno de los interlocutores, un interlocutor muy importante, pero hay otros interlocutores en la región, también, y, naturalmente, debemos cooperar con ellos. Estamos deseando que se celebre la conferencia de Londres en la que esperamos que el Presidente Karzai presente sus planes y confiamos aumentar nuestro apoyo después de la misma. El apoyo de la UE es una apoyo a largo plazo y duradero, y debe ser sostenible. Esa es la señal que debemos enviar. Va a llevar tiempo. Tenemos que ser realistas. Tenemos muchísimo trabajo por delante. Por esta razón necesitamos que la UE se comprometa. Tenemos que enviar la señal de que estamos en ello para quedarnos a largo plazo —sobre todo por el bien de las mujeres y los niños, como muchos diputados han mencionado—."@es21
"Lugupeetud juhataja! Nõukogu on siiralt tänulik selle tohutu pühendumuse eest, mida Euroopa Parlament selle küsimuse suhtes üles näitab. Ma vastan mõnele teie küsimusele. Ioannis Kasoulides, piirkondlik aspekt on tegevuskava lähtekohaks. See on täiesti keskne punkt. Väga suurt rõhku pannakse headele valitsemistavadele, korruptsioonivastasele võitlusele ja õigusriigi põhimõtetele, mis on kõik ka ELi aluseks. Nendes valdkondades vajavad Afganistan ja Pakistan veel väga kaua meie toetust. Ioannis Kasoulides ei eksi, kui ütleb, et me ei ole uimastiprobleemile piisavalt tähelepanu pööranud. Me toetame tehtavaid jõupingutusi, näiteks UNIDOCi koostööd ja tehnilist abi. See peab jätkuma. Kõige tähtsam on muidugi toetada Afganistani valitsuse püüdlusi suurema heaolu ja tulusa sotsiaalse juhtimise saavutamiseks. Pino Arlacchile ütleksin ma, et me nõustume väitega, nagu ei oleks siiani tehtud jõupingutused piisavalt kooskõlastatud. See on ELi jaoks probleem ning sellepärast ongi tähtis see kava just praegu koostada. Ka eesistujariik Rootsi on sügisel kõvasti vaeva näinud hankimaks teavet, mille kohta teiegi küsisite – kes mida ja kui palju teeb –, ning saada terviklikku ülevaadet toimuva kohta. Nüüd on meil pilt selgem ja ootame väga teie raportit, mis on meile abiks nii selle töö jätkamisel kui ka teie ja väliskomisjoniga koostööd tehes. Arnaud Danjeanile ütleksin ma, et EUPOL on meie koostöös väga tähtis element ning Afganistani valitsuse jaoks seoses tsiviilpolitsei tööga kõige tähtsam element. On selge, et seal on väga tugev juhtkond. EUPOLi väärtusi tunnustavad kõik osapooled – Afganistan, USA ja teised. Me oleme suurendanud tööjõudu 280 rahvusvahelise töötaja võrra. Meil on kahju, et liikmesriikidel ei ole olnud võimalik pakkuda meile vajaminevat 400 töötajat ning me kutsume praegu üles täiendavaid panuseid tegema, sest me soovime, et liikmesriigid oleksid siia kaasatud. Praeguses olukorras suunab EUPOL oma tegevuse kuude strateegilisse valdkonda, millele on meie arvates võimalik lisaväärtust anda: politseiteave, kuritegevuse uurimine, politsei juhtimisstruktuur, politsei ja süüdistajate ühendused, korruptsioonivastane võitlus ning samuti inimõigused ja võrdõiguslikkus. Need on Afganistani prioriteedid. NATO hakkab nüüd oma väljaõppemissioonide kaudu politseiõppes osalema ning loomulikult tuleb meil selles valdkonnas oma koostööd tugevdada. Lõpetuseks sooviksin ma öelda, et see tegevuskava on äärmiselt tähtis võimaldamaks ELil oma ressursse paremini ja rohkem kooskõlastatult kasutada. Nüüd tuleb meil kõikide nende heade ideede rakendamisele keskenduda. Me saame seda teha piirkondliku aspekti ning Afganistani ja Pakistani valitsuste võetud vastutuse abil ja keskendudes meie poliitilistele prioriteetidele, õigusriigi põhimõtetele, demokraatiale ja inimõigustele. EL on vaid üks partner. See on küll väga tähtis partner, kuid selles piirkonnas on ka teisi partnereid ning loomulikult tuleb meil nendega koostööd teha. Me ootame väga Londoni konverentsi, kus me loodame kuulda president Karzai plaanidest, ning samuti ootame me väga, et saaksime pärast seda oma toetust suurendada. ELi toetus on pikaajaline ja lakkamatu ning peab olema püsiv. Selline peab olema märguanne, mida me välja saadame. See saab olema aeganõudev. Me peame olema realistlikud. Meil seisab ees tohutult palju tööd. Seepärast peabki EL olema pühendunud. Meil tuleb edastada signaal, et meie toetus on pikaajaline – vähemalt naiste ja laste pärast, nagu paljud parlamendiliikmed on maininud."@et5
"Arvoisa puhemies, neuvosto on aidosti kiitollinen Euroopan parlamentin osoittamasta valtavasta sitoutuneisuudesta tässä asiassa. Vastaan joihinkin kysymyksiinne. Jäsen Kasoulides: toimintasuunnitelman lähtökohtana on alueellinen näkökulma. Se on aivan keskeinen. Siinä painotetaan erittäin voimakkaasti hyvää hallintotapaa, korruption torjuntaa ja oikeusvaltioperiaatetta, ja tämä on se työ, joka ohjaa EU:ta. Näillä aloilla Afganistan ja Pakistan tarvitsevat tukeamme vielä hyvin, hyvin kauan. Jäsen Kasoulides on oikeassa sanoessaan, että emme ole kiinnittäneet riittävästi huomiota huumausainekysymykseen. Me tuemme käynnissä olevia toimia, kuten UNIDOC-yhteistyötä ja teknistä apua. Tämän on jatkuttava. Kaikkein tärkeintä on luonnollisesti tukea Afganistanin hallituksen työtä vaurauden lisäämiseksi ja hyvän sosiaalisen hallintotavan luomiseksi. Jäsen Arlacchille sanoisin, että olemme samaa mieltä siitä, että tähän asti toteuttamamme toimet eivät ole olleet riittävästi koordinoituja. Tämä on EU:lle ongelma, ja siksi on niin tärkeää, että meillä on nyt tämä suunnitelma. Puheenjohtajavaltio Ruotsi on myös taistellut syksyn aikana kovasti saadakseen sellaista tietoa, josta kysyitte – kuka tekee mitäkin ja kuinka paljon – sekä kokonaiskuvan siitä, mitä tapahtuu. Olemme nyt saaneet paremman kuvan ja odotamme hyvin kiinnostuneina mietintöänne, joka voi auttaa meitä pääsemään eteenpäin tässä työssä, sekä yhteistyötä teidän kanssanne ja ulkoasiainvaliokunnan kanssa. Jäsen Danjeanille totean, että EUPOL-operaatio on hyvin tärkeä osa yhteistyötämme ja Afganistanin hallituksen kannalta tärkein elementti siviilipoliisityön osalta. On osoittautunut, että paikan päällä on hyvin vahvaa johtajuutta. EUPOLin laadukkuuden tunnustavat kaikki osapuolet – Afganistan, Yhdysvallat ja muut osapuolet. Olemme lisänneet henkilöstöä 280 kansainvälisellä työntekijällä. Olemme pahoillamme siitä, että jäsenvaltiot eivät ole kyenneet toimittamaan tarvitsemiamme 400 henkilöä, ja pyydämme parhaillaan lisäpanostusta, koska haluamme jäsenvaltioiden antavan panoksensa tähän. Tällä hetkellä EUPOL vakiinnuttaa toimintaansa kuudella strategisella alalla, jolla uskomme sen voivan tuottaa lisäarvoa: poliisitiedustelu, rikostutkinta, poliisin komentorakenne, poliisin ja syyttäjien yhteydet, korruption torjunta sekä ihmisoikeudet ja tasa-arvo. Nämä ovat Afganistanin ensisijaiset tavoitteet. Naton on nyt määrä osallistua poliisikoulutukseen koulutusoperaationsa avulla, ja meidän on luonnollisesti tehostettava yhteistyötämme tällä alalla. Lopuksi haluan sanoa, että toimintasuunnitelma on äärettömän tärkeä, jotta EU voi käyttää resurssejaan paremmin ja koordinoidummin. Nyt meidän on keskityttävä toteuttamaan kaikki nämä hyvät ideat. Voimme tehdä sen alueellisen näkökulman sekä Afganistanin ja Pakistanin hallitusten vastuunoton avulla ja keskittymällä poliittisiin prioriteetteihimme, oikeusvaltioperiaatteeseen, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. EU on yksi kumppani. Se on hyvin tärkeä kumppani, mutta alueella on muitakin kumppaneita, ja meidän on luonnollisesti tehtävä niiden kanssa yhteistyötä. Odotamme kiinnostuneina Lontoon konferenssia, jossa toivomme presidentti Karzain esittelevän suunnitelmansa, minkä jälkeen lisäämme mielellämme tukea. EU:n tuki on pitkäaikaista ja jatkuvaa, ja sen on oltava kestävää. Tämä on se viesti, joka meidän on lähetettävä. Tämä vie aikaa. Meidän on oltava realistisia. Edessämme on valtavasti työtä. Sen vuoksi EU:n on oltava sitoutunut. Meidän on lähetettävä viesti siitä, että pysymme alueella pitkään – varsinkin naisten ja lasten vuoksi, kuten useat jäsenet mainitsivat."@fi7
"Monsieur le Président, le Conseil est sincèrement reconnaissant au Parlement européen pour l’engagement qu’il a déployé sur cette question. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Monsieur Kasoulides: le plan d’action prend la perspective régionale comme point de départ. Elle est absolument capitale. L’on insiste beaucoup sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les principes de l’état de droit, et c’est la ligne qui guide l’action de l’Union européenne. Dans ces domaines, l’Afghanistan et le Pakistan auront besoin de notre soutien pendant encore très longtemps. M. Kasoulides a raison de dire que nous n’avons pas accordé suffisamment d’attention au problème de la drogue. Nous soutenons les efforts actuels, par exemple, la coopération et l’assistance technique UNIDOC. Cela doit continuer. Le plus important est, bien entendu, de soutenir le travail que le gouvernement afghan est en train d’accomplir afin de créer une plus grande prospérité et une bonne gouvernance sociale. Je voudrais dire à M. Arlacchi que nous reconnaissons que les efforts accomplis à ce jour n’ont pas été suffisamment coordonnés. C’est un problème pour l’Union européenne, et c’est pourquoi il est tellement important que nous disposions à présent de ce plan. La Présidence suédoise a déployé beaucoup d’énergie pendant cet automne pour obtenir le type d’information que vous demandez – qui fait quoi, et la question du coût financier – et avoir un aperçu global de ce qui se passe. Nous avons à présent une image plus claire de la situation et nous attendons avec beaucoup d’impatience votre rapport, qui nous permettra de faire progresser ce dossier, ainsi que de coopérer avec vous et la commission des affaires étrangères. Je voudrais dire à M. Danjean qu’EUPOL est un élément très important de notre coopération et l’élément le plus important pour le gouvernement afghan en ce qui concerne le travail de la police civile. Il est apparu que cette mission occupe une position de premier plan sur place. Toutes les parties en présence – les Afghans, les Américains et autres reconnaissent les qualités d’EUPOL. Nous avons augmenté les effectifs par l’envoi de 280 coopérants supplémentaires. Nous regrettons que les États membres n’aient pu fournir les 400 personnes que nous demandions, et nous voudrions en fait que les États membres contribuent davantage. Actuellement, EUPOL renforce ses activités dans six domaines stratégiques dans lesquels nous pensons pouvoir apporter une plus-value: les services de renseignement policier, les enquêtes, la structure de commandement de la police, les liens entre la police et les procureurs, la lutte contre la corruption et aussi les droits de l’homme et l’égalité. Ce sont les priorités des Afghans. L’OTAN va maintenant s’engager dans la formation des forces de police par sa mission de formation et, bien entendu, il nous faut intensifier notre coopération dans ce domaine. Pour conclure, je voudrais dire que ce plan d’action est extrêmement important, puisqu’il permet à l’Union européenne d’utiliser ses ressources d’une manière plus efficace et plus coordonnée. Nous devons à présent nous concentrer sur la mise en œuvre de toutes ces bonnes idées. Nous pouvons le faire moyennant une perspective régionale, moyennant les engagements que prendront les gouvernements afghan et pakistanais et en restant concentrés sur nos priorités politiques, l’état de droit, la démocratie et les droits de l’homme. L’Union européenne est un partenaire. Un partenaire très important, mais il y a également d’autres partenaires dans la région, et, bien entendu, nous devons coopérer avec eux. Nous attendons avec impatience la conférence de Londres où nous espérons que le président Karzaï présentera des plans en fonction desquels nous pourrons accroître notre soutien. L’aide de l’Union est une aide à long terme, durable et qui doit être viable. C’est le signal que nous devons envoyer. Cela prendra du temps. Nous devons être réalistes. Un travail considérable nous attend. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de l’engagement de l’Union européenne. Nous devons faire comprendre que nous sommes là-bas pour longtemps – notamment pour les femmes et les enfants, comme plusieurs députés l’ont indiqué."@fr8
"Elnök úr! A Tanács valóban nagyon hálás azért a hatalmas elkötelezettségért, amelyet az Európai Parlament e kérdés mellett tanúsít. Szeretnék válaszolni néhány kérdésükre. Kasoulides úr: a cselekvési terv a regionális perspektívát tekinti kiindulási pontnak. Ez vitathatatlanul központi jelentőségű. Óriási hangsúlyt helyezünk a felelősségteljes kormányzásra, a korrupció elleni harcra és a jogállamiság elvére, és ez a dokumentum az EU vezérfonala. Ezeken a területeken Afganisztánnak és Pakisztánnak már nagyon régóta szüksége lenne a segítségünkre. Kasoulides úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy nem figyeltünk oda eléggé a kábítószerek kérdésére. Támogatjuk a folyamatban lévő erőfeszítéseket, például az UNIDOC-együttműködést és technikai segítségnyújtást. Ennek folytatódnia kell. Természetesen az a legfontosabb, hogy támogassuk azt a munkát, amelyet az afgán kormány végez a nagyobb jólét és a helyes szociális kormányzás megteremtése érdekében. Arlacchi úrnak ezt mondanám: egyetértünk abban, hogy az erőfeszítéseket az eddigiekben nem koordinálták kielégítően. Ez az EU problémája, és ezért olyan fontos a számunkra ez a terv. A svéd elnökség szintén nagyon sokat küszködött az ősz folyamán az olyan típusú információk megszerzésével, amelyekre Ön is rákérdezett – ki mit csinál és mennyit –, és hogy átfogó képet kapjon a folyamatokról. Most már jobban látjuk a helyzetet, és nagyon várjuk az Ön jelentését, amely segítséget jelenthet nekünk, amint ezt a munkát végezzük, és számítunk az együttműködésre Önnel és a Külügyi Bizottsággal. Azt szeretném mondani Önnek, Danjean úr, hogy az EUPOL nagyon fontos elem az együttműködésünkben, és a legfontosabb elem az afgán kormány számára a rendőri szolgálatok munkája tekintetében. Kiderült, hogy a szervezet nagyon erős vezetés alatt áll. Az EUPOL képességeit mindegyik fél elismeri – az afgánok, az amerikaiak és a többi fél is. 280 fős nemzetközi személyzettel növeltük a munkaerő létszámát. Sajnáljuk, hogy a tagállamok nem képesek biztosítani azt a 400 főt, amelyre szükségünk van, és jelenleg további hozzájárulásokat kérünk, mert azt akarjuk, hogy a tagállamok részt vegyenek ebben a feladatban. A helyzet jelenlegi állása szerint az EUPOL hat stratégiai területre összpontosítja tevékenységeit, amelyeken meggyőződésünk szerint hozzáadott értéket teremthet: rendőrségi felderítés, bűncselekmények kivizsgálása, a rendőrség vezetési struktúrája, a rendőrség és az ügyészség közötti kapcsolatok, a korrupció elleni küzdelem, valamint az emberi jogok és az egyenlőség. Ezek az afgán prioritások. A NATO most arra készül, hogy bekapcsolódik a rendőrségi kiképzésbe saját kiképzési misszióján keresztül, és természetesen el kell mélyítenünk együttműködésünket ezen a területen. Végezetül azt szeretném mondani, hogy a cselekvési terv hihetetlenül fontos, mert képessé teszi az EU-t arra, hogy eredményesebben és összehangoltabban használja fel erőforrásait. Most mindezeknek a jó gondolatoknak a végrehajtására kell összpontosítanunk. Ezt megtehetjük a regionális nézőpontból, az afgán és a pakisztáni kormány által vállalt felelősségen keresztül, és a saját politikai prioritásainkra, a jogállamiság elvére, a demokráciára és az emberi jogokra összpontosítva. Az EU egységes partner. Nagyon fontos partner, de vannak más partnerek is a régióban, és természetesen együtt kell működnünk velük. Nagyon várjuk a londoni konferenciát és reméljük, hogy Karzai elnök ott bemutatja terveit, és már alig várjuk, hogy ezt követően fokozhassuk támogatásunkat. Az EU támogatása hosszú távú és tartós, és fenntarthatónak kell lennie. Ezt a jelzést kell elküldenünk. Ehhez időre van szükség. Realistáknak kell lennünk. Roppant nagy munka vár ránk. Ezért van szükség az EU elkötelezettségére. Azt a jelzést kell elküldenünk, hogy hosszú távon számíthatnak ránk – nem utolsósorban a nők és a gyermekek érdekében, amint ezt sok képviselőtársam említette."@hu11
"Signor Presidente, il Consiglio è sinceramente grato per il grande impegno dimostrato dal Parlamento europeo su questo tema. Risponderò ora ad alcune domande poste. A seguito di quanto affermato dall’onorevole Kasoulides, replico che il piano di azione assume come punto di partenza la prospettiva regionale, che è assolutamente fondamentale. L’accento posto sul buon governo, la lotta alla corruzione e i principi dello Stato di diritti è enorme, e questo è il lavoro che sta guidando l’Unione europea. In tali ambiti, l’Afghanistan e il Pakistan avranno bisogno del nostro sostegno per moltissimo tempo a venire. L’onorevole Kasoulides ha ragione nell’affermare che non abbiamo prestato sufficiente attenzione al problema degli stupefacenti. Appoggiamo gli sforzi profusi, per esempio l’assistenza tecnica e la cooperazione dell’UNIDOC. Tale azione deve proseguire. Cosa più importante di tutte, come è ovvio, è sostenere il lavoro che il governo afghano sta svolgendo per creare maggiore prosperità e un buon governo sociale. All’onorevole Arlacchi rispondo che concordiamo sul fatto che l’impegno profuso a oggi non sia stato sufficientemente coordinato. Questo è un problema per l’Unione europea ed è per questo che è tanto importante per noi ora poter contare su questo piano. La presidenza svedese ha anche combattuto duramente in autunno per ottenere il tipo di informazioni da lei richiesto, ossia chi sta facendo cosa e quanto, e delineare un quadro generale di ciò che sta accadendo. Ora abbiamo una visione più chiara e attendiamo con ansia la vostra relazione, che ci potrà aiutare nello svolgimento di questo compito, così come confidiamo nella possibilità di collaborare con voi e la commissione per gli affari esteri. Direi all’onorevole Danjean che EUPOL è un elemento importantissimo della nostra collaborazione e l’elemento più importante per il governo afghano per quanto concerne il lavoro della polizia civile. E’ emersa la presenza di una leadership molto forte. Le qualità di EUPOL sono riconosciute da tutte le parti in causa, dagli afghani, dagli Stati Uniti e da altri. Abbiamo potenziato il numero di effettivi con 280 unità internazionali. Ci rammarichiamo per il fatto che gli Stati membri non siano stati in grado di mettere a disposizione i 400 ufficiali di cui abbiamo bisogno, e stiamo attualmente chiedendo ulteriori contributi perché vogliamo che gli Stati membri siano coinvolti. Nelle attuali circostanze, EUPOL sta consolidando le proprie attività in sei ambiti strategici nei quali riteniamo che si possa aggiungere valore: servizi di informazione della polizia, indagini su reati, struttura di comando della polizia, legami tra polizia e magistrati, lotta alla corruzione, nonché diritti umanitari e parità. Queste sono le priorità afghane. Ora la NATO deve essere coinvolta nell’addestramento della polizia attraverso la sua corrispondente missione e, come è ovvio, dobbiamo intensificare la nostra cooperazione in tale ambito. Vorrei infine aggiungere che il piano di azione è incredibilmente importante per consentire all’Unione di sfruttare le proprie risorse meglio e in maniera più coordinata. Adesso dobbiamo dedicarci prevalentemente alla realizzazione di tutte queste idee, indubbiamente valide, e possiamo farlo attraverso la prospettiva regionale e la responsabilità assunta dagli stessi governi dell’Afghanistan e del Pakistan, concentrandoci sulle nostre priorità politiche, lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani. L’Unione europea è un partner, sicuramente molto importante, ma nella regione ve ne sono anche altri, con i quali naturalmente dobbiamo collaborare. Attendiamo con ansia la conferenza di Londra alla quale speriamo che il presidente Karzai esponga i suoi progetti, dopodiché intendiamo rafforzare il nostro sostegno. L’appoggio dell’Unione, duraturo e a lungo termine, deve essere sostenibile. Questo è il segnale da trasmettere. Certo occorrerà tempo; dobbiamo essere realisti. Ci attende moltissimo lavoro; per questo è necessario che l’Unione sia impegnata. Dobbiamo infine trasmettere il messaggio che la nostra azione è a lungo raggio, non foss’altro che nell’interesse di donne e bambini, come molti onorevoli parlamentari hanno ribadito."@it12
"Pone pirmininke, Taryba nuoširdžiai dėkoja už didžiulį Europos Parlamento parodytą aktyvumą šiuo klausimu. Atsakysiu į kai kuriuos jūsų klausimus. Ponui I. Kasoulidžiui: veiksmų planas pradedamas nuo regioninės perspektyvos. Tai nepaprastai svarbu. Nepaprastai daug dėmesio skiriama geram valdymui, kovai su korupcija ir teisinės valstybės principams ir šis darbas yra ES veiklos pagrindas. Šiose srityse Afganistanui ir Pakistanui mūsų pagalbos reikės dar labai ilgai. I. Kasoulides teisingai sako, kad nepakankamai dėmesio skyrėme narkotikų klausimui. Remiame dedamas pastangas, pvz., Profsąjungų plėtros ir organizavimo centrų bendradarbiavimą ir techninę pagalbą. Tai turi būti tęsiama toliau. Svarbiausia, žinoma, remti Afganistano vyriausybės darbą, kuriuo siekiama sukurti didesnę gerovę ir įtvirtinti gerą socialinį valdymą. P. Arlacchi norėčiau pasakyti, jog sutinkame, kad iki šiol atlikti darbai buvo nepakankamai koordinuojami. Tai ES problema ir todėl taip svarbu dabar turėti aptariamąjį planą. Tarybai pirmininkaujanti Švedija rudenį labai stengėsi gauti informacijos, apie kurią jūs klausiate – kas ką ir kiek daro – ir susidaryti bendrą vaizdą, kas vyksta. Dabar padėtį suvokiame aiškiau ir laukiame jūsų pranešimo, kuris gali mums padėti atliekant šį darbą, taip pat tikimės bendradarbiauti su jumis ir Užsienio reikalų komitetu. A. Danjeanui norėčiau pasakyti, kad EUPOL yra labai svarbus mūsų bendradarbiavimo elementas ir svarbiausias elementas Afganistano vyriausybei, susijęs su civilinės policijos darbu. Paaiškėjo, kad EUPOL vadovauja labai stiprūs lyderiai. EUPOL pranašumus pripažįsta visos suinteresuotosios šalys – Afganistano gyventojai, JAV ir kitos suinteresuotosios šalys. Papildomai pasamdėme 280 tarptautinių darbuotojų. Apgailestaujame, kad valstybės narės nesugebėjo parūpinti 400 mūsų reikalaujamų darbuotojų, ir šiuo metu raginame daryti papildomus įnašus, nes norime įtraukti valstybes nares. Dabar EUPOL jungia savo veiklą į šešias strategines sritis, kuriose, manome, galima sukurti papildomos vertės: policijos žvalgyba, nusikaltimų tyrimas, policijos valdymo struktūra, policijos ir prokurorų sąsajos, kova su korupcija, žmogaus teisės ir lygybė. Tai afganistaniečių prioritetai. NATO dabar planuoja dalyvauti policijos mokyme atlikdama savo mokymo misiją, o mes, žinoma, turime stiprinti savo bendradarbiavimą šioje srityje. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad veiksmų planas nepaprastai svarbus sudarant galimybes ES geriau, koordinuočiau panaudoti savo išteklius. Dabar turime pirmiausia stengtis įgyvendinti visas šias geras idėjas. Galime tai daryti vadovaudamiesi regionine perspektyva, remdamiesi pačių Afganistano ir Pakistano vyriausybių prisiimta atsakomybe ir daugiausia dėmesio skirdami savo politiniams prioritetams, teisinės valstybės principams, demokratijai ir žmogaus teisėms. ES – tik vienas iš partnerių. Labai svarbus partneris, bet regione esama ir kitų partnerių ir, žinoma, su jais turime bendradarbiauti. Laukiame Londono konferencijos, kurioje, tikimės, prezidentas Karzai pristatys savo planus ir tada tikimės padidinti savo paramą. ES parama ilgalaikė ir tvirta, ji turi būti ir tvari. Būtent tokią žinią turime skleisti. Tai užtruks. Turime būti realistai. Mūsų laukia labai daug darbo. Todėl reikia, kad ES prisiimtų įsipareigojimus. Turime skleisti žinią, kad įsipareigojame ilgam laikui, be kitų dalykų, ir moterų bei vaikų labui, kaip minėjo daugelis narių."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Padome ir ļoti pateicīga Eiropas Parlamentam par tā iesaistīšanos šīs problēmas risināšanā. Es atbildēšu uz dažiem jūsu jautājumiem. kungs — reģionālā perspektīva ir rīcības plāna sākuma punkts. Tā ir ļoti svarīga. Ievērojams uzsvars tiek likts arī uz labu pārvaldību, korupcijas apkarošanu un tiesiskuma principu, un tas arī ir ES darba pamatā. Šajās jomās Afganistānai un Pakistānai vēl ļoti, ļoti ilgi būs nepieciešama mūsu palīdzība. kungam ir taisnība, sakot, ka pietiekamu uzmanību neesam pievērsuši narkotiku problēmai. Mēs atbalstām īstenotos pasākumus, piemēram sadarbību un tehnisko palīdzību. Tie ir jāturpina. Protams, svarīgāk par visu ir atbalstīt afgāņu valdības darbu labklājības un labas sociālās pārvaldes nodrošināšanā. kungs, es teiktu, ka mēs piekrītam — līdz šim veiktie pasākumi nav bijuši pietiekami koordinēti. Tā ir ES problēma, un tāpēc ir svarīgi, lai patlaban mums būtu šāds plāns. Zviedrijas prezidentūra rudenī centās iegūt gan informāciju, par kuru jūs jautājat, proti, kas ko dara un cik lielā mērā, gan arī vispārēju priekšstatu par to, kas notiek. Patlaban mēs zinām vairāk un ar nepacietību gaidām jūsu ziņojumu, kas varētu palīdzēt mūsu turpmākajā darbā, mēs ceram arī uz sadarbību ar jums un Ārlietu komiteju. kungam es vēlētos teikt, ka Eiropas Savienības policijas misija ir ļoti nozīmīga mūsu sadarbības daļa, kā arī vissvarīgākā Afganistānas valdības darba daļa attiecībā uz kārtības policiju. Ir izveidota ļoti spēcīga vadība. Gan afgāņi, gan ASV, gan arī citas puses atzīst Eiropas Savienības policijas misijas kvalitāti. Esam palielinājuši starptautisko personālsastāvu līdz 280 personām. Mums ir žēl, ka dalībvalstis nav spējušas nodrošināt nepieciešamos 400 cilvēkus, un patlaban aicinām rast turpmākas iespējas palīdzēt, jo vēlamies iesaistīt dalībvalstis. Pašreizējā situācijā Eiropas Savienības policijas misija konsolidē pasākumus sešās stratēģiskās jomās, kurās, mūsuprāt, var radīt pievienoto vērtību: policijas izlūkdati, noziegumu izmeklēšana, policijas vadības struktūra, saikne starp policiju un prokuroriem, korupcijas apkarošana, kā arī cilvēktiesību un vienlīdzības ievērošana. Tās ir afgāņu izvirzītās prioritātes. Tagad NATO vajadzēs iesaistīties policijas apmācībā, īstenojot apmācības misijas, un, protams, mums ir jāpalielina sadarbība šajā jomā. Visbeidzot, gribu teikt, ka rīcības plāns ir ļoti svarīgs, jo tas nodrošina iespēju ES labākā un koordinētākā veidā izmantot resursus. Tagad galvenā uzmanība jāpievērš tam, lai visas šīs labās idejas īstenotu. To var darīt, ņemot vērā reģionālo perspektīvu, ņemot vērā Afganistānas un Pakistānas valdību atbildību, kā arī vēršot galveno uzmanību uz mūsu prioritātēm politikā, uz tiesiskumu, demokrātiju un cilvēktiesībām. ES ir viens partneris. Svarīgs partneris, tomēr šajā reģionā ir arī citi partneri, un mums, protams, ar tiem jāsadarbojas. Mēs ar nepacietību gaidām konferenci Londonā, kurā ceram izdzirdēt par prezidenta plāniem, un ceram, ka pēc tam varēsim palielināt atbalstu. ES atbalsts ir ilgtermiņa, tas ir pastāvīgs un tam jābūt arī noturīgam. Tāds signāls mums jādod. Tam vajadzēs laiku. Mums jādomā reāli. Mūs vēl gaida daudz darba. Tāpēc ES ir jāuzņemas saistības. Mums jāpauž tāda nostāja, ka esam gatavi piedalīties uz ilgu laiku, arī sieviešu un bērnu dēļ, kā daudzi deputāti jau minēja."@lv13
"− Herr talman! Rådet är verkligen tacksamt för det enorma engagemang som Europaparlamentet känner i denna fråga. Jag ska svara på några frågor. Kasoulides: Handlingsplanen tar avstamp i det regionala perspektivet. Det är helt centralt. Den lägger – och det är det arbete som styr EU – väldigt stor tyngd på gott styrelseskick, arbete mot korruption och rättsstatens principer. Här kommer Afghanistan och Pakistan att behöva stöd under mycket, mycket lång tid. Kasoulides har rätt i att vi inte har ägnat tillräckligt stor uppmärksamhet åt narkotikafrågan. Vi stöder de ansträngningar som finns, till exempel Unidoc-samarbetet och tekniskt bistånd. Detta måste fortsätta. Viktigast av allt är förstås att stödja den afghanska regeringens arbete för att skapa bättre välstånd och gott samhällsstyre. Till Arlacchi vill jag säga att vi håller med om att de ansträngningar som har gjorts hittills inte varit tillräckligt koordinerade. Det är ett problem för EU och därför är det så viktigt att vi har denna plan nu. Också det svenska ordförandeskapet har kämpat hårt under hösten med att få fram den typ av uppgifter som ni efterfrågar – vem som gör vad och hur mycket – och få en sammanhållen idé om detta. Nu har vi ett bättre grepp, och vi ser verkligen fram emot ert betänkande, som kan hjälpa oss i detta arbete när vi går framåt, och också emot ett samarbete med er och utrikesutskottet. Till Danjean skulle jag vilja säga att EUPOL är en mycket viktig del av samarbetet och den viktigaste delen för den afghanska regeringen när det gäller civilt polisarbete. Det har visat sig att det finns ett mycket starkt ledarskap på plats. EUPOL:s kvaliteter erkänns av alla parter – afghanerna, USA och andra parter. Här har vi ökat styrkan med 280 internationella medarbetare. Tyvärr har inte medlemsstaterna kunnat ställa upp med de 400 personer som vi behöver, och en uppmaning till bidrag pågår för närvarande eftersom vi vill att medlemsstaterna ska bidra här. Som det ser ut idag konsoliderar EUPOL sin verksamhet på sex strategiska områden där vi tror att det kan ge ett mervärde: polisunderrättelser, brottsutredningar, befälstrukturen i polisen, kopplingar mellan polis och åklagare, kampen mot korruption samt mänskliga rättigheter och jämställdhet. Detta är de afghanska prioriteringarna. NATO kommer nu att engagera sig i polisutbildningen genom sitt utbildningsuppdrag och här måste vi naturligtvis intensifiera samarbetet. Slutligen vill jag säga att handlingsplanen är oerhört viktig för att tillgodose att EU använder sina resurser på ett bättre och mer koordinerat sätt. Nu måste vi fokusera på att genomföra alla dessa goda idéer. Detta genom det regionala perspektivet, genom det egna ansvaret från Afghanistans och Pakistans regeringar och genom att fokusera på våra politiska prioriteringar, rättsstaten, demokrati och mänskliga rättigheter. EU är en partner. En mycket viktig partner, men det finns även andra i regionen. Här måste vi naturligtvis samarbeta. Vi ser fram emot Londonkonferensen, där Karzai förhoppningsvis kommer att lägga fram sina planer, och att vi kan utöka stödet efter det. EU:s stöd är långsiktigt och uthålligt och det ska vara hållbart. Det är denna signal som vi måste ge. Detta kommer att ta tid. Vi måste vara realistiska. Det är ett mycket, mycket omfattande arbete som ligger framför oss. Därför behöver EU:s engagemang finnas där. Vi måste ge signalen att vi kommer att finnas under lång tid, inte minst för kvinnornas och barnens skull, så som många ledamöter har tagit upp."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Raad is oprecht dankbaar voor het grote engagement dat het Europees Parlement in deze kwestie toont. Ik zal enkele van uw vragen beantwoorden. Mijnheer Kasoulides: het actieplan gaat uit van het regionale perspectief. Dat staat absoluut centraal. Er wordt grote nadruk gelegd op goed bestuur, corruptiebestrijding en de beginselen van de rechtsstaat, en dat is het werk waardoor de Europese Unie zich laat leiden. Op deze gebieden zullen Afghanistan en Pakistan onze steun zeer lang nodig hebben. De heer Kasoulides heeft gelijk als hij zegt dat wij onvoldoende aandacht hebben besteed aan het drugsvraagstuk. Wij steunen het werk dat wordt gedaan, bijvoorbeeld de Unidoc-samenwerking en de technische bijstand. Dat moet worden voortgezet. Het belangrijkste van alles is natuurlijk de steun voor het werk dat de Afghaanse regering doet om meer welvaart en goed sociaal bestuur te creëren. Tegen de heer Arlacchi wil ik zeggen dat wij ook vinden dat de inspanningen die tot nu toe zijn gedaan onvoldoende zijn gecoördineerd. Dat is een probleem voor de Europese Unie en daarom is het zo belangrijk dat wij nu dit actieplan hebben. Het Zweedse voorzitterschap heeft er dit najaar ook hard voor gevochten om het soort informatie te krijgen waar u naar vraagt - wie doet wat en hoeveel - en om een algemeen overzicht te krijgen van wat er gebeurt. Nu hebben wij een beter beeld en wij kijken heel erg uit naar uw verslag dat ons kan helpen bij de voortzetting van ons werk en naar de samenwerking met u en de Commissie buitenlandse zaken. Tegen de heer Danjean wil ik zeggen dat EUPOL een heel belangrijk onderdeel is van onze samenwerking en het belangrijkste onderdeel voor de Afghaanse regering met betrekking tot civiel politiewerk. Het is gebleken dat er sprake is van heel sterk leiderschap ter plaatse. De kwaliteiten van EUPOL worden door alle partijen erkend: de Afghanen, de Verenigde Staten en andere partners. Wij hebben de staf met 280 internationale medewerkers vergroot. Helaas hebben de lidstaten niet de vierhonderd man personeel kunnen leveren die wij nodig hebben, en wij doen nu een oproep voor een grotere bijdrage, want wij willen dat de lidstaten hierbij betrokken zijn. Zoals het er nu naar uitziet, consolideert EUPOL haar werkzaamheden op zes strategische terreinen waarvan wij menen dat die een meerwaarde opleveren: politiële inlichtingen, onderzoek naar criminaliteit, commandostructuur bij de politie, banden tussen politie en aanklagers, corruptiebestrijding alsmede mensenrechten en gelijke behandeling. Dat zijn de Afghaanse prioriteiten. De NAVO gaat zich nu bezighouden met politieopleiding via haar opleidingsmissie en op dit gebied moeten wij natuurlijk onze samenwerking intensiveren. Tot slot wil ik zeggen dat het actieplan enorm belangrijk is omdat het de Europese Unie mogelijk maakt haar financiële middelen op een betere en meer gecoördineerde manier te gebruiken. Nu moeten wij proberen al deze goede ideeën uit te voeren. Dit kunnen wij doen via het regionale perspectief, via de eigen verantwoordelijkheid van de regeringen van Afghanistan en Pakistan en door ons te richten op onze politieke prioriteiten, de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten. De Europese Unie is één partner, weliswaar een zeer belangrijke partner, maar er zijn ook andere partners in de regio en natuurlijk moeten wij met hen samenwerken. Wij kijken uit naar de conferentie in Londen waarop president Karzai, naar wij hopen, zijn plannen presenteert, en naar de verhoging van onze steun daarna. De steun van de Europese Unie is langlopend en blijvend en moet ook duurzaam zijn. Dat is het signaal dat wij moeten afgeven. Dat heeft tijd nodig en wij moeten realistisch zijn: voor ons ligt een enorme hoeveelheid werk. Daarom moet de Europese Unie daar geëngageerd zijn. Wij moeten het signaal afgeven dat onze inzet van lange duur zal zijn, niet in het minst omwille van de vrouwen en kinderen, zoals veel leden hebben gezegd."@nl3
"Panie przewodniczący! Rada jest niezmiernie wdzięczna Parlamentowi Europejskiemu za zaangażowanie w ten problem. Odpowiem teraz na kilka pytań. Panie pośle Kasoulides! W planie działania za punkt wyjścia przyjęto perspektywę regionalną. Jest to z pewnością najważniejszy element tego planu. Przywiązujemy ogromną wagę do dobrego rządzenia, walki z korupcją oraz zasad państwa prawa i kierujemy się tymi zasadami w pracy w ramach UE. W tych dziedzinach Afganistan i Pakistan będą jeszcze przez długi czas wymagać naszej pomocy. Pan poseł Kasoulides słusznie zauważył, że nie zajęliśmy się wystarczająco sprawą narkotyków. Wspieramy podejmowane działania, na przykład współpracę i pomoc techniczną w ramach UNIDOC. Oczywiście należy nadal świadczyć to wsparcie. Jednak najważniejsze jest rzecz jasna wspieranie pracy rządu afgańskiego na drodze do poprawy dobrobytu i opieki społecznej. Panie pośle Arlacchi! Pragnę powiedzieć, że zgadzamy się, że dotychczasowym wysiłkom brakowało odpowiedniej koordynacji. To problem dla UE i właśnie dlatego tak ważne jest, że w końcu mamy ten plan. Jesienią także prezydencja szwedzka bardzo starała się uzyskać informacje, o które pan prosi – kto, co i za ile robi – oraz uzyskać ogólny pogląd na sytuację. Teraz dysponujemy pełniejszym obrazem i z wielką niecierpliwością oczekujemy pańskiego sprawozdania, które będzie nam pomocne w dalszej pracy, a także współpracy z panem i Komisją Spraw Zagranicznych. Panie pośle Danjean! Pragnę panu powiedzieć, że misja EUPOL jest bardzo ważnym elementem naszej współpracy, a dla rządu afgańskiego jest ona najważniejszym elementem z punktu widzenia działania cywilnej policji. Okazuje się, że na miejscu funkcjonuje bardzo silne dowództwo. Zalety misji EUPOL zostały uznane przez wszystkie strony – Afgańczyków, USA i innych. Zwiększyliśmy liczbę personelu o 280 funkcjonariuszy pochodzących z różnych krajów. Żałujemy, że państwa członkowskie nie zapewniły 400 funkcjonariuszy, których potrzebujemy i wzywamy teraz do oddelegowania dalszych osób, ponieważ chcemy, by w działania te angażowały się państwa członkowskie. Na chwilę obecną EUPOL obejmuje swoimi działaniami sześć strategicznych obszarów, w których naszym zdaniem można uzyskać wartość dodaną: wywiad policyjny, ściganie przestępstw, struktura dowodzenia w policji, współpraca pomiędzy policją a prokuraturą, walka z korupcją, a także prawa człowieka i równość między kobietami a mężczyznami. Oto afgańskie priorytety. NATO zamierza teraz uczestniczyć w szkoleniu policji poprzez własne misje szkoleniowe i naturalnie musimy zacieśnić naszą współpracę w tej sferze. Na koniec pragnę powiedzieć, że plan działania jest niezmiernie ważny, by UE mogła wykorzystywać swoje zasoby w lepszy i bardziej skoordynowany sposób. Musimy się skupić na realizacji wszystkich tych dobrych pomysłów. Możemy to uczynić poprzez perspektywę regionalną, poprzez odpowiedzialność, którą przyjmą same rządy Afganistanu i Pakistanu oraz poprzez skupienie się na naszych politycznych priorytetach, praworządności, demokracji i prawach człowieka. UE to jeden partner. Bardzo ważny partner, ale w regionie są tez inni partnerzy i oczywiście musimy z nimi współpracować. Cieszymy się na konferencję londyńską i mamy nadzieję, że prezydent Karzaj przedstawi na niej swoje plany i że konsekwencją tego będzie zwiększenie przez nas wsparcia. Wsparcie UE jest długofalowe i trwałe i musi być zrównoważone. Taki sygnał musimy wysłać. Zajmie to dużo czasu. Bądźmy realistami. Czeka nas nieprawdopodobny ogrom pracy. Dlatego UE musi okazać zaangażowanie. Musimy stanowczo zaznaczyć, że zamierzamy wspierać Afganistan długofalowo – nie tylko ze względu na kobiety i dzieci, jak powiedziało wielu posłów."@pl16
"Senhor Presidente, o Conselho está genuinamente grato pelo enorme empenhamento mostrado pelo Parlamento Europeu sobre esta matéria. Vou passar a responder a algumas das suas perguntas. Senhor Deputado Kasoulides: o plano de acção toma a perspectiva regional como ponto de partida. Esta é absolutamente central. É dado um enorme ênfase à boa governação, ao combate à corrupção e aos princípios do Estado de Direito, e é este trabalho que está a orientar a UE. Nestas áreas, o Afeganistão e o Paquistão vão precisar do nosso apoio durante muitíssimo tempo no futuro. O senhor deputado Kasoulides tem razão ao dizer que não temos dado atenção suficiente ao problema das drogas. Apoiamos os esforços que estão a ser feitos, por exemplo, a cooperação e a assistência técnica da UNIDOC. Isto tem de continuar. O mais importante de tudo, claro, é apoiar o trabalho que o governo afegão está a desenvolver para criar uma maior prosperidade e uma boa governação social. Ao senhor deputado Arlacchi, eu diria que estamos de acordo quanto aos esforços feitos até à data não terem sido suficientemente coordenados. Isso constituiu um problema para a UE, sendo por este motivo que é tão importante para nós termos agora este plano. A presidência sueca também se tem esforçado arduamente durante o Outono para obter o tipo de informação que o Senhor Deputado pede – quem está a fazer o quê, e quanto – e para ter uma perspectiva geral do que se está a passar. Agora temos uma imagem melhor e aguardamos com expectativa o seu relatório, que nos pode ajudar enquanto avançamos com este trabalho, bem como a cooperarmos consigo e com a Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu diria ao senhor deputado Danjean que a UEPOL é um elemento muito importante na nossa cooperação e o elemento mais importante para o governo afegão no que se refere ao trabalho da polícia civil. Revelou-se que há uma liderança muito forte instalada. As qualidades da UEPOL são reconhecidas por todas as partes – os afegãos, os EUA e outras. Aumentámos o número de 280 elementos do pessoal internacional. Lamentamos que os Estados-Membros não tenham sido capazes de fornecer os 400 elementos que solicitámos, e actualmente estamos a pedir novos contributos porque queremos ver os Estados-Membros envolvidos. No pé em que as coisas se encontram actualmente, a UEPOL está a consolidar as suas actividades em seis áreas estratégicas em que estamos convencidos ser possível acrescentar valor: serviços de informações da polícia, investigação de crimes, estrutura de comando na polícia, relações entre polícia e ministério público, combate à corrupção e também direitos humanos e igualdade. São estas as prioridades afegãs. A NATO vai agora envolver-se na formação da polícia através da sua missão de treino e, naturalmente, precisamos de intensificar a nossa cooperação nesta área. Finalmente, gostaria de dizer que o plano de acção é incrivelmente importante por permitir que a UE use os seus recursos de uma maneira melhor, mais coordenada. Temos agora de nos centrar na concretização de todas estas boas ideias. Podemos fazê-lo através da perspectiva regional, através da responsabilidade assumida pelos próprios governos do Afeganistão e do Paquistão e centrando-nos nas nossas prioridades políticas, Estado de Direito, democracia e direitos humanos. A UE é um parceiro. Um parceiro muito importante, mas também há outros parceiros na região e, como é natural, temos de cooperar com eles. Aguardamos com expectativa a conferência de Londres, na qual esperamos que o Presidente Karzai apresente os seus planos, e o nosso maior desejo é aumentar o nosso apoio depois disso. O apoio da UE é a longo prazo, duradouro e deve ser sustentável. É esse o sinal que devemos enviar. Isto vai levar tempo. Temos de ser realistas. Temos uma enorme quantidade de trabalho à nossa frente. É por este motivo que precisamos do empenhamento da UE. Precisamos de enviar um sinal de que estamos envolvidos nisto a longo prazo – sobretudo em nome das mulheres e crianças, como muitos deputados referiram."@pt17
"− Dle preşedinte, Consiliul este cu adevărat recunoscător pentru angajamentul uriaş demonstrat de Parlamentul European în această privinţă. Voi răspunde la unele din întrebările dumneavoastră. Dl Kasoulides: planul de acţiune ia perspectiva regională ca punct de plecare. Este absolut central. Se pune accent deosebit de mare pe buna guvernare, pe combaterea corupţiei şi pe principiile statului de drept, şi aceasta este activitatea după care se orientează UE. În aceste zone, Afganistanul şi Pakistanul vor avea nevoie de sprijinul nostru pentru o perioadă foarte lungă de timp de acum înainte. Dl Kasoulides are dreptate când spune că nu am oferit suficientă atenţie problemei drogurilor. Sprijinim eforturile făcute, de exemplu, cooperarea UNIDOC şi asistenţa tehnică. Acestea trebuie să continue. Cel mai important dintre toate, desigur, este să sprijinim activitatea pe care guvernul afgan o desfăşoară pentru a crea o prosperitate mai mare şi o bună guvernare socială. Pentru dl Arlacchi, aş dori să spun că suntem de acord că eforturile făcute până în prezent nu au fost suficient coordonate. Aceasta este o problemă pentru UE şi acesta este motivul pentru care este atât de important pentru noi să avem acest plan în prezent. Preşedinţia suedeză a luptat din greu în această toamnă pentru a obţine tipul de informaţii despre care aţi întrebat - cine face ce face şi cât - şi pentru a obţine o imagine globală asupra celor ce se întâmplă. În prezent avem o imagine mai bună şi aşteptăm cu foarte mare nerăbdare raportul dvs., care ne poate ajuta pe măsură ce avansăm cu activitatea aceasta, cât şi cooperarea cu dvs. şi Comisia pentru afaceri externe. I-aş comunica dlui Danjean că EUPOL este un element foarte important în cooperarea noastră şi cel mai important element pentru guvernul afgan în privinţa activităţii poliţiei civile. A reieşit că există o conducere foarte puternică instaurată. Calităţile EUPOL sunt recunoscute de toate părţile - afganii, SUA şi alţii. Am crescut forţa de muncă prin 280 de membrii ai personalului internaţional. Regret că statele membre nu au fost în stare să furnizeze cele 400 de persoane pe care le-am solicitat, şi, în prezent, facem apel la contribuţii suplimentare deoarece dorim ca statele membre să fie implicate. Aşa cum stau lucrurile în prezent, EUPOL îşi consolidează activităţile în şase zone strategice unde credem că trebuie adăugată valoare: informaţii deţinute de poliţie, investigarea infracţiunilor, structura de comandă în poliţie, legături dintre poliţie şi procurori, combaterea corupţiei şi, de asemenea, drepturile omului şi egalitatea. Acestea sunt priorităţile afgane. În prezent, NATO este pe cale să se implice în formarea profesională a poliţiştilor prin misiunea sa de formare şi fireşte, trebuie să ne intensificăm cooperarea în acest domeniu. În cele din urmă, aş dori să spun că planul de acţiune este incredibil de important pentru a permite UE să îşi folosească resursele într-un mod mai bun, mai coordonat. Trebuie să ne concentrăm acum pe punerea în aplicare a acestor idei bune. Putem face acest lucru printr-o perspectivă regională, prin responsabilitatea luată de guvernele din Afganistan şi Pakistan şi prin concentrarea pe priorităţile noastre politice, pe statul de drept, pe democraţie şi pe drepturile omului. UE este un partener. Un partener foarte important, dar există şi alţi parteneri în regiune şi trebuie, bineînţeles, să cooperăm cu ei. Aşteptăm cu nerăbdare conferinţa de la Londra la care sperăm că preşedintele Karzai îşi va prezenta planurile şi aşteptăm cu nerăbdare să ne intensificăm după aceea. Sprijinul UE este pe termen lung şi solid, şi trebuie să fie durabil. Acesta este semnalul pe care trebuie să îl dăm. Acest lucru va necesita timp. Trebuie să fim realişti. Ne aşteaptă un volum de muncă enorm. De aceea avem nevoie ca UE să fie angajată. Trebuie să dăm un semnal că implicarea noastră este pe termen lung - nu în ultimul rând de dragul femeilor şi al copiilor, după cum au menţionat mulţi deputaţi."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Rada je skutočne vďačná za obrovský záujem, ktorý Európsky parlament prejavuje v tejto otázke. Odpoviem na niektoré vaše otázky. Pán Kasoulides: akčný plán vychádza z regionálnej perspektívy. To je absolútny základ. Enormný dôraz kladieme na dobrú správu vecí verejných, boj proti korupcii a zásady právneho štátu a táto práca určuje smerovanie EÚ. V týchto oblastiach budú Afganistan a Pakistan potrebovať našu podporu ešte veľmi, veľmi dlho. Pán Kasoulides má pravdu, že otázke drog sme nevenovali dostatočnú pozornosť. Podporujeme prebiehajúce snahy, napríklad spoluprácu s Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNIDOC) a technickú pomoc. To musí pokračovať. Najdôležitejšie je, samozrejme, podporovať prácu afganskej vlády s cieľom vytvoriť väčšiu prosperitu a dobrú správu sociálnych vecí. Pánovi Arlacchimu by som povedala, že súhlasíme, že doterajšie úsilie nebolo dostatočne koordinované. Pre EÚ je to problém, a preto je pre nás také dôležité, aby sme dnes mali tento plán. Švédske predsedníctvo počas jesene tvrdo bojovalo za získanie informácií, na ktoré sa pýtate – kto čo robí a koľko, aby malo celkový prehľad o tom, čo sa deje. Teraz máme lepší obraz a veľmi sa tešíme na vašu správu, ktorá nám môže pomôcť pri ďalšom postupe tejto práce, ako aj na spoluprácu s vami a Výborom pre zahraničné veci. Pánovi Danjeanovi by som povedala, že misia EUPOL je veľmi dôležitým prvkom našej spolupráce a najdôležitejším prvkom pre afganskú vládu, čo sa týka práce civilnej polície. Ukázalo sa, že tam existuje veľmi silné vedenie. Všetky strany si uvedomujú kvality misie EUPOL – Afganci, USA aj iné strany. Pracovnú silu sme navýšili o 280 medzinárodných pracovníkov. Mrzí nás, že členské štáty nedokázali poskytnúť požadovaných 400 pracovníkov. V súčasnosti vyzývame na ďalšie príspevky, lebo chceme účasť členských štátov. Podľa súčasného stavu sa činnosti misie EUPOL konsolidujú do šiestich strategických oblastí, v ktorých podľa nás možno poskytnúť pridanú hodnotu: policajné spravodajstvo, vyšetrovanie trestnej činnosti, štruktúra velenia v polícii, väzby medzi políciou a prokuratúrou, boj proti korupcii, ako aj ľudské práva a rovnosť príležitostí. Toto sú afganské priority. NATO sa teraz ide zapojiť do výcviku polície prostredníctvom výcvikovej misie a, prirodzene, potrebujeme zintenzívniť našu spoluprácu v tejto oblasti. Na záver by som rada povedala, že akčný plán je neuveriteľne dôležitý na to, aby EÚ umožnil využívať jej zdroje lepšie a koordinovanejšie. Teraz sa musíme zamerať na uskutočnenie všetkých týchto dobrých návrhov. Môžeme to robiť cez regionálnu perspektívu, prostredníctvom zodpovednosti, ktorú prevezme samotná afganská a pakistanská vláda, a zameriavaním sa na naše politické priority, právny štát, demokraciu a ľudské práva. EÚ je jeden partner. Veľmi dôležitý partner, ale v regióne sú aj iní partneri a, prirodzene, musíme spolupracovať aj s nimi. Tešíme sa na londýnsku konferenciu, na ktorej prezident Karzaj – dúfame – predstaví svoje plány, a tešíme sa na následné zvýšenie podpory. Podpora EÚ je dlhodobá a trvalá a musí byť trvalo udržateľná. Toto je signál, ktorý musíme vyslať. Istý čas to bude trvať. Musíme byť realisti. Čaká nás obrovské množstvo práce. To je dôvod, prečo sa EÚ musí angažovať. Musíme vyslať signál, že naša účasť je dlhodobá, a to nielen pre ženy a deti, ako hovorili mnohí poslanci."@sk19
"Gospod predsednik, Svet je resnično hvaležen za veliko zavezanost, ki jo glede tega vprašanja kaže Evropski parlament. Odgovorila bom na nekatera vaša vprašanja. Gospod Kasoulides: izhodiščna točka akcijskega načrta je regionalni vidik. Je osrednji vidik. Velik poudarek se namenja dobremu upravljanju, boju proti korupciji in načelom pravne države, in to je delo, ki vodi EU. Na teh področjih bosta Afganistan in Pakistan še dolgo potrebovala našo podporo. Gospod Kasoulides ima prav, ko pravi, da vprašanju drog nismo namenili dovolj pozornosti. Podpiramo prizadevanja, na primer sodelovanje UNIDOC in tehnično pomoč. Ta se morajo nadaljevati. Najpomembneje je seveda podpreti delo afganistanske vlade pri vzpostavljanju večje blaginje in dobrega socialnega upravljanja. Gospod Arlacchiju bi povedala, da se strinjamo, da dosedanja prizadevanja niso bila dovolj usklajena. To je problem za EU in zato je tako pomembno, da imamo zdaj ta načrt. Tudi švedsko predsedstvo si je jeseni močno prizadevalo pridobiti informacije takšne vrste, o katerih sprašujete – kdo dela kaj in koliko –, in dobiti splošni pregled nad tem, kar se dogaja. Zdaj imamo boljšo predstavo in se zelo veselimo vašega poročila, ki nam lahko pomaga pri nadaljnjem delu, in tudi sodelovanja z vami in Odborom za zunanje zadeve. Gospodu Danjeanu bi povedala, da je EUPOL zelo pomemben element v našem sodelovanju in najpomembnejši element za afganistansko vlado v zvezi s civilnim policijskim delom. Izkazalo se je, da tu obstaja zelo močno vodstvo. Kakovosti EUPOL priznavajo vse strani – Afganistanci, ZDA in druge strani. Delovno silo smo okrepili z nadaljnjimi 280 ljudmi v mednarodnem osebju. Obžalujemo, da države članice niso mogle zagotoviti 400 oseb, ki jih potrebujemo, trenutno pa pozivamo k nadaljnjemu prispevanju, ker želimo, da so države članice vključene v to. Glede na trenutno stanje EUPOL krepi svoje dejavnosti na šestih strateških področjih, na katerih je po našem mnenju mogoče dodati vrednost: policijska obveščevalna služba, preiskovanje kaznivih dejanj, poveljniška struktura v policiji, povezave med policijo in tožilstvi, boj proti korupciji in tudi človekove pravice in enakost. To so afganistanske prednostne naloge. Nato se bo zdaj vključil v usposabljanje policije s svojo misijo za usposabljanje, zato moramo seveda okrepiti svoje sodelovanje na tem področju. Nazadnje bi rada povedala, da je akcijski načrt izredno pomemben za omogočanje EU, da svoje vire porabi bolje, na bolj usklajen način. Zdaj se moramo osredotočiti na izvajanje vseh teh dobrih zamisli. To lahko storimo z regionalno perspektivo, z odgovornostjo, ki sta jo prevzeli vladi Afganistana in Pakistana, in z osredotočanjem na svoje politične prednostne naloge, pravno državo, demokracijo in človekove pravice. EU je ena partnerica. Zelo pomembna partnerica, vendar pa so v regiji še drugi partnerji, s katerimi moramo seveda sodelovati. Veselimo se londonske konference, na kateri bo, upamo, predsednik Karzai predstavil svoj načrt, in veselimo se povečanja naše podpore po tem. Podpora EU je dolgoročna in trdna in biti mora trajnostna. To je znak, ki ga moramo poslati. Za to bo potreben čas. Biti moramo realni. Pred seboj imamo še ogromno dela. Zato mora biti EU predana. Poslati moramo znak, da smo v tem dolgoročno – nenazadnje zaradi žensk in otrok, kot so omenili mnogi poslanci."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph