Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-16-Speech-3-159"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091216.14.3-159"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I had the pleasure a few weeks ago of meeting some of the UK returning forces from Afghanistan and I heard the same story over and over again that they were ill-equipped. Yet the UK pays GBP 45 million a day into this corrupt institution. Some of that money could be better spent in arming our forces in Afghanistan, forces that actually train the Afghan police force, etc. It is quite right, as some of you have said; this is an important area in the world and an important area that we may need to make progress in. My problem is with the lack of experience of our High Representative for Foreign Affairs, Cathy pass-the-bucket Ashton, with more than a few roubles in it, no doubt. We need someone more experienced. She has not had any Foreign Office experience; she has not been a foreign secretary and I do not think she even had a part-time job in a travel agents’. Come on! This is a delicate job; a job that needs to change things for the better and she is simply not experienced enough."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, před několika týdny jsem měla to potěšení se setkat se s některými jednotkami Spojeného království vracejícími se z Afghánistánu a slyšela jsem stále znovu stejné vyprávění, že byli špatně vybaveni. Přesto Spojené království platí této zkorumpované instituci 45 milionů GBP denně. Část těchto finančních prostředků by mohla být raději vynaložena na vyzbrojení našich jednotek v Afghánistánu, jednotek, které momentálně cvičí afghánské policejní síly atd. Je naprostá pravda, co někteří z vás říkali; toto je důležitá oblast světa, ve které zřejmě potřebujeme dosáhnout pokroku. Mám problém s nedostatkem zkušeností naší vysoké představitelky pro zahraniční věci paní Cathy Ashtonové, vyhýbající se nepochybně velké odpovědnosti. Potřebujeme někoho mnohem zkušenějšího. Paní Ashtonová nemá žádné zkušenosti na ministerstvu zahraničí; nebyla ministryní zahraničí a myslím, že dokonce ani nikdy nepracovala byť jen na částečný úvazek v cestovní kanceláři. Tak do toho! Toto je choulostivá práce; práce, která vyžaduje měnit věci k lepšímu, a ona prostě není dost zkušená."@cs1
"Fru formand! Jeg havde for et par uger siden den fornøjelse at møde nogle af de hjemvendte britiske styrker fra Afghanistan, og jeg hørte den samme historie igen og igen om, at de var dårligt udstyret. Alligevel betaler Det Forenede Kongerige 45 mio. GBP om dagen til denne korrupte institution. Nogle af de penge kunne være blevet brugt bedre på at bevæbne vores styrker i Afghanistan, de styrker, der faktisk uddanner den afghanske politistyrke osv. Det er helt rigtigt, som nogle har sagt, at det er et vigtigt område i verden og et vigtigt område, som vi måske skal gøre fremskridt i. Mit problem er den manglende erfaring med udenrigsanliggender hos vores højtstående repræsentant, Cathy Ashton, der bare sender sorteper videre, og hun sender uden tvivl mere end nogle få rubler med. Vi har brug for en mere erfaren person. Hun har ikke nogen erfaring fra udenrigsministeriet, hun har ikke været udenrigsminister, og jeg tror ikke, hun har haft bare et deltidsjob på et rejsebureau. Ved De nu hvad! Det her er et vanskeligt job, et job, der skal ændre tingene til det bedre, og hun er simpelthen ikke erfaren nok."@da2
"Frau Präsidentin! Vor einigen Wochen hatte ich Gelegenheit, mit einigen britischen Soldaten zu sprechen, die aus Afghanistan zurückgekehrt waren, und hörte immer und immer wieder, wie schlecht sie ausgerüstet seien. Dabei investiert das Vereinigte Königreich pro Tag 45 Mio. GBP in diese korrupte Institution. Ein Teil des Geldes könnte sinnvoller dafür genutzt werden, unsere Einsatzkräfte in Afghanistan auszurüsten – Einsatzkräfte, die für die Ausbildung der afghanischen Polizeikräfte zuständig sind etc. Es ist völlig richtig, wie einige von Ihnen festgestellt haben – es ist eine wichtige Region in der Welt, eine wichtige Region, in der wir Fortschritte erzielen müssen. Womit ich ein Problem habe, ist die mangelnde Erfahrung unserer Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, Cathy – schieb den Schwarzen Peter weiter – Ashton, der nun zweifelsfrei ein paar mehr Rubel wert ist. Wir brauchen jemanden mit mehr Erfahrung. Sie hat keinerlei außenpolitische Erfahrung, sie ist nie Außenministerin gewesen und ich glaube, dass sie noch nicht einmal eine Halbtagstelle in einem Reisebüro hatte. Ich bitte Sie! Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, eine Aufgabe, die Dinge zum Besseren zu wenden, und sie ist einfach nicht erfahren genug."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πριν από μερικές εβδομάδες είχα τη χαρά να συναντήσω ορισμένες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου που επέστρεφαν από το Αφγανιστάν και επανειλημμένα άκουσα την ίδια ιστορία, ήτοι ότι δεν ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες. Παρόλα αυτά το Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνει 45 εκατομμύρια βρετανικές λίρες ημερησίως σε αυτόν τον διεφθαρμένο θεσμό. Μέρος αυτού του ποσού θα μπορούσε να δαπανάται καλύτερα για τον εξοπλισμό των δυνάμεών μας στο Αφγανιστάν, οι οποίες ουσιαστικά εκπαιδεύουν τις αφγανικές αστυνομικές δυνάμεις κλπ. Όπως πολύ σωστά επεσήμαναν ορισμένοι από εσάς, πρόκειται για μια σημαντική περιοχή του κόσμου και μια σημαντική περιοχή στην οποία ενδεχομένως να πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Το πρόβλημα που προσωπικά εντοπίζω είναι η έλλειψη εμπειρίας της Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, της Cathy μεταφέρω-την-ευθύνη Ashton, αναμφίβολα καλοπληρωμένης, βέβαια. Χρειαζόμαστε κάποιον πιο έμπειρο. Δεν έχει καμία εμπειρία στο υπουργείο Εξωτερικών, ποτέ δεν ήταν υπουργός Εξωτερικών και δεν νομίζω ότι ποτέ εργάστηκε έστω και με καθεστώς μερικής απασχόλησης σε ταξιδιωτικό γραφείο. Σας παρακαλώ! Πρόκειται για ένα ευαίσθητο αξίωμα, για μια θέση που απαιτεί την αλλαγή προς το καλύτερο και εκείνη απλά δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία."@el10
"Señora Presidenta, hace unas pocas semanas, tuve el placer de reunirme con algunas de las tropas del Reino Unido que regresaban de Afganistán y escuche la misma historia una y otra vez, que estaban mal equipados. Sin embargo, el Reino Unido paga 45 millones de libras esterlinas al día a esta institución corrupta. Parte de ese dinero podría estar mejor gastado en armar a nuestras tropas en Afganistán, tropas que, en realidad, preparan a la fuerza de policía afgana, etc. Es cierto, como algunos de ustedes han dicho, que ésta es una zona importante del mundo y tenemos que hacer avances. Mi problema es con la falta de experiencia de nuestra Alta Representante para Asuntos Exteriores, Cathy que carguen otros con la responsabilidad Ashton, que apenas tiene ninguna, sin duda. Necesitamos a alguien con más experiencia. La señora Ashton no ha tenido ninguna experiencia en asuntos exteriores; no ha sido Ministra de Exteriores, no creo ni que haya trabajado a tiempo parcial en una agencia de viajes. ¡Anda ya! Es un trabajo delicado; un trabajo que tiene que mejorar las cosas y la señor Ashton no tiene suficiente experiencia."@es21
"Austatud juhataja! Paar nädalat tagasi kohtusin mõnede Afganistanist naasvate Ühendkuningriigi salkadega ja kuulsin taas sama juttu, et nad on väga kehvasti varustatud. Aga Ühendkuningriik maksab sellesse korrumpeerunud asutusse 45 miljonit naela päevas. Osa sellest rahast võiks kulutada hulga paremini, relvastades meie vägesid Afganistanis, vägesid, mis tegelikult Afganistani politseijõude treenivad jne. See on üsnagi õige, nagu mõned teist öelnud on. See on maailma jaoks tähtis piirkond ning tähtis piirkond, milles peame võib-olla edusamme tegema. Mul on probleem meie välisasjade kõrge esindaja Cathy „süüdistage kedagi teist” Ashtoni kogemuste puudusega, sest kaalul on kahtlemata üsna palju raha. Vajame kedagi kogenumat. Tal ei ole välisasjades mingeid kogemusi; ta ei ole olnud välisminister ja ma ei usu, et ta isegi osalise tööajaga reisibüroos töötanud on. No kuulge! See on delikaatne töö, töö, mille eesmärk on asju paremuse poole muuta, ja ta ei ole selleks lihtsalt piisavalt kogenud."@et5
"Arvoisa puhemies, minulla oli muutama viikko sitten ilo tavata Afganistanista palaavia Yhdistyneen kuningaskunnan joukkoja, ja kuulin kuulemasta päästyäni, kuinka huonosti varustettuja ne olivat. Ja kuitenkin Yhdistynyt kuningaskunta maksaa joka päivä 45 miljoonaa puntaa tälle korruptoituneelle instituutiolle. Osa näistä varoista voitaisiin käyttää paremmin Afganistanissa olevien joukkojemme aseistukseen Afganistanin poliisivoimia kouluttaviin joukkoihin ja niin edelleen. Se, mitä eräät teistä ovat sanoneet, on aivan totta: tämä on koko maailman kannalta tärkeä alue, jolla meidän on saavutettava edistystä. Minun on vaikea sulattaa ulkoasioiden korkean edustajamme Cathy "vastuunpakoilija" Ashtonin, jonka taskuissa on epäilemättä enemmän kuin muutama rupla, kokemattomuutta. Me tarvitsemme jonkun kokeneemman. Hänellä ei ole mitään kokemusta ulkoministeriöstä; hän ei ole toiminut ulkoministerinä, eikä hän luullakseni ole ollut edes puolipäivätöissä matkatoimistossa. Herätkää! Tämä on arkaluonteinen tehtävä, jolla on muutettava asioita parempaan suuntaan, ja hänellä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi kokemusta."@fi7
"Madame la Présidente, j’ai eu le plaisir, il y a quelques semaines, de rencontrer quelques membres des forces britanniques rentrant d’Afghanistan et j’ai entendu pour la nième fois que celles-ci étaient mal équipées. Le Royaume-Uni verse toujours 45 millions de livres sterling par jour pour cette institution corrompue. Une partie de cet argent pourrait être dépensé à meilleur escient en armant nos forces en Afghanistan qui, entre autres choses, forment en fait les forces de maintien de l’ordre afghanes. Comme certains d’entre vous l’ont dit, il est tout à fait exact qu’il s’agit là d’une région importante du monde et où il nous faut faire beaucoup de progrès. Mon problème, il n’y a pas de doute, concerne le manque d’expérience de notre haute représentante pour les affaires étrangères, Cathy Ashton, Madame par ici la monnaie et davantage que quelques roubles. Il nous faut quelqu’un de plus expérimenté. Elle n’a jamais exercé de fonction dans le domaine des affaires étrangères; elle n’a pas été secrétaire de ministère et je ne crois pas qu’elle ait même exercé un emploi à temps partiel dans une agence de voyage. Réveillons-nous! C’est une tâche difficile; un travail qui exige que l’on change les choses pour le mieux et elle n’est tout simplement pas assez expérimentée."@fr8
"Elnök asszony! Néhány héttel ezelőtt abban az örömben lehetett részem, hogy találkozhattam a brit haderők Afganisztánból visszatért néhány egységével, és újra meg újra hallottam ugyanazt a történetet arról, hogy mennyire rosszul voltak felszerelve. Az Egyesült Királyság ennek ellenére napi 45 millió angol fontot fizet ki ennek a korrupt intézménynek a fenntartására. Ennek a pénznek egy részét okosabban is fel lehetett volna használni az Afganisztánban állomásozó haderőink felfegyverzésére, amelyek kiképezik az afgán rendőri erőket stb. Amint néhányan nagyon helyesen megjegyezték, ez a világ egyik nagyon fontos területe, és egy olyan terület, ahol előrehaladást kell elérnünk. Nekem a külügyi főképviselő, a Cathy „mosom a kezeimet és a tarsolyom is üres” Ashton tapasztalatlanságával van problémám. Tapasztaltabb emberre van szükségünk. Semmiféle külügyi tapasztalattal nem rendelkezik; nem volt külügyminiszter, de szerintem még részmunkaidős utazó megbízott sem volt. Ugyan már! Ez egy érzékeny természetű munkakör, amelyben jobbító céllal változtatásokat kell végrehajtani, és ő ehhez egyszerűen nem eléggé tapasztalt."@hu11
"Signora Presidente, ho avuto il piacere qualche settimana fa di incontrare alcuni elementi delle forze britanniche rientrati dall’Afghanistan, dai quali ho sentito spesso ribadire che non erano sufficientemente equipaggiati. Eppure il Regno Unito paga 45 milioni di euro di sterline al giorno a questa istituzione corrotta. Parte di quel denaro potrebbe essere speso meglio per armare le nostre forze in Afghanistan, forze che di fatto addestrano la forza di polizia afghana, eccetera. E’ giusto, come alcuni di voi hanno detto, che questa è una regione fondamentale del mondo, una zona importante nella quale potrebbe essere necessario compiere progressi. Questa necessità mal si sposa, a mio parere, con la mancanza di esperienza del nostro Alto rappresentante per gli affari esteri, Cathy Ashton la scaricabarile, sicuramente con più di qualche rublo dentro. Abbiamo bisogno di qualcuno con maggiore esperienza. Non ha ricoperto alcun precedente incarico nel campo degli affari esteri; non è mai stata segretario agli esteri; neppure un piccolo lavoro part-time per un’agenzia di viaggi! Suvvia! Questo è un compito delicato, un compito che impone di cambiare le cose per il meglio e la sua esperienza è decisamente insufficiente."@it12
"Ponia pirmininke, prieš keletą savaičių man teko malonumas susitikti su kai kuriais iš Afganistano grįžtančiais Jungtinės Karalystės kariais ir, kaip ir daug kartų anksčiau, girdėjau tą pačią istoriją – mes per mažai aprūpinti. Vis dėlto šiai korumpuotai institucijai Jungtinė Karalystė kasdien moka po 45 mln. GBP. Tam tikrą tų pinigų dalį būtų geriau išleisti mūsų pajėgoms Afganistane, pajėgoms, kurios tiesiogiai moko Afganistano policiją ir kt., apginkluoti. Kaip sakė kai kurie iš jūsų, visiška tiesa, kad tai svarbus pasaulio regionas ir svarbi sritis, kurioje mes galime būti priversti daryti pažangą. Man kelia rūpestį tai, kad atsakomybės besikratanti mūsų vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams Cathy Ashton neturi patirties – tos patirties neabejotinai ne ką daugiau kaip už keletą rublių. Mums reikia ko nors labiau patyrusio. Ji neturi užsienio reikalų ministerijos patirties, niekada nebuvo užsienio reikalų ministrė ir manau, kad niekada nedirbo net pagalbine kelionių agentūros darbuotoja. Baikit! Tai subtilus darbas, darbas, kuriuo reikia keisti padėtį į gerą ir ji tiesiog neturi pakankamai patirties."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, pirms dažām nedēļām man bija tas prieks satikt Apvienotās Karalistes karavīrus, kas atgriezās no Afganistānas, un es atkal un atkal dzirdēju to pašu stāstu, proti, ka viņu rīcībā ir ļoti slikts aprīkojums. Tomēr Apvienotā Karaliste ik dienas šajā korumpētajā institūcijā iemaksā GBP 45 miljonus. Daļu šīs naudas varētu izmantot labāk, apbruņojot mūsu karavīrus Afganistānā, kur tie patiesībā apmāca afgāņu policiju un veic citus uzdevumus. Kā jau daži no jums teica, šī patiešām ir ļoti nozīmīga teritorija pasaulē, un mums vajadzētu veicināt tās attīstību. Man nepatīk tas, ka mūsu Augstajai pārstāvei ārlietās kundzei trūkst pieredzes; turklāt viņai raksturīga izvairīšanās no atbildības. Mums vajadzīgs kāds, kuram ir lielāka pieredze. Viņa nekad nav strādājusi ārlietu ministrijā; nekad nav bijusi ārlietu ministre un nedomāju, ka viņa vispār kādreiz būtu strādājusi kaut vai ceļojumu aģentūrā, pat ne uz pusslodzi. Beidziet! Šis ir īpaši smalks amats; šī darba būtība ir mainīt lietas uz labāko, un viņai trūkst pietiekamas pieredzes."@lv13
"Madam President, I had the pleasure a few weeks ago of meeting some of the UK returning forces from Afghanistan and I heard the same story over and over again that they were ill-equipped. Yet the UK pays GBP 45 million a day into this corrupt institution. Some of that money could be better spent in arming our forces in Afghanistan, forces that actually train the Afghan police force, etc. It is quite right, as some of you have said; this is an important area in the world and an important area that we may need to make progress in. My problem is with the lack of experience of our High Representative for Foreign Affairs, Cathy pass-the-bucket Ashton, with more than a few roubles in it, no doubt. We need someone more experienced. She has not had any Foreign Office experience; she has not been a foreign secretary and I do not think she even had a part-time job in a travel agents’. Come on! This is a delicate job; a job that needs to change things for the better and she is simply not experienced enough."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, enkele weken geleden had ik het genoegen enkele Britse strijdkrachten te ontmoeten die waren teruggekeerd uit Afghanistan. Ik hoorde toen keer op keer hetzelfde verhaal van hen: dat zij slecht waren toegerust. Desondanks betaalt het Verenigd Koninkrijk 45 miljoen pond per dag aan deze corrupte instelling. Een deel van dat geld zou beter kunnen worden besteed aan de bewapening van onze strijdkrachten in Afghanistan, strijdkrachten die nota bene de Afghaanse politiekracht scholen, enzovoort. Zoals enkele collega's al hebben opgemerkt is dit duidelijk een belangrijk gebied in de wereld en een belangrijk gebied waar we vooruitgang moeten boeken. Ik heb een probleem met het gebrek aan ervaring van onze hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, Cathy kan-ik-even-vangen Ashton, die inmiddels ongetwijfeld meer dan genoeg geld heeft kunnen vangen. We hebben iemand met meer ervaring nodig. Zij heeft geen enkele ervaring op het ministerie van Buitenlandse Zaken, ze is geen minister van Buitenlandse Zaken geweest en volgens mij heeft ze niet eens een parttimebaan bij een reisbureau gehad. Kom op! Dit is een delicate baan, een baan die ervoor moet zorgen dat de zaken ten goede veranderen, en zij is hier eenvoudigweg niet ervaren genoeg voor."@nl3
"Pani przewodnicząca! Kilka tygodni temu miałam możliwość spotkania się z kilkoma brytyjskimi żołnierzami powracającymi z Afganistanu i z ich ust słyszałem wciąż to samo – że byli źle wyposażeni. Tymczasem Wielka Brytania wydaje dziennie na tę skorumpowaną instytucję 45 milionów funtów. Część tych pieniędzy można by lepiej spożytkować, przeznaczając je na dozbrojenie naszych oddziałów w Afganistanie, oddziałów, które tak naprawdę szkolą afgańską policję itp. Zgadzam się z tym, co powiedzieli niektórzy z państwa; to ważny region świata, region, w którym trzeba będzie dokonać postępów. Chodzi mi przede wszystkim o brak doświadczenia wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych, pani Cathy Ashton, która jest specjalistką od zrzucania problemów na cudze barki – a jest co zrzucać. Potrzebujemy kogoś bardziej doświadczonego. Nie dość, że pani Ashton nie pracowała w Biurze Spraw Zagranicznych, nie była sekretarzem ds. zagranicznych, to jak sądzę, nie pracowała nawet na pół etatu w biurze podróży. Jak mogło do tego dojść?! To stanowisko wymagające delikatności, stanowisko, na którym trzeba zmieniać sprawy na lepsze, a na tym pani Ashton po prostu się nie zna."@pl16
"Senhora Presidente, há algumas semanas tive o prazer de encontrar algumas das forças do Reino Unido de regresso do Afeganistão e ouvi a mesma história, repetida inúmeras vezes, de que estas se encontravam mal equipadas. No entanto, o Reino Unido paga 45 milhões de libras esterlinas por dia para esta instituição corrupta. Algum desse dinheiro podia ser mais bem gasto para armar as nossas forças no Afeganistão, forças estas que, na realidade, treinam a polícia afegã, etc. É absolutamente verdade, como alguns dos senhores deputados disseram, que estamos perante uma zona importante do mundo, zona esta em que podemos precisar de fazer progressos. O meu problema é a falta de experiência da nossa Alta Representante para a Política Externa, Cathy Ashton, a passa-culpas, por mais do que um punhado de rublos, sem dúvida. Precisamos de alguém com mais experiência. Ela não teve qualquer experiência no Foreign Office; não foi secretária de estado dos negócios estrangeiros e penso mesmo que nem sequer teve um emprego a meio-tempo numa agência de viagens. Por favor! Isto é um cargo sensível; um cargo que precisa de mudar as coisas para melhor e ela simplesmente não tem experiência suficiente."@pt17
"Doamnă preşedintă, în urmă cu câteva săptămâni am avut plăcerea de a întâlni câţiva dintre soldaţii din Regatul Unit care se întorceau din Afganistan şi am auzit de fiecare dată aceeaşi poveste, că sunt prost echipaţi. Cu toate acestea, Regatul Unit plăteşte zilnic 45 milioane GBP acestei instituţii corupte. O parte din aceşti bani ar putea fi cheltuiţi mai bine în înarmarea forţelor noastre din Afganistan, forţe care la momentul de faţă instruiesc forţele de poliţie afgane, etc. Este adevărat, după cum au spus unii dintre dumneavoastră, este o zonă importantă din lume şi o zonă importantă în care trebuie să facem progrese. Problema mea este lipsa de experienţă a Înaltului nostru Reprezentant pentru afaceri externe, Cathy Ashton care, fără îndoială, are o experienţă redusă. Avem nevoie de cineva cu mai multă experienţă. Ea nu a avut nicio experienţă în domeniul afacerilor externe. Ea nu a fost ministru de externe şi cred că nici măcar nu a avut o slujbă cu jumătate de normă la vreo agenţie de turism. Să fim serioşi! Aceasta este o sarcină delicată, o sarcină care necesită îmbunătăţirea situaţiei, iar ea pur şi simplu nu are suficientă experienţă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pred pár týždňami sa mi naskytla milá príležitosť stretnúť sa z niekoľkými vojakmi Spojeného kráľovstva vracajúcimi sa z Afganistanu, ktorí hovorili stále to isté – že sú slabo vyzbrojení. Spojené kráľovstvo však platí 45 miliónov GBP denne tejto skorumpovanej inštitúcii. Časť týchto peňazí by sa lepšie vynaložila na vyzbrojenie našich síl v Afganistane, ktoré v skutočnosti zabezpečujú výcvik afganského policajného zboru a podobne. Je to pravda, ako niekto z vás povedal, toto je dôležitá oblasť sveta a dôležitá oblasť, v ktorej potrebujeme dosiahnuť istý pokrok. Problém pre mňa spočíva v nedostatku skúseností našej vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci, otáľavej Cathy Ashtonovej, ktorá bezpochyby rozhoduje o viac než pár rubľoch. Potrebujeme niekoho skúsenejšieho. Ona nemá žiadnu prax z ministerstva zahraničných vecí, nebola ministerkou zahraničných vecí a myslím si, že nikdy nepracovala ani len ako brigádnička v cestovnej kancelárii. Ľudia! Toto je háklivá práca. Práca, pri ktorej sa veci musia meniť k lepšiemu a ona jednoducho nemá dostatok skúseností."@sk19
"Gospa predsednica, pred nekaj tedni sem se imela priložnost sestati z nekaterimi silami Združenega kraljestva, ki so se vrnile iz Afganistana, in nenehno sem poslušala isto zgodbo, da so namreč slabo opremljene. Toda Združeno kraljestvo tej skorumpirani instituciji nameni 45 milijonov GBP na dan. Nekaj tega denarja bi lahko bolje porabili za oborožitev naših sil v Afganistanu, sil, ki dejansko usposabljajo afganistansko policijo itd. Prav je, kot ste povedali nekateri; to je pomembno področje na sveti in pomembno področje, na katerem moramo doseči napredek. Težavo imam s pomanjkanjem izkušenj naše visoke predstavnice za zunanje zadeve Cathy „zvrni krivdo na drugega“ Ashton, ki to nedvomno rada počne. Potrebujemo nekoga z več izkušnjami. Ni imela nobenih izkušenj v zunanjih zadevah; ni bila ministrica za zunanje zadeve in mislim, da ni niti delala s krajšim delovnim časom v potovalni agenciji. Dajte no! To je občutljiva funkcija; funkcija, ki mora spremeniti stvari na bolje, ona pa enostavno nima dovolj izkušenj."@sl20
"Fru talman! För några veckor sedan hade jag nöjet att få träffa några brittiska soldater som återvänt från Afghanistan, och jag fick gång på gång höra samma historia om att de varit mycket dåligt utrustade. Ändå betalar Storbritannien 45 miljoner pund sterling per dag till denna korrupta institution. En del av pengarna skulle spenderas bättre på att utrusta våra styrkor i Afghanistan, styrkor som i själva verket utbildar den afghanska polisstyrkan osv. Det är alldeles riktigt, som några av er har nämnt, att detta är ett viktigt område i världen, och ett viktigt område där vi behöver nå framsteg. Mitt problem är den bristande erfarenheten hos vår höga representant för utrikesfrågor, Cathy ”vältra-över-ansvaret” Ashton, som utan tvivel har fler än ett par rubel i kassan. Vi behöver någon med mer erfarenhet. Hon har inte någon erfarenhet från något utrikesdepartement, hon har inte varit utrikesminister och jag tror inte ens att hon har haft ett deltidsarbete på någon resebyrå. Snälla ni! Detta är ett finkänsligt uppdrag, ett arbete där man behöver förändra förhållandena till det bättre, och hon har helt enkelt inte tillräckligt med erfarenhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nicole Sinclaire,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph