Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-16-Speech-3-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091216.14.3-155"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, we are here to deal with the EU plan of action for Afghanistan and Pakistan. The Committee on Foreign Affairs of this Parliament has given me the opportunity to be the rapporteur on a new strategy for Afghanistan. We need a new strategy – or maybe we just need any strategy at all – on the civilian side because, until now, the EU intervention in that country has not had enough coherence and seems to have had a very limited impact. I am afraid, Mrs Ashton, that I cannot share your initial statement on Afghanistan because it is too generic, too bureaucratic, too unfocused – like the current action plan. I believe Parliament must contribute to making this strategy stronger and more coherent. I am putting together all the necessary bits of information. First of all, I have to say that it is turning out to be very difficult to get even the most basic data on how much was spent by the EU in Afghanistan after the 2001 occupation, where the EU aid arrived and how much of it can be accounted for. We know that almost EUR 1 billion is spent every year there, which is a big sum. The Afghan GDP is just EUR 6.9 billion. Our civilian aid therefore amounts to more than 20 percent of the yearly Afghan GDP, a figure that has the potential to reverse the destiny of the country if properly used. Secondly, my attempt to draw a new strategy for Afghanistan will start with an effort to identify what has been, and what should be, the EU interest in the area. I will focus part of my report on the elimination of the opium poppy through the alternative development strategy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jsme tu, abychom projednali plán akcí EU pro Afghánistán a Pákistán. Výbor pro zahraniční věci tohoto Parlamentu mi poskytl příležitost, abych byl zpravodajem pro novou strategii pro Afghánistán. Potřebujeme novou strategii – nebo možná potřebujeme vůbec nějakou strategii – pro civilní aspekt, protože až dosud nebyly zásahy EU v této zemi dostatečně důsledné a zdá se, že měly velmi omezený dopad. Obávám se, paní Ashtonová, že nemohu souhlasit s vaším úvodním prohlášením o Afghánistánu, protože je příliš obecné, příliš byrokratické, příliš neurčité – podobně jako současný akční plán. Domnívám se, že Parlament musí přispět k tomu, aby tato strategie byla důraznější a jednotnější. Dávám si dohromady všechny potřebné dílčí informace. Především musím říci, že se ukazuje, že je velmi obtížné získat alespoň nejzákladnější údaje o tom, kolik finančních prostředků EU vynaložila v Afghánistánu po okupaci v roce 2001, kam pomoc EU směřovala a kolik z těchto prostředků lze vyčíslit. Víme, že se do této oblasti každý rok vydá téměř 1 miliarda EUR, což je veliká suma. Afghánský HDP je pouze 6,9 miliard EUR. Naše civilní pomoc tedy činí více než 20 procent ročního HDP Afghánistánu, což je hodnota, která má potenciál změnit osud země, pokud by byla správně použita. Za druhé, pokusím se vypracovat novou strategii pro Afghánistán a začnu tím, že se pokusím určit, co bylo a co by mělo být zájmem EU v této oblasti. Část své zprávy zaměřím na zlikvidování opiového máku s pomocí alternativní rozvojové strategie."@cs1
"Fru formand! Vi er her for at behandle EU-handlingsplanen for Afghanistan og Pakistan. Parlamentets Udvalg om Udenrigsanliggender har givet mig mulighed for at blive ordfører på en ny strategi for Afghanistan. Vi har brug for en ny strategi – eller måske har vi bare brug for en strategi overhovedet – på den civile side, fordi EU's intervention i det land indtil nu ikke har hængt tilstrækkelig sammen og ser ud til at have haft en meget begrænset virkning. Jeg er bange for, at jeg ikke er enig i fru Ashtons indledende redegørelse om Afghanistan, fordi den er for generel, for bureaukratisk, for ufokuseret – ligesom den aktuelle handlingsplan. Jeg mener, Parlamentet skal bidrage til at gøre denne strategi stærkere og mere sammenhængende. Jeg samler alle de nødvendige bidder af informationer. For det første må jeg sige, at det viser sig at være meget vanskeligt at få selv de mest grundlæggende data om, hvor meget EU brugte i Afghanistan efter besættelsen i 2001, hvor EU-støtten kom hen, og hvor meget af den, der kan gøres rede for. Vi ved, at der bruges næsten 1 mia. EUR hvert år, hvilket er et stort beløb. Det afghanske BNP er kun på 6,9 mia. EUR. Vores civile bistand beløber sig derfor til over 20 % af Afghanistans årlige BNP, et tal, der kan ændre landets skæbne, hvis det bruges rigtigt. For det andet vil mit forsøg på at opstille en ny strategi for Afghanistan begynde med en indsats for at identificere, hvad der har været, og hvad der bør blive EU's interesse i området. Jeg vil koncentrere en del af min betænkning om fjernelsen af opiumvalmuen gennem den alternative udviklingsstrategi."@da2
"Frau Präsidentin! Wir sind hier, um den EU-Aktionsplan für Afghanistan und Pakistan zu diskutieren. Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten dieses Parlaments hat mir die Möglichkeit gegeben, als Berichterstatter für eine neue Strategie für Afghanistan zu fungieren. Wir brauchen eine neue Strategie, oder vielleicht brauchen wir überhaupt erst einmal eine Strategie im zivilen Bereich, denn das Eingreifen der EU in diesem Land war bislang nicht kohärent genug und anscheinend von nur sehr begrenzter Wirkung. Ich fürchte, Frau Ashton, Ihre einleitende Erklärung zu Afghanistan nicht teilen zu können, da sie zu allgemein, zu bürokratisch, zu unscharf ist – wie auch der gegenwärtige Aktionsplan selbst. Meines Erachtens muss das Parlament dazu beitragen, dieser Strategie zu mehr Stärke und Kohärenz zu verhelfen. Ich trage sämtliche notwendigen noch so kleinen Informationen zusammen. Erstens muss ich anmerken, dass es sich als äußerst schwierig erweist, sogar die grundlegendsten Daten darüber zu erhalten, wie viel Geld nach der Besetzung Afghanistans 2001 ausgegeben wurde, wo die EU-Hilfe angekommen ist, und bis zu welchem Teil sie nachgewiesen werden kann. Wir wissen, dass dort jedes Jahr fast 1 Mrd. EUR ausgegeben werden, was eine enorme Summe ist. Das Bruttoinlandsprodukt liegt in Afghanistan bei nur 6,9 Mrd. EUR. Unsere humanitäre Hilfe macht also mehr als 20 % des jährlichen Bruttoinlandsprodukts in Afghanistan aus – eine Zahl, die, wenn sie richtig eingesetzt wird, das Potential hat, das Schicksal des Landes zu wenden. Zweitens wird mein Versuch, eine neue Strategie für Afghanistan zu erarbeiten, damit beginnen, zu ermitteln, worin bislang das Interesse der EU auf diesem Gebiet bestand, und worin es bestehen sollte. Ein Teil meines Berichts wird sich auf die Einstellung des Schlafmohnanbaus durch die alternative Entwicklungsstrategie konzentrieren."@de9,9
"Κυρία Πρόεδρε, βρισκόμαστε εδώ για να εξετάσουμε το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι εισηγητής μιας νέας στρατηγικής για το Αφγανιστάν. Χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική –ή ίσως χρειαζόμαστε γενικά μια στρατηγική– σε ό,τι αφορά τους πολίτες, επειδή μέχρι στιγμής η επέμβαση της ΕΕ σε αυτή τη χώρα δεν ήταν αρκετά συνεκτική και φαίνεται ότι είχε πολύ περιορισμένο αντίκτυπο. Φοβάμαι, κυρία Ashton, ότι δεν συμμερίζομαι την αρχική δήλωσή σας για το Αφγανιστάν, επειδή είναι πολύ γενική, πολύ γραφειοκρατική, καθόλου στοχοθετημένη –όπως το υφιστάμενο σχέδιο δράσης. Πιστεύω πως το Κοινοβούλιο πρέπει να συμβάλει προκειμένου να καταστεί αυτή η στρατηγική ισχυρότερη και συνεκτικότερη. Ας συνδέσω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Καταρχάς, πρέπει να δηλώσω ότι καθίσταται πολύ δύσκολο να λάβει κανείς έστω και τις βασικότερες πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που έχουν δαπανηθεί από την ΕΕ στο Αφγανιστάν μετά την κατοχή του 2001, με το πού κατέληξε η ευρωπαϊκή βοήθεια και ποιο τμήμα αυτής μπορεί να αιτιολογηθεί. Γνωρίζουμε ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ δαπανάται ετησίως για το Αφγανιστάν, ποσό το οποίο είναι υψηλό. Το ΑΕΠ του Αφγανιστάν είναι μόλις 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, η βοήθειά μας προς τους πολίτες αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 20 τοις εκατό του ετήσιου ΑΕΠ του Αφγανιστάν, ένας αριθμός ο οποίος μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση στη χώρα, εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα. Δεύτερον, η προσπάθειά μου για τη χάραξη νέας στρατηγικής για το Αφγανιστάν θα ξεκινήσει με μια προσπάθεια να διαπιστωθεί ποιο είναι και ποιο πρέπει να είναι το συμφέρον της ΕΕ στην περιοχή. Θα επικεντρώσω μέρος της έκθεσής μου στην εξάλειψη της καλλιέργειας παπαρούνας μέσω της στρατηγικής εναλλακτικής ανάπτυξης."@el10
"Señora Presidenta, estamos aquí para tratar sobre el plan de acción de la UE para Afganistán y Pakistán. La Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento me ha dado la oportunidad de ser el ponente sobre una nueva estrategia para Afganistán. Necesitamos una nueva estrategia —o quizás necesitamos simplemente alguna estrategia— a nivel civil porque, hasta ahora, la intervención de la UE en ese país no ha tenido la suficiente coherencia y parece que su repercusión ha sido muy limitada. Me temo, señora Ashton, que no puedo compartir su declaración inicial sobre Afganistán porque es demasiado genérica, demasiado burocrática, demasiado incoherente —al igual que el actual plan de acción—. Creo que el Parlamento debe contribuir a conseguir que esta estrategia sea más sólida y coherente. Estoy juntando toda la información necesatia. En primer lugar, tengo que decir que está resultando muy difícil conseguir incluso los datos más básicos sobre las cantidades gastadas por la UE en Afganistán después de la ocupación de 2001, dónde llegó su ayuda y qué cuantía de ésta se puede justificar. Sabemos que cada año se gasta allí casi 1 000 millones de euros, que es una gran suma. El PIB afgano es de sólo 6 900 millones de euros. Por lo tanto, nuestra ayuda civil asciende a más del 20 % del PIB afgano anual, una cifra que tiene la posibilidad de cambiar completamente el destino del país si se utiliza adecuadamente. En segundo lugar, mi intento de establecer una nueva estrategia para Afganistán empezará con hacer todo lo posible para identificar qué interés ha tenido la UE en la zona, y qué interés debería tener. Centraré parte de mi informe en la eliminación de la adormidera mediante la estrategia del desarrollo alternativo."@es21
"Austatud juhataja! Oleme siin selleks, et tegeleda Euroopa Liidu Afganistani ja Pakistani tegevuskavaga. Parlamendi välisasjade komisjon andis mulle võimaluse olla uue Afganistani strateegia raportöör. Me vajame uut strateegiat – või äkki vajame lihtsalt mingit strateegiat üldse – tsiviilpoolel, sest praeguseni ei ole Euroopa Liidu sekkumine selles riigis piisavalt ühtsust saavutanud ja on avaldanud vist väga piiratud mõju. Cathrine Ashton! Ma kardan, et ma ei saa jagada teie algset avaldust Afganistani kohta, sest see on liiga üldine, liiga bürokraatlik, liiga fokuseerimata – nagu ka praegune tegevuskava. Arvan, et parlament peab vaeva nägema, et muuta see strateegia tugevamaks ja ühtsemaks. Panen kõik vajalikud teabeosakesed kokku. Eelkõige pean ütlema, et on raske saada isegi kõige elementaarsemaid andmeid selle kohta, kui palju EL Afganistanis pärast 2001. aasta okupatsiooni kulutas, kuhu ELi abi jõudis ja kui palju sellest on ära selgitatav. Me teame, et seal kulutatakse igal aastal peaaegu 1 miljard eurot, mis on suur summa. Afganistani SKP on vaid 6,9 miljardit eurot. Seega moodustab meie tsiviilabi üle 20 protsendi Afganistani aastasest SKPst – see on summa, mis võib õigesti kasutatuna riigi saatust muuta. Teiseks algab minu püüe Afganistanile uut strateegiat koostada üritusega tuvastada seda, mis on olnud ja peaks olema Euroopa Liidu huvi piirkonnas. Keskendan osa oma raportist oopiumimooni likvideerimisele alternatiivse arengustrateegia kaudu."@et5
"Arvoisa puhemies, käsittelemme tänään EU:n Afganistanin ja Pakistanin toimintasuunnitelmaa. Parlamentin ulkoasiainvaliokunta on antanut minulle mahdollisuuden toimia uutta Afganistanin strategiaa käsittelevänä esittelijänä. Me tarvitsemme uuden strategian – tai ehkä me tarvitsemme ylipäätään jonkin strategian – siviilipuolella, sillä tähän asti EU:n toimet tässä maassa eivät ole olleet riittävän johdonmukaisia ja niiden vaikutukset näyttävät jääneen varsin rajallisiksi. Pelkään pahoin, korkea edustaja Ashton, että en voi yhtyä alustuspuheenvuoronne lausuntoon Afganistanista, koska se oli liian yleinen, liian byrokraattinen ja liian hajanainen – kuten nykyinen toimintasuunnitelma. Katson, että parlamentin on autettava tekemään tästä strategiasta vahvempi ja johdonmukaisempi. Kokoan yhteen kaikki tarvittavat tiedonkappaleet. Ensinnäkin minun on sanottava, että on osoittautumassa hyvin vaikeaksi saada edes perustavanlaatuisimpia tietoja siitä, kuinka paljon varoja EU on käyttänyt Afganistanissa vuoden 2001 miehityksen jälkeen, mihin EU:n apu on saapunut ja kuinka suuri osa varoista on seurattavissa. Tiedämme, että maassa käytetään vuosittain lähes miljardi euroa, mikä on suuri summa. Afganistanin BKT on vain 6,9 miljardia euroa. Näin ollen antamamme siviiliapu on yli 20 prosenttia Afganistanin vuotuisesta BKT:stä, ja tällä määrällä on mahdollista kääntää maan kohtalo, jos se käytetään oikein. Toiseksi, yritykseni laatia uusi strategia Afganistania varten alkaa pyrkimyksellä määritellä, mitkä ovat olleet EU:n etunäkökohdat tällä alueella ja mitkä niiden pitäisi olla. Keskityn osassa mietintöäni oopiumi-unikkojen poistamiseen vaihtoehtoisen kehitysstrategian avulla."@fi7
"Madame la Présidente, nous sommes ici pour débattre du plan d’action de l’UE en faveur de l’Afghanistan et du Pakistan. La commission des affaires étrangères de la présente Assemblée m’a permis d’être rapporteur sur une nouvelle stratégie pour l’Afghanistan. Nous avons besoin d’une nouvelle stratégie – à moins que nous n’ayons simplement besoin d’une stratégie – en ce qui concerne le volet civil parce que, à cette date, l’intervention de l’UE dans ce pays n’a pas eu la cohérence désirée et ne semble avoir exercé qu’un impact très limité. Je crains, Madame Ashton, ne pas pouvoir partager votre déclaration initiale sur l’Afghanistan parce qu’elle est trop générique, trop bureaucratique, trop imprécise – à l’instar du présent plan d’action. Je pense que le Parlement doit contribuer à renforcer cette stratégie et lui conférer davantage de cohérence. Je suis en train de réunir les informations, mêmes minimes, qui s’imposent. Tout d’abord, je dois dire qu’il se révèle très difficile de récolter ne fût-ce que les données les plus fondamentales sur les dépenses de l’UE en Afghanistan après l’occupation de 2001, où l’aide européenne a abouti et ce qui peut être justifié des dépenses faites. Nous savons que près d’un milliard d’euros est dépensé chaque année en Afghanistan, ce qui représente une somme importante. Le PIB afghan est de 6,9 milliards d’euros. Par conséquent, l’aide civile que nous apportons s’élève à plus de 20 pour cent du PIB afghan annuel, un chiffre capable de renverser la destinée du pays pourvu que les fonds soient utilisés à bon escient. Ensuite, mon projet de nouvelle stratégie pour l’Afghanistan commencera par la nécessité d’identifier ce qui a été et ce qui devrait être primordial pour l’UE dans cette région. J’axerai une partie de mon rapport sur l’élimination de la culture du pavot en proposant une stratégie de développement alternative."@fr8
"Elnök asszony! Azért vagyunk itt, hogy az EU Afganisztánnal és Pakisztánnal kapcsolatos cselekvési tervével foglalkozzunk. A Parlament Külügyi Bizottsága lehetőséget adott nekem arra, hogy az Afganisztánnal kapcsolatos új stratégia előadója legyek. Új stratégiára van szükségünk – vagy talán egyszerűen szükségünk van valamilyen stratégiára – a civil oldalon, mivel egészen mostanáig az EU beavatkozása ebben az országban nem volt kellően koherens, és a jelek szerint csak nagyon korlátozott hatást gyakorolt. Attól tartok, Ashton asszony, hogy nem oszthatom az Ön Afganisztánnal kapcsolatos bevezető nyilatkozatát, mivel túlzottan általános, túlzottan bürokratikus, túlzottan fókuszálatlan – a jelenlegi cselekvési tervhez hasonlóan. Meggyőződésem szerint a Parlamentnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ez a stratégia erőteljesebb és koherensebb legyen. Összeszedem az összes szükséges információt. Először is azt kell mondanom, hogy még a legalapvetőbb adatok megszerzése is nagyon nehéz arról, hogy az EU mennyit költött el Afganisztánban a 2001. évi megszállás után, hova jutottak el az európai uniós segélyek és mennyi eredményt lehet ezeknek tulajdonítani. Tudjuk, hogy csaknem egymilliárd eurót költünk el ott évente, ami roppant nagy összeg. Az afgán GDP alig 6,9 milliárd eurót ér el. Polgári védelmi segítségnyújtásunk így az éves afgán GDP-nek több mint 20 százalékát teszi ki, ez az összeg pedig megfelelő felhasználás esetén elegendő lenne az ország sorsának megfordítására. Másodszor: az új afganisztáni stratégia összeállítására irányuló kísérletemet azzal fogom kezdeni, hogy megpróbálom meghatározni, az eddigiekben melyek voltak az EU érdekei és mit kell az EU érdekeinek tekinteni ebben a térségben. Jelentésem egy részében az ópiummák termelésének az alternatív fejlesztési stratégia útján történő megszüntetésére fogok összpontosítani."@hu11
"Signora Presidente, siamo qui per discutere del piano di azione dell’Unione europea per l’Afghanistan e il Pakistan. La commissione per gli affari esteri del Parlamento mi ha offerto l’opportunità di essere relatore su una nuova strategia per l’Afghanistan. Abbiamo bisogno di una nuova strategia, o forse abbiamo bisogno di una strategia per quanto concerne il capitolo civile perché sinora l’intervento dell’Unione nel paese non è stato abbastanza coerente e pare che abbia avuto un impatto limitato. Temo, signora Vicepresidente designata, di non poter condividere la sua affermazione iniziale sull’Afghanistan perché troppo generica, burocratica e superficiale, come l’attuale piano di azione. Ritengo che il Parlamento debba contribuire a rendere questa strategia più forte e coerente. Sto raccogliendo tutte le informazioni necessarie. In primo luogo, devo dire che si sta rivelando estremamente difficile ottenere anche i dati più essenziali su quanto l’Unione europea ha speso in Afghanistan dopo l’occupazione del 2001, dove sono giunti gli aiuti dell’Unione e quanta parte di tali spese è documentabile. Sappiamo che ogni anno nel paese viene speso quasi 1 miliardo di euro, somma decisamente ragguardevole. Il PIL afghano ammonta a soli 6,9 miliardi di euro. Pertanto, i nostri aiuti civili corrispondono a più del 20 per cento del PIL annuo del paese, cifra che potrebbe invertire il destino dell’Afghanistan se impiegata in maniera corretta. In secondo luogo, il mio tentativo di elaborare una nuova strategia per il paese inizierà con uno sforzo per identificare qual è stato e quale dovrebbe essere l’interesse dell’Unione nella regione. Dedicherò parte della mia relazione all’eliminazione della coltivazione del papavero attraverso una strategia di sviluppo alternativa."@it12
"Ponia pirmininke, susirinkome svarstyti ES veiksmų plano dėl Afganistano ir Pakistano. Šio Parlamento Užsienio reikalų komitetas suteikė man galimybę būti pranešėju apie naująją strategiją dėl Afganistano. Mums reikalinga nauja civilinė strategija – arba turbūt reikėtų sakyti, reikia apskritai turėti strategiją – nes iki šiol ES intervencija į tą šalį nebuvo pakankamai nuosekli ir veikiausiai turėjo labai mažą poveikį. Bijau, ponia C. Ashton, kad negaliu pritarti pradiniam jūsų pareiškimui apie Afganistaną, nes jis per daug bendras, per daug biurokratiškas, per mažai sutelktas – kaip ir dabartinis veiksmų planas. Manau, jog Parlamentas turi prisidėti, kad ši strategija taptų tvirtesnė ir nuoseklesnė. Bandau sudėlioti visą reikalingą informaciją. Pirmiausia norėčiau pasakyti, jog aiškėja, kad labai sunku gauti net ir pačius bendriausius duomenis apie tai, kiek ES išleido Afganistane po 2001 m. okupacijos, kur buvo pristatyta ES pagalba ir kokia pagalbos dalis įtraukta į apskaitą. Žinome, kad kasmet ten išleidžiama beveik 1 mlrd. EUR, o tai didelė suma. Afganistano BVP yra tik 6,9 mlrd. EUR. Todėl mūsų civilinė pagalba atitinka daugiau kaip 20 proc. metinio Afganistano BVP – tokiais pinigais, jeigu jie bus tinkamai naudojami, galima pakeisti šalies likimą. Antra, bandydamas parengti naująją strategiją dėl Afganistano, pirmiausia stengsiuosi nustatyti, kokių interesų ES turėjo šioje srityje ir kokie jie turėtų būti. Dalyje savo pranešimo kalbėsiu apie opiumo aguonų auginimo nutraukimą pasitelkiant alternatyvią vystymosi strategiją."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, esam sapulcējušies, lai apspriestu ES rīcības plānu attiecībā uz Afganistānu un Pakistānu. Parlamenta Ārlietu komiteja ir devusi man iespēju ziņot par jaunu stratēģiju attiecībā uz Afganistānu. Mums ir vajadzīga jauna stratēģija vai varbūt labāk teikt, ka mums vispār vajag kādu stratēģiju civilās puses sakarā, jo līdz šim ES pasākumi šajā valstī nav bijuši pietiekami saskaņoti un, šķiet, ir radījuši visai mazu ietekmi. Diemžēl kundze, es nepiekrītu jūsu sākotnējam paziņojumam Afganistānas sakarā, jo tas ir pārāk vispārējs, pārāk birokrātisks, pārāk plašs, proti, tāds pats kā pašreizējais rīcības plāns. Es uzskatu, ka Parlamentam šī stratēģija jāpadara spēcīgāka un saskaņotāka. Es apkopoju visu nepieciešamo informāciju. Pirmkārt, izrādās, ir ļoti grūti iegūt pat pamata informāciju par to, cik daudz ES tērēja Afganistānā pēc tās pārņemšanas 2001. gadā, kad ES sniedza palīdzību, un ir grūti saprast, cik daudz no tā var pamatot. Mēs zinām, ka ik gadus tur tiek tērēts gandrīz EUR 1 miljards, kas ir daudz. Afganistānas IKP ir tikai EUR 6,9 miljardi. Tāpēc mūsu civilā palīdzība ir vairāk nekā 20 % no Afganistānas gada IKP; šāda summa, ja to pareizi izmanto, var mainīt valsts likteni. Otrkārt, cenšoties izstrādāt jaunu stratēģiju attiecībā uz Afganistānu, es vispirms centīšos konstatēt, kādas bija un kādām vajadzētu būt ES interesēm šajā reģionā. Daļā ziņojuma galveno uzmanību pievērsīšu opija magoņu likvidēšanai, izmantojot alternatīvu attīstības stratēģiju."@lv13,13
"Madam President, we are here to deal with the EU plan of action for Afghanistan and Pakistan. The Committee on Foreign Affairs of this Parliament has given me the opportunity to be the rapporteur on a new strategy for Afghanistan. We need a new strategy – or maybe we just need any strategy at all – on the civilian side because until now the EU intervention in that country has not had enough coherence and seems to have had a very limited impact. I am afraid, Mrs Ashton, that I cannot share your initial statement on Afghanistan because it is too generic, too bureaucratic, too unfocused – like the current action plan. I believe Parliament must contribute to making this strategy stronger and more coherent. I am putting together all the necessary bits of information. First of all, I have to say that it is turning out to be very difficult to get even the most basic data on how much was spent by the EU in Afghanistan after the 2001 occupation, where the EU aid arrived and how much of it can be accounted for. We know that almost EUR 1 billion is spent every year there, which is a big sum. The Afghan GDP is just EUR 6.9 billion. Our civilian aid therefore amounts to more than 20 percent of the yearly Afghan GDP, a figure that has the potential to reverse the destiny of the country if properly used. Secondly, my attempt to draw a new strategy for Afghanistan will start with an effort to identify what has been, and what should be, the EU interest in the area. I will focus part of my report on the elimination of the opium poppy through the alternative development strategy."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, we zijn hier aanwezig om het EU-actieplan voor Afghanistan en Pakistan te behandelen. De Commissie buitenlandse zaken van dit Parlement heeft mij de kans geboden rapporteur voor de nieuwe strategie voor Afghanistan te zijn. Aan de civiele kant hebben we een nieuwe strategie nodig – of wellicht hebben we daar überhaupt gewoon een strategie nodig – omdat de interventie van de EU in dit land tot op heden onvoldoende coherentie heeft gehad en slechts een zeer beperkt effect lijkt te hebben gesorteerd. Ik vrees, mevrouw Ashton, dat ik niet kan instemmen met uw eerste verklaring over Afghanistan, aangezien deze te algemeen, te bureaucratisch, te vaag is – net zoals het huidige actieplan. Ik ben van mening dat het Parlement eraan moet bijdragen dat deze strategie sterker en coherenter wordt. Ik verzamel alle benodigde stukjes informatie. Ten eerste moet ik opmerken dat het zeer moeilijk blijkt te zijn om zelfs de meest fundamentele gegevens te verkrijgen over de vragen hoeveel geld de EU in Afghanistan heeft uitgegeven na de bezetting in 2001, waar de hulp van de EU naartoe is gegaan en hoeveel van dat geld is besteed en waaraan. We weten dat er jaarlijks bijna één miljard euro wordt besteed in het land, wat een groot bedrag is. Het Afghaanse BBP bedraagt slechts 6,9 miljard euro. Onze civiele hulp bedraagt dus meer dan 20 procent van het jaarlijkse Afghaanse BBP, een bedrag dat het lot van het land mogelijk kan veranderen als het goed wordt gebruikt. Ten tweede zal mijn poging om een nieuwe strategie voor Afghanistan op te stellen beginnen met een poging om te identificeren wat het EU-belang in het gebied is geweest en wat het behoort te zijn. In een deel van mijn verslag zal ik ingaan op de uitbanning van de opiumpapaver via de alternatieve ontwikkelingsstrategie."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jesteśmy tutaj, by zająć się planem UE na rzecz Afganistanu i Pakistanu. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu wyznaczyła mnie na sprawozdawcę w odniesieniu do nowej strategii dla Afganistanu. Potrzebujemy nowej strategii – a wręcz jakiejkolwiek strategii – w dziedzinie spraw cywilnych, ponieważ do tej pory interwencja UE w tym kraju nie była zbyt spójna i wydaje się, że nasz wpływ był dość ograniczony. Przykro mi pani minister, że nie mogę przychylić się do wygłoszonego przez panią na wstępie oświadczenia w sprawie Afganistanu, ponieważ jest ono zbyt ogólne, zbyt biurokratyczne w swym charakterze i nie skupia się na żadnej konkretnej kwestii – podobnie jak obecny plan działania. Moim zdaniem Parlament musi przyczynić się do wzmocnienia tej strategii i do jej uspójnienia. Próbuję złożyć w całość wszystkie niezbędne fragmenty informacji. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że bardzo trudno jest uzyskać nawet najbardziej podstawowe dane, a mianowicie: ile Unia wydała od rozpoczęcia okupacji w 2001 roku, kiedy pomoc unijna dotarła i jaką jej część można rozliczyć. Wiemy, że co roku przekazujemy temu krajowi prawie 1 miliard euro, co jest ogromną kwotą. PKB Afganistanu wynosi 6,9 miliarda euro. A więc nasza pomoc cywilna odpowiada ponad 20 procentom rocznego afgańskiego PKB, co stanowi kwotę, która – o ile dobrze wykorzystana – może potencjalnie odwrócić los tego kraju. Po drugie moje wysiłki na rzecz opracowania nowej strategii dla Afganistanu rozpoczną się od próby ustalenia co stanowi i co powinno stanowić przedmiot zainteresowania EU w tym rejonie. Część mojego sprawozdania poświęcę kwestii likwidacji upraw maku, z którego produkuje się opium, za pomocą alternatywnej strategii rozwojowej."@pl16
"Senhora Presidente, estamos aqui para discutir o plano de acção da UE para o Afeganistão e o Paquistão. A Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu deu-me a oportunidade de ser o relator de uma nova estratégia para o Afeganistão. Precisamos de uma nova estratégia - ou talvez nem precisemos de estratégia nenhuma - no plano civil, pois, até agora, a intervenção da UE naquele país não teve a coerência suficiente e, aparentemente, teve um impacto muito limitado. Receio, Senhora Ashton, não poder subscrever a sua declaração inicial sobre o Afeganistão, por ser demasiado genérica, burocrática e dispersa, como, de resto, o presente plano de acção. Creio que o Parlamento deve contribuir para tornar esta estratégia mais forte e mais coerente. Estou a reunir todas as informações necessárias. Em primeiro lugar, devo dizer que está a tornar-se muito difícil conseguir obter mesmo os dados mais básicos sobre quanto foi gasto pela UE no Afeganistão após a ocupação de 2001, onde chegou a ajuda da UE e que parte da mesma pode ser contabilizada. Sabemos que são gastos anualmente no Afeganistão perto de mil milhões de euros, o que perfaz uma quantia avultada. O PIB do Afeganistão é de apenas 6,9 mil milhões de euros. Deste modo, a nossa ajuda no domínio civil ascende a mais de 20% do PIB anual do Afeganistão. É um valor que, se utilizado correctamente, tem potencial para inverter o destino do país. Em segundo lugar, a minha tentativa de gizar uma nova estratégia para o Afeganistão começará com um esforço no sentido de identificar quais eram, e deviam ser, os interesses da UE na zona. Assim, vou centrar parte do meu relatório na eliminação das papoilas de ópio através da estratégia de desenvolvimento alternativo."@pt17
"Doamnă preşedintă, suntem aici pentru a discuta planul de acţiune al UE în Afganistan şi Pakistan. Comisia pentru afaceri externe a acestui Parlament mi-a dat posibilitatea de a fi raportorul asupra noii strategii pentru Afganistan. Avem nevoie de o nouă strategie sau poate avem nevoie, de fapt, de o strategie în legătură cu partea civilă, deoarece, până acum, intervenţia UE în această ţară nu a avut suficientă coerenţă, înregistrând, se pare, un impact foarte limitat. Îmi este teamă, dnă Ashton, că nu pot împărtăşi declaraţia dumneavoastră de început asupra Afganistanului deoarece este prea generală, prea birocratică, prea nefocalizată – ca şi planul actual de acţiune. Cred că Parlamentul trebuie să contribuie în a face această strategie mai puternică şi mai coerentă. Adun toate informaţiile necesare. În primul rând, trebuie să spun că s-a dovedit a fi foarte dificilă obţinerea chiar şi a celor mai elementare date referitoare la cât a cheltuit de UE în Afganistan după ocupaţia din 2001, unde a ajuns ajutorul UE şi cât din acesta se justifică. Ştim că în fiecare an s-a cheltuit aproape 1 miliard de euro, ceea ce reprezintă o sumă mare. Produsul intern brut al Afganistanului este de 6,9 miliarde de euro. Prin aceasta, ajutorul nostru civil se ridică la peste 20 % din PIB-ul anual al Afganistanului, o cifră care, dacă este utilizată în mod adecvat, are capacitatea de a schimba destinul ţării. În al doilea rând, încercarea mea de a elabora o nouă strategie pentru Afganistan va începe printr-un efort de a identifica care a fost şi care ar trebui să fie interesul UE în această regiune. Voi concentra o parte a raportului meu asupra eliminării macului cultivat pentru opiu prin intermediul strategiei alternative de dezvoltare."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, máme sa zaoberať akčným plánom EÚ pre Afganistan a Pakistan. Výbor pre zahraničné veci tohto Parlamentu mi poskytol príležitosť stať sa spravodajcom vo veci novej stratégie pre Afganistan. Potrebujeme novú stratégiu – a možno aj akúkoľvek stratégiu – na civilnej strane, pretože doterajšia intervencia EÚ v tejto krajine nebola dostatočne jednotná a zdá sa, že jej vplyv bol veľmi obmedzený. Obávam sa, pani Ashtonová, že nemôžem súhlasiť s vaším úvodným tvrdením o Afganistane, pretože je príliš všeobecné, príliš byrokratické, príliš zmätočné – presne ako súčasný akčný plán. Som presvedčený, že Parlament musí prispieť k upevneniu a zjednoteniu tejto stratégie. Dávam si dohromady všetky potrebné informácie. V prvom rade musím povedať, že sa ukazuje byť veľmi ťažké získať čo i len základné údaje o tom, koľko prostriedkov EÚ vynaložila v Afganistane od okupácie v roku 2001, kam išla pomoc z EÚ a koľko z toho sa dá vykázať. Vieme, že každý rok sa tam vynaloží takmer 1 miliarda EUR, čo je veľká suma. HDP Afganistanu je len 6,9 miliardy EUR. Naša civilná pomoc teda predstavuje viac než 20 percent ročného HDP Afganistanu, čo je číslo, ktoré môže zvrátiť osud krajiny, ak sa pomoc riadne využije. Po druhé, môj pokus o zostavenie novej stratégie pre Afganistan sa začne snahou zistiť, aké sú a aké by mali byť záujmy EÚ v tejto oblasti. Časť mojej správy sa bude venovať eliminácii pestovania maku siateho prostredníctvom alternatívnej rozvojovej stratégie."@sk19
"Gospa predsednica, tu smo, da bi obravnavali akcijski načrt EU za Afganistan in Pakistan. Odbor za zunanje zadeve tega Parlamenta mi je dal priložnost, da sem poročevalec o novi strategiji za Afganistan. Potrebujemo novo strategijo – ali pa potrebujemo samo strategijo – na civilni strani, saj doslej posredovanje EU v tej državi ni bilo dovolj usklajeno in se zdi, da je imelo zelo omejen vpliv. Bojim se, gospa Ashton, da se ne morem strinjati z vašo uvodno izjavo o Afganistanu, ker je preveč splošna, preveč birokratska, premalo osredotočena – kot trenutni akcijski načrt. Menim, da mora Parlament prispevati h krepitvi in usklajenosti te strategije. Sestavljam vse potrebne koščke informacij. Najprej moram povedati, da je zelo težko pridobiti celo najosnovnejše podatke o tem, koliko je EU potrošila v Afganistanu po zasedbi leta 2001, kam je prispela pomoč EU in koliko jo je mogoče upravičiti. Vemo, da se tam vsako leto porabi skoraj 1 milijardo EUR, kar je velika vsota. Afganistanski BDP znaša samo 6,9 milijarde. Naša civilna pomoč torej znaša več kot 20 % letnega afganistanskega BDP, kar je znesek, ki lahko spremeni usodo države, če se ga pravilno uporabi. Drugič, moj poskus, da sestavim novo strategijo za Afganistan, se bo začel s prizadevanjem, da opredelim, kaj je in kaj bi moral biti interes EU na tem področju. Del poročila bom osredotočil na odpravo maka za opij z alternativno razvojno strategijo."@sl20
"Fru talman! Vi är här för att diskutera EU:s handlingsplan för Afghanistan och Pakistan. Parlamentets utskott för utrikesfrågor har gett mig möjligheten att vara föredragande för en ny strategi för Afghanistan. Vi behöver en ny strategi – eller kanske behöver vi bara en strategi, oavsett vilken – på den civila sidan, för hittills har EU:s insatser i det landet inte varit tillräckligt enhetliga och de tycks ha haft mycket begränsade effekter. Jag delar tyvärr inte ert inledande uttalande om Afghanistan, fru Ashton, eftersom det är alltför allmänt, byråkratiskt och saknar tydlig inriktning – liksom den nuvarande handlingsplanen. Jag anser att parlamentet bör bidra till att stärka strategin och göra den mer enhetlig. Jag håller på att samla in all nödvändig information. För det första vill jag påpeka att det har visat sig vara mycket svårt att få tag på de mest grundläggande uppgifterna om hur mycket EU har spenderat i Afghanistan sedan ockupationen 2001, vad EU:s stöd har gått till och hur mycket av detta som kan redovisas. Vi vet att nästan 1 miljard euro spenderas årligen, vilket är ett mycket högt belopp. Afghanistans BNP är endast 6,9 miljarder euro. Vårt civila bistånd uppgår således till mer än 20 procent av Afghanistans årliga BNP, en summa som har möjlighet att vända landets händelseutveckling om den används korrekt. För det andra kommer jag att inleda mitt försök att utarbeta en ny strategi för Afghanistan med att fastställa vad som har varit, och vad som borde vara, EU:s intressen i området. Jag kommer att inrikta en del av mitt betänkande på avskaffandet av opiumvallmo genom den alternativa utvecklingsstrategin."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Pino Arlacchi,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"jménem slupiny ALDE."1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph