Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-16-Speech-3-151"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091216.14.3-151"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Fru talman! De problem som Afghanistan och Pakistan står inför angår naturligtvis hela världen. Våldsam extremism sprider sig utanför regionen. Narkotika som odlas och produceras i Afghanistan finner sin väg till Europas gator. Bakom vårt engagemang ligger i första hand det nödvändiga i att förhindra att Afghanistan och Pakistan blir säkra tillflyktsorter för terroristverksamhet och brottslig verksamhet. Samtidigt vill vi förstås bidra till att skapa ett bättre land att leva i för de människor som bor i Afghanistan och Pakistan. EU vill hjälpa till att stödja de civila institutionerna i Pakistan. Särskilt viktigt är det att följa upp de rekommendationer som lämnades av Michael Gahler, vår valobservatör 2008. Det ger den grundläggande ramen för framtida demokrati, valreformer och institutionsuppbyggnad. Den pakistanska regeringen vet att detta måste göras. De måste meddela oss på vilka områden de vill samarbeta. EU kommer att utveckla det strategiska partnerskap med Pakistan som är ett resultat av ett framgångsrikt särskilt toppmöte i juni 2009. Vi vill stärka demokratin och uppnå stabilitet. Därför arbetar vi med rättsstaten, kampen mot terrorism och handel. Ett centralt inslag är förstås en fungerande regering som tar ansvar för sitt folk och visar det ledarskap som krävs för att föra landet framåt. I partnerskap med Pakistans regering kommer EU att stödja förstärkningen av de demokratiska institutionerna och strukturerna. Det sker även genom ekonomisk utveckling och handel. Vi välkomnar att Pakistan tar ett större ansvar för sin egen säkerhet. Vi förväntar oss också att landet tillämpar samma inställning gentemot alla former av terrorism, inklusive de upprorsmakare som använder sig av pakistanskt territorium för attacker inne i Afghanistan. Regeringens arbete mot Pakistans talibaner är positivt. Samtidigt måste civila skyddas och folkrätten följas. Regeringen bör också vara uppmärksam på behovet av humanitärt stöd och återuppbyggnad i berörda områden. Vi måste ta ytterligare steg i våra insatser i Afghanistan och Pakistan. Redan i dag tar EU ett kraftfullt engagemang i utmaningarna i regionen, och detta kommer att fortsätta. Mycket har uppnåtts i båda länderna. Både genom Afghanistans och Pakistans ansträngningar och genom det internationella samfundet. Strategier och dokument i sig kommer inte att förbättra situationen utan nu är det dags att omsätta det här till verklig handling tillsammans med våra partners i Afghanistan och Pakistan. Mycket uppmärksamhet ägnas åt Afghanistan. Många av våra länder har trupper och ett betydande civilt engagemang i landet. Att vända utvecklingen i Afghanistan är en mycket stor utmaning. Även Pakistan står inför svåra utmaningar. Det kommer inte att bli någon lösning på konflikten i Afghanistan om vi inte också griper oss an situationen i Pakistan, och vice versa. Det krävs ett helhetsgrepp. Vi måste alla göra mer och bättre. Rådet uppmanade i juni rådssekretariatet och kommissionen att ta fram konkreta rekommendationer och politiska prioriteringar för att stärka och förbättra vårt engagemang i regionen. Resultatet blev EU:s handlingsplan för ett stärkt EU-agerande i Afghanistan och Pakistan. Den antogs i oktober. Jag tror att denna handlingsplan är ett bra verktyg. Den grundläggande strategin finns redan på plats. Genom handlingsplanen anpassas de instrument som vi använder oss av till våra politiska prioriteringar. Planen bygger på vårt nuvarande engagemang och anger en rad prioriteringar. Det är områden där vi tror att EU-åtgärder kan bli mest effektiva. Vi stärker därmed vårt engagemang och ger en enhetlig reaktion på de utmaningar som Afghanistan och Pakistan står inför. Vi sänder också ett budskap till regionen om att vi är uthålliga. Det finns ett regionalt perspektiv som är viktigt, och det är därför handlingsplanen lägger stor tyngd vid just regionalt samarbete. Afghanistan går in i en avgörande period nu. Vi behöver inte prata mer om valprocessen. Den ligger bakom oss. Den var bristfällig och vi hoppas att den inte upprepas. Jag tror att det också är det afghanska folkets uppfattning. EU är berett att stödja det arbete som nu återstår, bland annat med rekommendationerna från EU:s valövervakningsgrupp som grund. En ny regering finns förhoppningsvis snart på plats. Det utgör ett tillfälle att enas om en ny dagordning och en ny överenskommelse mellan den afghanska regeringen och det internationella samfundet. President Karzais installationstal var ett välkommet löfte om en sådan nystart. Den konferens som snart äger rum i London kommer förhoppningsvis att innebära att det skapas ett momentum. EU förväntar sig ett kraftfullt engagemang och ett ledarskap från president Karzai och hans regering. Fem år utan förändringar är inget alternativ. Nu måste fokus läggas på att se till att den afghanska staten gradvis tar över ansvaret och att det internationella samfundet intar en stödjande roll. Med detta menar jag inte ett tillbakadragande. Nästa år kommer det att finnas betydligt fler internationella styrkor i Afghanistan. USA skickar ytterligare en styrka på 30 000 personer, utöver den på 68 000 som redan finns i landet. Andra Natoländer och allierade har utlovat en extra styrka på minst 7 000 personer utöver de 38 000 som redan finns på plats. Detta militära engagemang måste matchas av civila insatser. Det blir inget hållbart militärt tillbakadragande från Afghanistan om det inte finns en civil ram för stabilitet. Effektiva statliga institutioner, bättre styrelseformer, tillgång till grundläggande välfärd, rättvisa och en fungerande rättsstat är minst lika viktigt som den mer hårda säkerheten. Ingen ifrågasätter detta. Säkerhet, goda styrelseformer och utveckling måste gå hand i hand. Vi engagerar oss långsiktigt för Afghanistan. Men det afghanska folket måste se till att det är deras egen regering, inte internationella organisationer, som åstadkommer en förbättring av levnadsförhållandena. Det är det enda sättet för befolkningen att återfå förtroendet för sina ledare. Det internationella samfundet finns där. Vi kommer att behöva göra mer och bättre. Vi måste stödja den process som pågår, den afghaniseringsprocess som är så nödvändig för landet. Det här är kärnan i vår handlingsplan. Vi förstärker våra insatser från EU för att förbättra den afghanska kapaciteten och samarbetar med regeringen för att främja effektiva statliga institutioner, som kan ställas till ansvar. Det gäller på lokal och regional nivå. Vi lägger stor vikt vid rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, kamp mot korruption och förbättrad situation för de mänskliga rättigheterna. Dessutom är jordbruk och landsbygdsutveckling en viktig europeisk prioritering. Att levnadsstandarden förbättras för den stora majoriteten av afghaner som lever på landsbygden är mycket viktigt. Vi är också beredda att stödja en afghanskledd återanpassningsprocess av upprorsmakare. De som tidigare deltagit i strider måste erbjudas alternativ. Givetvis kommer också stöd till valsystemet att stå högt på dagordningen. Jag vill också säga några ord Pakistan. Landet har genomgått viktiga förändringar de senaste åren. I och med de valen 2008 återinfördes demokrati och civilt styre. Övergången till demokrati har varit imponerande. Men den är skör och instabil. Samtidigt har de pakistanska talibanerna blivit ett verkligt hot mot fred och stabilitet i landet. Knappt en vecka passerar utan att media rapporterar om ytterligare självmordsattacker. Under den senaste veckan har mer än 400 personer dödats vid attacker som genomförts av militanta grupper."@sv22
lpv:translated text
"Paní předsedající, problémy, kterým čelí Afghánistán a Pákistán, se přirozeně týkají celého světa. Násilný extremismus se šíří za hranice regionu. Drogy, které se pěstují a produkují v Afghánistánu, se dostávají do ulic Evropy. K hybným silám naší angažovanosti patří potřeba zabránit tomu, aby se z Afghánistánu a Pákistánu stalo bezpečné útočiště pro aktivity teroristů a organizovaný zločin. Současně samozřejmě chceme pomoci vytvořit lepší životní podmínky pro obyvatele Afghánistánu a Pákistánu. EU chce podpořit pákistánské občanské instituce. Zejména je důležité podrobněji se zabývat doporučeními Michaela Gahlera, našeho pozorovatele voleb v roce 2008. Tato doporučení poskytují základní rámec pro budoucí demokracii, volební reformu a vytváření institucí. Pákistánská vláda ví, že to je třeba udělat. Musí nám ukázat oblasti, ve kterých chce spolupracovat. EU rozvinula strategické partnerství s Pákistánem, které vyplynulo z mimořádné schůzky na nejvyšší úrovni, která se konala v červnu 2009. Chceme posílit demokracii a dosáhnout stability. Proto podporujeme občanský stát, boj proti terorismu a obchod. Hlavním faktorem tohoto procesu je samozřejmě fungování vlády, která přijme odpovědnost za své občany a ukáže potřebnou schopnost vést zemi kupředu. EU bude v partnerství s vládou Pákistánu podporovat posilování demokratických institucí a struktur země. Tak se také dosáhne rozvoje ekonomiky a obchodu. Vítáme skutečnost, že Pákistán přebírá větší odpovědnost za vlastní bezpečnost. Očekáváme, že země bude stejně tak přistupovat ke všem formám terorismu, včetně militantních sil, které používají území Pákistánu jako nástupiště k útokům v Afghánistánu. Úsilí vlády v boji proti pákistánskému Talibanu představuje pozitivní posun. Současně je třeba chránit civilní obyvatelstvo a dodržovat mezinárodní právo. Vláda by měla také věnovat pozornost potřebám humanitární pomoci a obnovy v postižených oblastech. Musíme podniknout další kroky v rámci našich operací v Afghánistánu a Pákistánu. EU se již významně angažuje při řešení problémů regionu a bude v tom pokračovat. V obou zemích bylo mnohého dosaženo – díky úsilí Afghánistánu a Pákistánu i úsilí mezinárodního společenství. Strategie a dokumenty samy o sobě nezlepší situaci. Nyní je na čase uvést je společně s našimi partnery v Afghánistánu a Pákistánu do života Afghánistán. Velká pozornost se věnuje Afghánistánu. Mnohé naše země mají v této zemi vojenské jednotky a civilní personál. Změnit situaci v Afghánistánu představuje velkou výzvu. Vážným problémům čelí také Pákistán. Konflikt v Afghánistánu se nevyřeší, dokud se nevypořádáme se situací v Pákistánu, a naopak. Potřebujeme celkovou iniciativu. Všichni musíme dělat více a pracovat lépe. V červnu Rada požádala sekretariát Rady a Komisi, aby navrhly doporučení a politické priority k posílení a zvýšení naší angažovanosti v regionu. Výsledkem byl akční plán účasti EU v Afghánistánu a Pákistánu. Ten byl přijat v říjnu. Věřím, že tento akční plán je dobrým nástrojem. Základní strategie je již k dispozici. Akční plán nám umožní přizpůsobit nástroje, jež jsou v současné době používány, plnění našich politických priorit. Plán vychází z našich současných závazků a stanoví několik priorit. Jsou to oblasti, ve kterých, jak věříme, mohou být opatření EU nejefektivnější. Posilujeme tak naši angažovanost a jednotně reagujeme na výzvy, kterým čelí Afghánistán a Pákistán. Také tím vysíláme do regionu signál, že ve svém úsilí vytrváme. Důležitý je regionální aspekt, a proto akční plán klade velký důraz zejména na regionální spolupráci. Afghánistán vstupuje do rozhodujícího období. Není třeba dále debatovat o průběhu voleb. To je již za námi. Volby měly mnoho nedostatků a doufáme, že se to nebude opakovat. Domnívám se, že afghánští občané na to mají stejný názor. EU je připravena podporovat práci, kterou je třeba ještě vykonat, mimo jiné na základě doporučení, která vypracovali pozorovatelé voleb z EU. Doufáme, že brzy bude ustanovena nová vláda, což bude příležitost dohodnout se na novém programu a nové shodě mezi afghánskou vládou a mezinárodním společenstvím. Prezident Karzáí učinil ve svém inauguračním projevu vítaný příslib nového začátku. Očekáváme, že konference, která se má zakrátko konat v Londýně, k tomu poskytne podnět. EU očekává od prezidenta Karzáího a jeho vlády pevný závazek a vedení. Pět let beze změny není alternativou. Nyní je třeba se zaměřit na to, aby afghánský stát postupně převzal více odpovědnosti a mezinárodní společenství přijalo podpůrnou roli. Tím nemám na mysli stažení. Příští rok bude v Afghánistánu působit podstatně početnější mezinárodní vojenský personál. USA vysílá dalších 30 000 osob, které doplní 68 000 vojáků, kteří jsou již v zemi. Další země NATO a spojenci přislíbili nejméně dalších 7 000 vojáků, mimo 38 000, kteří jsou již na místě. Tato vojenská přítomnost se musí sladit s občanskými iniciativami. Nemůže dojít k trvalému stažení jednotek z Afghánistánu, aniž by byl zajištěn občanský rámec pro stabilitu. Efektivní státní instituce, lepší formy správy a přístup k základnímu sociálnímu zabezpečení jsou přinejmenším stejně důležité jako přísná bezpečnost. To nikdo nezpochybňuje. Bezpečnost, dobrá státní správa a rozvoj musí jít ruku v ruce. Vytváříme dlouhodobý závazek vůči Afghánistánu. Afghánští občané však musí zajistit, že jejich vlastní vláda, nikoliv mezinárodní organizace, dosáhne zlepšení životní úrovně. To je jediný způsob, jak může obyvatelstvo znovu získat důvěru ve vlastní vedoucí představitele. Mezinárodní společenství je přítomno. Budeme muset dělat více a pracovat lépe. Je třeba podporovat probíhající proces – afghánský proces, který je pro zemi nezbytný. To je jádro našeho akčního plánu. Zvyšujeme úsilí EU o zlepšení možností Afghánců a spolupracujeme s vládou, abychom podpořili efektivní státní instituce, které mohou být odpovědné na místní i regionální úrovni. Velký důraz klademe na zásadu právního státu, dobrou státní správu, boj proti korupci a zlepšování situace v oblasti lidských práv. Další prioritní oblastí je pro Evropu rozvoj zemědělství a venkova. Velmi důležité je, aby se zlepšila životní úroveň významné většiny Afghánců, kteří žijí ve venkovských oblastech. Jsme také připraveni podpořit Afghánci vedený proces rehabilitace pro bývalé radikální bojovníky. Těm, kteří se v minulosti zúčastnili konfliktu, musí být nabídnuty alternativy. Vysokou prioritu v programu má přirozeně podpora volebního systému. Chtěla bych také říci několik slov o Pákistánu. Pákistán je zemí, která v posledních letech prošla významnými změnami. Volby v roce 2008 obnovily demokracii a civilní vládu. Přechod k demokracii byl impozantní. Ovšem demokracie je v současné době křehká a nestabilní. Současně se stal reálnou hrozbou pro mír a stabilitu země pákistánský Taliban. Sotva uplyne týden, aniž by sdělovací prostředky hlásily další sebevražedné útoky. Minulý týden bylo při útocích militantních skupin zabito více než 400 lidí."@cs1
"Fru formand! De problemer, Afghanistan og Pakistan står over for, bekymrer naturligvis hele verden. Voldelig ekstremisme spreder sig ud uden for regionen. Narkotika, der dyrkes og fremstilles i Afghanistan, finder vej til Europas gader. En af drivkræfterne bag vores engagement er behovet for at forhindre, at Afghanistan og Pakistan bliver tilflugtssteder for terrorvirksomhed og organiseret kriminalitet. Samtidig ønsker vi naturligvis at hjælpe med at skabe bedre lande at leve i for befolkningerne i Afghanistan og Pakistan. EU ønsker at hjælpe med at støtte Pakistans civile institutioner. Det er særlig vigtigt at følge op på de henstillinger, vores valgobservatør Michael Gahler fremsatte i 2008. De danner en grundlæggende ramme om fremtidigt demokrati, valgreform og institutionsopbygning. Den pakistanske regering ved, at det skal gøres. Den må meddele os, hvilke områder den ønsker at samarbejde på. EU vil udvikle det strategiske partnerskab med Pakistan, der var resultatet af det vellykkede særlige topmøde i juni 2009. Vi ønsker at styrke demokratiet og opnå stabilitet. Derfor arbejder vi med retsstaten, bekæmpelse af terrorisme samt handel. Naturligvis er en fungerende regering, der accepterer ansvaret for sin befolkning og udviser det nødvendige lederskab til at føre landet fremad, et centralt element heri. I partnerskab med Pakistans regering vil EU støtte styrkelsen af landets demokratiske institutioner og strukturer. Dette vil også ske gennem økonomisk udvikling og handel. Vi ser positivt på, at Pakistan påtager sig et større ansvar for sin egen sikkerhed. Vi forventer, at landet anlægger samme tilgang til alle former for terrorisme, bl.a. oprørere, der bruger pakistansk territorium til at lancere angreb inde i Afghanistan. Regeringens indsats mod det pakistanske Taliban er et positivt træk. Samtidig skal civile beskyttes, og international lov overholdes. Regeringen bør også være opmærksom på behovet for humanitær hjælp og genopbygning i de ramte områder. Vi må tage yderligere skridt i vores indsats i Afghanistan og Pakistan. EU yder allerede et betydeligt bidrag i forbindelse med udfordringerne i regionen, og det vil fortsætte. Der er opnået meget i begge lande – både gennem Afghanistans og Pakistans bestræbelser og gennem det internationale samfund. Strategier og dokumenter vil ikke i sig selv forbedre situationen. Det er nu på tide at omsætte dem til handling sammen med vores partnere i Afghanistan og Pakistan. Der fokuseres meget på Afghanistan. Mange af vores lande har tropper og et betydeligt antal civile medarbejdere i landet. Det er en stor udfordring at vende situationen i Afghanistan. Også Pakistan står over for alvorlige udfordringer. Der bliver ingen løsning på konflikten i Afghanistan, hvis vi ikke også får styr på situationen i Pakistan og omvendt. Der er brug for et samlet initiativ. Vi må alle gøre mere og bedre. I juni bad Rådet Rådssekretariatet og Kommissionen om at fremsætte specifikke henstillinger og fastlægge politiske prioriteringer for at styrke og forbedre vores engagement i regionen. Resultatet var EU-handlingsplanen for styrkelse af EU's engagement i Afghanistan og Pakistan. Den blev vedtaget i oktober. Jeg mener, at denne plan er et godt værktøj. Den grundlæggende strategi er på plads. Handlingsplanen vil give os mulighed for at tilpasse de instrumenter, der bruges i øjeblikket, så de opfylder vores politiske prioriteringer. Planen bygger på vores nuværende engagement og indeholder en række indsatsområder. Det er de områder, hvor vi mener, at EU-foranstaltninger kan være mest effektive. Hermed styrker vi vores engagement og fremlægger et samlet svar på de udfordringer, Afghanistan og Pakistan står over for. Den sender også et signal til regionen om, at vi er rede til at stå distancen. Det regionale perspektiv er vigtigt, og derfor lægges der i handlingsplanen stor vægt på især regionalt samarbejde. Afghanistan er på vej ind i en afgørende periode. Der er ikke behov for at drøfte valgprocessen yderligere. Den ligger bag os. Den lod meget tilbage at ønske, og vi håber, at den ikke gentager sig. Jeg mener også, at det er det afghanske folks holdning. EU er parat til at støtte det arbejde, der mangler at blive gjort, bl.a. på grundlag af de henstillinger, EU's valgobservatører har fremsat. Vi håber, at en ny regering snart vil være på plads. Det er en lejlighed til at blive enige om en ny dagsorden og en ny overenskomst mellem den afghanske regering og det internationale samfund. I sin indsættelsestale fremsatte præsident Karzai et velkomment løfte om en ny start. Vi håber, at den konference, som skal afholdes i London om kort tid, vil skabe et vist momentum. EU forventer et stærkt engagement og lederskab fra præsident Karzai og hans regering. Fem år uden forandring er ikke en mulighed. Vi skal nu have fokus på at sikre, at den afghanske stat gradvist påtager sig mere ansvar, idet det internationale samfund påtager sig en støttende funktion. Hermed mener jeg ikke tilbagetrækning. Næste år vil der være betydeligt flere internationale styrker i Afghanistan. USA sender en styrke på yderligere 30 000 personer til at supplere de 68 000, der allerede er i landet. Andre NATO-lande og allierede har lovet en styrke på mindst 7 000 personer ekstra ud over de 38 000, som allerede er der. Dette militære engagement skal modsvares af civile initiativer. Der kan ikke blive tale om en varig militær tilbagetrækning fra Afghanistan, medmindre der er etableret en civil ramme for stabilitet. Effektive statsinstitutioner, bedre styreformer, adgang til grundlæggende velfærd, retsstat og en fungerende civil stat er mindst lige så vigtige som hård sikkerhed. Ingen vil sætte spørgsmålstegn ved det. Sikkerhed, god regeringsførelse og udvikling skal gå hånd i hånd. Vi er i gang med et langsigtet engagement i Afghanistan. Imidlertid må den afghanske befolkning sikre, at det er deres egen regering, ikke internationale organisationer, der forbedrer levestandarderne. Det er den eneste måde, hvorpå befolkningen atter kan få tillid til sine ledere. Det internationale samfund er der. Vi må gøre mere og gøre det bedre. Vi må støtte den proces, der er i gang – den afghaniseringsproces, som er så væsentlig for landet. Det er kernen i vores handlingsplan. Vi styrker EU's bestræbelser på at forbedre den afghanske kapacitet, og vi samarbejder med regeringen om at fremme effektive statsinstitutioner, der kan holdes ansvarlige, både lokalt og regionalt. Vi lægger stor vægt på retsstatsprincippet, god regeringsførelse, bekæmpelse af korruption og forbedring af menneskerettighedssituationen. Landbrug og udvikling af landdistrikter er yderligere et indsatsområde for Europa. Det er meget vigtigt, at levestandarden øges for det store flertal af afghanere, der bor i landdistrikterne. Vi er også rede til at støtte en afghansk ledet rehabiliteringsproces for tidligere oprørere. De, der har deltaget i konflikter tidligere, skal tilbydes alternativer. Støtte til valgsystemet vil naturligvis også stå højt på dagsordenen. Jeg vil også gerne sige et par ord om Pakistan. Pakistan er et land, der har været igennem store forandringer i de senere år. Med valget i 2008 blev der genindført demokrati og civilt styre. Overgangen til demokrati har været imponerende. Demokratiet er dog i øjeblikket skrøbeligt og ustabilt. Samtidig er det pakistanske Taliban blevet en reel trussel mod fred og stabilitet i landet. Der går knap nok en uge, uden at medierne rapporterer om nye selvmordsangreb. I sidste uge blev over 400 mennesker dræbt i angreb udført af militante grupper."@da2
"Frau Präsidentin! Die Probleme, denen Afghanistan und Pakistan gegenüberstehen, sind natürlich für die gesamte Welt von Belang. Gewalttätiger Extremismus breitet sich über die Grenzen der Region aus. Drogen, die in Afghanistan angebaut und hergestellt werden, gelangen auf die Straßen Europas. Einer der wichtigsten Gründe unseres Engagements ist die Notwendigkeit, zu verhindern, dass Afghanistan und Pakistan zu einem sicheren Hort für Terrorismus und organisierte Kriminalität werden. Gleichzeitig wollen wir den Menschen in Afghanistan und Pakistan natürlich zu einer besseren Zukunft in ihrem Land verhelfen. Die EU möchte die zivilen Institutionen in Pakistan unterstützen. Es ist ganz besonders wichtig, den Empfehlungen von Michael Gahler, der 2008 als Wahlbeobachter der EU in Pakistan war, zu folgen. Mit diesen Empfehlungen wurde ein grundlegender Rahmen für die Zukunft der Demokratie, die Wahlreform und den Institutionenaufbau geschaffen. Die pakistanische Regierung weiß, dass dies notwendig ist. Sie muss uns mitteilen, in welchen Bereichen sie zusammenarbeiten möchte. Die Europäische Union wird die strategische Partnerschaft mit Pakistan, die aus dem erfolgreichen Sondergipfel im Juni 2009 hervorgegangen ist, ausbauen. Wir wollen Demokratie stärken und Stabilität herstellen. Darum engagieren wir uns für einen Rechtsstaat, für den Kampf gegen Terrorismus und für Handel. Natürlich ist eine funktionierende Regierung, die die Verantwortung für ihr Volk übernimmt und die nötige Führungsstärke zeigt, um das Land voranzubringen, hier ein zentrales Element. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der pakistanischen Regierung wird die EU die Stärkung der demokratischen Institutionen und Strukturen des Landes unterstützen. Auch die wirtschaftliche Entwicklung und der Handel werden dazu beitragen. Wir begrüßen, dass Pakistan verstärkt Verantwortung für die eigene Sicherheit übernimmt. Wir erwarten, dass das Land in gleicher Weise gegen alle Formen des Terrorismus vorgeht, auch gegen militante Kämpfer, die von pakistanischem Gebiet aus Anschläge in Afghanistan verüben. Die Anstrengungen der Regierung gegen die pakistanischen Taliban sind ein positiver Schritt. Gleichzeitig müssen die Bürger geschützt und internationales Recht muss eingehalten werden. Die Regierung sollte ihre Aufmerksamkeit ebenfalls auf die notwendige humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten richten. Wir müssen unsere Aktivitäten in Afghanistan und Pakistan weiter voranbringen. Die EU setzt sich bereits grundlegend für die Bewältigung der Herausforderungen in der Region ein und wird dies auch weiterhin tun. In beiden Ländern ist dank der gemeinsamen Anstrengungen von Afghanistan, Pakistan und der internationalen Gemeinschaft viel erreicht worden. Strategien und Dokumente allein werden keine Verbesserung der Situation herbeiführen. Es ist nun an der Zeit, sie gemeinsam mit unseren Partnern in Afghanistan und Pakistan in die Tat umzusetzen. Afghanistan wird viel Aufmerksamkeit gewidmet. Viele unserer Länder haben Truppen und eine erhebliche Anzahl von zivilem Personal im Land. Einen Wandel in Afghanistan zu bewirken, stellt eine große Herausforderung dar. Auch Pakistan sieht sich ernsten Herausforderungen gegenüber. Der Konflikt in Afghanistan kann nur beigelegt werden, wenn wir auch die Situation in Pakistan in den Griff bekommen und umgekehrt. Eine Gesamtinitiative ist notwendig. Wir alle müssen mehr tun und es besser machen. Im Juni hat der Rat das Generalsekretariat des Rates und die Kommission aufgefordert, konkrete Empfehlungen und politische Prioritäten zu formulieren, um unser Engagement in der Region zu verstärken und auszubauen. Das Ergebnis war der EU-Aktionsplan für ein verstärktes Engagement der EU in Afghanistan und Pakistan. Er wurde im Oktober angenommen. Ich glaube, dass dieser Aktionsplan ein wirksames Instrument ist. Die Grundstrategie gibt es bereits. Dank des Aktionsplans wird es uns möglich sein, den Einsatz bestehender Instrumente an unseren politischen Prioritäten auszurichten. Der Plan knüpft an unser bisheriges Engagement an und legt eine Reihe von Prioritäten fest. Das sind jene Bereiche, in denen EU-Maßnahmen unserer Auffassung nach am wirksamsten sein können. Auf diese Weise intensivieren wir unser Engagement und reagieren geeint und geschlossen auf die Herausforderungen, denen Afghanistan und Pakistan gegenüberstehen. Zugleich senden wir eine Botschaft an die Region, dass wir bereit sind, unser Engagement fortzusetzen. Der regionale Aspekt ist wichtig. Aus diesem Grund wird in dem Aktionsplan insbesondere der regionalen Zusammenarbeit große Bedeutung beigemessen. Für Afghanistan beginnt nun eine entscheidende Phase. Der Wahlprozess muss nicht weiter erörtert werden. Das liegt hinter uns. Er ließ einiges zu wünschen übrig, und wir hoffen, dass sich solche Vorgänge nicht noch einmal wiederholen. Ich glaube, das ist auch die Meinung des afghanischen Volks. Die EU ist bereit, die Arbeit, die noch zu tun bleibt, zu unterstützen, und dies vor allem auf der Grundlage der von den EU-Wahlbeobachtern ausgesprochenen Empfehlungen. Wir hoffen, dass schon bald eine neue Regierung ihre Arbeit aufnehmen kann. Dies ist eine Chance, eine neue Agenda und einen neuen Pakt zwischen der afghanischen Regierung und der internationalen Gemeinschaft zu vereinbaren. In seiner Antrittsrede hat Präsident Karzai das Versprechen für einen neuen Anfang gegeben. Wir hoffen, dass die in Kürze in London stattfindende Konferenz dafür einen Impuls setzen kann. Die EU erwartet hohes Engagement und Führungsstärke von Präsident Karzai und seiner Regierung. Fünf Jahre ohne Veränderung sind keine Option. Im Mittelpunkt muss nun stehen, dass der afghanische Staat nach und nach mehr Verantwortung übernimmt, während die internationale Gemeinschaft sich auf eine unterstützende Rolle zurückzieht. Damit meine ich nicht Rückzug. Im kommenden Jahr wird die Anzahl der internationalen Truppen in Afghanistan erheblich steigen. Die USA entsenden zu den bereits jetzt im Land stationierten 68 000 US-Soldaten 30 000 weitere Soldaten. Andere NATO-Staaten und Verbündete haben zugesagt, zu den 38 000 Soldaten, die schon im Land sind, mindestens 7000 weitere Soldaten zu schicken. Dieses militärische Engagement muss mit zivilen Initiativen einhergehen. Ein dauerhafter militärischer Rückzug aus Afghanistan ist nur möglich, wenn im zivilen Bereich ein Rahmen für Stabilität gegeben ist. Effiziente staatliche Institutionen, bessere Regierungsformen, Zugang zur Grundversorgung, Rechtsstaatlichkeit und ein funktionierender Rechtsstaat sind mindestens ebenso wichtig wie harte Sicherheit. Niemand würde das in Frage stellen. Sicherheit, verantwortungsvolles Regierungshandeln und Entwicklung müssen Hand in Hand gehen. Wir sind eine langfristige Verpflichtungen für Afghanistan eingegangen. Das afghanische Volk muss jedoch sicherstellen, dass es die eigene Regierung ist, die eine Verbesserung der Lebensumstände herbeiführt, und nicht internationale Organisationen. Nur auf diese Weise wird die Bevölkerung das Vertrauen in ihre Regierung wiedererlangen. Die internationale Gemeinschaft ist da. Wir werden mehr tun müssen und es besser machen müssen. Wir müssen den Prozess, der gegenwärtig stattfindet, unterstützen – den Prozess der Afghanisierung, der für das Land von so grundlegender Bedeutung ist. Das ist der Kern unseres Aktionsplans. Wir intensivieren die Anstrengungen der EU, die Fähigkeiten Afghanistans zu verbessern und arbeiten mit der Regierung zusammen, um sowohl auf lokaler als auch regionaler Ebene den Ausbau effizienter rechenschaftspflichtiger staatlicher Institutionen zu fördern. Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolle Staatsführung, Korruptionsbekämpfung und die Verbesserung der Menschenrechtslage sind für uns von großer Bedeutung. Landwirtschaft und ländliche Entwicklung stellen für Europa einen weiteren Schwerpunkt dar. Es ist ausgesprochen wichtig, dass der Lebensstandard der großen Mehrheit der afghanischen Bevölkerung, die in ländlichen Gebieten lebt, steigt. Wir sind auch bereit, einen von Afghanistan geleiteten Wiedereingliederungsprozess für ehemalige Kämpfer zu unterstützen. Den Menschen, die in der Vergangenheit am Konflikt teilgenommen haben, müssen Alternativen aufgezeigt werden. Unterstützung für das Wahlsystem wird natürlich auch ganz oben auf der Agenda stehen. Lassen Sie mich auch einige Worte zu Pakistan sagen. Pakistan ist ein Land, das in den vergangenen Jahren tief greifende Veränderungen durchlebt hat. Die Wahlen 2008 haben zu einer Wiederherstellung der Demokratie und der Zivilregierung geführt. Der Übergang zur Demokratie ist eindrucksvoll. Dennoch ist die Demokratie gegenwärtig zerbrechlich und instabil. Gleichzeitig sind die pakistanischen Taliban zu einer ernsthaften Bedrohung für den Frieden und die Stabilität des Landes geworden. Kaum eine Woche vergeht ohne Medienberichte über neue Selbstmordattentate. Vergangene Woche sind über 400 Menschen bei Anschlägen militanter Gruppierungen getötet worden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν ανησυχούν, βεβαίως, όλο τον κόσμο. Ο βίαιος εξτρεμισμός εξαπλώνεται πέραν της περιοχής. Οι ναρκωτικές ουσίες που καλλιεργούνται και παράγονται στο Αφγανιστάν καταλήγουν στους δρόμους της Ευρώπης. Μία από τις κινητήριες δυνάμεις της δέσμευσής μας είναι η ανάγκη να αποτρέψουμε να καταστούν το Αφγανιστάν και το Πακιστάν ασφαλή καταφύγια για τρομοκρατικές δραστηριότητες και το οργανωμένο έγκλημα. Βεβαίως, παράλληλα, θέλουμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία καλύτερων χωρών διαβίωσης για τους λαούς του Αφγανιστάν και του Πακιστάν. Αυτό αποτελεί τον πυρήνα του σχεδίου δράσης μας. Ενισχύουμε τις προσπάθειες της ΕΕ για τη βελτίωση των δυνατοτήτων του Αφγανιστάν και συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση για την προώθηση αποτελεσματικών κρατικών θεσμικών οργάνων που θα μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Θεωρούμε εξαιρετικής σημασίας την αρχή του κράτους δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, την πάταξη της διαφθοράς και τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η γεωργία και η ανάπτυξη της υπαίθρου αποτελούν έναν περαιτέρω τομέα προτεραιότητας για την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο της πλειονότητας των Αφγανών που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Επίσης, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε μια διαδικασία υπό την αφγανική ηγεσία για την επανένταξη πρώην μαχητών. Πρέπει να προσφερθούν εναλλακτικές λύσεις σε όσους συμμετείχαν στις συγκρούσεις κατά το παρελθόν. Βεβαίως, η στήριξη του εκλογικού συστήματος θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα της ατζέντας. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στο Πακιστάν. Το Πακιστάν είναι μια χώρα η οποία έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία έτη. Οι εκλογές του 2008 επανακαθιέρωσαν τη δημοκρατία και τον πολιτικό νόμο. Η μετάβαση στη δημοκρατία ήταν εντυπωσιακή. Ωστόσο, η δημοκρατία βρίσκεται επί του παρόντος σε εύθραυστη και ασταθή κατάσταση. Ταυτόχρονα, οι Ταλιμπάν του Πακιστάν έχουν καταστεί πραγματική απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα της χώρας. Σχεδόν κάθε εβδομάδα αναφέρονται στις ειδήσεις περαιτέρω περιστατικά επιθέσεων αυτοκτονίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επιθέσεις ομάδων μαχητών. Η ΕΕ θέλει να συμβάλει στη στήριξη των πολιτικών θεσμών του Πακιστάν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί συνέχεια στις συστάσεις του Michael Gahler, του παρατηρητή μας στις εκλογές του 2008. Αυτές οι συστάσεις παρέχουν το βασικό πλαίσιο για τη δημοκρατία, την εκλογική μεταρρύθμιση και την οικοδόμηση θεσμών στο μέλλον. Η κυβέρνηση του Πακιστάν γνωρίζει ότι αυτά πρέπει να υλοποιηθούν. Πρέπει να μας επισημάνει τους τομείς στους οποίους επιθυμεί να συνεργαστεί. Η ΕΕ θα αναπτύξει τη στρατηγική εταιρική σχέση με το Πακιστάν η οποία προέκυψε από την επιτυχή ειδική διάσκεψη κορυφής τον Ιούνιο του 2009. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και να επιτύχουμε τη σταθερότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο εργαζόμαστε για ένα κράτος πολιτών, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το εμπόριο. Βεβαίως, μια κυβέρνηση που λειτουργεί και αναλαμβάνει την ευθύνη για τον λαό της και επιδεικνύει την ηγετική ικανότητα που απαιτείται για την προώθηση της χώρας αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της επιδίωξης. Η ΕΕ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Πακιστάν, θα στηρίξει την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και δομών της χώρας. Αυτό θα επιτευχθεί, επίσης, μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και του εμπορίου. Χαιρετίζουμε την ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από το Πακιστάν όσον αφορά την ασφάλεια του. Προσδοκούμε από τη χώρα να υιοθετήσει την ίδια προσέγγιση σχετικά με όλες τις μορφές τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των μαχητών που χρησιμοποιούν την πακιστανική επικράτεια για την εξαπόλυση επιθέσεων εντός του Αφγανιστάν. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης κατά των Ταλιμπάν του Πακιστάν αποτελούν θετική κίνηση. Την ίδια στιγμή οι πολίτες πρέπει να προστατευθούν και πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο. Επίσης, η κυβέρνηση πρέπει να είναι προσηλωμένη στην ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και ανοικοδόμησης στις πληγείσες περιοχές. Πρέπει να λάβουμε περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο των επιχειρήσεών μας στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Η ΕΕ αναλαμβάνει ήδη ουσιαστική δέσμευση όσον αφορά τις προκλήσεις στην περιοχή και αυτό θα συνεχιστεί. Πολλά έχουν επιτευχθεί και στις δύο χώρες –τόσο με τις προσπάθειες του Αφγανιστάν και του Πακιστάν όσο και από τη διεθνή κοινότητα. Οι στρατηγικές και τα κείμενα δεν πρόκειται να βελτιώσουν από μόνα τους την κατάσταση. Έχει έρθει η ώρα να τα θέσουμε σε εφαρμογή από κοινού με τους εταίρους μας στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Μεγάλη προσοχή αφιερώνεται στο Αφγανιστάν. Πολλές εκ των χωρών μας διαθέτουν στρατεύματα και σημαντικό αριθμό πολιτικού προσωπικού στη χώρα. Η αντιστροφή της κατάστασης στο Αφγανιστάν συνιστά σημαντική πρόκληση. Το Πακιστάν αντιμετωπίζει επίσης σοβαρές προκλήσεις. Δεν πρόκειται να υπάρξει επίλυση της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν, εάν δεν αντιμετωπίσουμε παράλληλα την κατάσταση στο Πακιστάν και αντιστρόφως. Απαιτείται συνολική πρωτοβουλία. Πρέπει όλοι να ενεργήσουμε περισσότερο και καλύτερα. Τον Ιούνιο, το Συμβούλιο ζήτησε από τη Γραμματεία του Συμβουλίου και την Επιτροπή να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις και πολιτικές προτεραιότητες για την ενίσχυση και τόνωση της δέσμευσής μας στην περιοχή. Το αποτέλεσμα ήταν το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της επέμβασης της ΕΕ στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, το οποίο εγκρίθηκε τον Οκτώβριο. Θεωρώ αυτό το σχέδιο δράσης ένα καλό εργαλείο. Η βασική στρατηγική ήδη υπάρχει. Το σχέδιο δράσης θα μας επιτρέψει να προσαρμόσουμε τα μέσα που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος προκειμένου να ανταποκριθούμε στις πολιτικές προτεραιότητές μας. Το σχέδιο βασίζεται στην υφιστάμενη δέσμευσή μας και καθορίζει ορισμένες προτεραιότητες. Πρόκειται για τους τομείς όπου θεωρούμε ότι τα μέτρα της ΕΕ μπορούν να είναι πλέον αποτελεσματικά. Κατά αυτόν τον τρόπο, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας και παρουσιάζουμε κοινή αντίδραση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Επίσης, αποστέλλουμε μήνυμα προς την περιοχή ότι είμαστε προετοιμασμένοι να καταβάλουμε προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου. Η περιφερειακή προοπτική είναι σημαντική, γεγονός το οποίο δικαιολογεί γιατί το σχέδιο δράσης δίνει ιδιαίτερη έμφαση συγκεκριμένα στην περιφερειακή συνεργασία. Το Αφγανιστάν εισέρχεται σε μια αποφασιστική περίοδο. Δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε περαιτέρω την εκλογική διαδικασία. Την έχουμε προσπεράσει. Άφησε πολλές ανεκπλήρωτες επιθυμίες και ελπίζουμε ότι δεν θα επαναληφθεί. Πιστεύω πως αυτή είναι και η άποψη του αφγανικού λαού. Η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει το έργο που μένει να υλοποιηθεί βάσει –μεταξύ άλλων– των συστάσεων των εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση. Το γεγονός αυτό αποτελεί ευκαιρία προκειμένου να συμφωνηθεί νέα ατζέντα και νέα συμφωνία μεταξύ της αφγανικής κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας. Ο πρόεδρος Karzai υποσχέθηκε στον εναρκτήριο λόγο του να χαιρετίσει τη νέα αρχή. Ελπίζουμε ότι η διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σύντομα στο Λονδίνο θα δημιουργήσει κάποια δυναμική. Η ΕΕ προσδοκά ισχυρή δέσμευση και ηγεσία από τον πρόεδρο Karzai και την κυβέρνησή του. Πέντε έτη χωρίς αλλαγή δεν συνιστούν επιλογή. Τώρα το ενδιαφέρον πρέπει να επικεντρωθεί στη διασφάλιση της ανάληψης ολοένα και μεγαλύτερης ευθύνης από το αφγανικό κράτος, με τη διεθνή κοινότητα να αναλαμβάνει υποστηρικτικό ρόλο. Με αυτό δεν εννοώ αποχώρηση. Το επόμενο έτος, ο αριθμός του διεθνούς προσωπικού στο Αφγανιστάν πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά. Οι ΗΠΑ αποστέλλουν άλλους 30 000 εργαζομένους πλέον των 68 000 που βρίσκονται ήδη στη χώρα. Άλλες χώρες μέλη και σύμμαχοι του NATO έχουν υποσχεθεί τουλάχιστον επιπλέον 7 000 εργαζομένους, πέραν των ήδη 38 000 που βρίσκονται στη χώρα. Αυτή η στρατιωτική δέσμευση πρέπει να συνοδεύεται από πρωτοβουλίες πολιτικής δράσης. Δεν μπορεί να υπάρξει μόνιμη στρατιωτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν εάν δεν θεσπιστεί ένα πλαίσιο πολιτικής δράσης με στόχο τη σταθερότητα. Οι αποτελεσματικοί κρατικοί θεσμοί, οι καλύτερες μορφές διακυβέρνησης, η πρόσβαση στη στοιχειώδη κοινωνική πρόνοια, το κράτος δικαίου και η λειτουργία ενός κράτους πολιτών είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικά με την αυστηρή ασφάλεια. Κανένας δεν το αμφισβητεί. Η ασφάλεια πρέπει να συμβαδίσει με τη χρηστή διακυβέρνηση και την ανάπτυξη. Αναλαμβάνουμε μια μακροχρόνια δέσμευση για το Αφγανιστάν. Ωστόσο, ο αφγανικός λαός πρέπει να διασφαλίσει ότι η δική του κυβέρνηση είναι αυτή που θα επιφέρει βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης και όχι οι διεθνείς οργανισμοί. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου ο λαός να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του στους ηγέτες του. Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται εκεί. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα και να τα κάνουμε καλύτερα. Πρέπει να στηρίξουμε τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη –τη διαδικασία αφγανοποίησης η οποία είναι τόσο ουσιώδης για τη χώρα."@el10
"Madam President, the problems facing Afghanistan and Pakistan are naturally a concern of the whole world. Violent extremism is spreading beyond the region. Drugs that are grown and produced in Afghanistan find their way onto the streets of Europe. One of the driving forces behind our commitment is the need to prevent Afghanistan and Pakistan becoming safe havens for terrorist activity and organised crime. At the same time, of course, we want to help create better countries for the people of Afghanistan and Pakistan to live in. The EU wants to help support Pakistan’s civil institutions. It is particularly important to follow up the recommendations made by Michael Gahler, our 2008 election observer. These provide a basic framework for future democracy, electoral reform and institution building. The Pakistani Government knows that this must be done. It must indicate to us the areas in which it wishes to cooperate. The EU will develop the strategic partnership with Pakistan that resulted from the successful special summit in June 2009. We want to strengthen democracy and achieve stability. That is why we are working on the civil state, the fight against terrorism and trade. Naturally, a functioning government that accepts responsibility for its people and demonstrates the leadership required to take the country forward is a central element of this. In partnership with the government of Pakistan, the EU will support the strengthening of the country’s democratic institutions and structures. This will also be brought about through economic development and trade. We welcome the fact that Pakistan is taking greater responsibility for its own security. We expect the country to take the same approach in respect of all forms of terrorism, including militants that use Pakistani territory to launch attacks inside Afghanistan. The government’s efforts against the Pakistani Taliban represent a positive move. At the same time, civilians must be protected and international law complied with. The government should also be attentive to the need for humanitarian aid and reconstruction in the areas affected. We need to take further steps in our operations in Afghanistan and Pakistan. The EU is already making a substantial commitment to the challenges of the region and this will continue. Much has been achieved in both countries – both by the efforts of Afghanistan and Pakistan, and by the international community. Strategies and documents will not in themselves improve the situation. It is now time to put them into action, together with our partners in Afghanistan and Pakistan. A lot of attention is focused on Afghanistan. Many of our countries have troops and significant numbers of civil personnel in the country. Turning around the situation in Afghanistan represents a major challenge. Pakistan, too, faces serious challenges. There will be no solution to the conflict in Afghanistan if we do not also get to grips with the situation in Pakistan, and vice versa. An overall initiative is required. We all need to do more and to do better. In June, the Council asked the Council Secretariat and the Commission to put forward specific recommendations and political priorities to strengthen and enhance our commitment in the region. The result was the EU action plan for strengthening the EU’s involvement in Afghanistan and Pakistan. This was adopted in October. I believe that this action plan is a good tool. The basic strategy is already in place. The action plan will allow us to adapt the instruments currently being used to meet our political priorities. The plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities. These are the areas in which we believe EU measures can be most effective. In so doing, we are strengthening our commitment and presenting a united response to the challenges faced by Afghanistan and Pakistan. It also sends out a message to the region that we are prepared to stay the course. The regional perspective is important, which is why the action plan places great emphasis on regional cooperation in particular. Afghanistan is entering a decisive period. There is no need to discuss the election process further. That is behind us. It left much to be desired and we hope that it will not be repeated. I believe that is also the opinion of the Afghan people. The EU is prepared to support the work that remains to be done, based – among other things – on the recommendations made by the EU’s election observers. We hope that a new government will soon be in place. This represents an opportunity to agree on a new agenda and a new concord between the Afghan Government and the international community. President Karzai made a welcome promise of a new start in his inaugural address. We hope that the conference to be held in London shortly will create some momentum. The EU expects a strong commitment and leadership from President Karzai and his government. Five years with no change is not an option. The focus must now be on ensuring that the Afghan state gradually takes on more responsibility, with the international community adopting a supporting role. By this I do not mean withdrawal. Next year, there will be significantly greater numbers of international personnel in Afghanistan. The US is sending an additional 30 000 personnel to supplement the 68 000 already in the country. Other NATO countries and allies have promised an extra 7 000 personnel at least, in addition to the 38 000 already there. This military commitment must be matched by civil initiatives. There can be no lasting military withdrawal from Afghanistan unless a civil framework for stability is in place. Effective state institutions, better forms of government, access to basic welfare, the rule of law and a functioning civil state are at least as important as hard security. Nobody would question this. Security, good governance and development must go hand in hand. We are making a long-term commitment to Afghanistan. However, the Afghan people must ensure that it is their own government, not international organisations, that bring about an improvement in living standards. That is the only way for the population to regain trust in their leaders. The international community is there. We will need to do more and to do better. We need to support the process that is under way – the Afghanisation process that is so essential for the country. That is the core of our action plan. We are strengthening efforts by the EU to improve Afghan capabilities and we are cooperating with the government to promote effective state institutions that can be held responsible, at both local and regional level. We place great importance on the principle of the rule of law, good governance, the fight against corruption and on improving the human rights situation. Agriculture and rural development are a further priority area for Europe. It is very important that the standard of living is increased for the great majority of Afghans who live in rural areas. We are also prepared to support an Afghan-led rehabilitation process for former militants. Those who have taken part in conflict in the past must be offered alternatives. Support for the electoral system will naturally also be high on the agenda. I would also like to say a few words about Pakistan. Pakistan is a country that has been through major changes in recent years. The 2008 elections re-established democracy and civilian rule. The transition to democracy has been impressive. However, democracy is currently in a fragile and unstable state. At the same time, the Pakistani Taliban has become a real threat to peace and stability in the country. Scarcely a week passes without media reports of further suicide attacks. In the past week, more than 400 people have been killed in attacks carried out by militant groups."@en4
". Señora Presidenta, los problemas a los que se enfrentan Afganistán y Pakistán conciernen, obviamente, a todo el mundo. El extremismo violento se está extendiendo más allá de la región. Las drogas que se cultivan y producen en Afganistán llegan a las calles de Europa. Una de los motores que impulsa nuestro compromiso es la necesidad de impedir que Afganistán y Pakistán se conviertan en paraísos seguros para la actividad terrorista y la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, por supuesto, queremos ayudar a crear mejores países para sus ciudadanos. La UE quiere ayudar a apoyar a las instituciones civiles de Pakistán. Es especialmente importante seguir las recomendaciones de Michael Gahler, nuestro observador de las elecciones de 2008, ya que proporcionan un marco básico para la futura democracia, la reforma electoral y el desarrollo institucional. El Gobierno pakistaní sabe que esto debe hacerse. Nos debe señalar los ámbitos en los que desea cooperar. La UE desarrollará la asociación estratégica con Pakistán que surgió de la exitosa cumbre especial de junio de 2009. Queremos consolidar la democracia y lograr la estabilidad. Por eso estamos trabajando en el Estado civil, la lucha contra el terrorismo y el comercio. Naturalmente, el elemento principal es un gobierno operativo que asuma la responsabilidad de sus ciudadanos y demuestre el liderazgo necesario para sacar el país adelante. En asociación con el Gobierno de Pakistán, la UE apoyará la consolidación de las instituciones y estructuras democráticas del país. Esta consolidación se producirá también a través del desarrollo económico y el comercio. Acogemos favorablemente que Pakistán esté asumiendo una mayor responsabilidad en relación a su propia seguridad. Esperamos que el país adopte el mismo enfoque con respecto a todas las formas de terrorismo, entre las que se incluyen los militantes que utilizan el territorio pakistaní para lanzar ataques dentro de Afganistán. Los esfuerzos del Gobierno contra los talibanes pakistanís suponen un paso positivo. Al mismo tiempo, se debe proteger a los civiles y cumplir el Derecho internacional. Asimismo, el Gobierno debería prestar atención a la necesidad de ayuda humanitaria y reconstrucción en las zonas afectadas. Tenemos que adoptar nuevas medidas en nuestras operaciones de Afganistán y Pakistán. La UE ya se está comprometiendo de manera sustancial con los desafíos de la región y continuará haciéndolo. Se ha conseguido muchas cosas en ambos países —tanto mediante los esfuerzos de Afganistán y Pakistán y como de la comunidad internacional—. Las estrategias y los documentos, en sí mismos, no mejorarán la situación. Ahora es el momento de ponerlos en marcha, junto con nuestros aliados en Afganistán y Pakistán. Se presta mucha atención a Afganistán. Muchos de nuestros países tienen tropas y una importante cantidad de personal civil en el país. Cambiar la situación de Afganistán supone un gran desafío. Asimismo, Pakistán se enfrenta a desafíos significativos. No habrá solución al conflicto de Afganistán si no llegamos también a controlar la situación de Pakistán y viceversa. Se requiere una acción conjunta. Todos tenemos que hacer más y hacerlo mejor. En junio, el Consejo pidió a la Secretaría del Consejo y la Comisión que presentaran recomendaciones y prioridades políticas concretas para reforzar y fomentar nuestro compromiso en la región. El resultado fue el plan de acción de la UE para reforzar su implicación en Afganistán y Pakistán, que se aprobó en octubre. Creo que este plan de acción es un buen instrumento. La estrategia básica ya está en marcha. El plan de acción nos permitirá adaptar los instrumentos que se están utilizando actualmente para cumplir nuestras prioridades políticas. El plan se basa en nuestro actual compromiso y establece varias prioridades. Hay ámbitos en los que creemos que las medidas de la UE pueden ser más efectivas. Al hacerlo, estamos consolidando nuestro compromiso y ofreciendo una respuesta común a los desafíos a los que se enfrentan Afganistán y Pakistán. Asimismo, envía el mensaje a la región de que estamos dispuestos a aguantar hasta el final. La perspectiva regional es importante, y por esa razón el plan de acción pone mucho énfasis en la cooperación regional en particular. Afganistán está entrando en un período decisivo. No es necesario seguir analizando el proceso electoral. Eso ya ha pasado. Dejó mucho que desear y esperamos que no se vuelva repetir. Creo que los afganos opinan lo mismo. La UE está dispuesta a apoyar la labor que queda por hacer, que se basa —entre otras cosas— en las recomendaciones realizadas por los observadores electorales de la UE. Esperamos que el nuevo Gobierno esté pronto en funcionamiento, ya que representa una oportunidad para acordar una nueva agenda y un nuevo pacto entre el Gobierno de Afganistán y la comunidad internacional. En su discurso de investidura, el Presidente Karzai hizo la gratificante promesa de un nuevo comienzo. Esperamos que la conferencia que se va a celebrar en Londres dentro de poco dé un impulso a la situación. La UE espera un compromiso y liderazgo firme del Presidente Karzai y su Gobierno. Cinco años sin cambios no es una opción. El enfoque debe estar ahora en garantizar que el Estado afgano adquiera gradualmente más responsabilidad, con el apoyo de la comunidad internacional. Con esto no quiero decir retirada. El próximo año, habrá un significativo aumento de las tropas internacionales en Afganistán. Los EE.UU. están enviando 30 000 soldados más para complementar las 68 000 que ya están en el país. Otros países y aliados de la OTAN han prometido, al menos, 7 000 soldados más, que se suman a las 38 000 que ya están allí. Este compromiso militar se debe ver correspondido por iniciativas civiles. No puede haber una retirada militar duradera de Afganistán a no ser que esté en marcha un marco civil para la estabilidad. Unas instituciones estatales eficaces, mejores formas de gobierno, el acceso a las necesidades básicas, el Estado de Derecho y el funcionamiento del Estado civil son, al menos, tan importantes como una seguridad sólida. Nadie cuestionaría esto. Seguridad, buena gobernanza y desarrollo deben ir de la mano. No estamos comprometiendo con Afganistán a largo plazo. Sin embargo, los afganos deben garantizar que sea su propio Gobierno, y no las organizaciones internacionales, el que mejore los niveles de vida. Es la única forma de que la población recupere la confianza en sus líderes. La comunidad internacional está allí. Todos tenemos que hacer más y hacerlo mejor. Tenemos que apoyar el proceso que está en marcha —el proceso de «afganización» que es tan importante para el país—. Ese es el meollo de nuestro plan de acción. Estamos intensificando los esfuerzos realizados por la UE para mejorar las capacidades afganas y estamos cooperando con el Gobierno para fomentar unas instituciones estatales eficaces que puedan hacerse responsables, a nivel local y regional. Concedemos gran importancia al principio del Estado de Derecho, la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y a la mejora de la situación de los derechos humanos. El desarrollo agrícola y rural es otro ámbito prioritario para Europa. Es muy importante que aumente el nivel de vida de la gran mayoría de los afganos que viven en las zonas rurales. Asimismo, estamos dispuestos a apoyar un proceso de reinserción dirigido por los afganos para antiguos militantes. Se debe ofrecer alternativas a aquellos que participaron en el conflicto en el pasado. Naturalmente, también será prioritario apoyar el sistema electoral. Quiero también hacer una breve referencia a Pakistán. Pakistán es un país que ha experimentado grandes cambios en los últimos años. Las elecciones de 2008 restablecieron la democracia y el régimen civil. La transición a la democracia ha sido impresionante. Sin embargo, actualmente es frágil e inestable. Al mismo tiempo, los talibanes pakistanís se han convertido en una verdadera amenaza para la paz y la estabilidad del país. Apenas pasa una semana sin que se informe en los medios de nuevos ataques suicidas. La semana pasada, murieron más de 400 personas en ataques perpetrados por grupos de militantes."@es21
"Austatud juhataja! Afganistani ja Pakistani probleemid teevad loomulikult kogu maailmale muret. Vägivaldne äärmuslus levib ka piirkonnast välja. Afganistanis kasvatatud ja toodetud uimastid leiavad tee Euroopa tänavatele. Üks liikumapanevaid jõude meie kohustuse taga on vajadus vältida seda, et Afganistan ja Pakistan muutuks terroristliku tegevuse ja organiseeritud kuritegevuse varjupaigaks. Samal ajal tahame loomulikult aidata Afganistani ja Pakistani inimestele elamiseks paremaid riike luua. Euroopa Liit tahab aidata toetada Pakistani tsiviilasutusi. On väga tähtis järgida Michael Gahleri, meie 2008. aasta valimisvaatleja soovitusi. Need annavad elementaarse raamistiku tulevaseks demokraatiaks, valimisreformiks ja asutuste loomiseks. Pakistani valitsus teab, et seda tuleb teha. See peab meile näitama kätte valdkonnad, milles soovib tegutseda. Euroopa Liit arendab Pakistaniga strateegilist partnerlust, mis tulenes 2009. aasta juuni edukast erikohtumisest. Tahame tugevdada demokraatiat ja saavutada stabiilsuse. Seetõttu töötamegi tsiviilriigi, terrorismivastase võitluse ja kaubandusega. Loomulikult on selle keskseks elemendiks funktsioneeriv valitsus, mis võtab vastutuse oma inimeste eest ja näitab üles vajalikku juhtimisoskust, et riiki edasi viia. Partnerluses Pakistani valitsusega toetab Euroopa Liit riigi demokraatlike asutuste ja struktuuride tugevdamist. Seda tehakse ka majandusarengu ja kaubanduse kaudu. Tervitame tõsiasja, et Pakistan võtab oma julgeoleku eest suuremat vastutust. Eeldame, et riik võtaks sama lähenemise kõigi terrorismi vormide suhtes, kaasa arvatud sõjaväelaste suhtes, kes kasutavad Pakistani territooriumit Afganistanis rünnakute korraldamiseks. Valitsuse pingutused Pakistani Talibani vastu on positiivne liigutus. Samal ajal tuleb tsiviilisikuid kaitsta ja rahvusvahelisest seadusest kinni pidada. Valitsus peaks mõjutatud piirkondades tähelepanu pöörama ka vajadusele humanitaarabi ja ülesehitamise järele. Peame oma Afganistani ja Pakistani tegevustes edasisi samme tegema. Euroopa Liit võtab juba piirkonna väljakutsete suhtes suure kohustuse ja see jätkub. Mõlemas riigis on palju saavutatud – nii Afganistani ja Pakistani pingutuste kui ka rahvusvahelise kogukonna abil. Strateegiad ja dokumendid ise ei paranda olukorda. Nüüd on aeg need koos meie Afganistani ja Pakistani partneritega tegevusse rakendada. Afganistanile on palju tähelepanu pööratud. Paljudel meie riikidest on riigis sõjasalgad ja suur arv tsiviiltöötajaid. Afganistani olukorra muutmine on suur väljakutse. Ka Pakistanil on tõsiseid väljakutseid. Afganistani konfliktile ei ole lahendust, kui me ei mõista Pakistani olukorda, ja vastupidi. On vaja üldist algatust. Me kõik peame rohkem ja paremini tegema. Juunis palus nõukogu oma sekretariaadil ja komisjonil esitada konkreetsed soovitused ja poliitilised prioriteedid piirkonnas meie kohustuste tugevdamiseks ja võimendamiseks. Tulemuseks oli Euroopa Liidu tegevuskava Euroopa Liidu Afganistanis ja Pakistanis tegutsemise tugevdamiseks. See võeti vastu oktoobris. Minu arust on see tegevuskava hea vahend. Põhiline strateegia on juba paigas. Tegevuskava võimaldab meil praegu kasutatavaid vahendeid oma poliitiliste eesmärkide täitmiseks kasutada. Kava põhineb meie praegusel kohustusel ja sätestab mitmesugused prioriteedid. Need on valdkonnad, milles meie arvates Euroopa Liidu meetmed kõige tõhusamad olla võivad. Sellega tugevdame oma pühendumist ja esitame ühise vastuse Afganistani ja Pakistani väljakutsetele. See saadab piirkonnale ka sõnumi, et oleme valmis kursil püsima. Piirkondlik perspektiiv on tähtis, mistõttu pööratakse tegevuskavas suurt rõhku eriti just piirkondlikule koostööle. Afganistanil on ees otsustav ajajärk. Ei ole vaja rohkem valimisprotsessi arutada. See on selja taha jäetud. See jättis nii mõndagi soovida ja loodame, et see ei kordu. Usun, et see on ka Afganistani inimeste arvamus. Euroopa Liit on valmis toetama tööd, mida tuleb teha – muuhulgas – Euroopa Liidu valimisvaatlejate soovituste põhjal. Loodame, et uus valitsus on varsti paigas. See tähendab võimalust leppida Afganistani valitsuse ja rahvusvahelise kogukonnaga kokku uues päevakorras ja uues leppes. President Karzai tegi oma avakõnes avalduse uue alguse kohta. Loodame, et varsti Londonis korraldatav konverents annab mõningast hoogu juurde. Euroopa Liit ootab president Karzailt ja tema valitsuselt suurt pühendumust ja juhtimisoskust. Viis aastat ilma muudatusteta ei ole variant. Nüüd tuleb keskenduda tagamisele, et Afganistan võtab järk-järgult rohkem vastutust ja et rahvusvaheline kogukond võtab toetava rolli. Selle all ei mõtle ma riigist väljumist. Järgmisel aastal on Afganistanis märksa rohkem rahvusvahelist personali. USA saadab 68 000 juba riigis viibivale töötajale lisaks veel 30 000. Teised NATO riigid ja liitlased lubavad lisaks 38 000 seal viibivale töötajale veel vähemalt 7000 saata. Ka kodanikualgatused peavad sellele sõjalisele kohustusele vastama. Afganistanist ei saa sõjalisi jõude kestvalt ära viia enne, kui stabiilsuse jaoks on tsiviilraamistik paika pandud. Tõhusad riigiasutused, paremad valitsusvormid, juurdepääs elementaarsele heaolule, õigusnorm ja funktsioneeriv tsiviilriik on vähemalt sama tähtsad kui tugev julgeolek. Keegi ei kahtleks selles. Teiseks peavad hea valitsemistava ja areng käsikäes käima. Võtame Afganistani ees pikaajalise kohustuse. Ent afgaanid peavad tagama, et elatustaset parandab nende endi valitsus, mitte rahvusvahelised organisatsioonid. See on ainus viis, kuidas rahvas saab taastada usalduse oma juhtide vastu. Rahvusvaheline kogukond on kohal. Peame tegema rohkem ja paremini. Peame toetama käimasolevat protsessi – afganiseerumise protsessi, mis on riigi jaoks väga tähtis. See on meie tegevuskava tuum. Tugevdame Euroopa Liidu pingutusi afgaanide suutlikkuse parandamisel ning teeme koostööd valitsusega, et edendada tõhusaid riigiasutusi, mida saab nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil vastutavaks pidada. Pöörame suurt tähelepanu õigusnormi põhimõttele, heale valitsemistavale, võitlusele korruptsiooni vastu ja inimõiguste olukorra parandamisele. Põllumajandus ja maaelu arendus on Euroopa jaoks edasised prioriteetsed valdkonnad. On väga tähtis, et maapiirkondades elavate afgaanide elatustaset tõstetaks. Samuti oleme valmis toetama afgaanide juhitavat endiste võitlejate rehabiliteerimisprotsessi. Neile, kes on minevikus konfliktides osalenud, tuleb pakkuda muid võimalusi. Valimissüsteemi toetamine on samuti loomulikult päevakorras eesrinnas. Tahaksin öelda mõne sõna ka Pakistani kohta. Pakistan on riik, mis on viimaste aastate jooksul läbinud suured muutused. 2008. aasta valimised seadsid uuesti üles demokraatia ja tsiviilkorra. Üleminek demokraatiale on olnud muljetavaldav. Ent demokraatia on praegu hapras ja ebastabiilses olukorras. Samal ajal on Pakistani Taliban saanud tõeliseks ohuks riigi rahule ja stabiilsusele. Ilma järgmiste enesetapurünnakute kohta meediaraportite esitamiseta möödub vaevu nädal. Eelmisel nädalal tapeti sõjaliste rühmituste rünnakutes üle 400 inimese."@et5,5
"Arvoisa puhemies, Afganistanin ja Pakistanin ongelmat koskevat luonnollisesti koko maailmaa. Väkivaltaiset ääriliikkeet ovat leviämässä alueen ulkopuolelle. Afganistanissa kasvatetut ja tuotetut huumeet löytävät tiensä Euroopan kaduille. Yksi sitoutumisemme taustalla olevista tekijöistä on tarve estää se, että Afganistanista ja Pakistanista tulee terroristitoiminnan ja järjestäytyneen rikollisuuden suoja-alueita. Samalla me haluamme luonnollisesti auttaa luomaan Afganistanin ja Pakistanin kansalaisille paremmat valtiot, joissa elää. EU haluaa tukea Pakistanin siviilitoimielimiä. On erityisen tärkeää noudattaa vuoden 2008 vaaleja seuranneen vaalitarkkailijamme Michael Gahlerin suosituksia. Ne tarjoavat perustavat puitteet tulevalle demokratialle, vaalijärjestelmän uudistamiselle ja toimielinten vakiinnuttamiselle. Pakistanin hallitus tietää, että tämä on tehtävä. Sen on ilmoitettava meille alat, joilla se haluaa tehdä yhteistyötä. EU aikoo kehittää kesäkuussa 2009 pidetyn erityishuippukokouksen tuloksena syntynyttä strategista kumppanuutta Pakistanin kanssa. Me haluamme lujittaa demokratiaa ja saada aikaan vakautta. Tämän vuoksi me työskentelemme oikeusvaltion, terrorismin torjunnan ja kaupan puolesta. Toimiva hallitus, joka kantaa vastuuta kansalaisistaan ja osoittaa maan kehittämiseksi vaadittavaa johtajuutta, on luonnollisesti tässä keskeinen tekijä. EU tukee yhteistyössä Pakistanin hallituksen kanssa maan demokraattisten instituutioiden ja rakenteiden lujittamista. Tämä tapahtuu myös taloudellisen kehityksen ja kaupan avulla. Suhtaudumme myönteisesti siihen, että Pakistan ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Me edellytämme, että Pakistan soveltaa samaa lähestymistapaa kaikkiin terrorismin muotoihin, myös taistelijoihin, jotka tekevät hyökkäyksiä Afganistaniin Pakistanin alueelta. Hallituksen toimet Pakistanin talebaneja vastaan ovat myönteinen asia. Samalla on suojeltava siviilejä ja noudatettava kansainvälistä oikeutta. Hallituksen olisi myös kiinnitettävä huomiota humanitaarisen avun ja jälleenrakennuksen tarpeisiin asianomaisilla alueilla. Meidän on otettava lisäaskelia Afganistanissa ja Pakistanissa toteuttamissamme operaatioissa. EU on jo nyt sitoutunut vahvasti alueen haasteisiin, ja näin on jatkossakin. Molemmissa valtioissa on saavutettu paljon – sekä Afganistanin ja Pakistanin että kansainvälisen yhteisön ponnistusten avulla. Pelkät strategiat ja asiakirjat eivät paranna tilannetta. Nyt on aika muuttaa ne toiminnaksi yhdessä afganistanilaisten ja pakistanilaisten kumppaniemme kanssa. Afganistaniin kiinnitetään paljon huomiota. Monet maistamme ovat lähettäneet joukkoja ja huomattavan määrän siviilihenkilöstöä Afganistaniin. Maan tilanteen kääntäminen on suuri haaste. Myös Pakistanilla on ratkaistavanaan vakavia haasteita. Afganistanin konfliktia ei saada ratkaistua, ellemme saa myös Pakistanin tilannetta hallintaan, ja päinvastoin. Tarvitaan kokonaisvaltaista aloitetta. Meidän kaikkien on lisättävä ja parannettava toimiamme. Kesäkuussa neuvosto kehotti neuvoston sihteeristöä ja komissiota laatimaan konkreettisia suosituksia ja ensisijaisia poliittisia tavoitteita, joilla vahvistetaan ja lisätään sitoutumistamme tällä alueella. Tuloksena oli EU:n toimintasuunnitelma EU:n toiminnan tehostamisesta Afganistanissa ja Pakistanissa. Se hyväksyttiin lokakuussa. Tämä toimintasuunnitelma on mielestäni hyvä väline. Perusstrategia on jo olemassa. Toimintasuunnitelman avulla me voimme mukauttaa tällä hetkellä käytettävät välineet poliittisiin prioriteetteihimme. Suunnitelma perustuu nykyiseen sitoutumiseemme, ja siinä asetetaan joukko ensisijaisia tavoitteita. Nämä ovat ne alat, joilla uskomme EU:n toimenpiteiden voivan olla tehokkaimpia. Tällä tavoin vahvistamme sitoutumistamme ja annamme yhtenäisen vastauksen Afganistanin ja Pakistanin haasteisiin. Näin lähetetään myös alueelle viesti siitä, että me emme hellitä. Alueellinen näkökulma on tärkeä, ja tästä syystä toimintasuunnitelmassa painotetaan voimakkaasti etenkin alueellista yhteistyötä. Afganistan on siirtymässä ratkaisevaan vaiheeseen. Vaaliprosessista ei tarvitse keskustella enempää. Se on nyt ohi. Siinä oli paljon puutteita, ja toivomme, että tämä ei toistu. Uskon, että tämä on myös Afganistanin kansalaisten mielipide. EU on valmis tukemaan vielä jäljellä olevaa työtä muun muassa EU:n vaalitarkkailijoiden suositusten pohjalta. Toivomme, että uusi hallitus saadaan asetettua pian. Tämä tarjoaa mahdollisuuden sopia uudesta asialistasta ja uudesta sopimuksesta Afganistanin hallituksen ja kansainvälisen yhteisön välillä. Presidentti Karzai antoi virkaanastujaispuheessaan tervetulleen lupauksen uudesta alusta. Lontoossa piakkoin pidettävä konferenssi antaa toivottavasti tälle hieman vauhtia. EU edellyttää presidentti Karzailta ja hänen hallitukseltaan vahvaa sitoutumista ja johtajuutta. Viisi vuotta ilman muutoksia ei ole mahdollista. Nyt on keskityttävä varmistamaan, että Afganistanin valtio ottaa asteittain enemmän vastuuta ja kansainvälinen yhteisö sitä tukevan roolin. Tällä en tarkoita vetäytymistä. Ensi vuonna Afganistanissa on huomattavasti suurempi määrä kansainvälistä henkilöstöä. Yhdysvallat lähettää 30 000 henkilöä maassa nykyisin olevien 68 000 henkilön lisäksi. Muut Natoon kuuluvat maat ja liittolaiset ovat luvanneet vähintään 7 000 uutta työntekijää Afganistanissa jo olevien 38 000 henkilön lisäksi. Tämän sotilaallisen sitoutumisen rinnalla on käynnistettävä vastaavia siviilialoitteita. Afganistanista ei voida vetäytyä kestävästi, ellei siellä ole vakautta ylläpitäviä siviilipuitteita. Tehokkaat valtion toimielimet, paremmat hallintomuodot, perushyvinvointi, oikeudenmukaisuus ja toimiva oikeusvaltio ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin kovemmat turvallisuuden muodot. Kukaan ei kyseenalaista tätä. Turvallisuuden, hyvän hallinnon ja kehityksen on kuljettava käsi kädessä. Me sitoudumme Afganistaniin pitkällä aikavälillä. Afganistanin kansalaisten on kuitenkin varmistettava, että heidän elinolosuhteitaan parantaa heidän oma hallituksensa eivätkä kansainväliset järjestöt. Tämä on ainoa keino, jolla kansalaisten luottamus heidän johtajiinsa voidaan palauttaa. Kansainvälinen yhteisö on paikalla. Meidän on lisättävä ja parannettava toimiamme. Meidän on tuettava käynnissä olevaa prosessia – tämän maan kannalta niin tärkeää afganistanilaistamista. Tämä on toimintasuunnitelmamme ydin. Me tehostamme EU:n toimia Afganistanin valmiuksien parantamiseksi ja teemme yhteistyötä hallituksen kanssa sellaisten tehokkaiden valtion toimielinten edistämiseksi, jotka voidaan asettaa vastuuseen sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Me pidämme oikeusvaltioperiaatetta, hyvää hallintotapaa, korruption torjuntaa ja ihmisoikeustilanteen parantamista hyvin tärkeinä asioina. Maatalous ja maaseudun kehittäminen ovat eräs toinen Euroopan unionin ensisijaisena pitämä ala. On hyvin tärkeää kohottaa maaseudulla asuvan afganistanilaisten suuren enemmistön elintasoa. Olemme myös valmiit tukemaan aiempien kapinallisten afgaanijohtoista jälleensopeuttamisprosessia. Menneisyydessä konfliktiin osallistuneille on tarjottava vaihtoehtoja. Vaalijärjestelmän tukeminen on luonnollisesti myös asialistan kärkipäässä. Haluan sanoa muutaman sanan myös Pakistanista. Pakistan on maa, jossa on tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia. Vuoden 2008 vaalit palauttivat demokratian ja siviilihallinnon. Siirtymä demokratiaan on ollut vaikuttava. Demokratian tila on kuitenkin tällä hetkellä hauras ja epävakaa. Samanaikaisesti Pakistanin talebaneista on tullut todellinen uhka maan rauhalle ja vakaudelle. Kuluu tuskin viikkoakaan ilman tiedotusvälineiden uutisia uusista itsemurhaiskuista. Viime viikolla yli 400 ihmistä sai surmansa militanttiryhmien tekemissä hyökkäyksissä."@fi7
"Madame la Présidente, il va de soi que les problèmes auxquels sont confrontés l’Afghanistan et le Pakistan préoccupent le monde entier. L’extrémisme violent se propage au-delà de la région. Des drogues cultivées et produites en Afghanistan se retrouvent dans les rues européennes. L’un des moteurs de notre engagement est la nécessité d’empêcher l’Afghanistan et le Pakistan de devenir des plates-formes sûres pour les opérations terroristes et le crime organisé. Parallèlement, il est évident que nous souhaitons contribuer à faire en sorte que les citoyens d’Afghanistan et du Pakistan vivent une vie meilleure dans leur pays. L’UE entend offrir son appui aux institutions civiles pakistanaises. Il importe tout particulièrement d’observer les recommandations formulées par Michael Gahler, notre observateur électoral de 2008. Ces recommandations fournissent un canevas de base en faveur du développement de la démocratie, de la réforme électorale et de la création d’institutions. Le gouvernement pakistanais sait qu’il doit passer par là. Il doit nous indiquer les domaines dans lesquels il souhaite coopérer. L’UE développera avec le Pakistan le partenariat stratégique résultant du sommet spécial de juin 2009, qui fut une réussite. Nous entendons renforcer la démocratie et aboutir à la stabilité. C’est pourquoi nous soutenons l’édification de l’État civil, la lutte contre le terrorisme et le commerce. Naturellement, un gouvernement en état de fonctionnement qui accepte d’endosser la responsabilité de ses citoyens et fait preuve de l’autorité nécessaire pour faire progresser son pays est la pierre angulaire de ce projet. En partenariat avec le gouvernement du Pakistan, l’UE entend renforcer les institutions et les structures démocratiques du pays. Le développement économique et les échanges contribueront à cette évolution. Nous saluons le fait que le Pakistan assume davantage de responsabilités en ce qui concerne sa propre sécurité. Nous attendons de ce pays qu’il adopte une approche semblable vis-à-vis de toutes les formes de terrorisme, y compris les militants qui utilisent le territoire pakistanais pour lancer des attaques en Afghanistan. Les efforts que déploie le gouvernement pour combattre les talibans pakistanais sont une initiative positive. Parallèlement, il convient de protéger les civils et de faire respecter le droit international. Le gouvernement devrait également être attentif aux besoins en matière d’aide humanitaire et de reconstruction dans les zones affectées. Il nous faut poursuivre nos opérations en Afghanistan et au Pakistan. L’UE s’engage déjà significativement vis-à-vis des défis qui attendent la région et ce mouvement ne va pas s’arrêter. Quantités de choses ont été faites dans les deux pays, avec succès – grâce aux efforts de l’Afghanistan et du Pakistan mais également de la communauté internationale. Ce ne sont pas les stratégies et les documents qui amélioreront la situation. Il est temps, désormais, de les transposer dans les faits, en coopération avec nos partenaires en Afghanistan et au Pakistan. L’Afghanistan attire une grande partie de l’attention. Nombre de nos pays y ont des troupes ainsi qu’un nombre significatif d’effectifs civils. Retourner la situation qui prévaut actuellement en Afghanistan représente un enjeu de taille. Le Pakistan est également confronté à des défis majeurs. Il n’y aura pas de solution au conflit en Afghanistan si nous ne parvenons pas à contrôler la situation au Pakistan et vice-versa. Il s’impose de prendre une initiative globale. Nous devons tous faire plus et mieux. En juin, le Conseil a demandé au secrétariat du Conseil et à la Commission d’avancer des recommandations spécifiques et des priorités politiques en vue de renforcer et d’améliorer notre engagement dans la région. Il en a résulté le plan d’action de l’UE pour le renforcement de l’engagement de l’UE en Afghanistan et au Pakistan. Ce plan d’action a été adopté en octobre et je suis convaincue qu’il s’agit d’un bon outil. La stratégie de base est déjà en place. Le plan d’action nous permettra d’adapter les instruments qui sont actuellement utilisés afin de respecter nos priorités politiques. Ce plan est basé sur notre engagement actuel et établit plusieurs priorités. Voici les domaines dans lesquels nous pensons que les mesures de l’UE peuvent être les plus efficaces. Ce faisant, nous renforçons notre engagement et présentons une réponse unie aux défis auxquels sont confrontés l’Afghanistan et le Pakistan. Par la même occasion, nous signifions à la région que nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout. La perspective régionale est importante, raison pour laquelle le plan d’action souligne la prééminence de la coopération régionale. L’Afghanistan entre dans une période décisive. Il n’est plus nécessaire de poursuivre la discussion sur le processus électoral, derrière nous désormais. Il nous en est resté un arrière-goût amer et nous espérons que cela ne se reproduira pas. Je suis convaincue que c’est également l’opinion du peuple afghan. L’UE est prête à soutenir le travail qui reste à faire, basé, entre autres choses, sur les recommandations formulées par les observateurs électoraux de l’UE. Nous espérons qu’un nouveau gouvernement entrera bientôt en fonction. Il s’agit d’une occasion de convenir d’un nouveau calendrier et d’une nouvelle entente entre le gouvernement afghan et la communauté internationale. Le président Karzaï, dans son discours inaugural, a promis un nouveau départ, ce qui fut bien accueilli. Nous espérons que la conférence de Londres prévue sous peu génèrera une certaine dynamique. L’UE espère que le président Karzaï et son gouvernement seront à la hauteur de leur engagement et sauront faire la preuve de leur autorité. Le statu quo pendant cinq années, cela ne peut plus se reproduire. Il convient désormais de s’assurer que l’État afghan prenne de plus en plus de responsabilités avec l’appui de la communauté internationale. Ce disant, je ne parle pas de retrait. L’année prochaine, un nombre significativement plus important d’effectifs internationaux seront présents en Afghanistan. Les États-Unis envoient 30 000 effectifs en plus des 68 000 déjà stationnés dans le pays. D’autres pays et alliés de l’OTAN ont promis d’envoyer des effectifs au nombre de 7 000 au moins, en plus des 38 000 déjà sur place. Cet engagement militaire doit être accompagné par un volume équivalent d’initiatives civiles. Il ne peut y avoir de retrait militaire durable d’Afghanistan en l’absence d’un cadre civil capable d’assurer la stabilité. Des institutions publiques efficaces, une meilleure gouvernance, l’accès à des services sociaux fondamentaux, l’état de droit et un État civil qui fonctionne sont des aspects au moins aussi importants que la sécurité au sens miliaire du terme. Personne ne met plus en doute cela. La sécurité, la bonne gouvernance et le développement doivent avancer de front. Nous convenons avec l’Afghanistan d’un engagement à long terme. Néanmoins, le peuple afghan doit avoir la garantie que c’est son propre gouvernement, et non des organisations internationales, qui est responsable de l’amélioration des conditions de vie. C’est par ce seul moyen que la population retrouvera confiance dans ses dirigeants. La communauté internationale est présente. Il nous faudra faire plus et mieux. Il importe d’appuyer le processus qui est en cours – le processus d’afghanisation si essentiel pour le pays. Tel est le cœur de notre plan d’action. Nous renforçons les efforts que déploie l’UE pour améliorer les capacités afghanes et nous coopérons avec le gouvernement pour promouvoir l’efficacité des institutions publiques ayant des responsabilités à l’échelon local et régional. Nous accordons une haute importance au principe de l’état de droit, à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption et à l’amélioration de la situation des droits de l’homme. L’agriculture et le développement rural sont de nouveaux domaines prioritaires pour l’Europe. Il importe d’améliorer les conditions de vie de la grande majorité des citoyens afghans qui vivent en zone rurale. Nous sommes également prêts à appuyer un processus de réhabilitation des anciens militants, mené sous l’égide afghane. Ceux qui ont pris part au conflit dans le passé doivent se voir offrir des alternatives. Enfin, l’appui à accorder au système électoral reste évidemment l’une de nos priorités. Je voudrais également dire quelques mots à propos du Pakistan. Au cours de ces dernières années, le Pakistan a traversé des bouleversements majeurs. Les élections de 2008 ont rétabli la démocratie et l’ordre civil. La transition vers la démocratie s’est révélée impressionnante. Néanmoins, la démocratie reste fragile et instable. Parallèlement, les talibans du Pakistan sont devenus une menace réelle pour la paix et la stabilité dans le pays. Il est rare qu’il se passe une semaine sans que les médias ne fassent état de nouveaux attentats-suicides. La semaine dernière, plus de 400 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des groupes de militants."@fr8
"Elnök asszony! Azok a problémák, amelyekkel Afganisztánnak és Pakisztánnak szembe kell néznie, természetesen az egész világ számára aggodalomra adnak okot. Az erőszakos szélsőségek a régión túl is terjednek. Az Afganisztánban megtermelt és előállított kábítószerek az európai utcákra is eljutnak. Kötelezettségvállalásunknak az az egyik hajtóereje, hogy meg kell akadályoznunk, hogy Afganisztán és Pakisztán a terrorista tevékenységek és a szervezett bűnözés menedéke legyen. Ugyanakkor természetesen jobb országokat akarunk teremteni Afganisztán és Pakisztán népeinek lakhelyéül. Az EU hozzá kíván járulni Pakisztán polgári intézményeinek támogatásához. Különösen fontos, hogy kövessük Michael Gahler, a 2008. évi választási megfigyelőnk ajánlásait. Ezek biztosítják a jövőbeni demokrácia, a választási reform és az intézményfejlesztés alapvető kereteit. A pakisztáni kormány tudja, hogy ezt meg kell tennie. Jeleznie kell felénk azokat a területeket, amelyeken szeretne velünk együttműködni. Az EU kidolgozza Pakisztánnal azt a stratégiai partnerséget, amely a 2009 júniusában megrendezett sikeres különleges csúcstalálkozó eredményeként született meg. Meg akarjuk erősíteni a demokráciát és meg akarjuk teremteni a stabilitást. Ezért dolgozunk a polgári állam létrehozása, a terrorizmus elleni harc és a kereskedelem érdekében. Magától értetődik, hogy ennek központi eleme egy működő kormány, amely elfogadja a népéért viselt felelősséget és az ország előrelépéséhez szükséges vezetői magatartást tanúsít. A pakisztáni kormánnyal megkötött partnerséggel az EU támogatja az ország demokratikus intézményeinek és struktúráinak megerősítését. Ugyanezt fogja eredményezni a gazdasági fejlődés és a kereskedelem is. Üdvözöljük azt a tényt, hogy Pakisztán nagyobb felelősséget vállal a saját biztonságáért. Elvárjuk, hogy Pakisztán ugyanazt a hozzáállást tanúsítsa a terrorizmus minden formájával szemben, azokat a militáns szervezeteket is ide számítva, amelyek Pakisztán területét használják fel arra, hogy támadásokat indítsanak Afganisztánon belül. A kormánynak a pakisztáni tálibok elleni erőfeszítései pozitív lépésnek minősülnek. Ugyanakkor a polgári személyeket meg kell óvni, a nemzetközi jogot pedig be kell tartani. A kormánynak szem előtt kell tartania továbbá a humanitárius segélyek és az újjáépítés szükségességét az érintett térségekben. További lépéseket kell tennünk az afganisztáni és a pakisztáni műveleteinkben. Az EU az eddigiekben is jelentős kötelezettségeket vállalt a régió kihívásai kapcsán, és továbbra is ezt fogja tenni. Nagy eredményeket értünk el mindkét országban – mind Afganisztán és Pakisztán, mind pedig a nemzetközi közösség erőfeszítései által. Stratégiák és dokumentumok önmagukban nem fognak javítani a helyzeten. Eljött az ideje, hogy cselekvésre váltsuk azokat, afganisztáni és pakisztáni partnereinkkel közösen. Nagyon sok figyelem irányul Afganisztánra. Országaink közül sok állomásoztat csapatokat és jelentős számú polgári személyzetet ebben az országban. Az afganisztáni helyzet megváltoztatása hatalmas kihívást jelent. Pakisztán is súlyos kihívásokkal néz farkasszemet. Nem lehet megoldani az afganisztáni konfliktust, ha ezzel együtt nem sikerül fogást vennünk a pakisztáni helyzeten, és fordítva. Átfogó kezdeményezésre van szükség. Valamennyiünknek többet és jobban kell cselekednünk. Júniusban a Tanács felkérte a Tanács Főtitkárságát és a Bizottságot konkrét ajánlások és politikai prioritások előterjesztésére, a régióval kapcsolatos elkötelezettségünk megerősítése és fokozása érdekében. Ennek eredményeként született meg az EU afganisztáni és pakisztáni részvételének megerősítésére vonatkozó európai uniós cselekvési terv. Ezt októberben elfogadták. Meggyőződésem, hogy ez a cselekvési terv hasznos eszköz. Az alapvető stratégia már érvényben van. A cselekvési terv lehetővé teszi majd a számunkra a jelenleg használt eszközök kiigazítását, hogy megfeleljenek politikai prioritásainknak. A terv a jelenlegi kötelezettségvállalásunkra épül, és számos prioritást határoz meg. Ezek azok a területek, amelyeken véleményünk szerint az EU intézkedései a leghatékonyabbak lehetnek. Ezzel megerősítjük kötelezettségvállalásunkat és egységes választ adunk azokra a kihívásokra, amelyekkel Afganisztánnak és Pakisztánnak szembe kell néznie. Ugyanakkor ezáltal azt is megüzenjük az érintett régiónak, hogy elszántan ki fogunk tartani. A regionális dimenzió nagyon fontos, ez az oka annak, hogy a cselekvési terv olyan nagy hangsúlyt helyez a regionális együttműködésre. Afganisztán döntő jelentőségű időszakhoz érkezett. Nem kell tovább vitáznunk a választási eljárásról. Ezen már túl vagyunk. Sok kívánnivalót hagyott maga mögött, és reméljük, hogy ez nem fog megismétlődni. Meggyőződésem, hogy az afgán népnek is ez a véleménye. Az EU készen áll a még elvégzendő munka támogatására – többek között – az EU választási megfigyelőinek javaslatai alapján. Reméljük, hogy az új kormány hamarosan feláll. Ez lehetőséget kínál egy új napirend és új megállapodás elfogadására az afgán kormány és a nemzetközi közösség között. Karzai elnök székfoglaló beszédében új kezdetre tett ígéretet, amelyet mindenki örömmel fogadott. Reméljük, hogy a hamarosan megrendezésre kerülő londoni konferencia némi lendületet ad majd ennek az ügynek. Az EU szilárd kötelezettségvállalást és vezetői fellépést vár el Karzai elnöktől és kormányától. Öt év változások nélkül szóba sem jöhet. Most annak biztosítására kell összpontosítanunk, hogy az afgán állam fokozatosan nagyobb felelősséget vállaljon, és emellett a nemzetközi közösség inkább támogató szerepet töltsön be. Ezen nem a kivonulást értem. A következő évben lényegesen nagyobb létszámú nemzetközi személyzet dolgozik majd Afganisztánban. Az Egyesült Államok további 30 000 fővel egészíti ki a már az országban lévő 68 000 katonáját. Más NATO-országok és szövetségesek további személyzetet, legalább 7000 embert ígértek a már ott tartózkodó 38 000 emberen felül. Ezt a katonai kötelezettségvállalást össze kell egyeztetni a polgári kezdeményezésekkel. Nem lehet tartós katonai kivonulást elérni Afganisztánból a stabilitás polgári kereteinek létrehozása nélkül. A hatékony állami intézmények, jobb kormányzati formák, az alapvető jóléti szolgáltatások elérhetősége, a jogállamiság és a működő polgári állam legalább olyan fontos, mint a szilárd biztonság. Ezt senki sem kérdőjelezi meg. A biztonságnak, a felelősségteljes kormányzásnak és a fejlődésnek kéz a kézben kell haladnia. Hosszú távú kötelezettséget vállalunk Afganisztán felé. Az afgán népnek azonban gondoskodnia kell arról, hogy ne a nemzetközi szervezetek, hanem a saját kormánya hajtsa végre az életkörülmények javítását. Ez az egyetlen módja annak, hogy a lakosság visszanyerje a vezetőikbe vetett bizalmát. A nemzetközi közösség ott van. Többet kell tennünk és jobban. Támogatnunk kell a már zajló folyamatot – az afgánosítás folyamatát, ami annyira fontos az ország számára. Ez alkotja cselekvési tervünk magvát. Megerősítjük az EU-nak az afgán képességek fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit és együttműködünk a kormánnyal a hatékony állami intézmények előmozdítása érdekében, amelyek felelőssé tehetők helyi és regionális szinten egyaránt. Nagy hangsúlyt helyezünk a jogállamiság elvére, a felelősségteljes kormányzásra, a korrupció elleni harcra és az emberi jogi helyzet javítására. A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés további prioritási területet alkot Európa számára. Nagyon fontos, hogy a vidéki térségekben élő afgánok nagy többségének javuljanak az életkörülményei. Arra is készen állunk, hogy támogassuk a harcok korábbi résztvevőinek az afgánok által vezetett rehabilitációs folyamatát. Alternatívákat kell felajánlani azoknak, akik a múltban részt vettek a konfliktusokban. Természetesen a választási rendszer támogatása is kiemelt helyen szerepelt a programban. Szeretnék néhány szót szólni Pakisztánról is. Pakisztán alapos változásokon ment keresztül az elmúlt évek során. A 2008. évi választások helyreállították a demokráciát és a civil kormányzást. A demokráciába való átmenet elismerésre méltó volt. A demokrácia azonban jelenleg törékeny és instabil állapotban van. Ugyanakkor a pakisztáni tálibok a béke és a stabilitás valós fenyegetésévé váltak az országban. Alig telik el hét, amikor a tömegtájékoztatási eszközök nem számolnak be újabb öngyilkos támadásról. A múlt héten több mint négyszáz ember halt meg a militáns csoportok által végrehajtott támadásokban."@hu11
"Signora Presidente, i problemi con i quali l’Afghanistan e il Pakistan sono chiamati a confrontarsi sono ovviamente motivo di preoccupazione per il mondo intero. Le violenze estremiste stanno dilagando oltre i confini della regione. Stupefacenti coltivati e prodotti in Afghanistan invadono l’Europa. Una delle forze trainanti del nostro impegno è rappresentata dalla necessità di evitare che l’Afghanistan e il Pakistan diventino porti sicuri per l’attività terroristica e la criminalità organizzata. Nel contempo, però, vogliamo ovviamente contribuire a creare paesi migliori in cui vivere per i popoli afghano e pakistano. L’Unione europea intende contribuire a sostenere le istituzioni civili del paese. E’ particolarmente importante seguire le raccomandazioni formulate da Michael Gahler, il nostro osservatore inviato alle elezioni del 2008, che forniscono un quadro di base per la futura democrazia, la riforma elettorale e la costruzione delle istituzioni. Il governo pakistano sa che ciò va fatto e deve indicarci gli ambiti in cui intende collaborare. L’Unione europea svilupperà il partenariato strategico con il Pakistan emerso dal riuscito vertice speciale del giugno 2009. Vogliamo consolidare la democrazia e giungere alla stabilità. Per questo lavoriamo sullo Stato civile, la lotta al terrorismo e il commercio. Naturalmente, un governo funzionante che accetti la responsabilità del suo popolo e dimostri la capacità di guida necessaria per far avanzare il paese costituisce un elemento centrale di tale processo. In collaborazione con il governo del Pakistan, l’Unione sosterrà il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture democratiche del paese, esito che si otterrà anche attraverso lo sviluppo economico e il commercio. Apprezziamo il fatto che il Pakistan si stia assumendo maggiori responsabilità per quanto concerne la sua sicurezza. Ci aspettiamo che il paese adotti lo stesso approccio nei confronti di tutte le forme di terrorismo, compresi i militanti che sfruttano il territorio pakistano per sferrare attacchi all’interno del paese. Gli sforzi profusi dal governo contro i talebani pakistani rappresentano un’iniziativa positiva. Al tempo stesso, i civili devono essere protetti e il diritto internazionale rispettato. Il governo dovrebbe inoltre essere attento al bisogno di aiuti umanitari e alla ricostruzione nelle zone colpite. Dobbiamo intraprendere ulteriori passi nelle nostre attività in Afghanistan e Pakistan. L’Unione europea sta già contribuendo sostanzialmente a raccogliere le sfide della regione e tale impegno proseguirà. Molto è stato conseguito in ambedue i paesi, sia grazie agli sforzi dell’Afghanistan e del Pakistan, sia grazie all’apporto della comunità internazionale. Strategie e documenti di per loro non possono migliorare la situazione. Ora è tempo di tradurli in azione insieme ai nostri partner afghani e pakistani. Sull’Afghanistan si concentra molta attenzione. Tanti nostri Stati vi hanno distaccato truppe e molti nostri civili operano nel paese. Trovare una via di uscita per la situazione in Afghanistan costituisce una sfida notevole. Anche il Pakistan deve raccogliere sfide impegnative. Non vi sarà soluzione al conflitto in Afghanistan se non riusciremo ad affrontare la situazione in Pakistan e viceversa. Serve un’iniziativa articolata. Dobbiamo fare di più e meglio. In giugno, il Consiglio ha chiesto al segretariato del Consiglio e alla Commissione di formulare raccomandazioni specifiche e priorità politiche per rafforzare e valorizzare il nostro impegno nella regione. Ne è scaturito il piano di azione dell’Unione europea per il rafforzamento del coinvolgimento dell’Unione in Afghanistan e Pakistan adottato in ottobre, che a mio avviso rappresenta uno strumento valido. La strategia di base esiste già. Il piano di azione ci consentirà di adeguare gli strumenti in uso per rispondere alle nostre priorità politiche. Il piano si basa sul nostro attuale impegno e stabilisce una serie di priorità che corrispondono agli ambiti in cui pensiamo che le misure comunitarie possano essere maggiormente efficaci. Così facendo, consolidiamo il nostro impegno e forniamo una risposta unita alle sfide con cui l’Afghanistan e il Pakistan devono confrontarsi, oltre a trasmettere un messaggio alla regione ribadendo che siamo pronti a tener fede all’impegno iniziale. La prospettiva regionale è importante. Per questo il piano di azione pone un accento notevole soprattutto tale forma di cooperazione. L’Afghanistan sta entrando in un periodo decisivo. Non serve tornare nuovamente sul processo elettorale. E’ ormai cosa passata. Ha lasciato molto a desiderare e speriamo che non si ripeta. Credo che la pensi così anche il popolo afghano. L’Unione europea è disposta a sostenere il lavoro ancora da svolgere sulla base, tra l’altro, delle raccomandazioni espresse dagli osservatori inviati alle elezioni dalla Comunità. Speriamo che presto venga costituito un nuovo governo, che rappresenterebbe un’opportunità per concordare una nuova agenda e una nuova intesa tra il governo afghano e la comunità internazionale. Il presidente Karzai ha esordito con la promessa di un nuovo inizio nella sua allocuzione inaugurale. E’ nostro auspicio che la conferenza di Londra prevista a breve imprima un certo slancio. L’Unione europea si aspetta un impegno e una leadership forti da parte del presidente Karzai e del suo governo. Cinque anni senza cambiamenti non sono un’alternativa praticabile. Ora dobbiamo concentrarci sulla necessità di garantire che lo Stato afghano progressivamente si assuma più responsabilità. La comunità internazionale svolgerebbe un ruolo di sostegno. Con ciò non intendo un ritiro. Il prossimo anno, il personale internazionale presente in Afghanistan sarà numericamente molto superiore. Gli Stati Uniti stanno inviando altre 30 000 unità a supporto delle 68 000 già presenti nel paese. Altri paesi e alleati della NATO hanno promesso perlomeno altri 7 000 uomini, in aggiunta ai 38 000 già in loco. A questo impegno militare devono corrispondere iniziative civili. Non vi può essere alcun ritiro militare duraturo dall’Afghanistan se non si crea un quadro civile per la stabilità. Istituzioni statali efficaci, migliori forme di governo, accesso all’assistenza di base, Stato di diritto e Stato civile funzionante sono importanti perlomeno quanto la sicurezza militare. Nessuno può disconoscerlo. Sicurezza, buon governo e sviluppo devono procedere di pari passo. Stiamo assumendo un impegno a lungo termine nei confronti dell’Afghanistan. Il popolo afghano deve tuttavia garantire che sia il suo governo, non le organizzazioni internazionali, a migliorare il tenore di vita. E’ l’unica maniera per permettere alla popolazione di ricostruire la fiducia nei suoi leader. La comunità internazionale è presente. Dovremo fare di più e meglio. Dovremo sostenere il processo in atto, quel processo di afghanizzazione tanto fondamentale per il paese. Questo è il senso del nostro piano di azione. Stiamo intensificando gli sforzi profusi dall’Unione per migliorare le capacità dell’Afghanistan e collaborando con il governo locale per promuovere istituzioni statali efficaci che possano assumersi responsabilità a livello locale e regionale. Attribuiamo grande importanza al principio dello Stato di diritto, del buon governo, della lotta alla corruzione e del miglioramento della situazione dei diritti umani. Agricoltura e sviluppo rurale rappresentano un ulteriore ambito prioritario per l’Europa. E’ importantissimo che il tenore di vita migliori per la grande maggioranza degli afghani che vivono nelle zone rurali. Siamo inoltre pronti a sostenere il processo di riabilitazione guidato dagli afghani per gli ex militanti. A chi in passato ha preso parte al conflitto dobbiamo offrire alternative. Il sostegno al sistema elettorale occuperà ovviamente un posto di notevole rilievo nella nostra agenda. Vorrei aggiungere infine qualche parola sul Pakistan. Il Pakistan è un paese che negli ultimi anni ha vissuto cambiamenti radicali. Le elezioni del 2008 hanno ristabilito la democrazia e il diritto civile. La transizione alla democrazia è stata impressionante. La democrazia, però, ora si trova in uno stato di grande fragilità e instabilità. Nel contempo, i talebani pakistani sono diventati una minaccia reale per la pace e la stabilità nel paese. Non passa una settimana senza che i mezzi di comunicazione riferiscano di ulteriori attacchi suicidi. Nell’ultima settimana, più di 400 persone sono rimaste vittime di attacchi per mano di gruppi militanti."@it12
"Ponia pirmininke, problemos, su kuriomis susiduria Afganistanas ir Pakistanas, žinoma, kelia rūpestį visam pasauliui. Smurtinis ekstremizmas plinta už regiono ribų. Afganistane auginami ir gaminami narkotikai patenka į Europos gatves. Vienas iš mūsų įsipareigojimo motyvų – poreikis užtikrinti, kad Afganistanas ir Pakistanas netaptų saugiu rojumi teroristų veiklai ir organizuotam nusikalstamumui. Kartu, žinoma, norime padėti Afganistano ir Pakistano gyventojams sukurti šalis, kuriose būtų geriau gyventi. ES nori padėti remti civilines Pakistano institucijas. Itin svarbu vadovautis mūsų 2008 m. rinkimų stebėtojo Michaelo Gahlerio rekomendacijomis. Jose numatyti būsimos demokratijos, rinkimų reformos ir institucijų kūrimo pagrindai. Pakistano vyriausybė žino, kad tai turi būti padaryta. Ji mums turi nurodyti sritis, kuriose nori bendradarbiauti. ES plėtos strateginę partnerystę su Pakistanu, kuri numatyta 2009 m. birželio mėn. vykusiame sėkmingame neeiliniame aukščiausiojo lygio susitikime. Norime stiprinti demokratiją ir pasiekti stabilumą. Todėl kuriame pilietinę valstybę, kovojame su terorizmu ir skatiname prekybą. Žinoma, vienas iš svarbiausių šio darbo elementų – veikianti vyriausybė, prisiimanti atsakomybę už savo žmones ir rodanti lyderystę, reikalingą, kad šalis judėtų į priekį. Bendradarbiaudama su Pakistano vyriausybe ES rems šalies demokratinių institucijų ir organų stiprinimą. Tai bus daroma ir pasitelkiant ekonomikos plėtrą bei prekybą. Džiaugiamės, kad Pakistanas imasi didesnės atsakomybės už savo paties saugumą. Tikimės, kad ši šalis tuo pačiu požiūriu vadovausis ir kovodama su visų formų terorizmu, įskaitant kovotojus, Pakistano teritorijoje besirengiančius išpuoliams Afganistane. Vyriausybės pastangos kovoti su Pakistano Talibanu yra teigiamas žingsnis. Kartu turi būti apsaugoti civiliai ir laikomasi tarptautinės teisės. Be to, vyriausybė turi suvokti, kad paveiktose vietovėse reikia humanitarinės pagalbos ir atstatymo priemonių. Turime vykdyti tolesnius savo operacijų Afganistane ir Pakistane veiksmus. ES jau nemažai prisideda sprendžiant regiono problemas, taip bus ir toliau. Daug pasiekta abiejose šalyse – ir Afganistano bei Pakistano pastangomis, ir tarptautinės bendruomenės veiksmais. Vien strategijomis ir dokumentais padėtis nebus pagerinta. Kartu su mūsų partneriais Afganistane ir Pakistane laikas juos įgyvendinti. Daug dėmesio skiriama Afganistanui. Daugelis mūsų šalių toje valstybėje turi karinių pajėgų ir nemažai civilių darbuotojų. Pakeisti padėtį Afganistane – didelis iššūkis. Pakistanas taip pat kelia didelių problemų. Afganistano konfliktas nebus išspręstas, jeigu nesuvaldysime padėties Pakistane, ir atvirkščiai. Reikia bendros iniciatyvos. Visi turime nuveikti daugiau ir tai daryti geriau. Birželio mėn. Taryba paprašė Tarybos sekretoriatą ir Komisiją pateikti konkrečių rekomendacijų ir nurodyti politinius prioritetus, kaip didinti ir plėsti mūsų aktyvumą tame regione. Rezultatas buvo ES veiksmų planas, kuriuo siekiama stiprinti ES veiksmus Afganistane ir Pakistane. Jis buvo priimtas spalio mėn. Manau, kad šis veiksmų planas – gera priemonė. Jau sukurta pagrindinė strategija. Vadovaudamiesi veiksmų planu, galėsime pritaikyti dabar naudojamas priemones mūsų politiniams prioritetams pasiekti. Planas grindžiamas dabartiniais mūsų įsipareigojimais, jame nustatyti tam tikri prioritetai. Tai sritys, kuriose, manome, ES priemonės gali būti veiksmingiausios. Tai darydami stipriname savo įsipareigojimus ir bendromis jėgomis reaguojame į Afganistano ir Pakistano patiriamus iššūkius. Be to, taip regionui nusiunčiama žinia, kad esame pasirengę laikytis savo veiksmų krypties. Regioninė perspektyva svarbi, todėl veiksmų plane daug dėmesio skiriama būtent regioniniam bendradarbiavimui. Afganistane prasideda svarbus laikotarpis. Nebereikia toliau aptarinėti rinkimų proceso. Jis jau praeityje. Buvo daug trūkumų ir tikimės, kad tai nebepasikartos. Manau, kad tokia ir Afganistano gyventojų nuomonė. ES pasirengusi padėti atlikti likusį darbą, be kitų dalykų, grindžiamą ir ES rinkimų stebėtojų rekomendacijomis. Tikimės, kad greitai bus sudaryta nauja vyriausybė. Tai – galimybė susitarti dėl naujos darbotvarkės ir naujojo Afganistano vyriausybės bei tarptautinės bendruomenės susitarimo. Džiugu, kad prezidentas H. Karzai savo inauguracijos kalboje pažadėjo naują pradžią. Tikimės, kad greitai Londone vyksianti konferencija bus tam tikra diplomatinė paskata. ES iš prezidento H. Karzai'iaus ir jo vyriausybės tikisi tvirto įsipareigojimo ir lyderystės. Apie penkerius metus be pokyčių negali būti ir kalbos. Dabar visas dėmesys turi būti skiriamas užtikrinti, kad Afganistano valstybė laipsniškai prisiimtų daugiau atsakomybės, o tarptautinė bendruomenė pradėtų atlikti tik pagalbinį vaidmenį. Tai nereiškia, kad bus išvestas personalas. Kitais metais Afganistane tarptautinių darbuotojų gerokai padaugės. JAV siunčia papildomus 30 000 darbuotojų, kurie prisijungs prie šalyje jau esančių 68 000. Kitos NATO šalys ir sąjungininkai pažadėjo papildomai atsiųsti bent 7 000 darbuotojų, be 38 000 jau ten esančių. Kartu su šiuo kariniu įsipareigojimu turi būti įgyvendinamos atitinkamos civilinės iniciatyvos. Kariuomenė iš Afganistano nebus išvesta ilgam, jeigu nebus sukurta civilinių stabilumo pagrindų. Veiksmingos valstybės institucijos, geresnės valdymo formos, būtinoji socialinė apsauga, teisinės valstybės principai ir veikianti pilietinė valstybė nė kiek ne mažiau svarbu nei griežtas saugumas. Niekas tuo neabejoja. Saugumas turi būti neatskiriamas nuo gero valdymo ir plėtros. Mes Afganistanui įsipareigojame ilgam. Vis dėlto Afganistano gyventojai turi užtikrinti, kad gyvenimo lygį pagerintų jų pačių vyriausybė, ne tarptautinės organizacijos. Tai vienintelis būdas pasiekti, kad gyventojai vėl pradėtų pasitikėti savo lyderiais. Tarptautinė bendruomenė ten yra. Turėsime nuveikti daugiau ir tai daryti geriau. Turime remti vykstantį procesą – „afganizacijos“ procesą, tokį svarbų šiai šaliai. Tai mūsų veiksmų plano pagrindas. Stipriname ES pastangas kurti Afganistano pajėgumus ir bendradarbiaujame su vyriausybe siekdami skatinti veiksmingas vietos ir regioninio lygmens valstybės institucijas, iš kurių būtų galima pareikalauti atsakomybės. Manome, kad labai svarbus teisinės valstybės principas, geras valdymas, kova su korupcija ir žmogaus teisių padėties gerinimas. Dar viena prioritetinė sritis Europai – žemės ūkis ir kaimo plėtra. Labai svarbu, kad pagerėtų didžiosios daugumos afganistaniečių, gyvenančių kaimo vietovėse, gyvenimo lygis. Taip pat esame pasirengę remti afganistaniečių vadovaujamą buvusių kovotojų reabilitacijos procesą. Tiems, kas praeityje dalyvavo konflikte, turi būti pasiūlyta alternatyvų. Žinoma, didžiausia pirmenybė darbotvarkėje bus teikiama ir siekiui remti rinkimų sistemą. Norėčiau tarti keletą žodžių apie Pakistaną. Pakistanas – šalis, kurioje per pastaruosius keletą metų vyko nemažai pokyčių. 2008 m. rinkimais buvo grąžinta demokratija ir civilinis valdymas. Perėjimas prie demokratijos buvo įspūdingas. Vis dėlto demokratija dabar yra trapi ir nestabili. Tuo pat metu tikra grėsme taikai ir stabilumui šioje šalyje tapo Pakistano Talibanas. Praeina vos savaitė ir žiniasklaidoje vėl pranešama apie tolesnius savižudžių išpuolius. Praėjusią savaitę per kovotojų grupuočių išpuolius žuvo daugiau kaip 400 žmonių."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, protams, visu pasauli satrauc problēmas, ar kurām saskaras Afganistāna un Pakistāna. Vardarbīgais ekstrēmisms plešas jau ārpus šī reģiona robežām. Afganistānā audzētās un ražotās narkotikas nonāk Eiropas ielās. Viens no mūsu apņemšanās dzinējspēkiem ir nepieciešamība aizkavēt to, ka Afganistāna un Pakistāna pārvēršas par drošības ostu teroristu aktivitātēm un organizētajai noziedzībai. Vienlaikus, protams, mēs vēlamies arī palīdzēt izveidot labākas valstis, kurās dzīvot afgāņiem un pakistāniešiem. ES vēlas atbalstīt Pakistānas civiliestādes. Īpaši svarīgi ir pārraudzīt to, kā tiek ievēroti 2008. gada vēlēšanu novērotāja, ieteikumi. Tajās norādīti pamatnoteikumi, kas ievērojami, lai nākotnē nodibinātu demokrātiju, īstenotu vēlēšanu reformu un izveidotu iestādes. Pakistānas valdība zina, ka tas ir jādara. Tās uzdevums ir pateikt, kādās jomās tā vēlas ar mums sadarboties. ES ar Pakistānu izveidos stratēģisku partnerību, kuras aizsākums bija veiksmīgā īpašā augstākā līmeņa sanāksme 2009. gada jūnijā. Mēs vēlamies stiprināt demokrātiju un nodrošināt stabilitāti. Tāpēc mēs strādājam pie pilsoniskas valsts izveides, cīņas pret terorismu un pie tirdzniecības. Protams, lai to visu nodrošinātu, ir jābūt funkcionējošai valdībai, kas uzņemas atbildību par saviem cilvēkiem un parāda pārvaldību, kas nepieciešama valsts attīstībai. Partnerībā ar Pakistānas valdību ES palīdzēs stiprināt valsts demokrātiskās iestādes un struktūras. To varēs nodrošināt arī ar ekonomiskās attīstības un tirdzniecības starpniecību. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka Pakistāna aizvien vairāk rūpējas par savu drošību. Mēs sagaidām, ka tieši tāpat valsts rīkosies attiecībā pret visu veidu terorismu, tostarp kareivīgi noskaņotām personām, kas Pakistānas teritoriju izmanto, lai organizētu uzbrukumus Afganistānā. Valdības centieni pret grupējumu Pakistānā liecina par pozitīvu virzību. Vienlaikus jāaizsargā civilpersonas un jānodrošina atbilstība starptautiskajiem tiesību aktiem. Valdībai jābūt piesardzīgai arī attiecībā uz vajadzību pēc humānās palīdzības un ietekmēto nozaru atjaunošanas. Mums arī turpmāk jāīsteno savi pasākumi Afganistānā un Pakistānā. ES jau tagad uzņemas būtiskas saistības attiecībā uz šajā reģionā esošo problēmu risināšanu un turpinās to darīt. Daudz kas ir sasniegts abās valstīs; to paveikusi gan afgāņu, gan pakistāniešu, gan arī starptautiskā sabiedrība. Stratēģijas un dokumenti vien situāciju neuzlabos. Ir pienācis laiks izmantot tos darbībā kopā ar mūsu partneriem Afganistānā un Pakistānā. Afganistānai tiek pievērsta liela uzmanība. Daudzas mūsu valstis uz turieni nosūtījušas karaspēku un lielu civilo personālsastāvu. Lai izmainītu situāciju Afganistānā, jāatrisina būtiskas problēmas. Arī Pakistānu skāruši nopietni pārbaudījumi. Afganistānas konflikts netiks atrisināts, ja mēs nerisināsim arī Pakistānas situāciju un otrādi. Ir nepieciešama vispārēja iniciatīva. Mums visiem jārīkojas vairāk un labāk. Jūnijā Padome lūdza Padomes sekretariātu un Komisiju sniegt konkrētus ieteikumus un noteikt politiskās prioritātes, lai pastiprinātu un uzlabotu mūsu saistību izpildi šajā reģionā. Tā rezultātā tika izstrādāts ES rīcības plāns ES līdzdalības stiprināšanai Afganistānā un Pakistānā. To pieņēma oktobrī. Es uzskatu, ka šis rīcības plāns ir labs instruments. Pamata stratēģija jau ir izstrādāta. Šis rīcības plāns ļaus mums pielāgot tos instrumentus, kas patlaban tiek izmantoti mūsu politisko prioritāšu ievērošanai. Plāna pamatā ir mūsu pašreizējās saistības, un tajā noteiktas vairākas prioritātes. Tās ir jomas, kurās, mūsuprāt, ES pasākumi būtu visefektīvākie. Tādā veidā mēs stiprinām savu apņemšanos un nodrošinām vienotu atbildes reakciju uz grūtībām, kas skārušas Afganistānu un Pakistānu. Turklāt tādējādi mēs visam reģionam paziņojam, ka esam gatavi izturēt līdz galam. Reģionālā perspektīva ir svarīga, tāpēc rīcības plānā liela uzmanība pievērsta īpaši reģionālajai sadarbībai. Afganistānā sākas izšķirošs posms. Nav vajadzības turpināt apspriest vēlēšanu procesu. Tas viss ir aiz muguras. Aiz sevis tas atstāja daudz, pēc kā tiekties, un mēs ceram, ka tas netiks atkārtots. Manuprāt, tā domā arī afgāņu tauta. ES ir gatava atbalstīt darbu, kas vēl jāpaveic, kura pamatā, cita starpā, ir ES vēlēšanu novērotāju ieteikumi. Mēs ceram, ka drīz tiks izveidota jauna valdība. Tādējādi rastos iespēja vienoties par jaunu darba kārtību un panākt jaunu vienprātību afgāņu valdības un starptautiskās sabiedrības starpā. Stājoties amatā, prezidents savā runā deva solījumu. Mēs ceram, ka drīzajā konferencē Londonā tiks radīts kāds impulss. ES sagaida, ka prezidents un viņa valdība uzņemsies saistības un nodrošinās stingru vadību. Nedrīkst paiet pieci gadi, kuros nekas nemainās. Tagad galvenais uzdevums ir nodrošināt to, ka afgāņu valsts pakāpeniski uzņemas aizvien vairāk atbildības, savukārt starptautiskā sabiedrība ieņem atbalstītāja pozīciju. Es nerunāju par atkāpšanos. Nākamgad Afganistānā būs ievērojami lielāks starptautiskais personālsastāvs. ASV sūta papildu 30 000 cilvēku, tādējādi papildinot jau valstī esošo 68 000 rindas. Citas NATO valstis un šīs organizācijas sabiedrotie solījuši nosūtīt vismaz vēl 7000 cilvēku, papildus tiem 38 000, kas tur jau uzturas. Šī militārā apņemšanās ir jāsaskaņo ar pilsoniskajām iniciatīvām. Ja netiek izveidots civils stabilitātes ietvars, militāro spēku atsaukšana no Afganistānas nevar būt ilgstoša. Efektīvas valsts iestādes, labāki pārvaldības veidi, pamata labklājības pieejamība, tiesiskums, kā arī funkcionējoša pilsoniska valsts ir vismaz tikpat nozīmīgi faktori kā pilnīga drošība. Neviens to neapšaubītu. Drošībai, labai pārvaldībai un attīstībai ir jābūt līdzās. Mēs uzņemamies ilgtermiņa saistības pret Afganistānu. Tomēr afgāņu tautai ir jānodrošina tas, ka dzīves apstākļu uzlabošanas labā strādā viņu pašu valdība, nevis starptautiskās organizācijas. Tikai tādā veidā iedzīvotāji atgūs ticību savai vadībai. Tur ir starptautiskā sabiedrība. Mums vajadzēs darīt vairāk un labāk. Mums ir jāatbalsta process, kas drīz aizsāksies, proti, afganizācijas process, kas šai valstij ir ļoti svarīgs. Tāda ir mūsu rīcības plāna būtība. Mēs stiprināsim ES centienus uzlabot afgāņu potenciālās iespējas, un mēs sadarbosimies ar valdību, lai veicinātu efektīvu tādu valsts iestāžu darbu, kuras var uzņemties atbildību gan vietējā, gan reģionālā mērogā. Lielu uzmanību mēs pievēršam tiesiskuma principam, labai pārvaldībai, korupcijas apkarošanai un situācijas uzlabošanai cilvēktiesību jomā. Nākamā Eiropas prioritāte ir lauksaimniecība un lauku attīstība. Ir svarīgi, lai dzīves apstākļi uzlabotos lielajai afgāņu daļai, kas dzīvo lauku teritorijās. Mēs esam gatavi atbalstīt afgāņu vadītu bijušo militāristu rehabilitācijas procesu. Tiem, kas agrāk piedalījušies konflikta risināšanā, ir jādod kāda alternatīva iespēja. Protams, darba kārtības augšgalā būs arī atbalsts vēlēšanu sistēmai. Es vēlētos teikt arī dažus vārdus par Pakistānu. Pēdējo gadu laikā Pakistānā notikušas būtiskas izmaiņas. Demokrātija un civilā vara tika atjaunota 2008. gada vēlēšanās. Pāreja uz demokrātiju ir bijusi iespaidīga. Tomēr patlaban demokrātija ir trausla un nestabila. Vienlaikus grupējums Pakistānā ir kļuvis par reālu apdraudējumu mieram un stabilitātei valstī. Nepaiet gandrīz neviena nedēļa, kad plašsaziņas līdzekļi neziņotu par pašnāvnieku uzbrukumiem. Pagājušajā nedēļā vairāk nekā 400 cilvēku tika nogalināti karojošo grupu uzbrukumos."@lv13
"− Fru talman! De problem som Afghanistan och Pakistan står inför angår naturligtvis hela världen. Våldsam extremism sprider sig utanför regionen. Narkotika som odlas och produceras i Afghanistan finner sin väg till Europas gator. Bakom vårt engagemang ligger i första hand det nödvändiga i att förhindra att Afghanistan och Pakistan blir säkra tillflyktsorter för terroristverksamhet och brottslig verksamhet. Samtidigt vill vi förstås bidra till att skapa ett bättre land att leva i för de människor som bor i Afghanistan och Pakistan. EU vill hjälpa till att stödja de civila institutionerna i Pakistan. Särskilt viktigt är det att följa upp de rekommendationer som lämnades av Michael Gahler, vår valobservatör 2008. Det ger den grundläggande ramen för framtida demokrati, valreformer och institutionsuppbyggnad. Den pakistanska regeringen vet att detta måste göras. De måste meddela oss på vilka områden de vill samarbeta. EU kommer att utveckla det strategiska partnerskap med Pakistan som är ett resultat av ett framgångsrikt särskilt toppmöte i juni 2009. Vi vill stärka demokratin och uppnå stabilitet. Därför arbetar vi med rättsstaten, kampen mot terrorism och handel. Ett centralt inslag är förstås en fungerande regering som tar ansvar för sitt folk och visar det ledarskap som krävs för att föra landet framåt. I partnerskap med Pakistans regering kommer EU att stödja förstärkningen av de demokratiska institutionerna och strukturerna. Det sker även genom ekonomisk utveckling och handel. Vi välkomnar att Pakistan tar ett större ansvar för sin egen säkerhet. Vi förväntar oss också att landet tillämpar samma inställning gentemot alla former av terrorism, inklusive de upprorsmakare som använder sig av pakistanskt territorium för attacker inne i Afghanistan. Regeringens arbete mot Pakistans talibaner är positivt. Samtidigt måste civila skyddas och folkrätten följas. Regeringen bör också vara uppmärksam på behovet av humanitärt stöd och återuppbyggnad i berörda områden. Vi måste ta ytterligare steg i våra insatser i Afghanistan och Pakistan. Redan idag tar EU ett kraftfullt engagemang i utmaningarna i regionen, och detta kommer att fortsätta. Mycket har uppnåtts i båda länderna. Både genom Afghanistans och Pakistans ansträngningar och genom det internationella samfundet. Strategier och dokument i sig kommer inte att förbättra situationen utan nu är det dags att omsätta det här till verklig handling tillsammans med våra partners i Afghanistan och Pakistan. Mycket uppmärksamhet ägnas åt Afghanistan. Många av våra länder har trupper och ett betydande civilt engagemang i landet. Att vända utvecklingen i Afghanistan är en mycket stor utmaning. Även Pakistan står inför svåra utmaningar. Det kommer inte att bli någon lösning på konflikten i Afghanistan om vi inte också griper oss an situationen i Pakistan, och vice versa. Det krävs ett helhetsgrepp. Vi måste alla göra mer och bättre. Rådet uppmanade i juni rådssekretariatet och kommissionen att ta fram konkreta rekommendationer och politiska prioriteringar för att stärka och förbättra vårt engagemang i regionen. Resultatet blev EU:s handlingsplan för ett stärkt EU-agerande i Afghanistan och Pakistan. Den antogs i oktober. Jag tror att denna handlingsplan är ett bra verktyg. Den grundläggande strategin finns redan på plats. Genom handlingsplanen anpassas de instrument som vi använder oss av till våra politiska prioriteringar. Planen bygger på vårt nuvarande engagemang och anger en rad prioriteringar. Det är områden där vi tror att EU-åtgärder kan bli mest effektiva. Vi stärker därmed vårt engagemang och ger en enhetlig reaktion på de utmaningar som Afghanistan och Pakistan står inför. Vi sänder också ett budskap till regionen om att vi är uthålliga. Det finns ett regionalt perspektiv som är viktigt, och det är därför handlingsplanen lägger stor tyngd vid just regionalt samarbete. Afghanistan går in i en avgörande period nu. Vi behöver inte prata mer om valprocessen. Den ligger bakom oss. Den var bristfällig och vi hoppas att den inte upprepas. Jag tror att det också är det afghanska folkets uppfattning. EU är berett att stödja det arbete som nu återstår, bland annat med rekommendationerna från EU:s valövervakningsgrupp som grund. En ny regering finns förhoppningsvis snart på plats. Det utgör ett tillfälle att enas om en ny dagordning och en ny överenskommelse mellan den afghanska regeringen och det internationella samfundet. President Karzais installationstal var ett välkommet löfte om en sådan nystart. Den konferens som snart äger rum i London kommer förhoppningsvis att innebära att det skapas ett momentum. EU förväntar sig ett kraftfullt engagemang och ett ledarskap från president Karzai och hans regering. Fem år utan förändringar är inget alternativ. Nu måste fokus läggas på att se till att den afghanska staten gradvis tar över ansvaret och att det internationella samfundet intar en stödjande roll. Med detta menar jag inte ett tillbakadragande. Nästa år kommer det att finnas betydligt fler internationella styrkor i Afghanistan. USA skickar ytterligare en styrka på 30 000 personer, utöver den på 68 000 som redan finns i landet. Andra Natoländer och allierade har utlovat en extra styrka på minst 7 000 personer utöver de 38 000 som redan finns på plats. Detta militära engagemang måste matchas av civila insatser. Det blir inget hållbart militärt tillbakadragande från Afghanistan om det inte finns en civil ram för stabilitet. Effektiva statliga institutioner, bättre styrelseformer, tillgång till grundläggande välfärd, rättvisa och en fungerande rättsstat är minst lika viktigt som den mer hårda säkerheten. Ingen ifrågasätter detta. Säkerhet, goda styrelseformer och utveckling måste gå hand i hand. Vi engagerar oss långsiktigt för Afghanistan. Men det afghanska folket måste se till att det är deras egen regering, inte internationella organisationer, som åstadkommer en förbättring av levnadsförhållandena. Det är det enda sättet för befolkningen att återfå förtroendet för sina ledare. Det internationella samfundet finns där. Vi kommer att behöva göra mer och bättre. Vi måste stödja den process som pågår, den afghaniseringsprocess som är så nödvändig för landet. Det här är kärnan i vår handlingsplan. Vi förstärker våra insatser från EU för att förbättra den afghanska kapaciteten och samarbetar med regeringen för att främja effektiva statliga institutioner, som kan ställas till ansvar. Det gäller på lokal och regional nivå. Vi lägger stor vikt vid rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, kamp mot korruption och förbättrad situation för de mänskliga rättigheterna. Dessutom är jordbruk och landsbygdsutveckling en viktig europeisk prioritering. Att levnadsstandarden förbättras för den stora majoriteten av afghaner som lever på landsbygden är mycket viktigt. Vi är också beredda att stödja en afghanskledd återanpassningsprocess av upprorsmakare. De som tidigare deltagit i strider måste erbjudas alternativ. Givetvis kommer också stöd till valsystemet att stå högt på dagordningen. Jag vill också säga några ord Pakistan. Landet har genomgått viktiga förändringar de senaste åren. I och med de valen 2008 återinfördes demokrati och civilt styre. Övergången till demokrati har varit imponerande. Men den är skör och instabil. Samtidigt har de pakistanska talibanerna blivit ett verkligt hot mot fred och stabilitet i landet. Knappt en vecka passerar utan att media rapporterar om ytterligare självmordsattacker. Under den senaste veckan har mer än 400 personer dödats vid attacker som genomförts av militanta grupper."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de problemen van Afghanistan en Pakistan gaan natuurlijk de hele wereld aan. Gewelddadig extremisme verspreidt zich over de hele regio. Drugs die in Afghanistan worden geteeld en geproduceerd vinden hun weg naar de straten van Europa. Een van de drijvende krachten achter onze betrokkenheid is de noodzaak te verhinderen dat Afghanistan en Pakistan veilige havens worden voor terroristische activiteiten en georganiseerde misdaad. Tegelijkertijd willen wij natuurlijk bijdragen aan de totstandkoming van betere landen om in te leven voor de Afghaanse en Pakistaanse bevolking. De Europese Unie wil helpen de burgerlijke instellingen in Pakistan te steunen. Het is vooral belangrijk de aanbevelingen op te volgen van Michael Gahler, onze verkiezingswaarnemer in 2008. Deze aanbevelingen bieden een fundamenteel kader voor toekomstige democratie, electorale hervormingen en de opbouw van overheidsinstellingen. De Pakistaanse regering weet dat dit moet gebeuren. Zij moet ons ook kenbaar maken op welke terreinen zij wil samenwerken. De Europese Unie zal het strategisch partnerschap met Pakistan ontwikkelen, dat het resultaat is van de succesvolle speciale top in juni 2009. Wij willen de democratie versterken en stabiliteit bereiken. Daarom werken wij aan rechtsstaat, terrorismebestrijding en handel. Van cruciaal belang daarbij is natuurlijk een goed functionerende regering die verantwoordelijkheid neemt voor haar volk en het leiderschap toont dat vereist is om het land vooruit te helpen. In het partnerschap met de Pakistaanse regering zal de Europese Unie de versterking steunen van de democratische instellingen en structuren van het land. Dat zal ook gebeuren door economische ontwikkeling en handel. Wij verwelkomen het feit dat Pakistan een grotere verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen veiligheid. Wij verwachten ook dat het land zich net zo opstelt tegenover alle vormen van terrorisme, met inbegrip van de militanten die gebruik maken van Pakistaans grondgebied voor aanslagen in Afghanistan. De inzet van de regering in de strijd tegen de Pakistaanse Taliban is positief. Tegelijkertijd moeten burgers worden beschermd en het internationale volkenrecht worden geëerbiedigd. De regering moet ook aandacht schenken aan de behoefte aan humanitaire hulp en wederopbouw in getroffen gebieden. Wij moeten verdere stappen nemen in ons werk in Afghanistan en Pakistan. De Europese Unie heeft zich nu al in grote mate gecommitteerd aan de uitdagingen in de regio, en die inzet zal worden voortgezet. In beide landen is veel bereikt, zowel door de inspanningen van Afghanistan en Pakistan zelf als door de internationale gemeenschap. Strategieën en documenten zullen op zichzelf de situatie niet verbeteren. Het is nu tijd om woorden in daden om te zetten, samen met onze partners in Afghanistan en Pakistan. Er is veel aandacht voor Afghanistan. Veel van onze landen hebben militaire troepen en behoorlijk veel civiel personeel in dat land. Het is een zeer grote uitdaging de situatie in Afghanistan te veranderen. Pakistan staat echter ook voor grote uitdagingen. Er zal geen oplossing voor het conflict in Afghanistan komen als wij ons niet ook bezighouden met de situatie in Pakistan en vice versa. Er is een alomvattende aanpak nodig. Wij moeten allemaal meer en beter doen. In juni vroeg de Raad het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie om met concrete aanbevelingen en politieke prioriteiten te komen om onze betrokkenheid in de regio te vergroten en te verbeteren. Het resultaat was het actieplan van de Europese Unie voor meer betrokkenheid van de Europese Unie in Afghanistan en Pakistan, dat in oktober werd aangenomen. Ik ben van mening dat dit actieplan een goed instrument is. De basisstrategie is er al en met het actieplan kunnen wij de instrumenten die nu al worden gebruikt aanpassen aan onze politieke prioriteiten. Het actieplan is gebaseerd op onze huidige betrokkenheid en legt een aantal prioriteiten vast. Dat zijn de zaken waarin de EU-maatregelen naar onze mening het doeltreffendst kunnen zijn. Daarmee versterken wij onze betrokkenheid en geven wij een gezamenlijk antwoord op de uitdagingen waar Afghanistan en Pakistan voor staan. Wij zenden zo ook de boodschap naar de regio dat wij standvastig zijn. Het regionale perspectief is belangrijk en daarom wordt er in het actieplan vooral grote nadruk gelegd op regionale samenwerking. Afghanistan gaat nu een cruciale periode tegemoet. Wij hoeven het verkiezingsproces niet verder te bespreken. Dat ligt achter ons. Het was niet zonder gebreken en laten we hopen dat het zich niet op die manier herhaalt. Ik denk dat dit ook de mening van het Afghaanse volk is. De Europese Unie is bereid het werk te steunen dat nu moet worden gedaan, onder andere op basis van de aanbevelingen van de verkiezingswaarnemers van de Europese Unie. Hopelijk wordt er spoedig een nieuwe regering gevormd. Dat biedt de mogelijkheid om afspraken te maken over een nieuwe agenda en een nieuwe overeenkomst tussen de Afghaanse regering en de internationale gemeenschap. President Karzai deed in zijn inaugurele rede een welkome belofte voor een dergelijke nieuwe start. Wij hopen dat de conferentie die binnenkort in Londen wordt gehouden momentum zal creëren. De Europese Unie verwacht een groot engagement en een sterk leiderschap van president Karzai en zijn regering. Vijf jaar zonder veranderingen is geen alternatief. Er moet nu voor worden gezorgd dat de Afghaanse staat stapsgewijs de verantwoordelijkheid overneemt en dat de internationale gemeenschap een steunende rol inneemt. Daarmee bedoel ik geen terugtrekking. Volgend jaar zullen er aanzienlijk meer internationale troepen in Afghanistan zijn. De Verenigde Staten sturen 30 000 extra manschappen naast de 68 000 die zich al in het land bevinden. Andere NAVO-landen en geallieerden hebben tenminste 7 000 extra manschappen beloofd, naast de 38 000 die daar al zijn. De militaire aanwezigheid moet worden gekoppeld aan burgerinitiatieven. Er kan geen sprake zijn van een permanente militaire terugtrekking uit Afghanistan als er geen civiel kader voor stabiliteit is. Efficiënte overheidsinstellingen, betere bestuursvormen, toegang tot basiswelvaart, gerechtigheid en een goed functionerende rechtsstaat zijn minstens zo belangrijk als harde veiligheid. Niemand zal dat in twijfel trekken. Veiligheid, goed bestuur en ontwikkeling moeten hand in hand gaan. Wij zullen langdurig bij Afghanistan betrokken zijn, maar het Afghaanse volk moet erop toezien dat het zijn eigen regering is, en niet de internationale organisaties, die voor een verbetering van de levensstandaard zorgt. Dat is de enige manier voor de bevolking om weer vertrouwen in hun leiders te krijgen. De internationale gemeenschap is aanwezig in Afghanistan. Wij moeten daar meer doen en beter. Wij moeten het lopende proces, het afghaniseringsproces dat zo noodzakelijk is voor het land, ondersteunen. Dat is de kern van ons actieplan. Wij versterken de inspanningen van de Europese Unie om de capaciteiten van Afghanistan te verbeteren en werken samen met de Afghaanse regering om doeltreffende overheidsinstellingen te bevorderen die op lokaal en regionaal niveau verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Wij hechten veel waarde aan het beginsel van de rechtsstaat, goed bestuur, corruptiebestrijding en het verbeteren van de mensenrechtensituatie. Daarnaast zijn landbouw en plattelandsontwikkeling belangrijke prioriteiten voor Europa. Het is van groot belang dat de levensstandaard omhoog gaat voor de grote meerderheid van de Afghanen die op het platteland wonen. Wij zijn ook bereid een door Afghanen geleid rehabilitatieproces voor ex-militanten te steunen. Degenen die in het verleden hebben gestreden, moet alternatieven worden geboden. Steun aan het verkiezingssysteem zal natuurlijk ook hoog op de agenda staan. Ik wil ook iets over Pakistan zeggen. Dat land heeft de afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt. De verkiezingen van 2008 herstelden de democratie en het burgerlijk bestuur. Deze overgang naar democratie was indrukwekkend. De democratie is er echter fragiel en instabiel. Tegelijkertijd zijn de Pakistaanse Taliban een groot gevaar geworden voor de vrede en stabiliteit in het land. Er gaat nauwelijks een week voorbij zonder berichten in de media over nieuwe zelfmoordaanslagen. In de afgelopen week werden meer dan vierhonderd mensen gedood bij aanslagen door militante groeperingen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Problemy, z jakimi borykają się Afganistan i Pakistan, dotykają niewątpliwie całego świata. Brutalny ekstremizm rozprzestrzenia się poza region. Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na ulice Europy. Jednym z motorów naszego zaangażowania jest potrzeba ochrony Afganistanu i Pakistanu przed przekształceniem się w raj dla terrorystów i grup przestępczości zorganizowanej. Jednocześnie chcemy oczywiście pomagać w tworzeniu w tych krajach lepszych warunków życia dla ludności Afganistanu i Pakistanu. EU chce wspierać pakistańskie instytucje cywilne. Szczególnie istotne jest zastosowanie się do zaleceń Michaela Gahlera, który obserwował wybory w 2008 roku z ramienia UE. Kreślą one podstawowe ramy przyszłej demokracji, reformy wyborczej i budowania instytucji. Rząd pakistański wie, że trzeba to zrobić. Musi wskazać nam obszary, w których chciałby z nami współpracować. Unia Europejska będzie rozwijać strategiczne stosunki partnerskie z Pakistanem, które są wynikiem pomyślnie zakończonego specjalnego szczytu w czerwcu 2009 roku. Chcemy wzmocnić demokrację i osiągnąć stabilizację. Dlatego popieramy państwo obywatelskie, walkę z terroryzmem i handel. Oczywiście najważniejszym elementem jest w tym kontekście funkcjonujący rząd, który przyjmie odpowiedzialność wobec narodu i zademonstruje przywództwo, które poprowadzi kraj naprzód. W partnerstwie z rządem Pakistanu UE wspierać będzie umacnianie krajowych demokratycznych instytucji i struktur. Odbywać się to będzie również poprzez rozwój gospodarki i handlu. Z ogromną radością przyjmujemy to, że Pakistan z większą odpowiedzialnością podchodzi do spraw swojego bezpieczeństwa. Oczekujemy takiego samego odpowiedzialnego podejścia w walce ze wszystkimi formami terroryzmu, w tym z bojówkami, które korzystają z pakistańskiego terytorium jako bazy wypadowej do prowadzenia walk w Afganistanie. Podejmowane przez rząd próby zwalczania pakistańskich talibów to pozytywna zmiana. Jednocześnie ludność cywilna musi mieć zapewnioną ochronę, a prawo międzynarodowe musi być przestrzegane. Rząd powinien zwracać również baczną uwagę na konieczność zapewnienia pomocy humanitarnej i odbudowy na wszystkich dotkniętych wojną terenach. Musimy przejść do kolejnego etapu, jeśli chodzi o nasze operacje w Afganistanie i Pakistanie. UE angażuje się w istotnym stopniu i nadal będzie się angażować w sprawy regionu. W obu krajach udało się wiele osiągnąć – zarówno dzięki wysiłkom Afganistanu i Pakistanu, jak i społeczności międzynarodowej. Dla poprawienia sytuacji nie wystarczą same strategie i dokumenty. Nadszedł czas, by przełożyć je na działania we współpracy z naszymi partnerami z Afganistanu i Pakistanu. Afganistanowi poświęca się dużo uwagi. Wiele spośród naszych państw utrzymuje tam swoje wojsko i dość liczny personel cywilny. Doprowadzenie do poprawy sytuacji w Afganistanie to ogromne wyzwanie. Również Pakistan staje w obliczu ważnych wyzwań. Nie rozwiążemy konfliktu afgańskiego, jeśli równocześnie nie zapanujemy nad sytuacją w Pakistanie i na odwrót. Konieczne jest podejście całościowe. Wszyscy musimy robić więcej i lepiej. W czerwcu, Rada zwróciła się do Sekretariatu Rady i Komisji o przedstawienie konkretnych zaleceń i priorytetów politycznych w zakresie wzmocnienia i zwiększenia naszego zaangażowania w regionie. W wyniku tego opracowano plan działania UE dotyczący wzmocnienia zaangażowania UE w sprawy Afganistanu i Pakistanu. Został on przyjęty w październiku. Mam nadzieję, że plan ten jest dobrym narzędziem. Przyjęliśmy już strategię podstawową. Plan działania pozwoli nam dostosować stosowane obecnie instrumenty do naszych priorytetów politycznych. Plan opiera się na naszych bieżących zobowiązaniach i określa szereg priorytetów. Obejmują one obszary, w których naszym zdaniem instrumenty EU mogą być bardziej skuteczne. W ten sposób wzmacniamy nasze zaangażowanie i przedstawiamy wspólną odpowiedź na wyzwania, jakie stoją przed Afganistanem i Pakistanem. Plan stanowi również komunikat dla regionu, że jesteśmy przygotowani tam wytrwać. Ważna jest perspektywa regionalna, dlatego w planie działania szczególnie mocno podkreśla się współpracę regionalną. Afganistan wkracza w decydująca fazę. Nie ma potrzeby dalszego debatowania nad procesem wyborczym. To mamy już za sobą. Miejmy nadzieję, że już do tego nie wrócimy, bo do zrobienia pozostało wiele innych rzeczy. Wierzę, że zdanie to podziela również naród afgański. UE jest przygotowana, by wspierać pozostałą do wykonania pracę, w oparciu, między innymi, o zalecenia europejskich obserwatorów wyborów. Mamy nadzieję, że wkrótce powstanie rząd. Stworzy to możliwość przyjęcia nowej agendy i zawarcia porozumienia pomiędzy rządem afgańskim i społecznością międzynarodową. W swoim exposé prezydent Karzaj obiecał, że rozpocznie wszystko od nowa. Mamy nadzieję, że konferencja, która odbędzie się wkrótce w Londynie nada sprawie większego tempa. UE oczekuje od prezydenta Karzaja i jego rządu silnego zaangażowania i przywództwa. Pięć lat bez żadnych zmian nie wchodzi w grę. Teraz trzeba skoncentrować wysiłki, by zapewnić, że państwo afgańskie, wspomaganie przez społeczność międzynarodową, będzie stopniowo przejmować coraz większą odpowiedzialność. Nie mam tu na myśli naszego wycofania się. W przyszłym roku w Afganistanie znacznie wzrośnie międzynarodowy kontyngent. USA wysyłają 30 tysięcy dodatkowych żołnierzy, którzy uzupełnią 68-tysięczny kontyngent znajdujący się już w kraju. Inne państwa NATO i państwa sprzymierzone obiecały co najmniej 7 tysięcy dodatkowych osób, w stosunku do 38 tysięcy osób już znajdujących się na miejscu. Działaniom militarnym muszą towarzyszyć inicjatywy cywilne. Nie ma mowy o wycofaniu wojsk z Afganistanu na stałe, o ile nie zostanie stworzone zaplecze cywilne. Skuteczne instytucje państwowe, lepsze formy rządzenia, dostęp do podstawowej opieki społecznej, praworządność i funkcjonowanie państwa cywilnego są co najmniej tak samo ważne jak „twarde bezpieczeństwo”. Nikt tego nie kwestionuje. Bezpieczeństwo, dobre sprawowanie rządów i rozwój muszą iść ze sobą w parze. Podejmujemy wobec Afganistanu długofalowe zobowiązanie. Jednak Afgańczycy muszą sami zapewnić, by to ich rząd, a nie międzynarodowe organizacje, doprowadził do poprawy warunków życia. To jedyna droga przywrócenia społeczeństwu wiary w ich przywództwo. Międzynarodowa społeczność jest na miejscu, by służyć pomocą. Mamy jeszcze bardzo, bardzo wiele do zrobienia. Musimy wspierać proces, który się rozpoczyna – proces afganizacji, tak ważny dla tego kraju. To najważniejszy punkt naszego planu. UE wzmacnia wysiłki na rzecz zwiększenia potencjału Afgańczyków i współpracuje z rządem, by promować skuteczne instytucje państwowe zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Przykładamy dużą wagę do praworządności, dobrego zarządzania, walki z korupcją, poprawy przestrzegania praw człowieka. Rolnictwo i rozwój wsi stanowią kolejny obszar priorytetowy z punktu widzenia Europy. Niezwykle ważne jest podniesienie standardu życia Afgańczyków żyjących na terenach wiejskich. Jesteśmy również przygotowani, by wspierać prowadzony pod kierownictwem Afgańczyków proces resocjalizacji byłych bojowników. Trzeba stworzyć alternatywę dla tych, którzy w przeszłości brali udział w konflikcie. Jednym z naszych głównych celów będzie również wspieranie systemu wyborczego. Pragnę powiedzieć również kilka słów na temat Pakistanu. Pakistan jest krajem, który przeszedł w ostatnich latach istotne zmiany. Wybory 2008 roku przywróciły demokrację i rządy władz cywilnych. Przejście do demokracji było imponujące. Jednak demokracja ta jest bardzo delikatna i niestabilna. Jednocześnie prawdziwym zagrożeniem dla pokoju i stabilizacji w tym kraju stali się pakistańscy talibowie. Nie ma prawie tygodnia, by media nie donosiły o kolejnych zabójczych atakach. W ostatnim tygodniu ponad w atakach przeprowadzonych przez oddziały bojowników zabitych zostało 400 osób."@pl16
"Senhora Presidente, os problemas do Afeganistão e do Paquistão são, naturalmente, uma preocupação para todo o mundo. O extremismo violento está a alastrar para lá da região. As drogas cultivadas e produzidas no Afeganistão acabam por chegar às ruas da Europa. Um dos motivos subjacentes ao nosso compromisso é a necessidade de evitar que o Afeganistão e o Paquistão se tornem abrigos seguros para o terrorismo e o crime organizado. Ao mesmo tempo, temos a óbvia intenção de ajudar a criar países melhores para os povos do Afeganistão e do Paquistão. A UE pretende ajudar e apoiar as instituições civis do Paquistão. É particularmente importante dar seguimento às recomendações formuladas por Michael Gahler, o nosso observador nas eleições de 2008, as quais constituem uma estrutura básica para a futura democracia, a reforma eleitoral e o fortalecimento das instituições. O Governo do Paquistão está ciente de tais necessidades. Tem de indicar-nos em que domínios pretende cooperar connosco. A UE irá desenvolver a parceria estratégica com o Paquistão resultante da bem sucedida cimeira especial de Junho de 2009. Queremos consolidar a democracia e alcançar a estabilidade. É para isso que estamos a trabalhar nos domínios do Estado civil, da luta contra o terrorismo e do comércio. Naturalmente, todo este processo deverá ter como elemento central um governo viável que se responsabilize pelo seu povo e demonstre ter a capacidade de liderança necessária para fazer avançar o país. Agindo em parceria com o governo do Paquistão, a UE apoiará o fortalecimento das instituições democráticas e das estruturas do país, que advirá também do desenvolvimento económico e comercial. Congratulamo-nos pelo facto de o Paquistão estar a assumir uma maior responsabilidade pela sua própria segurança. Esperemos que o país adopte a mesma abordagem em relação a todas as formas de terrorismo, incluindo as milícias que utilizam o território paquistanês para lançar ataques no Afeganistão. Os esforços do governo contra os talibãs paquistaneses representam um passo positivo. Ao mesmo tempo, importa proteger os civis e respeitar o direito internacional. O governo deve também estar atento à necessidade de prestar ajuda humanitária e reconstruir as zonas atingidas. Temos de fazer avançar as nossas operações no Afeganistão e no Paquistão. A UE assume já um compromisso substancial para superar os desafios que se colocam à região, e irá continuar a fazê-lo. Muito foi já conseguido em ambos os países, graças aos esforços quer do Afeganistão e do Paquistão, quer da comunidade internacional. As estratégias e os documentos não bastam, por si só, para melhorar a situação. Chegou a altura de, em conjunto com os nossos parceiros no Afeganistão e no Paquistão, aplicá-los no terreno. Há muita atenção centrada no Afeganistão, pois muitos dos nossos países têm ali tropas e um número significativo de pessoal civil. Inverter a situação vivida no Afeganistão constitui um grande desafio. O Paquistão enfrenta também enormes desafios. Não haverá solução para o conflito no Afeganistão sem o controlo da situação no Paquistão, e vice-versa. É, pois, necessária uma iniciativa global. Temos todos de fazer mais e melhor. Em Junho, o Conselho solicitou ao Secretariado do Conselho e à Comissão que apresentassem recomendações específicas e prioridades políticas para reforçar e aumentar o nosso compromisso na região. O resultado foi o plano de acção da UE para reforçar o envolvimento da UE no Afeganistão e no Paquistão, plano que foi aprovado em Outubro. Creio que este plano de acção é um bom instrumento. A estratégia básica está já em execução. O plano de acção permitir-nos-á adaptar os instrumentos actualmente utilizados às nossas prioridades políticas. O plano assenta no nosso actual compromisso e estabelece uma série de prioridades, que correspondem aos domínios nos quais acreditamos que as medidas da UE podem ser mais eficazes. Com este plano, estamos a reforçar o nosso compromisso e a apresentar uma resposta conjunta aos desafios que se colocam ao Afeganistão e ao Paquistão. A aprovação do plano envia igualmente uma mensagem para a região: a de que estamos preparados para manter o nosso caminho. A perspectiva regional é importante, razão pela qual o plano de acção coloca grande ênfase na cooperação regional. O Afeganistão está a entrar num período decisivo. Não há necessidade de continuar a discussão sobre o processo eleitoral, que já pertence ao passado. Deixou muito a desejar e esperemos que não se repita. Creio ser também essa a opinião do povo afegão. A UE está disposta a apoiar o trabalho que continua por fazer, com base - entre outras coisas - nas recomendações emitidas pelos observadores da UE às eleições afegãs. Um novo governo deverá entrar brevemente em funções. Esta será uma oportunidade para estabelecer uma nova agenda e uma nova concórdia entre o governo afegão e a comunidade internacional. No seu discurso de tomada de posse, o Presidente Karzai fez a promessa, bem acolhida, de um novo começo. Fazemos votos para que a conferência a realizar brevemente em Londres dê um impulso a todo o processo. A UE espera do Presidente Karzai e do seu governo um empenhamento e uma liderança fortes. Está fora de questão termos cinco anos sem mudanças na situação. Os esforços têm de se centrar agora em garantir que o Estado afegão assuma gradualmente mais responsabilidades, com o apoio da comunidade internacional. Isto não significa uma retirada. No próximo ano, haverá um número significativamente maior de pessoal internacional no Afeganistão. Os EUA estão a enviar mais 30 000 soldados, que vão juntar-se aos 68 000 já estacionados no país. Outros países e aliados da NATO prometeram enviar pelo menos mais 7 000 soldados, a acrescentar aos 38 000 já a operar no Afeganistão. Este compromisso militar tem de ser acompanhado por iniciativas no plano civil. Não poderá haver uma retirada militar do Afeganistão sem a instituição de um quadro civil de estabilidade. Instituições públicas eficazes, melhores formas de governo, acesso a serviços de assistência básicos, Estado de Direito e um Estado civil viável são, pelo menos, tão importantes como uma segurança musculada. Ninguém põe isto em causa. A segurança, a boa governação e o desenvolvimento têm de andar de mãos dadas. Estamos a assumir um compromisso a longo prazo para com o Afeganistão. Porém, o povo afegão tem de fazer com que seja o seu próprio governo, e não as organizações internacionais, a promover uma melhoria dos seus níveis de vida. Só assim a população voltará a confiar nos seus líderes. A comunidade internacional está presente. Teremos de fazer mais e melhor. Temos de apoiar o processo em curso - o processo do Afeganistão, tão fundamental para este país. É este o fulcro do nosso plano de acção. Estamos a reforçar os esforços envidados pela UE para fortalecer as capacidades do Afeganistão e estamos a cooperar com o governo para promover instituições públicas eficazes e capazes de assumir responsabilidades a nível local e regional. Damos grande importância ao princípio do Estado de Direito, à boa governação, ao combate à corrupção e à melhoria da situação no domínio dos Direitos do Homem. A agricultura e o desenvolvimento rural são outro domínio prioritário para a Europa. É muito importante que se verifique uma melhoria notória do nível de vida da grande maioria de afegãos que vive nas zonas rurais. Estamos igualmente dispostos a apoiar um processo de reabilitação de ex-membros de milícias conduzido pelo Afeganistão. É necessário oferecer alternativas aos indivíduos que foram intervenientes no conflito. De igual modo, o apoio ao sistema eleitoral estará, naturalmente, no topo da agenda. Gostaria também de dizer algo sobre o Paquistão. O Paquistão é um país que passou por grandes mudanças nos últimos anos. As eleições de 2008 restabeleceram a democracia e o poder civil. A transição para a democracia foi notável. No entanto, esta encontra-se numa situação frágil e instável. Ao mesmo tempo, os talibãs paquistaneses tornaram-se uma ameaça real para a paz e a estabilidade no país. É raro decorrer uma semana sem que os meios de comunicação noticiem mais ataques suicidas. Na semana passada, mais de 400 pessoas morreram em ataques perpetrados por grupos de milícias."@pt17
"Doamnă preşedinte, problemele cu care se confruntă Afganistanul şi Pakistanul constituie desigur o preocupare a întregului mapamond. Extremismul violent se răspândeşte în afara regiunii. Drogurile care sunt cultivate şi produse în Afganistan îşi găsesc drumul spre străzile Europei. Una dintre forţele care ne impulsionează, dincolo de angajamentul nostru, este necesitatea de a împiedica Afganistanul şi Pakistanul să devină paradisuri sigure pentru activitatea teroristă şi crima organizată. Desigur că dorim totodată să ajutăm la crearea unor ţări mai bune în care să trăiască popoarele din Afganistan şi Pakistan. UE doreşte să ajute susţinerea instituţiilor civile din Pakistan. Este important în mod special să se urmeze recomandările făcute de către Michael Gahler, observatorul nostru la alegerile din anul 2008. Acestea asigură cadrul de bază pentru democraţia viitoare, reforma electorală şi construcţia instituţională. Guvernul pakistanez ştie că acest lucru trebuie făcut. Va trebui să ne indice domeniile în care doreşte să coopereze. UE va dezvolta cu Pakistanul parteneriatul strategic care a rezultat în urma summitului special, încununat de succes, din iunie 2009. Dorim să consolidăm democraţia şi să înfăptuim stabilitatea. Iată de ce eforturile noastre se concentrează asupra statului civil, asupra luptei împotriva terorismului şi asupra comerţului. Desigur, un element central îl constituie un guvern funcţional care îşi asumă răspunderea faţă de cetăţeni şi demonstrează conduita necesară pentru progresul ţării. În parteneriat cu guvernul pakistanez, UE va susţine consolidarea instituţiilor şi structurilor democratice ale ţării. Aceasta se va realiza şi prin dezvoltare economică şi comerţ. Salutăm faptul că Pakistanul îşi asumă o răspundere mai mare pentru propria securitate. Ne aşteptăm ca ţara să abordeze în acelaşi fel orice forme de terorism, incluzând militanţii care utilizează teritoriul Pakistanului pentru a lansa atacuri în Afganistan. Eforturile guvernului împotriva talibanilor pakistanezi reprezintă o mişcare importantă. Este necesar, totodată, ca populaţia civilă să fie protejată, iar dreptul internaţional să fie respectat. Guvernul ar trebui, de asemenea, să fie atent la necesitatea ajutorului umanitar şi de reconstrucţie a zonelor afectate. Va trebui să întreprindem în continuare demersuri în operaţiunile noastre din Afganistan şi Pakistan. UE este deja angajată în mod real în provocările din regiune şi acest angajament va continua. S-a realizat mult în ambele ţări, atât prin eforturile Afganistanului şi Pakistanului, cât şi de către comunitatea internaţională. Strategiile şi documentele în sine nu vor îmbunătăţii situaţia. Acum este momentul să le punem în acţiune împreună cu partenerii noştri din Afganistan şi Pakistan. Atenţia se concentrează în mare parte asupra Afganistanului. Multe dintre ţările noastre au trupe şi un număr considerabil de personal civil în această ţară. Schimbarea situaţiei din Afganistan reprezintă o provocare majoră. Pakistanul, de asemenea, se confruntă cu provocări serioase. Nu va exista o soluţie a conflictului din Afganistan dacă nu vom lupta cu situaţia din Pakistan şi viceversa. Este necesară o iniţiativă generală. Va trebui ca noi toţi să facem mai mult şi ceea ce facem să facem mai bine. În luna iunie, Consiliul a cerut Secretariatului Consiliului şi Comisiei să prezinte recomandări specifice şi priorităţi politice pentru a întări şi amplifica angajamentul nostru în regiune. Rezultatul a fost planul de acţiune al UE pentru a consolida implicarea UE în Afganistan şi Pakistan. Acesta a fost adoptat în luna octombrie. Cred că acest plan de acţiune constituie un instrument bun. Strategia de bază este deja elaborată. Planul de acţiune ne va permite să adaptăm instrumentele care se utilizează în prezent pentru a ne atinge priorităţile politice. Planul se bazează pe angajamentul nostru actual şi stabileşte un număr de priorităţi. Acestea sunt domeniile în care credem că măsurile UE pot avea eficienţa maximă. Procedând astfel ne consolidăm angajamentul şi dăm un răspuns comun la provocările cu care se confruntă Afganistanul şi Pakistanul. De asemenea, transmite în regiune mesajul că suntem pregătiţi să continuăm până la capăt. Perspectiva regională este importantă şi de aceea planul de acţiune pune accent în special pe cooperarea regională. Afganistanul intră într-o perioadă decisivă. Nu este necesar să mai discutăm procesul alegerilor. Acesta a trecut. A lăsat mult de dorit şi sperăm că nu se va repeta. Cred că aceasta este şi părerea poporului afgan. UE este pregătită să susţină munca care a rămas de făcut bazându-se, între altele, pe recomandările făcute de către observatorii UE la alegeri. Sperăm că în curând se va instala un nou guvern. Aceasta reprezintă o oportunitate pentru a conveni un nou plan şi o nouă înţelegere între guvernul afgan şi comunitatea internaţională. În discursul său inaugural, preşedintele Karzai a făcut o promisiune binevenită asupra unui nou început. Sperăm că viitoarea conferinţă care va avea loc în curând în Londra va genera un impuls. UE aşteaptă un puternic angajament şi o conducere puternică din partea preşedintelui Karzai şi a guvernului său. Cinci ani fără schimbări nu constituie o opţiune. Focalizarea va trebui să fie acum pe garantarea faptului că statul afgan îşi asumă progresiv mai multă răspundere, comunitatea internaţională adoptând în acest sens un rol de sprijin. Aceasta nu înseamnă retragere. Anul viitor, numărul personalului internaţional în Afganistan va fi semnificativ mai mare. SUA va trimite în plus de 30 000 de persoane pentru a suplimenta efectivul de 68 000 deja existent în ţară. Alte ţări NATO şi aliaţi au promis un număr suplimentar de cel puţin 7 000 de persoane în plus faţă de numărul de 38 000 deja existent acolo. Acest angajament militar trebuie egalat de iniţiative civile. Nu poate exista o retragere militară durabilă din Afganistan până când cadrul civil pentru stabilitate nu este aplicat. Instituţii statale eficiente, forme mai bune de guvernare, acces la bunăstarea de bază, statul de drept şi funcţionarea statului civil sunt cel puţin la fel de importante ca şi securitatea fermă. Nimeni nu ar putea pune aceasta la îndoială. Securitatea, buna guvernare şi dezvoltarea trebuie să meargă mână în mână. Ne luăm un angajament pe termen lung faţă de Afganistan. Oricum, poporul afgan va trebui să se asigure că propriul guvern este cel care aduce îmbunătăţirea standardului de viaţă şi nu organizaţiile internaţionale. Aceasta este singura cale ca populaţia să îşi recâştige încrederea în conducătorii ei. Comunitatea internaţională este acolo. Va trebui să facem mai mult şi mai bine. Va trebui să susţinem procesul aflat în curs de desfăşurare - procesul de afganizare care este esenţial pentru ţară. Acesta este nucleul planului nostru de acţiune. Întărim eforturile UE de a îmbunătăţi capabilităţile Afganistanului şi cooperăm cu guvernul pentru a promova instituţii de stat eficiente care pot fi trase la răspundere atât la nivel local cât şi regional. Acordăm o mare importanţă principiului statului de drept, bunei guvernări, luptei împotriva corupţiei şi îmbunătăţirii situaţiei drepturilor omului. Agricultura şi dezvoltarea rurală constituie alte domenii de prioritate ale Europei. Este foarte important să crească standardul de viaţă pentru marea majoritate a afganilor care trăiesc în zonele rurale. Suntem, de asemenea, pregătiţi să susţinem un proces de reabilitare a foştilor militanţi, proces condus de către Afganistan. Celor care în trecut au luat parte la conflicte va trebui să li se ofere alternative. Susţinerea sistemului electoral va trebui, desigur, să deţină un loc prioritar pe agenda de lucru. Aş dori, de asemenea, să spun câteva cuvinte despre Pakistan. Pakistanul este o ţară care a suferit transformări majore în ultimii ani. Alegerile din anul 2008 au restabilit democraţia şi autoritatea civilă. Tranziţia către democraţie a fost impresionantă. Oricum, în momentul de faţă, democraţia se află într-o stare fragilă şi instabilă. Totodată, talibanii pakistanezi au devenit o ameninţare reală la adresa păcii şi stabilităţii în ţară. Nu trece aproape nicio săptămână fără ca mass-media să relateze alte atacuri sinucigaşe. În ultima săptămână, peste 400 de persoane au fost ucise în atacuri desfăşurate de către grupurile militante."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, problémy Afganistanu a Pakistanu znepokojujú, prirodzene, celý svet. Násilný extrémizmus sa šíri aj za hranice regiónu. Drogy vypestované a vyrobené v Afganistane sa dostávajú na európske ulice. Jedným z motívov nášho záväzku je potreba zabrániť, aby sa z Afganistanu a Pakistanu stalo útočisko pre teroristické aktivity a organizovaný zločin. Zároveň chceme, samozrejme, pomôcť vytvoriť lepšie krajiny pre obyvateľov Afganistanu a Pakistanu. EÚ chce prispieť k podpore civilných inštitúcií v Pakistane. Mimoriadne dôležité je riadiť sa odporúčaniami Michaela Gahlera, nášho pozorovateľa vo voľbách v roku 2008. Vytvárajú základný rámec pre budúcu demokraciu, volebnú reformu a budovanie inštitúcií. Pakistanská vláda vie, že sa to musí vykonať. Musí nám ukázať oblasti, v ktorých si želá našu spoluprácu. EÚ bude rozvíjať strategické partnerstvo s Pakistanom, ktoré vyplynulo z úspešného zvláštneho samitu v júni 2009. Chceme posilňovať demokraciu a dosiahnuť stabilitu. Preto sa venujeme občianskej spoločnosti, boju proti terorizmu a obchodu. Základným prvkom tohto je, prirodzene, fungujúca vláda, ktorá prijíma zodpovednosť za svoj ľud a prejavuje sa ako vodca, ktorý krajinu posunie vpred. EÚ v partnerstve s pakistanskou vládou bude podporovať posilňovanie demokratických inštitúcií a štruktúr tejto krajiny. To sa bude dosahovať aj prostredníctvom hospodárskeho rozvoja a obchodu. Vítame skutočnosť, že Pakistan preberá väčšiu zodpovednosť sa svoju bezpečnosť. Očakávame, že rovnaký postoj zaujme aj pri všetkých formách terorizmu vrátane militantov, ktorí využívajú pakistanské územie na prípravu útokov v Afganistane. Úsilie vlády zamerané proti pakistanskému Talibanu predstavuje pozitívny krok. Súčasne je nutné, aby civilisti boli chránení a aby sa dodržiavalo medzinárodné právo. Vláda by mala venovať pozornosť aj potrebám humanitárnej pomoci a rekonštrukcie postihnutých oblastí. V našich operáciách v Afganistane a Pakistane musíme podniknúť ďalšie kroky. EÚ sa už v podstatnej miere angažuje v problémoch tohto regiónu a bude sa aj naďalej. V oboch krajinách sa dosiahlo veľa – a to vďaka úsiliu Afganistanu a Pakistanu aj medzinárodného spoločenstva. Len stratégie a dokumenty situáciu nezlepšia. Teraz nadišiel čas zaviesť ich do praxe spoločne s našimi partnermi v Afganistane a Pakistane. Afganistanu sa venuje veľká pozornosť. Mnoho našich štátov má v tejto krajine jednotky a značný počet civilných pracovníkov. Zvrat situácie v Afganistane predstavuje veľký problém. Aj Pakistan stojí pred vážnymi problémami. Konflikt v Afganistane sa nevyrieši, ak nezvládneme situáciu v Pakistane, a naopak. Vyžaduje sa celková iniciatíva. Všetci musíme robiť viac a lepšie. Rada v júni požiadala sekretariát Rady a Komisiu, aby predložili konkrétne odporúčania a politické priority na zintenzívnenie a posilnenie nášho záväzku v tomto regióne. Výsledkom bol akčný plán EÚ o posilnení angažovania sa EÚ v Afganistane a Pakistane. Ten bol prijatý v októbri. Som presvedčená, že tento akčný plán je dobrý nástroj. Základnú stratégiu už máme. Akčný plán nám umožní prispôsobiť aktuálne využívané prostriedky na naplnenie našich politických priorít. Plán vychádza z nášho súčasného záväzku a určuje niekoľko priorít. Ide o oblasti, o ktorých sme presvedčení, že práve v nich môžu byť opatrenia EÚ najúčinnejšie. Pri tom posilňujeme náš záväzok a prejavujeme jednotnú odpoveď na problémy Afganistanu a Pakistanu. Zároveň vysielame odkaz pre tento región, že sme pripravení vydržať. Regionálna perspektíva je dôležitá, a preto sa v akčnom pláne kladie veľký dôraz najmä na regionálnu spoluprácu. Afganistan vstupuje do rozhodujúceho obdobia. O procese volieb už netreba ďalej diskutovať. To už je za nami. Veľa vecí ostalo v rovine chcenia a dúfame, že už sa to nebude opakovať. Verím, že Afganci si myslia to isté. EÚ je pripravená podporiť práce, ktoré treba ešte vykonať – okrem iného aj na základe odporúčaní volebných pozorovateľov z EÚ. Dúfame, že čoskoro vznikne nová vláda. To predstavuje príležitosť dohodnúť novú agendu a novú dohodu medzi afganskou vládou a medzinárodným spoločenstvom. Prezident Karzaj dal vo svojom inauguračnom príhovore vítaný prísľub nového začiatku. Dúfame, že konferencia, ktorá sa bude čoskoro konať v Londýne, poskytne istý stimul. EÚ od prezidenta Karzaja a jeho vlády očakáva vysokú angažovanosť a vodcovstvo. Päť rokov bez zmeny neprichádza do úvahy. Teraz sa treba sústrediť na to, aby afganský štát postupne prebral viac zodpovednosti, pričom medzinárodné spoločenstvo prevezme podpornú úlohu. Tým nemyslím stiahnutie sa. V budúcom roku bude v Afganistane pôsobiť omnoho viac príslušníkov medzinárodných jednotiek. USA vysiela ďalších 30 000 vojakov a tí sa pridajú k 68 000, ktorí v krajine už pôsobia. Ostatní členovia NATO a spojenci sľúbili minimálne 7 000 ďalších vojakov k 38 000, ktorí tam už sú. Tento vojenský záväzok musia dopĺňať aj civilné iniciatívy. Trvalé stiahnutie vojsk z Afganistanu nie je možné bez zavedenia civilného rámca stability. Efektívne štátne inštitúcie, lepšie formy vlády, prístup k základným sociálnym službám, právny štát a fungujúca občianska spoločnosť sú prinajmenšom rovnako dôležité ako tzv. tvrdá bezpečnosť. O tom nikto nepochybuje. Bezpečnosť, dobrá správa vecí verejných a rozvoj musia ísť ruka v ruke. Záväzok voči Afganistanu je dlhodobý. Afganci však musia zabezpečiť, aby zlepšenie ich životnej úrovne priniesla ich vlastná vláda, nie medzinárodné organizácie. To je jediný spôsob, ako obyvateľstvo znovu získa dôveru k svojim najvyšším predstaviteľom. Medzinárodné spoločenstvo tam už je. Budeme musieť robiť viac a robiť to lepšie. Musíme podporovať proces, ktorý sa už rozbehol – proces afganizácie, ktorý je taký potrebný pre túto krajinu. Toto je základ nášho akčného plánu. Posilňujeme úsilie EÚ zamerané na zlepšenie možností Afganistanu a spolupracujeme s vládou pri podpore efektívnych štátnych inštitúcií, ktoré možno brať na zodpovednosť, a to na miestnej aj regionálnej úrovni. Veľký význam prikladáme zásade právneho štátu, dobrej správe vecí verejných, boju proti korupcii a zlepšeniu situácie, čo sa týka ľudských práv. Ďalšou prioritnou oblasťou pre Európu je poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Je veľmi dôležité, aby sa zvýšila životná úroveň veľkej väčšiny Afgancov, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach. Taktiež sme pripravení podporiť afganskou stranou vedený proces rehabilitácie bývalých militantov. Osobám, ktoré sa v minulosti zapojili do konfliktov, sa musia ponúknuť alternatívy. Popredné miesto v agende zaujíma, prirodzene, aj podpora pre systém volieb. Rada by som povedala niekoľko slov aj o Pakistane. Pakistan je krajina, ktorá v posledných rokoch prechádza veľkými zmenami. Voľby z roku 2008 znova nastolili demokraciu a občiansku vládu. Prechod k demokracii je úžasný. Súčasný stav demokracie je však krehký a nestabilný. Pakistanský Taliban sa zároveň stal reálnou hrozbou pre mier a stabilitu v krajine. Pomaly niet týždňa bez správ v médiách o ďalších samovražedných útokoch. Minulý týždeň pri útokoch vykonaných militantnými skupinami zahynulo viac než 400 ľudí."@sk19
"Gospa predsednica, problemi, s katerimi se soočata Afganistan in Pakistan, zadevajo ves svet. Nasilni ekstremizem se širi zunaj regije. Droge, ki se jih prideluje in proizvaja v Afganistanu, najdejo pot na ulice Evrope. Ena izmed gonilnih sil, ki se skriva za našo zavezo, je potreba po preprečevanju, da bi Afganistan in Pakistan postala varni raj za teroristične dejavnosti in organizirani kriminal. Sočasno hočemo seveda pripomoči k oblikovanju boljših držav, v katerih živijo Afganistanci in Pakistanci. EU hoče pripomoči k podpori pakistanskih civilnih institucij. Posebno pomembno je nadaljevati priporočila našega opazovalca volitev leta 2008 Michaela Gahlerja. Te zagotavljajo osnovni okvir za prihodnjo demokracijo, volilno reformo in vzpostavljanje institucij. Pakistanska vlada ve, da je to treba storiti. Navesti mora področja, na katerih želi sodelovati. EU bo s Pakistanom razvila strateško partnerstvo, ki je posledica uspešnega posebnega vrha junija 2009. Okrepiti hočemo demokracijo in doseči stabilnost. Zato si prizadevamo za civilno državo, boj proti terorizmu in trgovino. Seveda je osrednji element tega delujoča vlada, ki prevzema odgovornost za svoje ljudi in kaže vodstvo, potrebno za premik države naprej. V partnerstvu z vlado Pakistana bo EU podpirala krepitev demokratičnih institucij in struktur te države. To bosta prinesla tudi gospodarski razvoj in trgovina. Pozdravljamo dejstvo, da Pakistan prevzema večjo odgovornost za svojo varnost. Pričakujemo, da bo država uporabila enak pristop v zvezi z vsemi oblikami terorizma, vključno z militanti, ki pakistansko ozemlje uporabljajo za napade znotraj Afganistana. Prizadevanja vlade proti pakistanskim Talibanom predstavljajo pozitivno potezo. Sočasno je treba zaščititi državljane in spoštovati mednarodno pravo. Vlada mora biti tudi pozorna na potrebo po humanitarni pomoči in obnovi na prizadetih področjih. Potrebni so nadaljnji ukrepi v naših operacijah v Afganistanu in Pakistanu. EU se je že obsežno zavezala izzivom regije in to se bo nadaljevalo. V obeh državah je bilo veliko doseženo – s prizadevanji Afganistana in Pakistana in tudi mednarodne skupnosti. Strategije in dokumenti sami po sebi ne bodo izboljšali situacije. Zdaj je čas, da jih uporabimo skupaj z našimi partnerji v Afganistanu in Pakistanu. Pozornost se v veliki meri osredotoča na Afganistan. Mnoge izmed naših držav imajo v tej državi enote in znatno število civilnega osebja. Preobrat položaja v Afganistanu predstavlja velik izziv. Tudi Pakistan se sooča z resnimi izzivi. Ne bo prišlo do rešitve spora v Afganistanu, če se ne bomo spopadli tudi s položajem v Pakistanu in obratno. Potrebna je splošna pobuda. Vsi moramo storiti več in to bolje. Junija je Svet pozval sekretariat Sveta, naj poda določena priporočila in določi politične prednostne naloge za krepitev in izboljšanje naše obveznosti v regiji. Rezultat je bil akcijski načrt EU za krepitev udeležbe EU v Afganistanu in Pakistanu. Sprejet je bil oktobra. Menim, da je ta akcijski načrt dobro orodje. Osnovna strategija je že določena. Akcijski načrt nam bo omogočil, da instrumente, ki se trenutno uporabljajo, prilagodimo našim političnim prednostnim nalogam. Načrt temelji na naših trenutnih obveznostih in določa številne prednostne naloge. To so področja, na katerih menimo, da so lahko ukrepi EU najučinkovitejši. S tem krepimo svojo zavezo in se enotno odzivamo na izzive, s katerimi se soočata Afganistan in Pakistan. Pošilja tudi sporočilo regiji, da smo pripravljeni vztrajati. Regionalni vidik je pomemben, zato akcijski načrt poudarja predvsem regionalno sodelovanje. Afganistan vstopa v odločilno obdobje. Ni potrebe po nadaljnji razpravi o postopku volitev. Te so za nami. Bile so daleč od tega, kar bi si želeli, in upamo, da se to ne bo ponovilo. Menim, da je takšno tudi mnenje Afganistancev. EU je pripravljena podpreti delo, ki ga je še treba opraviti, med drugim v zvezi s priporočili opazovalcev volitev EU. Upamo, da bo kmalu sestavljena nova vlada. To predstavlja priložnost za soglasje o novi agendi in nov dogovor med afganistansko vlado in mednarodno skupnostjo. Predsednik Karzai je v svojem inavguracijskem govoru dal dobrodošlo obljubo o novem začetku. Upamo, da bo konferenca, ki bo v kratkem v Londonu, dala nekaj zagona. EU pričakuje močno zavezo in vodenje s strani predsednika Karzaija in njegove vlade. Pet let brez sprememb ni opcija. Zdaj se je treba osredotočiti na to, da Afganistan postopoma prevzame več odgovornosti, pri čemer bo mednarodna skupnost prevzela podporno vlogo. S tem ne mislim umika. Naslednje leto bo v Afganistanu precej večje število mednarodnega vojaškega osebja. ZDA pošilja dodatnih 30 000 pripadnikov vojske kot dodatek k 68 000, ki so že v državi. Druge države članice Nata in zavezniki so obljubili vsaj 7 000 dodatnih pripadnikov vojske k 38 000 tistim, ki so že tam. To vojaško zavezo morajo spremljati državljanske pobude. Ne more priti do trajnega vojaškega umika iz Afganistana, če ni vzpostavljen civilni okvir za stabilnost. Učinkovite državne institucije, boljše oblike vlade, dostop do osnovne blaginje, pravna država in delujoča civilna država so vsaj tako pomembni kot močna varnost. V to nihče ne bi dvomil. Varnost, dobro upravljanje in razvoj morajo iti z roko v roki. Naša obveznost do Afganistana je dolgoročna. Vendar pa morajo Afganistanci zagotoviti, da bo izboljšanje življenjskih standardov omogočila njihova vlada in ne mednarodne organizacije. To je edini način, da bo prebivalstvo ponovno zaupalo svojim voditeljem. Mednarodna skupnost je tam. Narediti bomo morali več in to bolje. Podpreti moramo proces, ki je v teku – afganizacijski proces, ki je tako pomemben za državo. To je jedro našega akcijskega načrta. Krepimo prizadevanja EU za izboljšanje afganistanskih zmožnosti in sodelujemo z vlado glede spodbujanja učinkovitih državnih institucij, ki jih je mogoče poklicati na odgovornost, na lokalni in tudi regionalni ravni. Velik pomen pripisujemo načelu pravne države, dobremu upravljanju, boju proti korupciji in izboljšanju položaja človekovih pravic. Kmetijstvo in razvoj podeželja sta nadaljnji prednostni področji za Evropo. Zelo pomembno je, da se dvigne življenjski standard za veliko večino Afganistancev, ki živijo na podeželju. Pripravljeni smo tudi podpreti postopek rehabilitacije nekdanjih borcev, ki ga vodi Afganistan. Tistim, ki so v preteklosti sodelovali v konfliktu, je treba zagotoviti alternative. Seveda bo visoko na agendi tudi podpora volilnemu sistemu. Povedati želim tudi nekaj besed o Pakistanu. Pakistan je država, ki je v zadnjih letih prestala velike spremembe. Volitve leta 2008 so ponovno vzpostavile demokracijo in civilno vodenje države. Prehod na demokracijo je bil osupljiv. Vendar pa je demokracija trenutno v krhkem in nestabilnem položaju. Sočasno so pakistanski Talibani postali resnična grožnja za mir in stabilnost v državi. Skorajda ne mine teden brez poročil medijev o nadaljnjih samomorilskih napadih. V zadnjem tednu je bilo v napadih, ki so jih izvedle militantne skupine, ubitih več kot 400 ljudi."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph