Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-374"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.21.2-374"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, in recent years, we have witnessed an ongoing campaign to suppress freedom of religious expression. Christian nurses have been disciplined for offering to pray with patients and, only today, Lillian Ladele, a Christian registrar who was told to perform civil partnerships or face dismissal, has lost her case for religious discrimination at the Court of Appeal in the United Kingdom. Equality laws have failed to protect Christians – indeed, quite the opposite. An amendment to the Equality Bill to protect the religious liberty of churches was voted down in the House of Commons two weeks ago, amid accusations of interference from the EU Commission. The Commission, in their reasoned opinion, argued that the UK needs to narrow the religious liberty safeguard in its employment laws. I say: shame on the Commission. There must be a recognition that people have faith and have the right to express that faith. Christians ought to be protected, and not punished, by the law."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v posledních letech jsme byli svědky kampaně na potlačení svobody náboženského vyznání. Křesťanské ošetřovatelky byly trestány za to, že pacientům nabízely, že se s nimi pomodlí, a právě dnes prohrála u odvolacího soudu ve Spojeném království svůj případ ve věci náboženské diskriminace Lillian Ladeleová, křesťanská úřednice, které bylo řečeno, že buď bude uzavírat registrovaná partnerství, nebo bude propuštěna. Zákonům o rovnosti se nepodařilo ochránit křesťany – ba právě naopak. Před dvěma týdny byla v Dolní sněmovně zamítnuta změna zákona o rovnosti, aby byla chráněna náboženská svoboda církví, a Evropská komise při tom vznášela obvinění z vměšování. Ve svém odůvodněném stanovisku Komise tvrdila, že Spojené království musí omezit záruku náboženské svobody ve svých zákonech o zaměstnání. Komise by se měla stydět. Je nutné uznávat, že lidé mají víru a mají právo ji projevovat. Zákony musí křesťany chránit, nikoli trestat."@cs1
"Fru formand! I de senere år har vi oplevet en vedvarende kampagne for at undertrykke religionsfriheden. Kristne sygeplejersker er blevet irettesat for at have tilbudt at bede med patienter, og så sent som i dag har Lillian Ladele, en kristen giftefoged, der blev bedt om at foretage civile partnerskaber eller fratræde sin stilling, tabt sin sag om religiøs diskrimination ved appeldomstolen i Det Forenede Kongerige. Ligestillingslovene har ikke kunnet beskytte de kristne – faktisk tværtimod. En ændring af ligestillingsloven med henblik på at beskytte kirkernes religionsfrihed blev nedstemt i Underhuset for to uger siden under beskyldninger om indblanding fra Europa-Kommissionen. Kommissionen hævdede i sin begrundede udtalelse, at Det Forenede Kongerige skal indsnævre bestemmelsen om religionsfrihed i sin lovgivning om ansættelse. Jeg siger, at Kommissionen burde skamme sig. Det skal anerkendes, at mennesker har en tro, og at de skal have retten til at give udtryk for denne tro. Kristne burde blive beskyttet og ikke straffet af loven."@da2
"Frau Präsidentin, in den letzten Jahren haben wir eine anhaltende Kampagne zur Unterdrückung der Religionsfreiheit erlebt. Christliche Krankenschwestern wurden gemaßregelt, weil sie Patienten angeboten hatten, mit ihnen zu beten, und erst heute hat Frau Lillian Ladele, eine christliche Standesbeamtin, die vor die Wahl gestellt wurde, eingetragene Lebenspartnerschaften zu vollziehen oder entlassen zu werden, ihren Fall wegen religiöser Diskriminierung vor dem Berufungsgericht im Vereinigten Königreich verloren. Die Gleichstellungsgesetze haben die Christen nicht geschützt – vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Ein Änderungsantrag zum Gleichstellungsgesetz zum Schutz der religiösen Freiheit der Kirchen wurde vor zwei Wochen im House of Commons abgelehnt, wobei Anschuldigen hinsichtlich einer Einmischung seitens der EU-Kommission laut wurden. Die Kommission hatte in ihrer begründeten Stellungnahme darauf verwiesen, dass das Vereinigte Königreich den Schutz der Religionsfreiheit in seiner Arbeitsgesetzgebung einschränken müsse. Ich sage: Schande über die Kommission! Es muss anerkannt werden, dass Menschen einen Glauben haben und das Recht haben, diesen Glauben auszudrücken. Christen sollten vom Gesetz geschützt und nicht bestraft werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια υπήρξαμε μάρτυρες μιας συνεχιζόμενης εκστρατείας για την καταστολή της ελευθερίας της θρησκευτικής έκφρασης. Χριστιανές νοσοκόμες τιμωρήθηκαν, επειδή προσφέρθηκαν να προσευχηθούν μαζί με τους ασθενείς και, μόλις σήμερα, η Lillian Ladele, μια χριστιανή ληξίαρχος, από την οποία ζητήθηκε να τελέσει αστικές ενώσεις αλλιώς θα απολυόταν, έχασε την υπόθεσή της ενώπιον του Εφετείου του Ηνωμένου Βασιλείου με την αιτιολογία ότι έκανε θρησκευτικές διακρίσεις. Οι νόμοι περί ισότητας απέτυχαν να προστατεύσουν τους χριστιανούς – στην πραγματικότητα, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στη Βουλή των Κοινοτήτων, μια τροπολογία που κατατέθηκε στον νόμο για την ισότητα με στόχο την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας των εκκλησιών καταψηφίστηκε πριν από δύο εβδομάδες, μεταξύ κατηγοριών για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην αιτιολογημένη γνώμη της, η Επιτροπή υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να περιορίσει το εύρος διασφάλισης της θρησκευτικής ελευθερίας στους νόμους για την απασχόληση. Έχω να πω ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να ντρέπεται. Πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι διαθέτουν κάποια πίστη και έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν την πίστη αυτήν. Ο νόμος οφείλει να προστατεύει και όχι να τιμωρεί τους χριστιανούς."@el10
"Señora Presidenta, en los últimos años hemos asistido a una campaña continua para eliminar la libertad de expresión religiosa. A las enfermeras cristianas se les ha sancionado por ofrecerse a rezar con los pacientes y, aún hoy, Lillian Ladele, una funcionaria del registro a la que se le dijo que tenía que realizar uniones civiles o asumir el despido, ha perdido su caso por discriminación religiosa en el tribunal de apelación del Reino Unido. Las leyes sobre igualdad no han logrado proteger a los cristianos; de hecho, todo lo contrario. Hace dos semanas se rechazó en la Cámara de los Comunes una enmienda al proyecto de ley de igualdad para proteger la libertad religiosa de las iglesias, entre acusaciones de interferencia de la Comisión Europea. La Comisión, en su opinión razonada, argumentó que el Reino Unido debe restringir la protección de la libertad religiosa en sus leyes laborales. Yo digo: vergüenza debería darle a la Comisión. Debe reconocerse que las personas tienen fe y tienen el derecho a expresar esa fe. La ley debe proteger a los cristianos y no castigarlos."@es21
"Austatud juhataja! Viimastel aastatel oleme olnud tunnistajaks jätkuvale kampaaniale, mille käigus püütakse suruda maha usulise väljendumise vabadust. Kristlikke õdesid on karistatud selle eest, et nad üritasid palvetada koos patsientidega, ning alles täna kaotas Ühendkuningriigi apellatsioonikohtus usulise diskrimineerimise kaitseks algatatud kohtuasja kristlik perekonnaseisuametnik Lillian Ladele, kellel kästi kas registreerida samasooliste kooselusid või lasta end vallandada. Võrdõiguslikkuse seadustes on kristlased jäetud kaitseta – need toimivad hoopis vastupidi. Võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu muudatus, millega sooviti kaitsta kirikute usulist vabadust, hääletati alamkojas kaks nädalat tagasi maha keset süüdistusi Euroopa Komisjoni sekkumise pärast. Komisjon väitis oma põhjendatud arvamuses, et Ühendkuningriik peab kitsendama usulise vabaduse tagatisi oma tööseadustes. Ma ütlen: häbi komisjonile! Tuleb tunnistada, et inimestel on oma usk ja õigus seda usku väljendada. Kristlasi tuleks seadusega kaitsta, mitte karistada."@et5
"Arvoisa puhemies, olemme viime vuosina todistaneet jatkuvaa kampanjaa uskonnonvapauden tukahduttamiseksi. Kristittyjä sairaanhoitajia on rangaistu, kun he ovat tarjoutuneet rukoilemaan potilaiden kanssa, ja vasta tänään kristitty pappi Lillian Ladele, jota käskettiin suorittamaan parisuhteen rekisteröinti tai hänet erotettaisiin, on hävinnyt uskonnollista syrjintää koskevan oikeusjuttunsa valitustuomioistuimessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tasa-arvolait eivät ole suojelleet kristittyjä – vaan todellakin päinvastoin. Tasa-arvolain muutos kirkkojen uskonnonvapauden suojelemiseksi hylättiin alahuoneen äänestyksessä kaksi viikkoa sitten, ja EU:n komissiota syytettiin asiaan puuttumisesta. Komissio väitti perustellussa kannassaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan on rajattava uskonnonvapauden turvaa työlainsäädännössään. Komission pitäisi mielestäni hävetä. On hyväksyttävä, että ihmisillä on uskonsa ja oikeus ilmaista sitä. Lain pitäisi suojella eikä rangaista kristittyjä."@fi7
"Madame la Présidente, ces dernières années, nous avons assisté à une campagne permanente visant à supprimer la liberté d’expression religieuse. Les infirmières chrétiennes ont été sanctionnées pour avoir proposé de prier avec des patients et, aujourd’hui, Lillian Ladele, un officier de l’état civil chrétien, à qui il avait été demandé de célébrer des partenariats civils sous peine de licenciement, a perdu son procès pour discrimination religieuse à la cour d’appel du Royaume-Uni. Les lois sur l’égalité ne protègent pas les chrétiens, que du contraire. Un amendement à l’ pour protéger la liberté religieuse des Églises a été rejeté par la Chambre des communes il y a deux semaines, avec des accusations d’ingérence de la Commission européenne. Celle-ci, dans son avis motivé, a affirmé que le Royaume-Uni devait restreindre la clause de sauvegarde de la liberté religieuse dans ses législations en matière d’emploi. Je vous le dis: honte à la Commission! Il faut reconnaître que les personnes ont des convictions et ont le droit de les exprimer. Les chrétiens doivent être protégés et pas punis par la loi."@fr8
"Elnök asszony, az utóbbi években tanúi lehettünk a vallási megnyilvánulások szabadságának korlátozása céljából indított, és még ma is tartó hadjáratnak. Keresztény ápolónőket azért marasztaltak el, mert felajánlották, hogy imádkoznak a betegekkel, és éppen ma történt, hogy Lillian Ladele keresztény anyakönyvvezető, akit arra utasítottak, hogy anyakönyvezze az azonos nemű párok élettársi viszonyát, mert ha ezt nem teszi meg, számítson az elbocsátásra, elvesztette a vallási diszkrimináció miatt indított pert az Egyesült Királyság fellebbviteli bíróságán. Az esélyegyenlőségre vonatkozó törvények nem tudták megvédeni a keresztényeket – éppen ellenkezőleg. Két héttel ezelőtt a brit alsóház leszavazta az egyházak vallási szabadságát védő Esélyegyenlőségi Törvény módosítását, és sokak szerint az EU Bizottság is beleavatkozott a döntésbe. A Bizottság azzal indokolta a véleményét, hogy Nagy-Britanniának szűkítenie kell a vallásszabadság védelmét a foglalkoztatási törvényeiben. Erre csak azt tudom mondani, hogy szégyellje magát a Bizottság! Be kellene látni, hogy az embereknek van hitük, és joguk van kifejezni azt. A törvénynek védenie kellene a keresztényeket, nem pedig büntetnie."@hu11
"Signora Presidente, da qualche anno assistiamo a una continua campagna di soppressione verso la libertà di espressione religiosa: infermiere di religione cristiana hanno subito provvedimenti disciplinari per essersi offerte di pregare insieme ai pazienti e proprio oggi la funzionaria pubblica cristiana Lillian Ladele – a cui era stato intimato di registrare le unioni civili, pena il licenziamento – ha perso la causa per discriminazione su basi religiose davanti alla Corte d'appello del Regno Unito. Le norme a tutela della non discriminazione non sono servite a proteggere i cristiani, anzi, tutto il contrario. Due settimane fa la Camera dei comuni ha respinto un emendamento alla Equality Bill che chiedeva di tutelare la libertà delle Chiese, un provvedimento che anche la Commissione europea ha criticato come indebita ingerenza. Nel proprio parere ragionato, la Commissione sosteneva infatti che il Regno Unito dovrebbe limitare la tutela della libertà religiosa nel contesto delle norme nazionali sull'occupazione. Vergogna! Va riconosciuto il diritto dei cittadini ad abbracciare una fede e ad esprimerla liberamente. La legge deve tutelare i cristiani, non punirli."@it12
"Ponia pirmininke, pastaraisiais metais buvome vykdomos kampanijos, kuria siekiama uždrausti religijos laisvę, liudininkai. Krikščionės slaugės nubaustos už tai, kad ligoniams siūlė pasimelsti, ir tik šiandien krikščionė registratorė Lillian Ladele, kuriai liepta registruoti civilinę partnerystę, arba, priešingu atveju, jai grėstų atleidimas iš darbo, pralaimėjo diskriminacijos dėl religijos bylą Jungtinės Karalystės apeliaciniame teisme. Lygiateisiškumo įstatymai neapsaugojo krikščionių – iš tikrųjų sukėlė priešingą poveikį. Lygiateisiškumo įstatymo pakeitimui dėl bažnyčių religijos laisvės Bendruomenių rūmai pritarė prieš dvi savaites, be kita ko, tarp ES Komisijos kaltinimų įsikišimu. Komisija pagrįstoje nuomonėje teigė, kad Jungtinė Karalystė turi susiaurinti religijos laisvės apsaugos sąlygą darbo santykius reglamentuojančiuose įstatymuose. Pasakysiu: „Gėda Komisijai.“ Turi būti pripažinta, kad žmonės turi tikėjimą ir teisę reikšti šį tikėjimą. Įstatymai turi būti skirti krikščionims apsaugoti, o ne jiems bausti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, pēdējos gados mēs esam pieredzējuši kampaņu, kas joprojām ir spēkā un kuras mērķis ir ierobežot reliģijas brīvību. Kristīgās medmāsas tiek sodītas par piedāvājumu skaitīt lūgšanu kopā ar pacientiem, un šodien tika paziņots, ka kristīgi noskaņotā sekretāre kurai lika stāties civilās partnerattiecībās, draudot ar atlaišanu no darba, zaudēja lietu par diskrimināciju reliģiskās pārliecības dēļ, kas tika izskatīta Apvienotās Karalistes Apelācijas tiesā. Tiesību akti, kuri negarantē vienlīdzību, nespēja pasargāt kristiešus, patiesībā, gluži pretēji. Pirms divām nedēļām Pārstāvju palāta noraidīja grozījumus likumprojektā par vienlīdzību, kuru mērķis bija aizsargāt baznīcu reliģijas brīvību, un ES Komisija arī pārmeta iejaukšanos. Komisijas argumentētajā atzinumā teikts, ka Apvienotajai Karalistei ir jāsamazina reliģijas brīvības drošība nodarbinātības tiesību aktu jomā. Es teiktu — kauns Komisijai! Ir jāpieņem tas, ka cilvēki pārstāv kādu ticību un ka viņiem ir tiesības šo ticību apliecināt. Tiesību aktiem ir jāaizsargā kristieši, nevis viņi jāsoda."@lv13
"Madam President, in recent years we have witnessed an ongoing campaign to suppress freedom of religious expression. Christian nurses have been disciplined for offering to pray with patients and, only today, Lillian Ladele, a Christian registrar who was told to perform civil partnerships or face dismissal, has lost her case for religious discrimination at the Court of Appeal in the United Kingdom. Equality laws have failed to protect Christians – indeed, quite the opposite. An amendment to the Equality Bill to protect the religious liberty of churches was voted down in the House of Commons two weeks ago, amid accusations of interference from the EU Commission. The Commission, in their reasoned opinion, argued that the UK needs to narrow the religious liberty safeguard in its employment laws. I say: shame on the Commission. There must be a recognition that people have faith and have the right to express that faith. Christians ought to be protected, and not punished, by the law."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, in de afgelopen jaren zijn we getuige geweest van een doorlopende campagne om de godsdienstvrijheid te beperken. Christelijke verpleegsters zijn bestraft omdat ze aanboden om met patiënten te bidden, en vandaag nog heeft Lillian Ladele, een christelijke ambtenaar van de burgerlijke stand die te horen kreeg dat zij civiele partnerschappen moest voltrekken of zou worden ontslagen, haar zaak wegens religieuze discriminatie bij het gerechtshof in het Verenigd Koninkrijk verloren. Gelijkheidswetten zijn er niet in geslaagd om christenen te beschermen – eerder het tegendeel. Een amendement op het wetsontwerp inzake gelijkheid om de religieuze vrijheid van kerken te beschermen is twee weken geleden in het Lagerhuis verworpen, onder beschuldigingen van inmenging vanuit de Europese Commissie. De Commissie heeft in haar met redenen omkleed advies aangevoerd dat het Verenigd Koninkrijk in haar werkgelegenheidswetten de vrijwaringsclausule inzake religieuze vrijheid moet beperken. Ik zeg hierop: schaam u, Commissie. Er moet worden erkend dat mensen een geloof hebben en het recht hebben om dat geloof te belijden. Christenen moeten door de wet worden beschermd, en niet gestraft."@nl3
"Pani przewodnicząca! W ostatnich latach obserwujemy ciągłą kampanię tłumienia swobody dawania wyrazu swoim przekonaniom religijnym. Chrześcijańskie pielęgniarki dyscyplinuje się za to, że proponują pacjentom wspólną modlitwę, a właśnie dzisiaj Lillian Ladele, chrześcijanka i urzędniczka stanu cywilnego, której nakazano przeprowadzanie zawierania związków partnerskich pod groźbą zwolnienia, w brytyjskim sądzie apelacyjnym przegrała sprawę o dyskryminację na tle religijnym. Ustawy równościowe nie chronią chrześcijan – w istocie jest zupełnie odwrotnie. Dwa tygodnie temu Izba Gmin odrzuciła poprawkę do ustawy równościowej mającą na celu ochronę wolności religijnej kościołów, wśród oskarżeń co do ingerencji Komisji Europejskiej. W uzasadnieniu swej opinii Komisja twierdziła, że Wielka Brytania musi zawęzić gwarancję wolności religijnej w swym prawie pracy. Powiem tyle: Wstydź się, Komisjo! Należy uznać fakt, że ludzie wierzą i mają prawo tą wiarę wyrażać. Prawo powinno chrześcijan chronić, a nie karać."@pl16
"Senhora Presidente, nos últimos anos temos assistido a uma campanha permanente no sentido de suprimir a liberdade de expressão religiosa. Enfermeiras cristãs foram castigadas por se oferecerem para orar com doentes e, ainda hoje, Lillian Ladele, uma conservadora do registo civil cristã, a quem foi ordenado que celebrasse uniões civis, caso contrário seria despedida, perdeu o processo por discriminação religiosa no Tribunal da Relação no Reino Unido. As leis da igualdade falharam no que respeita à protecção dos cristãos – na verdade, acontece exactamente o oposto. Uma alteração à Lei da Igualdade, com vista a proteger a liberdade de religião das igrejas, foi chumbada na Câmara dos Comuns há duas semanas, por entre acusações de interferência da Comissão da União Europeia. A Comissão, na sua opinião fundamentada, argumentou que o Reino Unido tem de restringir a salvaguarda da liberdade de religião na sua legislação laboral. Digo veementemente: a Comissão devia ter vergonha. É necessário reconhecer que as pessoas têm fé e têm o direito de expressar essa fé. Os cristãos devem ser protegidos, e não punidos, pela lei."@pt17
"Dnă preşedintă, în ultimii ani, am fost martori la campania continuă de suprimare a libertăţii de exprimare religioasă. Asistentele creştine au fost mustrate pentru a se fi oferit să se roage cu pacienţii şi, chiar astăzi, Lillian Ladele, o grefieră creştină căreia i s-a spus că dacă nu încheie parteneriate civile se va confrunta cu concedierea, a pierdut cazul bazat pe discriminare religioasă pe care l-a prezentat în faţa Curţii de Apel din Regatul Unit. Legislaţia privind egalitatea nu a reuşit să-i protejeze pe creştini, ba din contră. Acum două săptămâni s-a votat în Camera Comunelor un amendament la Legea privind egalitatea pentru a proteja libertatea religioasă a bisericilor, în mijlocul acuzaţiilor de interferenţă din partea Comisiei UE. Comisia, în avizul ei motivat, a susţinut că Regatul Unit trebuie să limiteze protejarea libertăţii religioase în cadrul legislaţiei sale privind ocuparea forţei de muncă. Eu spun: să-i fie ruşine Comisiei. Trebuie să existe o recunoaştere a faptului că oamenii cred şi au dreptul de a-şi exprima acea credinţă. Creştinii trebuie să fie protejaţi şi nu pedepsiţi, de lege."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, za posledné roky sme boli svedkami kampane na potlačenie slobody náboženského prejavu. Kresťanské zdravotné sestry boli potrestané za to, že navrhli pacientom, že sa s nimi budú modliť, a práve dnes prehrala Lillian Ladeleová, kresťanská matrikárka, ktorá pod hrozbou prepustenia mala uskutočňovať uzatváranie registrovaných partnerstiev, spor o náboženskej diskriminácii na odvolacom súde v Spojenom kráľovstve. Zákony o rovnosti neochránili kresťanov – práve naopak. Pred dvoma týždňami bol v Dolnej snemovni počas hlasovania o zákone o rovnosti zamietnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh o ochrane náboženskej slobody cirkví, pričom zazneli obvinenia o zasahovaní Európskej komisie. Komisia vo svojom odôvodnenom stanovisku uviedla, že Spojené kráľovstvo by malo obmedziť ochranu náboženskej slobody vo svojich zákonoch o zamestnávaní. Komisia sa môže hanbiť. Musíme ľuďom priznať právo mať vieru a právo prejavovať túto vieru. Kresťania by mali byť zákonom chránení a nie trestaní."@sk19
"Gospa predsednica, zadnja leta smo bili priča neprestani kampanji za zatiranje svobode verskega izražanja. Krščanske medicinske sestre so bile kaznovane, ker so se ponudile, da bi molile s pacienti, in ravno danes je krščanska matičarka, Lillian Ladele, ki ji je bilo naročeno, naj izvaja civilna partnerstva ali pa bo odpuščena, izgubila tožbo zaradi verske diskriminacije na pritožbenem sodišču v Združenem kraljestvu. Zakoni o enakosti niso uspeli zaščititi kristjanov – zagotovo je bilo ravno nasprotno. Sprememba predloga zakona o enakosti, da bi se zaščitilo versko svobodo cerkev, je bila pred dvema tednoma zavrnjena v spodnjem domu med obtožbami vmešavanja Komisije EU. Komisija je s svojim razumnim mnenjem dokazovala, da mora Združeno kraljestvo zožiti varstvo verske svobode v svojih zakonih o zaposlovanju. Jaz pravim: Komisija naj se sramuje. Priznati je treba, da ljudje verujejo in da imajo pravico do izražanja te vere. Kristjane je treba z zakonom zaščititi in ne kaznovati."@sl20
"Fru talman! De senaste åren har vi bevittnat en pågående kampanj för att inskränka religionsfriheten. Disciplinära åtgärder har vidtagits mot kristna sjuksköterskor för att de har erbjudit sig att be med patienterna, och idag har Lillian Ladele, en kristen borgerlig vigselförrättare som ombads att antingen fungera som förrättare för registrerade partnerskap eller bli uppsagd, dömts för religiös diskriminering vid Storbritanniens appellationsdomstol. Jämställdhetslagarna har inte lyckats skydda kristna – de har i själva verkan fått en motsatt effekt. En ändring av lagen om jämställdhet för att skydda kyrkors religionsfrihet röstades ner i underhuset för två veckor sedan, och det förekom anklagelser om inblandning från Europeiska kommissionen. Kommissionen, i sitt motiverade yttrande, förespråkade att Storbritannien måste begränsa säkerställandet av religionsfrihet i sina arbetsmarknadslagar. Jag anser att kommissionen borde skämmas. Man måste erkänna att människor har en tro och att de har rätt att uttrycka denna tro. Kristna bör skyddas och inte bestraffas av lagen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
"Equality Bill"8
"Lillian Ladele"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph