Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-363"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.21.2-363"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the somewhat misleading title of today’s debate includes the word ‘subsidiarity’. Subsidiarity, as I understand it, means taking decisions at the level closest to the citizen, and that level is the citizen – the individual citizen. What you are saying in your resolutions is that the rights of a national state are above the rights of individual citizens. It is our job in this House to protect the rights of citizens, not the rights of states. Secondly, if we consider – as you claim – that this is not a matter for the European Union, I would like to understand why these matters are included in the Copenhagen criteria, and why we demand from candidate countries that they respect the separation of church and state when we cannot demand that of our own Member States. Thirdly, colleagues, if you say that the European Parliament is not competent to talk about these matters, I wonder why we are competent to discuss matters like the shape of cucumbers but not the fundamental rights of our citizens. As to the European Convention on Human Rights and the Court ruling, we are now two weeks after the entry into force of the Lisbon Treaty, which requires that the EU accede to the Convention on Human Rights. Would it not be incomprehensible if we, at the same time, refused to accept the authority of the Court of Strasbourg? We cannot explain that to our citizens. Secondly, I think – and this has been said by Mr López before – politicians have no business interfering in Court rulings. Let the judges do their jobs. We may have an opinion – we may like the ruling or we may not like it – but we should not interfere in their work. My group, the ALDE Group – the European Liberals – is the champion of a Europe that is for all citizens. ALDE believes in a Europe of diversity, where everybody has the right to their own conscience, their own religion and even the freedom from religion. I will now conclude. The states – not the courts, the states – must ensure an environment where all citizens can live freely, according to their own conscience. They should be protected by the state, and I think the situation is very serious if they feel the need to go to court in order to defend themselves from the states. Colleagues, reject the EPP and ECR resolutions."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, poněkud zavádějící název dnešní rozpravy obsahuje slovo „subsidiarita“. Subsidiarita, jak ji chápu, znamená činit rozhodnutí na úrovni nejbližší občanům – a tato úroveň je občan, jednotlivý občan. Vy ve svých usneseních tvrdíte, že práva národního státu stojí nad právy jednotlivých občanů. Práce naší sněmovny je chránit práva občanů, nikoli práva států. Za druhé, jestliže se domníváme – jak tvrdíte –, že pro tuto záležitost není příslušná Evropská unie, ráda bych věděla, proč jsou tyto otázky zařazeny do kodaňských kritérií a proč požadujeme od kandidátských zemí, aby dodržovaly oddělení církve od státu, jestliže to nemůžeme požadovat od vlastních členských států. Za třetí, vážení kolegové, jestliže tvrdíte, že Evropský parlament není příslušný pro diskusi o těchto záležitostech, ráda bych věděla, jak je možné, že jsme oprávnění diskutovat o takových věcech, jako je tvar okurek, a nikoli o základních právech našich občanů. Pokud jde o Evropskou úmluvu o lidských právech a rozhodnutí soudu – nyní uplynuly dva týdny od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, jež vyžaduje, aby Evropská unie přistoupila k Úmluvě o lidských právech. Nebylo by nepochopitelné, kdybychom zároveň odmítli akceptovat pravomoci štrasburského soudu? To našim občanům nevysvětlíme. Za druhé se domnívám – a toto již řekl pan López –, že politikové nemají právo zasahovat do soudních rozhodnutí. Nechme soudce konat jejich práci. Můžeme zaujímat stanovisko – rozhodnutí se nám může líbit nebo nelíbit –, ale neměli bychom zasahovat do jejich práce. Moje skupina, skupina ALDE – evropští liberálové – chrání Evropu, která je pro všechny občany. Skupina ALDE věří v rozmanitou Evropu, v níž má každý právo na vlastní svědomí, vlastní náboženské vyznání a má i svobodu nemít žádné náboženské vyznání. Nyní učiním závěr. Státy – nikoli soudy, ale státy – musí zajistit prostředí, kde mohou žít všichni občané svobodně podle svého vlastního svědomí. Stát by je měl chránit, a já se domnívám, že situace je velmi vážná, jestliže cítíme potřebu se obracet na soud, abychom se bránili před státy. Vážení kolegové, zamítněte usnesení skupiny PPE a ECR."@cs1
"Fru formand! Den noget vildledende overskrift på dagens forhandling indeholder ordet "subsidiaritet". Subsidiaritet, som jeg forstår det, betyder at træffe beslutninger på det niveau, der er tættest på borgeren, og det niveau er borgeren – den enkelte borger. Det, som De siger i Deres beslutninger, er, at en nationalstats rettigheder står over de enkelte borgeres rettigheder. Det er vores job i Parlamentet at beskytte borgernes rettigheder, ikke staternes rettigheder. Hvis vi – som De hævder – betragter dette som en sag, der ikke vedrører EU, vil jeg gerne vide, hvorfor disse spørgsmål er medtaget i Københavnskriterierne, og hvorfor vi kræver af kandidatlandene, at de respekterer adskillelsen af kirke og stat, når vi ikke kan kræve det samme af vores egne medlemsstater. Hvis De for det tredje siger, at Parlamentet ikke har kompetence til at drøfte disse spørgsmål, vil jeg gerne vide, hvordan vi kan være kompetente til at drøfte spørgsmål som formen på agurker, men ikke vores borgeres grundlæggende rettigheder. Hvad angår den europæiske menneskerettighedskonvention og domstolsafgørelsen, er der nu to uger til Lissabontraktatens ikrafttræden, som kræver, at EU tiltræder menneskerettighedskonventionen. Ville det ikke være uforståeligt, hvis vi samtidig afviser at acceptere Strasbourgdomstolens myndighed? Det kan vi ikke forklare for vores borgere. Jeg mener dernæst – og det er tidligere blevet sagt af hr. López – at politikere ikke bør blande sig i domstolsafgørelser. Lad dommerne gøre deres job. Vi kan have en holdning – vi kan synes om afgørelsen eller ej – men vi bør ikke blande os i deres arbejde. Min gruppe, ALDE-Gruppen – Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa – er fortaler for et Europa, der er for alle borgere. ALDE-Gruppen tror på et Europa af mangfoldighed, hvor alle har ret til deres egen samvittighed, deres egen religion og endda frihed fra religion. Jeg vil nu afslutte. Staterne – ikke domstolene, staterne – skal sikre et miljø, hvor alle borgere kan leve frit efter deres egen samvittighed. De skal beskyttes af staten, og situationen er efter min mening meget alvorlig, hvis de føler behov for at gå til domstolene for at forsvare sig mod staterne. Jeg opfordrer medlemmerne til at forkaste beslutningerne fra PPE-Gruppen og ECR-Gruppen."@da2
"Frau Präsidentin, der etwas irreführende Titel der heutigen Aussprache beinhaltet den Begriff „Subsidiarität“. Subsidiarität bedeutet, so wie ich sie verstehe, dass Entscheidungen auf einer Ebene getroffen werden, die dem Bürger am nächsten ist, und diese Ebene ist der Bürger – der einzelne Bürger selbst. Was Sie in Ihren Entschließungsanträgen sagen, ist, dass die Rechte eines Staates über den Rechten einzelner Bürger stehen. Unsere Aufgabe in diesem Parlament ist es jedoch, die Rechte der Bürger und nicht die Rechte von Staaten zu schützen. Zweitens würde ich gerne wissen, warum wir diese Bereiche in die Kopenhagener Kriterien mit aufgenommen haben, wenn dies doch – wie Sie behaupten – keine Angelegenheit der Europäischen Union ist, und warum wir von Beitrittsländern verlangen, dass sie die Trennung zwischen Kirche und Staat befolgen, wenn wir dies nicht einmal von unseren eigenen Mitgliedstaaten verlangen können. Drittens, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sagen, dass das Europäische Parlament nicht zuständig sei, über diese Fragen zu debattieren, dann frage ich mich, warum wir dafür zuständig sind, über Fragen wie die Form von Gurken, nicht aber über die Grundrechte unserer Bürger zu diskutieren. Was die Europäische Menschenrechtskonvention und die Entscheidung des Gerichtshofs angeht, sind nun schon zwei Wochen seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, der den Beitritt der EU zur Menschenrechtskonvention fordert, vergangen. Wäre es nicht völlig unverständlich, wenn wir es gleichzeitig ablehnen, die Autorität des Straßburger Gerichtshofs anzuerkennen? Das können wir unseren Bürgern nicht erklären. Zweitens denke ich – wie auch Herr López bereits sagte – dass Politiker kein Recht haben, sich in Entscheidungen des Gerichtshofs einzumischen. Lassen Sie die Richter ihre Arbeit tun. Wir können unsere Meinung haben – die Entscheidung kann uns gefallen oder auch nicht – aber wir sollten uns nicht in ihre Arbeit einmischen. Meine Fraktion, die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten fur Europa, ist Verfechterin eines Europas für alle Bürger und glaubt an ein Europa der Vielfalt, in dem jeder das Recht auf seine eigenen Überzeugungen, seine eigene Religion und auch auf die Freiheit von der Religion hat. Ich komme nun zum Ende. Die Staaten – nicht die Gerichtshöfe, die Staaten – müssen ein Umfeld gewährleisten, in dem alle Bürger frei nach ihren eigenen Überzeugungen leben können. Sie sollten vom Staat geschützt werden, und ich denke, dass die Lage sehr ernst ist, wenn sie sich gezwungen sehen, vor Gericht zu ziehen, um sich gegen die Staaten zu verteidigen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lehnen Sie die Entschließungsanträge der EPP und ECR ab!"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ο κάπως παραπλανητικός τίτλος της σημερινής συζήτησης περιλαμβάνει τη λέξη «επικουρικότητα». Η επικουρικότητα, όπως την αντιλαμβάνομαι, σημαίνει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη και το επίπεδο αυτό είναι ο πολίτης – ο μεμονωμένος πολίτης. Αυτό που λέτε στα ψηφίσματά σας είναι ότι τα δικαιώματα των εθνικών κρατών βρίσκονται πάνω από τα δικαιώματα των μεμονωμένων πολιτών. Στο Σώμα αυτό, καθήκον μας είναι να προστατεύουμε τα δικαιώματα των πολιτών, όχι τα δικαιώματα των κρατών. Δεύτερον, εάν θεωρήσουμε –όπως ισχυρίζεστε– ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να καταλάβω για ποιον λόγο τα ζητήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης και για ποιον λόγο απαιτούμε από τις υποψήφιες χώρες να σεβαστούν τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, όταν αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το απαιτήσουμε από τα ίδια μας τα κράτη μέλη. Τρίτον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι αρμόδιο να συζητήσει για τα θέματα αυτά, αναρωτιέμαι για ποιον λόγο είμαστε αρμόδιοι να συζητήσουμε θέματα όπως το σχήμα των αγγουριών, αλλά όχι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μας. Ως προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την απόφαση του Δικαστηρίου, έχουν περάσει ήδη δύο εβδομάδες από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία απαιτεί την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δεν θα ήταν αδιανόητο αν την ίδια στιγμή αρνούμασταν να αποδεχθούμε την εξουσία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου; Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό στους πολίτες μας. Δεύτερον, θεωρώ –και αυτό ειπώθηκε πριν από τον κ. López– ότι οι πολιτικοί δεν έχουν καμία δουλειά να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις του Δικαστηρίου. Ας αφήσουμε τους δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους. Μπορούμε να έχουμε μια άποψη –μπορεί να μας αρέσει η απόφαση ή να μην μας αρέσει–, αλλά δεν θα πρέπει να αναμιχθούμε στο έργο τους. Η πολιτική μου ομάδα, η Ομάδα ALDE –οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι– είναι υπέρμαχος μιας Ευρώπης για όλους τους πολίτες. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη πιστεύει σε μια Ευρώπη πολυμορφίας, όπου ο καθένας έχει δικαίωμα στη δική του συνείδηση, τη δική του θρησκεία και ακόμη και στο να είναι αποδεσμευμένος από τη θρησκεία. Θα ολοκληρώσω αμέσως. Τα κράτη –όχι τα δικαστήρια, τα κράτη– πρέπει να διασφαλίσουν ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι οι πολίτες θα μπορούν να ζουν ελεύθερα, σύμφωνα με τη δική τους συνείδηση. Θα πρέπει να προστατεύονται από το κράτος, και πιστεύω ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή αν αισθάνονται την ανάγκη να προσφύγουν σε κάποιο δικαστήριο, προκειμένου να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους από τα κράτη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απορρίψτε τα ψηφίσματα της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών."@el10
"Señora Presidenta, el hasta cierto punto engañoso título del debate de hoy incluye la palabra «subsidiariedad». Subsidiariedad, como yo la entiendo, significa la toma de decisiones en el nivel más próximo al ciudadano y ese nivel es el ciudadano, el ciudadano individual. Lo que ustedes dicen en sus resoluciones es que los derechos de un Estado nacional están por encima de los derechos de los ciudadanos individuales. Nuestro trabajo en esta Cámara consiste en proteger los derechos de los ciudadanos, no los derechos de los Estados. En segundo lugar, si consideramos —como ustedes defienden— que este no es un tema que deba tratar la Unión Europea, me gustaría entender por qué estas cuestiones se incluyen en los criterios de Copenhague y por qué le pedimos a los países candidatos que respeten la separación de Iglesia y Estado cuando no podemos pedirle eso a nuestros propios Estados miembros. En tercer lugar, Señorías, si dicen que el Parlamento Europeo no es competente para hablar sobre estos temas, me pregunto por qué somos competentes para debatir cuestiones como la forma de los pepinos pero no los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. En cuanto al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la sentencia del Tribunal, han transcurrido ya dos semanas desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que exige que la UE suscriba el Convenio de Derechos Humanos. ¿No resultaría incompresible que, al mismo tiempo, nos negáramos a aceptar la autoridad del Tribunal de Estrasburgo? No podemos explicar eso a nuestros ciudadanos. En segundo lugar, opino, y ya lo mencionó anteriormente el señor López, que los políticos no deben interferir con las decisiones judiciales. Dejemos que los jueces hagan su trabajo. Podemos tener una opinión —puede gustarnos o no el veredicto—, pero no debemos interferir con su trabajo. Mi Grupo, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, defiende una Europa para todos los ciudadanos. Creemos en una Europa de la diversidad, en la que cualquiera tiene derecho a su propia conciencia, su propia religión e incluso la libertad religiosa. Ya termino. Los Estados —no los tribunales, los Estados— deben garantizar un entorno en el que todos los ciudadanos puedan vivir en libertad, de acuerdo con su propia conciencia. El Estado debería protegerles y opino que la situación es muy grave si ven necesario ir a los tribunales para defenderse de los Estados. Señorías, rechazo las resoluciones del PPE y ECR."@es21
"Austatud juhataja! Tänase arutelu mõnevõrra eksitav pealkiri sisaldab sõna „subsidiaarsus”. Nii nagu mina mõistan, tähendab subsidiaarsus otsuste tegemist kodanikule kõige lähemal tasandil, ning see tasand on kodaniku ehk üksikisiku tasand. Teie kinnitate oma resolutsioonides, et rahvusriigi õigused on üksikisiku õiguste suhtes ülimuslikud. Meie ülesanne siin Euroopa Parlamendis on kaitsta kodanike õigusi, mitte riikide õigusi. Teiseks, kui me leiame – nagu te väidate – et see ei ole Euroopa Liidu asi, siis tahaksin teada, miks kuuluvad need küsimused Kopenhaageni kriteeriumide alla ning miks me nõuame kandidaatriikidelt, et nad austaksid kiriku ja riigi lahusust, kui me ei saa nõuda seda oma enda liikmesriikidelt. Kolmandaks, head kolleegid, kui te ütlete, et Euroopa Parlament ei ole pädev neil teemadel rääkima, siis imestan, kuidas me oleme pädevad arutama kurkide kuju, aga mitte oma kodanike põhiõigusi. Kui rääkida Euroopa inimõiguste konventsioonist ja sellest kohtuotsusest, siis praegu on meil möödas kaks nädalat Lissaboni lepingu jõustumisest, mille kohaselt peab EL ühinema inimõiguste konventsiooniga. Kas see ei tekitaks segadust, kui keelduksime me samal ajal tunnistamast Strasbourgi kohtu autoriteeti? Me ei saa seda oma kodanikele öelda. Teiseks arvan – ja seda ütles enne ka härra López –, et poliitikute asi pole sekkuda kohtu otsustesse. Las kohtunikud teevad oma tööd. Meil võib olla oma arvamus, meile võib see otsus meeldida või mitte, aga me ei peaks sekkuma nende töösse. Minu fraktsioon ALDE – Euroopa liberaalid – võitleb sellise Euroopa nimel, mis seisab kõikide kodanike eest. ALDE usub mitmekesisesse Euroopasse, kus igaühel on õigus oma südametunnistusele, oma usule ja isegi usu puudumisele. Teen nüüd kokkuvõtte. Riigid – mitte kohtud, vaid riigid – peavad tagama keskkonna, kus kõik kodanikud saaksid vabalt elada vastavalt oma südametunnistusele. Riik peaks neid kaitsma ja ma arvan, et olukord on väga tõsine, kui kodanikud tunnevad vajadust pöörduda kohtusse, et end riigi eest kaitsta. Kallid kolleegid, lükake PPE ja ECRi resolutsioonid tagasi."@et5
"Arvoisa puhemies, tämänpäiväisen keskustelun jokseenkin harhaanjohtava otsikko sisältää sanan "toissijaisuus". Toissijaisuus, niin kuin minä sen ymmärrän, tarkoittaa päätösten tekemistä tasolla, joka on mahdollisimman lähellä kansalaisia eli yksittäisen kansalaisen tasolla. Nyt teidän päätöslauselmassanne sanotaan, että kansallisvaltion oikeudet ovat yksittäisten kansalaisten oikeuksien yläpuolella. Meidän tehtävämme tässä parlamentissa on suojella kansalaisten oikeuksia, ei valtioiden oikeuksia. Toiseksi, jos otetaan huomioon, että tämä ei ole Euroopan unionin asia – kuten te väitätte – haluaisin tietää, miksi nämä asiat sisältyvät Kööpenhaminaan kriteereihin ja miksi me vaadimme ehdokasmaita kunnioittamaan kirkon ja valtion erottamista toisistaan, jos me emme voi vaatia sitä omilta jäsenvaltioiltamme. Kolmanneksi, hyvät kollegat, jos te sanotte, että keskustelu näistä asioista ei kuulu Euroopan parlamentin toimivaltaan, ihmettelen, miksi toimivaltaamme kuuluu keskustelu sellaisista asioista kuin kurkkujen muoto mutta ei keskustelu kansalaistemme perusoikeuksista. Mitä tulee Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen ja tuomioistuimen päätökseen, nyt on kulunut kaksi viikkoa Lissabonin sopimuksen voimaantulosta, jossa edellytetään EU:n liittymistä ihmisoikeusyleissopimukseen. Eikö olisi käsittämätöntä, jos me samanaikaisesti kieltäytyisimme hyväksymästä Strasbourgin tuomioistuimen valtaa? Sitä emme pysty selittämään kansalaisillemme. Toiseksi olen sitä mieltä – saman on jo sanonut kollega López – että poliitikoilla ei ole mitään oikeutta puuttua tuomioistuimen päätöksiin. Tuomarien on annettava tehdä työnsä. Meillä voi olla mielipide – päätös saattaa olla mieleisemme tai sitten ei – mutta meidän ei pidä puuttua heidän työhönsä. Minun ryhmäni, ALDE-ryhmä – eurooppalaiset liberaalit – on kaikkien kansalaisten Euroopan puolustaja. ALDE uskoo monimuotoiseen Eurooppaan, missä jokaisella on oikeus omaan omaantuntoon, omaan uskontoon ja myös uskonnonvapauteen. Päätän nyt puheenvuoroni. Valtioiden – ei tuomioistuinten vaan valtioiden – on taattava ympäristö, jossa kaikki kansalaiset voivat elää vapaasti omantuntonsa mukaisesti. Valtion pitäisi suojella heitä, ja mielestäni tilanne on erittäin vakava, jos he tuntevat tarvetta viedä asia oikeuteen puolustaakseen itseään valtiolta. Kollegat, hylätkää EPP:n ja ECR:n päätöslauselmat."@fi7
"Madame la Présidente, l’intitulé quelque peu trompeur du débat d’aujourd’hui contient le terme «subsidiarité». Or, la subsidiarité telle que je l’entends signifie prendre des décisions au niveau le plus proche possible du citoyen, et ce niveau est le citoyen – le citoyen individuel. Ce que vous affirmez dans vos résolutions est que les droits d’un État national prévalent sur les droits des citoyens individuels. Le rôle de ce Parlement est de protéger les droits des citoyens, et pas les droits des États. Deuxièmement, si nous estimons, comme vous l’affirmez, que cette matière ne relève pas des compétences de l’Union européenne, je voudrais comprendre pourquoi ces questions sont incluses dans les critères de Copenhague, et pourquoi nous exigeons des pays candidats qu’ils respectent la séparation de l’Église et de l’État alors que nous ne pouvons l’exiger de nos États membres. Troisièmement, chers collègues, si vous affirmez que le Parlement européen n’est pas compétent pour débattre de ces matières, je me demande pourquoi nous pouvons discuter de sujets tels que la forme des concombres mais pas des droits fondamentaux de nos concitoyens. Pour ce qui est de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’arrêt de la Cour, cela fait maintenant deux semaines que le traité de Lisbonne est entré en vigueur. Or, ce Traité requiert que l’UE adhère à ladite Convention. Ne serait-il pas incompréhensible qu’au même moment, nous refusions d’accepter l’autorité de la Cour de Strasbourg? Nous ne pouvons expliquer cela à nos concitoyens. Ensuite, je pense – et cela a déjà été dit par M. López – que les personnalités politiques ne peuvent intervenir dans les arrêts de la Cour. Laissons les juges faire leur travail. Nous pouvons avoir un avis – nous pouvons aimer l’arrêt ou pas – mais nous ne devons pas intervenir dans leur travail. Mon groupe, le groupe ALDE – les libéraux européens – défend une Europe pour tous les citoyens. L’ALDE croit en une Europe de la diversité, où chacun a le droit à sa propre conscience, à sa propre religion et à l’absence de religion. Pour conclure, je dirai que les États – pas les tribunaux, les États – doivent garantir un environnement où tous les citoyens peuvent vivre librement, selon leur propre conscience. Ils doivent être protégés par l’État et je pense que la situation est très grave s’ils doivent aller en justice pour se défendre contre les États. Chers collègues, rejetez les résolutions du PPE et de l’ECR."@fr8
"Elnök asszony, a mai vita némileg félrevezető címe tartalmazza a „szubszidiaritás” szót is. Tudomásom szerint a szubszidiaritás azt jelenti, hogy a polgárokhoz legközelebb álló szinten hozzuk a döntéseket, ez a szint pedig maga a polgár – az egyes polgár. Önök azt mondják a határozataikban, hogy a nemzetállamok jogai az egyes polgárok jogai felett állnak. Ebben a Házban nekünk az a feladatunk, hogy az egyes polgárok jogait védjük, nem pedig az államok jogait. Másodszor, ha figyelembe vesszük azt, amit Önök mondanak, hogy ez nem európai uniós ügy, akkor szeretném tudni, hogy miért szerepel ez a kérdés a koppenhágai kritériumok között, és miért követeljük a tagjelölt országoktól azt, hogy tartsák tiszteletben az egyház és az állam különválasztását, mikor ezt a már meglévő tagállamainktól sem tudjuk megkövetelni. Harmadszor, tisztelt kollégák, ha azt mondják, hogy az Európai Unió nem illetékes abban, hogy ezeket a kérdéseket megtárgyalja, akkor vajon miért vagyunk illetékesek olyan kérdések megvitatásában, mint például az uborkák alakja, miközben a polgárok alapvető jogairól nem beszélhetünk. Ami pedig az emberi jogokról szóló európai egyezményt és a Bíróság döntését illeti, a Lisszaboni Szerződés már két hete életbe lépett, és ez megköveteli, hogy az EU tartsa be az emberi jogokról szóló egyezményt. Nem lenne-e érthetetlen, ha ezzel egy időben mi nem lennénk hajlandók elfogadni a strasbourgi bíróság hatáskörét? Ezt nem tudnánk megmagyarázni a polgárainknak. Másodszor úgy gondolom – és ezt López úr már elmondta előttem –, hogy a politikusoknak nem kell beleszólniuk a bírósági döntésekbe. Hagyjuk a bírákat nyugodtan dolgozni. Lehet, hogy van véleményünk – a döntés tetszhet vagy nem tetszhet –, de nem szabad beavatkoznunk a munkájukba. Az én képviselőcsoportom, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport olyan Európáért száll síkra, amely minden polgár Európája. Mi a sokféle Európában hiszünk, amelyben mindenkinek joga van a saját lelkiismeretéhez, saját vallásához és még ahhoz is, hogy ne legyen vallásos. Ezzel zárom is a felszólalásomat. Az államoknak – tehát nem a bíróságoknak, hanem az államoknak – olyan környezetet kell biztosítaniuk, amelyben minden polgár szabadon élhet, a saját lelkiismerete szerint. Az államnak meg kell őket védenie, és szerintem nagyon súlyos a helyzet, ha úgy érzik, hogy bírósághoz kell fordulniuk azért, hogy védelmet találjanak az államok ellen. Tisztelt kollégák, utasítsuk el az EPP és az ECR állásfoglalásait!"@hu11
"Signora Presidente, il titolo dell'odierna discussione è vagamente fuorviante, dal momento che contiene il termine "sussidiarietà". La sussidiarietà – per quanto ne so – significa prendere decisioni al livello più vicino al cittadino, ossia al livello del singolo cittadino. Le vostre risoluzioni sostengono invece che i diritti dello Stato nazionale prevalgono su quelli dei singoli cittadini. Il compito di quest'Assemblea è tutelare i diritti dei singoli cittadini, non quelli degli Stati. Se inoltre – com'è stato detto – non è una questione di competenza dell'Unione europea, vorrei capire come mai rientra tra i criteri di Copenhagen e perché si richieda ai paesi candidati di rispettare la separazione tra Chiesa e Stato quando invece non si può pretendere che gli Stati membri facciano lo stesso. Onorevoli colleghi, se si nega che il Parlamento europeo abbia la competenza per discutere questi probelmi, mi chiedo come mai abbiamo facoltà di disquisire sulla forma dei cetrioli, ma non dei diritti fondamentali dei nostri cittadini. Quanto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la sentenza della Corte: sono passate due settimane dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che prevede l'adesione dell'UE alla Convenzione dei diritti dell'uomo; non sarebbe assurdo se, al contempo, ci rifiutassimo di riconoscere l'autorità della Corte di Strasburgo? Come lo spiegheremmo ai cittadini? Credo inoltre – come ha detto l'onorevole López – che i politici non abbiano alcun diritto di interferire con le sentenze della Corte. Lasciamo che i giudici facciano il loro lavoro; possiamo condividere o meno le sentenze, ma non dobbiamo in nessun caso interferire con il loro lavoro. L'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa sostiene l'idea di un'Europa per tutti i cittadini, crede nell'Europa della diversità, in cui tutti hanno diritto alla propria coscienza, alla propria fede e finanche alla libertà dalla religione. Concludo dicendo che spetta agli Stati, non ai tribunali, garantire un clima in cui tutti i cittadini possano vivere liberi, nel rispetto della propria coscienza. Spetta agli Stati proteggere i cittadini: la situazione si fa estremamente seria quando i cittadini sentono di doversi rivolgere a un tribunale per difendersi dagli Stati. Onorevoli colleghi, vi invito a respingere le risoluzioni di gruppi EPP ed ECR."@it12
"Ponia pirmininke, šios dienos diskusijų temos pavadinime yra šiek tiek klaidinantis žodis „subsidiarumas“. Mano supratimu, subsidiarumas reiškia, kad sprendimai priimami arčiausiu šalia piliečių esančiu lygmeniu, ir šis lygmuo yra pilietis – atskiras pilietis. Tuo tarpu jūs savo rezoliucijose teigiate, kad tautinės valstybės teisės yra viršesnės už individualių piliečių teises. Mūsų darbas šiuose rūmuose yra ginti ne valstybių, o piliečių teises. Antra, jeigu laikysime, kad šis klausimas, kaip jūs teigiate, nepriklauso Europos Sąjungos kompetencijai, norėčiau sužinoti, kodėl tokie klausimai yra tarp Kopenhagos kriterijų ir kodėl mes reikalaujame iš šalių kandidačių, kad jos gerbtų bažnyčios atskyrimą nuo valstybės, kai negalime reikalauti to paties iš savo valstybių narių. Trečia, kolegos, jeigu sakote, kad Europos Parlamentas neturi kompetencijos svarstyti šio pobūdžio klausimų, tuomet įdomu, kodėl esame kompetentingi aptarinėti tokius dalykus, kaip agurkų forma, o pagrindinių savo piliečių teisių aptarti negalime. Kalbant apie Europos žmogaus teisių konvenciją ir teismo nutarimą, jau dvi savaitės, kaip įsigaliojo Lisabonos sutartis, kurioje reikalaujama, kad ES prisijungtų prie Žmogaus teisių konvencijos. Ar nebūtų tuo pat metu nesuvokiama, jeigu atsisakytume paklūsti Strasbūro teismo sprendimams? Mes negalėtume paaiškinti šito savo piliečiams. Antra, aš manau – ir tai jau yra minėjęs J. F. López Aguilar – kad politikai neturi teisės kištis į teismo nutarimus. Tegul teisėjai atlieka savo darbą. Galime turėti savo nuomonę – nutarimas mums gali patikti arba nepatikti, tačiau neturėtume kištis į jų darbą. Mano frakcija, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija (ALDE), pasisako už Europą visiems piliečiams. Mano frakcija tiki įvairiapuse Europa, kurioje kiekvienas turi teisę į savo sąžinę, savo religiją ir netgi laisvę nuo religijos. Baigdama norėčiau apibendrinti, kad valstybės – ne teismai, o valstybės – turi užtikrinti tokią aplinką, kurioje visi piliečiai gali gyventi laisvai pagal savo pačių sąžinę. Juos turėtų ginti valstybė, ir aš manau, kad padėtis iš tiesų rimta, jei tenka eiti į teismą, kad apsigintum nuo valstybės. Gerbiami kolegos, prašome nepritarti PPE ir ECR frakcijų rezoliucijoms."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, šodienas debašu maldinošajā nosaukumā ir arī vārds „subsidiaritāte”. Pirmkārt, manā izpratnē vārds „subsidiaritāte” nozīmē pieņemt lēmumus iedzīvotājiem vistuvākajā līmenī jeb iedzīvotāju — atsevišķu pilsoņu — līmenī. Jūsu rezolūcijās ir teikts, ka valstu tiesības ir svarīgākas par atsevišķu iedzīvotāju tiesībām. Šī Parlamenta pienākums ir aizsargāt iedzīvotāju, nevis valstu intereses. Otrkārt, pieņemot — kā jūs apgalvojat —, ka šis jautājums neietilpst Eiropas Savienības kompetencē, es gribētu zināt, kāpēc šie jautājumi ir iekļauti Kopenhāgenas kritērijos un kāpēc mēs pieprasām, lai kandidātvalstīs pastāvētu robeža starp baznīcu un valsti, ja mēs to nevaram prasīt pat mūsu pašu dalībvalstīm. Treškārt, godātie kolēģi, ja jūs sakāt, ka šie jautājumi neietilpst Eiropas Parlamenta kompetencē, tad kā var būt, ka mēs varam diskutēt, piemēram, par gurķu formu, bet nevaram diskutēt par iedzīvotāju pamattiesībām. Runājot par Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Tiesas lēmumu, ir pagājušas divas nedēļas, kopš ir stājies spēkā Lisabonas līgums, kas paredz ES pievienošanos Cilvēktiesību konvencijai. Vai nebūtu jocīgi, ja tajā pašā laikā mēs atteiktos pieņemt Strasbūras tiesas autoritāti? Mēs to iedzīvotājiem nevaram paskaidrot. Es arī uzskatu, ka — un to jau minēja kungs — politiķi nedrīkst iejaukties Tiesas lēmumos. Ir jāļauj tiesnešiem darīt savu darbu. Mums šie lēmumi var patikt vai nepatikt, taču mums nevajadzētu iejaukties viņu darbā. Manis pārstāvētā Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa aizstāv Eiropas jeb visu iedzīvotāju intereses, atbalstot dažādību Eiropā, kur ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, reliģiju un pat brīvību no reliģijas. Un nobeigumā es vēlos teikt, ka valstīm — tieši valstīm, nevis tiesām — ir jānodrošina vide, kurā visi iedzīvotāji var dzīvot brīvi saskaņā ar savu sirdsapziņu. Valstīm būtu jāaizsargā savi iedzīvotāji, un, manuprāt, tas, ka viņi uzskata par nepieciešamību vērsties tiesā, lai aizstāvētu sevi no valsts, liecina, ka situācija ir ļoti nopietna. Kolēģi, noraidiet Eiropas Tautas partijas grupas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas rezolūcijas."@lv13
"Madam President, the somewhat misleading title of today’s debate includes the word ‘subsidiarity’. Subsidiarity, as I understand it, means taking decisions at the level closest to the citizen, and that level is the citizen – the individual citizen. What you are saying in your resolutions is that the rights of a national state are above the rights of individual citizens. It is our job in this House to protect the rights of citizens, not the rights of states. Secondly, if we consider – as you claim – that this is not a matter for the European Union, I would like to understand why these matters are included in the Copenhagen criteria, and why we demand from candidate countries that they respect the separation of church and state when we cannot demand that of our own Member States. Thirdly, colleagues, if you say that the European Parliament is not competent to talk about these matters, I wonder why we are competent to discuss matters like the shape of cucumbers but not the fundamental rights of our citizens. As to the European Convention on Human Rights and the Court ruling, we are now two weeks after the entry into force of the Lisbon Treaty, which requires that the EU accede to the Convention of Human Rights. Would it not be incomprehensible if we at the same time refused to accept the authority of the Court of Strasbourg? We cannot explain that to our citizens. Secondly, I think – and this has been said by Mr López before – politicians have no business interfering in Court rulings. Let the judges do their jobs. We may have an opinion – we may like the ruling or we may not like it – but we should not interfere in their work. My group, the ALDE Group – the European Liberals – is the champion of a Europe that is for all citizens. ALDE believes in a Europe of diversity, where everybody has the right to their own conscience, their own religion and even the freedom from religion. I will now conclude. The states – not the courts, the states – must ensure an environment where all citizens can live freely, according to their own conscience. They should be protected by the state, and I think the situation is very serious if they feel the need to go to court in order to defend themselves from the states. Colleagues, reject the EPP and ECR resolutions."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, de enigszins misleidende titel van het debat van vandaag bevat het woord ‘subsidiariteitsbeginsel’. Subsidiariteit, zoals ik het versta, betekent besluiten nemen op het niveau dat het dichtst bij de burger ligt, en dat niveau is de burger – de individuele burger. Wat u zegt in uw resoluties is dat de rechten van een nationale staat boven de rechten van individuele burgers staan. Het is onze taak in dit Parlement om de rechten van burgers te beschermen, niet de rechten van staten. Op de tweede plaats zou ik, als we van mening zijn dat dit, zoals u beweert, geen zaak voor de Europese Unie is, graag willen weten waarom deze zaken zijn opgenomen in de criteria van Kopenhagen en waarom we van kandidaat-landen eisen dat zij de scheiding tussen kerk en staat respecteren, terwijl we dat niet van onze eigen lidstaten kunnen eisen. Op de derde plaats, collega's, als u zegt dat het Europees Parlement niet bevoegd is om over deze zaken te spreken, vraag ik mij af waarom wij wel bevoegd zijn om zaken te bespreken zoals de vorm van komkommers, maar niet de grondrechten van onze burgers. Wat betreft het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de uitspraak van het Hof, zijn er inmiddels twee weken verstreken sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, dat eist dat de EU toetreedt tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Zou het niet onbegrijpelijk zijn als we tegelijkertijd weigeren om het gezag van het Hof van Straatsburg te accepteren? We kunnen dan niet uitleggen aan onze burgers. Op de tweede plaats ben ik van mening – en dit is eerder door de heer López gezegd – dat politici zich niet dienen te bemoeien met uitspraken van het Hof. Laat de rechters hun werk doen. Wij kunnen een mening hebben – de uitspraak kan ons aanstaan of niet aanstaan – maar we mogen ons niet bemoeien met hun werk. Mijn Fractie, de ALDE-Fractie – de Europese Liberalen –, is voorvechter van een Europa dat voor alle burgers is. ALDE gelooft in een Europa van diversiteit waar iedereen recht heeft op zijn of haar eigen geweten, zijn of haar eigen religie en zelfs de vrijheid om geen religie te hebben. Ik zal nu afronden. De staten – niet de rechtbanken, maar de staten – moeten een omgeving waarborgen waarin alle burgers vrij kunnen leven volgens hun eigen geweten. Zij moeten worden beschermd door de staat, en ik denk dat de situatie heel ernstig is als zij het gevoel hebben dat ze naar de rechter moeten stappen om zich te verdedigen tegen de staten. Collega's, verwerp de resoluties van de PPE en ECR."@nl3
"Pani przewodnicząca! Nieco mylący tytuł dzisiejszej debaty zawiera słowo „pomocniczość”. Pomocniczość, tak jak ja ją rozumiem, oznacza podejmowanie decyzji na szczeblu najbliższym obywatelowi, a tym poziomem jest obywatel – pojedynczy obywatel. W państwa rezolucjach jest mowa o tym, że prawa państwa narodowego są ponad prawami pojedynczych obywateli. Naszym zadaniem w tej Izbie jest ochrona praw obywateli, nie praw państw. Po drugie, jeśli uznamy – jak państwo twierdzą – że nie jest to sprawą Unii Europejskiej, to chciałabym zrozumieć, dlaczego te kwestie są uwzględnione w kryteriach kopenhaskich i dlaczego wymagamy od państw kandydujących poszanowania rozdziału kościoła od państwa, jeśli nie możemy wymagać tego od naszych własnych państw członkowskich. Po trzecie, koledzy, skoro mówicie, że Parlament Europejski nie ma kompetencji, by wypowiadać się w tych sprawach, to zastanawiam się, czemu mamy kompetencje w zakresie omawiania takich kwestii jak kształt ogórka, ale nie w kwestii podstawowych praw naszych obywateli. Co się zaś tyczy europejskiej konwencji praw człowieka i wyroku trybunału, dwa tygodnie temu wszedł w życie traktat lizboński, na mocy którego wymagane jest przystąpienie UE do konwencji praw człowieka. Czyż nie byłoby niezrozumiałe gdybyśmy jednocześnie odmówili uznania autorytetu strasburskiego trybunału? Nie jesteśmy w stanie wyjaśnić tego naszym obywatelom. Po drugie, sądzę – i powiedział to już pan poseł López – że politycy nie powinni mieszać się do wyroków trybunału. Niech sędziowie wykonują swoją pracę. My możemy mieć swoje zdanie – wyrok może nam się podobać lub nie – lecz nie powinniśmy ingerować w ich pracę. Moja grupa, grupa ALDE – Europejscy Liberałowie – jest orędownikiem Europy dla wszystkich obywateli. ALDE wierzy w Europę różnorodności, gdzie wszyscy mają prawo do swego własnego sumienia, własnej religii, a nawet wolności od religii. Zakończę moją wypowiedź. Państwa – nie sądy, lecz właśnie państwa – muszą zapewnić środowisko, gdzie wszyscy obywatele mogą żyć swobodnie, zgodnie z własnym sumieniem. Powinni być oni chronieni przez państwo i myślę, że sytuacja jest bardzo poważna, skoro uznają, że muszą zwrócić się do sądu, by bronić się przed państwem. Koleżanki i koledzy posłowie! Odrzućcie rezolucje autorstwa grup EPP i ECR."@pl16
"Senhora Presidente, o título, um tanto ou quanto enganoso, do debate de hoje inclui a palavra “subsidiariedade”. Subsidiariedade, a meu ver, significa tomar decisões a um nível mais próximo do cidadão, ou seja, do cidadão individual. O que estão a dar a entender através das vossas resoluções é que os direitos de um Estado estão acima dos direitos individuais dos cidadãos. É nosso dever nesta Assembleia proteger os direitos dos cidadãos, e não os direitos dos Estados. Em segundo lugar, se consideramos – como estão aqui a pretender – que isto não é um assunto da competência da União Europeia, gostaria que me explicassem porque é que estas questões se incluem nos critérios de Copenhaga, e porque é que exigimos dos países candidatos à adesão à União que respeitem a separação entre a Igreja e o Estado quando não podemos exigi-lo dos próprios Estados-Membros. Em terceiro lugar, caros Colegas, se consideram que o Parlamento Europeu não é competente para discutir estes assuntos, gostaria de saber por que razão temos competência para discutir matérias como a forma dos pepinos, mas não para discutir os direitos fundamentais dos nossos cidadãos. Quanto à Convenção Europeia dos Direitos do Homem e à decisão do tribunal, gostaria de chamar a vossa a atenção para o facto de que já passaram duas semanas desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que exige que a União Europeia subscreva a Convenção dos Direitos do Homem. Não seria incompreensível se, simultaneamente, nos recusássemos a aceitar a autoridade do tribunal de Estrasburgo? Não poderemos explicar isso aos cidadãos europeus. Por outro lado, penso – e isto já foi dito pelo senhor deputado López – que não compete aos políticos interferirem em decisões judiciais. Deixem os juízes fazer o seu trabalho. Podemos ter a nossa opinião – podemos gostar ou não da decisão – mas não devemos interferir no seu trabalho. O meu grupo, o Grupo ALDE – dos Liberais pela Europa – defende uma Europa para todos os cidadãos. O Grupo ALDE acredita numa Europa de diversidade, onde cada um tem direito à sua consciência, à sua religião e até mesmo à liberdade de não ter religião. Passo a concluir. Os Estados – não os tribunais, mas os Estados – devem garantir que todos os cidadãos possam viver livremente, de acordo com a sua própria consciência. Os cidadãos devem ser protegidos pelo Estado, e penso que é grave quando sentem necessidade de ir a tribunal para se defenderem dos Estados. Caros Colegas, rejeitem as resoluções dos grupos PPE e ECR."@pt17
"Dnă preşedintă, titlul oarecum înşelător al dezbaterii de astăzi include cuvântul „subsidiaritate”. Subsidiaritatea, astfel cum o înţeleg eu, înseamnă luarea de decizii la nivelul cel mai apropiat de cetăţean şi acel nivel este cetăţeanul – cetăţeanul individual. Afirmaţiile dumneavoastră din aceste rezoluţii sunt că drepturile unui stat naţional se găsesc deasupra drepturilor cetăţenilor individuali. Este de datoria noastră în această Cameră să protejăm drepturile cetăţenilor, nu drepturile statelor. În al doilea rând, dacă considerăm – aşa cum susţineţi dumneavoastră – că aceasta nu este o problemă pentru Uniunea Europeană, aş dori să înţeleg de ce aceste chestiuni sunt incluse în criteriile de la Copenhaga şi de ce le solicităm ţărilor candidate să respecte separarea dintre biserică şi stat atunci când nu putem solicita acest lucru propriilor noastre state membre. În al treilea rând, dragi colegi, dacă afirmaţi că Parlamentul European nu deţine competenţa de a discuta aceste chestiuni, mă întreb de ce avem competenţa de a discuta despre chestiuni cum ar fi forma castraveţilor dar nu despre drepturile fundamentale ale cetăţenilor noştri. În ceea ce priveşte Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi hotărârea Curţii, suntem la două săptămâni de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care solicită ca UE să subscrie la Convenţia drepturilor omului. Nu ar fi de neînţeles dacă, în acelaşi timp, am refuza să acceptăm autoritatea Curţii de la Strasbourg? Nu putem explica acest lucru cetăţenilor noştri. În al doilea rând, cred că – şi acest lucru a mai fost afirmat de dl López înainte – politicienii nu trebuie să se implice în deciziile Curţii. Să-i lăsăm pe judecători să-şi facă treaba. Putem avea o opinie – ne poate plăcea sau nu decizia – dar nu ar trebuie să intervenim în activitatea acestora. Grupul meu, Grupul ALDE – liberalii europeni – este campionul unei Europe care este pentru toţi cetăţenii. ALDE crede într-o Europă a diversităţii, unde fiecare are dreptul la propria sa conştiinţă, propria sa religie şi chiar la eliberarea de religie. Acum voi încheia. Statele – nu curţile, statele – trebuie să asigure un mediu în care toţi cetăţenii pot trăi liber, conform propriei lor conştiinţe. Aceştia ar trebui protejaţi de către stat şi cred că situaţia este foarte gravă dacă aceştia simt nevoia să se prezinte în instanţă pentru a se apăra de state. Dragi colegi, respingeţi rezoluţiile PPE şi ECR."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, tak trochu zavádzajúci názov dnešnej rozpravy zahŕňa slovo „subsidiarita“. Subsidiarita, tak ako ju ja chápem, znamená rozhodovanie na úrovni čo najbližšie k občanovi a táto úroveň je občan – ako jednotlivec. To, čo hovoríte vo svojich uzneseniach, je, že práva jednotlivých štátov sú nadradené právam občanov ako jednotlivcov. Našou úlohou v tomto Parlamente je však chrániť práva občanov a nie práva jednotlivých štátov. Po druhé, ak vezmeme do úvahy – ako tvrdíte vy –, že toto nie je otázka pre Európsku úniu, chcela by som vedieť, prečo sú tieto otázky zahrnuté v kodanských kritériách a prečo žiadame od kandidátskych krajín, aby dodržiavali oddelenie cirkvi od štátu, keď to nemôžeme žiadať od našich členských štátov. Po tretie, vážení kolegovia, ak hovoríte, že Európsky parlament nie je oprávnený hovoriť o týchto otázkach, som zvedavá, prečo sme oprávnení diskutovať o veciach ako je tvar uhoriek, ale nie o základných právach našich občanov. Pokiaľ ide o Európsky dohovor o ľudských právach a rozhodnutie súdu, prešli práve dva týždne od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá požaduje pristúpenie EÚ k Dohovoru o ľudských právach. Nebolo by to nepochopiteľné, keby sme zároveň odmietli akceptovať právomoc súdu v Štrasburgu? To našim občanom nemôžeme vysvetliť. Po druhé, myslím si – a toto už povedal predo mnou aj pán López –, že politici nemajú zasahovať do rozhodnutí súdu. Nechajte sudcov, aby si robili svoju prácu. Môžeme mať svoj názor – môžeme s rozhodnutím súhlasiť alebo nesúhlasiť –, ale nemali by sme zasahovať do ich práce. Naša skupina – Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu – je zástancom takej Európy, ktorá je pre všetkých občanov. Skupina ALDE verí v rôznorodosť Európy, kde má každý právo na svoje svedomie, svoje náboženské vyznanie a dokonca aj právo nemať žiadne náboženské vyznanie. Prejdem teraz k záveru. Štáty – nie súdy, ale štáty – musia zabezpečiť pre svojich občanov prostredie, v ktorom môžu žiť slobodne, v súlade so svojím svedomím. Štát by ich mal chrániť a myslím, že situácia je veľmi vážna, keď cítia potrebu obracať sa na súd, aby sa mohli brániť pred štátom. Vážení kolegovia, odmietnite uznesenia skupín PPE a ECR."@sk19
"Gospa predsednica, v nekoliko zavajajočem naslovu današnje razprave je vključena beseda „subsidiarnost“. Subsidiarnost, kakor jo razumem, pomeni sprejemanje odločitev na ravni, ki je najbližje državljanu in ta raven je državljan – posamezen državljan. To, kar pravite v svojih resolucijah, je, da so pravice nacionalne države nad pravicami posameznih državljanov. Naše naloga v tem Parlamentu je zaščititi pravice državljanov, ne pravice držav. Drugič, če upoštevamo – kakor trdite –, da to ni stvar Evropske unije, bi rada razumela zakaj so te zadeve vključene v københavnskih merilih in zakaj zahtevamo od držav kandidatk, da spoštujejo ločevanje cerkve od države, če tega ne moremo zahtevati od svojih držav članic. Tretjič, kolegi, če pravite, da Evropski parlament ni pristojen za govorjenje o teh stvareh, se sprašujem, zakaj smo pristojni za razpravljanje o stvareh, kot je oblika kumaric, a ne o temeljnih pravicah naših državljanov. Glede Evropske konvencije o človekovih pravicah in sodbi sodišča, sedaj sta pretekla dva tedna od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki zahteva, da EU pristopi h Konvenciji o človekovih pravicah. Ali ne bi bilo nedoumljivo, če hkrati ne bi hoteli sprejeti pristojnosti sodišča v Strasbourgu? Tega ne moremo pojasniti svojim državljanom. Drugič, mislim – in to je prej že povedal gospod López –, da se politiki ne smemo vmešavati v sodbe sodišča. Naj sodniki opravljajo svoje delo. Morda imamo svoje mnenje – lahko nam je sodba všeč ali pa ne – a ne smemo se vmešavati v njihovo delo. Moja skupina, skupina ALDE – Evropski liberalci –, je zagovornica Evrope, ki je za vse državljane. ALDE verjame v Evropo raznolikosti, kjer ima vsakdo pravico do svoje zavesti, svoje vere in celo svobode pred vero. Sedaj bom zaključila. Države – ne sodišča, države – morajo zagotoviti okolje, kjer lahko državljani živijo svobodno po svoji lastni vesti. Država jih mora ščititi in mislim, da je položaj zelo resen, če čutijo potrebo, da se obrnejo na sodišče, da bi se ubranili pred državami. Kolegi, zavrnite resoluciji skupin EPP in ECR."@sl20
"Fru talman! I den något missvisande rubriken för dagens debatt ingår ordet subsidiaritet. Det betyder, som jag ser det, att beslut fattas på den nivå som ligger närmast medborgaren, vilket är medborgaren själv – individen. Vad ni uttrycker i era resolutioner är att en nationalstat står över rättigheterna för enskilda medborgare. Det är medborgarnas rättigheter som vi bör skydda i parlamentet, inte medlemsstaternas. För det andra, om vi – enligt vad ni hävdar – beaktar att detta inte är en sak för Europeiska unionen undrar jag varför dessa frågor ingår i Köpenhamnskriterierna, och varför vi kräver av kandidatländerna att respektera en åtskillnad mellan kyrka och stat om vi inte kan kräva detta av våra egna medlemsstater. För det tredje, om ni, kolleger, säger att Europaparlamentet inte har befogenhet att tala om dessa frågor undrar jag varför vi har befogenhet att diskutera frågor som rör formen på gurkor men inte våra medborgares grundläggande rättigheter. När det gäller Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och domstolens dom har det nu gått två veckor sedan ikraftträdandet av Lissabonfördraget, enligt vilket EU ska vara anslutet till denna konvention. Skulle det inte vara svårbegripligt om vi, samtidigt som detta sker, vägrade att acceptera Europadomstolens auktoritet? Vi kan inte förklara detta för våra medborgare. För det andra anser jag – och detta har sagts tidigare av Juan Fernando López Aguilar – att politiker inte ska lägga sig i domstolsbeslut. Låt domarna sköta sitt jobb. Vi må ha en åsikt, vi må gilla besluten eller inte, men vi bör inte blanda oss i domarnas arbete. Min grupp, ALDE-gruppen – de europeiska liberalerna – är den som mest av alla strävar efter ett Europa för alla medborgare. ALDE tror på ett Europa i mångfald där alla har rätt att följa sitt eget samvete, sin egen religion och till och med rätt till religionsfrihet. Sammanfattningsvis är det inte domstolarna utan staterna som måste säkerställa en miljö där alla medborgare kan leva fritt i enlighet med sitt eget samvete. Medborgarna bör skyddas av staten, och jag tror att situationen är mycket allvarlig om de känner behov av att gå till domstol för att försvara sig mot staten. Kolleger! Säg nej till PPE:s och ECR:s resolutioner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"J. F. López"13
"Sophia in 't Veld,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph