Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-350"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.20.2-350"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I am grateful for your support for the victims of terrorism. This is both right and proper and, of course, I do recognise the European Union’s support for victims in Northern Ireland through the PEACE programmes that have been funded there. The Commission should be aware that Northern Ireland is facing once again a growing terrorist threat from dissident Republican organisations. That threat has been described by the Police Service of Northern Ireland as ‘critical’ and by the International Monitoring Commission as ‘very serious’. In the most recent brutal attacks, two soldiers just about to go to Afghanistan were murdered, as well as one police officer. In its initial funding to victims of terrorism, the Commission identified the key objective to mobilise the public against terrorism in all its forms. However, I feel with the transition to the broader CIPS programme, this objective seems to have been lost. I am grateful for your proposed work on a Victims’ Charter and I would urge that this starts off by making a very clear distinction between the victims of terrorism and the perpetrators of terrorism."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jsem vděčná za vaši podporu obětem terorismu. Je to správné a vhodné, a já samozřejmě uznávám podporu pro oběti v Severním Irsku, kterou Evropská unie poskytuje prostřednictvím mírových programů, jež tam byly financovány. Komise by si měla být vědoma toho, že Severní Irsko znova čelí rostoucí hrozbě terorismu ze strany disidentských republikánských organizací. Policejní služba Severního Irska tuto hrozbu popsala jako „kritickou“ a Mezinárodní komise pro sledování jako „velmi vážnou“. Při posledních dvou brutálních úrocích byli zavražděni dva vojáci, kteří se právě chystali do Afghánistánu, a také jeden policista. Komise určila v rámci svého původního financování pro oběti terorismu klíčový cíl, a sice mobilizovat veřejnost proti terorismu ve všech jeho podobách. Nicméně mám pocit, že s přechodem k širšímu programu CIPS se tento cíl, zdá se, ztratil. Děkuji za váš návrh pracovat na chartě pro oběti a naléhavě vyzývám, aby tato práce začala tím, že se jednoznačně odliší oběti terorismu a jeho pachatelé."@cs1
"Fru formand! Jeg er taknemmelig for Deres støtte til ofrene for terrorisme. Dette er både rigtigt og passende, og jeg anerkender naturligvis EU's støtte til ofrene i Nordirland gennem de Peaceprogrammer, der er finansieret der. Kommissionen skal være opmærksom på, at Nordirland igen står over for en voksende terrortrussel fra systemkritiske republikanske organisationer. Truslen er blevet beskrevet som "kritisk" af det nordirske politi og "meget alvorlig" af den internationale overvågningskommission. I de seneste brutale angreb blev to soldater, der netop skulle udsendes til Afghanistan, myrdet sammen med en politibetjent. Den centrale målsætning for Kommissionens indledende finansiering til ofre for terrorisme var at mobilisere offentligheden mod terrorisme i alle dens former. Med overgangen til det bredere CIPS-program er denne målsætning dog efter min mening gået tabt. Jeg er taknemmelig for Deres foreslåede indsats for et charter for ofre, og jeg opfordrer indtrængende til, at dette indledes med klart at skelne mellem ofrene for terrorisme og de forbrydere, der udøver terrorisme."@da2
"Frau Präsidentin, ich bin dankbar für Ihre Unterstützung der Opfer des Terrorismus. Dies ist richtig und angemessen, und natürlich erkenne ich die Unterstützung der Opfer in Nordirland durch die Europäische Union mittels der PEACE-Programme, die dort finanziert wurden, an. Die Kommission sollte sich darüber im Klaren sein, dass Nordirland sich wieder einmal einer wachsenden terroristischen Bedrohung durch oppositionelle republikanische Organisationen gegenübersieht. Diese Bedrohung wurde vom Police Service of Northern Ireland als „kritisch“ und von der Independant Monitoring Commission als „sehr ernst“ beschrieben. Bei den jüngsten brutalen Anschlägen wurden zwei Soldaten, die in Kürze nach Afghanistan entsandt werden sollten, sowie ein Polizist ermordet. Bei den zu Beginn für die Opfer des Terrorismus bereitgestellten Mitteln sah es die Kommission als wichtigstes Ziel an, die Öffentlichkeit gegen alle Formen des Terrorismus zu mobilisieren. Mir scheint jedoch, dass dieses Ziel mit dem Übergang zu dem breiter angelegten Programm im Rahmen von Gemeinschaftsinitiativen (PGI) verlorengegangen ist. Ich bin dankbar für die von Ihnen vorgeschlagene Arbeit an einer Opfercharta, und ich möchte dringend darum bitten, dass dies mit einer ganz klaren Unterscheidung zwischen den Opfern des Terrorismus und den für den Terrorismus Verantwortlichen beginnt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, σας είμαι ευγνώμων για τη στήριξή σας προς τα θύματα της τρομοκρατίας. Η στήριξη αυτή είναι όχι μόνο δίκαιη αλλά και πρέπουσα και, φυσικά, αναγνωρίζω τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα θύματα της Βόρειας Ιρλανδίας μέσω των προγραμμάτων PEACE που χρηματοδοτήθηκαν εκεί. Η Επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζει και πάλι μια αυξανόμενη τρομοκρατική απειλή από την πλευρά των διαφωνούντων ρεπουμπλικανικών οργανώσεων. Η αστυνομική υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας περιέγραψε την απειλή αυτήν ως «κρίσιμη», ενώ η Διεθνής Επιτροπή Παρακολούθησης ως «ιδιαίτερα σοβαρή». Κατά τις πιο πρόσφατες βίαιες επιθέσεις, δολοφονήθηκαν δύο στρατιώτες που επρόκειτο να μεταβούν στο Αφγανιστάν, καθώς και ένας αστυνομικός. Στην αρχική της χρηματοδότηση προς τα θύματα της τρομοκρατίας, η Επιτροπή καθόρισε τον βασικό στόχο της κινητοποίησης της κοινής γνώμης ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας. Εντούτοις, αισθάνομαι ότι, με τη μετάβαση στο ευρύτερο πρόγραμμα CIPS (Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας και άλλων κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια), ο στόχος αυτός φαίνεται να έχει χαθεί. Είμαι ευγνώμων για το προτεινόμενο έργο σας όσον αφορά έναν χάρτη για τα θύματα και θα σας παρότρυνα να ξεκινήσετε κάνοντας μια πολύ σαφή διάκριση ανάμεσα στα θύματα και τους αυτουργούς της τρομοκρατίας."@el10
"Señora Presidenta, agradezco el apoyo mostrado a las víctimas del terrorismo. Es lo correcto y, por supuesto, reconozco el apoyo de la Unión Europea a las víctimas en Irlanda del Norte a través de los programas PEACE que se han financiado desde aquí. La Comisión debería saber que Irlanda del Norte se enfrenta nuevamente a una amenaza terrorista creciente por parte de organizaciones republicanas disidentes. El Servicio Policial de Irlanda del Norte ha descrito esta amenaza como «crítica» y la Comisión Internacional de Seguimiento la ha calificado de «muy grave». En los brutales atentados más recientes, fueron asesinados dos soldados que estaban a punto de ir a Afganistán, además de un policía. En su ayuda inicial a las víctimas del terrorismo, la Comisión identificó el objetivo clave como la movilización del público contra el terrorismo en todas sus formas. Sin embargo, creo que, con la transición al programa más amplio del sistema de protección de la identificación de los ciudadanos, parece haberse perdido este objetivo. Agradezco el trabajo propuesto en una Carta de Víctimas y les instaría a que empiecen distinguiendo claramente entre las víctimas del terrorismo y los terroristas."@es21
"Austatud juhataja! Olen tänulik, et toetate terrorismiohvreid. See on õige ja asjakohane ning loomulikult hindan ma Põhja-Iirimaa ohvritele antud Euroopa Liidu toetust seal rahastatud PEACE’i programmide kaudu. Komisjon peaks teadma, et Põhja-Iirimaal kasvab taas dissidentlike vabariiklike organisatsioonide poolne terrorioht. Seda ohtu on Põhja-Iirimaa politsei nimetanud kriitiliseks ning rahvusvaheline seirekomisjon väga tõsiseks. Kõige viimastes julmades rünnakutes mõrvati kaks sõdurit, kes pidid just minema Afganistani, ning üks politseinik. Kui komisjon eraldas esimest korda terrorismiohvrite jaoks raha, seadis ta põhieesmärgiks üldsuse koondamise kõikide terrorismi vormide vastu. Ent mulle tundub, et koos üleminekuga ulatuslikumale CIPS-programmile, tundub see eesmärk olevat kaotatud. Olen tänulik, et tegite ettepaneku töötada välja ohvrite harta, ning kutsuksin üles tõmbama kõigepealt väga selge joone terrorismiohvrite ja terroriaktide toimepanijate vahele."@et5
"Arvoisa puhemies, olen kiitollinen tuestanne terrorismin uhreille. Se on oikein ja kohtuullista, ja annan luonnollisesti tunnustukseni Euroopan unionin PEACE-ohjelmista Pohjois-Irlannin uhreille annetulle tuelle. Komission pitäisi olla tietoinen siitä, että toisinajattelevien republikaanijärjestöjen terrorismin uhka on jälleen kasvanut Pohjois-Irlannissa. Pohjois-Irlannin poliisipalvelu on kuvannut tätä uhkaa "kriittiseksi" ja kansainvälinen valvontakomissio "hyvin vakavaksi". Tuoreimmissa julmissa iskuissa murhattiin kaksi Afganistaniin lähdössä ollutta sotilasta ja yksi poliisi. Tarjotessaan terrorismin uhreille ensimmäisen kerran rahoitusta komissio määritti, että tärkeimpänä tavoitteena on saada kansalaiset vastustamaan terrorismia sen kaikissa muodossa. Mielestäni tämä tavoite tuntuu kuitenkin kadonneen, kun siirryttiin laajempaan CIPS-ohjelmaan. Olen kiitollinen ehdotetusta työstänne uhrien oikeuksien peruskirjan puolesta, ja kehottaisin aloittamaan sen laatimisen tekemällä hyvin selvän eron terrorismin uhrien ja terroristien välille."@fi7
"Madame la Présidente, je vous suis reconnaissante de votre soutien aux victimes du terrorisme. Celui-ci est à la fois juste et approprié et je reconnais bien sûr le soutien apporté par l’Union européenne aux victimes en Irlande du Nord grâce aux programmes PEACE qui y ont été financés. La Commission devrait savoir que l’Irlande du Nord est de nouveau confrontée à une menace terroriste croissante de la part d’organisations républicaines dissidentes. Cette menace a été décrite par le Police Service of Northern Ireland (forces de police d’Irlande du Nord) comme «critique» et par le Comité international de suivi comme «très sérieux». Lors des derniers attentats brutaux, deux soldats qui s’apprêtaient à aller en Afghanistan, ainsi qu’un policier, ont été assassinés. Dans le cadre son financement initial consacré aux victimes du terrorisme, la Commission a relevé comme objectif clé la mobilisation du public contre le terrorisme sous toutes ses formes. Toutefois, cet objectif semble avoir été perdu lors de la transition vers le plus large programme «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité» (CIPS). Je vous suis reconnaissante de votre proposition d’élaborer une charte pour les victimes et je conseillerais vivement que ce travail commence par l’établissement d’une distinction très nette entre les victimes du terrorisme et les auteurs du terrorisme."@fr8
"Elnök asszony, hálás vagyok, hogy támogatják a terrorizmus áldozatait. Ez helyes és megfelelő is, és természetesen elismerem, hogy az Európai Unió Észak-Írországban az ott finanszírozott PEACE programok révén támogatta az áldozatokat. A Bizottságnak tudnia kellene, hogy Észak-Írország újra növekvő terrorista fenyegetéssel néz szembe a szakadár köztársasági szervezetek részéről. E fenyegetést az Észak-Írországi Rendőrszolgálat „kritikusnak” nevezte, a Nemzetközi Ellenőrző Bizottság pedig „nagyon súlyosnak”. A legutóbbi brutális támadásokban két épp Afganisztánba készülő katonát és egy rendőrtisztet gyilkoltak meg. A terrorizmus áldozatainak nyújtott kezdeti finanszírozásban a Bizottság azonosította a közvéleménynek a terrorizmus minden formájával szemben történő mozgósításra irányuló kulcsfontosságú célkitűzést. Ugyanakkor úgy érzem, hogy a szélesebb körű CIPS-programokra való áttéréssel ez a célkitűzés elveszett. Hálás vagyok az áldozatok chartájával kapcsolatos javasolt bizottsági munkájáért, és azt javasolnám, hogy ez a terrorizmus áldozatai és elkövetői közötti nagyon világos megkülönböztetés felállításával kezdődjön el."@hu11
"Signora Presidente, mi rallegro del sostegno dimostrato nei confronti delle vittime del terrorismo, un'iniziativa giusta e appropriata e, naturalmente, riconosco la presenza dell'Unione europea al fianco delle vittime dell'Irlanda del Nord attraverso i programmi PEACE finanziati in questo paese. Desidero portare all'attenzione della Commissione l'attuale situazione dell'Irlanda del Nord, che sta nuovamente affrontando la crescente minaccia terroristica da parte di organizzazioni repubblicane dissidenti. Le forze di polizia del paese hanno definito la situazione "critica" e la commissione internazionale di monitoraggio la considera "estremamente seria". Negli ultimi due attentati hanno perso la vita un agente di polizia e due soldati in procinto di partire per l'Afghanistan. Inizialmente, i finanziamenti della Commissione a favore delle vittime tendevano principalmente a mobilitare l'opinione pubblica contro il terrorismo in ogni sua espressione; temo tuttavia che, in seguito alla transizione al più ampio programma CISP, tale finalità sia venuta meno. Ringrazio i colleghi che hanno proposto una Carta per le vittime e auspico che il primo passo in questo senso consista nell'operare un netto distinguo tra le vittime del terrorismo e chi si macchia di tali atti violenti."@it12
"Ponia pirmininke, dėkoju už jūsų išreikštą paramą terorizmo aukoms. Tai yra teisinga ir tinkama. Aš taip pat pripažįstu Europos Sąjungos paramą aukoms Šiaurės Airijoje, vykdant čia finansuojamas PEACE programas. Komisija turėtų žinoti, kad Šiaurės Airijoje vėl didėja disidentinių respublikonų organizacijų keliama terorizmo grėsmė. Šią grėsmę Šiaurės Airijos policijos tarnyba apibūdino kaip „kritinę“, o Tarptautinė stebėsenos komisija – „kaip labai rimtą“. Per naujausius brutalius išpuolius nužudyti du kareiviai, kurie rengėsi netrukus išvykti į Afganistaną, ir vienas policijos pareigūnas. Iš pradžių teikdama finansinę paramą terorizmo aukoms Komisija pirmiausia siekė sutelkti visuomenę kovai su visų formų terorizmu. Tačiau man susidarė įspūdis, kad naujojoje platesnėje su saugumu susijusios rizikos programoje šio tikslo nebeliko. Esu dėkinga už jūsų pasiūlymą dėl Aukų chartijos ir norėčiau paraginti darbą pradėti labai aiškiai atskiriant terorizmo aukas ir terorizmo kaltininkus."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, esmu pateicīga par jūsu atbalstu terorisma upuriem. Tas, ir gan pareizi, gan pienācīgi, un, protams, es atzīstu Eiropas Savienības atbalstu upuriem Ziemeļīrijā ar programmām, kuras tiek tur finansētas. Komisijai būtu jāapzinās, ka Ziemeļīrija vēlreiz piedzīvo pieaugošus terorisma draudus, ko rada disidentu republikāniskās organizācijas. Ziemeļīrijas policija šos draudus ir raksturojusi kā „kritiskus„, un Starptautiskā uzraudzības komisija kā „ļoti nopietnus”. Pēdējos brutālajos uzbrukumos tika nogalināti divi karavīri, kuriem drīz bija jādodas uz Afganistānu, kā arī viens policists. Savā sākotnējā terorisma upuru finansēšanā Komisija kā galveno mērķi noteica mobilizēt sabiedrību pret terorismu visos tā veidos. Taču es uzskatu, ka līdz ar pāreju uz plašāku programmu šis mērķis, šķiet, ir pazaudēts. Esmu pateicīga par jūsu ierosināto darbu pie Upuru hartas, un es vēlētos mudināt, lai tā tiktu uzsākta, nosakot ļoti skaidru atšķirību starp terorisma upuriem un terorisma aktos vainīgajām personām."@lv13
"Madam President, I am grateful for your support for the victims of terrorism. This is both right and proper and of course I do recognise the European Union’s support for victims in Northern Ireland through the PEACE programmes that have been funded there. The Commission should be aware that Northern Ireland is facing once again a growing terrorist threat from dissident Republican organisations. That threat has been described by the Police Service of Northern Ireland as ‘critical’ and by the International Monitoring Commission as ‘very serious’. In the most recent brutal attacks, two soldiers just about to go to Afghanistan were murdered, as well as one police officer. In its initial funding to victims of terrorism, the Commission identified the key objective to mobilise the public against terrorism in all its forms. However, I feel with the transition to the broader CIPS programme, this objective seems to have been lost. I am grateful for your proposed work on a Victims’ Charter and I would urge that this starts off by making a very clear distinction between the victims of terrorism and the perpetrators of terrorism."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben dankbaar voor uw steun voor de slachtoffers van terrorisme. Deze is zowel terecht als passend, en natuurlijk erken ik de steun die de Europese Unie heeft gegeven aan de slachtoffers in Noord-Ierland via de Peace-programma's die daar werden gefinancierd. De Commissie moet beseffen dat Noord-Ierland opnieuw te maken heeft met een toenemende terroristisch dreiging van dissidente republikeinse organisaties. Die dreiging is door de politie van Noord-Ierland aangeduid als ‘kritiek’ en door de International Monitoring Commission als ‘zeer ernstig’. Bij de meest recente brute aanvallen zijn twee militairen vermoord die op het punt stonden naar Afghanistan te gaan, alsook een politieagent. In haar eerste financiering voor terrorismeslachtoffers heeft de Commissie de mobilisering van het publiek tegen terrorisme in al zijn vormen als belangrijkste doelstelling geïdentificeerd. Ik heb echter het gevoel dat deze doelstelling bij de overgang naar het bredere CIPS-programma verloren lijkt te zijn gegaan. Ik ben dankbaar voor het door u voorgestelde werk met betrekking tot een handvest van het slachtoffer en ik verzoek dit werk te beginnen door een duidelijk onderscheid te maken tussen slachtoffers van terrorisme en plegers van terrorisme."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jestem wdzięczna za państwa wsparcie dla ofiar terroryzmu. Jest to zarówno właściwe, jak i słuszne i oczywiście z uznaniem przyjmuję pomoc Unii Europejskiej dla ofiar w Irlandii Północnej poprzez finansowane tam programy PEACE. Komisja powinna mieć świadomość, że Irlandia Północna staje raz jeszcze w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony dysydenckich organizacji republikańskich. Zagrożenie to zostało opisane przez służbę policyjną Irlandii Północnej jako „krytyczne”, a przez Międzynarodową Komisję Monitorującą jako „bardzo poważne”. W ostatnich brutalnych atakach zamordowano dwóch żołnierzy, którzy właśnie mieli wyjechać do Afganistanu, oraz funkcjonariusza policji. W ramach początkowego finansowania na rzecz ofiar terroryzmu Komisja jako kluczowy cel określiła mobilizację opinii publicznej przeciwko terroryzmowi we wszelkich jego formach. Wydaje mi się jednak, że przy przejściu do szerszego programu CIPS ten cel został zagubiony. Jestem wdzięczna za proponowaną przez państwa pracę nad kartą ofiar i wzywam do rozpoczęcia działań w tym kierunku przez wprowadzenie bardzo jasnego rozróżnienia na ofiary terroryzmu i sprawców terroryzmu."@pl16
"Senhora Presidente, agradeço o apoio que tem dado às vítimas de terrorismo. É a atitude certa e adequada, e reconheço, é claro, a ajuda que a União Europeia tem dado às vítimas na Irlanda do Norte, através do financiamento dos programas PEACE ali implementados. A Comissão deve ter conhecimento de que a Irlanda do Norte, mais uma vez, enfrenta a ameaça crescente do terrorismo por parte de organizações republicanas dissidentes. A ameaça tem sido descrita como “crítica” pela polícia da Irlanda do Norte e como “muito grave” pela Comissão de Supervisão Internacional (International Monitoring Commission). Em ataques recentes, de grande violência, foram assassinados dois soldados que iriam brevemente para o Afeganistão e um agente da polícia. O objectivo principal do financiamento inicial da Comissão a favor das vítimas do terrorismo era mobilizar o público contra o terrorismo sob todas as suas formas. No entanto, parece-me que com a transição para os Programas de Iniciativa Comunitária, de âmbito mais alargado, este objectivo se perdeu. Agradeço aos membros desta Assembleia a proposta de redacção de uma carta dos direitos das vítimas e exorto-os a avançarem com essa iniciativa, fazendo uma distinção muito clara entre as vítimas do terrorismo e aqueles que o praticam."@pt17
"Dnă preşedintă, sunt recunoscătoare pentru sprijinul pe care îl acordaţi victimelor terorismului. Acesta lucru este atât corect, cât şi adecvat şi, bineînţeles, recunosc sprijinul Uniunii Europene pentru victimele din Irlanda de Nord prin intermediul programelor PEACE care au fost fondate acolo. Comisia ar trebui să fie conştientă de faptul că Irlanda de Nord se confruntă încă o dată cu o ameninţare teroristă sporită din partea dizidenţilor organizaţiilor republicane. Acea ameninţare a fost descrisă de Serviciile de poliţie ale Irlandei de Nord drept „critică” şi de Comisia internaţională de monitorizare drept „foarte gravă”. În cursul celor mai recente atacuri brutale, au fost ucişi doi soldaţi care urmau să plece în Afganistan, precum şi un ofiţer de poliţie. În cadrul finanţării sale iniţiale pentru victimele terorismului, Comisia a identificat obiectivul cheie de mobilizare a opiniei publice împotriva terorismului în toate formele sale. Cu toate acestea, simt că odată cu tranziţia către un program CIPS mai cuprinzător, acest obiectiv pare să se fi pierdut. Sunt recunoscătoare pentru activitatea propusă cu privire la Carta victimelor şi aş îndemna ca aceasta să înceapă prin efectuarea distincţiei clare între victimele terorismului şi autorii actelor de terorism."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, som vám vďačná za podporu pre obete terorizmu. Je to správne aj vhodné a, samozrejme, uznávam podporu Európskej únie pre obete v Severnom Írsku prostredníctvom programov PEACE, ktoré tam boli financované. Komisia by si mala uvedomiť, že Severné Írsko znovu čelí rastúcej hrozbe teroristických útokov zo strany odštiepeneckých republikánskych organizácií. Túto hrozbu opísala severoírska polícia ako zásadnú a medzinárodná kontrolná komisia ako veľmi vážnu. Pri posledných brutálnych útokoch boli zavraždení dvaja vojaci, ktorí mali ísť do Afganistanu, ako aj jeden príslušník policajného zboru. Komisia pri počiatočnom poskytnutí finančných prostriedkov obetiam terorizmu vytýčila kľúčový cieľ mobilizovať verejnosť proti všetkým podobám terorizmu. Mám však pocit, že spolu s prechodom k rozsiahlejšiemu programu CIPS sa podľa všetkého tento cieľ stratil. Som vďačná za váš návrh pracovať na charte práv obetí terorizmu a dovolím si naliehať, aby sme začali tým, že veľmi jasne oddelíme obete terorizmu od páchateľov terorizmu."@sk19
"Gospa predsednica, hvaležna sem za vašo podporo žrtvam terorizma. To je prav in primerno in seveda priznavam podporo Evropske unije za žrtve na Severnem Irskem v okviru programov PEACE, ki se tam financirajo. Komisija bi se morala zavedati, da se Severna Irska ponovno spoprijema z vse večjo grožnjo terorizma s strani odpadniških republikanskih organizacij. To grožnjo je policijska služba Severne Irske opisala kot „kritično“, Mednarodna komisija za spremljanje pa kot „zelo resno“. V zadnjih okrutnih napadih sta bila umorjena dva vojaka, ki bi morala v kratkem v Afganistan, pa tudi en policist. Pri svojem začetnem financiranju žrtev terorizma je Komisija opredelila za ključni cilj mobilizacijo javnosti proti terorizmu vseh oblik. Vendar pa menim, da je bil s prehodom na širši program CIPS, ta cilj izgubljen. Hvaležna sem za vaše predlagano delo glede listine za žrtve in pozvala bi, da se to začne z zelo jasnim razlikovanjem med žrtvami terorizma in krivci terorizma."@sl20
"Fru talman! Jag är tacksam för ert stöd till terrorismens offer. Det är både rätt och riktigt, och jag erkänner självfallet Europeiska unionens stöd till offren i Nordirland via Peaceprogrammet som har finansierats där. Kommissionen är sannolikt medveten om att Nordirland återigen drabbas av växande terroristhot från oliktänkande republikanska organisationer. Hoten har beskrivits av Nordirlands polismyndighet som ”kritiska” och av den internationella övervakningskommittén som ”mycket allvarliga”. I de senaste brutala attackerna mördades två soldater som var på väg till Afghanistan, liksom en polisman. I sin ursprungliga finansiering till terrorismens offer fastställde kommissionen att den viktigaste målsättningen var att mobilisera allmänheten mot terrorism i alla dess former. I samband med övergången till det bredare CIPS-programmet upplever jag emellertid att den målsättningen har försvunnit. Jag är tacksam för ert förslag om en stadga för offren, och jag yrkar på att man där börjar med att göra en mycket tydlig distinktion mellan offren för terrorism och terrorismens utövare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"CIPS"13
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph