Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-327"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.18.2-327"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I congratulate the Commission for the efforts they have made to help European economies. The knowledge that the EU provides measures for those most in need reaffirms and ensures that we will all come out of this economic crisis stronger than before. I would like to emphasise the importance of losing all currently existing barriers on economy, trade and free movement on the labour market. Completing the integration of the European single market must be the main target in the short term. Only this helps us effectively stand against any future crisis. One of the strongest incentives the EU has is being part of the euro area. The euro is an important incentive for investments and economic growth, reducing vulnerability. I truly hope that my own country, Estonia, will succeed in fulfilling the criteria necessary for joining the euro area. Estonia has one of the lowest foreign debts in Europe and has managed to put aside enough reserves during economic growth to be able now to face the crisis with its own means. Furthermore, I am convinced that the current means from European funds and the prospects for joining the euro area soon will allow us to reduce unemployment efficiently next year."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Gratuluji Komisi k úsilí, které vyvinula na pomoc evropským ekonomikám. Vědomí, že EU činí opatření ve prospěch těch, kdo to potřebují, potvrzuje a utvrzuje to, že z téhle krize vyjdeme všichni silnější než dříve. Chtěl bych zdůraznit význam odstranění všech stávajících překážek hospodářství, obchodu a volného pohybu na trhu práce. V krátkodobém výhledu musí být hlavním cílem dokončení integrace evropského jednotného trhu. Jen to nám pomůže účinně vzdorovat všem budoucím krizím. Jedním z nejsilnějších lákadel EU je být součástí eurozóny. Euro přináší významný podnět pro investice a hospodářský růst a omezuje zranitelnost. Skutečně doufám, že moje země, Estonsko, úspěšně splní kritéria nezbytná ke vstupu do eurozóny. Estonsko má jeden z nejnižších zahraničních dluhů v Evropě a podařilo se mu vytvořit během hospodářského růstu dostatek rezerv, aby nyní mohlo čelit krizi vlastními prostředky. Dále jsem přesvědčen, že stávající prostředky z evropských fondů a perspektiva vstupu do eurozóny nám brzy umožní snížit v příštím roce účinně nezaměstnanost."@cs1
"Jeg lykønsker Kommissionen med dens indsats for at hjælpe de europæiske økonomier. Det faktum, at EU tilvejebringer foranstaltninger for dem, der har størst behov, bekræfter og sikrer, at vi alle vil komme stærkere ud af denne krise end nogensinde før. Jeg vil understrege vigtigheden af afskaffelsen af alle de nuværende hindringer for økonomi, handel og fri bevægelighed på arbejdsmarkedet. Fuldendelse af integrationen af det europæiske indre marked skal være hovedmålet på kort sigt. Kun det kan hjælpe os med effektivt at modstå kriser i fremtiden. Et af EU's stærkeste incitamenter er medlemskabet af euroområdet. Euroen er et vigtigt incitament for investeringer og økonomisk vækst, hvilket mindsker sårbarheden. Jeg håber inderligt, at mit eget land, Estland, kan opfylde kriterierne for at komme med i euroområdet. Estland er et af landene i Europa med den laveste udlandsgæld og har kunnet afsætte tilstrækkelige reserver under økonomisk vækst, så landet nu kan modstå krisen med egne midler. Jeg er endvidere overbevist om, at de aktuelle midler fra de europæiske fonde og udsigterne til snart at komme med i euroområdet vil sætte os i stand til effektivt at mindske arbejdsløsheden næste år."@da2
"Ich gratuliere der Kommission für ihre Bemühungen zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft. Das Wissen, dass die EU Maßnahmen bereitstellt für diejenigen, die es am meisten nötig haben, bestätigt abermals und stellt sicher, dass wir alle aus dieser Wirtschaftskrise gestärkter hervorgehen. Ich möchte gerne die Wichtigkeit hervorheben, alle momentan existierenden Wirtschafts-, Handels- und Freizügigkeitsbarrieren auf dem Arbeitsmarkt zu verlieren. Die Einbindung des Europäischen Binnenmarktes muss kurzfristig das Hauptziel sein. Nur das hilft uns, effektiv jede zukünftige Krise auszuhalten. Einer der stärksten Anreize der EU, ist, Teil der Eurozone zu sein. Der Euro ist ein wichtiger Anreiz für Investitionen und Wirtschaftswachstum und mindert die Anfälligkeit. Ich hoffe aufrichtig, dass mein eigenes Land, Estland, bei der Erfüllung der für den Beitritt zur Eurozone notwendigen Kriterien erfolgreich sein wird. Estland ist eins der Länder mit den niedrigsten Auslandsschulden in Europa und hat während des Wirtschaftswachstums genügend Reserven angelegt, um nun in der Lage zu sein, die Krise mit seinen eigenen Mitteln zu bestreiten. Des Weiteren bin ich überzeugt, dass die aktuellen Mittel aus den europäischen Fonds und die Aussichten auf den Beitritt zur Eurozone uns bald erlauben werden, nächstes Jahr die Arbeitslosigkeit effektiv zu senken."@de9
"Συγχαίρω την Επιτροπή για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η γνώση ότι η ΕΕ προβλέπει τη λήψη μέτρων για εκείνους που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη επιβεβαιώνει και διασφαλίζει ότι θα βγούμε όλοι από αυτήν την οικονομική κρίση ισχυρότεροι από πριν. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της άρσης όλων των υφιστάμενων εμποδίων για την οικονομία, το εμπόριο και την ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά εργασίας. Η ολοκλήρωση της ενοποίησης της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς πρέπει να είναι ο κύριος στόχος σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Μόνο αυτό θα μας βοηθήσει αποτελεσματικά να ανταπεξέλθουμε σε ενδεχόμενη μελλοντική κρίση. Ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα που έχει η ΕΕ είναι η ένταξη στη ζώνη του ευρώ. Το ευρώ είναι ένα σημαντικό κίνητρο για τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς καθιστά τα κράτη λιγότερο ευάλωτα. Ελπίζω ειλικρινά ότι η χώρα μου, η Εσθονία, θα κατορθώσει να εκπληρώσει τα αναγκαία κριτήρια για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ. Η Εσθονία έχει ένα από τα χαμηλότερα εξωτερικά χρέη στην Ευρώπη και έχει καταφέρει να δημιουργήσει αρκετά αποθεματικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να μπορέσει τώρα να αντιμετωπίσει την κρίση με τα δικά της μέσα. Επίσης, είμαι πεπεισμένος ότι τα τρέχοντα μέσα από τα ευρωπαϊκά ταμεία και οι προοπτικές ένταξης στη ζώνη του ευρώ θα μας επιτρέψουν σύντομα να μειώσουμε αποτελεσματικά την ανεργία το επόμενο έτος."@el10
"Felicito a la Comisión por los esfuerzos realizados para ayudar a las economías europeas. El saber que la UE ofrece medidas para aquellos que más las necesitan reafirma y garantiza que todos vamos a salir de esta crisis económica más reforzados que antes. Me gustaría enfatizar la importancia de hacer desaparecer las barreras existentes en la economía, el comercio y el libre movimiento en el mercado de trabajo. El principal objetivo a corto plazo debe ser completar la integración del mercado único europeo. Sólo esto nos ayuda de forma eficaz a afrontar cualquier crisis futura. Uno de los mayores incentivos que tiene la UE es formar parte de la zona del euro. El euro es un incentivo importante para las inversiones y el crecimiento económico, y reduce la vulnerabilidad. Sinceramente espero que mi propio país, Estonia, logre cumplir con los criterios necesarios para unirse a la zona del euro. Estonia tiene una las deudas externas más bajas de Europa y ha logrado acumular suficientes reservas durante el crecimiento económico como para poder afrontar la crisis con sus propios medios. Es más, estoy convencido de que los medios actuales de los fondos europeos y las perspectivas de una pronta incorporación a la zona del euro nos van a permitir reducir de forma eficaz el desempleo el próximo año."@es21
"Avaldan komisjonile tunnustust jõupingutuste eest, mida ta on Euroopa riikide majanduse abistamiseks teinud. Teadmine, et EL annab vahendeid neile, kes neid kõige rohkem vajavad, taaskinnitab ja tagab meile, et me kõik tuleme sellest majanduskriisist välja tugevamana kui kunagi varem. Soovin rõhutada, kui oluline on kõikide praegu valitsevate majanduslike ja kaubandustõkete kaotamine ning vaba liikumine tööturul. Lühiajalises plaanis peab põhieesmärk olema Euroopa ühtse turu lõimimise lõpuleviimine. Vaid see aitab meil tulevikus tulemuslikult kriiside vastu võidelda. Üks mõjukamaid ELi stiimuleid on euroalasse kuulumine. Euro on tähtis stiimul nii investeeringute kui ka majanduskasvu seisukohalt, sest see vähendab haavatavust. Ma loodan väga, et minu koduriik Eesti suudab täita kriteeriumid, mis on vajalikud euroalaga liitumiseks. Eestil on väiksemaid välisvõlgu Euroopas ja ta on suutnud majanduskasvu ajal koguda piisavalt reserve, et nüüd kriisile oma vahenditega vastu astuda. Lisaks olen veendunud, et praegused Euroopa rahalised vahendid ning väljavaade, et me ühineme euroalaga üsna pea, annavad meile võimaluse vähendada järgmisel aastal tõhusalt töötuse määra."@et5
"Kiitän komissiota työstä, mitä se on tehnyt Euroopan talouksien auttamiseksi. Tieto siitä, että EU tarjoaa toimia niitä kaikkein eniten tarvitseville vahvistaa ja varmistaa sitä, että me kaikki irtaudumme tästä talouskriisistä entistä vahvempana. Haluaisin korostaa, että on tärkeää poistaa kaikki nykyiset taloudelle, kaupankäynnille ja työmarkkinoiden vapaalle liikkuvuudelle asetetut esteet. Euroopan yhtenäismarkkinoiden loppuun saattamisen on oltava pääasiallinen tavoite lyhyellä aikavälillä. Vain tämä auttaa meitä vastaamaan tehokkaasti tuleviin kriiseihin. Yksi EU:n tärkeimmistä kannustimista on jäsenyys euroalueessa. Euro on tärkeä kannustin investoinneille ja talouskasvulle ja se vähentää haavoittuvuutta. Toivon todella, että kotimaani Viro onnistuu täyttämään euroalueeseen liittymiseen tarvittavat kriteerit. Virolla on yksi pienimmistä ulkomaanveloista Euroopassa ja se pystyi panemaan talteen tarpeeksi säästöjä talouskasvun aikana, joten se selviytyy nyt kriisistä omin varoin. Olen lisäksi vakuuttunut, että EU:n rahastoista saatavien nykyisten resurssien ja euroalueeseen liittymistä koskevien näkymien ansioista voimme vähentää tehokkaasti työttömyyttä ensi vuonna."@fi7
"Je félicite la Commission pour les efforts qu’elle a consentis afin de venir en aide aux économies européennes. Le fait que l’UE prévoie des mesures pour ceux qui en ont le plus besoin vient confirmer et garantir que nous allons tous sortir de cette crise économique plus forts qu’avant. Je voudrais souligner l’importance de faire tomber toutes les barrières existantes à l’économie, aux échanges et à la libre circulation sur le marché du travail. Terminer l’intégration du marché unique européen doit être l’objectif premier à court terme. Seul cela nous aidera efficacement à faire face à une crise future. Une des incitations les plus fortes de l’UE est de faire partie de la zone euro. L’euro est une motivation importante pour les investissements et la croissance économique, en réduisant la vulnérabilité. J’espère vraiment que mon propre pays, l’Estonie, parviendra à remplir les critères nécessaires pour rejoindre la zone euro. L’Estonie a une des dettes extérieures les plus faibles en Europe et elle est parvenue à mettre suffisamment de réserves de côté, durant la croissance économique, pour pouvoir à présent faire face à la crise avec ses propres moyens. Par ailleurs, j’ai la conviction que les moyens actuels tirés des fonds européens et les perspectives d’adhésion à la zone euro nous permettront de réduire efficacement le chômage l’année prochaine."@fr8
"Gratulálok a Bizottságnak az európai gazdaságok megsegítésére tett erőfeszítéseihez. Az a tudat, hogy az EU segíti azokat az országokat, amelyeknek erre a legnagyobb szükségük van, biztosítja, hogy a válságból kilábalva erősebbek legyünk, mint azelőtt. Szeretném kiemelni a gazdasági, kereskedelmi és a munkaerő szabad mozgását korlátozó akadályok felszámolásának fontosságát. Az egységes európai piac integrációjának befejezését kell fő rövid távú céllá tennünk. Csak ez készíthet fel hatékonyan a jövőbeli válságok kezelésére. Az EU-ban az egyik legnagyobb motiváló tényező az euróövezethez való csatlakozás lehetősége. Az euró fontos ösztönzője a beruházásoknak és a gazdasági növekedésnek, és csökkenti az ország sebezhetőségét. Őszintén remélem, hogy hazám, Észtország sikeresen teljesíti majd az euróövezethez való csatlakozás feltételeit. Észtország külső adóssága a legalacsonyabbak közé tartozik Európában, és a gazdasági növekedés idején sikerült megfelelő tartalékokat képezni, amelyek segítségével most a válságot saját eszközeinkkel tudjuk kezelni. Emellett meg vagyok győződve arról is, hogy az európai alapok finanszírozásának és az euróövezethez való csatlakozás kilátásának hála a jövő év elejére számottevő mértékben sikerül majd csökkenteni a munkanélküliséget."@hu11
"Mi congratulo con la Commissione per gli sforzi compiuti a favore delle economie europee. Sapere che l’Unione europea prevede misure per chi è maggiormente in stato di bisogno riafferma e garantisce che tutti usciremo da questa crisi economica più forti di prima. Sottolineo l’importanza di abbattere tutti gli ostacoli esistenti all’economia, al commercio e alla libera circolazione nel mercato del lavoro. Completare l’integrazione del mercato unico europeo deve essere l’obiettivo principale a breve termine. Solo questo può aiutarci a resistere in maniera efficace a crisi future. Uno dei maggiori incentivi per l’Unione europea è l’appartenenza alla zona euro. L’euro è un incentivo importante per gli investimenti e la crescita economica, che diminuisce la vulnerabilità. Spero vivamente che il mio paese, l’Estonia, riesca a soddisfare i criteri necessari per aderire alla zona euro. L’Estonia ha uno dei debiti esteri più bassi dell’Europa ed è riuscita a mettere da parte abbastanza riserve durante la crescita economica per potere, ora, affrontare la crisi con i propri mezzi. Inoltre, sono convinto che le risorse provenienti dai fondi europei e le prospettive di adesione alla zona euro ci consentiranno presto di ridurre con efficacia la disoccupazione il prossimo anno."@it12
"Sveikinu Komisiją dėl pastangų padėti Europos šalių ekonomikai. Žinodami, kad ES skiria priemonių tiems, kam jų labiausiai reikia, esame tikri, kad įveikę šią ekonomikos krizę tapsime stipresni, negu buvome iki šiol. Norėčiau pabrėžti visų esamų ekonomikos, prekybos ir laisvo judėjimo barjerų svarbą darbo rinkai. Svarbiausias artimiausio laikotarpio uždavinys turi būti užbaigti Europos bendrosios rinkos integraciją, nes tik tai padės veiksmingai pasipriešinti krizėms ateityje. Vienas didžiausių siekių Europos Sąjungoje yra būti euro zonos dalimi. Euro zonoje skatinamos investicijos ir ekonomikos augimas, sumažėja pažeidžiamumas. Labai tikiuosi, kad mano paties šaliai, Estijai, pavyks atitikti reikalavimus, keliamus prie euro zonos siekiančioms prisijungti šalims. Estijos užsienio skolos yra vienos mažiausių Europoje, taip pat mums pavyko atidėti pakankamai rezervų ekonomikos augimo laikotarpiu, kad galėtume įveikti krizę savo jėgomis. Be to, esu tikras, kad turėdami galimybę naudotis šiuo metu skiriama Europos fondų parama ir žvelgdami į perspektyvą netrukus prisijungti prie euro zonos, jau kitąmet galėsime veiksmingai sumažinti nedarbą."@lt14
"Es apsveicu Komisiju par pasākumiem, ko tā veikusi, lai palīdzētu Eiropas ekonomikām. Fakts, ka ES palīdz tiem, kam tas visvairāk nepieciešams, vēlreiz apliecina un garantē to, ka no šīs ekonomiskās krīzes mēs visi iziesim stiprāki nekā agrāk. Es vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir likvidēt visus pašreizējos šķēršļus ekonomikā, tirdzniecībā un attiecībā uz brīvu darbaspēka apriti darba tirgū. Eiropas vienotā tirgus integrācijas pabeigšana jānosaka par galveno īstermiņa mērķi. Tikai tas mums palīdzēs efektīvi pretoties jebkurai turpmākai krīzei. Viens no spēcīgākajiem ES stimuliem ir dalība euro zonā. Euro ir būtisks stimuls ieguldījumiem un ekonomiskajai izaugsmei, kas mazina ievainojamību. Es patiešām ceru, ka manai valstij Igaunijai izdosies izpildīt kritērijus, kas nepieciešami, lai pievienotos euro zonai. Igaunijai ir viens no mazākajiem ārējiem parādiem Eiropā, un ekonomiskās izaugsmes laikā tā spēja atlikt pietiekami lielas rezerves, lai tagad varētu stāties pretī krīzei ar saviem līdzekļiem. Turklāt esmu pārliecināts, ka pašreizējie līdzekļi no Eiropas fondiem un izredzes drīzumā pievienoties euro zonai ļaus mums nākamgad efektīvi samazināt bezdarbu."@lv13
"I congratulate the Commission for the efforts they have made to help European economies. The knowledge that the EU provides measures for those most in need reaffirms and ensures that we will all come out of this economic crisis stronger than before. I would like to emphasise the importance of losing all currently existing barriers on economy, trade and free movement on the labour market. Completing the integration of the European single market must be the main target in the short term. Only this helps us effectively stand against any future crisis. One of strongest incentives the EU has is being part of the eurozone. The euro is an important incentive for investments and economic growth, reducing vulnerability. I truly hope that my own country, Estonia, will succeed in fulfilling the criteria necessary for joining the eurozone. Estonia has one of the lowest foreign debts in Europe and has managed to put aside enough reserves during economic growth to be able now to face the crisis with its own means. Furthermore, I am convinced that the current means from European funds and the prospects for joining the eurozone soon will allow us to reduce unemployment efficiently next year."@mt15
". Ik feliciteer de Commissie met de inspanningen die zij heeft geleverd om de Europese economieën te helpen. De wetenschap dat de EU zorgt voor maatregelen voor degenen die het meest in nood verkeren, bevestigt opnieuw en waarborgt dat we allemaal sterker uit deze economisch crisis zullen komen dan we erin gingen. Ik wil benadrukken dat het belangrijk is dat we ons ontdoen van alle thans bestaande belemmeringen van de economie, de handel en het vrije verkeer op de arbeidsmarkt. De voltooiing van de integratie van de gemeenschappelijke Europese markt moet het belangrijkste doel voor de korte termijn zijn. Alleen dit zal ons effectief helpen om opgewassen te zijn tegen toekomstige crises. Een van de sterkste prikkels die de EU heeft, is deel uitmaken van de eurozone. De euro is een belangrijke prikkel voor investeringen en economische groei, die de kwetsbaarheid verkleint. Ik hoop oprecht dat mijn eigen land, Estland, erin zal slagen te voldoen aan de criteria die nodig zijn om toe te treden tot de eurozone. Estland heeft een van de laagste buitenlandse schulden in Europa en is erin geslaagd om in de tijden van economische groei voldoende reserves te vormen om de crisis nu met eigen middelen het hoofd te kunnen bieden. Ik ben er voorts van overtuigd dat de huidige middelen uit de Europese fondsen en de vooruitzichten op toetreding tot de eurozone ons spoedig in staat zullen stellen om de werkloosheid volgend jaar doeltreffend omlaag te brengen."@nl3
"Gratuluję Komisji z powodu wysiłków podjętych w celu udzielenia pomocy gospodarkom europejskim. Świadomość, że UE zapewnia wsparcie najbardziej potrzebującym ponownie potwierdza i gwarantuje, że wyjdziemy z tego kryzysu silniejsi niż dotychczas. Chciałbym podkreślić znaczenie likwidacji wszystkich istniejących przeszkód w zakresie gospodarki, handlu i swobodnego przepływu osób na rynku pracy. W krótkim okresie głównym celem musi być ukończenie procesu integracji europejskiego wspólnego rynku. Tylko taki rynek pomoże nam skutecznie przeciwstawić się przyszłym kryzysom. Jednym z głównych bodźców po stronie UE jest przynależność do strefy euro. Wspólna waluta stanowi ważny bodziec dla inwestycji i wzrostu gospodarczego, ponieważ zmniejsza bezbronność całego obszaru. Mam szczerą nadzieję, że moja rodzinna Estonia zdoła spełnić kryteria niezbędne w procesie przystąpienia do strefy euro. Estonia ma jeden z najniższych poziomów zadłużenia zagranicznego w Europie i w okresie rozwoju gospodarczego zdołała odłożyć rezerwy, co obecnie pozwala jej zwalczać kryzys przy użyciu zasobów krajowych. Ponadto jestem przekonany, że bieżące środki z funduszy europejskich oraz perspektywa szybkiego przystąpienia do strefy euro pozwolą nam skutecznie zmniejszyć bezrobocie w przyszłym roku."@pl16
"Felicito a Comissão pelos esforços envidados na ajuda às economias europeias. Sabermos que a UE prevê medidas para aqueles que mais precisam é a reafirmação e a garantia de que todos sairemos desta crise económica mais fortes que antes. Gostaria de salientar a importância da desmantelar todas as barreiras actualmente existentes na economia, no comércio e na liberdade de circulação no mercado de trabalho. A conclusão da integração do mercado único europeu deve ser a meta principal a curto prazo. Apenas isto nos ajuda a enfrentar efectivamente qualquer crise futura. Um dos incentivos mais fortes que a UE tem é ser parte da zona euro. O euro é um incentivo importante para os investimentos e o crescimento económico, reduzindo a vulnerabilidade. Espero sinceramente que o meu próprio país, a Estónia, consiga cumprir os critérios necessários para aderir à zona euro. A Estónia tem uma das dívidas externas mais baixas da Europa e conseguiu acumular reservas suficientes durante a época de crescimento económico para agora poder enfrentar a crise pelos seus próprios meios. Além disso, estou convencido de que os actuais meios disponibilizados pelos fundos europeus e a perspectiva de aderir à zona euro irão permitir-nos, em breve, reduzir o desemprego de forma eficiente no próximo ano."@pt17
"Felicit Comisia pentru eforturile depuse în vederea sprijinirii economiilor europene. Faptul de a şti că UE adoptă măsuri pentru cei care au nevoie cel mai mult de acestea reafirmă şi garantează faptul că vom ieşi cu toţii din această criză economică, mai puternici decât înainte. Aş dori să subliniez importanţa eliminării tuturor barierelor existente în prezent în calea economiei, comerţului şi circulaţiei libere pe piaţa muncii. Finalizarea integrării pieţei unice europene trebuie să fie ţinta principală pe termen scurt. Doar astfel putem rezista eficient la orice criză ulterioară. Una dintre cele mai puternice măsuri de stimulare de care dispune UE este aderarea la zona euro. Moneda euro este un stimulent important pentru investiţii şi creştere economică, reducând vulnerabilitatea. Sper sincer că ţara mea, Estonia, va reuşi să îndeplinească criteriile necesare pentru aderarea la zona euro. Estonia are una dintre cele mai scăzute datorii externe din Europa şi a reuşit să economisească rezerve suficiente în timpul creşterii economice pentru a putea face faţă acum crizei cu propriile mijloace. În plus, sunt convins că resursele curente din fondurile europene, precum şi perspectiva aderării în curând la zona euro, ne vor permite să reducem şomajul în mod eficient anul viitor."@ro18
"Gratulujem Komisii k úsiliu, ktoré vynaložila na pomoc európskym hospodárstvam. Vedomie, že EÚ poskytuje pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú, znovu potvrdzuje a zaručuje, že z tejto hospodárskej krízy vyjdeme silnejší než predtým. Chcel by som zdôrazniť význam odstránenia všetkých v súčasnosti existujúcich prekážok pre hospodárstvo, obchod a voľný pohyb na trhu práce. Z krátkodobého hľadiska musí byť hlavným cieľom dokončenie integrácie jednotného európskeho trhu. Len to nám pomôže účinne sa postaviť proti akejkoľvek budúcej kríze. Jedným z najsilnejších stimulov, ktoré EÚ má, je byť súčasťou eurozóny. Euro je dôležitým stimulom pre investície a hospodársky rast, čím znižuje zraniteľnosť. Naozaj dúfam, že naša krajina, Estónsko, úspešne splní kritériá potrebné pre vstup do eurozóny. Estónsko má jeden z najnižších zahraničných dlhov v Európe a počas hospodárskeho rastu sa mu podarilo vytvárať rezervy tak, že teraz dokáže čeliť kríze svojimi vlastnými prostriedkami. Okrem toho som presvedčený, že súčasné prostriedky z európskych fondov a výhľad na skorý vstup do eurozóny nám účinne umožnia znížiť nezamestnanosť už v budúcom roku."@sk19
"Čestitam Komisiji za njena prizadevanja za evropsko gospodarstvo. Vednost, da EU zagotavlja ukrepe za tiste, ki jih najbolj potrebujejo, ponovno potrjuje in jamči, da bomo iz te gospodarske krize prišli vsi močnejši kot prej. Rad bi poudaril pomembnost izgube vseh obstoječih ovir za gospodarstvo, trgovino in prost pretok na trgu delovne sile. Končanje integracije evropskega enotnega trga mora biti glavni kratkoročni cilj. Le to nam bo pomagalo, da se bomo lahko učinkovito spoprijeli z morebitno krizo v prihodnosti. Ena najmočnejših pobud, ki jih ima EU, je to, da je del evrskega območja. Evro je pomembna spodbuda za naložbe/vlaganja in gospodarsko rast, ki zmanjšuje ranljivost. Resnično upam, da bo naša država, Estonija, uspela izpolniti merila, ki so potrebna za pridružitev k evrskemu območju. Estonija ima enega najnižjih tujih dolgov v Evropi in je uspela dati na stran dovolj rezerve ob gospodarski rasti, da bi se lahko sedaj spoprijela s krizo s svojimi lastnimi sredstvi. Dalje, prepričan sem, da nam bodo sedanja sredstva iz evropskih sredstev in obeti za priključitev evrskemu območju omogočili, da naslednje leto učinkovito zmanjšamo brezposelnost."@sl20
"Jag gratulerar kommissionen till de insatser den gjort för att hjälpa de europeiska ekonomierna. Vetskapen om att EU vidtar åtgärder för dem som bäst behöver dem bekräftar och försäkrar att vi alla kommer ur denna ekonomiska kris starkare än förut. Jag skulle vilja betona hur viktigt det är att bli av med alla nuvarande hinder för ekonomin, handeln och den fria rörligheten på arbetsmarknaden. Att fullfölja integreringen av EU:s gemensamma marknad måste vara huvudmålet på kort sikt. Endast detta hjälper oss att effektivt klara av varje framtida kris. Ett av de starkaste incitamenten för EU är att det är en del av euroområdet. Euron är ett viktigt incitament till investeringar och ekonomisk tillväxt och minskar sårbarheten. Jag hoppas verkligen att mitt eget land, Estland, lyckas med att uppfylla kriterierna som är nödvändiga för att gå över till euron. Estland har en av de lägsta utlandsskulderna i Europa och har lyckats lägga undan tillräckliga reserver under den ekonomiska tillväxten för att nu kunna möta krisen med egna medel. Dessutom är jag övertygad om att dagens medel från de europeiska fonderna och möjligheterna att snart gå med i euroområdet kommer att medge att vi kan minska arbetslösheten effektivt nästa år."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ),"18,5,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph