Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-269"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.17.2-269"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Frau Kommissarin! Ich möchte vor allem auf zwei Dinge eingehen. Das eine ist das Verhältnis von Wirtschaftshilfe und Unterstützung einerseits und demokratischer Entwicklung andererseits, und das zweite sind einige grundsätzliche Fragen, die im Bericht Tagliavini angesprochen wurden. Frau Kommissarin, Sie haben richtigerweise gesagt, dass finanzielle und wirtschaftliche Unterstützung für Georgien Not tut und von Seiten der Europäischen Union auch gewährt werden soll. Sie haben richtigerweise auch drei Bedingungen dafür gestellt, nämlich gerade die Fragen Demokratiereform, Grundfreiheiten, Rechtssicherheit. Mir ist eine Frage besonders wichtig: Es war in der Vergangenheit leider so, dass Georgien und die Regierung Gelder massiv für Waffenkäufe eingesetzt haben, auch im Vorfeld des letztjährigen Konflikts. Wie wollen und werden Sie sicherstellen, dass das mit europäischen Geldern nicht geschieht? Zweitens ein Menschenrechtsfall, den auch der Europarat – Kommissar Hammerberg – angesprochen hat: Zwei Teenager sind in Südossetien immer noch in Haft, obwohl Hammerberg schon versprochen wurde, dass sie freigelassen würden. Haben Sie hier Initiativen gesetzt? Sehen Sie die Chance, dass sie demnächst freigelassen werden? Ein Letztes: Der Bericht Tagliavini hat wirklich erstmalig in dieser Klarheit angesprochen, wie der Konflikt entstanden ist, mit dem Aufbau von Fremdenhass, von Hass in der Sprache. Was werden Kommission und Rat in diesem Bereich tun, um hier abzubauen und klarzumachen, dass dies das Vorfeld von bewaffneten Konflikten ist und dass dem ein Ende gesetzt werden muss, bevor es überhaupt beginnt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, vážená úřadující předsedkyně Rady, vážená paní komisařko, ráda bych diskutovala o dvou konkrétních věcech. První z nich je vztah mezi hospodářskou pomocí a podporou na jedné straně a demokratickým rozvojem na straně druhé. Druhá se týká některých základních otázek řešených ve zprávě paní Tagliavini. Paní Ferrero-Waldnerová, správně jste zmínila, že je finanční a hospodářská podpora Gruzie nutná a Evropská unie by ji měla i nadále podporovat. Zároveň uvádíte tři podmínky pro poskytování této podpory, kterými jsou demokratické reformy, základní svobody a právní jistoty. Jedna věc je pro mě zvláště důležitá. V minulosti, což je bohužel tento případ, koupila Gruzie a její vláda obrovské množství zbraní, zejména  na počátku loňského konfliktu. Jak hodláte zajistit, aby nebyly evropské finanční prostředky použity k tomuto účelu? Za druhé bych se ráda zmínila o případu lidských práv, jímž se zabývala Rada Evropy i pan Hammerberg. Dva teenageři v Jižní Osetii jsou stále ve vazbě, přestože pan Hammerberg přislíbil, že budou propuštěni. Už jste v této záležitosti provedli nějaká opatření? Myslíte si, že je pravděpodobné, že budou v blízké budoucnosti propuštěni? A poslední bod: zpráva paní Tagliavini poprvé jasně popsala, jak konflikt, spolu s nárůstem xenofobie a nenávistných vyjádření, vznikl. Co v této oblasti učiní Komise a Rada, aby takovou situaci zastavila a aby bylo jasné, že je takové jednání předstupněm ozbrojených konfliktů a je s ním důležité skoncovat dříve, než k němu vůbec dojde?"@cs1
". Hr. formand, fru formand for Rådet, fru kommissær! Jeg vil gerne drøfte især to emner. Det første er forholdet mellem økonomisk bistand og støtte på den ene side og demokratisk udvikling på den anden side, og det andet vedrører nogle grundlæggende spørgsmål nævnt i Tagliavini-betænkningen. Fru Ferrero-Waldner sagde med rette, at den finansielle og økonomiske støtte til Georgien er nødvendig, og at EU fortsat bør yde den. Hun opstillede også tre betingelser for ydelse af denne støtte, som er demokratisk reform, grundlæggende frihedsrettigheder og retssikkerhed. Et spørgsmål er særlig vigtigt for mig. Tidligere købte Georgien og dets regering desværre store mængder våben, navnlig lige inden sidste års konflikt. Hvordan agter man at sikre, at den europæiske bistand ikke anvendes til dette formål? For det andet vil jeg gerne nævne en menneskerettighedssag, som Europarådet og hr. Hammerberg også har rejst. To teenagere i Sydossetien tilbageholdes fortsat, selv om hr. Hammerberg blev lovet, at de ville blive løsladt. Har man truffet nogen foranstaltninger i denne henseende? Mener kommissæren, at det er sandsynligt, at de vil blive løsladt i nær fremtid? Et sidste punkt. I Tagliavini-betænkningen blev det for første gang klart beskrevet, hvordan konflikten opstod med ophobet fremmedhad og hadefuld tale. Hvad vil Kommissionen og Rådet gøre på dette område for at lægge en dæmper på situationen og gøre det klart, at disse ting er forløbere for væbnet konflikt, og at det er vigtigt at sætte en stopper for dem, inden de overhovedet når at bryde ud?"@da2
". Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σχολιάσω κυρίως δύο θέματα. Το πρώτο είναι η σχέση μεταξύ οικονομικής βοήθειας και στήριξης, αφενός, και δημοκρατικής ανάπτυξης αφετέρου. Το δεύτερο αφορά ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα που θίγονται στην έκθεση Tagliavini. Κυρία Ferrero-Waldner, ορθώς επισημάνατε ότι απαιτείται χρηματοδοτική και οικονομική στήριξη για τη Γεωργία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να την παρέχει. Θέσατε επίσης τρεις προϋποθέσεις σχετικά με την παροχή αυτής της στήριξης, οι οποίες είναι η δημοκρατική μεταρρύθμιση, οι βασικές ελευθερίες και η ασφάλεια δικαίου. Υπάρχει ένα ζήτημα που θεωρώ ιδιαιτέρως σημαντικό. Κατά το παρελθόν, το θέμα δυστυχώς ήταν ότι η Γεωργία και η κυβέρνησή της προέβησαν στην αγορά τεράστιων ποσοτήτων όπλων, ιδίως, κατά την περίοδο πριν από την περσινή σύγκρουση. Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν θα χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό; Δεύτερον, θα ήθελα να αναφέρω μια υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την οποία επεσήμαναν επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο κ. Hammerberg. Δύο έφηβοι στη Νότια Οσετία βρίσκονται ακόμη υπό κράτηση, μολονότι δόθηκε η υπόσχεση στον κ. Hammerberg ότι θα αφεθούν ελεύθεροι. Έχετε λάβει κάποια μέτρα στην προκειμένη περίπτωση; Πιστεύετε ότι είναι πιθανό να αφεθούν ελεύθεροι στο εγγύς μέλλον; Ένα τελευταίο σημείο: η έκθεση Tagliavini περιέγραψε με σαφήνεια για πρώτη φορά πώς επήλθε η σύγκρουση με τη βαθμιαία αύξηση της ξενοφοβίας και τη γλώσσα του μίσους. Τι προτίθενται να πράξουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να εκτονώσουν την κατάσταση και να καταστήσουν σαφές ότι αυτά τα πράγματα ήταν ο προάγγελος της ένοπλης σύρραξης και ότι είναι σημαντικό να τίθεται τέρμα σε αυτά πριν καν αρχίσουν;"@el10
". Mr President, Madam President-in-Office of the Council, Commissioner, I would like to discuss two subjects in particular. The first is the relationship between economic aid and support, on the one hand, and democratic development, on the other, and the second concerns some fundamental questions addressed in the Tagliavini report. Mrs Ferrero-Waldner, you have rightly said that financial and economic support for Georgia is needed and that the European Union should continue to provide it. You have also placed three conditions on the provision of this support, which are democratic reform, basic freedoms and legal certainty. One question is particularly important to me. In the past, it was sadly the case that Georgia and its government purchased huge quantities of arms, in particular, in the run-up to last year’s conflict. How do you intend to ensure that the European funding is not used for this purpose? Secondly, I would like to mention a human rights case which the Council of Europe and Mr Hammerberg have also addressed. Two teenagers in South Ossetia are still in custody, although Mr Hammerberg was promised that they would be released. Have you taken any measures in this respect? Do you think it is likely that they will be released in the near future? One last point: the Tagliavini report has clearly described for the first time how the conflict came about with the build-up of xenophobia and the language of hate. What will the Commission and the Council do in this area in order to defuse the situation and to make it clear that these things are the precursors to armed conflict and that it is important to put an end to them before they even begin?"@en4
"Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, me gustaría plantear dos asuntos en particular. El primero es la relación entre la ayuda y el apoyo económico, por un lado, y el desarrollo democrático, por otro, y el segundo hace referencia a algunas cuestiones fundamentales abordadas en el informe Tagliavini. Señora Ferrero-Waldner, usted ha declarado con acierto que Georgia necesita apoyo financiero y económico y que la Unión Europea debe continuar proporcionando dicho apoyo. También ha establecido tres condiciones para el suministro de la ayuda, que son la reforma democrática, las libertades fundamentales y la seguridad jurídica. Hay una cuestión que me interesa especialmente. En el pasado, Georgia y su gobierno compraron bastas cantidades de armas lamentablemente, en concreto, durante el periodo previo al conflicto del año pasado. ¿Cómo pretenden garantizar que la financiación europea no se destina a ese propósito? En segundo lugar, me gustaría hacer referencia a un caso de derechos humanos que también han abordado el Consejo de Europa y el señor Hammerberg. Todavía se encuentran detenidos dos adolescentes en Osetia del Sur, aunque han prometido su liberación al señor Hammerberg. ¿Han tomado alguna medida al respecto? ¿Creen que es probable que se les ponga en libertad en un futuro cercano? ¿Qué harán la Comisión y el Consejo en este sentido para mitigar la situación y para dejar claro que tales actitudes suponen el comienzo del conflicto armado y que es importante ponerles fin antes incluso de que comiencen a darse?"@es21
". Lugupeetud juhataja, nõukogu eesistuja, volinik! Eelkõige tahaksin arutada kahte teemat. Esimene neist puudutab suhet ühelt poolt majandusabi ja toetuse ning teisalt demokraatliku arengu vahel; teine mõnesid Tagliavini raportis käsitletud põhiküsimusi. Proua volinik, te ütlesite väga õigesti, et Gruusia rahaline ja majanduslik toetamine on vajalik ning et Euroopa Liit peaks sellega jätkama. Te seadsite selle toetuse andmiseks ka kolm tingimust – need on demokraatlik reform, põhivabadused ja õiguskindlus. Minu jaoks on eriti tähtis üks küsimus. Varem on kahjuks juhtunud, et Gruusia ja selle valitsus on ostnud tohutu koguse relvi, eeskätt vahetult enne eelmise aasta konflikti. Kuidas te kavatsete tagada, et Euroopa rahalist abi ei kasutata selleks otstarbeks? Teiseks tahaksin nimetada inimõiguste juhtumit, mida Euroopa Nõukogu – volinik Hammerberg – samuti käsitles. Kaks teismelist on Lõuna-Osseetias endiselt vahi all, kuigi härra Hammerbergile lubati, et nad vabastatakse. Kas olete selles suhtes mingeid meetmeid võtnud? Kas peate tõenäoliseks, et nad vabastatakse lähemas tulevikus? Ja viimane punkt: Tagliavini raportis on esimest korda selgesti kirjeldatud, kuidas ksenofoobia järkjärguline kuhjumine ja vihkamise väljendamine viis lõpuks konfliktini. Mida võtavad komisjon ja nõukogu selles valdkonnas ette, et endist olukorda taastada ja selgitada, et niisugustele asjadele järgneb relvastatud konflikt ja et neile tuleb juba eos lõpp teha?"@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, haluan käsitellä aluksi erityisesti kahta aihetta. Ensimmäinen liittyy taloudellisen tuen ja demokratiakehityksen väliseen suhteeseen, ja toinen liittyy tiettyihin Tagliavinin raportissa käsiteltyihin peruskysymyksiin. Komission jäsen Ferrero-Waldner, totesitte oikeutetusti, että Georgia tarvitsee taloudellista tukea ja että Euroopan unionin pitäisi jatkaa sen antamista. Asetitte tämän avun antamiselle myös kolme ehtoa, jotka ovat demokratiauudistus, perusvapaudet ja oikeusvarmuus. Yksi kysymys on minulle erityisen tärkeä. Aiemmin Georgia ja sen hallitus ostivat valitettavasti valtavia määriä aseita, erityisesti ennen viimevuotista konfliktia. Miten aiotte varmistaa, ettei Euroopan unionilta saatavaa rahoitusta käytetä tähän tarkoitukseen? Toiseksi haluaisin mainita erään ihmisoikeustapauksen, jota myös Euroopan neuvosto ja ihmisoikeusvaltuutettu Hammarberg ovat käsitelleet. Kaksi teini-ikäistä on edelleen pidätettyinä Etelä-Ossetiassa, vaikka Hammerbergille luvattiin, että heidät vapautettaisiin. Oletteko ryhtyneet toimiin tämän osalta? Pidättekö todennäköisenä, että heidät vapautetaan lähitulevaisuudessa? Vielä yksi huomautus: Tagliavinin raportissa kuvattiin ensimmäistä kertaa selkeästi, miten muukalaisvihan ja vihamielisen kielenkäytön lisääntyminen johti konfliktin puhkeamiseen. Mitä komissio ja neuvosto aikoo tehdä tässä asiassa laukaistakseen kireän tilanteen ja tehdäkseen selväksi, että nämä asiat ovat aseellisen konfliktin ennusmerkkejä ja että on tärkeää tehdä niistä loppu ennen kuin ne edes alkavat?"@fi7
". Monsieur le Président, Madame la Présidente en exercice du Conseil, Madame la Commissaire, je voudrais aborder deux points en particulier. Le premier concerne le lien entre l’aide économique et le développement démocratique, tandis que le deuxième a trait à plusieurs questions fondamentales soulevées dans le rapport Tagliavini. Madame Ferrero-Waldner, vous avez dit - à juste titre - que la Géorgie avait besoin d’une aide économique et financière et que l’Union européenne devait continuer à lui apporter cette aide. Vous avez également subordonné l’octroi de cette aide à trois conditions, à savoir la poursuite des réformes démocratiques, le respect des libertés fondamentales et la certitude juridique. Une question me taraude cependant. Il est déjà arrivé - malheureusement - que la Géorgie et son gouvernement achètent d’énormes quantités d’armes. Ce fut notamment le cas à la veille du conflit de l’an dernier. Comment comptez-vous vous y prendre pour veiller à ce que le financement européen ne soit pas utilisé à de telles fins? Deuxièmement, je voudrais mentionner une affaire concernant les droits de l’homme, que le Conseil de l’Europe et M. Hammerberg ont également examinée. Deux adolescents sont toujours détenus en Ossétie du Sud, bien que M. Hammerberg ait obtenu la promesse que ceux-ci allaient être libérés. Avez-vous pris des mesures à cet égard? Pensez-vous qu’ils pourront être libérés rapidement? Un dernier point: le rapport Tagliavini a clairement décrit, pour la première fois, la montée de la xénophobie et des discours de haine qui a conduit à l’éclatement du conflit. Quelles actions la Commission et le Conseil entendent-ils entreprendre afin de désamorcer la situation et de faire prendre conscience que ces comportements sont des éléments précurseurs des conflits armés et qu’il est crucial d’y mettre un terme avant même qu’ils ne commencent?"@fr8
"Elnök úr, a Tanács tisztelt soros elnöke, biztos asszony! Különösen két témát szeretnék megvitatni. Az első egyrészről a gazdasági segítségnyújtás és támogatás, másrészről a demokratikus fejlődés közötti összefüggés, a második pedig a Tagliavini-jelentésben szereplő néhány alapvető kérdéssel függ össze. Ferrero-Waldner asszony, Ön jogosan mondta, hogy szükség van a Grúziának nyújtott pénzügyi és gazdasági támogatásra, és ezt az Európai Uniónak továbbra is meg kell adnia. Ön három feltételt szabott ezen támogatás biztosításához, ez a demokratikus reform, az alapvető szabadságok és a jogbiztonság. Van egy kérdés, amely különösen fontos számomra. A múltban sajnálatos módon az volt a helyzet, hogy Grúzia és kormánya nagy mennyiségben vásárolt fegyvereket, főleg a tavalyi konfliktust megelőző időszakban. Hogyan szándékozzák biztosítani, hogy az európai pénzügyi támogatást ne fordítsák ilyen célra? Másodszor pedig szeretnék megemlíteni egy emberjogi esetet, amellyel az Európa Tanács és Hammerberg úr is foglalkozott. Dél-Oszétiában két tizenéves még mindig őrizetben van, habár Hammerberg úrnak megígérték, hogy szabadon engedik őket. Tettek-e bármilyen lépést ezzel kapcsolatban? Lehetségesnek tartják, hogy a közeljövőben szabadon engedik őket? Egy utolsó pont: a Tagliavini-jelentés elsőként írta le világosan, hogy hogyan alakult ki a konfliktus a felgyülemlett idegengyűlölettel és a gyűlöletbeszéddel együtt. Mit fog a Bizottság és a Tanács tenni ezen a területén annak érdekében, hogy megszüntesse ezt a helyzetet, és világossá tegye, hogy ezek a dolgok egy fegyveres konfliktus előjelei és fontos véget vetni ezeknek még mielőtt elkezdődhetnének?"@hu11
". Signor Presidente, signora Presidente in carica del Consiglio, signora Commissario, vorrei discutere due temi in particolare. Il primo riguarda il rapporto tra aiuti economici e sostegno da un lato, e sviluppo democratico dall’altro, mentre il secondo riguarda alcune tematiche fondamentali affrontate dalla relazione Tagliavini. Commissario Ferrero-Waldner, lei ha giustamente dichiarato che è necessario offrire sostegno finanziario ed economico alla Georgia, e che l’Unione europea deve continuare a fornirlo. Lei ha anche posto tre condizioni per fornire tale sostegno: riforme democratiche, libertà fondamentali e certezza giuridica. A mio avviso si pone una domanda di estrema importanza. In passato purtroppo la Georgia e il suo governo hanno acquistato ingenti quantità di armamenti, in particolare in vista del conflitto dello scorso anno. Come si intende garantire che i fondi europei non vengano utilizzati a tale scopo? In secondo luogo, in materia di diritti umani, vorrei ricordare un caso che è già stato affrontato dal Consiglio d’Europa e dal suo commissario per i diritti umani Hammerberg. Due adolescenti dell’Ossezia meridionale sono ancora in stato di fermo, benché al commissario Hammerberg fosse stato promesso che sarebbero stati rilasciati. Avete adottato misure specifiche a riguardo? Ritenete probabile che vengano rilasciati nel prossimo futuro? Un’ultima osservazione; la relazione Tagliavini ha chiaramente descritto per la prima volta le origini del conflitto – una miscela esplosiva che si è nutrita del linguaggio dell’odio e della crescente xenofobia. Che cosa intendono fare la Commissione e il Consiglio in questo settore per disinnescare la situazione, e far capire che simili episodi sono i precursori dei conflitti armati e che è importante stroncarli sul nascere?"@it12
". Pone pirmininke, Tarybos pirmininke, Komisijos nare, visų pirma norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus: pirma, ekonominės pagalbos ir paramos santykį su demokratiniu vystymusi ir antra – keletą svarbių H. Tagliavini ataskaitoje aptartų klausimų. Ponia B. Ferrero-Waldner, esate teisi sakydama, kad reikia finansinės ir ekonominės paramos Gruzijai ir kad Europos Sąjunga turėtų toliau ją teikti. Pritariu ir trims jūsų nustatytoms paramos teikimo sąlygoms: demokratinei reformai, pagrindinėms laisvėms ir teisiniam tikrumui. Man labai svarbus vienas klausimas: praeityje Gruzija ir jos vyriausybė labai daug lėšų, deja, panaudojo ginklams įsigyti, taip pat prieš praeitų metų konfliktus. Kaip ketinate užtikrinti, kad to neatsitiktų su Europos skirtomis lėšomis? Antra, norėčiau priminti žmogaus teisių pažeidimo atvejį, kurį nagrinėjo Europos Taryba ir Komisijos narys T. Hammerberg. Du paaugliai Pietų Osetijoje vis dar suimti, nors T. Hammerbergui pažadėta juos išleisti į laisvę. Ar šiuo atžvilgiu ėmėtės kokių nors priemonių? Ar galima tikėtis, kad jie bus paleisti į laisvę artimiausiu laiku? Ir paskutinis dalykas: H. Tagliavini ataskaitoje pirmą kartą aiškiai paaiškinta, kad konfliktas kilo kurstant ksenofobiją ir vartojant neapykanta persmelktą kalbą. Ką Komisija ir Taryba darys šiuo atžvilgiu bandydamos pagerinti padėtį ir paaiškinti, kad būtent nuo to prasideda konfliktai ir kad tam reikia užkirsti kelią dar neprasidėjus konfliktams?"@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, Padomes priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze, es gribētu runāt konkrēti par divām lietām. Pirmā ir saistība starp ekonomisko palīdzību un atbalstu, no vienas puses, un demokrātijas attīstību, no otras puses, un otra attiecas uz dažiem principiāliem jautājumiem, kas aplūkoti ziņojumā. kundze, jūs pareizi teicāt, ka Gruzijai ir vajadzīgs finansiāls un ekonomisks atbalsts un ka Eiropas Savienībai ir jāturpina šo atbalstu sniegt. Jūs arī izvirzījāt trīs nosacījumus šā atbalsta sniegšanai, proti, demokrātiskās reformas, pamatbrīvības un tiesiskā noteiktība. Īpaši būtisks man šķiet viens jautājums. Diemžēl pagātnē bija tā, ka Gruzija un tās valdība iepirka lielus ieroču krājumus, jo īpaši pirms pagājušā gada konflikta. Kā jūs garantēsit to, ka Eiropas finansējums šādiem mērķiem netiks izmantots? Otrkārt, es gribētu pieminēt cilvēktiesību gadījumu, ar ko nodarbojās arī Eiropas Padome un kungs. Divi pusaudži Dienvidosetijā joprojām atrodas ieslodzījumā, kaut arī kungam tika apsolīts, ka viņi tiks atbrīvoti. Vai jūs šajā sakarā esat veikuši kādus pasākumus? Vai saskatāt kādu iespēju, ka tuvākajā nākotnē viņi tiks atbrīvoti? Pēdējais: ziņojumā pirmo reizi ir skaidri norādīts, ka konflikts izcēlās, izplatoties ksenofobijai un naida valodai. Ko Komisija un Padome darīs šajā jomā, lai šo situāciju atvieglotu un skaidri norādītu, ka šādas izpausmes noved pie bruņota konflikta un ir svarīgi to izbeigt, pirms tas vispār sācies?"@lv13
"Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Frau Kommissarin! Ich möchte vor allem auf zwei Dinge eingehen. Das eine ist das Verhältnis von Wirtschaftshilfe und Unterstützung einerseits und demokratischer Entwicklung andererseits, und das zweite sind einige grundsätzliche Fragen, die im Bericht Tagliavini angesprochen wurden. Frau Kommissarin, Sie haben richtigerweise gesagt, dass finanzielle und wirtschaftliche Unterstützung für Georgien Not tut und von Seiten der Europäischen Union auch gewährt werden soll. Sie haben richtigerweise auch drei Bedingungen dafür gestellt, nämlich gerade die Fragen Demokratiereform, Grundfreiheiten, Rechtssicherheit. Mir ist eine Frage besonders wichtig: Es war in der Vergangenheit leider so, dass Georgien und die Regierung Gelder massiv für Waffenkäufe eingesetzt haben, auch im Vorfeld des letztjährigen Konflikts. Wie wollen und werden Sie sicherstellen, dass das mit europäischen Geldern nicht geschieht? Zweitens ein Menschenrechtsfall, den auch der Europarat – Kommissar Hammerberg – angesprochen hat: Zwei Teenager sind in Südossetien immer noch in Haft, obwohl Hammerberg schon versprochen wurde, dass sie freigelassen würden. Haben Sie hier Initiativen gesetzt? Sehen Sie die Chance, dass sie demnächst freigelassen werden? Ein Letztes: Der Bericht Tagliavini hat wirklich erstmalig in dieser Klarheit angesprochen, wie der Konflikt entstanden ist, mit dem Aufbau von Fremdenhass, von Hass in der Sprache. Was werden Kommission und Rat in diesem Bereich tun, um hier abzubauen und klarzumachen, dass dies das Vorfeld von bewaffneten Konflikten ist und dass dem ein Ende gesetzt werden muss, bevor es überhaupt beginnt."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter van de Raad, mevrouw de commissaris, ik zou vooral twee onderwerpen willen bespreken: ten eerste de relatie tussen economische hulp en steun aan de ene kant en democratische ontwikkeling aan de andere, en ten tweede een aantal fundamentele kwesties die in het verslag-Tagliavini aan de orde worden gesteld. Mevrouw Ferrero-Waldner, u merkte terecht op dat financiële en economische steun voor Georgië nodig is en dat de Europese Unie deze moet blijven verlenen. U verbond tevens drie voorwaarden aan de verlening van deze steun, en wel democratische hervormingen, fundamentele vrijheden en rechtszekerheid. Er is één vraag die voor mij bijzonder van belang is. In het verleden hebben Georgië en zijn regering helaas grote hoeveelheden wapens gekocht, met name in de aanloop naar het conflict van vorig jaar. Hoe wilt u garanderen dat Europese middelen niet voor dit doel worden gebruikt? Ten tweede zou ik een mensenrechtenzaak willen noemen die de Raad van Europa en de heer Hammerberg ook al hebben aangehaald. In Zuid-Ossetië bevinden zich nog altijd twee tieners in hechtenis, ook al is de heer Hammerberg beloofd dat ze zouden worden vrijgelaten. Heeft u in dit verband stappen ondernomen? Denkt u dat er een mogelijkheid is dat zij in de nabije toekomst worden vrijgelaten? Een laatste punt: het verslag-Tagliavini heeft voor het eerst duidelijk beschreven hoe het conflict is ontstaan, met de groei van xenofobie en haatdragende taal. Wat gaan de Commissie en de Raad op dit terrein doen om de situatie te verlichten en om duidelijk te maken dat deze zaken de voorbode zijn van gewapende conflicten, en dat het belangrijk is deze nog voordat ze beginnen een halt toe te roepen?"@nl3
". Panie przewodniczący, urzędująca pani przewodnicząca Rady, pani komisarz! Chciałabym przede wszystkim omówić dwa tematy. Pierwszym z nich jest związek pomiędzy pomocą gospodarczą i wsparciem z jednej strony, a rozwojem demokratycznym z drugiej strony. Drugi temat dotyczy kilku kwestii podstawowych poruszonych w sprawozdaniu pani Heidi Tagliavini. Pani Ferrero-Waldner! Słusznie powiedziała pani, że potrzebne jest wsparcie finansowe i gospodarcze dla Gruzji i że Unia Europejska powinna wciąż je zapewniać. Zapewnienie tego wsparcia uzależniła pani od spełnienia trzech warunków, a mianowicie od reformy demokratycznej, podstawowych wolności i pewności prawnej. Jedno z pytań ma dla mnie szczególne znaczenie. W przeszłości niestety Gruzja i jej rząd kupowały ogromne ilości broni, zwłaszcza w przededniu ubiegłorocznego konfliktu. W jaki sposób zamierzacie zagwarantować, że fundusze europejskie nie zostaną użyte w tym celu? Po drugie, chciałabym wspomnieć o kwestii praw człowieka, którą poruszyła już Rada Europy i pan Hammerberg. W Południowej Osetii wciąż przetrzymywana jest dwójka nastolatków, choć pan Hammerberg otrzymał obietnicę ich zwolnienia. Czy podjęliście już jakieś kroki w tym względzie? Czy sądzicie, że istnieje prawdopodobieństwo uwolnienia tych osób w najbliższej przyszłości? I jeszcze ostatnia uwaga: w sprawozdaniu pani Tagliavini po raz pierwszy wyraźnie opisano w jaki sposób w wyniku rosnącej ksenofobii i nasilającej się retoryki nienawiści doszło do konfliktu. Co Komisja i Rada zrobią w tym zakresie, by rozładować napiętą sytuację i wyraźnie pokazać, że takie zachowania przyczyniają się do powstawania konfliktów zbrojnych, oraz że należy je tłumić zanim w ogóle się rozpoczną?"@pl16,16
". Senhor Presidente, Senhora Presidente em exercício do Conselho, Senhora Comissária, gostaria de abordar dois temas em particular. O primeiro é a relação entre o auxílio económico e o apoio, por um lado, e o desenvolvimento democrático, por outro, e o segundo diz respeito a algumas questões fundamentais abordadas no relatório Tagliavini. A senhora Comissária Ferrero-Waldner afirmou, com razão, que o apoio financeiro e económico à Geórgia é necessário e que a União Europeia deve continuar a prestá-lo. Por outro lado, a senhora Comissária estabeleceu três condições para a prestação desse apoio: as reformas democráticas, as liberdades fundamentais e a segurança jurídica. Uma dúvida que considero particularmente importante. No passado, lamentavelmente, a Geórgia e o seu Governo adquiriram enormes quantidades de armas, em especial no período que antecedeu o conflito do ano passado. De que modo tenciona, Senhora Comissária, garantir que o financiamento europeu não é utilizado para esse fim? Em segundo lugar, gostaria de referir um caso de direitos humanos a que o Conselho da Europa e o Comissário Hammerberg também aludiram. Dois jovens estão ainda sob custódia na Ossétia do Sul, embora tenha sido prometido ao Comissário Hammerberg que seriam libertados. Senhora Comissária, tomou algumas medidas a este respeito? Considera provável que os jovens sejam libertados brevemente? Uma última questão: o relatório Tagliavini descreveu claramente, pela primeira vez, a forma como o conflito surgiu, com o crescimento da xenofobia e a linguagem do ódio. Que medidas tomarão a Comissão e o Conselho neste domínio para acalmar a situação e tornar claro que estas coisas originam conflitos armados e que é importante acabar com elas antes mesmo de começarem?"@pt17
". Dle preşedinte, dnă Preşedintă în exerciţiu a Consiliului, dnă comisar, aş dori să discut două subiecte în particular. Primul este relaţia dintre ajutorul economic şi asistenţă, pe de o parte şi dezvoltarea democratică, pe de altă parte, iar al doilea priveşte câteva întrebări fundamentale abordate în raportul Tagliavini. Dnă Ferrero-Waldner, aţi afirmat pe bună dreptate că asistenţa financiară şi economică pentru Georgia este necesară şi că Uniunea Europeană trebuie să o ofere în continuare. De asemenea, aţi numit trei condiţii pentru oferirea acestei asistenţe, care sunt reforma democratică, libertăţile de bază şi certitudinea juridică. Pentru mine este foarte importantă o întrebare. În trecut, Georgia şi guvernul său au achiziţionat, din păcate, cantităţi foarte mari de arme, în special la declanşarea conflictului de anul trecut. Cum intenţionaţi să vă asiguraţi că finanţarea europeană nu este utilizată în acest scop? În al doilea rând, aş dori să menţionez un caz privind drepturile omului pe care l-au tratat, de asemenea, Consiliul Europei şi dl Hammerberg. Doi adolescenţi din Osetia de Sud sunt în continuare reţinuţi, deşi i s-a promis dlui Hammerberg că aceştia vor fi eliberaţi. Aţi luat vreo măsură în această privinţă? Credeţi că este posibil ca aceştia să fie eliberaţi în viitorul apropiat? Un ultim aspect: raportul Tagliavini a descris în mod clar, pentru prima dată, modul în care a apărut conflictul, prin acumularea xenofobiei şi a incitării la ură. Ce vor face Comisia şi Consiliul în această privinţă, pentru a dezamorsa situaţia şi pentru a clarifica faptul că aceste aspecte precedă conflictul armat şi că este important să punem capăt acestora chiar înainte să apară?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani úradujúca predsedníčka Rady, pani komisárka, chcela by som hovoriť predovšetkým o dvoch témach. Prvou je vzťah medzi hospodárskou pomocou a podporou na jednej strane a demokratickým rozvojom na druhej strane. Druhá téma sa týka niektorých základných otázok, ktorým sa venuje správa pani Tagliaviniovej. Pani Ferrerová-Waldnerová, správne ste uviedli, že finančná a hospodárska pomoc Gruzínsku je potrebná a Európska únia by ju mala naďalej poskytovať. Stanovili ste aj tri podmienky na poskytovanie tejto pomoci, ktorými sú demokratické reformy, základné slobody a právna istota. Pre mňa je zvlášť dôležitá jedna otázka. V minulosti sa, bohužiaľ, stalo, že Gruzínsko so svojou vládou nakúpilo veľké množstvá zbraní, predovšetkým pred minuloročnou vojnou. Ako chcete zabezpečiť, aby sa európske finančné prostriedky nepoužívali na tento účel? Po druhé, chcela by som spomenúť prípad súvisiaci s ľudskými právami, ktorým sa zaoberali aj Rada Európy a pán Hammerberg. Dvaja tínedžeri v Južnom Osetsku sú ešte stále vo väzbe, hoci pán Hammerberg dostal prísľub, že ich prepustia. Prijali ste v tejto súvislosti nejaké opatrenia? Myslíte si, že je ich prepustenie v blízkej budúcnosti pravdepodobné? A posledná vec: správa pani Tagliaviniovej prvýkrát jednoznačne popísala, ako konflikt vznikol stupňovaním xenofóbie a slovných prejavov nenávisti. Čo v tomto smere podniknú Komisia a Rada na upokojenie situácie a na vysvetlenie, že tieto javy predchádzajú ozbrojeným konfliktom a že je dôležité s nimi skoncovať ešte skôr, než sa vôbec začnú?"@sk19
"Gospod predsednik, gospa predsedujoča Svetu, komisar, želela bi govoriti zlasti o dveh temah. Prva je odnos med gospodarsko pomočjo in podporo na eni strani in demokratičnim razvojem po drugi, druga pa zadeva nekatera temeljna vprašanja, obravnavana v poročilu Tagliavinijeve. Gospa Ferrero-Waldner, prav ste povedali, da je finančna in gospodarska podpora Gruziji pomembna in da bi jo Evropska unija morala nuditi še naprej. Prav tako ste za nudenje te pomoči dali tri pogoje, ki so demokratična reforma, osnovne svoboščine in pravna gotovost. Eno vprašanje je zame posebej pomembno. V preteklosti sta na žalost Gruzija in njena vlada nakupila velike količine orožja, zlasti pred lanskoletnim konfliktom. Kako nameravate zagotoviti, da v ta namen ne bodo uporabljena evropska sredstva? Kot drugo bi želela omeniti primer človekovih pravic, katerega sta navedla tudi Svet Evrope in gospod Hammerberg. Dva najstnika v Južni Osetiji sta še zmeraj v priporu, čeprav je bilo gospodu Hammerbergu obljubljeno, da bosta izpuščena. Ali ste v zvezi s tem sprejeli kakšne ukrepe? Ali menite, da je verjetno, da bosta izpuščena v bližnji prihodnosti? Zadnja točka: poročilo Tagliavinijeve je prvič jasno opisalo, kako je do spora prišlo s stopnjevanjem ksenofobije in sovražnega govora. Kaj bosta Komisija in Svet naredila na tem področju, da bi umirila položaj in razjasnila, da so te stvari predhodnice oboroženega konflikta in da jih je pomembno ustaviti, še preden se sploh začnejo?"@sl20
". Herr talman, fru rådsordförande, fru kommissionsledamot! Jag vill i synnerhet diskutera två frågor. Den första gäller sambandet mellan ekonomiskt bistånd och stöd, å ena sidan, och demokratisk utveckling, å andra, och den andra frågan gäller vissa grundläggande frågor som berörs i Tagliavinirapporten. Fru Ferrero-Waldner! Ni har rätt när ni säger att det behövs finansiellt och ekonomiskt stöd för Georgien och att EU måste fortsätta att betala ut det. Ni har också lagt upp tre villkor för tillhandahållandet av stödet, nämligen demokratisk reform, grundläggande friheter och rättssäkerhet. En fråga är synnerligen viktig för mig. Tidigare var det tyvärr så att Georgien och landets regering köpte in stora mängder vapen, särskilt strax före fjolårets konflikt. Hur tänker ni garantera att EU-medlen inte används till detta ändamål? För det andra vill jag nämna ett människorättsfall som också rådet och Thomas Hammarberg har berört. Två tonåringar i Sydossetien hålls fortfarande i förvar trots att man har lovat Thomas Hammarberg att de kommer att släppas. Har ni vidtagit några åtgärder i detta hänseende? Anser ni det troligt att de kommer att släppas under den närmaste framtiden? En sista punkt: I Tagliavinirapporten har vi för första gången fått en tydlig förklaring till hur konflikten inträffade genom uppbyggandet av främlingsfientlighet och hatets språk. Vad tänker kommissionen och rådet göra på detta område för att lugna situationen och göra det klart att sådana saker leder till beväpnad konflikt och att det är viktigt att stoppa dem innan de ens hunnit starta?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Hammerberg"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph