Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-254"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.16.2-254"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the European Union has, in my country and elsewhere too, a richly deserved reputation for taking its decisions furtively, secretly and surreptitiously. One would suppose, therefore, that the Commission will do its best now to be open and transparent. Instead, the Commission has produced this proposal – I think it is 1049 – part of which actually restricts access to documents that are currently public. Beyond this, there is an important objective point which I remember from my time at Harvard University, and it is this: decisions that are made without transparency and no proper public scrutiny have a built-in tendency to be bad decisions. You should accept that one of the reasons that the Commission puts forward so many ill-considered, ill-thought out, inappropriate and ill-drafted proposals, which we in England and other countries have to put up with, is the lack of transparency. So in the matter of this legal framework I would urge the Commission to think again, if thinking again is ever actually a possibility for a flawed institution in a flawed system of governing."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Evropské unie má v mé zemi i jinde velmi zaslouženou pověst toho, kdo přijímá rozhodnutí nenápadně, tajně a podloudně. Člověk by proto předpokládal, že se Komise nyní vynasnaží být otevřenou a transparentní. Namísto toho Komise vyprodukovala tento návrh – myslím, že se jedná o 1049 – jehož část omezuje přístup k dokumentům, které jsou v současnosti veřejné. Kromě toho existuje ještě jeden důležitý cíl, který si pamatují z doby na Harvardské univerzitě, a sice: rozhodnutí, která jsou učiněna bez transparentnosti a bez řádné veřejné kontroly mají v sobě zabudovanou tendenci být špatnými rozhodnutími. Měli byste akceptovat, že jedním z důvodů, proč Komise předkládá tolik špatně zvážených, nepromyšlených, nevhodných a nedostatečně zpracovaných návrhů, s nimiž se v Anglii a dalších zemích musíme vyrovnávat, je nedostatek transparentnosti. Takže pokud jde o tento právní rámec, naléhal bych na Komisi, aby znovu přemýšlela, pokud ovšem taková možnost přichází v úvahu u chybné instituce v chybném systému řízení."@cs1
"Hr. formand! EU har i mit land og også andre steder så rigeligt fortjent et ry for at træffe sine beslutninger i hemmelighed og i det skjulte. Man skulle derfor tro, at Kommissionen vil gøre sit bedste nu for at være åben og gennemsigtig. Kommissionen har rent faktisk fremsat dette forslag – jeg tror, det er 1049 – hvoraf en del rent faktisk begrænser aktindsigten i dokumenter, der i øjeblikket er offentligt tilgængelige. Derudover er der et vigtigt objektivt punkt, som jeg husker fra min tid ved Harvard University, og det er følgende: Beslutninger, der træffes uden gennemsigtighed og uden en ordentlig offentlig kontrol, har en indbygget tendens til at være dårlige beslutninger. Det bør fastslås, at en af grundene til, at Kommissionen fremsætter så mange uovervejede og dårligt udtænkte, upassende og dårligt udarbejdede forslag, som vi i England og andre lande må finde os i, er mangel på gennemsigtighed. Så inden for denne retlige ramme vil jeg gerne opfordre Kommissionen til at tænke sig om, hvis det at tænke sig om rent faktisk nogensinde er en mulighed for en mangelfuld institution i et mangelfuldt system."@da2
"Herr Präsident, die Europäische Union hat in meinem Land und auch in anderen Ländern zu Recht der Ruf, ihre Entscheidungen auf verschlagene, heimliche und verstohlene Weise zu treffen. Man könnte deshalb denken, dass die Kommission nun versuchen würde, ihr Bestes zu tun, um offen und transparent zu arbeiten. Stattdessen hat sie diesen Vorschlag vorgelegt – ich glaube es ist Nummer 1049 –, der den Zugang zu Dokumenten, die momentan für die Öffentlichkeit zugänglich sind, zum Teil sogar beschränkt. Darüber hinaus möchte ich eine wichtige objektiven Anmerkung machen, die ich aus meiner Zeit an der Harvard Universität erinnere, und zwar neigen Entscheidungen, die ohne Transparenz und ohne die nötige öffentliche Kontrolle getroffen wurden, von vornherein dazu, keine guten Entscheidungen zu sein. Sie sollten akzeptieren, dass einer der Gründe, weswegen die Kommission so viele unüberlegte, schlecht durchdachte, unpassende und schlecht verfasste Vorschläge vorbringt, mit denen wir in England und in anderen Ländern zurechtkommen müssen, der Mangel an Transparenz ist. Deshalb möchte ich die Kommission hinsichtlich dieses rechtlichen Rahmens dazu anhalten, noch einmal darüber nachzudenken, wenn Nachzudenken überhaupt eine Lösungsmöglichkeit für eine fehlerhafte Institution in einem fehlerhaften Regierungssystem darstellt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη χώρα μου και αλλού μια ευρέως διαδεδομένη φήμη ότι λαμβάνει τις αποφάσεις της κρυφά, μυστικά και απόρρητα. Θα υπέθετε κανείς, λοιπόν, ότι η Επιτροπή θα κάνει το παν τώρα για να είναι διαφανής και με ανοικτό χαρακτήρα. Αντί αυτού, η Επιτροπή εκπόνησε αυτήν την πρόταση –νομίζω την πρόταση με αριθμό 1049– μέρος της οποίας περιορίζει στην πραγματικότητα την πρόσβαση σε έγγραφα που είναι επί του παρόντος δημόσια. Πέραν αυτού, υπάρχει μια σημαντική αντικειμενική άποψη την οποία θυμάμαι από την εποχή μου στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και είναι η εξής: αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς διαφάνεια και χωρίς κατάλληλο δημόσιο έλεγχο έχουν έμφυτη την τάση να είναι κακές αποφάσεις. Θα πρέπει να παραδεχθείτε ότι η έλλειψη διαφάνειας είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει η Επιτροπή προτάσεις οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί αρκετά, δεν έχουν εξεταστεί αρκετά, είναι ακατάλληλες και δεν έχουν εκπονηθεί σωστά και τις οποίες εμείς στην Αγγλία και σε άλλες χώρες πρέπει να ανεχθούμε. Οπότε, στο θέμα αυτού του νομικού πλαισίου θα ήθελα να παροτρύνω την Επιτροπή να το ξανασκεφτεί, αν βέβαια κάτι τέτοιο συνιστά πράγματι επιλογή για ένα θεσμικό όργανο με ψεγάδια σε ένα σύστημα διακυβέρνησης με ψεγάδια."@el10
"Señor Presidente, la Unión Europea se ha ganado, en mi país y también en otros países, una merecida reputación por tomar sus decisiones a escondidas, en secreto y de manera subrepticia. Por lo tanto, cabe suponer que la Comisión hará ahora todo lo posible por ser abierta y transparente. En lugar de ello, la Comisión ha elaborado esta propuesta, creo que es la 1049, que contiene restricciones sobre el acceso a los documentos que actualmente son públicos. Más allá de eso, hay un aspecto objetivo que recuerdo de mi estancia en la Universidad de Harvard, y es el siguiente: las decisiones que se toman sin transparencia y sin someterse a un examen público adecuado tienen una tendencia inherente a ser malas decisiones. Deberían aceptar que una de las razones por las que la Comisión presenta tantas propuestas equivocadas, mal concebidas, inadecuadas y mal redactadas, que nosotros en Inglaterra y en otros países tenemos que aguantar, es la falta de transparencia. Por lo tanto, en lo que respecta a este marco jurídico, instaría a la Comisión a que reflexionara, si la reflexión tiene realmente cabida en institución defectuosa en un sistema de gobierno defectuoso."@es21
"Lugupeetud juhataja! Euroopa Liit on minu kodumaal ja ka igal pool mujal kuhjaga ära teeninud sellise institutsiooni maine, kes langetab oma otsuseid varjates, salatsedes ja vargsi. Seega võis oletada, et komisjon teeb nüüd oma parima, et olla avatud ja läbipaistev. Selle asemel on komisjon koostanud niisuguse ettepaneku – minu arust on see 1049 –, mille ühe osaga piiratakse tegelikult juurdepääsu praegu avalikele dokumentidele. Peale selle kehtib üks oluline väide, mida ma mäletan õpingutest Harvardi ülikoolis, ja see on niisugune: ilma läbipaistvuseta ja korraliku avaliku kontrollita tehtud otsusel on loomupärane kalduvus olla halb. Teil tuleks nõustuda, et läbipaistvuse puudumine on üks põhjustest, miks komisjon esitab nii palju halvasti kaalutud, kehvasti läbimõeldud, asjakohatuid ja nigelalt koostatud otsuseid, millega meie Inglismaal ja muudes riikides peame leppima. Nii et selle õigusraamistiku puhul tahaksin ma komisjonilt tungivalt nõuda, et nad mõtleks asja uuesti läbi, kui selline läbimõtlemine on ühes vigase valitsemissüsteemi vigases institutsioonis tegelikult üldse võimalik."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan unionilla on kotimaassani ja myös muualla täysin ansaittu maine organisaationa, joka tekee päätöksensä salakähmäisesti ja vaivihkaisesti. Voisi siis luulla, että komissio tekee nyt parhaansa toimiakseen avoimesti. Sen sijaan komissio on laatinut tämän ehdotuksen – asetuksen numero taitaa olla 1049 – jonka yhdessä osassa itse asiassa rajoitetaan sellaisten asiakirjojen tutustuttavaksi saamista, jotka ovat nykyisin julkisia. Lisäksi tähän liittyy tärkeä objektiivinen näkökohta, jonka muistan Harvardin yliopiston ajoiltani ja joka on seuraava: ilman avoimuutta ja ilman asianmukaista julkista valvontaa tehdyillä päätöksillä on sisäsyntyinen taipumus olla huonoja päätöksiä. Teidän pitäisi hyväksyä se, että yksi syy, miksi komissio esittää niin monia huonosti harkittuja, puutteellisesti mietittyjä, epäasiallisia ja huonosti laadittuja ehdotuksia, joita meidän Englannissa ja muissa maissa on siedettävä, on puutteellinen avoimuus. Tämän lainsäädäntökehyksen osalta kehottaisin komissiota siis miettimään asiaa uudelleen, sikäli kuin asian uudelleen miettiminen on koskaan edes mahdollista puutteelliselle toimielimelle puutteellisessa hallintojärjestelmässä."@fi7
"Monsieur le Président, l’Union européenne a, dans mon pays et dans d’autres, la réputation bien méritée de prendre ses décisions à la dérobée, en secret et en catimini. On pourrait donc croire que la Commission fera désormais de son mieux pour être ouverte et transparente. Au lieu de cela, la Commission a élaboré cette proposition - je pense que c’est la 1049 - dont une partie restreint effectivement l’accès aux documents qui sont actuellement publics. Au-delà de cela, il est un point objectif important dont je me souviens de l’époque où j’étais à l’université d’Harvard: les décisions qui sont prises sans transparence et sans contrôle public approprié ont tendance à être de mauvaises décisions. Il faut reconnaître que si la Commission présente tant de propositions inadéquates, mal pensées, inadaptées et mal formulées, propositions que nous devons supporter, en Angleterre et dans d’autres pays, c’est en raison du manque de transparence. Par conséquent, en ce qui concerne ce cadre juridique, j’invite la Commission à se remettre à réfléchir, pour autant qu’une seconde réflexion soit une possibilité pour une institution lacunaire, dans un système de gouvernement lacunaire."@fr8
"Elnök úr! Az Európai Unió hazámban és másutt is bőven kiérdemelten olyan hírnevet szerzett, hogy döntéseit ravaszul, titokban és lopva hozza meg. Éppen ezért azt feltételezhetnénk, hogy a Bizottság most minden tőle telhetőt megtesz majd a nyitottság és az átláthatóság érdekében. Ehelyett a Bizottság ezt a javaslatot – ha jól tudom, az 1049. számút – nyújtotta be, amelynek egy része valójában korlátozza a hozzáférést olyan dokumentumokhoz, amelyek jelenleg nyilvánosak. Ezentúl létezik egy objektív álláspont, amelyre még a Harvard Egyetemen töltött időkből emlékszem, és amely így hangzik: bármilyen döntés, amely átláthatóság hiányában és megfelelő nyilvános felügyelet nélkül születik, természetéből fakadóan nagyobb valószínűséggel lesz rossz döntés. El kell fogadni, hogy éppen az átláthatóság hiánya az egyik ok, amiért a Bizottság ilyen sok átgondolatlan, rosszul átgondolt, nem megfelelő vagy rosszul megszövegezett javaslatot terjeszt elő, amelyeket Angliában és más országokban is el kell viselnünk. E jogi keret kérdését illetően tehát arra szólítanám fel a Bizottságot, hogy gondolja újra azt, már ha az újragondolás egyáltalán tényleges lehetőség egy hibás kormányzási rendszerben rosszul működő intézmény számára."@hu11
"Signor Presidente, nel mio paese e altrove l’Unione europea si è meritatamente guadagnata la fama di adottare decisioni in maniera furtiva e segreta. Si tenderebbe a pensare quindi che la Commissione voglia fare ora del proprio meglio per favorire l’apertura e la trasparenza; dobbiamo invece constatare che ha presentato questa proposta – credo sia la n. 1049 – parte della quale in effetti limita l’accesso a quei documenti che attualmente sono consultabili dal pubblico. Inoltre, c’è una cosa molto importante e tangibile che ho imparato quando ero a Harvard: spesso le decisioni adottate in maniera poco trasparente e senza un adeguato controllo pubblico sono le peggiori. Riconosciamolo: uno dei motivi per cui la Commissione presenta un numero così ampio di proposte mal formulate, inadeguate e sconsiderate cui poi il Regno Unito e gli altri paesi devono adattarsi è proprio la mancanza di trasparenza. Quindi, per quanto riguarda questo quadro giuridico, chiedo alla Commissione di ripensarci, se non è illusorio sperare che un’istituzione scadente, nell’ambito di uno scadente sistema di governo, sia capace di ripensamenti."@it12
"Pone pirmininke, Europos Sąjunga mano šalyje ir kitur turi visiškai pelnytą reputaciją, kad sprendimus priima paslapčia, slaptai ir vogčiomis. Todėl būtų manoma, kad Komisija dės visas pastangas dabar būti atvira ir skaidri. Vietoj to Komisija pateikė šį pasiūlymą, – atrodo, jis yra 1049, – kurio dalimi faktiškai ribojama galimybė susipažinti su dokumentais, kurie dabar vieši. Be to, dar yra vienas svarbus objektyvus dalykas, kurį atsimenu iš savo studijų Harvardo universitete, būtent: neskaidriai ir be tinkamo visuomenės atliekamo tikrinimo priimti sprendimai savaime turi tendenciją būti blogi sprendimai. Turėtume sutikti, kad viena iš priežasčių, kodėl Komisija pateikia tiek daug prastai apsvarstytų, prastai apgalvotų, netinkamų ir netinkamai parengtų sprendimų, su kuriais mes Anglijoje ir kitose šalyse turime sutikti, yra skaidrumo stoka. Taigi, raginčiau Komisiją dar kartą pagalvoti dėl šios teisinės sistemos, jei tokiai ydingai tokios ydingos valdymo sistemos institucijai apskirtai įmanoma dar kartą pagalvoti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, manā valstī un arī citur Eiropas Savienībai ir pelnīta reputācija par to, ka lēmumi tajā tiek pieņemti slepeni, zagšus un aiz slēgtām durvīm. Tāpēc varētu domāt, ka tagad Komisija darīs visu iespējamo, lai tās darbība būtu atklāta un pārredzama. Taču tā vietā Komisija ir sagatavojusi šo priekšlikumu — šķiet, ka tā numurs ir 1049 —, kura daļa patiesībā ierobežo piekļuvi patlaban pieejamiem dokumentiem. Turklāt ir arī tāds svarīgs objektīvs aspekts, ko es atceros no saviem studiju laikiem Hārvardas universitātē, un tas ir šāds: lēmumi, kas pieņemti nepārredzamā veidā un kurus sabiedrība nevar pienācīgi pārbaudīt, pēc būtības ir slikti lēmumi. Jums jāpiekrīt, ka viens no iemesliem, kāpēc Komisija izvirza tik daudz pārsteidzīgu, nepārdomātu, neatbilstošu un slikti sagatavotu priekšlikumu, ar kuriem mums Eiropā un citās valstīs ir jāsamierinās, ir pārredzamības trūkums. Tāpēc attiecībā uz šo tiesisko regulējumu es aicinu Komisiju padomāt vēlreiz, ja tādai slikti strādājošai iestādei šādā slikti funkcionējošā pārvaldes sistēmā tas vispār ir iespējams."@lv13
"Mr President, the European Union has, in my country and elsewhere too, a richly deserved reputation for taking its decisions furtively, secretly and surreptitiously. One would suppose, therefore, that the Commission will do its best now to be open and transparent. Instead, the Commission has produced this proposal – I think it is 1049 – part of which actually restricts access to documents that are currently public. Beyond this, there is an important objective point which I remember from my time at Harvard University, and it is this: decisions that are made without transparency and no proper public scrutiny have a built-in tendency to be bad decisions. You should accept that one of the reasons that the Commission puts forward so many ill-considered, ill-thought-out, inappropriate and ill-drafted proposals, which we in England and other countries have to put up with, is the lack of transparency. So in the matter of this legal framework I would urge the Commission to think again, if thinking again is ever actually a possibility for a flawed institution in a flawed system of governing."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de Europese Unie heeft in mijn land en ook elders een volkomen verdiende reputatie als het gaat om het nemen van haar heimelijke, geheime en stiekeme beslissingen. Men zou daarom veronderstellen dat de Commissie nu haar best doet om open en transparant te zijn. In plaats daarvan heeft de Commissie dit voorstel ingediend – ik meen dat het 1049 is – waarvan een deel de toegang tot documenten die momenteel openbaar zijn, feitelijk beperkt. Verder is er een belangrijk doel dat ik onthouden heb uit mijn tijd aan de Harvard University, en dat is dit: beslissingen die zonder transparantie en zonder de juiste publieke controle zijn genomen, neigen er van nature naar slechte beslissingen te zijn. U dient te aanvaarden dat een van de redenen dat de Commissie zo veel slecht overwogen, ondoordachte, misplaatste en ongelukkig opgestelde voorstellen doet, die we in Engeland en andere landen moeten slikken, het gebrek aan transparantie is. Dus wat betreft dit juridisch kader wil ik de Commissie met klem vragen er nog eens over na te denken, als het voor een gebrekkige instelling in een gebrekkig bestuursstelsel überhaupt mogelijk is om nog eens over iets na te denken."@nl3
"Panie przewodniczący! W moim kraju, podobnie jak w innych, Unia Europejska ma dobrze ugruntowaną reputację w związku z podejmowaniem decyzji ukradkiem, potajemnie i dyskretnie. Z tego względu można by podejrzewać, że Komisja uczyni wszystko, co w jej mocy, aby być otwartą i przejrzystą. Zamiast tego Komisja opracowała niniejszy wniosek – wydaje mi się, że to numer 1049 – którego część w rzeczywistości ogranicza dostęp do dokumentów, które obecnie mają charakter jawny. Oprócz tego istnieje pewna ważna obiektywna kwestia – pamiętam ją z czasu, który spędziłem na Uniwersytecie Harvard – a brzmi ona następująco: decyzje podejmowane bez przejrzystości i odpowiedniej kontroli publicznej wykazują immanentną tendencję do tego, by być złymi decyzjami. Należy zaakceptować fakt, że brak przejrzystości jest jedną z przyczyn tego, że Komisja przedkłada tak wiele nierozważnych, nieprzemyślanych, niewłaściwych i niedopracowanych wniosków, z którymi musimy sobie radzić w Anglii i innych krajach. Zatem w kwestii tych ram prawnych chciałbym zachęcić Komisję do ponownego przemyślenia, jeżeli ponowne przemyślenie jest w ogóle opcją możliwą do zaakceptowania dla skażonej instytucji w wadliwym systemie zarządzania."@pl16
"Senhor Presidente, a União Europeia tem, no meu país e não só, a reputação mais que merecida de tomar as suas decisões de forma furtiva, secreta e sub-reptícia. Era de supor, portanto, que a Comissão faria agora o possível por ser aberta e transparente. Em vez disso, produziu esta proposta – penso que corresponde ao n.º 1049 –, parte da qual, na realidade, restringe o acesso a documentos que actualmente são públicos. Recordo, dos meus tempos na Universidade de Harvard, uma importante constatação empírica: as decisões que são tomadas sem transparência e sem controlo público adequado têm uma tendência intrínseca para serem más decisões. Deveria ser reconhecido que uma das razões para a Comissão apresentar tantas propostas imponderadas, irreflectidas, inadequadas e mal projectadas, que temos de tolerar em Inglaterra e noutros países, é a falta de transparência. Portanto, quanto ao quadro jurídico em apreço, limito-me a instar a Comissão a reflectir novamente, pressupondo que uma nova reflexão é algo possível numa instituição falhada de um sistema de governação falhado."@pt17
"Dle preşedinte, Uniunea Europeană are, în ţara mea şi, de asemenea, în alte locuri, o reputaţie binemeritată de a lua decizii pe furiş, în secret şi pe ascuns. Prin urmare, s-ar putea presupune că acum Comisia va face tot posibilul pentru a fi deschisă şi transparentă. În schimb, Comisia a elaborat această propunere – cred că este 1049 – din care o parte restricţionează de fapt accesul la documente care sunt publice în prezent. În plus, există un punct obiectiv important pe care mi-l amintesc din perioada petrecută la Universitatea Harvard, şi anume: deciziile care sunt luate fără transparenţă şi fără control public adecvat au o tendinţă înnăscută de a fi decizii greşite. Trebuie să acceptaţi faptul că unul dintre motivele pentru care Comisia prezintă atât de multe propuneri nechibzuite, neanalizate, inadecvate şi elaborate greşit, pe care trebuie să le acceptăm în Anglia şi în alte ţări, este lipsa de transparenţă. Prin urmare, în ceea ce priveşte acest cadru legal, aş dori să solicit insistent Comisiei să se gândească mai bine, dacă acest lucru este într-adevăr posibil pentru o instituţie defectuoasă dintr-un sistem defectuos de guvernare."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Európska únia sa v našej krajine a tiež inde výrazne pričinila o povesť, že rozhoduje ukradomky, utajene a tajnostkársky. Človek by preto predpokladal, že Komisia teraz urobí všetko pre to, aby bola otvorená a transparentná. Namiesto toho Komisia pripravila návrh – myslím si, že je to č. 1049 –, ktorého časť v skutočnosti obmedzuje prístup k dokumentom, ktoré sú v súčasnosti verejné. Okrem toho jedno dôležité objektívne tvrdenie, ktoré si pamätám zo svojich čias na Harvardskej univerzite, znie: rozhodnutia, ktoré sa robia bez transparentnosti a bez náležitej verejnej kontroly, majú v sebe tendenciu byť zlými rozhodnutiami. Mali by ste uznať, že jeden z dôvodov, prečo Komisia predkladá toľko neuvážených, nedomyslených, neprimeraných alebo nepripravených návrhov, ktoré v Anglicku a v iných krajinách musíme znášať, je nedostatok transparentnosti. V otázke tohto právneho rámca teda Komisiu vyzývam, aby sa znovu zamyslela, ak znovu sa zamyslieť je vôbec možné v prípade neúčinnej inštitúcie v neúčinnom systéme riadenia."@sk19
"Gospod predsednik, Evropska unija si v moji državi in tudi drugje upravičeno zasluži sloves, da odločitve sprejema tajno, skrivno in neopazno. Zato bi predvidevali, da se bo Komisija zdaj kar najbolj potrudila, da bi bila odprta in pregledna. Namesto tega je Komisija pripravila predlog – mislim, da 1049 – katerega del dejansko omejuje dostop do dokumentov, ki so trenutno javni. Za tem pa je pomembna namerilna točka, ki se je spomnim z Univerze v Harwardu, in sicer: odločitve, ki se sprejmejo brez preglednosti in brez pravega kritičnega nadzora javnosti, so praviloma slabe odločitve. Morate sprejeti, da je eden od razlogov, zakaj Komisija predloži toliko slabo premišljenih, slabo zasnovanih, neprimernih in slabo napisanih predlogov, ki jih moramo prenašati v Angliji in v drugih državah, pomanjkanje preglednosti. Zato bi glede tega pravnega okvira Komisijo pozval, naj ponovno premisli, če je ponoven premislek sploh kdaj možen v zgrešeni instituciji znotraj zgrešenega sistema upravljanja."@sl20
"Herr talman! Både i mitt land och i andra länder har EU ett välförtjänt rykte om sig att fatta beslut i smyg och i lönndom. Man skulle därför kunna anta att kommissionen nu kommer att göra sitt bästa för att främja öppenhet och insyn. Men i stället har kommissionen lagt fram detta förslag – 1049 om jag minns rätt – som tvärtom delvis begränsar tillgången till handlingar som i dagsläget är offentliga. Jag drar mig också till minnes något jag lärde mig på Harvarduniversitetet: att beslut som fattas utan insyn och utan möjlighet till granskning från allmänhetens sida har en tendens att automatiskt bli dåliga beslut. Ni måste förstå att en av orsakerna till att kommissionen lägger fram så många oövervägda, ogenomtänkta, olämpliga och illa formulerade förslag, som vi i England och övriga länder måste acceptera, är bristen på öppenhet och insyn. Och precis detta har hänt också vad gäller den rättsliga ram vi nu debatterar. Jag vill starkt uppmana kommissionen att tänka om i frågan – om det över huvud taget är möjligt att tänka om i en illa fungerande institution med ett illa fungerande ledningssystem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"William (The Earl of) Dartmouth,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph