Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-227"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.15.2-227"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, like charity, rights begin at home. I ask about the rights of Europeans Sikhs. Because they wear the kirpan, a small ceremonial dagger, beneath their clothing, they have been prevented from entering the European Parliament. The kirpan is an act of faith which they may not remove, so their exclusion is a matter of religious and racial intolerance. In successive years, I have written to each of the two previous Presidents and the Commission who all replied that the exclusion is on security grounds. In celebrating her diamond jubilee, Queen Elizabeth came to my region, the East Midlands, where in their place of worship in Leicester, she talked to Sikhs, all wearing the kirpan, standing as close to them as you are to your colleagues. I am minded to speak on this today because a month ago, I was at the Palace of Westminster. There, in our democratic parliament, very close to both the House of Lords and to the House of Commons, I met several Sikhs, all wearing the kirpan. With them was a leading Sikh I have come to know. His forebears stood shoulder to shoulder with my forebears, fighting for democracy in those conflicts which have so disfigured this Europe of ours. As a result, you and 700 others have the freedom to come from the four corners of Europe to meet in this place. So what of the Lisbon Treaty which speaks of a Union founded on respect for freedom, equality, the rights of minorities, values of non-discrimination? Will you live up to your treaty, or is it just empty words?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, práva stejně jako charita začíná doma. Chci se zeptat na práva evropských Sikhů. Kvůli tomu, že nosí pod oblečením kirpan, malou obřadní dýku, nebylo jim dovoleno vstoupit do Evropského parlamentu. Kirpan je věcí víry, předmět, který nemohou odložit, takže jejich vyloučení je věcí náboženské a rasové netolerance. Řadu let jsem psal oběma předchozím předsedům a Komisi, kteří mi odpovídali, že k vyloučení vedou bezpečnostní důvody. Královna Alžběta přijela během oslav šedesátého výročí nastoupení na trůn do mého regionu East Midlands, kde pohovořila k Síkhům na jejich posvátném místě a stála při tom k nim tak blízko, jako stojíte vy vůči svým kolegům. Hodlám o tom dnes mluvit, protože před měsícem jsem byl ve Westminsterském paláci. Zde, v našem demokratickém Parlamentu, velmi blízko jak Sněmovně lordů, tak Dolní sněmovně, jsem se setkal s mnoha Síkhy, z nichž všichni měli kirpan. Byl mezi nimi i jeden hlavní Sikh, se kterým jsem se přišel seznámit. Jeho předci bojovali bok po boku s mými předky za demokracii v konfliktech, které tak zdevastovaly naši Evropu. V důsledku toho můžete vy a 700 dalších osob volně přicházet ze všech koutů Evropy a setkávat se zde. Takže co s Lisabonskou smlouvou hovořící o Unii založené na úctě ke svobodě, rovnosti, právům menšin, hodnotám nediskriminace? Budete se řídit podle této smlouvy, nebo jsou to jen prázdná slova?"@cs1
"Hr. formand! Som det er tilfældet med velgørenhed, begynder rettighederne derhjemme. Mit spørgsmål vedrører de europæiske sikhers rettigheder. Eftersom de bærer en kirpan, som er en lille ceremoniel dolk, under deres beklædning, hindres de i at få adgang til Parlamentet. Kirpandolken er et udtryk for tro, som de ikke må fjerne, så udelukkelsen af dem er et udtryk for religiøs og racemæssig intolerance. Jeg har gennem flere år skrevet til begge de to forrige formænd og til Kommissionen, der alle har svaret, at udelukkelsen er begrundet i sikkerhedsmæssige forhold. I forbindelse med fejringen af sit diamantjubilæum besøgte dronning Elizabeth East Midlands-regionen, hvor jeg bor, og hvor hun talte med sikher, der alle bar kirpanen, og stod så tæt på dem, som De står i forhold til Deres kolleger. Jeg har til sinds at tage dette emne op i dag, da jeg for en måned siden besøgte Det Forenede Kongeriges parlament. I det demokratiske parlament mødte jeg adskillige sikher, der alle bar kirpanen, og som befandt sig meget tæt på såvel Underhuset og Overhuset. De fulgtes med en sikhleder, som jeg efterfølgende har lært at kende. Hans forfædre stod skulder ved skulder med mine forfædre og kæmpede for demokrati i de konflikter, der i den grad har gjort Europa deform. Som følge heraf kan De og 700 andre frit rejse fra et af Europas fire hjørner til dette møde på dette sted. Hvad er der blevet af den Lissabontraktat, hvori der tales om et EU, som bygger på respekt for frihedsrettigheder, lighed, mindretalsrettigheder, ikkeforskelsbehandlingsværdier – skal traktatens bestemmelser opfyldes, eller er der blot tale om tomme ord?"@da2
"Herr Präsident, ein jeder kehre vor seiner eigenen Tür, das gilt auch für das Einfordern von Rechten. Ich frage nach den Rechten der europäischen Sikh. Weil sie den Kirpan, einen kleinen traditionellen Dolch, unter ihrer Kleidung tragen, durften sie nicht das Europäische Parlament betreten. Der Kirpan darf aus Glaubensgründen nicht abgelegt werden, daher zeugt ihr Ausschluss von religiöser Intoleranz und Rassendiskriminierung. Über Jahre hinweg habe ich den beiden früheren Präsidenten und der Kommission geschrieben und stets die Antwort erhalten, dass der Ausschluss aufgrund des Sicherheitsrisikos stattfindet. Anlässlich der Jubiläumsfeier ihrer Diamantenen Hochzeit kam Königin Elizabeth in meine Heimatregion, die East Midlands, wo sie mit den Sikh in deren Andachtsort in Leicester sprach. Die dort anwesenden Sikh trugen alle einen Kirpan und die Königin stand ihnen so nah, wie Sie jetzt neben Ihren Amtskollegen. Ich möchte davon erzählen, weil ich vor einem Monat den Westminster-Palast besuchte. Dort, im demokratischen Parlament meines Landes, unweit sowohl des Unter- als auch des Oberhauses, traf ich mehrere Sikh, die alle einen Kirpan trugen. Einer von ihnen war ein Sikh-Führer, den ich im Laufe der Zeit näher kennenlernte. Seine Vorfahren kämpften Schulter an Schulter mit meinen Vorfahren für Demokratie in den Kämpfen, die das Europa von heute derart entzweit und entstellt haben. Dadurch haben wir hier und 700 weitere Menschen nun die Freiheit aus allen Richtungen Europas hier zusammenzukommen. Was ist also mit dem Vertrag von Lissabon, der von einer Union spricht, die auf Achtung der Freiheit, Gleichheit, Minderheitsrechten, und den Werten der Nichtdiskriminierung gründet. Werden Sie diesem Vertrag gerecht werden, oder sind das nur leere Worte?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όπως και η ευσπλαχνία, τα δικαιώματα ξεκινούν από το σπίτι. Ερωτώ για τα δικαιώματα των ευρωπαίων Σιχ. Λόγω του ότι φορούν kirpan, ένα μικρό τελετουργικό στιλέτο, κάτω από τα ρούχα τους, δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το kirpan συνιστά σύμβολο πίστης και δεν μπορούν να το απομακρύνουν, επομένως ο αποκλεισμός τους συνιστά ζήτημα θρησκευτικής και φυλετικής μισαλλοδοξίας. Επί σειρά ετών, απηύθυνα επιστολές στους δύο πρώην Προέδρους και στην Επιτροπή, και όλοι απάντησαν ότι ο αποκλεισμός οφείλεται σε λόγους ασφαλείας. Κατά τον εορτασμό της αδαμάντινης επετείου της, η βασίλισσα Ελισάβετ μετέβη στην περιοχή μου, στα East Midlands, όπου στον τόπο λατρείας τους στο Leicester, μίλησε σε Σιχ, που φορούσαν όλοι kirpan, ενώ στεκόταν σε απόσταση ίση με την απόσταση που έχετε εσείς από τους συναδέλφους σας. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό σήμερα διότι πριν από έναν μήνα βρισκόμουν στο Ανάκτορο του Westminster. Εκεί, στο δημοκρατικό μας κοινοβούλιο, πολύ κοντά τόσο στη Βουλή των Λόρδων όσο και στη Βουλή των Κοινοτήτων, συνάντησα πολλούς Σιχ, που φορούσαν όλοι kirpan. Μαζί τους ήταν ένας ηγέτης Σιχ τον οποίο γνώρισα. Οι πρόγονοί του στάθηκαν δίπλα στους δικούς μου προγόνους, πολεμώντας για τη δημοκρατία στους αγώνες που ασχήμυναν τόσο πολύ την Ευρώπη μας. Ως αποτέλεσμα, εσείς και 700 άλλοι είστε ελεύθεροι να έλθετε από κάθε άκρη της Ευρώπης για να συναντηθείτε σε αυτό το μέρος. Τι γίνεται λοιπόν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας που μιλά για μια Ένωση βασισμένη στον σεβασμό της ελευθερίας, της ισότητας, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των αξιών της καταπολέμησης των διακρίσεων; Θα ανταποκριθείτε στη Συνθήκη σας ή είναι απλώς λόγια;"@el10
"Señor Presidente, como la caridad, los derechos empiezan en casa. Pregunto por los derechos de los sikhs europeos. Se les ha negado la entrada al Parlamento Europeo por el hecho de llevar debajo de la ropa el kirpan, una pequeña daga ceremonial. El kirpan es un acto de fe del que no deben desprenderse, por lo tanto se trata de una exclusión por motivos de intolerancia racial y religiosa. Durante los últimos años he escrito a los dos Presidentes que le han precedido y a la Comisión, y todos han alegado que la exclusión se debe a motivos de seguridad. Con motivo de la celebración de su sexagésimo cumpleaños, la Reina Isabel visitó mi región, la Región Central de Inglaterra, y habló con los sikhs en su lugar de culto en Leicester. Todos ellos llevaban el kirpan, y la distancia entre los mismos y la Reina era exactamente la misma que la que ahora le separa a usted de sus colegas. Y me ocupa hoy este tema porque hace un mes estuve en el Palacio de Westminster. Allí, en nuestro democrático parlamento, muy cerca de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, conocí a varios sikhs, que llevaban el kirpan. Con ellos iba un líder sikh con el que he entablado una amistad. Sus antepasados estuvieron hombro con hombro con mis antepasados, luchando por la democracia en esos conflictos que tanto han desfigurado esta nuestra Europa. Como resultado, usted y otras 700 personas tienen libertad para venir de los cuatro rincones de Europa a reunirse en este lugar. Por lo tanto, ¿dónde queda el Tratado de Lisboa que habla de una Unión basada en el respeto por la libertad, la igualdad, los derechos de las minorías y los valores de la no discriminación? ¿Actuarán conforme a lo dispuesto en el tratado o se trata simplemente de palabras vacías?"@es21
"Austatud juhataja! Nagu heategevus, nii ka õigused saavad alguse kodust. Mind huvitavad Euroopa sikhide õigused. Kuna nad kannavad riiete all kirpanit (väike tseremoniaalne pistoda), siis on neil keelatud siseneda Euroopa Parlamenti. Kirpani kandmine väljendab usku ja nad ei tohi seda kõrvaldada, mistõttu nende väljaarvamine on religioosse ja rassilise sallimatuse küsimus. Aastate jooksul olen kirjutanud kahele varasemale juhatajale ja komisjonile, kes kõik vastasid, et keelu põhjuseks on turvakaalutlused. Oma juubelit tähistav kuninganna Elizabeth külastas minu piirkonda – Midlandsi idaosa –, kus vestles Leicesteris asuvas pühapaigas sikhidega, kes kõik kandsid kirpanit ja seisid kuningannale sama lähedal kui teie praegu seisate oma kolleegidele. Ma räägin seda seepärast, et kuu aega tagasi külastasin Westminsteri paleed. Seal, meie demokraatlikus parlamendis, väga lähedal nii Lordide Kojale kui ka alamkojale, kohtasin mitmeid sikhe, kes kõik kandsid kirpanit. Koos nendega oli nende juht, keda olen tundma õppinud. Tema esivanemad seisid õlg õla kõrval minu esivanematega, et võidelda demokraatia eest konfliktides, mis on moonutanud meie Euroopat. Tänu sellele on teil ja ülejäänud 700 inimesele vabadus tulla siia paika kokku kõigist Euroopa nurkadest. Seega, mida arvata Lissaboni lepingust, mis räägib vabadusele, võrdsusele, vähemuste õigustele ja mittediskrimineerimisele tuginevast liidust? Kas täidate lepingut või on need pelgalt tühjad sõnad?"@et5
". Arvoisa puhemies, kuten suvaitsevaisuuskin, oikeudet alkavat kotoa. Kysyn eurooppalaisten sikhien oikeuksista. He käyttävät kirpania, pientä seremoniallista tikaria vaatteidensa alla, minkä vuoksi heiltä on estetty pääsy Euroopan parlamenttiin. Kirpan on osoitus uskosta, eivätkä he voi ottaa sitä pois, joten heidän jättäminen parlamentin ulkopuolelle on uskontoon ja rotuun kohdistuvaa suvaitsemattomuutta. Olen peräkkäisinä vuosina kirjoittanut kummallekin aikaisemmalla puhemiehelle ja komissiolle, jotka ovat kaikki vastanneet, että sikhit eivät päässeet parlamenttiin turvallisuussyistä. Juhliessaan 60-vuotisjuhlaansa kuningatar Elizabeth vieraili alueellani East Midlandsilla, jossa hän puhui sikheille heidän pyhätössään. Kaikilla oli yllään kirpan, ja kuningatar seisoi heitä yhtä lähellä kuin te olette kollegoidenne lähellä. Olen halukas puhumaan tästä asiasta tänään, koska kuukausi sitten vierailin Westminsterin palatsissa. Siellä demokraattisessa parlamentissamme, hyvin lähellä parlamentin ylähuonetta ja alahuonetta, tapasin useita sikhejä, joilla oli kaikilla yllään kirpan. Heidän kanssaan oli johtava sikh, johon olen tutustunut. Hänen esi-isänsä seisoivat rinnakkain minun esi-isieni kanssa ja taistelivat demokratian puolesta niissä konflikteissa, jotka ovat niin pahasti pilanneet Eurooppamme. Tämän johdosta teillä ja 700 muulla on vapaus tulla eri puolilta Eurooppaa tavatakseen tässä paikassa. Joten mitä sanotte Lissabonin sopimuksesta, jossa puhutaan unionista, joka perustuu vapauteen, tasa-arvoon, vähemmistöjen oikeuksista ja syrjimättömyyden arvoista? Toimitteko sopimuksenne tasolla, vai merkitseekö se vain tyhjiä sanoja?"@fi7
"Monsieur le Président, comme la charité, les droits commencent chez soi. Je m’enquiers des droits des Sikhs européens. Comme ils portent un kirpan, une petite dague de cérémonie, sous leurs vêtements, on les a empêchés d’entrer dans le Parlement européen. Le kirpan est un acte de foi qu’ils ne peuvent pas enlever, donc leur exclusion est une question d’intolérance religieuse et raciale. Pendant plusieurs années d’affilée, j’ai écrit à chacun des deux présidents de la Commission précédents, qui ont tous les deux répliqué que l’exclusion est justifiée par des raisons de sécurité. Pour la célébration de son jubilé de diamants, la reine Elizabeth s’est rendue dans ma région, les Midlands de l’Est, où elle a parlé aux Sikhs sur leur lieu de culte de Leicester; ceux-ci portaient tous un kirpan et la reine se tenait aussi près d’eux que vous l’êtes de vos collègues. J’ai envie d’en parler aujourd’hui, car il y a un mois, je me trouvais au palais de Westminster. Dans notre Parlement démocratique, à proximité de la Chambre des lords et de la Chambre des communes, j’y ai rencontré plusieurs Sikhs, qui portaient tous un kirpan. Avec eux se trouvait un Sikh de premier rang, dont j’ai fait la connaissance. Ses aïeux et les miens ont lutté côte à côte pour la démocratie dans les conflits qui ont tellement défiguré cette Europe qui est la nôtre. Par conséquent, vous et 700 autres personnes sont libres de venir des quatre coins d’Europe pour se réunir à cet endroit. Ainsi, qu’en est-il du traité de Lisbonne qui parle d’une Union fondée sur le respect de la liberté, de l’égalité, des droits des minorités, des valeurs de non-discrimination? Serez-vous à la hauteur de votre traité, ou s’agit-il simplement de propos vides de sens?"@fr8
"Elnök úr, a jótékonykodáshoz hasonlóan a jogok otthon kezdődnek. Az európai szikek jogairól kérdezek. Mivel a szikek öltözetük alatt egy kicsi dísztőrt viselnek, a kirpant, kitiltották őket az Európai Parlamentből. A kirpan hitükről való tanúságtétel, amelytől nem válhatnak meg, ezért kizárásuk a vallási és faji türelmetlenség körébe tartozik. Több egymást követő évben is írtam a Parlament két előző elnökének és a Bizottság elnökének is, akik valamennyien azt válaszolták, hogy a kizárást biztonsági okok magyarázzák. Gyémántjubileumán Erzsébet királynő ellátogatott az én régiómba, East Midlandsbe, leicesteri szent helyükön beszélt szikekkel, akik valamennyien turbánt és kirpant viseltek, és a királynő olyan közel állt hozzájuk, mint ön a képviselőtársaihoz. Ma azért kívánok erről beszélni, mert egy hónappal ezelőtt a Westminster-palotában jártam. Ott, demokratikus parlamentünkben, a Lordok Háza és a Képviselőház közvetlen szomszédságában több szikkel is találkoztam, akik valamennyien kirpant viseltek. Velük volt egy szik vezető, akivel megismerkedtem. Ősei az én őseimmel harcoltak vállvetve a demokráciáért azokban a konfliktusokban, amelyek a mi Európánkat olyannyira elcsúfították. Eredmény: ön és a 700 többi képviselő szabadon jöhet ide Európa minden részéből, hogy itt találkozzanak és ülésezzenek. Akkor mit szóljunk a Lisszaboni Szerződéshez, amely a szabadság, az egyenlőség, a kisebbségek jogainak és a megkülönböztetésmentesség értékeinek tiszteletben tartására épülő Unióról beszél? Fel fognak-e nőni a szerződésükhöz, avagy mindez csak üres szócséplés?"@hu11
"Signor Presidente, come per la beneficenza, anche per i diritti bisogna cominciare da casa propria. Il mio intervento riguarda i diritti dei europei, ai quali è stato vietato l’ingresso al Parlamento europeo in quanto essi usano portare sotto le vesti il kirpan, un piccolo pugnale per uso cerimoniale. Il kirpan è un articolo di fede cui i sikh non possono rinunciare, e quindi la loro esclusione assume i caratteri di un atto di intolleranza religiosa e razziale. Ho interpellato in merito i due precedenti presidenti del Parlamento e della Commissione, scrivendo loro ogni anno; tutti mi hanno risposto che tale esclusione era motivata da ragioni di sicurezza. Per le celebrazioni del suo giubileo di diamante, la regina Elisabetta ha visitato la mia regione, le East Midlands, incontrando i sikh nel loro luogo di culto a Leicester; nel corso del colloquio i sikh, che portavano tutti il kirpan, stavano vicini alla sovrana quanto voi siete vicini ai vostri colleghi. Mi sono deciso a intervenire oggi su questo tema, perché un mese fa mi trovavo nel palazzo di Westminster. Lì, nella sede del nostro parlamento democratico, tra la Camera dei lord e la Camera dei comuni, ho incontrato numerosi sikh, tutti con il kirpan; tra loro c’era uno dei più importanti esponenti della comunità, che conosco personalmente. I suoi padri, a fianco dei miei, hanno combattuto per la democrazia nelle guerre che hanno deturpato in modo così tragico il volto di questa nostra Europa. Grazie al loro sacrificio, 700 di voi godono ora della libertà di riunirsi in questo luogo, giungendo dai quattro angoli del nostro continente. Cosa dobbiamo quindi pensare del trattato di Lisbona, che configura un’Unione fondata sul rispetto di libertà, uguaglianza, diritti delle minoranze, valori di non discriminazione? Intendete tener fede al vostro trattato, o sono solo parole al vento?"@it12
"Pone pirmininke, teisės, kaip ir labdara, prasideda namie. Klausiu apie Europos sikhų teises. Tik dėl to, kad po drabužiais buvo prisisegę kirpanus, mažus ritualinius durklus, jiems buvo neleista įeiti į Europos Parlamentą. Kirpano nešiojimas yra tikėjimo aktas, jie negali jų nusiimti, tad jų neįleidimas yra religinės ir rasinės nepakantos dalykas. Metai iš metų rašiau kiekvienam iš dviejų buvusių pirmininkų, taip pat Komisijai, ir visi atsakė, kad tie žmonės neįleidžami saugumo sumetimais. Švęsdama savo deimantinę sukaktį, karalienė Elžbieta atvyko į mano regioną, Rytų Midlandsą, kur bendravo su sikhais jų maldavietėje Lesteryje; visi jie buvo prisisegę kirpanus, o ji stovėjo taip arti jų, kaip jūs šalia kolegų. Aš matau reikalą šiandien apie tai kalbėti, nes prieš mėnesį buvau Vestminsterio rūmuose. Ten, mūsų demokratiniame parlamente, labai arti Lordų Rūmų ir Bendruomenių Rūmų, aš sutikau keletą sikhų, visi buvo prisisegę kirpanus. Tarp jų buvo vyriausiasis sikhas, kurį pažinojau. Jo protėviai stovėjo petys petin su mano protėviais, kovodami už demokratiją tuose konfliktuose, kurie taip sudarkė šią mūsų Europą. Dėl to jūs ir 700 kitų turite laisvę suvažiuoti iš visų keturių Europos kampų ir susitikti čia, šioje vietoje. Taigi, kaip ten su ta Lisabonos sutartimi, kurioje kalbama apie Sąjungą, pastatytą ant pagarbos laisvei, lygybei, mažumų teisėms, nediskriminavimo vertybių pamatų? Ar jūs tesėsite savo įsipareigojimus pagal šią sutartį, ar tai ir liks tik tušti žodžiai?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tiesībām, tāpat kā labdarībai, jāsākas ar pašu mājām. Es runāju par Eiropas sikhu tiesībām. Tā kā viņi zem apģērba nēsā kirpanu, nelielu ceremoniālu dunci, viņiem ir aizliegts ienākt Eiropas Parlamentā. Kirpans ir ticības simbols, kuru viņi nedrīkst noņemt, tādēļ šis aizliegums būtībā ir reliģiska un rasistiska neiecietība. Vairākus gadus es esmu rakstījis abiem iepriekšējiem priekšsēdētājiem un Komisijai, kuri visi atbildēja, ka aizliegums ir pamatots ar drošības apsvērumiem. Svinot savu dimanta jubileju, karaliene Elizabete bija atbraukusi uz manu reģionu Austrummidlendu, kur viņa to dievnamā Lesterā runāja ar sikhiem, kuri visi nēsāja kirpanu, un stāvēja viņiem tikpat tuvu, cik tuvu jūs esat saviem kolēģiem. Es šodien vēlos runāt par šo jautājumu tādēļ, ka pirms mēneša es biju Vestminsteras pilī. Tur, mūsu demokrātiskajā parlamentā, ļoti tuvu gan Lordu palātai, gan Apakšpalātai, es tikos ar vairākiem sikhiem, kuri visi nēsāja kirpanu. Viņu vidū bija arī man pazīstams sikhu līderis. Viņa senči stāvēja plecu pie pleca ar maniem senčiem, cīnoties par demokrātiju konfliktos, kuri tik lielā mērā ir sakropļojuši mūsu Eiropu. Un beidzot jūs un vēl 700 citi deputāti var brīvi ierasties no visām četrām Eiropas pusēm, lai satiktos šajā Parlamentā. Bet kā tad ar Lisabonas līgumu, kurā teikts, ka Savienība balstās uz brīvības un vienlīdzības ievērošanu, minoritāšu tiesībām un nediskrimināciju? Vai jūs ievērosiet šo līgumu, vai arī tie ir tikai tukši vārdi?"@lv13
"Mr President, like charity, rights begin at home. I ask about the rights of Europeans Sikhs. Because they wear the kirpan, a small ceremonial dagger, beneath their clothing they have been prevented from entering the European Parliament. The kirpan is an act of faith which they may not remove, so their exclusion is a matter of religious and racial intolerance. In successive years I have written to each of the two previous Presidents and the Commission who all replied that the exclusion is on security grounds. In celebrating her diamond jubilee, Queen Elizabeth came to my region, the East Midlands, where in their place of worship in Leicester, she talked to Sikhs. All wearing the kirpan, standing as close to them as you are to your colleagues. I am minded to speak on this today because a month ago I was at the Palace of Westminster. There, in our democratic parliament, very close to both the House of Lords and to the House of Commons, I met several Sikhs, all wearing the kirpan. With them was a leading Sikh I have come to know. His forebears stood shoulder to shoulder with my forebears, fighting for democracy in those conflicts which have so disfigured this Europe of ours. As a result, you and 700 others have the freedom to come from the four corners of Europe to meet in this place. So what of the Lisbon Treaty which speaks of a Union founded on respect for freedom, equality, the rights of minorities, values of non-discrimination? Will you live up to your Treaty, or is it just empty words?"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ‘charity begins at home’ zegt men in het Engels, en dat geldt ook voor rechten. Ik vraag u naar de rechten van Europese sikhs. Omdat zij de kirpan, een kleine ceremoniële dolk, onder hun kleding dragen, is hun de toegang tot het Europees Parlement ontzegd. De kirpan is een geloofsuiting die ze niet mogen verwijderen, dus hun uitsluiting is een zaak van religieuze en raciale onverdraagzaamheid. Jaren achtereen heb ik brieven geschreven aan de vorige twee Voorzitters en aan de Commissie, die allemaal hebben geantwoord dat de uitsluiting om veiligheidsredenen plaatsvindt. Tijdens de viering van haar diamanten jubileum bezocht koningin Elizabeth mijn regio, de East Midlands, waar ze met sikhs sprak in hun gebedsruimte in Leicester. Allemaal droegen ze de kirpan en ze stonden even dicht bij haar als u bij uw collega’s. Ik wil hier vandaag over praten omdat ik een maand geleden in het paleis van Westminster was. Daar, in ons democratische parlement, heel dicht bij het Hogerhuis en het Lagerhuis, ontmoette ik een aantal sikhs, die allemaal de kirpan droegen. Onder hen was een vooraanstaande sikh die ik inmiddels ken. Zijn voorouders stonden schouder aan schouder met de mijne en vochten voor democratie in de conflicten die ons Europa zo hebben verminkt. Als gevolg daarvan hebben u en 700 anderen de vrijheid om vanuit alle uithoeken van Europa hier bijeen te komen. Dus hoe zit het met het Verdrag van Lissabon dat spreekt over een Unie die is gevestigd op respect voor vrijheid, gelijkheid, de rechten van minderheden, waarden van niet-discriminatie? Houdt u zicht aan dat Verdrag, of zijn het slechts lege woorden?"@nl3
"Panie przewodniczący! Podobnie jak w przypadku dobroczynności, przestrzeganie praw należy zacząć od siebie. Pytam o prawa europejskich Sikhów. Ze względu na fakt, że pod ubraniem noszą oni kirpan, mały sztylet ceremonialny, zabroniono im wstępu do Parlamentu Europejskiego. Kirpan stanowi symbol wiary, z którego nie mogą zrezygnować, zatem ich wykluczenie stanowi przykład nietolerancji religijnej i rasowej. W kolejnych latach zwracałem się do każdego z dwóch poprzednich przewodniczących i do Komisji, od wszystkich uzyskując odpowiedź, że wykluczenie jest spowodowane względami bezpieczeństwa. Królowa Elżbieta, świętując swój diamentowy jubileusz, odwiedziła mój region, East Midlands, gdzie w miejscu kultu religijnego Sikhów w Leicester rozmawiała z nimi, stojąc tak blisko nich, jak państwo wobec swoich kolegów, a wszyscy oni nosili kirpan. Chciałem o tym dzisiaj powiedzieć, ponieważ miesiąc temu byłem w Pałacu Westminsterskim. Tam, w naszym demokratycznym parlamencie, w pobliżu tak Izby Lordów, jak i Izby Gmin, spotkałem kilku Sikhów noszących kirpan. Towarzyszył im lider Sikhów, którego miałem okazję poznać. Jego przodkowie stali ramię w ramię z moimi przodkami, walcząc o demokrację w tych konfliktach, które tak oszpeciły naszą Europę. W efekcie państwo, siedemset osób, jesteście wolni i macie szansę przybyć z czterech stron Europy by się tu spotkać. Zatem co z traktatem lizbońskim, mówiącym o Unii opartej na poszanowaniu wolności, równości, praw mniejszości, wartości niedyskryminacji? Czy będą państwo przestrzegać swojego traktatu, czy to tylko puste frazesy?"@pl16
"Senhor Presidente, tal como a caridade, os direitos começam em casa. Pergunto sobre os direitos dos europeus. Porque usam o um pequeno punhal cerimonial, sob a roupa, foi-lhes negada a entrada no Parlamento Europeu. O é um artigo de fé que não podem retirar, pelo que a sua exclusão configura um acto de intolerância religiosa e racial. Durante anos sucessivos, escrevi aos dois anteriores Presidentes e à Comissão que responderam que a exclusão é justificada por motivos de segurança. Ao comemorar o seu jubileu de diamante, a Rainha Isabel veio à minha região, East Midlands, onde, no seu local de culto em Leicester, falou com todos envergando o à mesma distância que o separa dos seus colegas. Falo hoje deste assunto porque há um mês estive no Palácio de Westminster. Lá, no nosso parlamento democrático, muito próximo da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns, encontrei vários todos usando o . Com eles estava um líder com quem travei conhecimento desde então. Os seus antepassados lutaram pela democracia lado a lado com os meus antepassados naqueles conflitos que muito desfiguraram esta nossa Europa. Em resultado, o senhor e 700 outros têm a liberdade de vir dos quatro cantos da Europa para se reunirem neste lugar. Então e o Tratado de Lisboa que fala numa União fundada no respeito da liberdade, da igualdade, dos direitos das minorias, valores de não discriminação? Estarão à altura do vosso tratado ou são apenas palavras vazias?"@pt17
"Dle preşedinte, la fel ca şi caritatea, drepturile trebuie să fie prezente şi pe plan intern. Este vorba despre drepturile sikhilor europeni. Datorită faptului că aceştia poartă kirpan, un mic pumnal de ceremonie, pe sub îmbrăcăminte, au fost împiedicaţi să intre în Parlamentul European. Kirpanul reprezintă un act de credinţă pe care nu îl pot îndepărta, astfel că excluderea lor devine o chestiune de intoleranţă religioasă şi rasială. M-am adresat în scris, în ani consecutivi, fiecăruia dintre cei doi Preşedinţi anteriori, precum şi Comisiei, care au răspuns că excluderea are la bază motive de securitate. La aniversarea jubileului de diamant, Regina Elizabeth a venit în regiunea mea, East Midlands, unde a vorbit cu sikhi la locul lor de rugăciune, iar aceştia purtau toţi kirpan, dumneaei stând la fel de aproape de ei pe cât staţi dumneavoastră de colegi. Intenţionez să vorbesc despre acest lucru astăzi, deoarece acum o lună am fost la Palatul Westminster. Acolo, în cadrul parlamentului nostru democratic, am întâlnit câţiva sikhi, foarte aproape atât de Camera Lorzilor, cât şi de Camera Comunelor, şi toţi purtau kirpan. Alături de dumnealor se afla un conducător sikh pe care am ajuns să-l cunosc. Strămoşii săi au fost alături umăr la umăr de strămoşii mei, luptând pentru democraţie în acele conflicte care au desfigurat atât de mult această Europă. Ca urmare, dumneavoastră şi alte 700 de persoane aveţi libertatea de a veni din toate colţurile Europei pentru a vă reuni în acest loc. Deci cum rămâne cu Tratatul de la Lisabona, care vorbeşte despre o Uniune fondată pe respectarea libertăţii, a egalităţii, a drepturilor minorităţilor şi a valorilor nediscriminării? Vă veţi ridica la nivelul tratatului sau acesta reprezintă numai vorbe goale?"@ro18
". – Vážený pán predsedajúci, tak ako dobročinnosť, aj práva začínajú doma. Pýtam sa na práva európskych sikhov. Pretože nosia pod šatami kirpan, malú obradnú dýku, bol im zabránený vstup do Európskeho parlamentu. Kirpan je aktom viery, nemôžu sa ho zbaviť, takže ich vylúčenie je prejavom náboženskej a rasovej netolerancie. V priebehu rokov som následne písal obidvom predchádzajúcim predsedom a Komisii a všetci mi odpovedali, že vylúčenie vychádza z bezpečnostných dôvodov. Počas osláv svojho diamantového jubilea zavítala kráľovná Alžbeta do môjho regiónu East Midlands, kde hovorila so sikhmi na mieste ich bohoslužieb, pričom všetci mali pri sebe kirpan, a stála pri nich tak blízko, ako sedíte teraz vy pri svojich kolegoch. Rozhodol som sa tu dnes o tom hovoriť preto, lebo pred mesiacom som bol vo Westminsterskom paláci. Tam, v našom demokratickom parlamente, veľmi blízko Snemovne lordov aj Dolnej snemovne, som stretol niekoľkých sikhov, z ktorých všetci mali pri sebe kirpan. Jeden z nich bol vedúci sikh, s ktorým som sa spoznal. Jeho predkovia bok po boku s mojimi predkami bojovali za demokraciu v konfliktoch, ktoré tak veľmi znetvorili Európu. Vďaka tomu vy a 700 ostatných môžete teraz slobodne prísť zo štyroch kútov Európy, aby ste sa tu stretli. Na čo sú potom dobré tie reči o Únii založenej na rešpektovaní slobody, rovnosti, práv menšín a hodnôt nediskriminácie v Lisabonskej zmluve? Budete svoju zmluvu dodržiavať, alebo sú to len prázdne reči?"@sk19
"Gospod predsednik, tako kot dobrodelnost se tudi pravice začnejo doma. Sprašujem glede pravic evropskih Sikhov. Ker nosijo kirpan, majhno obredno bodalo, jim je bil preprečen vstop v Evropski parlament. Kirpan je dejanje vere, ki ga ne smejo odstraniti, zato je njihova izključitev stvar verske in rasne nestrpnosti. Več zaporednih let sem pisal obema prejšnjima predsednikoma in Komisiji, ki so vsi odgovorili, da je prišlo do izključitve iz varnostnih razlogov. Ob svoji diamantni obletnici je v mojo regijo, East Midlands, prišla kraljica Elizabeta, kjer je v njihovem bogoslužnem objektu v Leicesterju govorila s Sikhi, ki so vsi nosili kirpan, ter jim stala tako blizu, kot vi stojite blizu svojih kolegov. Danes govorim o tem, ker sem bil pred mesecem dni v Westministrski palači. Tam, v našem demokratičnem parlamentu, zelo blizu zgornjega in spodnjega doma, sem srečal kar nekaj Sikhov in vsi so nosili kirpan. Z njimi je bil vodilni Sikhi, ki sem ga spoznal. Njegovi predniki so se z ramo ob rami borili z mojimi predniki za demokracijo v tistih konfliktih, ki so tako iznakazili to našo Evropo. Posledično imate vi in še 700 drugih možnost, da pridete z vseh strani Evrope in se srečate na tem mestu. Kaj je torej z Lizbonsko pogodbo, ki govori o Uniji, ki temelji na spoštovanju svobode, enakopravnosti, pravicah manjšin, vrednot nediskriminacije? Boste spoštovali svojo pogodbo ali gre le za prazne besede?"@sl20
"Herr talman! Man måste börja med att sopa rent framför egen dörr, även när det gäller rättigheter. Jag undrar över sikherna i Europa och deras rättigheter. På grund av att de under kläderna bär en kirpa, en mindre symbolisk dolk, har de hindrats från att komma in i parlamentet. Kirpan är en troshandling som sikherna inte kan avstå ifrån, vilket innebär att de utestängs på religiösa och rasistiska grunder. De senaste åren har jag skrivit till de båda tidigare ordförandena och till kommissionen och från samtliga fått till svar att utestängningen har skett av säkerhetsskäl. När drottning Elizabeth firade diamantjubileum besökte hon mina trakter, East Midlands, och talade med sikher i deras gudshus i Leicester. Alla bar de en kirpa, men det fysiska avståndet mellan sikherna och drottningen var inte längre än vad det är mellan er och era bänkgrannar här och nu. Anledningen till att jag tar upp detta nu är att jag för en månad sedan besökte Westminsterpalatset. Där i vårt demokratiska parlament, inte långt från överhuset och underhuset, mötte jag flera sikher som alla bar en kirpa. I deras sällskap fanns en ledande sikh som jag har lärt känna. Hans och mina förfäder kämpade sida vid sida för demokrati under de konflikter som på många sätt har vanställt vårt Europa. Tack vare dem har ni och 700 andra personer från EU:s alla hörn friheten att komma och mötas just här. Och Lissabonfördraget då? Fördraget i vilket unionen beskrivs som grundad på respekt för frihet, jämställdhet, minoriteters rättigheter och icke-diskriminering? Kommer man att följa fördraget, eller är allt bara tomma ord?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Derek Roland Clark,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
"kirpan"17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph