Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-226"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.15.2-226"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, je parle ici des sanctions ciblées, comme on dit, des sanctions intelligentes, celles qui ont un impact direct aussi sur les droits fondamentaux, ceux des individus, d’organisations ou d’entités juridiques quelconques. Et ces droits fondamentaux sont importants. Cela peut être, par exemple, la liberté de mouvement, mais aussi la protection de la propriété. Et c’est pour ces raisons que ces sanctions ciblées doivent respecter un certain nombre de normes minimales de procédure et de sécurité juridique. J’ajouterai d’ailleurs que le respect de ces normes juridiques et de procédure sont indispensables à la crédibilité même et donc, à l’efficacité de ces sanctions ciblées. C’est l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe – on s’en souvient dans cette Assemblée – qui, par la voix d’un de ses parlementaires de l’époque, Dick Marty, a demandé transparence et droit de la défense, et a montré les absurdités de ce manque de transparence dans l’efficacité du listage et du délistage, susceptibles d’affecter également des innocents qui, eux-mêmes, n’étaient pas au courant de leur situation et se trouvaient dans l’incapacité de répondre à la situation qu’ils découvraient, en général, par hasard. C’est pour cela que l’accès aux données tel que mentionné par Louis Michel, la communication des éléments qui motivent le listage, la protection dans le transfert des données personnelles, sont des éléments indispensables de cette procédure. Ensuite, il a quand même fallu une grande persévérance de la part des victimes du système de sanctions des Nations unies et de l’Union européenne et la mobilisation de la société civile, des organisations des droits de l’homme et aussi du Parlement européen, pour que leurs droits soient reconnus par la Cour de justice des Communautés européennes. Et d’ailleurs, les amendements proposés par le Conseil sur les «black lists» dépendent des propositions qui ont été faites, y compris par le Parlement européen. C’est pour cela que le Parlement européen doit être absolument impliqué dans ces décisions, dans leur mise en œuvre et dans leur contrôle, puisque l’histoire montre que c’est le Parlement européen qui a permis la réforme du règlement du Conseil."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, hovořím zde o cílených sankcích, o inteligentních sankcích, které mají přímý dopad na základní práva jednotlivců, organizací nebo jakýchkoliv právních subjektů. Tato základní práva jsou důležitá. Mohou zahrnovat svobodu pohybu, ale také ochranu vlastnictví. Z těchto důvodů musí tyto cílené sankce dodržovat určité minimální procesní normy a pravidla právní jistoty. Navíc bych doplnila, že dodržování těchto právních a procesních norem je nezbytné pro samotnou věrohodnost a tedy i účinnost těchto cílených sankcí. Parlamentní shromáždění Rady Evropy žádalo jménem jednoho z tehdejších poslanců pana Dicka Martina – na což si tato sněmovna dobře pamatuje – transparentnost a právo na obhajobu. Pan Martin poukázal také na absurditu nedostatku transparentnosti, pokud jde o účinnost zapisování na seznam a vymazávání ze seznamu. Toto zapisování a vymazávání se mohlo dotknout také nevinných osob, které o své situaci nevěděly a nebyly schopné s touto situací, o které se většinou dozvěděly náhodou, nic dělat. Přístup k údajům, o kterém mluvil pan Michel, sdělování důvodů pro zapisování na seznam a ochrana přenosu osobních údajů jsou proto v tomto postupu zcela zásadní. Bylo však potřeba velké vytrvalosti ze strany obětí systému sankcí OSN a Evropské unie a mobilizace ze strany občanské společnosti, organizací na ochranu lidských práv a Evropského parlamentu, aby Evropský soudní dvůr uznal práva obětí. Chtěla bych dodat, že pozměňovací návrhy Rady na černé listině závisí na předložených návrzích, včetně návrhů Evropského parlamentu. Proto se Evropský parlament naprosto určitě musí do těchto rozhodování, realizace a kontroly zapojit, protože historie ukazuje, že reformu nařízení Rady umožnil právě Evropský parlament."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil nu tale om de såkaldte målrettede sanktioner, om intelligente sanktioner, altså dem, der har direkte indvirkning på de grundlæggende rettigheder, dvs. enkeltpersoners, organisationers eller enhver form for juridiske organers grundlæggende rettigheder. Disse grundlæggende rettigheder er vigtige. De kan f.eks. omfatte fri bevægelighed, men også beskyttelse af ejendomsret. Dette er årsagen til, at disse målrettede sanktioner skal opfylde en række mindstekrav, for så vidt angår procedure og retssikkerhed. Jeg vil desuden tilføje, at overholdelsen af disse rets- og procedurerelaterede bestemmelser er af afgørende betydning, hvis disse målrettede sanktioner skal være troværdige og dermed effektive. Her i Parlamentet husker vi, at det var Europarådets parlamentariske forsamling, som repræsenteret ved et af sine tidligere medlemmer, Dick Marty, forlangte gennemsigtighed og retten til et forsvar, og som gjorde opmærksom på det absurde i denne manglende gennemsigtighed med hensyn til effektiviteten i opførelsen på og sletningen af listen. Ved opførelsen på og sletningen af en liste risikerede man også at berøre uskyldige mennesker, dvs. personer, der ikke var klar over, hvad der foregik omkring dem, og som var ude af stand til at gøre noget ved en situation, som de generelt havde opdaget rent tilfældigt. Som nævnt af Louis Michel er adgangen til oplysninger, meddelelse af årsagerne til opførelsen på listen og beskyttelse af overførslen af personoplysninger afgørende elementer i denne procedure. Senere krævede det ikke desto mindre en stor portion ihærdighed fra ofrene for FN's og EU's sanktionsordninger og en mobilisering af civilsamfundet, menneskerettighedsorganisationer og ligeledes Parlamentet at få Domstolen til at anerkende disse ofres rettigheder. Jeg ønsker at tilføje, at Rådets ændringsforslag vedrørende sortlister afhænger af de forslag, der er blevet stillet, herunder af Parlamentet. Derfor skal Parlamentet så absolut inddrages i vedtagelsen, gennemførelsen og overvågningen af disse beslutninger, da erfaringerne viser, at det var Parlamentet, der muliggjorde reformen af Rådets forordning."@da2
"Herr Präsident, ich möchte über die sogenannten gezielten Maßnahmen und Sanktionen sprechen, über Sanktionen von Geheimdiensten, solche, die unmittelbare Auswirkungen auf die Grundrechte haben – die Grundrechte von Einzelpersonen, Organisationen und juristischen Einheiten jeglicher Art. Diese Grundrechte sind sehr wichtig. Sie umfassen beispielsweise die Bewegungsfreiheit und den Eigentumsschutz. Daher müssen gezielte Sanktionen eine Reihe von Mindestregelungen in Bezug auf Verfahrens- und Rechtssicherheit erfüllen. Ich möchte noch hinzufügen, dass die Einhaltung der gesetzlichen und verfahrensrechtlichen Regelungen der ausschlaggebende Punkt sind, wenn es um Zuverlässigkeit und dadurch Wirksamkeit dieser gezielten Sanktionen geht. Es war – wie man sich hier erinnern mag – die parlamentarische Versammlung des Europarates, die durch einen ihrer Abgeordneten, Herrn Dick Marty, Transparenz und das Recht auf Verteidigung forderte, was die Absurdität dieser fehlenden Transparenz hinsichtlich der Effektivität der Neuaufnahme bzw. der Streichung aus der Liste aufzeigte. Neuaufnahme bzw. Streichung aus der Liste sind auch dafür verantwortlich, dass unschuldige Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, Menschen, die nicht wissen, was um sie herum vor sich geht und die an der Situation, in die sie zufällig hineingeraten sind, nichts ändern können. Aus diesem Grund sind, wie von Herrn Michel erwähnt, der Zugriff auf Daten, die Mitteilung der Gründe für die Aufnahme in die Liste und die Sicherheit bei der Datenübermittlung entscheidende Faktoren bei der Vorgehensweise. Nichtsdestoweniger waren seitens der Opfer des Sanktionssystems der Vereinten Nationen und der Europäischen Union große Beharrlichkeit sowie die Mobilisierung der Zivilgesellschaft, von Menschenrechtsorganisationen und auch des Europäischen Parlaments notwendig, damit die Rechte der Opfer vom Europäischen Gerichtshof anerkannt werden. Ich möchte noch hinzufügen, dass vom Rat vorgenommene Änderungen bezüglich der schwarzen Listen von Vorschlägen abhängig sind, die unter anderen vom Europäischen Parlament vorgebracht werden. Aus diesem Grund muss das Europäische Parlament unbedingt bei der Beschlussfassung sowie der Umsetzung und Überwachung beteiligt sein, denn wie die Vergangenheit zeigt, war es das Europäische Parlament, das die Reform der Ratsverordnung ermöglichte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αναφέρομαι στις λεγόμενες στοχοθετημένες κυρώσεις, στις ευφυείς κυρώσεις, στις κυρώσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο και στα θεμελιώδη δικαιώματα – τα θεμελιώδη δικαιώματα ατόμων, οργανισμών ή κάθε λογής νομικών οντοτήτων. Είναι σημαντικά αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορεί να περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάριν, την ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και την προστασία της ιδιοκτησίας. Γι’ αυτό οι εν λόγω στοχοθετημένες κυρώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με κάποιους ελάχιστους κανόνες όσον αφορά τη διαδικασία και την ασφάλεια δικαίου. Θα ήθελα να προσθέσω, ωστόσο, ότι ο σεβασμός αυτών των νομικών και διαδικαστικών κανόνων είναι καίριας σημασίας για την αξιοπιστία και, κατά συνέπεια, την αποτελεσματικότητα των εν λόγω στοχοθετημένων κυρώσεων. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν αυτή –το θυμόμαστε εμείς, οι βουλευτές– που, μέσω ενός τότε μέλους της, του κ. Dick Marty, απαίτησε διαφάνεια και το δικαίωμα στην υπεράσπιση και η οποία απέδειξε τον παραλογισμό αυτής της έλλειψης διαφάνειας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της καταχώρησης και της διαγραφής από τη λίστα. Η καταχώρηση και η διαγραφή από τη λίστα θα μπορούσαν να επηρεάσουν και αθώους ανθρώπους, ανθρώπους που δεν γνώριζαν τι συνέβαινε γύρω τους και οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να κάνουν τίποτα για μια κατάσταση στην οποία γενικά ενεπλάκησαν κατά λάθος. Γι’ αυτόν τον λόγο η πρόσβαση στα δεδομένα, όπως αναφέρθηκε από τον κ. Michel, η κοινοποίηση των λόγων καταχώρησης και η προστασία όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστούν καίρια στοιχεία της εν λόγω διαδικασίας. Επίσης, χρειάστηκε, ωστόσο, μεγάλη επιμονή από τα θύματα του συστήματος κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να αναγνωριστούν τα δικαιώματα αυτών των θυμάτων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα ήθελα να προσθέσω ότι οι τροπολογίες του Συμβουλίου όσον αφορά τις μαύρες λίστες εξαρτώνται από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι’ αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει στη λήψη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των εν λόγω αποφάσεων, καθώς η ιστορία αποδεικνύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε δυνατή τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Συμβουλίου."@el10
"Mr President, I am talking here about so-called targeted sanctions, about intelligent sanctions, those that have a direct impact on fundamental rights too – the fundamental rights of individuals, organisations or legal bodies of any kind. These fundamental rights are important. They can include, for example, freedom of movement, but also protection of property. It is for these reasons that these targeted sanctions must comply with a number of minimum rules in terms of procedure and legal certainty. I would add, moreover, that respect for these legal and procedural rules is crucial if these targeted sanctions are to be credible and, therefore, effective. It was the Parliamentary Assembly of the Council of Europe – we in this House remember – that, through one of its then Members, Dick Marty, demanded transparency and the right of defence and which showed the absurdity of this lack of transparency where the effectiveness of listing and delisting was concerned. Listing and delisting were liable to affect innocent people too, people who were unaware of what was going on around them and unable to do anything about a situation that they generally stumbled upon by accident. That is why access to data, as mentioned by Mr Michel, communication of the grounds for listing, and protection in the transfer of personal data, are crucial elements of this procedure. Moving on, it nevertheless took a great deal of perseverance on the part of the victims of the United Nations’ and the European Union’s system of sanctions and the mobilisation of civil society, human rights organisations and also the European Parliament to have these victims’ rights recognised by the European Court of Justice. I would add that the Council’s amendments concerning blacklists depend on the proposals that have been made, including by the European Parliament. That is why the European Parliament absolutely must be involved in taking, implementing and monitoring these decisions, since history shows that it was the European Parliament that made the reform of the Council regulation possible."@en4
"Señor Presidente, de lo que hablo aquí es de las llamadas sanciones específicas, de las sanciones inteligentes, aquellas que tienen un impacto directo también sobre los derechos fundamentales, los derechos fundamentales de particulares, organizaciones u órganos jurídicos de cualquier naturaleza. Estos derechos fundamentales son importantes. Pueden incluir, por ejemplo, la libertad de circulación, pero también la protección de la propiedad. Por este motivo estas sanciones específicas deben respetar varias normas mínimas en términos de certeza jurídica y procesal. Añadiría, además, que para garantizar la credibilidad y, por tanto, la eficacia, de estas sanciones específicas deben respetarse estas normas jurídicas y procesales. Fue la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, los presentes en esta Cámara lo recordamos, la que, a través de uno de sus miembros en aquel momento, Dick Marty, exigió transparencia y el derecho a la defensa y la que puso de manifiesto la absurdez de esta falta de transparencia en lo que se refiere a la eficacia de incluir y eliminar a personas de la lista. Esto último corría el riesgo de afectar también a las personas, personas que no eran conscientes de lo que ocurría a su alrededor o incapaces de hacer nada ante una situación con la que generalmente se topaban accidentalmente. Por este motivo el acceso a los datos, como ha mencionado el señor Michel, la comunicación de las razones de la inclusión en la lista, y la protección en la transferencia de datos personales, son elementos cruciales de este procedimiento. No obstante, para que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconociera los derechos de estas víctimas fue necesaria la perseverancia de las víctimas del sistema de sanciones de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y la movilización de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y también del Parlamento. Añadiría que las enmiendas del Consejo relativas a las listas negras dependen de las propuestas que se han formulado, incluso por el Parlamento Europeo. Por esta razón, el Parlamento Europeo debe sin duda alguna participar en la adopción, aplicación y supervisión de estas decisiones, habida cuenta de que la historia muestra que fue el Parlamento Europeo el que hizo posible la reforma del reglamento del Consejo."@es21
"Austatud juhataja! Ma räägin nn sihtsanktsioonidest, intelligentsetest sanktsioonidest, neist, millel on otsene mõju ka põhiõigustele – üksikisikute, organisatsioonide ja mis tahes juriidiliste isikute põhiõigustele. Need põhiõigused on tähtsad. Nad hõlmavad näiteks liikumisvabadust, ent ka omandi kaitset. Neil põhjustel peavad sihtsanktsioonid olema kooskõlas mitmete miinimumeeskirjadega, mis hõlmavad menetlust ja õiguskindlust. Lisan, et nende õigus- ja menetluseeskirjade järgimisest sõltub sihtsanktsioonide usaldusväärsus ja seega ka tulemuslikkus. Parlamendi liikmed mäletavad, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liige Dick Marty nõudis läbipaistvust ja kaitseõigust – see näitab, kui absurdne on läbipaistvuse puudumine nimekirja kandmise ja nimekirjast mahavõtmise tulemuslikkuse osas. Nimekirja kandmine ja nimekirjast mahavõtmine võib mõjutada ka süütuid inimesi, kes ei tea midagi nende ümber toimuvast ja nad ei saa teha midagi, et lahendada olukorda, millesse nad kogemata sattunud on. Seepärast on juurdepääs andmetele, mida mainis Louis Michel, samuti nimekirja kandmise alustest teavitamine ning isikuandmete kaitse selle menetluse olulised elemendid. Sellest hoolimata pidid ÜRO ja Euroopa Liidu sanktsioonisüsteemide ohvrid näitama üles suurt otsustavust ning vaja oli mobiliseerida nii kodanikuühiskond, inimõigusorganisatsioonid ja ka Euroopa Parlament, et ohvrite õigusi tunnustataks Euroopa Kohtus. Lisan, et nõukogu muudatused seoses mustade nimekirjadega sõltuvad tehtud ettepanekutest, sh Euroopa Parlamendi tehtud ettepanekutest. Seepärast peab Euroopa Parlament kindlasti osalema nende otsuste tegemisel, rakendamisel ja jälgimisel, sest ajalugu on näidanud, et tänu Euroopa Parlamendile sai nõukogu määruse reform üleüldse teoks."@et5
"Arvoisa puhemies, puhun nyt niin sanotuista kohdennetuista pakotteista, älykkäistä pakotteista, niistä, joilla on suora vaikutus myös perusoikeuksiin, kaikenlaisten yksilöiden, järjestöjen tai oikeudellisten elinten perusoikeuksiin. Nämä perusoikeudet ovat tärkeitä. Niihin voi sisältyä esimerkiksi vapaa liikkuvuus, mutta myös omaisuuden suojelu. Näistä syistä näiden kohdennettujen pakotteiden on noudatettava eräitä menettelyihin ja oikeusvarmuuteen liittyviä vähimmäissääntöjä. Lisäisin vielä, että näiden oikeudellisten sääntöjen ja menettelysääntöjen noudattaminen on välttämätöntä, mikäli halutaan, että pakotteet ovat uskottavia ja näin ollen tehokkaita. Euroopan neuvoston parlamentaarinen edustajakokous – me parlamentissa muistamme tämän – yhden jäsenensä, Dick Martyn, kautta vaati avoimuutta ja puolustautumisoikeutta, ja se osoitti, miten järjetöntä tämä avoimuuden puute on, kun kysymyksessä on listalle sisällyttämisen ja listalta poistamisen tehokkuus. Oli todennäköistä, että listalle sisällyttäminen ja listalta poistaminen olisivat vaikuttaneet myös viattomiin ihmisiin, jotka olivat tietämättömiä siitä, mitä heidän ympärillään tapahtui ja kykenemättömiä tekemään mitään tilanteelle, johon he olivat sattumalta ajautuneet. Kuten jäsen Michel mainitsi, tämän vuoksi mahdollisuus nähdä tietoja, ilmoitus listalle sisällyttämisen syistä sekä suojelu henkilötietojen siirron yhteydessä ovat tämän menettelyn keskeisiä seikkoja. Lisäksi totean, että Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin pakotejärjestelmän uhreilta vaadittiin kuitenkin aimo annos sinnikkyyttä, ja lisäksi tarvittiin kansalaisyhteiskunnan, ihmisoikeusjärjestöjen sekä Euroopan parlamentin toimia, jotta uhrien oikeudet saatiin tunnustettua Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. Lisäisin vielä, että neuvoston mustaan listaan tekemät muutokset riippuvat tehdyistä ehdotuksista, myös Euroopan parlamentin tekemistä ehdotuksista. Tästä syystä Euroopan parlamentin on ehdottomasti voitava osallistua näiden päätösten tekoon, täytäntöönpanoon ja seurantaan, koska historia on osoittanut, että juuri Euroopan parlamentti mahdollisti neuvoston asetuksen uudistamisen."@fi7
"Elnök úr, az úgynevezett célzott szankciókról, az intelligens szankciókról beszélek most, azokról, amelyek az egyének, szervezetek vagy bármilyen jogi entitás alapvető jogaira is közvetlen kihatással vannak. És ezek az alapjogok fontosak. Lehet szó itt a mozgásszabadságról, de a tulajdon védelméről is. A célzott szankcióknak ezért kell megfelelniük egy sor eljárási és jogbiztonsági minimum-előírásnak. Egyébként hozzátenném, a jogi és eljárási előírások betartása elengedhetetlen a célzott szankciók hitelességéhez, következésképpen hatékonyságához. Mi itt a tisztelt Házban emlékszünk arra, hogy az átláthatóságot és a védelemhez való jogot egy akkori képviselőjén, Dick Martyn keresztül az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése kérte, és mutatott rá az átláthatóság hiányának abszurditásaira a jegyzékbevétel és a jegyzékről való törlés hatékonyságában; a jegyzékbevétel és a jegyzékről való törlés olyan ártatlan személyeket is sújthatott, akik nem tudtak a helyzetükről, és képtelenek voltak az általában véletlenül felfedezett helyzet ellen bármit is tenni. Az eljárásnak ezért elengedhetetlen elemei az adatokhoz való hozzáférés, miként Louis Michel is említette, a jegyzékbevétel indokainak közlése, valamint a személyes adatok továbbítása során biztosított védelem. Hozzáfűzném, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európai Unió szankciórendszere áldozatainak részéről nagyfokú kitartás, valamint a civil társadalom, az emberi jogi szervezetek és az Európai Parlament mozgósítása kellett ahhoz, hogy az áldozatok jogait elismerje az Európai Közösségek Bírósága. Egyébiránt a feketelistákra vonatkozó tanácsi módosításjavaslatok a benyújtott javaslatoktól függnek, ideértve az Európai Parlament által előterjesztett javaslatokat is. Az Európai Parlamentet ezért kell feltétlenül bevonni ezekbe a határozatokba, a határozatok végrehajtásába és ellenőrzésébe, hiszen a történelem azt mutatja, hogy a tanácsi rendelet reformját az Európai Parlament tette lehetővé."@hu11
"Signor Presidente, intervengo sulle cosiddette sanzioni mirate o sanzioni intelligenti, che hanno pure ripercussioni dirette sui diritti fondamentali: i diritti fondamentali di individui, organizzazioni o persone giuridiche di qualsiasi tipo. Tali diritti fondamentali – di cui sottolineo l’importanza – comprendono, per esempio, la libertà di circolazione ma anche la tutela della proprietà. Per tali ragioni, le sanzioni mirate devono soddisfare un certo numero di norme minime dal punto di vista della procedura e della certezza giuridica. Aggiungo che il rispetto di tali norme giuridiche e procedurali è essenziale per la credibilità – e dunque l’efficacia – delle sanzioni mirate. Come noi, in questo Parlamento, ben ricordiamo, è stata l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa – grazie a Dick Marty, uno dei suoi deputati di allora – a richiedere trasparenza e diritto di difesa e ad additare l’assurdità della mancata trasparenza nelle operazioni di inclusione e cancellazione dall’elenco. Inclusione e cancellazione colpivano anche innocenti, persone ignare di ciò che avveniva e senza possibilità di reagire a una situazione che generalmente scoprivano per caso. Per tale motivo l’accesso ai dati, cui ha accennato l’onorevole Michel, la comunicazione delle motivazioni dell’inclusione e la protezione nel trasferimento di dati personali, sono elementi cruciali della procedura. Tuttavia, solo la grande tenacia delle vittime del sistema di sanzioni dell’Unione europea e delle Nazioni Unite – sostenuta dalla mobilitazione della società civile, delle organizzazioni per i diritti umani e del Parlamento europeo – ha potato far sì che i diritti delle vittime fossero riconosciuti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Aggiungo che gli emendamenti apportati dal Consiglio in materie di liste nere derivano dalle proposte avanzate in precedenza, anche dal Parlamento europeo. Per tale motivo è assolutamente necessario che il Parlamento partecipi all’elaborazione, all’attuazione e al monitoraggio di tali decisioni, poiché la storia dimostra che è stato proprio il Parlamento europeo a rendere possibile la riforma del regolamento del Consiglio."@it12
"Pone pirmininke, kalbėsiu apie vadinamąsias tikslines sankcijas, protingas sankcijas, ir kartu sankcijas, kurios turi tiesioginį poveikį pagrindinėms teisėms – asmenų, organizacijų ar bet kokių kitų teisės subjektų. Šios pagrindinės teisės yra svarbios. Tai gali būti, pvz., judėjimo laisvė, bet taip pat nuosavybės apsauga. Būtent dėl šių prežasčių tos tikslinės sankcijos turi derėti su tam tikru mažiausiu skaičiumi taisyklių proceso ir teisinio tikrumo atžvilgiu. Be to, pridurčiau, kad pagarba šioms juridinėms ir procesinėms taisyklėms turi esminę reikšmę, jeigu norima, kad šios tikslinės sankcijos būtų patikimos, taigi ir veiksmingos. Mes šiuose Rūmuose prisimename, kaip Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja, atstovaujama vieno iš tuomečių jos narių, Dicko Marty, reikalavo skaidrumo ir teisės į gynybą ir parodė šio skaidrumo stygiaus absurdiškumą, atsižvelgiant į sarašų sudarymo ir pavardžių pašalinimo iš sąrašų veiksmingumą. Įtraukimas į sąrašą ir pašalinimas iš jo buvo susiję su rizika paveikti ir nekaltus žmones, žmones, kurie nežinojo, kas nutiko, ir niekaip negalėjo pakeisti savo padėties, kurioje atsidurdavo dažniausiai atsitiktinai. Štai kodėl prieiga prie duomenų, minima L. Michelio, taip pat pranešimas apie motyvus, dėl kurių asmuo buvo įtrauktas į sąrašą, bei apsauga, perduodamų asmens duomenų apsauga, yra esminiai šio proceso elementai. Judant šia linkme pirmyn, vis dėlto prireikė didelio atkaklumo nukentėjusiųjų nuo Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos sankcijų sistemos, taip pat pilietinės visuomenės susitelkimo, žmogaus teisių organizacijų pagalbos, taip pat ir Europos Parlamento pastangų, kol buvo pasiekta, kad šių nukentėjusiųjų teises pripažintų Europos Teisingumo Teismas. Pridurčiau, kad Tarybos pataisos dėl juodųjų sąrašų priklauso nuo teikiamų siūlymų, tarp jų ir Europos Parlamento. Štai kodėl absoliučiai būtina, kad Europos Parlamentas dalyvautų priimant, įgyvendinant ir vykdant šių sprendimų stebėseną, nes istorija liudija, kad būtent Europos Parlamentas padarė įmanomą Tarybos reglamento reformą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es runāju par tā sauktajām mērķtiecīgajām sankcijām, par saprātīgām sankcijām, tām, kurām ir tieša ietekme arī uz pamattiesībām — personu, organizāciju un jebkāda veida juridisko personu pamattiesībām. Šīs pamattiesības ir svarīgas. Tās ietver, piemēram, pārvietošanās brīvību, bet arī īpašuma aizsardzību. Tieši šo iemeslu dēļ mērķtiecīgajām sankcijām ir jāatbilst vairākām minimālajām prasībām attiecībā uz procedūru un tiesisko noteiktību. Es turklāt vēlos piebilst, ka šo juridisko un procesuālo prasību ievērošana ir ārkārtīgi svarīga, ja vēlamies, lai mērķtiecīgās sankcijas būtu ticamas un līdz ar to efektīvas. Mēs šeit Parlamentā atceramies, ka Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas vārdā viens no tās toreizējiem locekļiem pieprasīja pārredzamību un tiesības uz aizstāvību, kā arī norādīja uz to, cik absurds ir šāds pārredzamības trūkums saistībā ar efektīvu iekļaušanu sarakstā un izslēgšanu no tā. Iekļaušana un izslēgšana var ietekmēt arī nevainīgus cilvēkus, kuri nesaprata, kas notiek viņiem apkārt, un kuri nevarēja nekādi ietekmēt situāciju, kurā parasti bija nokļuvuši nejaušības dēļ. Šī iemesla dēļ, kā jau kungs minēja, informēšana par iekļaušanas sarakstā pamatojumu un personas datu pārsūtīšanas aizsardzība ir ļoti svarīgi šīs procedūras elementi. Tomēr bija nepieciešama liela uzstājība no ANO un ES sankciju sistēmas upuru puses un civilās sabiedrības, cilvēktiesību organizāciju un arī Eiropas Parlamenta mobilizēšanās, lai panāktu, ka Eiropas Kopienu Tiesa atzīst šo upuru tiesības. Es vēlos piebilst, ka Padomes grozījumi attiecībā uz melnajiem sarakstiem ir atkarīgi no iesniegtajiem priekšlikumiem, tajā skaitā arī tiem, kurus iesniedzis Eiropas Parlaments. Tāpēc Eiropas Parlamentam ir noteikti jābūt iesaistītam šādu lēmumu pieņemšanā, īstenošanā un pārraudzīšanā, jo vēsturiski tieši Eiropas Parlaments bija tas, kurš nodrošināja Padomes regulēšanas reformu."@lv13
"Monsieur le Président, je parle ici des sanctions ciblées, comme on dit, des sanctions intelligentes, celles qui ont un impact direct aussi sur les droits fondamentaux, ceux des individus, d'organisations ou d'entités juridiques quelconques. Et ces droits fondamentaux sont importants. Cela peut être, par exemple, la liberté de mouvement, mais aussi la protection de la propriété. Et c'est pour ces raisons que ces sanctions ciblées doivent respecter un certain nombre de normes minimales de procédure et de sécurité juridique. J'ajouterai d'ailleurs que le respect de ces normes juridiques et de procédure sont indispensables à la crédibilité même et donc, à l'efficacité de ces sanctions ciblées. C'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe – on s'en souvient dans cette Assemblée – qui, par la voix d'un de ses parlementaires de l'époque, Dick Marty, a demandé transparence et droit de la défense, et a montré les absurdités de ce manque de transparence dans l'efficacité du listage et du délistage, susceptibles d'affecter également des innocents qui, eux-mêmes, n'étaient pas au courant de leur situation et se trouvaient dans l'incapacité de répondre à la situation qu'ils découvraient, en général, par hasard. C'est pour cela que l'accès aux données tel que mentionné par Louis Michel, la communication des éléments qui motivent le listage, la protection dans le transfert des données personnelles, sont des éléments indispensables de cette procédure. Ensuite, il a quand même fallu une grande persévérance de la part des victimes du système de sanctions des Nations unies et de l'Union européenne et la mobilisation de la société civile, des organisations des droits de l'homme et aussi du Parlement européen, pour que leurs droits soient reconnus par la Cour de justice des Communautés européennes. Et d'ailleurs, les amendements proposés par le Conseil sur les "black lists" dépendent des propositions qui ont été faites, y compris par le Parlement européen. C'est pour cela que le Parlement européen doit être absolument impliqué dans ces décisions, dans leur mise en œuvre et dans leur contrôle, puisque l'histoire montre que c'est le Parlement européen qui a permis la réforme du règlement du Conseil."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik heb het hier over zogenaamde gerichte sancties, over intelligente sancties, die ook direct van invloed zijn op de grondrechten, op de grondrechten van individuen, organisaties of ongeacht welke rechtspersonen. Deze grondrechten zijn belangrijk. Het gaat bijvoorbeeld om de vrijheid van verplaatsing maar ook om bescherming van eigendom. Daarom moeten deze gerichte sancties voldoen aan een aantal minimumeisen op het gebied van procedures en rechtszekerheid. Ik wil daar overigens aan toevoegen dat naleving van deze wettelijke en procedurele regelgeving essentieel is voor de geloofwaardigheid en dus ook voor de doeltreffendheid van deze gerichte sancties. Het is de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa geweest – de leden van dit Parlement zullen zich dat nog herinneren die via één van haar toenmalige leden, Dick Marty, verzocht om transparantie en het recht op verdediging, en die de absurditeit aantoonde van het gebrek aan transparantie bij het plaatsen van personen op een zwarte lijst of het verwijderen van personen hieruit. Het risico bestond dat er ook onschuldige personen op de lijst werden geplaatst, zonder dat zij daar zelf van op de hoogte waren en waardoor zij dus niet konden inspelen op een situatie die ze meestal per toeval ontdekten. Daarom zijn toegang tot gegevens, zoals de heer Michel zei, informatie over de redenen waarom iemand op de lijst is gezet, en beveiliging bij het doorgeven van persoonsgegevens, cruciale elementen in deze procedure. Desondanks moesten slachtoffers van het sanctiesysteem van de Verenigde Naties en de Europese Unie zeer vasthoudend zijn en moesten het maatschappelijk middenveld, mensenrechtenorganisaties en het Europees Parlement worden gemobiliseerd om de rechten van slachtoffers erkend te krijgen bij het Europese Hof van Justitie. Ik voeg hieraan toe dat de wijzigingen van de Raad met betrekking tot de zwarte lijsten afhankelijk zijn van de ingediende voorstellen, onder meer door het Europees Parlement. Het Europees Parlement moet dan ook beslist betrokken worden bij het nemen, uitvoeren en controleren van deze besluiten. De geschiedenis toont immers aan dat het Europees Parlement in staat is hervormingen door te voeren in de regelgeving van de Raad."@nl3
"Panie przewodniczący! Mówię tu o sankcjach ukierunkowanych, sankcjach inteligentnych, takich, które mają bezpośredni wpływ również na prawa podstawowe – podstawowe prawa osób, organizacji czy podmiotów prawnych wszelkiego rodzaju. Te prawa podstawowe są istotne. Mogą one obejmować na przykład swobodę przemieszczania się, ale również ochronę własności. Właśnie z tych względów te ukierunkowane sankcje muszą być zgodne z wieloma przepisami minimalnymi w zakresie procedury i pewności prawnej. Ponadto chciałabym dodać, że przestrzeganie tych przepisów prawnych i proceduralnych ma kluczowe znaczenie, jeżeli te ukierunkowane sankcje mają być wiarygodne, a zatem skuteczne. Jak pamiętamy w tej Izbie, to Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, za pośrednictwem jednego ze swoich posłów, pana Dicka Marty’ego, domagało się przejrzystości i prawa do obrony i pokazało absurd tego braku przejrzystości w odniesieniu do skuteczności wpisywania na listę i skreślania z niej. Wpisywanie na listę i skreślanie z niej mogło dotyczyć również niewinnych ludzi, którzy nie byli świadomi rozwoju sytuacji wokół nich i nie mieli szansy zrobić czegokolwiek w związku z sytuacją, w której znaleźli się, ogólnie rzecz biorąc, przez przypadek. Właśnie z tego względu dostęp do danych, o czym wspominał pan poseł Michel, informacja w sprawie przyczyn wpisania na listę oraz ochrona przekazywania danych osobowych stanowią kluczowe elementy tej procedury. Ponadto mimo wszystko konieczna była ogromna wytrwałość ofiar systemu sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego, organizacji praw człowieka oraz Parlamentu Europejskiego, aby prawa tych ofiar zostały uznane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Chciałabym dodać, że poprawki zaproponowane przez Radę w sprawie czarnych list zależą od przedłożonych propozycji, w tym propozycji Parlamentu Europejskiego. Właśnie z tego względu bezwzględnie konieczny jest udział Parlamentu Europejskiego w podejmowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu tych decyzji, ponieważ historia pokazuje, że to Parlament Europejski umożliwił dokonanie zmiany rozporządzenia Rady."@pl16
"Senhor Presidente, falo aqui das chamadas sanções direccionadas, das sanções inteligentes, aquelas que têm um impacto directo também nos direitos fundamentais dos indivíduos, das organizações ou de quaisquer entidades jurídicas. Estes direitos fundamentais são importantes. Eles podem incluir, por exemplo, a liberdade de circulação, mas também a protecção da propriedade. É por estas razões que as sanções direccionadas devem respeitar um certo número de normas mínimas em termos de procedimentos e de segurança jurídica. Acrescento, aliás, que o respeito destas normas jurídicas e processuais é indispensável à credibilidade e, portanto, à eficácia das sanções direccionadas. Foi a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa – lembramo-nos disso nesta Assembleia – que, pela voz de um dos seus membros, o Sr. Dick Marty, exigiu transparência e o direito de defesa e mostrou o absurdo desta falta de transparência para a eficácia da inclusão e exclusão da lista. A inclusão e a exclusão da lista eram susceptíveis de afectar igualmente pessoas inocentes que não tinham conhecimento do que se passava e que não dispunham de meios para responder a uma situação que geralmente descobriam por acaso. Por este motivo, o acesso aos dados, como mencionado pelo senhor deputado Louis Michel, a comunicação dos motivos que levaram à inclusão na lista e a protecção na transferência de dados pessoais são elementos fundamentais deste procedimento. Além disso, foi mesmo assim necessária uma grande perseverança da parte das vítimas do sistema de sanções das Nações Unidas e da União Europeia e a mobilização da sociedade civil, de organizações de direitos humanos e também do Parlamento Europeu para que os direitos destas vítimas fossem reconhecidos pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Acrescento que as alterações do Conselho relativas às listas negras dependem das propostas que foram apresentadas, incluindo do Parlamento Europeu. Por este motivo, o Parlamento Europeu deve ser absolutamente envolvido na aprovação, na aplicação e no controlo destas decisões, já que a história mostra que foi o Parlamento Europeu que possibilitou a reforma do regulamento do Conselho."@pt17
"Dle preşedinte, mă refer acum la aşa numitele sancţiuni specifice, la sancţiunile inteligente, cele care au un impact direct şi asupra drepturilor fundamentale – drepturile fundamentale ale persoanelor, organizaţiilor sau organismelor juridice de orice fel. Aceste drepturi fundamentale sunt importante. Acestea pot include, de exemplu, libera circulaţie, însă şi protecţia proprietăţii. Din aceste motive, aceste sancţiuni specifice trebuie să respecte un număr de reguli minime, în termeni de procedură şi siguranţă juridică. În plus, aş adăuga că respectul pentru aceste norme juridice şi procedurale este esenţial, dacă dorim ca aceste sancţiuni specifice să fie credibile şi, prin urmare, eficiente. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a solicitat – noi cei din această Cameră ne amintim – prin intermediul unuia dintre membrii săi, Dick Marty, transparenţă şi dreptul la apărare, ceea ce a demonstrat absurditatea acestei lipse de transparenţă în ceea ce priveşte eficienţa includerii şi eliminării de pe listă. Includerea şi eliminarea de pe listă puteau afecta şi persoane nevinovate, persoane care nu ştiau ce se întâmplă în jurul lor şi nu puteau face nimic în legătură cu o situaţie cu care, de obicei, se confruntau din întâmplare. De aceea, accesul la date menţionat de dl Michel, comunicarea motivelor de includere pe listă şi protecţia în procesul de transfer al datelor personale reprezintă elemente esenţiale ale acestei proceduri. Mergând mai departe, a fost necesară multă perseverenţă din partea victimelor sistemului de sancţiuni al Naţiunilor Unite şi al Uniunii Europene, precum şi de mobilizarea societăţii civile, a organizaţiilor pentru drepturile omului, precum şi a Parlamentului European, pentru ca drepturile acestor victime să fie recunoscute de Curtea Europeană de Justiţie. Aş dori să adaug că amendamentele Consiliului cu privire la listele negre depind de propunerile care au fost făcute, inclusiv de către Parlamentul European. De aceea, Parlamentul European trebuie să fie implicat neapărat în adoptarea, punerea în aplicare şi monitorizarea acestor decizii, având în vedere că istoria arată ca acesta a fost cel care a făcut posibilă reformarea regulamentului Consiliului."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, hovorím tu o takzvaných cielených sankciách, o inteligentných sankciách, o tých, ktoré môžu mať priamy vplyv aj na základné práva – základné práva jednotlivcov, organizácií alebo právnických osôb akéhokoľvek druhu. Tieto základné práva sú dôležité. Môžu zahrnovať napríklad slobodu pohybu, ale aj ochranu majetku. Práve z týchto dôvodov treba pri uplatňovaní týchto sankcií dodržiavať súbor nevyhnutných pravidiel v zmysle správneho postupu a právnej istoty. Ešte by som dodala, že dodržiavanie týchto právnych a procedurálnych pravidiel je kľúčové z hľadiska vierohodnosti, a tým aj účinnosti týchto cielených sankcií. Bolo to Parlamentné zhromaždenie Rady Európy – my tu v Parlamente sa na to pamätáme –, ktoré prostredníctvom jedného zo svojich členov Dicka Martyho žiadalo transparentnosť a právo obhajoby a ktoré poukázalo na absurdnosť tohto nedostatku transparentnosti v súvislosti s účinnosťou postupov uvádzania na zozname a vypúšťania z neho. Uplatňovanie postupov uvádzania na zozname a vypúšťania z neho mohlo ľahko viesť aj k postihnutiu nevinných ľudí, ľudí, ktorí nevedeli, čo sa okolo nich deje, a nijako nemohli ovplyvniť situáciu, do ktorej sa dostali náhodou. Prístup k údajom, o ktorom hovoril pán Michel, oznámenie dôvodov, pre ktoré má byť osoba uvedená na zozname, a ochrana pri prenose osobných údajov sú preto kľúčovými prvkami tohto postupu. Taktiež treba však povedať, že dosiahnutie uznania práv obetí systému sankcií Organizácie Spojených národov a Európskej únie Európskym súdnym dvorom si vyžadovalo veľkú dávku vytrvalosti zo strany týchto obetí a mobilizáciu občianskej spoločnosti, organizácií na ochranu ľudských práv a tiež Európskeho parlamentu. Ešte by som dodala, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Rady týkajúce sa čiernych listín vychádzajú z predložených návrhov vrátane návrhov predložených Európskym parlamentom. Preto Európsky parlament v každom prípade musí byť zapojený do prijímania, uskutočňovania a monitorovania týchto rozhodnutí, pretože história ukazuje, že to bol Európsky parlament, kto umožnil zmenu nariadenia Rady."@sk19
"Gospod predsednik, govorim o tako imenovanih usmerjenih sankcijah, o inteligentnih sankcijah, ki neposredno vplivajo tudi na temeljen pravice – temeljne pravice posameznikov, organizacij ali pravnih subjektov vseh vrst. Te temeljne pravice so pomembne. Vključujejo lahko na primer prosto gibanje, pa tudi varovanje premoženja. Usmerjene sankcije morajo ravno zaradi teh razlogov biti skladne s številnimi minimalnimi predpisi z vidika postopka in pravne varnosti. Spoštovanje teh pravnih in postopkovnih pravil je ključnega pomena, če hočemo, da bodo te usmerjene sankcije verodostojne, s tem pa tudi učinkovite. Ravno Parlamentarna skupščina Sveta Evrope – v Parlamentu se tega spomnimo – je preko enega izmed takratnih poslancev, Dicka Martya, zahtevala preglednost in pravico do zagovora in opozorila na absurdnost premajhne preglednosti v zvezi z učinkovitostjo vključevanja in odstranjevanja z liste. Vključevanje in odstranjevanje z liste bi lahko prizadelo tudi nedolžne ljudi, ljudi, ki niso vedeli, kaj se dogaja okoli njih in ki niso imeli nobenega vpliva na razmere, v katerih so se običajno znašli po nesreči. Zaradi tega so dostop do podatkov, kot je omenil gospod Michel, navajanje razlogov za vključitev na listo in varstvo pri prenosu osebnih podatkov ključni elementi tega postopka. Kljub temu so morale žrtve sistema sankcij Združenih narodov in Evropske unije pokazati veliko vztrajnosti, vključiti pa so se morale tudi civilna družba, organizacije za varstvo človekovih pravic, pa tudi Evropski parlament, da bi jim Sodišče Evropskih skupnosti priznalo njihove pravice. Spremembe Sveta v zvezi z črnimi listami so odvisne od danih predlogov, vključno s predlogi Evropskega parlamenta. Zaradi tega mora biti Evropski parlament vključen v sprejemanje, izvajanje in nadziranje teh odločitev, saj zgodovina kaže, da je ravno Evropski parlament omogočil preoblikovanje uredbe Sveta."@sl20
"Herr talman! Jag talar här om så kallade riktade sanktioner, om intelligenta sanktioner, sådana som direkt påverkar också grundläggande rättigheter – alla individers, organisationers och juridiska personers grundläggande rättigheter. Dessa grundläggande rättigheter är viktiga. De kan innebära exempelvis rörelsefrihet, men även skydd av egendom. Detta är orsaken till att riktade sanktioner måste genomföras i enlighet med ett antal minimiregler avseende förfarande och rättssäkerhet. Jag vill dessutom tillägga att det är av yttersta vikt att respekten för dessa rättsliga och processrättsliga regler upprätthålls för att de riktade sanktionerna ska vara trovärdiga och därmed effektiva. Vi här i parlamentet minns att det var Europarådets parlamentariska församling som genom en av de dåvarande ledamöterna, Dick Marty, krävde insyn och rätten att höras och som visade på hur absurd denna brist på insyn var när det gällde att effektivt kunna ange/stryka namn på förteckningarna. När namn angavs/ströks på förteckningarna kunde även oskyldiga personer drabbas, personer som inte kände till vad som pågick runt omkring dem och som var oförmögna att göra något åt sin situation – en situation som de vanligtvis hamnat i av en tillfällighet. Det är därför som tillgång till uppgifter, vilket också Louis Michel nämnde, liksom offentliggörande av de skäl som anförs för att uppföra en person på förteckningen och skydd vid överföring av personuppgifter spelar en avgörande roll för detta förfarande. Icke desto mindre krävdes idogt arbete av offren för FN:s och EU:s sanktionssystem och engagemang från det civila samhället, människorättsorganisationer och också Europaparlamentet för att offrens rättigheter skulle erkännas av EU-domstolen. Jag vill tillägga att rådets ändringsförslag om svarta listor grundas på de förslag som lagts fram av bland annat parlamentet. Det är därför som parlamentet obönhörligen måste vara med och fatta, genomföra och övervaka dessa beslut, eftersom historien visar att det var Europaparlamentet som möjliggjorde reformen av rådets förordning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph