Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-221"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.15.2-221"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les citoyens européens estiment, à une très large majorité, que la lutte contre le terrorisme doit être conduite en priorité au niveau de l’Union européenne. Ils sont pleinement conscients de l’importance que l’Europe, par sa vision globale et la mise en œuvre de politiques cohérentes, peut avoir dans ce domaine. Ainsi, je me félicite que le Parlement européen, grâce au traité de Lisbonne, puisse remplir pleinement ses fonctions de colégislateur dans ce domaine et apporter le nécessaire contrôle démocratique aux politiques européennes de lutte contre le terrorisme. La première décennie du vingt et unième siècle s’achève. Nous nous rappelons tous qu’elle s’est ouverte sur l’un des drames les plus terribles que l’humanité ait connus. Nous ne pouvons laisser le terrorisme se développer et nous devons y trouver une réponse ferme et adéquate. Les talibans, le réseau Al-Qaïda, Oussama Ben Laden représentent le danger le plus vif, le plus pressant pour l’Union européenne. L’islamisme extrémiste, détournement honteux de la région musulmane, et la haine de l’Occident et de ses valeurs alimentent ce réseau terroriste et meurtrier. Nous devons lutter contre ce phénomène et, je le répète, l’Union européenne doit faire preuve d’une extrême fermeté et d’une très grande vigilance face à cette menace. Par ailleurs, à la vue des graves et constantes violations des droits de l’homme, des libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique commises au Zimbabwe, l’Union européenne ne peut se permettre de fermer les yeux. Les personnes physiques ou morales, qui appartiennent ou non aux gouvernements, dont les activités portent atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme les plus fondamentaux et à l’État de droit au Zimbabwe, doivent être sévèrement sanctionnées. Chers collègues, dans le même ordre d’idée, l’Union européenne se doit de prendre des mesures ciblées à l’encontre de ceux qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie. Nous devons faire respecter l’embargo général et complet sur les livraisons d’armes à la Somalie et faire en sorte que l’acheminement de l’aide humanitaire, l’accès à cette aide et à sa distribution en Somalie soient assurés. Car ce sont avant tout les populations les plus démunies, les plus vulnérables qui souffrent et nous ne pouvons pas rester sans agir. Je déplore cependant que, dans ce domaine, le rôle joué par le Parlement soit amoindri par le traité de Lisbonne, contrairement à l’esprit du Traité et à l’importance qu’il confère au Parlement. Mais l’Union européenne doit sanctionner les responsables. Doit-elle pour autant oublier ses principes les plus fondamentaux? Non. L’action de l’Union européenne sur la scène internationale doit reposer sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement, et elle doit promouvoir ces valeurs dans le reste du monde."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, velká většina evropských občanů se domnívá, že boj proti terorismu je nutné vést především na úrovni Evropské unie. Jsou si plně vědomi významu, který může v této oblasti mít Evropa díky své globální vizi a provádění konzistentní politiky. Proto vítám, že díky Lisabonské smlouvě může Evropský parlament plnit v této oblasti svou úlohu spolutvůrce právních předpisů a poskytovat  nutnou demokratickou kontrolu v oblasti evropských politik boje proti terorismu. První desetiletí 21. století je u konce. Všichni si pamatujeme, že začalo jednou z nejhorších tragédií v historii lidstva. Nemůžeme dovolit, aby se terorismus rozvíjel a musíme najít přísné a přiměřené řešení. Taliban, síť Al-Kajdá a Usáma bin Ládin představují pro Evropskou unii největší a nejnaléhavější riziko. Tuto vražednou teroristickou síť podporuje islámský terorismus, ostudně zneužívající muslimské náboženství, který nenávidí Západ a jeho hodnoty. Musíme proti tomuto jevu bojovat a opakuji, že Evropská unie musí vůči této hrozbě prokázat velkou ráznost a ostražitost. Ve věci vážného a trvalého porušování lidských práv a svobody vyjadřování, sdružování a pokojného shromažďování, k němuž dochází v Zimbabwe, navíc Evropská unie nemůže zavírat oči. Fyzické i právní osoby, ať už patří k vládě, či nikoliv, jejichž činnost ohrožuje demokracii, dodržování nejzákladnějších lidských práv a právní stát v Zimbabwe, musí být přísně potrestány. Dámy a pánové, Evropská unie musí ve stejném duchu přijmout cílená opatření proti všem, kdo ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu v Somálsku. Musíme dodržovat všeobecné a úplné embargo na veškeré dodávky zbraní do Somálska a musíme zajistit dodávky humanitární pomoci a přístup k této pomoci a její distribuci v Somálsku. Říkám to proto, že zde trpí nejchudší, nejzranitelnější obyvatelstvo a my tomu nemůžeme přihlížet. Lituji však toho, že Lisabonská smlouva omezila úlohu Parlamentu v této oblasti, což je v rozporu s duchem Smlouvy a významem, který přisuzuje Parlamentu. Evropská unie však musí odpovědné činitele potrestat. Znamená to, že musíme zapomenout na nejzákladnější principy? Ne. Působení Evropské unie na mezinárodním poli musí spočívat na principech, kterými se řídilo její vytváření, rozvoj a rozšiřování, a musí tyto hodnoty prosazovat ve zbytku světa."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Langt størstedelen af de europæiske borgere mener, at terrorbekæmpelse skal gennemføres som en prioriteret opgave på EU-plan. De er fuldt ud klar over den indflydelse, som Europa qua sin overordnede vision og gennemførelse af konsekvente politikker kan få på dette område. Jeg glæder mig således over, at Parlamentet takket være Lissabontraktaten kan udføre et grundigt arbejde som medlovgiver inden for dette område og kan sikre den nødvendige demokratiske styring, for så vidt angår de europæiske terrorbekæmpelsespolitikker. Vi er ved at nærme os afslutningen på det første tiår i det 21. århundrede. Vi husker alle, at dette århundrede blev indledt med en af de værste tragedier i menneskets historie. Vi må ikke lade terrorismen udvikle sig, og vi skal finde en solid og passende løsning på dette problem. Taleban, al-Qaeda-netværket og Osama bin Laden udgør den største og mest presserende risiko for EU. Den islamiske ekstremisme, der tager den muslimske tro forfængelig, og hadet til Vesten og de vestlige værdier er selvopholdelsesdriften for dette dødelige terrornetværk. Vi skal bekæmpe dette fænomen og, jeg gentager, EU skal vise, at vi står særdeles fast og er særdeles årvågen i lyset af denne trussel. Desuden må EU under ingen omstændigheder vende det blinde øje til Zimbabwes alvorlige og konstante overtrædelser af menneskerettighederne og ytrings- og foreningsfriheden samt friheden til fredelige forsamlinger. Fysiske og juridiske personer skal, uanset om de er en del af regeringen eller ej, straffes hårdt, hvis de udfører aktiviteter, der undergraver demokratiet, overholdelsen af de mest grundlæggende menneskerettigheder og retsstaten i Zimbabwe. På samme måde er EU forpligtet til at træffe målrettede foranstaltninger over for dem, der udgør en trussel mod fred, sikkerhed og stabilitet i Somalia. Vi skal derfor håndhæve den almene og fuldstændige embargo af våbenleverancer til Somalia og sikre, at der er garanti for leveringen af humanitær bistand og adgangen til denne bistand samt fordelingen heraf i Somalia. Årsagen til, at jeg siger dette, er, at det først og fremmest er de fattigste og mest sårbare befolkninger, der lider, og at vi ikke kan blive ved med at se stiltiende til. Jeg beklager imidlertid, at Parlamentet nu spiller en mindre rolle på dette område som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden, hvilket er i strid med traktatens ånd og den betydning, som Parlamentet tildeles heri. EU skal imidlertid straffe de ansvarlige. Betyder dette, at EU skal glemme sine mest grundlæggende principper? Nej, EU's aktiviteter på den internationale scene skal være baseret på de principper, der har været styrende for oprettelsen, udviklingen og udvidelsen af EU, og EU skal fremme disse værdier på verdensplan."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, die große Mehrheit der europäischen Bürger sind der Überzeugung, dass der Kampf gegen den Terrorismus auf EU-Ebene mit hoher Priorität gehandhabt werden muss. Sie sind sich des Einflusses, den Europa – durch seine globale Sicht und die Umsetzung einer kohärenten Politik – haben kann, vollkommen bewusst. Daher begrüße ich die Tatsache, dass dank des Vertrags von Lissabon das Europäische Parlament als Mitgesetzgeber auf diesem Gebiet gute und sorgfältige Arbeit leisten kann und die notwendige demokratische Kontrolle bezüglich der Europäischen Politik im Bereich Terrorismusbekämpfung bietet. Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts nähert sich seinem Ende. Wir erinnern uns, dass es mit einer der schlimmsten Tragödien in der Menschheitsgeschichte begonnen hat. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Terrorismus sich weiter ausbreitet, und müssen eine solide und angemessene Lösung für das Problem finden. Die Taliban, das Al-Qaida-Netzwerk und Osama bin Laden verkörpern die größte und dringendste Gefahr für die Europäische Union. Durch den islamischen Extremismus – ein skrupelloser Missbrauch der muslimischen Religion – und den Hass auf die westliche Welt und ihre Werte wird das todbringende Terrornetzwerk gestärkt und aufrechterhalten. Wir müssen diesem Phänomen entgegenwirken und, ich sage es noch einmal, von der Europäischer Union ist extreme Entschlossenheit und extreme Wachsamkeit angesichts dieser Bedrohung verlangt. Darüber hinaus darf die Europäische Union die schweren und ständigen Verstöße gegen die Menschenrechte sowie gegen die Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, wie sie in Simbabwe begangen werden, nicht ignorieren. Es muss eine unnachsichtige Bestrafung von natürlichen und juristischen Personen erfolgen, deren Handlungen die Demokratie, die Achtung der wichtigsten Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in Simbabwe unterlaufen – ungeachtet der Tatsache, ob sie der Regierung angehören oder nicht. Ebenso, meine Damen und Herren, hat die Europäische Union die Pflicht, gezielte Maßnahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die Frieden, Sicherheit und Stabilität in Somalia gefährden. Wir müssen ein allgemeines und vollständiges Embargo über Waffenlieferungen nach Somalia verhängen und sicherstellen, dass die humanitäre Hilfe sowie der Zugang zur dieser Hilfe und der Verteilung der Hilfsgüter in Somalia gewährleistet sind. Ich sage dies, weil vor allem das Leid der ärmsten und schwächsten Bevölkerungsgruppen sehr groß ist und wir nicht weiter daneben stehen und zusehen können. Dass die Rolle des Parlaments in diesem Bereich durch den Vertrag von Lissabon geschwächt worden ist, entgegen dem Geist des Vertrags und dem Einfluss, den er dem Parlament verleiht, bedauere ich sehr. Dennoch muss die Europäische Union die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Bedeutet dies, dass sie ihre wesentlichen Grundsätze außer Acht lassen soll? Nein. Die Maßnahmen der Europäische Union auf internationaler Ebene müssen die Grundsätze, die ihrer Gründung, Entwicklung und Erweiterung zugrunde liegen, wahren und diese Werte in der übrigen Welt vertreten und fördern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών πιστεύει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να συνιστά ζήτημα προτεραιότητας σε επίπεδο ΕΕ. Ο κόσμος είναι απολύτως ενήμερος του αντίκτυπου που μπορεί να έχει η Ευρώπη στον εν λόγω τομέα μέσω του παγκόσμιου οράματός της και μέσω της εφαρμογής συνεπών πολιτικών. Χαιρετίζω, λοιπόν, το ότι, χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προβαίνει σε ενδελεχή εργασία από κοινού νομοθέτησης στον εν λόγω τομέα και μπορεί να παρέχει τον απαραίτητο δημοκρατικό έλεγχο όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αντιτρομοκρατικές πολιτικές. Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα φτάνει στο τέλος της. Όλοι θυμόμαστε ότι ξεκίνησε με μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την ανάπτυξη της τρομοκρατίας και πρέπει να βρούμε μια σταθερή και κατάλληλη λύση στο εν λόγω πρόβλημα. Οι Ταλιμπάν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και ο Osama bin Laden αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο, τον πιο επίμονο κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ισλαμικός εξτρεμισμός –μια επαίσχυντη κατάχρηση της μουσουλμανικής θρησκείας– και το μίσος για τη Δύση και τις αξίες της συντηρούν αυτό το θανατηφόρο τρομοκρατικό δίκτυο. Πρέπει να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό και, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει εξαιρετική αυστηρότητα και εξαιρετική επαγρύπνηση απέναντι σε αυτήν την απειλή. Επίσης, λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών και διαρκών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς στη Ζιμπάμπουε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει επ’ ουδενί να κάνει τα στραβά μάτια. Πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα –κυβερνητικά ή μη– οι δραστηριότητες των οποίων υπονομεύουν τη δημοκρατία, τον σεβασμό για τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη Ζιμπάμπουε. Ομοίως, κυρίες και κύριοι, καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να λάβει στοχοθετημένα μέτρα ενάντια σε όσους απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Σομαλία. Πρέπει να επιβάλουμε γενικό και πλήρη αποκλεισμό του εφοδιασμού όπλων στη Σομαλία και να εξασφαλίσουμε την παροχή, την πρόσβαση καθώς και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία. Το λέω αυτό διότι, πάνω απ’ όλα, πλήττονται οι φτωχότεροι, οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και να βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Με λυπεί, ωστόσο, το γεγονός ότι υποβαθμίστηκε ο ρόλος του Κοινοβουλίου στον εν λόγω τομέα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, σε αντίθεση με το πνεύμα της Συνθήκης και τη σημασία που αποδίδει στο Κοινοβούλιο. Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τιμωρήσει τους υπεύθυνους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσει τις πιο θεμελιώδεις αρχές της; Όχι. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή πρέπει να επικεντρώνεται στις αρχές που διέπουν τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της και πρέπει να προάγει τις εν λόγω αρχές στον υπόλοιπο κόσμο."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the vast majority of European citizens believe that the fight against terrorism must be conducted as a matter of priority at EU level. They are fully aware of the impact that Europe, through its global vision and the implementation of consistent policies, can have in this area. Thus, I welcome the fact that, thanks to the Treaty of Lisbon, the European Parliament can do a thorough job of colegislating in this area and can provide the necessary democratic control where European counterterrorism policies are concerned. The first decade of the 21st century is coming to an end. We all remember that it began with one of the worst tragedies in the history of mankind. We cannot allow terrorism to develop and we must find a firm and appropriate solution to it. The Taliban, the al-Qaeda network and Osama bin Laden represent the greatest, most urgent risk for the European Union. Islamic extremism – a shameful abuse of the Muslim religion – and hatred of the West and its values sustain this deadly terrorist network. We must combat this phenomenon and, I repeat, the European Union must show that it is extremely firm and extremely vigilant in the face of this threat. Moreover, in view of the serious and constant violations of human rights and of the freedom of expression, association and peaceful assembly committed in Zimbabwe, the European Union must not dare turn a blind eye. Natural and legal persons – belonging or not to the government – whose activities undermine democracy, respect for the most fundamental human rights, and the rule of law in Zimbabwe must be severely punished. By the same token, ladies and gentlemen, the European Union has a duty to take targeted measures against those who threaten peace, security and stability in Somalia. We must enforce the general and complete embargo on the supply of weapons to Somalia and ensure that the delivery of humanitarian aid and access to that aid and its distribution in Somalia are guaranteed. I say this because it is, above all, the poorest, most vulnerable populations that are suffering, and we cannot continue to stand by and watch. I regret, however, that Parliament’s role in this area has been diminished by the Treaty of Lisbon, contrary to the spirit of the treaty and the importance that it confers on Parliament. However, the European Union must punish those responsible. Does that mean that it has to forget its most fundamental principles? No. The European Union’s action on the international stage must centre on the principles that have governed its creation, development and enlargement, and it must promote these values in the rest of the world."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la inmensa mayoría de ciudadanos europeos considera que la lucha contra el terrorismo debe realizarse con carácter prioritario a nivel de la UE. Además, son plenamente conscientes del impacto que Europa, con su visión global y la aplicación de políticas coherentes, puede tener en este ámbito. Por lo tanto, me complace el hecho de que, gracias al Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo pueda realizar un trabajo exhaustivo como colegislador y pueda asegurar el control democrático necesario en lo que a políticas europeas contra el terrorismo se refiere. La primera década del siglo XXI está llegando a su fin. Todos recordaremos que comenzó con una de las peores tragedias en la historia de la humanidad. No podemos permitir que el terrorismo crezca y debemos encontrar una solución firme y adecuada a este problema. Los talibanes, la red Al Qaida y Osama Bin Laden representan el riesgo mayor y más urgente para la Unión Europea. El extremismo islámico —un abuso vergonzoso de la religión musulmana— y el odio hacia Occidente y los valores que éste representa alimentan esta mortífera red terrorista. Debemos combatir este fenómeno y, repito, la Unión Europea debe mostrarse extremadamente firme y mantenerse alerta ante esta amenaza. Además, en vista de las graves y constantes violaciones de los derechos humanos y de la libertad de expresión y reunión pacífica cometidas en Zimbabue, la Unión Europea no puede osar a guardar silencio. Deben aplicarse severas sanciones a todas aquellas personas físicas o jurídicas —pertenecientes o no al gobierno— cuyas actividades socaven la democracia, el respeto por los derechos humanos más fundamentales y el estado de derecho en Zimbabue. De igual modo, Señorías, la Unión Europea tiene el deber de imponer medidas dirigidas contra aquellos que representen una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en Somalia. Debemos hacer cumplir el embargo general y completo sobre el suministro de armas a Somalia y asegurarnos de que se garantice la entrega de ayuda humanitaria y el acceso a la misma y su distribución en Somalia. Digo esto porque son, sobre todo, las poblaciones más pobres y vulnerables las que están sufriendo, y no podemos permanecer de brazos cruzados. No obstante, lamento que el Tratado de Lisboa haya reducido el papel que desempeña el Parlamento en este ámbito, contrariamente al espíritu del tratado y a la importancia que éste confiere al Parlamento. No obstante, la Unión Europea debe castigar a los responsables. ¿Quiere esto decir que debe pasar por alto sus principios más fundamentales? No. La acción de la Unión Europea en el ámbito internacional debe basarse en los principios que han regido su creación, su desarrollo y su ampliación, y debe promover estos valores en el resto del mundo."@es21
"Austatud juhataja, volinik, kolleegid! Lõviosa Euroopa kodanikest leiab, et võitlus terrorismiga peab olema üks ELi prioriteete. Nad on täiesti teadlikud mõjust, mida Euroopa võib selles vallas avaldada oma üleilmse tulevikunägemusega ja järjepideva poliitika rakendamisega. Seepärast tervitan asjaolu, et tänu Lissaboni lepingule saab Euroopa Parlament teha põhjalikku tööd selle valdkonna kaasreguleerimisel ning tagada vajaliku demokraatliku kontrolli Euroopa terrorismivastase poliitika üle. 21. sajandi esimene kümnend hakkab lõppema. Me kõik mäletame, et see algas ühe inimkonna ajaloo suurima tragöödiaga. Me ei saa lubada terrorismil areneda ning peame leidma selle likvideerimiseks kindla ja sobiva lahenduse. Taliban, Al-Qaida võrk ja Osama bin Laden kujutavad endast Euroopa Liidule suurimat ja kõige pakilisemat ohtu. Islami äärmuslased – muhamedi usu häbiväärsed ärakasutajad – ning lääne ja selle väärtuste vihkamine toidavad seda surmavat terroristide võrku. Me peame selle nähtuse vastu võitlema ja ma kordan veel kord, et Euroopa Liit peab näitama, et ta on erakordselt kindlameelne ja valvel. Võttes arvesse inimõiguste ning sõna-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabaduse tõsiseid ja pidevaid rikkumisi Zimbabwes, ei tohi Euroopa Liit neid märkamata jätta. Füüsilisi ja juriidilisi isikuid – olenemata sellest, kas nad on riigiga seotud –, kelle tegevused õõnestavad demokraatiat, põhiõigusi ja õigusriiki Zimbabwes, tuleb karistada. Samuti on Euroopa Liidul kohustus võtta suunatud meetmeid nende vastu, kes õõnestavad rahu, julgeolekut ja stabiilsust Somaalias. Me peame kehtestama üldise ja täieliku relvaembargo Somaaliale ja tagama humanitaarabi osutamise ning juurdepääsu abile ja abi levitamise Somaalias. Ma ütlen seda, sest eelkõige kannatavad kõige vaesemad ja haavatavamad elanikkonna kihid ning me ei saa enam kauem seda pealt vaadata. Nendin kahetsusega, et parlamendi rolli on selles vallas Lissaboni lepinguga vähendatud vastupidiselt lepingu vaimule ja tähtsusele, mida see parlamendile annab. Euroopa Liit peab süüdlasi karistama. Kas see tähendab, et ta peab unustama ära oma peamised põhimõtted? Ei. Euroopa Liidu tegevus rahvusvahelisel areenil peab tuginema põhimõtetele, mis on juhtinud tema loomist, arengut ja laienemist ning Euroopa Liit peab edendama neid väärtusi kogu maailmas."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat, suurin osa Euroopan kansalaisista on sitä mieltä, että terrorismin torjuntaa on harjoitettava EU:n laajuisesti niin, että sitä pidetään painopisteenä. He ovat täysin tietoisia siitä vaikutuksesta, joka Euroopalla voi olla tässä asiassa globaalin visionsa ja johdonmukaisten toimien täytäntöönpanon kautta. Näin ollen suhtaudumme myönteisesti siihen, että Lissabonin sopimuksen ansiosta Euroopan parlamentti voi tehdä perusteellista työtä toimiessaan lainsäädäntövallan käyttäjänä tällä alalla ja tarjota tarvittavaa demokraattista valvontaa Euroopan terrorismin torjuntatoimien yhteydessä. 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen on päättymässä. Me kaikki muistamme, miten se alkoi tragedialla, joka oli yksi ihmiskunnan pahimmista. Emme voi sallia terrorismin kehittyä, ja meidän on löydettävä siihen päättäväinen ja tarkoituksenmukainen ratkaisu. Talebanit, Al-Qaida-verkosto ja Osama bin Laden edustavat Euroopan unionille kaikkein suurinta ja kaikkein kiireellisimpiä toimia edellyttävää vaaraa. Ääri-islamilaisuus, joka on islaminuskon häpeällistä väärinkäyttöä, ja lännen viha arvoineen pitävät yllä tätä uhkaavaa terroristiverkostoa. Meidän on torjuttava tätä ilmiötä, ja toistan, että Euroopan unionin on osoitettava, että se on erittäin päättäväinen ja erittäin valpas tämän uhan edessä. Kun lisäksi otetaan huomioon Zimbabwessa tapahtuvat vakavat ja jatkuvat ihmisoikeuksien ja ilmaisuvapauden, yhdistymis- ja kokoontumisvapauden rikkomukset, Euroopan unioni ei voi rohjeta sulkea niiltä silmiään. Sellaisia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä – kuuluivatpa he hallitukseen tai eivät – joiden toiminta horjuttaa demokratiaa, kaikkein tärkeimpien ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittamista Zimbabwessa, on rangaistava ankarasti. Hyvät kuulijat, yhtä lailla Euroopan unionilla on velvollisuus ryhtyä kohdennettuihin toimiin niitä vastaan, jotka uhkaavat rauhaa, turvallisuutta ja vakautta Somaliassa. Meidän on toteutettava yleinen ja täydellinen saarto aseiden toimituksessa Somaliaan ja varmistettava, että humanitaarisen avun toimitus ja tuon avun saatavuus ja jakelu turvataan Somaliassa. Sanon tämän siksi, että se on ennen kaikkea kaikkein köyhin ja haavoittuvin kärsivistä kansoista, emmekä voi enää vain seurata tilannetta sivusta. Olen kuitenkin pahoillani siitä, että parlamentin roolia on tällä alalla heikennetty Lissabonin sopimuksella, mikä on vastoin sopimuksen henkeä ja sitä merkitystä, jonka se parlamentille antaa. Euroopan unionin on kuitenkin rangaistava tilanteesta vastuussa olevia. Tarkoittaako tämä sitten, että sen on unohdettava tärkeimmät perusperiaatteet? Ei. Euroopan unionin kansainvälisten toimien on keskityttävä niihin periaatteisiin, jotka ovat ohjanneet sen luomista, kehitystä ja laajentumista, ja sen on edistettävä näitä arvoja myös muualla maailmassa."@fi7
"Elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselőtársaim, az európai polgárok túlnyomó többsége úgy véli, hogy a terrorizmus elleni küzdelemnek elsődlegesen európai uniós szinten kell zajlania. Tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy az átfogó megközelítésen, valamint koherens politikáinak megvalósításán keresztül Európának milyen súlya lehet ezen a területen. Ezért örülök, hogy az Európai Parlament a Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően teljes mértékben betöltheti társjogalkotói szerepét ezen a területen, és biztosíthatja a terrorizmus elleni küzdelmet célzó európai politikák szükséges demokratikus kontrollját. A XXI. század első évtizede vége felé közeleg. Mindannyian emlékezünk arra, hogy az évtized az emberiség történelmének egyik legszörnyűbb tragédiájával kezdődött. Nem nézhetjük tétlenül a terrorizmus kibontakozását, amelyre megfelelő, határozott választ kell találnunk. Az Európai Unió számára a tálibok, az Al-Kaida hálózat és Oszama bin Laden jelentik a legfenyegetőbb, legsürgetőbb veszedelmet. Ezt a terrorista és gyilkos hálózatot a szélsőséges iszlámizmus – a muzulmán vallás szégyenletes kiforgatása –, valamint a Nyugat és a nyugati értékek gyűlölete táplálja. Harcolnunk kell e jelenség ellen, és még egyszer hangsúlyozom, hogy az Európai Uniónak e fenyegetéssel szemben rendkívüli eltökéltségről és éberségről kell tanúbizonyságot tennie. Másfelől az Európai Unió nem hunyhat szemet az emberi jogok, a szólásszabadság, az egyesülési szabadság és a békés gyülekezési szabadság Zimbabwében tapasztalható súlyos és folytonos megsértése fölött. Szigorúan meg kell büntetni azokat a természetes vagy jogi személyeket, tartozzanak a kormányhoz avagy sem, akiknek vagy amelyeknek a tevékenysége sérti a demokráciát, a legalapvetőbb emberi jogokat és a zimbabwei jogállamiságot. És, tisztelt képviselőtársaim, az Európai Uniónak ugyanebben a szellemben kötelessége célzott intézkedéseket foganatosítani azokkal szemben, akik Szomália békéjét, biztonságát és stabilitását fenyegetik. Be kell tartatnunk a Szomália felé irányuló fegyverszállításra kivetett általános és teljes embargót, és oda kell hatnunk, hogy a humanitárius segélyek célba juttatása, a segélyekhez való hozzájutás és a segélyek szétosztása biztosítva legyen Szomáliában. A szenvedő alanyok ugyanis mindenekelőtt a legelesettebb, legkiszolgáltatottabb emberek, és mindezt nem nézhetjük tétlenül. Sajnálatosnak tartom, hogy e területen a Lisszaboni Szerződés a Szerződés szellemével és a Parlamentnek juttatott súllyal ellentétben megkurtítja a Parlament szerepét. Az Európai Uniónak azonban meg kell büntetnie a felelősöket. Azt jelenti-e ez, hogy fel kell adnia legalapvetőbb elveit? Nem. A nemzetközi színtéren történő uniós fellépésnek az Európai Unió létrejöttét, fejlődését és bővítését vezérlő elveken kell nyugodnia, és a világ többi részén elő kell mozdítania ezeket az értékeket."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, la gran maggioranza dei cittadini europei è convinta che la lotta contro il terrorismo si debba combattere in maniera prioritaria a livello europeo; i nostri cittadini sono pienamente consapevoli dell’impatto che l’Europa può esercitare in questo campo, grazie alla visione globale che le è propria e all’attuazione di politiche coerenti. Sono quindi lieta che, grazie al trattato di Lisbona, il Parlamento europeo possa svolgere in questo campo una sistematica opera di colegislazione, esercitando l’indispensabile controllo democratico sulle politiche europee di antiterrorismo. Il primo decennio del ventunesimo secolo si approssima alla fine; tutti ricordiamo che esso si è aperto con una delle peggiori tragedie della storia dell’umanità. Non possiamo permettere che il terrorismo prosperi e si diffonda, e dobbiamo quindi trovare una risposta decisa e adeguata per questo fenomeno; i talebani, la rete di Al-Qaeda e Osama Bin Laden rappresentano per l’Unione europea il pericolo più grave e incombente. Questa micidiale rete terroristica è sostenuta dall’estremismo islamico – ignobile deformazione della religione musulmana – e dall’odio per l’Occidente e i suoi valori. Dobbiamo combattere tale fenomeno e l’Unione europea, lo ripeto, deve reagire a questa minaccia con spirito vigile e deciso. Inoltre, l’Unione non deve chiudere gli occhi sulle gravi e costanti violazioni dei diritti umani e delle libertà di espressione, associazione e riunione pacifica perpetrate nello Zimbabwe. E’ necessario punire severamente le persone fisiche e giuridiche – dipendenti o no dal governo – che in quel paese minacciano la democrazia, il rispetto per i diritti umani più fondamentali e lo stesso stato di diritto. Per gli stessi motivi, onorevoli colleghi, l’Unione europea ha il dovere di adottare misure mirate contro coloro che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità in Somalia. Dobbiamo applicare un embargo generale e completo sulla fornitura di armi alla Somalia, garantendo nello stesso tempo la possibilità di consegnare aiuti umanitari, l’accesso agli aiuti e la distribuzione degli stessi. Insisto su questo punto perché a soffrire sono soprattutto le popolazioni più povere e vulnerabili, e noi non possiamo continuare ad assistere inerti. Deploro che il ruolo del Parlamento in questo campo sia stato ridotto dal trattato di Lisbona, contrariamente allo spirito del trattato stesso e all’importanza che esso attribuisce alla nostra Assemblea. L’Unione europea deve comunque punire i responsabili; ciò significa forse che essa debba dimenticare i propri principi fondamentali? Assolutamente no; l’operato dell’Unione sulla scena internazionale deve imperniarsi sui principi che ne hanno guidato l’istituzione, lo sviluppo e l’allargamento, e deve ora promuovere tali valori nel resto del mondo."@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos narį, ponios ir ponai, didžioji dauguma Europos piliečių mano, kad kova su terorizmu turi būti prioritetinė ES veikla. Jie aiškiai suvokia, kad Europa gali būti labai veiksminga šioje srityje, įgyvendindama savo pasaulinę viziją bei nuoseklias politines strategijas. Tad aš palankiai vertinu tą aplinkybę, kad dėl Lisabonos sutarties Europos Parlamentas gali nuveikti rimtą darbą dalyvaudamas kuriant šią sritį reguliuojančius teisės aktus ir gali užtikrinti būtiną demokratinę kontrolę, taikytiną prieš terorizmą nukreiptai Europos politikai. Pirmasis XXI a. dešimtmetis artėja prie pabaigos. Visi atsimename, kad jis prasidėjo viena iš baisiausių tragedijų žmonijos istorijoje. Negalime leisti terorizmui plėstis, todėl privalome rasti tvirtą ir priimtiną sprendimą. Talibanas, al-Qaeda tinklas ir Osama bin Laden yra didžiausia, artimiausia grėsmė Europos Sąjungai. Islamiškasis ekstremizmas – gėdingas piktnaudžiavimas musulmonų religija – bei neapykanta vakarams ir jų vertybėms yra šio mirtį sėjančio teroristinio tinklo atrama. Privalome įveikti šį reiškinį, tad, kartoju, Europos Sąjunga šios grėsmės akivaizdoje privalo įrodyti esanti be galo tvirta ir be galo budri. Be to, Europos Sąjunga taip pat neturėtų užsimerkti matydama rimtus ir nuolatinius žmogaus teisių ir saviraiškos, asociacijų bei taikių susirinkimų laisvės pažeidinėjimus Zimbabvėje. Fizinius ar juridinius asmenis, – priklausančius ar nepriklausančius valdžiai, – kurių veiksmai griauna demokratijos pagrindus, pamina pagarbą svarbiausioms žmogaus teisėms bei įstatymo valdžią Zimbabvėje, reikia negailestingai bausti. Kartu, ponios ir ponai, Europos Sąjungos pareiga – imtis tikslinių priemonių prieš tuos, kurie kelia grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Somalyje. Privalome paskelbti bendrą ir visišką ginklų tiekimo Somaliui embargą ir užtikrinti patikimą humanitarinės pagalbos pristatymą, tos pagalbos prieinamumą bei paskirstymą Somalyje. Tai sakau dėl to, kad nukenčia visų pirma skurdžiausi, pažeidžiamiausi gyventojai, todėl negalime tik stovėti ir visa tai stebėti iš šalies. Tačiau apgailestauju, kad Parlamento vaidmuo šioje srityje Lisabonos sutartimi buvo susiaurintas, priešingai sutarties esmei ir nepaisant sutartyje Parlamentui teikiamos svarbos. Vis dėlto, Europos Sąjunga privalo bausti atsakingus. Ar tai reiškia, kad ji turi užmiršti pagrindinius savo principus? Ne. Veikdama tarptautinėje arenoje, Europos Sąjunga privalo remtis principais, kuriais buvo vadovaujamasi kuriant Europos Sąjungą, jai vystantis ir plečiantis, ji taip pat privalo skleisti tas vertybes likusiame pasaulyje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi, lielākā daļa Eiropas pilsoņu uzskata, ka cīņai pret terorismu ir jābūt prioritātei ES līmenī. Viņi pilnībā apzinās, kāda ietekme šajā jomā var būt Eiropai ar tās globālo redzējumu un konsekventu politiku īstenošanu. Tādēļ es apsveicu to, ka, pateicoties Lisabonas līgumam, Eiropas Parlaments var kārtīgi iesaistīties šajā darbā, izmantojot koplēmuma procedūru, un nodrošināt nepieciešamo demokrātisko kontroli pār Eiropas pretterorisma politiku. Drīz beigsies 21. gadsimta pirmā desmitgade. Mēs visi atceramies, ka tā sākās ar vienu no lielākajām traģēdijām cilvēces vēsturē. Mēs nedrīkstam pieļaut terorisma attīstību un mums ir jāatrod stingrs un piemērots risinājums tā apkarošanai. grupējums tīkls un ir lielākais un vissteidzamāk novēršamais drauds Eiropas Savienībai. Šo nāvējošo terorisma tīklu uztur islāma ekstrēmisms — apkaunojoši sagrozīta musulmanisma izpratne — un naids pret Rietumiem un to vērtībām. Mums jācīnās pret šo parādību un, es atkārtoju, Eiropas Savienībai jāparāda stingrība un asa modrība cīņā pret šo apdraudējumu. Turklāt, ņemot vērā Zimbabvē notikušos nopietnos un pastāvīgos cilvēktiesību un vārda, biedrošanās un mierīgas pulcēšanās brīvību pārkāpumus, Eiropas Savienība nedrīkst pievērt acis uz šādiem pārkāpumiem. Privātpersonas un juridiskas personas, vienalga, vai tās pieder vai nepieder valstij, kuru rīcība apdraud demokrātiju, cilvēka pamattiesību ievērošanu un tiesiskumu Zimbabvē, ir stingri jāsoda. Līdzīgā veidā, dāmas un kungi, Eiropas Savienībai ir pienākums vērst konkrētus pasākumus pret tiem, kas apdraud mieru, drošību un stabilitāti Somālijā. Mums jānosaka Somālijai vispārīgs un pilnīgs embargo ieroču piegādei un jānodrošina humanitārās palīdzības piegāde, šādas palīdzības pieejamība un izplatīšana Somālijā. Es to saku tādēļ, ka galvenokārt cieš nabadzīgākās un nestabilākās valstis, un mēs nevaram turpināt stāvēt malā un noskatīties. Tomēr man žēl, ka Lisabonas līgums, pretēji tā garam un nozīmei, kas tajā piešķirta Parlamentam, ir samazinājis Parlamenta lomu šīs problēmas risināšanā. Tomēr Eiropas Savienībai vainīgie ir jāsoda. Vai tas nozīmē, ka ES jāaizmirst tās vissvarīgākie principi? Nē. Eiropas Savienības rīcībai starptautiskajā līmenī ir jāfokusējas uz principiem, kas ietekmējuši tās izveidi, attīstību un paplašināšanos, un tai ir jāatbalsta šīs vērtības citās pasaules daļās."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les citoyens européens estiment, à une très large majorité, que la lutte contre le terrorisme doit être conduite en priorité au niveau de l'Union européenne. Ils sont pleinement conscients de l'importance que l'Europe, par sa vision globale et la mise en œuvre de politiques cohérentes, peut avoir dans ce domaine. Ainsi, je me félicite que le Parlement européen, grâce au traité de Lisbonne, puisse remplir pleinement ses fonctions de colégislateur dans ce domaine et apporter le nécessaire contrôle démocratique aux politiques européennes de lutte contre le terrorisme. La première décennie du vingt et unième siècle s'achève. Nous nous rappelons tous qu'elle s'est ouverte sur l'un des drames les plus terribles que l'humanité ait connus. Nous ne pouvons laisser le terrorisme se développer et nous devons y trouver une réponse ferme et adéquate. Les Talibans, le réseau Al-Qaida, Oussama Ben Laden représentent le danger le plus vif, le plus pressant pour l'Union européenne. L'islamisme extrémiste, détournement honteux de la région musulmane, et la haine de l'Occident et de ses valeurs alimentent ce réseau terroriste et meurtrier. Nous devons lutter contre ce phénomène et, je le répète, l'Union européenne doit faire preuve d'une extrême fermeté et d'une très grande vigilance face à cette menace. Par ailleurs, à la vue des graves et constantes violations des droits de l'homme, des libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique commises au Zimbabwe, l'Union européenne ne peut se permettre de fermer les yeux. Les personnes physiques ou morales, qui appartiennent ou non aux gouvernements, dont les activités portent atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme les plus fondamentaux et à l'État de droit au Zimbabwe, doivent être sévèrement sanctionnées. Chers collègues, dans le même ordre d'idée, l'Union européenne se doit de prendre des mesures ciblées à l'encontre de ceux qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie. Nous devons faire respecter l'embargo général et complet sur les livraisons d'armes à la Somalie et faire en sorte que l'acheminement de l'aide humanitaire, l'accès à cette aide et à sa distribution en Somalie soient assurés. Car ce sont avant tout les populations les plus démunies, les plus vulnérables qui souffrent et nous ne pouvons pas rester sans agir. Je déplore cependant que, dans ce domaine, le rôle joué par le Parlement soit amoindri par le traité de Lisbonne, contrairement à l'esprit du traité et à l'importance qu'il confère au Parlement. Mais l'Union européenne doit sanctionner les responsables. Doit-elle pour autant oublier ses principes les plus fondamentaux? Non. L'action de l'Union européenne sur la scène internationale doit reposer sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement, et elle doit promouvoir ces valeurs dans le reste du monde."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, de overgrote meerderheid van de Europese burgers vindt dat de strijd tegen het terrorisme in de eerste plaats moet worden gevoerd op EU-niveau. De Europese burgers zijn zich volledig bewust van de invloed die Europa op dit gebied kan uitoefenen via zijn alomvattende visie en de tenuitvoerlegging van consistent beleid. Daarom verheugt het mij dat het Europees Parlement dankzij het Verdrag van Lissabon als medewetgever op dit gebied degelijk werk kan doen en de noodzakelijke democratische controle kan uitoefenen op het Europese antiterrorismebeleid. Het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw loopt ten einde. Wij weten allen nog dat het begon met een van de verschrikkelijkste tragedies uit de geschiedenis van de mensheid. Wij mogen niet toelaten dat het terrorisme zich verspreidt en moeten hiervoor een vastbesloten en adequate oplossing vinden. De Taliban, Al Qa´ida-netwerk en Osama bin Laden vormen het grootste, urgentste gevaar voor de Europese Unie. Dit moorddadige terroristische netwerk wordt gevoed door het extremistisch islamisme, dat het islamitische geloof op een schandalige wijze misbruikt, evenals door haat jegens het Westen en zijn waarden. Wij moeten dit fenomeen bestrijden en, ik herhaal, de Europese Unie moet blijk geven van zeer grote vastberadenheid en zeer grote waakzaamheid ten opzichte van deze bedreiging. De Europese Unie kan het zich echter niet veroorloven de ogen te sluiten voor de ernstige en voortdurende schendingen van de mensrechten, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging en vreedzame vergadering in Zimbabwe. Natuurlijke en rechtspersonen die al dan niet deel uitmaken van de regering wier activiteiten de democratie, het respect voor de meest fundamentele mensenrechten en de rechtstaat in Zimbabwe ondermijnen, moeten streng worden gestraft. Dames en heren, de Europese Unie heeft tevens de plicht gerichte maatregelen te nemen tegen hen die de vrede, de veiligheid en de stabiliteit in Somalië bedreigen. Wij moeten toezien op de naleving van het algemene en volledige embargo op wapenleveranties aan Somalië en ervoor zorgen dat de levering van humanitaire hulp, de toegang tot die hulp en de verdeling ervan in Somalië gewaarborgd zijn. Ik zeg dit omdat natuurlijk met name de armste en kwetsbaarste bevolkingsgroepen lijden. Wij kunnen niet werkeloos blijven toezien. Ik betreur echter dat de rol van het Parlement op dit gebied is beperkt door het Verdrag van Lissabon, hetgeen in strijd is met de geest van het Verdrag en met de betekenis die het toekent aan het Parlement. De Europese Unie moet de verantwoordelijken echter straffen. Betekent dit dat zij haar meest fundamentele beginselen overboord moet gooien? Nee. De activiteiten van de Europese Unie op het internationale toneel moeten gebaseerd zijn op de beginselen die ten grondslag liggen aan haar oprichting, haar ontwikkeling en uitbreiding, en zij moet die waarden bevorderen in de rest van de wereld."@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Zdecydowana większość obywateli europejskich uważa, że na szczeblu europejskim jednym z priorytetów powinno być prowadzenie walki z terroryzmem. Są oni w pełni świadomi wpływu, jaki w tej dziedzinie może wywrzeć Europa dzięki swojej wizji globalnej i wdrażaniu spójnej polityki. Z tego względu z zadowoleniem przyjmuję fakt, że dzięki traktatowi z Lizbony Parlament Europejski może podjąć gruntowne działania jako współprawodawca w tej dziedzinie i zapewnić niezbędną demokratyczną kontrolę w odniesieniu do europejskiej polityki antyterrorystycznej. Kończy się pierwsza dekada XXI wieku. Wszyscy pamiętamy, że zaczęła się ona jedną z największych tragedii w historii ludzkości. Nie możemy pozwolić na rozwój terroryzmu i musimy znaleźć zdecydowane i odpowiednie rozwiązanie tego problemu. Talibowie, sieć Al-Kaidy i Osama bin Laden stanowią największe i najpilniejsze zagrożenie dla Unii Europejskiej. Tę śmiertelną sieć terrorystyczną podtrzymuje ekstremizm islamski, będący haniebnym nadużyciem religii muzułmańskiej, oraz nienawiść do Zachodu i jego wartości. Musimy walczyć z tym zjawiskiem, i chciałabym powtórzyć, że Unia Europejska musi udowodnić, że jest ogromnie zdeterminowana i niezwykle czujna w obliczu tego zagrożenia. Ponadto, w obliczu poważnego i ciągłego naruszania praw człowieka oraz wolności wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń pokojowych, do jakiego dochodzi w Zimbabwe, Unia Europejska nie może przymykać na to oczu. Należy zdecydowanie ukarać osoby fizyczne i prawne, czy należące do rządu, czy też nie, których działania zagrażają demokracji, poszanowaniu najbardziej podstawowych praw człowieka oraz rządom prawa w Zimbabwe. Panie i panowie! Tak samo Unia Europejska ma obowiązek podjąć ukierunkowane działania przeciwko tym, którzy stanowią zagrożenie dla pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Somalii. Musimy wprowadzić ogólne i całkowite embargo na dostawy broni do Somalii oraz zagwarantować dostawy pomocy humanitarnej i dostęp do niej, jak również jej dystrybucję w Somalii. Mówię o tym, ponieważ cierpią przede wszystkim najuboższe, najbardziej narażone społeczności, a my nie możemy w dalszym ciągu przyglądać się temu z założonymi rękami. Ubolewam jednak, że w traktacie lizbońskim ograniczono rolę Parlamentu Europejskiego w tej dziedzinie, wbrew duchowi traktatu i znaczeniu, jakie przyznaje on Parlamentowi. Unia Europejska musi wszelako ukarać winnych. Czy to oznacza, że powinna zapomnieć o swoich najbardziej podstawowych zasadach? Nie. Działania Unii Europejskiej na szczeblu międzynarodowym powinny koncentrować się na tych zasadach, które kierowały jej tworzeniem, rozwojem i rozszerzeniem, jak również wspierać te wartości wobec reszty świata."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, a grande maioria dos cidadãos europeus acredita que a luta contra o terrorismo deve ser conduzida como matéria prioritária a nível da UE. Os cidadãos europeus estão plenamente conscientes do impacto que a Europa, por meio da sua visão global e da aplicação de políticas coerentes, pode ter neste domínio. Deste modo, congratulo-me por, em virtude do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu poder cumprir plenamente as suas funções de co-legislador neste domínio e fornecer o controlo democrático necessário às políticas europeias de luta contra o terrorismo. A primeira década do século XXI está a terminar. Todos nos lembramos que começou com uma das piores tragédias da história da humanidade. Não podemos permitir que o terrorismo se desenvolva e é necessário encontrar uma resposta firme e adequada. Os talibãs, a rede Al-Qaida e Osama Bin Laden representam o perigo maior e mais premente para a União Europeia. O extremismo islâmico – deturpação vergonhosa da religião muçulmana – e o ódio do Ocidente e dos seus valores alimentam esta rede terrorista e mortífera. Temos de combater este fenómeno e, repito, a União Europeia deve dar mostras de uma extrema firmeza e de uma vigilância cerrada face a esta ameaça. Além disso, tendo em conta as graves e constantes violações dos direitos humanos e da liberdade de expressão, de associação e de reunião pacífica cometidas no Zimbabué, a União Europeia não se pode permitir fechar os olhos. As pessoas singulares ou colectivas, pertencentes ou não ao Governo, cujas actividades põem em causa a democracia, o respeito dos direitos humanos mais fundamentais e o Estado de direito no Zimbabué, têm de ser severamente punidas. Na mesma ordem de ideias, Senhoras e Senhores Deputados, a União Europeia tem o dever de tomar medidas direccionadas contra os que ameaçam a paz, a segurança e a estabilidade na Somália. Temos de fazer respeitar o embargo geral e total ao fornecimento de armas à Somália e de tomar medidas para assegurar a entrega de ajuda humanitária, o acesso a essa ajuda e a sua distribuição na Somália. Digo isto porque são essencialmente as populações mais pobres e mais vulneráveis que sofrem e nós não podemos continuar a assistir passivamente. Lamento, contudo, que o papel do Parlamento neste domínio tenha sido enfraquecido pelo Tratado de Lisboa, contrariamente ao espírito do Tratado e à importância que este confere ao Parlamento. Todavia, a União Europeia deve punir os responsáveis. Significa isto que tem de esquecer os seus princípios mais fundamentais? Não. A acção da União Europeia no palco internacional deve assentar nos princípios que presidiram à sua criação, ao seu aprofundamento e ao seu alargamento, e a UE deve promover estes valores no resto do mundo."@pt17
"Dle preşedinte, dnă comisar, doamnelor şi domnilor, marea majoritate a cetăţenilor europeni consideră că lupta împotriva terorismului trebuie să se desfăşoare ca o chestiune de prioritate la nivelul UE. Aceştia sunt pe deplin conştienţi de impactul pe care Europa îl poate avea în acest domeniu, prin viziunea sa globală şi punerea în aplicare a unor politici consecvente. Prin urmare, salut faptul că, mulţumită Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European poate desfăşura o activitate minuţioasă de co-legiuitor în acest domeniu şi poate oferi controlul democratic necesar în ceea ce priveşte politicile comunitare de combatere a terorismului. Prima decadă a secolului 21 se apropie de sfârşit. Ne amintim cu toţii că aceasta a început cu una dintre cele mai grave tragedii din istoria omenirii. Nu putem permite dezvoltarea terorismului şi trebuie să găsim o soluţie fermă şi adecvată la această problemă. Talibanii, reţeaua al-Qaeda şi Osama bin Laden reprezintă cel mai mare şi mai urgent risc pentru Uniunea Europeană. Extremismul islamic – un abuz ruşinos al religiei musulmane – şi ura îndreptată către Occident şi valorile sale susţin această reţea teroristă criminală. Trebuie să combatem acest fenomen şi, repet, Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că este extrem de hotărâtă şi extrem de vigilentă în faţa acestei ameninţări. În plus, în faţa încălcărilor grave şi continue ale drepturilor omului şi ale libertăţii de exprimare, de asociere şi de întrunire paşnică săvârşite în Zimbabwe, Uniunea Europeană nu poate îndrăzni să se prefacă că nu vede. Persoanele fizice şi juridice – cu sau fără legătură cu guvernul – ale căror activităţi subminează democraţia, respectarea drepturilor umane fundamentale şi statul de drept în Zimbabwe trebuie pedepsite sever. În acelaşi sens, doamnelor şi domnilor, Uniunea Europeană are datoria de a lua măsuri specifice îndreptate împotriva celor care ameninţă pacea, securitatea şi stabilitatea în Somalia. Trebuie să adoptăm un embargo general şi integral asupra furnizării de arme către Somalia şi să ne asigurăm că sunt garantate furnizarea de ajutoare umanitare şi accesul la aceste ajutoare, precum şi distribuirea lor în Somalia. Afirm acest lucru deoarece, în cele din urmă, populaţiile cele mai sărace, mai vulnerabile sunt cele care suferă, iar noi nu putem continua să stăm deoparte şi să privim. Regret totuşi că rolul Parlamentului în această privinţă a fost diminuat de Tratatul de la Lisabona, contrar spiritului tratatului şi a importanţei pe care acesta o acordă Parlamentului. Cu toate acestea, Uniunea Europeană trebuie să îi pedepsească pe cei responsabili. Acest lucru înseamnă că trebuie să uite de principiile sale fundamentale? Nu. Acţiunea Uniunii Europene pe scena internaţională trebuie să se concentreze asupra principiilor care au stat la baza înfiinţării, dezvoltării şi extinderii sale şi trebuie să promoveze aceste valori în restul lumii."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, drvivá väčšina európskych občanov je presvedčená, že boj proti terorizmu treba viesť a že tento boj musí byť na úrovni EÚ prioritnou záležitosťou. Plne si uvedomujú, aký vplyv môže mať Európa prostredníctvom svojho globálneho videnia a uskutočňovania dôsledných politík v tejto oblasti. Preto vítam skutočnosť, že vďaka Lisabonskej zmluve sa Európsky parlament môže plne podieľať na prijímaní právnych predpisov v tejto oblasti a zabezpečiť náležitú demokratickú kontrolu v oblasti európskej protiteroristickej politiky. Prvé desaťročie 21. storočia sa chýli ku koncu. Všetci sa pamätáme, že sa začalo jednou z najväčších tragédií v histórii ľudstva. Nesmieme terorizmu dovoliť, aby silnel, a musíme naň nájsť rozhodné a primerané riešenie. Taliban, sieť al-Ká´ida a Usáma bin Ládin predstavujú pre Európsku úniu najväčšie, najnaliehavejšie riziko. Túto vražednú teroristickú sieť udržuje pri živote islamský extrémizmus – hanebné zneužívanie moslimského náboženstva – a nenávisť k Západu a jeho hodnotám. Proti tomuto javu musíme bojovať a, opakujem, Európska únia musí ukázať, že je tvárou v tvár tejto hrozbe mimoriadne prísna a mimoriadne bdelá. Okrem toho nesmie Európska únia zatvárať oči pred vážnym a permanentným porušovaním ľudských práv a slobody prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania, ku ktorému dochádza v Zimbabwe. Fyzické a právnické osoby – patriace alebo nepatriace k vláde –, ktorých aktivity podkopávajú demokraciu, dodržiavanie najzákladnejších ľudských práv a právny štát v Zimbabwe, treba prísne potrestať. Z rovnakého dôvodu, dámy a páni, je Európska únia povinná prijímať cielené opatrenia proti tým, ktorí ohrozujú mier, bezpečnosť a stabilitu v Somálsku. Musíme presadiť všeobecné a úplné embargo na dodávky zbraní do Somálska a zaručiť prísun humanitárnej pomoci, prístup k tejto pomoci a jej distribúciu v Somálsku. Hovorím to preto, lebo trpia hlavne najchudobnejšie, najzraniteľnejšie časti obyvateľstva, a my sa tomu nemôžeme ďalej len prizerať. Je mi však ľúto, že Lisabonská zmluva, navzdory svojmu duchu a dôležitosti, ktorú Parlamentu prisudzuje, úlohu Parlamentu v tejto oblasti oslabila. Európska únia však musí potrestať zodpovedné osoby. Znamená to, že musí zabudnúť na svoje najzákladnejšie zásady? Nie. Kroky Európskej únie na medzinárodnej scéne musia vychádzať zo zásad, ktorými sa riadilo jej vytvorenie, vývoj a rozširovanie, a tieto hodnoty musí presadzovať aj vo zvyšku sveta."@sk19
"Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, velika večina evropskih državljanov meni, da je treba boj proti terorizmu obravnavati na ravni EU, kot prednostno nalogo. V celoti se zavedajo vpliva, ki ga lahko ima Evropa na tem področju in sicer s pomočjo globalne vizije in izvajanja doslednih politik. Zato pozdravljam dejstvo, da lahko Evropski parlament, zahvaljujoč Lizbonski pogodbi, opravi temeljito delo pri sprejemanju zakonodaje na tem področju in lahko zagotovi potreben demokratičen nadzor v zvezi z evropskimi protiterorističnimi politikami. Prvo desetletje 21. stoletja se izteka. Vsi se spominjamo, da se je začelo z eno izmed najhujših tragedij v zgodovini človeštva. Ne smemo dopustiti, da bi se terorizem razvil, prav tako pa moramo najti ustrezno in odločno rešitev za ta problem. Talibani, mreža Al-Kaide in Osama bin Laden predstavljata največje in neposredno tveganje za Evropsko unijo. To smrtonosno mrežo vzdržujeta pri življenju islamistični ekstremizem – sramotna zloraba muslimanske vere – in sovraštvo do zahoda in njegovih vrednot. S tem pojavom se moramo spopasti in, ponavljam, Evropska unija mora pokazati, da je izjemno neomajna in pozorna na to grožnjo. Prav tako si Evropska unija ne sme zatiskati oči pred resnimi in nenehnimi kršitvami človekovih pravic in svobode izražanja, združevanja in miroljubnih zborovanj v Zimbabveju. Fizične in pravne osebe – ne glede na to, ali spadajo pod okrilje vlade, ali ne – katerih dejavnosti spodkopavajo demokracijo, spoštovanje temeljnih človekovih pravic in pravne države v Zimbabveju, morajo biti strogo kaznovane. Gospe in gospodje, Evropska unija je iz istega razloga dolžna izvesti usmerjene ukrepe proti tistim, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Somaliji. Uveljaviti moramo splošen in popoln embargo na dobavo orožja v Somalijo in zagotoviti, da bodo zajamčeni dostava humanitarne pomoči, dostop do te pomoči in njena distribucija. To govorim zaradi tega, ker najbolj trpi ravno najrevnejši, najbolj ranljivi del prebivalstva in ne smemo še naprej stari ob strani in to dopuščati. Obžalujem, da je bila z Lizbonsko pogodbo vloga Parlamenta na tem področju zmanjšana, kar je v nasprotju s duhom pogodbe in pomembnostjo, ki jo namenja Parlamentu. Vendar pa mora Evropska unija kaznovati tiste, ki so odgovorni. Ali to pomeni, da mora pozabiti na svoja osnovna načela? Ne. Ukrepi Evropske unije na mednarodnem prizorišču morajo biti osredotočeni na načela, ki so pripeljali do njenega nastanka, razvoja in širitve, prav tako pa morajo spodbujati te vrednote v preostalem svetu."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! De allra flesta medborgarna i Europa anser att kampen mot terrorism måste hanteras som en prioritetsfråga på EU-nivå. De är till fullo medvetna om det inflytande som Europa kan ha på detta område genom sin globala vision och realiserandet av en konsekvent politik. Därför välkomnar jag det faktum att Europaparlamentet, tack vare Lissabonfördraget, kan göra ett genomgripande arbete inom detta område och kan tillhandahålla den nödvändiga demokratiska kontrollen inom den europeiska politiken mot terrorism. Det första decenniet på 2000-talet går mot sitt slut. Vi minns alla att det inleddes med en av de största tragedierna i mänsklighetens historia. Vi kan inte tillåta att terrorismen utvecklas, och vi måste finna en hållfast och lämplig lösning på problemet. Talibanerna, nätverket al-Qaida och Usama bin Ladin representerar den största och mest överhängande faran för EU. Islamistisk extremism – ett skamligt missbruk av den muslimska religionen – och avskyn för väst och dess värderingar upprätthåller detta livsfarliga nätverk av terrorister. Vi måste bekämpa detta fenomen, och, jag upprepar, EU måste visa att det är ytterst bestämt och ytterst vaksamt inför detta hot. Dessutom, med hänsyn till de allvarliga och ständiga brott som begås mot de mänskliga rättigheterna, yttrandefriheten, mötesfriheten och friheten att delta i fredliga sammankomster som begåtts i Zimbabwe, kan EU inte bara blunda för detta. Fysiska och juridiska personer – medlemmar av regeringen eller inte – vars verksamhet underminerar demokratin, respekten för de mest grundläggande mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Zimbabwe måste beläggas med hårda straff. Av samma skäl har EU en skyldighet att vidta riktade åtgärder mot de som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Somalia. Vi måste upprätthålla det allmänna och fullständiga embargot på tillhandahållande av vapen till Somalia, och ombesörja ett säkerställande av leveranserna av humanitära hjälpsändningar och tillgången och fördelningen av denna hjälp i Somalia. Jag säger detta eftersom det framförallt är den fattigaste och mest sårbara befolkningen som lider, och vi kan inte fortsätta med att stå och titta på. Jag beklagar dock att parlamentets roll på det här området har försvagats genom Lissabonfördraget, i strid mot andan i fördraget och den betydelse som parlamentet tilldelas. EU måste emellertid straffa de ansvariga. Innebär det att parlamentet måste glömma sina mest grundläggande principer? Nej. EU:s agerande på den internationella scenen måste koncentreras på de principer som har reglerat dess skapande, utveckling och utvidgning, och man måste främja dessa värderingar i resten av världen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph