Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-179"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.14.2-179"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Council adopted very substantive conclusions on the Middle East peace process last week. These set out a principled position on a number of crucial issues in a clear and determined manner. I will not dwell on the conclusions or repeat what the Presidency has said. Suffice to say that in reaffirming our principles, I hope we may have helped restore some Palestinian confidence and willingness to enter into the peace process. The conclusions, of course, will also be of great help to me, in providing me with a clear steer for the months to come. In the coming months, I intend to remain in close contact with Parliament on all these issues. I am aware of the active role Parliament plays, not least in its capacity as budgetary authority. At political level, the EP delegations work directly with the Israeli Knesset and the Palestinian Legislative Council (PLC). Last week, the Delegation to the PLC visited the occupied Palestinian territories and reported with great concern on the situation on the ground. Finally, I welcome the continuation of Parliament’s working group on the peace process, which will meet again this week. You have invited me here today to talk about our political work, but also about the situation in East Jerusalem. This is an area of deep concern. East Jerusalem is occupied territory, together with the rest of the West Bank. The EU is opposed to the demolition of Palestinian homes, the eviction of Palestinian families, the construction of Israeli settlements and the route of the ‘separation barrier’. The EU is addressing these issues at political level, through diplomatic channels and in our public statements. We are also addressing the situation through practical assistance, aimed at supporting the Palestinian population in East Jerusalem. For example, there is a lack of 1 200 classrooms for Palestinian children in the city, so we are helping to reinforce education facilities. In addition, we enable Palestinian hospitals in East Jerusalem to remain viable and we do a lot of work with Palestinian young people in the city who suffer from high rates of unemployment and psychological problems. To date, in East Jerusalem, the EU is implementing activities costing EUR 4.6 million. Another aspect of concern, of course, is the situation in Gaza. We have consistently called for the flow of aid, trade and persons. We are deeply concerned about the daily living conditions of the Gazan people: since the January conflict, donors have not been able to do reconstruction work and serious issues persist like the lack of clean drinking water. Israel should reopen the crossings without delay, which would allow a revival of the private sector and a reduction of Gaza’s aid dependency. It is now time to move to action and put the Council conclusions into practice. We now need to think about how we can re-engage a political process. The two sides appear to have strayed further apart, in terms of engaging on an end game. I will be travelling to the region shortly and my main objective will be to meet the main actors and see first hand how the EU can be a force for change. I believe we all agree with the overall and overriding priority of a resumption of Israeli-Palestinian negotiations – not negotiations for negotiations’ sake, but negotiations to achieve a peace deal and turn the page. We cannot – nor, I doubt, can the region – tolerate another round of fruitless negotiations. Negotiations have taken place on and off for several years starting with the Oslo Declaration of Principles signed in September 1993. That was 16 years ago. Negotiations should be based on international law and respect previous agreements. All issues should be on the table including the status of Jerusalem as the future shared capital. They should also take place within an agreed timeframe with effective mediation. We need to see a serious commitment and the political will from both Israel and Palestine to engage in serious and genuine negotiations. The European Union is there to help both parties take that engagement and offer them support on the difficult road of negotiations. I am here to make sure Europe works effectively and harmoniously. The EU has consistently supported both Israel and the Palestinians by giving them the time and space to negotiate bilaterally. Our assistance has enabled the Palestinian Authority to build the institutions of the future state of Palestine, so that it can deliver services to its people and be a reliable neighbour in the region. Today, however, the Palestinians are divided both politically and physically. Credible negotiations require a strong and united Palestinian partner. Israel stands to gain, not lose, from a strong Palestinian partner. Israel has taken a first step with its temporary and partial settlement freeze. We hope this will contribute towards a resumption of meaningful negotiations. The US remains an indispensable and crucial actor in the Middle East. Conditions for an effective EU-US partnership on the Middle East have rarely been as good. It is time to turn this into a reality by closely coordinating our positions and strategy. The EU will continue to support and work closely with the US via the Quartet. The Quartet needs reinvigoration – the current stalemate in the peace process demands it. The Quartet can provide the careful, yet dynamic, mediation that is required. Peace in the Middle East requires a comprehensive solution. Both Syria and Lebanon have an important role to play. We look forward to the implementation of the Arab Peace Initiative. They should be part of the solution. Our approach should be regional and inclusive. A multilateral framework should complement the Israeli-Palestinian bilateral framework."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, v uplynulém týdnu přijala Rada zcela zásadní závěry ohledně mírového procesu na Blízkém východě. V nich jasným a rozhodným způsobem vyjádřila své principiální postoje k řadě klíčových otázek. Nebudu tyto závěry rozebírat nebo opakovat to, co zde zaznělo od předsednictví. Stačí, když vyjádřím svou naději, že opětovným potvrzením svých zásad jsme možná pomohli k tomu, aby Palestina znovu nabyla odvahy a získala vůli k zahájení mírového procesu. Závěry budou samozřejmě pomocí i pro mě, neboť mi poskytnou jasné nasměrování v následujících měsících. V nadcházejících měsících je mým záměrem zůstat v úzkém kontaktu s Parlamentem ohledně všech zmíněných otázek. Jsem si vědoma toho, že Parlament sehrává velmi aktivní úlohu, a to nejen z pozice rozpočtového orgánu. Na politické úrovni spolupracují delegace Evropského parlamentu přímo s izraelským knessetem a palestinskou legislativní radou (PLC). V uplynulém týdnu navštívila delegace v palestinské legislativní radě okupovaná palestinská území a o tamější situaci přinesla velmi znepokojivé zprávy. Na závěr, vítám skutečnost, že pracovní skupina Parlamentu pro mírový proces pokračuje ve své činnosti a v průběhu tohoto týdne se s ní opět setkám. Pozvali jste mě, abych zde hovořila o naší politické práci i o situaci ve východním Jeruzalému. Je to oblast, která nás hluboce znepokojuje. Východní Jeruzalém je spolu s ostatním území na západním břehu Jordánu okupovaným územím. EU je proti demolici palestinských domovů, vystěhování palestinských rodin, výstavbě izraelských osad a stavbě „separační zdi“. EU se k těmto otázkám vyjadřuje na politické úrovni, skrze diplomatické kanály a ve svých veřejných prohlášeních. Situaci rovněž řešíme praktickou pomocí, která je zaměřena na podporu palestinských obyvatel ve východním Jeruzalému. Ve městě například chybí 1200 školních tříd pro palestinské děti, snažíme se tedy posílit vzdělávací zařízení. Dále umožňujeme palestinským nemocnicím ve východním Jeruzalému, aby mohly nadále fungovat, a odvádíme mnoho práce mezi palestinskými mladými lidmi ve městě, kteří se potýkají s vysokou nezaměstnaností a psychologickými problémy. V současné době vyvíjí EU ve východním Jeruzalému činnost, jejíž náklady dosahují 4,6 milionů. Dalším bodem, který vzbuzuje naše obavy, je samozřejmě situace v pásmu Gazy. Stále vyzýváme k tomu, aby byl umožněn průchod pomoci, zboží a osob. Jsme hluboce znepokojeni každodenními životními podmínkami osob žijících v pásmu Gazy: od lednového konfliktu nemohou dárci pracovat na opravách a přetrvávají vážné problémy, jako je nedostatek čisté pitné vody. Izrael by měl bezodkladně otevřít hraniční přechody, což by umožnilo obnovu soukromého sektoru a omezilo závislost pásma Gazy na pomoci. Nastal čas přejít od slov k činům a uplatnit závěry Rady v praxi. Nyní musíme uvažovat o tom, jakým způsobem lze opět zahájit politický proces. Zdá se, že obě strany se, co se týče finálního ujednání, od sebe vzdálily. Zanedlouho se do této oblasti vypravím a mým hlavním cílem bude setkat se s klíčovými aktéry a přímo zjistit, jakým způsobem může EU přispět ke změně. Domnívám se, že se všichni shodneme na tom, že celkovou a prvořadou prioritou je obnovení jednání mezi Izraelem a Palestinou – ne pouze v zájmu jednání jako takového, ale jednání s cílem dosáhnout mírové dohody a obrátit list. Nemůžeme – a ani samotný region si nemůže dovolit – tolerovat další kolo bezvýsledného jednání. Jednání s přestávkami probíhají již několik let od podepsání prohlášení o zásadách v Oslu v září 1993. Je tomu již 16 let. Jednání by měla vycházet z mezinárodního práva a dodržovat předchozí dohody. Jejich předmětem by měly být veškeré otázky, včetně statusu Jeruzaléma jako budoucího sdíleného hlavního města. Rovněž by se měla odehrávat v dohodnutém časovém rámci a za efektivní pomoci mediace. Je třeba dosáhnout vážného závazku a získat politickou vůli obou stran, Izraele i Palestiny, k zahájení vážných a smysluplných jednání. Evropská unie pomáhá oběma stranám k tomu, aby tento závazek učinily, a nabízí jim podporu na obtížné cestě k jednáním. Jsem zde, abych zajistila, že Evropa pracuje efektivním a rovnoměrným způsobem. EU vždy důsledně podporovala Izrael i Palestince tím, že jim poskytovala čas a prostor k bilaterálním jednáním. Naše pomoc umožnila palestinské samosprávě vybudovat orgány budoucího palestinského státu, tak, aby byl schopen zaručit služby svému lidu a mohl se stát spolehlivou sousedskou zemí v regionu. Nyní jsou však Palestinci rozděleni, jak politicky, tak fyzicky. Ve věrohodných jednáních je třeba mít silného a sjednoceného palestinského partnera. Bude-li Palestina silným partnerem, bude to k užitku izraelské strany, ne na její úkor. Izrael učinil první krok tím, že dočasně a částečně zmrazil výstavby osad. Věříme, že to přispěje k obnovení smysluplného jednání. Spojené státy jsou nadále nepostradatelným a klíčovým aktérem na Blízkém východě. Málokdy byly podmínky k efektivnímu partnerství mezi EU a USA tak příznivé jako nyní. Je na čase je uvést do praxe tím, že budeme důkladně sjednocovat své postoje a strategie. EU bude nadále podporovat Spojené státy a úzce s nimi spolupracovat prostřednictvím blízkovýchodního kvartetu. Je třeba kvartetu dodat nový impuls – vyžaduje to stávající patová situace v mírovém procesu. Blízkovýchodní kvartet může být zdrojem opatrné, avšak zároveň dynamické mediace, která je nyní potřeba. Pro mír na Blízkém východě je třeba celkové řešení. Sýrie i Libanon mají důležitou úlohu. Těšíme se na uskutečnění arabské mírové iniciativy. Měla by být součástí řešení. Náš přístup by měl být zaměřen regionálně a na všechny aktéry. Izraelsko-palestinský bilaterální rámec by měl být doplněn o rámec multilaterální."@cs1
"Hr. formand! Rådet vedtog meget omfattende konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten i sidste uge. Disse konklusioner opstillede en principiel holdning i en række afgørende spørgsmål på en klar og bestemt måde. Jeg vil ikke dvæle ved konklusionerne eller gentage, hvad formandskabet har sagt. Det rækker at sige, at vi med en bekræftelse af vores principper måske har medvirket til at skabe ny tillid og vilje hos palæstinenserne til at gå ind i fredsprocessen. Konklusionerne vil naturligvis også være en stor hjælp for mig og afstikke en klar kurs for mig i de kommende måneder. I de kommende måneder agter jeg at forblive i tæt kontakt med Parlamentet om alle disse spørgsmål. Jeg er klar over den aktive rolle, som Parlamentet spiller – ikke mindst i sin egenskab af budgetmyndighed. På politisk plan arbejder Europa-Parlamentets delegationer direkte sammen med det israelske Knesset og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd (PLC). I sidste uge besøgte delegationen til PLC besatte palæstinensiske områder, og bagefter rapporterede den med stor bekymring om situationen i marken. Endelig glæder jeg mig over fortsættelsen af Parlamentets arbejdsgruppe om fredsprocessen, der mødes igen i denne uge. De har inviteret mig i dag til at tale om vores politiske arbejde, men også om situationen i Østjerusalem. Det er et område, der giver anledning til dyb bekymring. Østjerusalem er et besat område sammen med resten af Vestbredden. EU er modstander af nedrivningen af palæstinensiske hjem, udsættelsen af palæstinensiske familier, opførelsen af israelske bosættelser og opsætningen af en "adskillelsesbarriere". EU behandler disse spørgsmål på politisk plan gennem diplomatiske kanaler og i vores offentlige erklæringer. Vi behandler også situationen gennem praktisk hjælp, der skal støtte den palæstinensiske befolkning i Østjerusalem. Der mangler f.eks. 1 200 klasseværelser til palæstinensiske børn i byen, så vi hjælper med at styrke uddannelsesfaciliteterne. Vi sikrer også levedygtige hospitaler i Østjerusalem, og vi gør en stor indsats for unge palæstinensere i byen, der lider under høje arbejdsløshedstal og psykiske problemer. Til dato gennemfører EU aktiviteter i Østjerusalem til en værdi af 4,6 mio. EUR. Et andet område, der giver anledning til bekymring, er naturligvis situationen i Gaza. Vi har konsekvent krævet en strøm af bistand, handel og personer. Vi er dybt bekymrede over leveforholdene for befolkningen i Gaza: Siden konflikten i januar har donorer ikke kunnet udføre genopbygningsarbejde, og der er fortsat alvorlige problemer som f.eks. manglende rent drikkevand. Israel bør straks genåbne overgangene, hvilket vil muliggøre en genoplivning af den private sektor og reducere Gazas afhængighed af støtte. Tiden er nu inde til at skride til handling, og føre Rådets konklusioner ud i livet. Vi er nødt til at tænke på, hvordan vi kan genoptage en politisk proces. De to parter synes at have bevæget sig længere bort fra hinanden og indledningen til et slutspil. Jeg rejser snart til regionen, og mit primære mål bliver at mødes med de primære aktører og få et førstehåndsindtryk af, hvordan EU kan skabe forandring. Vi er sikkert alle enige om, at den overordnede og altoverskyggende prioritet må være en genoptagelse af forhandlingerne mellem Israel og Palæstina – ikke for forhandlingernes skyld, men for at nå frem til en fredsaftale og starte på en frisk. Hverken vi eller regionen kan tåle endnu en runde med resultatløse forhandlinger. Der har været adskillige forhandlinger siden underskrivelsen af Oslo-principerklæringen i september 1993. Det er 16 år siden. Forhandlingerne skal baseres på international lovgivning og respektere tidligere aftaler. Alle spørgsmål skal på bordet inklusive Jerusalems status som en fremtidig fælles hovedstad. Forhandlingerne skal også finde sted inden for en aftalt tidsramme og med en effektiv mægling. Der er behov for et seriøst engagement samt en politisk vilje hos både Israel og Palæstina til at indlede seriøse og ægte forhandlinger. EU skal hjælpe begge parter med et sådant engagement og tilbyde dem støtte i den vanskelige forhandlingsproces. Jeg er til stede for at sørge for, at Europa arbejder effektivt og harmonisk. EU har konsekvent støttet både israelerne og palæstinenserne ved at give dem tid og plads til bilaterale forhandlinger. Vores hjælp har sat Den Palæstinensiske Myndighed i stand til at opbygge institutionerne for den fremtidige palæstinensiske stat, så den kan levere tjenester til befolkningen og blive en pålidelig nabo i regionen. I dag er palæstinenserne imidlertid delt både politisk og fysisk. Troværdige forhandlinger kræver en stærk og forenet palæstinensisk partner. Israel står til at vinde, ikke til at tabe, ved at have en stærk palæstinensisk partner. Israel har taget det første skridt med sit midlertidige og delvise bosættelsesstop. Vi håber, at det vil bidrage til genoptagelsen af meningsfulde forhandlinger. USA er fortsat en uundværlig og afgørende aktør i Mellemøsten. Betingelserne for et effektivt partnerskab mellem EU og USA om Mellemøsten har sjældent været så gode som nu. Tiden er inde til at gøre dette til virkelighed gennem en tæt koordinering af vores holdninger og strategi. EU vil fortsat støtte og arbejde tæt sammen med USA via Mellemøstkvartetten. Kvartetten har brug for genoplivning fra den aktuelle hårdknude i fredsprocessen. Kvartetten kan give den forsigtige, men alligevel dynamiske mægling, der er brug for. Fred i Mellemøsten kræver en omfattende løsning. Både Syrien og Libanon spiller en vigtig rolle. Vi ser frem til gennemførelsen af det arabiske fredsinitiativ. De skal være en del af løsningen. Vores tilgang skal være regional og omfattende. Multilaterale rammer skal supplere de bilaterale rammer mellem Israel og Palæstina."@da2
"Herr Präsident, der Rat hat in der letzten Woche einige wesentliche Schlussfolgerungen zum Friedensprozess im Nahen Osten angenommen. Diese beziehen in einer Vielzahl von wichtigen Angelegenheiten eine Grundsatzposition auf klare und entschlossene Weise. Ich werde nicht näher auf die Schlussfolgerungen eingehen oder wiederholen, was der Vorsitz bereits gesagt hat. Es reicht, wenn ich sage, dass wir mit der erneuten Bestätigung unserer Grundsätze einigen Palästinensern das Vertrauen und die Bereitschaft zur Beteiligung am Friedensprozess zurückgegeben haben. Die Erklärungen sind natürlich auch mir eine große Hilfe, da sie mir in den kommenden Monaten einen klaren Leitfaden an die Hand geben. In den kommenden Monaten beabsichtige ich, mit dem Parlament in allen Angelegenheiten einen engen Kontakt zu halten. Ich bin mir der aktiven Rolle des Parlaments bewusst, nicht zuletzt in seiner Funktion als Haushaltsbehörde. Auf politischer Ebene arbeiten die EP-Delegationen direkt mit der israelischen Knesset und dem palästinensischen Legislativrat (PLC) zusammen. Letzte Woche besuchte die Delegation für den PLC die besetzten palästinensischen Gebiete und berichtete mit großer Besorgnis von der Situation dort. Abschließend begrüße ich die Fortsetzung der Arbeitsgruppen des Parlaments zum Friedensprozess, mit denen ich mich diese Woche erneut treffen werde. Sie haben mich heute hierher eingeladen, um über unsere politische Arbeit zu reden, jedoch auch über die Lage in Ostjerusalem. Dies ist ein äußerst besorgniserregender Bereich. Ostjerusalem ist ein besetztes Territorium, wie auch das restliche Westjordanland. Die EU ist gegen die Zerstörung von palästinensischen Häusern, die Vertreibung von palästinensischen Familien, den Bau von israelischen Siedlungen und den Verlauf der „Trennbarriere“. Die EU geht diese Probleme auf politischer Ebene an, über diplomatische Kanäle und in unseren öffentlichen Erklärungen. Wir gehen diese Situation auch durch praktische Hilfe zur Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung in Ostjerusalem an. Es fehlen beispielsweise 1.200 Unterrichtsräume für palästinensische Kinder in der Stadt, daher helfen wir bei der Ausweitung der Bildungseinrichtungen. Darüber hinaus sorgen wir dafür, dass die palästinensischen Krankenhäuser in Ostjerusalem ihren Betrieb weiterhin aufrecht erhalten können, und wir arbeiten viel mit jungen Palästinensern in der Stadt zusammen, die unter der hohen Arbeitslosigkeitsrate und psychologischen Problemen leiden. Bisher hat die EU in Ostjerusalem Maßnahmen in einer Höhe von 4,6 Mio. EUR finanziert. Ein weiterer Anlass für Besorgnis ist natürlich die Lage im Gaza-Streifen. Wir haben kontinuierlich nach einem ungehinderten Passieren von humanitärer Hilfe, Wirtschaftsgütern und Personen verlangt. Wir sind äußerst besorgt über die alltäglichen Lebensbedingungen der Menschen im Gaza-Streifen: Seit dem Konflikt im Januar konnten die Hilfsorganisationen keine Wiederaufbauarbeiten mehr leisten, und es gibt ernsthafte Probleme, wie beispielsweise den Mangel an sauberem Trinkwasser. Israel sollte die Grenzübergänge unverzüglich wieder öffnen, was zu einer Wiederbelebung des privaten Sektors und einer Verringerung der Abhängigkeit des Gaza-Streifens von Hilfsmaßnahmen führen würde. Es ist jetzt an der Zeit, Worten auch Taten folgen zu lassen und die Erklärungen des Rats in der Praxis umzusetzen. Wir müssen nun daran denken, wie wir wieder einen politischen Prozess in Gang bringen können. Die beiden Seiten scheinen sich weiter voneinander entfernt zu haben, was eine endgültige Klärung anbelangt. Ich werde in Kürze in die Region reisen, und mein Hauptziel wird sein, die Hauptakteure zu treffen und mich aus erster Hand davon zu überzeugen, wie die EU eine Antriebskraft für einen Wandel sein kann. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass die oberste Priorität die Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern sein muss – nicht Verhandlungen um der Verhandlungen Willen, sondern Verhandlungen zur Erreichung eines Friedensabkommens und um diese Angelegenheit ein für allemal hinter uns zu lassen. Wir können keine weitere Runde ergebnisloser Verhandlungen tolerieren – und meiner Ansicht nach kann die Region dies auch nicht. Verhandlungen finden mit Unterbrechungen nun schon mehrere Jahre lang statt, angefangen mit der Oslo-Grundsatzerklärung, die im September 1993 unterzeichnet wurde. Das liegt nun schon 16 Jahre zurück. Verhandlungen sollten auf internationalem Recht basieren und vorherige Abkommen achten. Es sollten alle Angelegenheiten vorgebracht werden, einschließlich des Status von Jerusalem als künftiger gemeinsamer Hauptstadt. Die Verhandlungen sollten zudem innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens erfolgen, mit einer effektiven Vermittlung. Wir müssen sowohl von Israel als auch von Palästina ein ernsthaftes Bemühen und den politischen Willen zur Teilnahme an ernsthaften und echten Verhandlungen sehen. Die Europäische Union ist da, um beiden Parteien bei der Einhaltung ihrer Verpflichtungen zu helfen und um sie auf dem schwierigen Weg der Verhandlungen zu unterstützen. Ich bin da, um sicherzustellen, dass Europa effektiv und konsistent arbeitet. Die EU hat sowohl Israel als auch die Palästinenser kontinuierlich unterstützt, indem es ihnen die Zeit und den Freiraum für bilaterale Verhandlungen eingeräumt hat. Mit unserer Hilfe konnte die palästinensische Autonomiebehörde die Einrichtungen des künftigen Staates Palästina aufbauen, sodass er seinem Volk die erforderlichen Dienstleistungen bieten und ein verlässlicher Nachbar in der Region sein kann. Heute sind die Palästinenser jedoch geteilt, sowohl politisch als auch in Bezug auf ihr Territorium. Glaubwürdige Verhandlungen erfordern einen starken und geeinigten palästinensischen Partner. Israel kann mit einem starken palästinensischen Partner nur gewinnen, nicht verlieren. Israel hat mit dem temporären und partiellen Besiedlungsstopp den ersten Schritt gemacht. Wir hoffen, dass dies zu einer Wiederaufnahme substanzieller Verhandlungen beiträgt. Die USA bleiben im Nahen Osten ein unverzichtbarer und wichtiger Akteur. Die Bedingungen für eine effektive Partnerschaft zwischen der EU und den USA im Nahen Osten waren selten so gut wie heute. Es ist an der Zeit, dies durch die enge Koordination unserer Positionen und unserer Strategie in die Realität umzusetzen. Die EU wird die USA weiterhin unterstützen und über das Quartett eng mit ihnen zusammenarbeiten. Das Quartett muss neu belebt werden – der aktuelle Stillstand im Friedensprozess verlangt dies. Das Quartett kann die umsichtige und dennoch dynamische Mediation liefern, die erforderlich ist. Der Frieden im Nahen Osten erfordert eine umfassende Lösung. Sowohl Syrien als auch der Libanon haben eine wichtige Rolle dabei. Wir freuen uns auf die Implementierung der arabischen Friedensinitiative. Sie sollten Teil der Lösung sein. Unser Ansatz sollte regional und inklusiv sein. Ein multilateraler Rahmen sollte den bilateralen israelisch-palästinensischen Rahmen vervollständigen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο ενέκρινε εξαιρετικά ουσιαστικά συμπεράσματα όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή την προηγούμενη εβδομάδα. Τα συμπεράσματα αυτά καταλήγουν σε μία κατ’ αρχήν θέση σχετικά με ορισμένα κρίσιμα ζητήματα με σαφή και αποφασιστικό τρόπο. Δεν θα εμμείνω στα συμπεράσματα ούτε θα επαναλάβω αυτά που είπε η Προεδρία. Αρκεί να πούμε ότι, επιβεβαιώνοντας τις αρχές μας, ελπίζω να βοηθήσαμε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Παλαιστινίων και στην προθυμία τους να συμμετάσχουν στην ειρηνευτική διαδικασία. Τα συμπεράσματα, φυσικά, θα αποτελέσουν σημαντική βοήθεια για μένα παρέχοντάς μου σαφή καθοδήγηση για τους μήνες που έρχονται. Τους επόμενους μήνες σκοπεύω να παραμείνω σε στενή επαφή με το Κοινοβούλιο σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα. Γνωρίζω τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο, κυρίως με την ιδιότητά του ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Σε πολιτικό επίπεδο, οι αντιπροσωπείες του ΕΚ συνεργάζονται απευθείας με το ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ) και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο. Την προηγούμενη εβδομάδα, η αντιπροσωπεία στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο μετέβη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και μας ενημέρωσε με μεγάλη ανησυχία σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή. Τέλος, επικροτώ τη συνέχιση της ομάδας εργασίας του Κοινοβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία, η οποία θα συνεδριάσει ξανά αυτήν την εβδομάδα. Με καλέσατε σήμερα εδώ για να μιλήσω για το πολιτικό μας έργο, αλλά και για την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για έναν τομέα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Η Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι κατεχόμενη, το ίδιο και το υπόλοιπο της Δυτικής Όχθης. Η ΕΕ αντιτίθεται στην κατεδάφιση των σπιτιών των Παλαιστινίων, στην έξωση των οικογενειών τους, στην κατασκευή ισραηλινών οικισμών και στην πορεία του διαχωριστικού φράγματος. Η ΕΕ αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά σε πολιτικό επίπεδο μέσω διπλωματικών διαύλων και στις δημόσιες δηλώσεις μας. Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση επίσης μέσω πρακτικής βοήθειας που στοχεύει στη στήριξη του παλαιστινιακού πληθυσμού στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Για παράδειγμα, υπάρχει έλλειψη 1 200 αιθουσών διδασκαλίας για τα παιδιά των Παλαιστινίων στην πόλη, γι’ αυτό βοηθάμε στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, δίνουμε τη δυνατότητα στα παλαιστινιακά νοσοκομεία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ να παραμείνουν βιώσιμα και εργαζόμαστε με τους νέους Παλαιστινίους στην πόλη οι οποίοι πλήττονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και ψυχολογικά προβλήματα. Μέχρι σήμερα, η ΕΕ εφαρμόζει στην Ανατολική Ιερουσαλήμ δραστηριότητες των οποίων το κόστος ανέρχεται σε 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Μία άλλη πτυχή που προκαλεί ανησυχία είναι, φυσικά, η κατάσταση στη Γάζα. Έχουμε ζητήσει επίμονα τη ροή βοήθειας, εμπορίου και προσώπων. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της Γάζας: από τη σύγκρουση του Ιανουαρίου, οι δωρητές δεν έχουν καταφέρει να κάνουν εργασίες αποκατάστασης, ενώ υφίστανται σοβαρά ζητήματα, όπως αυτό της έλλειψης καθαρού πόσιμου νερού. Το Ισραήλ θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου τις διαβάσεις χωρίς καθυστέρηση, πράγμα που θα επιτρέψει την αναζωογόνηση του ιδιωτικού τομέα και τη μείωση της εξάρτησης της Γάζας από τη βοήθεια. Είναι τώρα καιρός να αναλάβουμε δράση και να θέσουμε σε εφαρμογή τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Χρειάζεται τώρα να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αρχίσουμε εκ νέου μια πολιτική διαδικασία. Οι δύο πλευρές εμφανίζονται να έχουν απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο και να έχουν εμπλακεί σε ένα παιχνίδι μέχρις εσχάτων. Πρόκειται σύντομα να ταξιδέψω στην περιοχή, και κύριος στόχος μου θα είναι να συναντήσω τους βασικούς πρωταγωνιστές και να δω από πρώτο χέρι πώς μπορεί η ΕΕ να προωθήσει αλλαγές. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε με τη γενική και επιτακτική προτεραιότητα της επανέναρξης των ισραηλινο-παλαιστινιακών διαπραγματεύσεων – διαπραγματεύσεις όχι για χάρη των διαπραγματεύσεων αλλά για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία και να γυρίσει η σελίδα. Δεν μπορούμε –όπως δεν αμφιβάλλω ότι ούτε η περιοχή μπορεί– να ανεχθούμε ακόμη έναν γύρο άκαρπων διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με διακοπές για αρκετά χρόνια, ξεκινώντας από τη δήλωση αρχών του Όσλο που υπογράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 1993. Αυτό συνέβη πριν από 16 χρόνια. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και να σέβονται προηγούμενες συμφωνίες. Όλα τα ζητήματα θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ ως μελλοντικής κοινής πρωτεύουσας. Θα πρέπει επίσης να λάβουν χώρα εντός ενός συμφωνηθέντος χρονικού πλαισίου με αποτελεσματική διαμεσολάβηση. Χρειάζεται να δούμε σοβαρή δέσμευση και πολιτική βούληση τόσο από το Ισραήλ όσο και από την Παλαιστίνη για τη διεξαγωγή σοβαρών και ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ για να βοηθήσει και τα δύο μέρη να δεχτούν να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις και να τους παράσχει στήριξη στη δύσκολη αυτή πορεία. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι η Ευρώπη εργάζεται αποτελεσματικά και αρμονικά. Η ΕΕ έχει υποστηρίξει με συνέπεια τόσο το Ισραήλ όσο και τους Παλαιστινίους δίνοντάς τους χρόνο και χώρο για να διαπραγματευτούν διμερώς. Με τη βοήθειά μας η Παλαιστινιακή Αρχή κατέστη ικανή να αναπτύξει τους θεσμούς του μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης, ώστε να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στον λαό του και να είναι ένας αξιόπιστος γείτονας στην περιοχή. Σήμερα, ωστόσο, οι Παλαιστίνιοι είναι χωρισμένοι τόσο πολιτικά όσο και σωματικά. Οι αξιόπιστες διαπραγματεύσεις απαιτούν έναν ισχυρό και ενωμένο παλαιστινιακό εταίρο. Το Ισραήλ πρόκειται να ωφεληθεί, όχι να χάσει, από έναν ισχυρό παλαιστινιακό εταίρο. Το Ισραήλ έκανε ένα πρώτο βήμα με το προσωρινό και μερικό «πάγωμα» των οικισμών. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αναγκαίος και καίριος πρωταγωνιστής στη Μέση Ανατολή. Οι προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή σπάνια υπήρξαν τόσο καλές. Είναι καιρός να κάνουμε τη συνεργασία αυτή πραγματικότητα συντονίζοντας στενά τις θέσεις και τη στρατηγική μας. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει και να συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ μέσω της Τετραμερούς Διάσκεψης. Η Τετραμερής Διάσκεψη χρειάζεται ενδυνάμωση – το τωρινό αδιέξοδο στην ειρηνευτική διαδικασία το απαιτεί. Η Τετραμερής Διάσκεψη μπορεί να προσφέρει την προσεκτική, πλην όμως δυναμική, διαμεσολάβηση που απαιτείται. Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή απαιτεί μία ολοκληρωμένη λύση. Τόσο η Συρία όσο και ο Λίβανος μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Προσβλέπουμε στην εφαρμογή της αραβικής πρωτοβουλίας για την ειρήνη. Πρέπει να αποτελέσουν μέρος της λύσης. Η προσέγγισή μας θα πρέπει να είναι περιφερειακή και χωρίς αποκλεισμούς. Ένα πολυμερές πλαίσιο θα πρέπει να συμπληρώνει το διμερές ισραηλινο-παλαιστινιακό πλαίσιο."@el10
"Señor Presidente, la semana pasada el Consejo adoptó conclusiones muy importantes sobre el proceso de paz en Oriente Medio. Estas conclusiones proponen una posición de principios en una serie de aspectos importantes de una forma determinada y clara. No voy a detenerme en las conclusiones ni tampoco voy a repetir lo que ha dicho la Presidencia. Basta con decir que, mediante la ratificación de nuestros principios, espero que podamos ayudar a restablecer la confianza y la voluntad de los palestinos para incorporarse al proceso de paz. Por supuesto, las conclusiones también me serán de gran ayuda, pues me servirán de guía para los próximos meses. En los próximos meses, intentaré mantener un estrecho contacto con el Parlamento con respecto a estos temas. Soy consciente del papel activo que desempeña el Parlamento, en particular, por su capacidad como autoridad presupuestaria. A nivel político, las delegaciones del Parlamento Europeo trabajan directamente con la Knesset israelí y con el Consejo Legislativo Palestino (CLP). La semana pasada, la delegación del CLP visitó los territorios palestinos ocupados e informó con bastante consternación sobre la situación . Por último, acojo con satisfacción la continuación del grupo de trabajo del Parlamento en el proceso de paz, que se reunirá de nuevo esta semana. Me han invitado a estar aquí hoy para que hable sobre nuestro trabajo político, pero también sobre la situación en Jerusalén Este. Se trata de un ámbito que suscita gran consternación. Jerusalén Este es un territorio ocupado, junto con el resto de Cisjordania. La UE se opone a la demolición de los hogares palestinos, a la evicción de las familias palestinas, a la instauración de asentamientos israelíes y de la ruta de la «barrera de separación». La UE está abordando estas cuestiones a nivel político mediante canales diplomáticos y mediante nuestras declaraciones públicas. También estamos abordando la situación mediante asistencia práctica, destinada a ayudar a la población palestina en Jerusalén Este. Por ejemplo, existe una carencia de 1 200 aulas para los niños palestinos en la ciudad, por lo que estamos ayudando a reforzar las instalaciones educativas. Asimismo, hacemos posible que los hospitales palestinos en Jerusalén Este sigan funcionando y también hacemos mucho trabajo para favorecer a los jóvenes palestinos de la ciudad, que sufren grandes tasas de desempleo y problemas psicológicos. Hasta la fecha, en Jerusalén Este, la UE está llevando a cabo actividades por un valor de 4,6 millones de euros. Otro aspecto que nos preocupa, evidentemente, es la situación en Gaza. De forma reiterada hemos solicitado que se permita la libre circulación de ayuda, operaciones comerciales y personas. Estamos profundamente consternados por las condiciones de la vida cotidiana de la población de Gaza: desde el conflicto que tuvo lugar en enero, los donantes no han podido realizar labores de reconstrucción y ha problemas graves que persisten como la falta de agua potable. Israel debe volver a abrir los puntos transfronterizos sin demora, lo que podría suponer la resurrección del sector público y la reducción de la dependencia de ayuda de Gaza. Ya es hora de empezar a actuar y de poner en práctica las conclusiones del Consejo. Ahora tenemos que pensar en cómo podemos volver a aplicar el proceso político. Las dos partes parecen haberse desviado del camino para decir alto al fuego. Dentro de poco viajaré hasta la región y mi principal objetivo consistirá en reunirme con los principales agentes y ver de primera mano cómo la UE puede actuar como una fuerza para fomentar el cambio necesario. Creo que todos estamos de acuerdo en la prioridad general y primordial de reanudar las negociaciones entre israelíes y palestinos —no negociaciones para el bien de las negociaciones, sino negociaciones encaminadas a conseguir un acuerdo de paz con la intención de poder pasar página—. Nosotros no podemos —ni creo que la región pueda— tolerar otra ronda de negociaciones inútiles. Se han llevado a cabo negociaciones con carácter esporádico durante varios años a partir de la declaración de principios de Oslo firmada en septiembre de 1993. De esto hace ya 16 años. Las negociaciones tienen que basarse en el derecho internacional y en el respeto a los acuerdos anteriores. Todos los problemas se deben poner sobre la mesa, incluso la situación de Jerusalén como futura capital compartida. Estas negociaciones también deben tener lugar en el plazo previsto con una mediación efectiva. Tenemos que ver un compromiso serio y la voluntad política tanto de Israel como de Palestina para mantener negociaciones genuinas y serias. La Unión Europea está allí para ayudar a ambas partes a que lleguen a un acuerdo y para ofrecerles ayuda en el difícil transcurso de las negociaciones. Yo estoy aquí para garantizar que Europa trabaje de forma efectiva y con armonía. La UE ha ayudado con regularidad tanto a Israel como a los palestinos dándoles el tiempo y el espacio necesarios para hacer negociaciones bilaterales. Nuestra ayuda ha servido a la Autoridad Palestina para construir las instituciones del futuro Estado de Palestina, para que pueda prestar servicios a sus ciudadanos y para que pueda ser un vecino fiable en la región. Hoy en día, sin embargo, los palestinos se encuentran divididos política y geográficamente. Para que las negociaciones sean creíbles, se necesita un socio palestino unido y fuerte. Israel podría ganar, no perder, de un socio palestino fuerte. Israel ha dado su primer paso con su bloqueo parcial y temporal de los asentamientos. Esperamos que esto derive en la reanudación de negociaciones significativas. Los Estados Unidos siguen siendo un agente importante e indispensable en Oriente Medio. Las condiciones para una asociación efectiva entre la UE y los Estados Unidos en relación a Oriente Medio en pocas ocasiones han sido tan buenas. Es hora de que esto se convierta en una realidad coordinando bastante nuestras posturas y estrategias. La UE seguirá apoyando y trabajando muy de cerca con los Estados Unidos a través del Cuarteto. El Cuarteto necesita revitalizarse —el estancamiento actual en el proceso de paz así lo requiere—. De hecho, el Cuarteto puede ofrecer la mediación precavida, e incluso dinámica, que se necesita. La paz en Oriente Medio requiere una solución integral. Tanto Siria como el Líbano tienen un importante papel a este respecto. Esperamos que se aplique la Iniciativa Árabe de Paz. Ambos tienen que formar parte de la solución. Además, nuestro enfoque tiene que ser regional e inclusivo, y un marco multilateral podría complementar el marco bilateral de israelíes y palestinos."@es21
"Austatud juhataja! Eelmisel nädalal kiitis nõukogu heaks väga sisulised otsused Lähis-Ida rahuprotsessi kohta. Need sisaldavad selgeid ja otsustavaid põhimõttelisi seisukohti mitmes üliolulises küsimustes. Ma ei hakka neist lähemalt rääkima ega korda seda, mida eesistuja juba ütles. Tahan vaid lisada, et loodan, et oma põhimõtete taaskinnitamisega oleme aidanud kaasa palestiinlaste usalduse taastamisele ja suurendanud nende soovi rahuprotsessis osaleda. Otsused on mõistagi suureks abiks ka mulle, andes mulle lähikuudeks selge tegevussuuna. Lähikuudel on mul kavas parlamendiga neis küsimustes tihedalt nõu pidada. Ma olen teadlik parlamendi aktiivsest rollist, mis ei piirdu üksnes eelarve kinnitamisega. Poliitilisel tasandil teevad Euroopa Parlamendi delegatsioonid vahetut koostööd Iisraeli Knessetiga ja Palestiina seadusandliku nõukoguga. Eelmisel nädalal külastas Palestiina seadusandlikku nõukogu väisanud delegatsioon okupeeritud Palestiina territooriume ja väljendas suurt muret kohapeal valitseva olukorra pärast. Lõpetuseks avaldan toetust mõttele jätkata rahuprotsessi küsimuste käsitlemist parlamendi töörühmas, mis koguneb taas sel nädalal. Olete kutsunud mu täna siia selleks, et rääkida meie poliitilisest tööst, aga ka olukorrast Ida-Jeruusalemmas. Tegu on väga murettekitava valdkonnaga. Ida-Jeruusalemm ja ülejäänud Jordaania Läänekallas on okupeeritud territoorium. EL on vastu Palestiina kodude lammutamisele, Palestiina perede väljatõstmisele, Iisraeli asunduste rajamisele ja „eraldusriba“ suunale. EL lahendab neid probleeme poliitilisel tasandil, diplomaatiliste kanalite ja avalike seisukohavõttude kaudu. Me reageerime olukorrale ka praktilise abi osutamise teel, mille eesmärgiks on toetada Ida-Jeruusalemma palestiinlastest elanikkonda. Näiteks on linnas puudu 1200 klassiruumi Palestiina laste jaoks – niisiis aitame suurendada hariduse omandamise võimalusi. Lisaks toetame Ida-Jeruusalemmas asuvaid Palestiina haiglaid ja teeme palju tööd linnas elavate Palestiina noortega, kelle seas valitseb suur tööpuudus ja kellel on palju psühholoogilisi probleeme. Praeguseks on EL toetanud Ida-Jeruusalemmas tehtavaid samme 4,6 miljoni euroga. Teiseks murelapseks on mõistagi olukord Gaza tsoonis. Me oleme pidevalt nõudnud abi, kaupade ja isikute liikumise taastamist. Gaza elanike igapäevased elamistingimused teevad meid äärmiselt murelikuks: alates konflikti vallandumisest jaanuaris pole toetajad saanud teha taastustöid ning seal on tõsiseid probleeme, nagu näiteks puhta joogivee puudumine. Iisrael peaks viivitamatult võimaldama piiriületusi, mis aitaksid kaasa erasektori taastumisele ja vähendaksid Gaza tsooni sõltuvust abist. Nüüd on aeg tegutsema asuda ja nõukogu otsused teoks teha. Me peame praegu mõtlema sellele, kuidas poliitilised protsessid taas liikvele saada. Näib, et lõpptulemuse saavutamise vaatepunktist on pooled teineteisest veelgi enam võõrdunud. Ma külastan piirkonda peagi ise ning minu põhieesmärgiks on kohtuda võtmeisikutega ja oma silmaga veenduda, kuidas EL saab olukorra muutmisele kaasa aidata. Ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel selles, et Iisraeli ja Palestiina läbirääkimiste jätkamine on üldine ja tähtsaim prioriteet – mitte läbirääkimised läbirääkimiste pärast, vaid läbirääkimised selleks, et saavutada rahukokkulepe ja pöörata elus uus lehekülg. Ei meie ega see piirkond saa endale lubada veel üht tulemusteta läbirääkimiste vooru. Aastaid on vahelduva eduga läbirääkimisi peetud alates Oslo põhimõtete deklaratsiooni allkirjastamisest 1993. aasta septembris. See oli 16 aastat tagasi. Läbirääkimiste aluseks peaks olema rahvusvaheline õigus ja varasemate kokkulepete järgimine. Rääkida tuleks kõigist asjadest, sealhulgas Jeruusalemma kui tulevase jagatud pealinna staatusest. Läbirääkimised peaksid toimuma kindla aja jooksul ja neil peaks olema toimiv vahendusmehhanism. Nii Iisrael kui ka Palestiina peavad näitama üles tõsist soovi ja poliitilist tahet osaleda tõsiselt võetavatel ja ehtsatel läbirääkimistel. Euroopa Liit aitab pooltel seda teha ja toetab neid läbirääkimiste raskel teel. Minu ülesandeks on hoolitseda selle eest, et Euroopa tegutseks tulemuslikult ja ühtselt. EL on pidevalt toetanud nii Iisraeli kui ka palestiinlasi, andes neile aega ja ruumi kahepoolseteks läbirääkimisteks. Meie abi on võimaldanud Palestiina omavalitsusel luua tulevase Palestiina riigi institutsioonid, et riik saaks hakata oma kodanikele teenuseid osutama ning oleks piirkonnas usaldusväärne naaber. Hetkel on palestiinlased aga nii poliitiliselt kui ka füüsiliselt lahutatud. Usaldusväärsete läbirääkimiste korraldamiseks on vaja tugevat ja ühtset Palestiina partnerit. Iisraelil on tugevast Palestiina partnerist vaid võita, mitte kaotada. Iisrael on astunud esimese sammu, peatades ajutiselt ja osaliselt uusasunduste rajamise. Me loodame, et see aitab kaasa sisukate läbirääkimiste jätkumisele. USA on Lähis-Idas jätkuvalt asendamatu ja oluline osaline. Tingimused ELi ja USA partnerluseks Lähis-Ida küsimustes on harva olnud nii head kui praegu. On aeg need tingimused tegelikkuseks muuta, koordineerides tihedalt meie seisukohti ja strateegiat. EL jätkab USA tugevat toetamist ja tihedat koostööd USAga neliku raames. Nelik vajab taaskäivitamist – rahuprotsessi praegune patiseis nõuab seda. Nelik saab läbirääkimisi hoolikalt ja dünaamiliselt vahendada. Lähis-Idas rahu saavutamiseks on vaja täislahendust. Selles protsessis on oluline roll nii Süürial kui ka Liibanonil. Me ootame Araabia rahualgatuse rakendamist. Nad peaksid lahenduses osalema. Meie lähenemine peaks olema piirkondlik ja kaasav. Iisraeli ja Palestiina kahepoolset raamistikku peaks täiendama mitmepoolne raamistik."@et5
"Arvoisa puhemies, neuvosto antoi hyvin konkreettiset päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista viime viikolla. Päätelmissä esitetään periaatteellinen kanta lukuisista keskeisistä asioista selkeästi ja päättäväisesti. En aio pitkittää puhetta päätelmistä tai toistaa, mitä puheenjohtajavaltion edustaja totesi. Riittänee, kun totean, että kun vahvistamme periaatteemme, olemme toivoakseni auttaneet Palestiinaa palauttamaan jonkin verran luottamustaan ja haluaan aloittaa rauhanprosessi. Päätelmistä on minulle tietenkin valtavasti apua, koska ne ohjaavat minua selkeästi tulevina kuukausina. Aiomme pitää tulevina kuukausina tiivistä yhteyttä parlamentin kanssa kaikista näistä asioista. Olen tietoinen parlamentin aktiivisesta roolista, enkä vähiten sen kyvystä budjettivallan käyttäjänä. Poliittisissa yhteyksissä EU:n valtuuskunnat työskentelevät suoraan Israelin Knessetin ja Palestiinan lakia säätävän neuvoston (PLC) kanssa. Viime viikolla PLC:n valtuuskunta vieraili Palestiinan miehitetyillä alueilla ja raportoi hyvin huolestuneena alueella vallitsevasta tilanteesta. Lopuksi totean, että suhtaudun myönteisesti parlamentin rauhanprosessia koskevaan työryhmään, joka tapaa jälleen tällä viikolla. Olette kutsuneet minut tänne tänään keskustelemaan poliittisesta työstämme, mutta myös Itä-Jerusalemin tilanteesta. Tämä aihe aiheuttaa syvää huolta. Itä-Jerusalem on miehitetty alue muun Länsirannan ohella. EU vastustaa palestiinalaisten kotien purkamista, palestiinalaisperheiden häätöä, Israelin siirtokuntien ja "erotusmuurin" rakentamista. EU käsittelee näitä asioita poliittiselta kannalta diplomaattisten kanavien ja julkisten julkilausumiemme kautta. Selvitämme tilannetta myös käytännön avustamisella, jolla on tarkoitus tukea palestiinalaisväestöä Itä-Jerusalemissa. Esimerkkinä mainittakoon, että kaupungin palestiinalaislapsilta puuttuu 1 200 luokkahuonetta, joten autamme opetustilojen lisäämisessä. Lisäksi mahdollistamme sen, että Itä-Jerusalemissa sijaitsevat palestiinalaissairaalat ovat edelleen toimintakykyisiä, ja teemme paljon työtä kaupungin palestiinalaisten nuorten kanssa, joita koettelevat korkeat työttömyysluvut ja psykologiset ongelmat. Tähän päivään mennessä EU alkanut panna täytäntöön toimintoja, joiden kustannukset ovat 4,6 miljoonaa euroa. Toinen huolenaihe on tietenkin Gazan tilanne. Olemme johdonmukaisesti vedonneet avun, kaupan ja ihmisten vapaaseen kulkuun. Olemme syvästi huolissamme Gazassa asuvien ihmisten päivittäisistä elinoloista. Tammikuun konfliktista lähtien lahjoittajat eivät ole voineet tehdä jälleenrakennustyötä, ja alueella ilmenee puhtaan juomaveden puutteen kaltaisia vakavia ongelmia. Israelin olisi avattava rajanylityspaikat uudelleen viivytyksettä, minkä ansiosta yksityinen sektori voisi elpyä ja Gazan riippuvuus avusta vähentyä. Nyt on aika siirtyä toimiin ja panna neuvoston päätelmät täytäntöön. Meidän on nyt pohdittava, miten voimme panna poliittisen prosessin uudelleen alkuun. Prosessin kaksi osapuolta vaikuttavat ajautuneen yhä kauemmas loppupelin aloittamisesta. Matkustan alueelle pian, ja tärkein tavoitteeni on tavata pääosapuolet ja nähdä omakohtaisesti, miten EU voi toimia muutoksen voimana. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että yleinen ja ensisijainen painopiste on Israelin ja Palestiinan välisten neuvottelujen uudelleen aloittaminen, mutta niitä ei pidä käydä neuvottelujen itsensä takia vaan siksi, että neuvotteluissa saavutettaisiin rauhansopimus ja uusi käänne. Emme voi suvaita sitä, että jälleen käytäisiin tuloksettomat neuvottelut, enkä usko, että itse aluekaan voi sellaista sietää. Neuvotteluja on käyty silloin tällöin useiden vuosien ajan aina periaatteita koskevasta vuonna 1993 allekirjoitetusta Oslon sopimuksesta lähtien. Siitä on nyt 16 vuotta. Neuvottelujen olisi perustuttava kansainväliseen oikeuteen ja aikaisempien sopimusten kunnioittamiseen. Kaikkia asioita olisi käsiteltävä, myös Jerusalemin asemaa tulevana jaettuna pääkaupunkina. Niitä pitäisi myös käydä sovitulla aikavälillä ja tehokkaan sovittelun avulla. Sekä Israelin että Palestiinan on osoitettava vakavaa sitoumusta ja poliittista tahtoa aloittaa vakavasti otettavat ja vilpittömät neuvottelut. Euroopan unioni lupautuu auttamaan kumpaakin osapuolta tämän sitoumuksen tekemisessä ja tarjoamaan niille apua neuvottelujen vaikealla tiellä. Olen täällä varmistamassa, että Eurooppa työskentelee tehokkaasti ja sopusointuisesti. EU on johdonmukaisesti tukenut sekä Israelia että Palestiinaa antamalla niille aikaa ja tilaa käydä kahdenvälisiä neuvotteluja. Tukemme ansiosta palestiinalaishallinto on kyennyt rakentamaan tulevan Palestiinan valtion instituutiot, jotta se voi tarjota palveluja kansalleen sekä olemaan luotettava naapuri alueella. Tällä hetkellä palestiinalaiset ovat kuitenkin jakautuneet sekä poliittisesti että fyysisesti. Uskottavat neuvottelut edellyttävät vahvaa ja yhtenäistä palestiinalaiskumppania. Israel hyötyy vahvasta palestiinalaiskumppanista, eikä suinkaan häviä siinä. Israel on ottanut ensimmäisen askeleen siirtokuntien tilapäisessä ja osittaisessa jäädyttämisessä. Toivomme, että tämä edistää merkityksellisten neuvottelujen uudelleen aloittamista. Yhdysvalloilla on edelleen välttämätön ja keskeinen tehtävä Lähi-idässä. EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tehokkaan kumppanuuden edellytykset ovat harvoin olleet näin hyvät. On aika panna kumppanuus täytäntöön lähentämällä tiiviisti kantojamme ja strategiaamme. EU tukee edelleen Yhdysvaltoja ja tekee sen kanssa tiiviisti työtä Lähi-idän kvartetin kautta. Kvartetti tarvitsee uutta pontta, nykyinen rauhanprosessin umpikuja edellyttää sitä. Kvartetti voi tarjota sellaista huolellista ja samalla dynaamista sovitteluapua, jota nyt tarvitaan. Lähi-idän rauha edellyttää kokonaisvaltaista ratkaisua. Sekä Syyrialla että Libanonilla on tärkeä rooli. Odotamme arabimaiden rauhanaloitteen täytäntöönpanoa. Niiden pitäisi olla osa ratkaisua. Lähestymistapamme olisi oltava alueellinen ja kattava. Monenvälisten puitteiden olisi täydennettävä Israelin ja Palestiinan kahdenvälisiä puitteita."@fi7
"Monsieur le Président, le Conseil a http://www.gstatic.com/translate/sound_player.swf" adopté la semaine dernière des conclusions très importantes sur le processus de paix au Moyen-Orient. Ces textes énoncent, de manière claire et déterminée, une position de principe sur un certain nombre de questions cruciales. Je ne m’attarderai pas sur ces conclusions, et ne répéterai pas non plus ce que la Présidence a déclaré. Je me contenterai de dire qu’en réaffirmant nos principes, j’espère que nous avons contribué à rétablir une certaine confiance et une certaine volonté des Palestiniens de s’engager dans le processus de paix. Les conclusions, bien sûr, me seront également d’une grande utilité, car elles me fourniront une orientation claire pour les mois à venir. Au cours des prochains mois, j’ai l’intention de rester en contact étroit avec le Parlement sur toutes ces questions. Je suis consciente du rôle actif que joue le Parlement, notamment en sa qualité d’autorité budgétaire. Au niveau politique, les délégations du Parlement européen travaillent directement avec la Knesset israélienne et le Conseil législatif palestinien (CLP). La semaine dernière, la délégation envoyée auprès du CLP a visité les territoires palestiniens occupés et effectué un compte rendu très inquiétant de la situation sur le terrain. Enfin, je salue la poursuite du groupe de travail du Parlement sur le processus de paix, qui se réunira de nouveau cette semaine. Vous m’avez invitée ici aujourd’hui pour parler de notre travail politique, mais aussi de la situation à Jérusalem-Est. C’est là un domaine qui nous préoccupe sérieusement. Jérusalem-Est est un territoire occupé, tout comme le reste de la Cisjordanie. L’Union européenne s’oppose à la démolition de maisons palestiniennes, à l’expulsion de familles palestiniennes, à la construction de colonies israéliennes et au tracé du «mur de séparation». L’Union européenne s’attaque à ces questions au niveau politique, par la voie diplomatique, ainsi que dans ses déclarations publiques. Nous abordons également la situation au moyen d’une assistance concrète visant à soutenir la population palestinienne de Jérusalem-Est. Par exemple, il manque 1 200 salles de classe pour les enfants palestiniens de la ville, c’est pourquoi nous aidons à consolider les établissements d’enseignement. En outre, nous permettons aux hôpitaux palestiniens de Jérusalem-Est de demeurer viables, et nous accomplissons un important travail avec les jeunes Palestiniens de la ville, qui souffrent d’un chômage élevé et de problèmes psychologiques. À ce jour, l’Union européenne met en œuvre à Jérusalem-Est des activités dont le coût s’élève à 4,6 millions d’euros. Un autre aspect inquiétant est bien entendu la situation à Gaza. Nous avons toujours appelé à la libre circulation de l’aide, du commerce et des personnes. Nous sommes profondément préoccupés par les conditions de vie quotidienne du peuple de Gaza: depuis le conflit du mois de janvier, les donateurs n’ont pas été en mesure d’effectuer un travail de reconstruction, et de graves problèmes persistent, comme le manque d’eau potable. Israël devrait rouvrir sans délai les points de passage, ce qui permettrait une relance du secteur privé et une réduction de la dépendance de Gaza vis-à-vis de l’aide. Il est temps à présent de passer à l’action et de mettre en pratique les conclusions du Conseil. Nous devons maintenant réfléchir à la manière dont nous pouvons engager de nouveau un processus politique. Les deux parties semblent s’être encore éloignées un peu plus l’une de l’autre, s’agissant de s’engager sur une phase finale. Je me rendrai prochainement dans la région, et mon objectif principal sera de rencontrer les principaux acteurs et de déterminer sur place de quelle manière l’Union européenne peut représenter une force de changement. Je crois que nous sommes tous d’accord avec la priorité générale, et impérative, d’une reprise des négociations israélo-palestiniennes – il ne s’agit pas de négocier pour négocier, mais de mener des négociations pour parvenir à un accord de paix et tourner la page. Nous ne pouvons pas – et la région ne peut pas non plus – tolérer un nouveau cycle de négociations infructueuses. Des négociations en dents de scie ont eu lieu pendant plusieurs années, à partir de la Déclaration de principes d’Oslo signée en septembre 1993. C’était il y a 16 ans. Les négociations devraient se fonder sur le droit international et respecter les accords antérieurs. Toutes les questions doivent être mises sur la table, y compris le statut de Jérusalem en tant que future capitale commune. Elles devraient également avoir lieu dans un délai ayant fait l’objet d’un accord, avec une médiation efficace. Nous avons besoin d’un engagement sérieux et d’une volonté politique d’Israël et de la Palestine d’entamer des négociations sérieuses et véritables. L’Union européenne est là pour aider les deux parties à prendre cet engagement, et pour leur offrir un soutien sur la voie difficile des négociations. Je suis ici pour m’assurer que l’Europe fonctionne de manière efficace et harmonieuse. L’Union européenne a toujours soutenu à la fois Israël et les Palestiniens, en leur donnant le temps et le champ nécessaires pour négocier de manière bilatérale. Notre assistance a permis à l’Autorité palestinienne de se doter des institutions du futur État de Palestine, de sorte qu’elle puisse offrir des services à son peuple et se montrer un voisin fiable dans la région. Aujourd’hui, cependant, les Palestiniens sont divisés, à la fois politiquement et physiquement. Des négociations crédibles exigent un partenaire palestinien fort et uni. Israël a tout à gagner, et non à perdre, d’un partenaire palestinien fort. Israël a accompli une première démarche avec son gel temporaire et partiel de la colonisation. Nous espérons que cela contribuera à la reprise de négociations constructives. Les États-Unis demeurent un acteur indispensable et essentiel au Moyen-Orient. Les conditions d’un partenariat efficace entre États-Unis et Union européenne à propos du Moyen-Orient ont rarement été aussi bonnes. Il est temps de transformer cela en réalité, en coordonnant étroitement nos positions et notre stratégie. L’Union européenne continuera de soutenir les États-Unis et de collaborer étroitement avec eux dans le cadre du Quartette. Le Quartette a besoin d’une relance, car l’impasse que connaît actuellement le processus de paix l’exige. Le Quartette peut apporter la médiation attentive, mais dynamique, qui s’impose. La paix au Proche-Orient exige une solution globale. La Syrie et le Liban ont tous deux un rôle important à jouer. Nous nous réjouissons de la mise en œuvre de l’Initiative de paix arabe. Ces pays devraient participer à la solution. Notre approche doit être régionale et inclusive. Un cadre multilatéral devrait venir compléter le cadre bilatéral israélo-palestinien."@fr8
"Elnök úr, a Tanács múlt héten nagyon lényeges következtetéseket fogadott el a közel-keleti békefolyamatról. Ezek világos és határozott módon elvi álláspontot fogalmaztak meg számos rendkívül fontos kérdésben. Nem fogok túl sokáig időzni a következtetéseknél vagy megismételni az elnökség által elmondottakat. Elég annyi, hogy elveink megerősítésével remélem, hogy sikerült a palesztinok bizalmát, valamint hajlandóságát a békefolyamatban történő részvételre némiképpen helyreállítanunk. A következtetések természetesen számomra is komoly segítséget fognak nyújtani azáltal, hogy világos irányt mutatnak nekem az elkövetkezendő hónapokra. Mindezeket a kérdéseket illetően az elkövetkező hónapokban is szoros kapcsolatot szeretnék fenntartani a Parlamenttel. Tisztában vagyok a Parlament aktív szerepével, amelyet nem utolsósorban költségvetési hatóságként ebben a kérdésben játszik. Politikai szinten az Európai Parlament küldöttségei közvetlenül az izraeli Knesszettel és a Palesztin Törvényhozó Tanáccsal (PLC) működnek együtt. Múlt héten a Palesztin Törvényhozó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség a megszállt palesztin területekre látogatott és komoly aggodalommal számolt be az ott uralkodó helyzetről. Végezetül üdvözlöm a békefolyamattal foglalkozó parlamenti munkacsoport további működését, amely ezen a héten fog ismét ülésezni. Azért hívtak meg ma ide, hogy beszéljek a politikai munkánkról, valamint a kelet-jeruzsálemi helyzetről is. Ez a kérdés mély aggodalomra ad okot. Kelet-Jeruzsálem Ciszjordánia többi részével együtt megszállt terület. Az Európai Unió ellenzi a palesztin otthonok lerombolását, a palesztin családok kilakoltatását, az izraeli telepek létrehozását és az „elválasztó kerítés” nyomvonalát. Az EU politikai szinten, a diplomáciai csatornákon és a nyilvános nyilatkozatainkon keresztül kíván ezekre a kérdésekre megoldást találni. Gyakorlati, a Kelet-Jeruzsálemben élő palesztin lakosság támogatását célzó segítségnyújtással is javítani kívánjuk a helyzetet. 1200 tanterem hiányzik például a városban a palesztin gyermekek számára, így segítünk az oktatási létesítmények megerősítésében. Ezen kívül segítjük a palesztin kórházakat abban, hogy továbbra is működőképesek maradjanak, és sokat dolgozunk a városban élő palesztin fiatalokkal, akik a magas munkanélküliséggel és pszichológiai problémákkal küzdenek. Az EU eddig 4,6 millió euró értékben hajtott végre intézkedéseket Kelet-Jeruzsálemben. A gázai helyzet természetesen szintén aggodalomra ad okot. Következetesen a segélyek, a kereskedelem és a személyek szabad áramlására szólítottunk fel. A januári konfliktus óta mély aggodalomra adnak okot a Gázában élők mindennapi életkörülményei, az adományozók nem tudták megkezdeni az újjáépítési munkálatokat, és olyan súlyos problémák állnak fenn továbbra is, mint a tiszta ivóvíz hiánya. Izraelnek haladéktalanul újra meg kellene nyitnia az átkelőhelyeket, ami lehetővé tenné a magánszektor újraéledését, és csökkentené Gáza függőségét a segélyektől. Itt az ideje, hogy cselekedni kezdjünk és a Tanács következtetéseit a gyakorlatba is átültessük. Most azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan indíthatnánk el újra egy politikai folyamatot. Úgy tűnik, hogy az érintett felek még inkább eltávolodtak egymástól ahhoz, hogy megkezdjék a végjátékot. Hamarosan a térségbe fogok utazni, és legfőbb célom, hogy találkozzak a legfontosabb szereplőkkel, és hogy első kézből értesüljek arról, hogy az EU hogyan mozdíthatná elő a változást. Úgy vélem, mindannyian egyetértünk abban, hogy az átfogó és elsődleges cél az izraeli-palesztin tárgyalások újrakezdése – nem az öncélú tárgyalásoké, hanem a békemegállapodás elérését szolgáló és egy új fejezetet nyitó tárgyalásoké. Nem engedhetünk meg – és kétlem, hogy a térség megengedhetne magának – egy újabb eredménytelen tárgyalási fordulót. Évek óta folynak kisebb-nagyobb megszakításokkal tárgyalások, kezdve az 1993 szeptemberében Oslóban aláírt Elvi Nyilatkozattal. Ez 16 évvel ezelőtt volt. A tárgyalásoknak a nemzetközi jogra kellene épülniük, és tiszteletben kellene tartaniuk az előző megállapodásokat. Minden kérdésről tárgyalni kellene, ideértve Jeruzsálem mint jövőbeli közös főváros jogállását is. A tárgyalásokat egyeztetett időkereten belül és hatékony közvetítéssel kellene folytatni. Mind Izrael, mind pedig Palesztina részéről komoly elköteleződésre és politikai akaratra van szükség a komoly és valódi tárgyalások megkezdéséhez. Az Európai Unió mindkét felet segíti az elköteleződésben és támogatást nyújt a tárgyalások nehéz útján. Én azért vagyok itt, hogy biztosítsam Európa hatékony és harmonikus működését. Az Európai Unió következetesen támogatta mind Izraelt, mind pedig a palesztinokat azáltal, hogy időt és teret adott a kétoldalú tárgyalásoknak. Segítségünkkel a Palesztin Hatóság képes volt felépíteni a leendő palesztin állam intézményeit, és ezáltal szolgáltatásokat tud nyújtani az ott élőknek és megbízható szomszéddá vált a térségben. Ugyanakkor ma a palesztinok mind politikai, mind fizikai értelemben megosztottak. A hiteles tárgyalásokhoz erős és egységes palesztin partnerre van szükség. Izrael is csak nyerhet, nem pedig veszthet egy erős palesztin partnerrel. Izrael megtette az első lépést az új telepek létrehozásának ideiglenes és részleges befagyasztásával. Reméljük, hogy ez hozzá fog járulni az érdemi tárgyalások újrakezdéséhez. Az Egyesült Államok továbbra is nélkülözhetetlen és kulcsfontosságú szereplő a Közel-Keleten. A közel-keleti kérdésben ritkán voltak ennyire kedvezők az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti hatékony partnerség feltételei. Itt az ideje, hogy álláspontjaink és stratégiánk szoros koordinációjával valóra is váltsuk ezt. Az EU továbbra is támogatni fogja az Egyesült Államokat és együtt fog vele működni a Kvartett keretében. A Kvartettet újra meg kell erősíteni – a békefolyamat jelenlegi holtpontja ezt teszi szükségessé. A Kvartett biztosítani tudja azt az óvatos, de ugyanakkor dinamikus közvetítést, amelyre szükség van. A közel-keleti béke átfogó megoldást kíván. Mind Szíria, mind Libanon fontos szerephez jutnak ebben. Várjuk az arab békekezdeményezés végrehajtását. Ennek is a megoldás részét kell képeznie. Regionális és mindenkit bevonó megközelítést kell alkalmaznunk. Az izraeli-palesztin kétoldalú keretnek egy multilaterális keretrendszerrel kellene kiegészülnie."@hu11
"Signor Presidente, le conclusioni adottate dal Consiglio la settimana scorsa in merito al processo di pace in Medio Oriente sono ricche di significato. Illustrano in maniera chiara e determinata una posizione di principio su una serie di questioni fondamentali. Non indugerò sul contenuto delle conclusioni, né ripeterò quanto già affermato dalla presidenza. Spero solo che l’Unione, riaffermando i propri principi, sia riuscita ad aiutare i palestinesi a ritrovare un po’ di fiducia e la disponibilità a partecipare al processo di pace. Le conclusioni, ovviamente, saranno di grande aiuto anche per il mio incarico, offrendomi una guida chiara da seguire nei prossimi mesi. Nei prossimi mesi intendo rimanere in stretto contatto con il Parlamento su tutti questi temi. Sono consapevole del ruolo attivo svolto dal Parlamento, non per ultima nella sua veste di autorità di bilancio. A livello politico, le delegazioni parlamentari europee cooperano direttamente con i parlamenti locali: la Knesset israeliana e il Consiglio legislativo palestinese. La settimana scorsa la delegazione in visita presso il parlamento palestinese ha visitato i territori occupati, esprimendo grande preoccupazione in merito alla situazione. Accolgo infine con favore il proseguimento delle attività del gruppo di lavoro del Parlamento sul processo di pace, che si riunirà ancora questa settimana. Mi avete invitato oggi a parlare del nostro operato sul piano politico, ma anche della situazione a Gerusalemme est. Si tratta di una zona che desta grandi preoccupazioni essendo un territorio occupato, insieme al resto della Cisgiordania. L’Unione europea si oppone alla demolizione delle abitazioni palestinesi, all’espulsione delle famiglie palestinesi, alla costruzione di insediamenti israeliani e alla barriera di separazione. L’Unione europea sta affrontando questi argomenti dal punto di vista politico – attraverso i canali diplomatici e nell’ambito di dichiarazioni pubbliche – nonché in concreto, attraverso un’assistenza tesa ad aiutare la popolazione palestinese a Gerusalemme est. Mancano per esempio 1 200 aule per i bambini palestinesi che vivono in città e stiamo quindi offrendo il nostro contributo per potenziare le strutture scolastiche. Ci assicuriamo, inoltre, che gli ospedali palestinesi a Gerusalemme est rimangano operativi e siamo pienamente attivi con i giovani palestinesi della città, interessati da un elevato tasso di disoccupazione, nonché da problemi di ordine psicologico. Ad oggi, a Gerusalemme est, l’Unione europea sta portando avanti attività per un valore di 4,6 milioni di euro. Un altro aspetto che desta preoccupazione, ovviamente, è la situazione a Gaza. Abbiamo sempre richiesto che venga garantito un flusso costante di aiuti, merci e persone. Siamo profondamente preoccupati per le condizioni di vita quotidiane della popolazione di Gaza: dal conflitto di gennaio, i donatori non sono stati in grado di svolgere i lavori di ricostruzione e persistono gravi problemi, come per esempio la mancanza di acqua potabile. Israele deve riaprire i varchi immediatamente, in modo da riavviare il settore privato e rendere Gaza meno dipendente dagli aiuti esterni. E’ giunto il momento di passare all’azione e di mettere in pratica le conclusioni del Consiglio, anche attraverso una seria riflessione sulle modalità per riattivare un processo politico. Sembra che le due parti si siano ulteriormente allontanate da una soluzione finale. Mi recherò in visita nella regione a breve e il mio obiettivo prioritario consisterà nell’incontrare gli attori principali e vedere con i miei occhi in che modo l’Unione europea possa svolgere un ruolo chiave per attivare una dinamica di cambiamento. Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che la ripresa dei negoziati tra israeliani e palestinesi rappresenti la priorità generale numero uno. E non mi riferisco a negoziati vuoti di reale significato, ma a negoziati in grado di condurre a un accordo di pace e aprire una nuova pagina della storia. Non possiamo tollerare – e credo che nemmeno la regione possa tollerare – un'altra serie di negoziati infruttuosi. I negoziati sono stati avviati e interrotti a più riprese dalla Dichiarazione di principi di Oslo, firmata nel settembre 1993, ovvero 16 anni fa. I negoziati devono fondarsi sul diritto internazionale e sul rispetto dei precedenti accordi. Sul tavolo dovrebbero essere poste tutte le questioni di interesse, tra cui lo status di Gerusalemme come futura capitale condivisa. I negoziati devono inoltre svolgersi nel rispetto di una tempistica concordata, con una mediazione efficace. Abbiamo bisogno di vedere un impegno serio e una volontà politica, sia da parte di Israele sia della Palestina, di partecipare a negoziati seri e pregnanti. L’Unione europea è disposta ad aiutare entrambe le parti ad assumersi questo impegno, offrendo loro il sostegno necessario sulla difficile strada dei negoziati. Il mio compito consiste nel garantire che l’Europa agisca in maniera efficace e armonica. L’Unione europea ha sostenuto in maniera coerente sia Israele che la Palestina, concedendo loro tempo e spazio per colloqui bilaterali. La nostra assistenza ha consentito all’Autorità palestinese di costruire le istituzioni del futuro Stato della Palestina, che dovrà offrire servizi ai suoi cittadini ed essere un vicino affidabile nella regione. Oggi, però, i palestinesi sono divisi, sia politicamente che fisicamente. Per tenere negoziati credibili, è necessario avere un partner palestinese forte e unito, dal quale Israele deve trarre vantaggi e non perdere. Israele ha intrapreso un primo passo con il congelamento parziale e temporaneo degli insediamenti. Speriamo che questo gesto contribuisca alla ripresa di negoziati interessanti. Gli Stati Uniti rimangono un attore indispensabile e cruciale in Medio Oriente. Raramente si sono avute condizioni tanto buone per ottenere un’efficace collaborazione tra Stati Uniti e Unione europea sul fronte del Medio Oriente. E’ giunto il momento di trasformare questa collaborazione in realtà coordinando da vicino le nostre posizioni e strategie. L’Unione europea continuerà a sostenere e a collaborare da vicino con gli Stati Uniti attraverso il Quartetto, che ha però bisogno di nuovo vigore, come richiesto dall’attuale situazione di stallo nel processo di pace. Il Quartetto può offrire la mediazione attenta e dinamica di cui abbiamo bisogno. Per giungere alla pace in Medio Oriente è necessaria una soluzione globale, nella quale sia la Siria che il Libano hanno un ruolo importante da svolgere e devono essere parte della soluzione. Attendiamo con trepidazione l’attuazione dell’iniziativa di pace araba. Il nostro approccio dovrà essere di natura regionale e inclusiva, con un quadro multilaterale dovrebbe a completamento del quadro bilaterale israelo-palestinese."@it12
". – Pone pirmininke, praėjusią savaitę Taryba priėmė labai turiningas išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso. Šiose išvadose aiškiai ir kryptingai išdėstyta principinė pozicija daugeliu svarbių klausimų. Apie šias išvadas daug nekalbėsiu ir nekartosiu to, ką pasakė Tarybai pirmininkaujančios šalies atstovė. Pakaks pasakyti, kad aš viliuosi, jog dar kartą patvirtindami savo principus mes padėjome palestiniečiams susigrąžinti pasitikėjimą bei norą sugrįžti į taikos procesą. Šios aiškios išvados, žinoma, bus labai reikalingos ir man, jomis vadovausiuosi artimiausiais mėnesiais. Artimiausiais mėnesiais ketinu palaikyti glaudų ryšį su Parlamentu visais šiais klausimais. Aš suvokiu Parlamento atliekamą aktyvų vaidmenį, taip pat ir kaip valdžios institucijos, atsakingos už biudžetą. Politiniu lygmeniu EP delegacijos tiesiogiai bendradarbiauja su Izraelio Knesetu bei Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba (PĮLT). Praėjusią savaitę Delegacija ryšiams su PĮLT lankėsi okupuotose Palestinos teritorijose ir pranešė esanti itin susirūpinusi dėl padėties vietoje. Galiausiai aš džiaugiuosi, kad Parlamento darbo grupė taikos proceso klausimams tęsia darbą ir šią savaitę vėl rinksis posėdžiauti. Buvau pakviesta čia šiandien pakalbėti apie mūsų politinį darbą, bet taip pat ir apie padėtį rytų Jeruzalėje. Tai – didelį susirūpinimą kelianti sritis. Rytų Jeruzalė, kartu su likusia Vakarų Kranto dalimi, yra okupuota teritorija. ES prieštarauja palestiniečių namų griovimui, palestiniečių šeimų išvarymui, izraeliečių gyvenviečių statyboms bei „skiriamojo atitvaro“ tiesimui. Šiuos klausimus ES kelia politiniu lygmeniu, naudodama diplomatinius kanalus bei savo viešuose pareiškimuose. Dėmesį šiai padėčiai taip pat rodome teikdami praktinę pagalbą, kuria siekiame remti Palestinos gyventojus rytų Jeruzalėje. Antai Palestinos vaikams mieste trūksta 1 200 klasių, tad mes padedame gerinti ugdymo įstaigų sąlygas. Be to, sudarome sąlygas tinkamai veikti palestiniečių ligoninėms rytų Jeruzalėje, taip pat mieste daug dirbame su Palestinos jaunimu, kurio padėtis sunki dėl aukšto nedarbo lygio ir psichologinių problemų. Šiuo metu rytų Jeruzalėje ES įgyvendinamų projektų vertė siekia 4,6 mln. EUR. Kitas mūsų susirūpinimo objektas yra, žinoma, padėtis Gazos ruože. Nuosekliai raginome sudaryti sąlygas pagalbos srautui, prekybai ir asmenų judėjimui. Didelį susirūpinimą mums kelia Gazos žmonių kasdienio gyvenimo sąlygos: nuo sausio mėn. įsiplieskusio konflikto pradžios šalys donorės negalėjo vykdyti atstatymo darbų, lieka neišspręstų rimtų problemų, kaip antai švaraus geriamojo vandens stygius. Izraelis privalo nedelsdamas atverti sienos kirtimo vietas, kad būtų įmanoma atgaivinti privatųjį sektorių bei mažinti Gazos ruožo priklausomybę nuo išorės pagalbos. Dabar pats metas imtis veiksmų ir Tarybos išvadas įgyvendinti praktiškai. Privalome apgalvoti, kaip galime išjudinti iš mirties taško politinį procesą. Susitarimo dėl galutinio sprendimo atžvilgiu atrodo, kad šalys tapo dar labiau nesutaikomos. Netrukus vyksiu į šį regioną – mano pagrindinis tikslas bus susitikti su pagrindiniais veikėjais ir netarpiškai įvertinti, ką ES turi daryti, kad būtų ta jėga, kuri paskatintų permainas. Manau, visi sutariame, kad Izraelio ir Palestinos derybų atgaivinimas yra bendras ir visus kitus pranokstantis prioritetas – ne derybų dėl derybų, bet tokių derybų, kurios leistų pasiekti taikos sutarimą ir atversti naują puslapį. Mes negalime – ir abejoju, ar galėtų pats regionas, – toleruoti dar vieną bevaisių derybų ratą. Derybos su pertrūkiais vyko keletą metų po to, kai 1993 m. rugsėjo mėn. buvo pasirašyta Oslo principų deklaracija. Tai įvyko prieš 16 metų. Derybos turi būti grindžiamos tarptautine teise ir turi būti paisoma ankstesnių susitarimų. Visi klausimai privalo būti ant derybų stalo, tarp jų ir Jeruzalės, kaip būsimos bendros sostinės, statuso klausimas. Be to, jos turi vykti susitarus dėl laiko termino, pasitelkus veiksmingus tarpininkus. Svarbu matyti rimtą įsipareigojimą bei politinę valią – tiek Izraelio, tiek Palestinos – tęsti rimtas ir sąžiningas derybas. Europos Sąjunga pasirengusi padėti abiem šalims imtis tokios atsakomybės bei pasirengusi teikti paramą sunkiame derybų kelyje. Esu čia, kad užtikrinčiau veiksmingą ir darnų Europos veikimą šiame procese. ES nuosekliai rėmė tiek Izraelį, tiek palestiniečius, suteikdama jiems laiko ir erdvės derėtis dvišalėse derybose. Mūsų pagalba leido Palestinos valdžiai įkurti būsimosios Palestinos valstybės institucijas, kad galėtų teikti paslaugas savo žmonėms bei būti patikima kaimynė regione. Tačiau šiandien palestiniečiai yra susiskaldę tiek politiškai, tiek fiziškai. Patikimoms deryboms reikia stiprios ir susivienijusios Palestinos, kaip derybų partnerės. Izraelis dėl to anaiptol nepralaimi, priešingai: jam naudinga turėti stiprų derybų partnerį. Izraelis žengė pirmąjį žingsnį laikinai ir iš dalies pristabdydamas naujakurių kėlimąsi. Mes viliamės, kad tai taps vienu iš veiksnių, leisiančių atgaivinti konstruktyvias derybas. JAV tebėra nepamainomas ir labai svarbus veikėjas Artimuosiuose Rytuose. Aplinkybės veiksmingai ES ir JAV partnerystei Artimųjų Rytų procese šiuo metu kaip reta palankios. Metas pasinaudoti šia proga glaudžiai derinant mūsų pozicijas ir strategijas. ES toliau rems ir glaudžiai bendradarbiaus su JAV diplomatiniame ketverte. Ketvertui reikia naujo postūmio – jo ieškoti verčia dabartinė taikos proceso aklavietė. Ketvertas gali užtikrinti labai reikalingą tarpininkavimą – kruopštų, bet dinamišką. Taikai Artimuosiuose Rytuose reikia visa apimančio sprendimo. Tiek Sirijos, tiek Libano vaidmuo čia yra labai svarbus. Mes tikimės Arabų taikos iniciatyvos įgyvendinimo. Jos turi tapti sprendimo dalyvėmis. Mūsų perspektyva privalo būti regioninė, įtraukianti visas suinteresuotąsias šalis. Daugiašalis formatas turi papildyti dvišalį Izraelio ir Palestinos derybų formatą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pagājušajā nedēļā Padome pieņēma patiešām nozīmīgus secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu. Tie skaidri un noteikti pauž pamatotu nostāju attiecībā uz vairākiem būtiskiem jautājumiem. Es nekavēšos pie secinājumiem un neatkārtošu prezidentūras pārstāves teikto. Pietiks, ja pateikšu, ka es ceru, ka, apstiprinot mūsu principus, mēs, iespējams, palīdzējām dažiem palestīniešiem atgūt pārliecību un vēlmi iesaistīties miera procesā. Secinājumi, protams, būs liels atbalsts arī man, sniedzot skaidras norādes turpmākajos mēnešos. Turpmākajos mēnešos esmu iecerējusi turpināt cieši sadarboties ar Parlamentu saistībā ar šiem jautājumiem. Es apzinos, ka Parlamentam ir liela nozīme, nemaz jau nerunājot par tā kā budžeta lēmējiestādes pilnvarām. Politiskā līmenī Eiropas Parlamenta delegācijas tieši sadarbojas ar Izraēlas un Palestīnas Likumdošanas padomi (PLP). Pagājušā nedēļā PLP apmeklēja okupētās Palestīnas teritorijas un satraukti ziņoja par situāciju uz vietas. Nobeigumā vēlos teikt, ka atzinīgi vērtēju Parlamenta darba grupas darbības turpināšanos saistībā ar miera procesu, kas atkal tiksies nākamajā nedēļā. Jūs mani šodien uzaicinājāt runāt ne tikai par mūsu politisko darbību, bet arī par situāciju Austrumjeruzalemē. Šis jautājums mūs patiešām satrauc. Austrumjeruzaleme tāpat kā Jordānas rietumkrasts ir okupēta teritorija. Eiropas Savienība iebilst pret palestīniešu māju nojaukšanu, palestīniešu ģimeņu padzīšanu no mājām, izraēliešu apdzīvoto vietu attīstīšanu un „atdalīšanas sienas” būvniecību. Eiropas Savienība risina šos jautājumus politiskā līmenī, izmantojot diplomātiskos kanālus un sniedzot publiskus paziņojumus. Mēs risinām šo situāciju, sniedzot arī praktisku palīdzību palestīniešiem Austrumjeruzalemē. Piemēram, pilsētā trūkst 1200 klašu palestīniešu bērniem, tāpēc mēs palīdzam nodrošināt mācību iespējas. Turklāt mēs nodrošinām palestīniešu slimnīcu darbību Austrumjeruzalemē, un mēs daudz strādājam saistībā ar palestīniešu jauniešiem pilsētā, kas cieš no augstā bezdarba līmeņa un psiholoģiskām problēmām. Līdz šim Eiropas Savienība Austrumjeruzalemē ir īstenojusi pasākumus, ieguldot 4,6 miljonus eiro. Mūs, protams, satrauc arī situācija Gazas sektorā. Mēs nepārtraukti aicinām atļaut palīdzības, tirdzniecības un personu plūsmu. Mēs esam patiešām noraizējušies par Gazas sektora iedzīvotāju dzīves apstākļiem — kopš janvāra konflikta palīdzības sniedzējiem nav bijis iespējams veikt būvdarbus, un pastāv vairākas būtiskas problēmas, piemēram, tīra dzeramā ūdens trūkums. Izraēlai nekavējoties būtu jāatver robežas šķērsošanas punkti, kas ļautu atjaunot privātā sektora darbību un mazinātu Gazas sektora atkarību no palīdzības. Ir pienācis laiks ķerties pie darbiem un īstenot Padomes secinājumus praksē. Patlaban mums ir jādomā par to, kā no jauna iekustināt politisko procesu. Tā vien šķiet, ka attiecībā uz vienošanos par galīgo risinājumu abas puses ir vēl vairāk attālinājušās. Es drīzumā došos uz šo reģionu, un mans svarīgākais mērķis būs tikties ar galvenajiem procesa dalībniekiem un, pirmām kārtām, novērtēt, kā Eiropas Savienība var veicināt pārmaiņas. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka visaptveroša un būtiska prioritāte ir atjaunot Izraēlas un Palestīnas sarunas — nevis sarunas sarunu dēļ, bet gan sarunas, lai panāktu vienošanos par mieru un beidzot pāršķirtu lappusi. Mēs nevaram — un, neapšaubāmi, arī reģions nevar — pieļaut, ka tiktu īstenota vēl viena neauglīgu sarunu kārtu. Sarunas ar pārtraukumiem notiek jau vairākus gadus kopš Oslo Principu deklarācijas parakstīšanas 1993. gada septembrī. Tas notika pirms 16 gadiem. Sarunām jābūt balstītām uz starptautiskajām tiesībām un iepriekš noslēgtām vienošanām. Atklāti būtu jārunā par visiem jautājumiem, tostarp Jeruzalemes kā nākotnes kopīgās galvaspilsētas statusu. Turklāt sarunām būtu jānotiek saskaņotā termiņā, īstenojot efektīvus starpniecības pasākumus. Mēs vēlamies redzēt nopietnu apņemšanos un politisko gribu gan no Izraēlas, gan arī Palestīnas puses iesaistīties nopietnās un patiesās sarunās. Eiropas Savienība ir gatava palīdzēt abām pusēm uzņemties šādas saistības un piedāvāt tām savu atbalstu sarežģītajā sarunu ceļā. Es esmu gatava nodrošināt, lai Eiropa strādātu efektīvi un saskaņoti. Eiropas Savienība ir ilgstoši atbalstījusi gan Izraēlu, gan arī Palestīnu, dodot tām laiku un piedāvājot telpu divpusējām sarunām. Mūsu sniegtā palīdzība nodrošināja Palestīnas pašpārvaldei iespēju veidot nākotnes Palestīnas valsts iestādes, lai tā varētu sniegt pakalpojumus saviem iedzīvotājiem un būt uzticama kaimiņvalsts reģionā. Šodien diemžēl palestīnieši ir šķirti gan politiski, gan arī fiziski. Lai sarunas būtu ticamas, Palestīnai kā partnerei jābūt spēcīgai un vienotai. Palestīna kā spēcīga partnere būs Izraēlas ieguvums, nevis zaudējums. Izraēla ir spērusi pirmo soli, lai daļēji un uz laiku iesaldētu apdzīvotu vietu attīstību. Mēs ceram, tas veicinās būtisko sarunu atsākšanu. ASV joprojām ir neaizvietojama un ļoti nozīmīga dalībniece Tuvo Austrumu procesā. Priekšnosacījumi efektīvai ES un ASV partnerībai Tuvajos Austrumos reti kad ir bijuši tik labvēlīgi. Ir pienācis laiks izmantot šo situāciju, rūpīgi saskaņojot mūsu nostājas un stratēģiju. Eiropas Savienība turpinās atbalstīt un cieši sadarboties ar ASV ar Četrinieka starpniecību. Četriniekam ir vajadzīga jauna iedvesma, jo miera process ir nonācis strupceļā. Četrinieks var nodrošināt piesardzīgu, tomēr tajā pašā laikā dinamisku starpniecību, kas ir tik nepieciešama. Lai nodrošinātu mieru Tuvajos Austrumos ir vajadzīgs visaptverošs risinājums. gan Sīrijai, gan arī Libānai ir liela nozīme. Mēs ar nepacietību gaidām tā saukto „Arābu miera iniciatīvu”. Arābu valstīm jākļūst par daļu no risinājuma. Mūsu pieejai jābūt reģionālai un iekļaujošai. Daudzpusējai platformai būtu jāpapildina Izraēlas un Palestīnas divpusējā platforma."@lv13
"Mr President, the Council adopted very substantive conclusions on the Middle East peace process last week. These set out a principled position on a number of crucial issues in a clear and determined manner. I will not dwell on the conclusions or repeat what the Presidency has said. Suffice to say that in reaffirming our principles I hope we may have helped restore some Palestinian confidence and willingness to enter into the peace process. The conclusions, of course, will also be of great help to me, in providing me with a clear steer for the months to come. In the coming months, I intend to remain in close contact with Parliament on all these issues. I am aware of the active role Parliament plays, not least in its capacity as budgetary authority. At political level, the EP delegations work directly with the Israeli Knesset and the Palestinian Legislative Council (PLC). Last week the Delegation to the PLC visited the occupied Palestinian territories and reported with great concern on the situation on the ground. Finally, I welcome the continuation of Parliament’s working group on the peace process, which will meet again this week. You have invited me here today to talk about our political work, but also about the situation in East Jerusalem. This is an area of deep concern. East Jerusalem is occupied territory, together with the rest of the West Bank. The EU is opposed to the demolition of Palestinian homes, the eviction of Palestinian families, the construction of Israeli settlements and the route of the ‘separation barrier’. The EU is addressing these issues at political level, through diplomatic channels and in our public statements. We are also addressing the situation through practical assistance, aimed at supporting the Palestinian population in East Jerusalem. For example, there is a lack of 1 200 classrooms for Palestinian children in the city, so we are helping to reinforce education facilities. In addition we enable Palestinian hospitals in East Jerusalem to remain viable and we do a lot of work with Palestinian young people in the city, who suffer from high rates of unemployment and psychological problems. To date in East Jerusalem the EU is implementing activities costing EUR 4.6 million. Another aspect of concern, of course, is the situation in Gaza. We have consistently called for the flow of aid, trade and persons. We are deeply concerned about the daily living conditions of the Gazan people: since the January conflict, donors have not been able to do reconstruction work and serious issues persist like the lack of clean drinking water. Israel should reopen the crossings without delay, which would allow a revival of the private sector and a reduction of Gaza’s aid dependency. It is now time to move to action and put the Council conclusions into practice. We now need to think about how we can re-engage a political process. The two sides appear to have strayed further apart, in terms of engaging on an end game. I will be travelling to the region shortly and my main objective will be to meet the main actors and see first hand how the EU can be a force for change. I believe we all agree with the overall and overriding priority of a resumption of Israeli-Palestinian negotiations – not negotiations for negotiations’ sake, but negotiations to achieve a peace deal and turn the page. We cannot – nor, I doubt, can the region – tolerate another round of fruitless negotiations. Negotiations have taken place on and off for several years starting with the Oslo Declaration of Principles signed in September 1993. That was 16 years ago. Negotiations should be based on international law and respect previous agreements. All issues should be on the table including the status of Jerusalem as the future shared capital. They should also take place within an agreed time-frame with effective mediation. We need to see a serious commitment and the political will from both Israel and Palestine to engage in serious and genuine negotiations. The European Union is there to help both parties take that engagement and offer them support on the difficult road of negotiations. I am here to make sure Europe works effectively and harmoniously. The EU has consistently supported both Israel and the Palestinians by giving them the time and space to negotiate bilaterally. Our assistance has enabled the Palestinian Authority to build the institutions of the future state of Palestine, so that it can deliver services to its people and be a reliable neighbour in the region. Today, however, the Palestinians are divided both politically and physically. Credible negotiations require a strong and united Palestinian partner. Israel stands to gain, not lose, from a strong Palestinian partner. Israel has taken a first step with its temporary and partial settlement freeze. We hope this will contribute towards a resumption of meaningful negotiations. The US remains an indispensable and crucial actor in the Middle East. Conditions for an effective EU-US partnership on the Middle East have rarely been as good. It is time to turn this into a reality by closely coordinating our positions and strategy. The EU will continue to support and work closely with the US via the Quartet. The Quartet needs reinvigoration – the current stalemate in the peace process demands it. The Quartet can provide the careful yet dynamic mediation that is required. Peace in the Middle East requires a comprehensive solution. Both Syria and Lebanon have an important role to play. We look forward to the implementation of the Arab Peace Initiative. They should be part of the solution. Our approach should be regional and inclusive. A multilateral framework should complement the Israeli-Palestinian bilateral framework."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de Raad heeft vorige week zeer substantiële conclusies over het vredesproces in het Midden-Oosten aangenomen. Daarin wordt op een duidelijke en vastberaden manier een op beginselen gebaseerd standpunt over een aantal cruciale kwesties uiteengezet. Ik zal niet uitweiden over de conclusies of herhalen wat het voorzitterschap heeft gezegd. Ik beperk me ertoe te zeggen dat we, naar ik hoop, door het opnieuw bevestigen van onze beginselen misschien hebben geholpen om het vertrouwen van de Palestijnen en hun bereidheid aan het vredesproces deel te nemen weer enigszins te herstellen. De conclusies zullen natuurlijk ook een grote steun voor mij zijn, doordat ze mij een duidelijke koers voor de komende maanden verschaffen. Het is mijn bedoeling om de komende maanden nauw contact met het Parlement over al deze zaken te houden. Ik ben me bewust van de actieve rol die het Parlement hierin speelt, niet in het minst vanwege zijn functie als begrotingsautoriteit. Op politiek niveau werken de delegaties van het Europees Parlement rechtstreeks met de Israëlische Knesset en de Palestijnse Wetgevende Raad (PLC). Vorige week heeft de delegatie naar de PLC de bezette Palestijnse gebieden bezocht en grote bezorgdheid geuit over de situatie ter plekke. Tot slot wil ik zeggen dat ik blij ben met de voortzetting van de werkgroep van het Parlement over het vredesproces, die deze week weer bijeen zal komen. U hebt mij hier vandaag uitgenodigd om te spreken over onze politieke werkzaamheden, maar ook over de situatie in Oost-Jeruzalem. Dit is een gebied dat bijzonder veel zorgen baart. Oost-Jeruzalem behoort, samen met de rest van de Westelijke Jordaanoever, tot het bezette gebied. De EU is tegen het slopen van Palestijnse woningen, het uitzetten van Palestijnse gezinnen, het bouwen van Israëlische nederzettingen en het traject van de ‘afscheidingsmuur’. De EU pakt deze kwesties aan op politiek niveau, via diplomatieke kanalen en in onze openbare verklaringen. We pakken de situatie ook aan door middel van praktische hulp, die gericht is op het ondersteunen van de Palestijnse bevolking in Oost-Jeruzalem. Zo is er bijvoorbeeld een tekort aan 1 200 klaslokalen voor Palestijnse kinderen in de stad, en daarom helpen we de voorzieningen voor het onderwijs te versterken. Daarnaast maken we het voor Palestijnse ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem mogelijk rendabel te blijven, en werken we veel met Palestijnse jongeren in de stad die met hoge werkeloosheidscijfers en psychologische problemen te kampen hebben. Tot nu toe ontplooit de EU in Oost-Jeruzalem activiteiten die 4,6 miljoen euro kosten. Een ander zorgwekkend aspect is uiteraard de situatie in Gaza. Wij hebben er voortdurend toe opgeroepen de hulpverlening en het handels- en personenverkeer vrij te laten plaatsvinden. We maken ons grote zorgen over de dagelijkse leefomstandigheden van de mensen in Gaza: sinds het conflict in januari zijn donoren niet in staat geweest herstelwerkzaamheden uit te voeren, terwijl er ernstige problemen blijven bestaan, zoals het gebrek aan schoon drinkwater. Israël moet de grensovergangen zo spoedig mogelijk weer openen, zodat de particuliere sector weer kan opbloeien en Gaza minder afhankelijk van hulp wordt. Het is nu tijd om tot actie over te gaan en de conclusies van de Raad in praktijk te brengen. We moeten nu nadenken over hoe we het politieke proces weer in werking kunnen stellen. Voor wat betreft het engagement voor de eindfase blijken de twee partijen nog meer van elkaar verwijderd te zijn geraakt. Ik ga de regio binnenkort bezoeken, en mijn voornaamste doelstelling zal zijn de hoofdrolspelers te ontmoeten en uit eerste hand vast te stellen hoe de EU een kracht kan zijn om verandering te bewerkstelligen. Ik denk dat we het allemaal eens zijn met de algemene en allergrootste prioriteit dat de Israëlische-Palestijnse onderhandelingen moeten worden hervat – geen onderhandelingen omwille van onderhandelingen, maar onderhandelingen om een vredesakkoord te bereiken en de bladzijde om te slaan. Wij, en volgens mij ook de regio, kunnen niet nog een ronde van niets opleverende onderhandelingen dulden. Gedurende een aantal jaren hebben er bij tijd en wijlen onderhandelingen plaatsgevonden. Die begonnen met de in september 1993 ondertekende Oslo-akkoorden. Dat was zestien jaar geleden. De onderhandelingen moeten gebaseerd zijn op het internationaal recht en eerdere akkoorden eerbiedigen. Alle punten moeten behandeld worden, ook de status van Jeruzalem als toekomstige gezamenlijke hoofdstad. De onderhandelingen moeten ook plaatsvinden binnen een overeengekomen tijdschema en met effectieve bemiddeling. We moeten een serieus engagement en politieke wil zien van zowel Israël als de Palestijnen opdat er serieuze en daadwerkelijke onderhandelingen kunnen worden gevoerd. De Europese Unie is er om beide partijen hierbij te helpen en hun ondersteuning te bieden op de moeizame weg van onderhandelingen. Ik ben hier om ervoor te zorgen dat Europa effectief en harmonieus werkzaam zal zijn. De EU heeft zowel Israël als de Palestijnen voortdurend ondersteund door hun ruimte en tijd te geven voor bilaterale onderhandelingen. Onze hulp heeft de Palestijnse Autoriteit in staat gesteld de instellingen van de toekomstige staat Palestina op te bouwen, zodat het zijn bevolking diensten kan bieden en een betrouwbaar buurland in de regio kan zijn. Tegenwoordig zijn de Palestijnen echter zowel op het politieke als op het fysieke vlak verdeeld. Geloofwaardige onderhandelingen vereisen een sterke en verenigde Palestijnse partner. Israël zal alleen maar voordeel, en geen nadeel hebben bij een sterke Palestijnse partner. Israël heeft met zijn tijdelijke en gedeeltelijke stop op het bouwen van nederzettingen een eerste stap gezet. We hopen dat dit zal bijdragen aan een hervatting van zinvolle onderhandelingen. De VS blijven in het Midden-Oosten een onmisbare en cruciale rol spelen. De voorwaarden voor een effectieve samenwerking tussen de EU en de VS met betrekking tot het Midden-Oosten zijn zelden zo gunstig geweest als nu. Het is tijd om deze te verwezenlijken door onze standpunten en strategie nauw op elkaar te laten aansluiten. De EU zal doorgaan met steun aan en nauwe samenwerking met de VS door middel van het Kwartet. Het Kwartet moet nieuw leven ingeblazen worden; de huidige impasse in het vredesproces maakt dat noodzakelijk. Het Kwartet kan de behoedzame, maar dynamische bemiddeling verschaffen die benodigd is. Om vrede in het Midden-Oosten te bereiken is een alomvattende oplossing nodig. Zowel Syrië als Libanon hebben daar een belangrijke rol in te spelen. We zien uit naar de tenuitvoerlegging van het Arabische vredesinitiatief. Zij moeten deel uitmaken van de oplossing. Onze benadering moet regionaal en inclusief zijn. Een multilateraal kader zou het Israëlische-Palestijnse bilaterale kader moeten aanvullen."@nl3
"Panie przewodniczący! W zeszłym tygodniu Rada przyjęła bardzo istotne konkluzje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Przejrzyście i dobitnie określają one pryncypialne stanowisko w krytycznych kwestiach. Nie będę rozwodzić się o konkluzjach ani powtarzać tego, co powiedziała przedstawicielka prezydencji. Dość powiedzieć, że ugruntowując nasze zasady, pomogliśmy nieco – mam nadzieję – przywrócić palestyńskie zaufanie oraz wolę przystąpienia do procesu pokojowego. Konkluzje te przysłużyły się również bardzo mocno mnie samej, wyznaczając pewny kurs na kolejne miesiące. W nadchodzących miesiącach zamierzam pozostać w ścisłym kontakcie z Parlamentem, jeżeli chodzi o te kwestie. Mam świadomość czynnej roli, jaką odgrywa Parlament, nie tylko w ramach kompetencji budżetowych. Delegacje Parlamentu bezpośrednio współpracują na szczeblu politycznym z izraelskim Knessetem oraz Palestyńską Radą Legislacyjną. Tydzień temu delegacja Palestyńskiej Rady Legislacyjnej odwiedziła okupowane terytoria palestyńskie i z wielkim niepokojem raportowała o sytuacji w terenie. Wreszcie ucieszyła mnie wieść o kontynuacji parlamentarnej prac grupy roboczej ds. procesu pokojowego, z którą spotkam się w tym tygodniu. Zaprosiliście mnie tu, by pomówić o naszej pracy politycznej, ale również o sytuacji we Wschodniej Jerozolimie. Ta kwestia budzi głęboki niepokój. Wschodnia Jerozolima wraz z resztą Zachodniego Brzegu Jordanu stanowi terytorium okupowane. UE jest przeciwna burzeniu domostw Palestyńczyków, wysiedlaniu palestyńskich rodzin, budowie izraelskich osiedli i przebiegowi bariery separacyjnej. UE zajmuje się tymi sprawami na szczeblu politycznym, poprzez kanały dyplomatyczne oraz nasze publiczne oświadczenia. Nasze działania w tej sytuacji polegają również na praktycznej pomocy na rzecz ludności palestyńskiej we Wschodniej Jerozolimie. Przykładowo w mieście jest niedobór 1200 klas dla palestyńskich dzieci, pomagamy zatem rozwijać placówki edukacyjne. Ponadto dbamy o funkcjonowanie szpitali palestyńskich we Wschodniej Jerozolimie oraz sporo pracujemy z palestyńską młodzieżą w mieście cierpiącą z powodu wysokiego bezrobocia i problemów natury psychologicznej. Do dziś we Wschodniej Jerozolimie UE prowadzi działania kosztujące 4,6 miliona euro. Inny niepokojący aspekt to oczywiście sytuacja w Gazie. Konsekwentnie wzywaliśmy do otwarcia przepływu pomocy humanitarnej, towarów i osób. Głęboko niepokoją nas warunki codziennego bytowania mieszkańców Gazy: od styczniowego konfliktu donatorzy nie mieli możliwości przeprowadzenia odbudowy i występują tam poważne problemy, takie jak brak czystej wody pitnej. Izrael powinien bezzwłocznie otworzyć przejścia, co umożliwi ożywienie sektora prywatnego oraz ograniczy zależność Gazy od pomocy. Czas teraz przystąpić do działania i wcielić w życie konkluzje Rady. Musimy zastanowić się, jak możemy ponownie pobudzić proces polityczny. Wydaje się, że obie strony bardziej pobłądziły na drodze do finału. Wkrótce udam się w ten region, by spotkać się z głównymi graczami i dowiem się z pierwszej ręki, jak UE może zdopingować strony do zmiany. Żywię przekonanie, że wszyscy zgadzamy się co do ogólnego i nadrzędnego priorytetu wznowienia negocjacji izraelsko-palestyńskich – nie negocjacji dla zasady a negocjacji w celu zaprowadzenia pokoju, ładu i zamknięcia dotychczasowego rozdziału. Nie zniesiemy kolejnej rundy bezowocnych negocjacji. Nie sądzę, że zniesie ją region. Przez lata kilkakrotnie uruchamiano i wstrzymywano negocjacje, począwszy od deklaracji zasad z Oslo podpisanej we wrześniu 1993 roku, 16 lat temu. Negocjacje winny przebiegać na podstawie prawa międzynarodowego i przy poszanowaniu poprzednich porozumień. W puli powinny znaleźć się wszystkie kwestie, w tym status Jerozolimy jako przyszłej wspólnej stolicy. Powinny one przebiegać według ustalonego harmonogramu, przy skutecznej mediacji. Musimy zobaczyć poważne zaangażowanie oraz wolę polityczną przystąpienia do poważnych i rzeczywistych negocjacji zarówno ze strony Izraela jak i Palestyny. Unia Europejska ma pomóc stronom zaangażować się oraz zaoferować wsparcie w toku niełatwych negocjacji. Jestem tu, aby zapewnić skuteczne i harmonijne działanie Europy. UE konsekwentnie wspierała zarówno Izrael, jak i Palestyńczyków, dając im czas i stwarzając miejsce na dwustronne negocjacje. Dzięki naszej pomocy Autonomia Palestyńska zyskała możność tworzenia instytucji przyszłego państwa Palestyny, aby mogło ono świadczyć usługi dla ludności oraz być wiarygodnym sąsiadem w regionie. Dziś jednak Palestyńczycy są podzieleni politycznie i fizycznie. Do rzetelnych negocjacji potrzebny jest silny i zjednoczony palestyński partner. Od takiego silnego partnera Izrael może tylko zyskać, a nie stracić. Izrael wykonał pierwszy krok tymczasowo i częściowo wstrzymując akcję osiedleniową. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do wznowienia rzeczowych negocjacji. Stany Zjednoczone pozostają niezastąpionym i kluczowym graczem na Bliskim Wschodzie. Warunki skutecznego partnerstwa euroamerykańskiego na Bliskim Wschodzie rzadko bywały tak dobre. Czas to urzeczywistnić poprzez ścisłą koordynację naszych stanowisk i strategii. UE będzie nadal wspierać USA i ściśle współpracować w ramach kwartetu bliskowschodniego. Kwartet potrzebuje ożywienia – wymaga tego aktualny impas w procesie pokojowym. Kwartet może zapewnić potrzebną ostrożną, ale dynamiczną mediację. Pokój na Bliskim Wschodzie wymaga kompleksowych rozwiązań. Ważne role do odegrania mają Syria i Liban. Oczekujemy na uruchomienie arabskiej inicjatywy pokojowej. Powinna stanowić ona część rozwiązania. Nasze podejście powinno być regionalne i kompleksowe. Izraelsko-palestyńskie dwustronne ramy porozumienia winny zostać uzupełnione o ramy wielostronne."@pl16
"Senhor Presidente, o Conselho aprovou conclusões muito substantivas sobre o processo de paz no Médio Oriente na semana passada. Estas estabelecem uma posição de princípio numa série de questões fundamentais de forma clara e determinada. Não irei alongar-me sobre as conclusões nem vou repetir o que a Presidência disse. Limitar-me-ei a dizer que, ao reafirmarmos os nossos princípios, espero que tenhamos ajudado a restaurar a confiança e a vontade dos palestinianos de encetar o processo de paz. As conclusões, evidentemente, serão também uma grande ajuda para mim, ao fornecerem-me uma orientação clara para os próximos meses. Nos próximos meses, tenciono continuar em contacto estreito com o Parlamento em todas estas questões. Estou ciente do papel activo desempenhado pelo Parlamento, nomeadamente na sua qualidade de autoridade orçamental. A nível político, as delegações do PE trabalham directamente com o Knesset israelita e com o Conselho Legislativo da Palestina (CLP). Na semana passada, a delegação ao CLP visitou os Territórios Palestinianos Ocupados e descreveu com grande preocupação a situação no terreno. Finalmente, congratulo-me com a continuação do grupo de trabalho do Parlamento sobre o processo de paz, que se reunirá novamente esta semana. Convidaram-me a estar aqui hoje para falar do nosso trabalho político, mas também sobre a situação em Jerusalém Oriental. Este é um assunto de profunda preocupação. Jerusalém Oriental é um território ocupado, juntamente com o resto da Cisjordânia. A UE opõe-se à demolição de casas palestinianas, ao despejo de famílias palestinianas, à construção de colonatos israelitas e ao traçado da "barreira de separação". A UE está a tratar estas questões a nível político, através de canais diplomáticos e nas nossas declarações públicas. Estamos também a actuar por meio da prestação de assistência prática, a fim de apoiar a população palestiniana de Jerusalém Oriental. Por exemplo, há falta de 1 200 salas de aula para as crianças palestinianas na cidade, pelo que estamos a ajudar a reforçar as estruturas de ensino. Além disso, permitimos que os hospitais palestinianos de Jerusalém Oriental continuem em funcionamento e desenvolvemos muitas actividades com jovens palestinianos vítimas da elevada taxa de desemprego e de problemas psicológicos. Até à data, em Jerusalém Oriental, a UE está a executar actividades cujo montante se eleva a 4,6 milhões de euros. Outro motivo de preocupação, evidentemente, é a situação em Gaza. Apelámos repetidamente à circulação da ajuda, das mercadorias e das pessoas. Estamos profundamente preocupados com as condições de vida diárias da população de Gaza: desde o conflito de Janeiro, os doadores não têm podido realizar o trabalho de reconstrução e persistem problemas graves, como a falta de água potável. Israel deveria reabrir os postos de passagem sem demora, o que permitiria reanimar o sector privado e reduzir a dependência de Gaza da ajuda internacional. Agora é tempo de agir e de pôr as conclusões do Conselho em prática. Temos de equacionar como podemos reatar o processo político. Os dois lados parecem ter-se afastado ainda mais, no que se refere à participação num fim de jogo. Deslocar-me-ei à região em breve e o meu principal objectivo será reunir com os principais actores e avaliar, em primeira mão, de que forma a UE pode ser uma força de mudança. Creio que todos concordamos com a prioridade principal e máxima de um reatamento das negociações israelo-palestinianas – não negociações vazias, mas negociações para alcançar um acordo de paz e virar a página. Não podemos, e duvido que a região possa, tolerar outra ronda de negociações infrutíferas. As negociações realizam-se intermitentemente há vários anos, desde a Declaração de Princípios de Oslo, assinada em Setembro de 1993. Isso foi há 16 anos. As negociações devem assentar no direito internacional e na observância dos acordos anteriores. Todas as questões devem estar em cima da mesa, incluindo o estatuto de Jerusalém enquanto futura capital partilhada. As negociações devem também ter lugar dentro de um calendário acordado e mediante uma mediação eficaz. Israel e a Palestina devem mostrar um compromisso sério e vontade política de tomar parte em negociações sérias e genuínas. A União Europeia está lá para ajudar ambas as partes a assumirem esse compromisso e para as apoiar no difícil caminho das negociações. Estou aqui para garantir que a Europa trabalha de forma eficaz e harmoniosa. A UE tem prestado um apoio constante a Israel e aos palestinianos, concedendo-lhes tempo e espaço para negociarem bilateralmente. A nossa ajuda permitiu à Autoridade Palestiniana construir as instituições do futuro Estado da Palestina, para que possa fornecer serviços ao seu povo e ser um vizinho fiável na região. Hoje, contudo, os palestinianos estão divididos política e fisicamente. Negociações credíveis requerem um parceiro palestiniano forte e unido. Israel tem a ganhar, e não a perder, com um parceiro palestiniano forte. Israel deu um primeiro passo com o congelamento parcial e temporário dos colonatos. Esperamos que isso contribua para o reatamento de verdadeiras negociações. Os EUA continuam a ser um actor indispensável e crucial no Médio Oriente. As condições para uma parceria UE-EUA eficaz a respeito do Médio Oriente raramente foram tão favoráveis. Está na hora de transformar essa parceria em realidade por meio da coordenação estreita das nossas posições e da nossa estratégia. A UE continuará a apoiar e a trabalhar estreitamente com os EUA por via do Quarteto. O Quarteto tem de ser revitalizado – o actual impasse no processo de paz exige-o. O Quarteto pode realizar a mediação prudente, mas dinâmica, que é necessária. A paz no Médio Oriente requer uma solução ampla. Tanto a Síria como o Líbano têm um papel importante a desempenhar. Aguardamos com expectativa a aplicação da Iniciativa de Paz Árabe. Estes países devem fazer parte da solução. A nossa abordagem deve ser regional e inclusiva. Um quadro multilateral deve complementar o quadro bilateral israelo-palestiniano."@pt17
"Dle preşedinte, Consiliul a adoptat săptămâna trecută concluzii foarte substanţiale privind procesul de pace din Orientul Mijlociu. Acestea au stabilit o poziţie principială privind o serie de probleme cruciale într-o manieră clară şi determinată. Nu voi insista asupra concluziilor sau repeta afirmaţiile preşedintelui. Este suficient să spun că prin reafirmarea principiilor noastre sper că am ajutat la restaurarea într-o oarecare măsură a încrederii palestinienilor şi disponibilitatea de a se angaja în procesul de pace. Concluziile, bineînţeles, îmi vor fi şi mie de mare ajutor, oferindu-mi o direcţie clară pentru următoarele luni. În următoarele luni, intenţionez să păstrez un contact strâns cu Parlamentul referitor la aceste probleme. Sunt conştientă de rolul activ pe care-l joacă Parlamentul, în special în capacitatea sa de autoritate bugetară. La nivel politic, delegaţiile PE lucrează direct cu Knessetul israelian şi Consiliul Legislativ Palestinian (CLP). Săptămâna trecută, delegaţia pe lângă CLP a vizitat teritoriile palestiniene ocupate şi a raportat cu mare îngrijorare privind situaţia de acolo. În fine, salut menţinerea grupului de lucru al Parlamentului privind procesul de pace, care se va reuni din nou săptămâna viitoare. M-aţi invitat aici astăzi pentru a vorbi despre activitatea noastră politică, dar şi despre situaţia din Ierusalimul de Est. Aceasta ne îngrijorează profund. Ierusalimul de Est este un teritoriu ocupat, împreună cu restul Cisiordaniei. UE se opune demolării caselor palestinienilor, evacuării familiilor palestiniene, construirii coloniilor israeliene şi traseului „barierei de separare”. UE abordează aceste probleme la nivel politic, prin canale diplomatice şi în declaraţiile noastre publice. De asemenea, abordăm situaţia prin asistenţă practică, destinată sprijinirii populaţiei palestiniene din Ierusalimul de Est. De exemplu, lipsesc 1 200 de săli de clasă pentru copiii palestinieni din oraş, aşa că ajutăm la consolidarea facilităţilor educative. În plus, ajutăm spitalele palestiniene din Ierusalimul de Est să rămână viabile şi întreprindem multe acţiune care vizează tinerii palestinieni din oraş care suferă din cauza ratelor ridicate de şomaj şi a problemelor psihologice. Până în prezent, în Ierusalimul de Est, UE pune în aplicare activităţi care implică costuri în valoare de 4,6 milioane de euro. Alt aspect îngrijorător, bineînţeles, este situaţia din Gaza. Noi am solicitat în mod consecvent fluxul de ajutor umanitar, comerţ şi persoane. Suntem profund preocupaţi de condiţiile zilnice de trai ale cetăţenilor din Gaza: de la conflictul din ianuarie, donatorii nu au reuşit să efectueze lucrări de reconstrucţie şi persistă probleme serioase cum ar fi apa potabilă curată. Israelul ar trebui să redeschidă punctele de trecere la frontieră fără întârziere, fapt care ar permite o renaştere a sectorului privat şi o reducere a dependenţei fâşiei Gaza de ajutoare. Acum este timpul să acţionăm şi să punem în practică concluziile Consiliului. Acum trebuie să ne gândim la modul în care putem relua un proces politic. Cele două părţi par să se fi îndepărtat şi mai mult, în sensul angajării într-un joc fără sfârşit. Voi vizita regiunea în curând şi principalul meu obiectiv va fi întrevederea cu principalii actori şi căutarea în mod direct a modalităţii în care UE poate fi o forţă a schimbării. Consider că suntem cu toţii de acord cu prioritatea globală şi imperativă a reluării negocierilor israelo-palestiniene – nu negocieri de dragul negocierilor, ci negocieri pentru a obţine un acord de pace şi a întoarce o nouă pagină. Noi nu putem – şi mă îndoiesc că regiunea poate – să tolerăm o altă rundă de negocieri infructuoase. De câţiva ani se poartă negocieri cu intermitenţe, începând cu Declaraţia de principii de la Oslo, semnată în septembrie 1993. Aceasta a avut loc acum 16 ani. Negocierile ar trebui să se bazeze pe legislaţia internaţională şi să respecte acordurile anterioare. Toate problemele ar trebui negociate, inclusiv statutul Ierusalimului drept viitoare capitală comună. Acestea ar trebui să aibă loc într-un cadru convenit, cu mediere eficientă. Trebuie să fim martorii unui angajament serios şi ai voinţei politice atât din partea Israelului, cât şi din partea Palestinei, de a se angaja în negocieri serioase şi veridice. Uniunea Europeană va ajuta ambele părţi să-şi ia acel angajament şi să le ofere sprijin pe parcursul dificil al negocierilor. Eu mă aflu aici pentru a mă asigura că Europa funcţionează în mod eficient şi armonios. UE a sprijinit în mod consecvent atât Israelul, cât şi Palestina, oferindu-le timpul şi spaţiul în vederea negocierii bilaterale. Asistenţa noastră a permis Autorităţii palestiniene să construiască instituţiile viitorului stat al Palestinei, astfel încât să poată oferi servicii cetăţenilor săi şi să fie un vecin de încredere în regiune. Cu toate acestea, astăzi, palestinienii sunt separaţi atât din punct de vedere politic, cât şi fizic. Negocierile credibile necesită un partener palestinian unit şi puternic. Israelul are de câştigat, nu de pierdut, de la un partener palestinian puternic. Israelul a făcut primul pas prin oprirea temporară şi parţială a activităţii de colonizare. Sperăm că acest lucru va contribui la o reluare a negocierilor semnificative. SUA rămâne un actor indispensabil şi crucial în Orientul Mijlociu. Condiţiile unui parteneriat eficient între UE şi SUA privind Orientul Mijlociu rareori au fost atât de bune. Este timpul să transformăm acest lucru într-o realitate printr-o coordonare a poziţiilor şi a strategiilor noastre. UE va continua să sprijine şi să lucreze strâns cu SUA prin intermediul Cvartetului. Cvartetul are nevoie de revigorare – situaţia actuală de impas în cadrul procesului de pace o solicită. Cvartetul poate furniza medierea atentă, dar dinamică, care este necesară. Pacea din Orientul Mijlociu necesită o soluţie cuprinzătoare. Atât Siria, cât şi Libanul au un rol important de jucat. Aşteptăm cu nerăbdare punerea în aplicare a iniţiativei arabe de pace. Aceştia ar trebui să reprezinte o parte a soluţiei. Abordarea noastră ar trebui să fie regională şi incluzivă. Un cadru multilateral ar trebui să completeze cadrul bilateral israelo-palestinian."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, minulý týždeň prijala Rada veľmi dôležité závery týkajúce sa mierového procesu na Blízkom východe. Tie jasne a rozhodne stanovujú zásadový postoj k mnohým dôležitým otázkam. Nebudem sa zaoberať týmito závermi, a ani opakovať to, čo už povedalo predsedníctvo. Stačí, keď poviem, že dúfam, že sme opätovným potvrdením našich zásad pomohli sčasti obnoviť dôveru a vôľu Palestínčanov začať mierový proces. Samozrejme, závery pomôžu aj mne, pretože mi v najbližších mesiacoch poskytnú jasné smerovanie. Čo sa týka všetkých týchto otázok, v nasledujúcich mesiacoch chcem zostať v úzkom kontakte s Parlamentom. Som si vedomá aktívnej úlohy, ktorú Parlament zohráva, a to hlavne ako rozpočtový orgán. Na politickej úrovni delegácie Európskeho parlamentu priamo spolupracujú s izraelským parlamentom (Knessetom) a Palestínskou legislatívnou radou. Minulý týždeň navštívila Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou okupované palestínske územia a s veľkým znepokojením informovala o situácii v tejto oblasti. A na záver, vítam pokračovanie aktivít parlamentnej pracovnej skupiny pre mierový proces, ktorá sa opäť stretne tento týždeň. Dnes ste ma sem pozvali, aby som hovorila o našej politickej práci, ale tiež o situácii vo východnom Jeruzaleme. Je to oblasť, ktorá vyvoláva hlboké znepokojenie. Východný Jeruzalem predstavuje okupované územie rovnako ako zvyšok Západného brehu Jordánu. EÚ je proti ničeniu palestínskych domov, vysídľovaniu palestínskych rodín, budovaniu izraelských osád, ako aj proti budovaniu oddeľujúcej bariéry. EÚ sa týmito problémami zaoberá na politickej úrovni, za pomoci diplomatických kanálov a aj v našich verejných vyhláseniach. Zároveň sa snažíme situáciu riešiť prostredníctvom praktickej pomoci, ktorej cieľom je podporovať palestínske obyvateľstvo vo východnom Jeruzaleme. V meste napríklad chýba 1 200 tried pre palestínske deti. Pomáhame teda posilniť vzdelávacie zariadenia. Okrem toho umožňujeme palestínskym nemocniciam vo východnom Jeruzaleme ďalej fungovať a robíme veľa pre mladých Palestínčanov v tomto meste, ktorých trápi vysoká nezamestnanosť a trpia psychologickými problémami. Doposiaľ EÚ realizovala vo východnom Jeruzaleme aktivity v hodnote 4,6 milióna EUR. Ďalším predmetom obáv je, prirodzene, situácia v Gaze. Neustále sa dožadujeme voľného toku pomoci, tovarov a osôb. Hlboko nás znepokojujú každodenné životné podmienky obyvateľov Gazy. Od januárového konfliktu sa darcom nepodarilo začať rekonštrukčné práce. Stále pretrvávajú vážne problémy, ako je nedostatok čistej pitnej vody. Izrael by mal bezodkladne opätovne otvoriť hraničné priechody, čo by umožnilo oživiť súkromný sektor a znížiť závislosť Gazy od vonkajšej pomoci. Nastal čas, aby sme prešli k činom a uviedli závery Rady do praxe. Teraz musíme rozmýšľať nad tým, ako môžeme opätovne oživiť politický proces. Zdá sa, že tieto dve strany sa od seba ešte viacej vzdialili. V krátkom čase budem do tohto regiónu cestovať a mojím hlavným cieľom bude stretnúť sa s hlavnými aktérmi a priamo na mieste zistiť, ako môže byť EÚ hnacou silou zmeny. Som presvedčená, že všetci súhlasíme s celkovou a hlavnou prioritou obnoviť izraelsko-palestínske rokovania – nie však rokovania pre rokovania, ale rokovania, ktorých cieľom je dosiahnuť mierovú dohodu a obrátiť list. Nemôžeme – a pochybujem, že by tento región mohol – tolerovať ďalšie kolo neúspešných rokovaní. Rokovania s prestávkami prebiehajú už niekoľko rokov, a to od podpísania deklarácie princípov z Osla v septembri 1993. To bolo pred 16 rokmi. Rokovania by mali vychádzať z medzinárodného práva a dodržiavať predchádzajúce dohody. Mali by sa zaoberať všetkými otázkami vrátane postavenia Jeruzalema ako budúceho spoločného hlavného mesta. Zároveň by mali prebiehať v dohodnutom časovom rámci a s účinným sprostredkovaním. Potrebujeme vidieť ozajstné odhodlanie a politickú vôľu tak zo strany Izraela, ako aj zo strany Palestíny angažovať sa v skutočných rokovaniach. Európska únia je tu, aby pomohla obidvom stranám prevziať tento záväzok a ponúkla im podporu na zložitej ceste rokovaní. Mojou úlohou je postarať sa, aby Európa pracovala efektívne a harmonicky. EÚ vždy podporovala Izrael, ako aj Palestínčanov, pričom im vždy poskytovala dostatok času a priestoru na dvojstranné rokovania. Naša pomoc umožnila Palestínskej samospráve vybudovať inštitúcie budúceho palestínskeho štátu, aby mohol poskytovať služby svojim obyvateľom a byť spoľahlivým susedom v tomto regióne. V súčasnosti sú však Palestínčania rozdelení tak politicky, ako aj fyzicky. Presvedčivé rokovania si vyžadujú silného a zjednoteného palestínskeho partnera. Izrael nestratí, iba získa, ak bude mať silného palestínskeho partnera. Izrael urobil prvý krok tým, že dočasne a čiastočne zastavil budovanie osád. Veríme, že to prispeje k obnoveniu zmysluplných rokovaní. USA zostávajú nenahraditeľným a kľúčovým aktérom na Blízkom východe. Podmienky pre efektívne partnerstvo medzi EÚ a USA, pokiaľ ide o Blízky východ, neboli často takéto priaznivé. Nastal čas zmeniť to na skutočnosť prostredníctvom úzkej koordinácie našich stanovísk a stratégie. EÚ bude aj naďalej podporovať USA a úzko s nimi spolupracovať v rámci Kvarteta. Kvarteto potrebuje opätovné posilnenie. Vyžaduje si to totiž súčasná patová situácia v mierovom procese. Kvarteto dokáže zaistiť opatrné, ale zároveň dynamické sprostredkovanie, ktoré je potrebné. Mier na Blízkom východe si vyžaduje komplexné riešenie. Dôležitú úlohu tu zohrávajú Sýria a Libanon. Tešíme sa na realizáciu arabskej mierovej iniciatívy. Tieto krajiny by mali byť súčasťou riešenia. Náš prístup by mal byť regionálny a mal by zahŕňať všetkých. Multilaterálny rámec by mal dopĺňať izraelsko-palestínsky bilaterálny rámec."@sk19
"Gospod predsednik, svet je prejšnji teden sprejel zelo vsebinske sklepe o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu. Na jasen in odločen način določajo načelno stališče o številnih ključnih vprašanjih. Ne bom se ustavljala na sklepih ali ponavljala tistega, kar smo že slišali od predsedstva. Upam, da smo s ponovno potrditvijo naših načel pripomogli k povrnitvi vsaj nekaj palestinskega zaupanja in pripravljenosti na sodelovanje v mirovnem procesu. Prav tako mi bodo skepi v veliko pomoč, saj me bodo v naslednjih mesecih jasno usmerjali. Glede tega vprašanja nameravam v prihodnjih mesecih biti v tesnih stikih s Parlamentom. Zavedam se aktivne vloge Parlamenta, ne le v njegovi vlogi organa za izvrševanje proračuna. Delegacije EP na politični ravni neposredno sodelujejo z izraelskim Knessetom in Palestinskim zakonodajnim svetom (PLC). Prejšnji teden je delegacija v PLC obiskala zasedena palestinska ozemlja in z veliko zaskrbljenostjo poročala o razmerah na terenu. Na koncu bi še pozdravila ustanovitev delovne skupine Parlamenta za mirovni sporazum, ki se bo ponovno sešla ta teden. Danes ste me povabili, da bi spregovorila o našem političnem delu, pa tudi o razmerah v Vzhodnem Jeruzalemu. Glede tega področja smo zelo zaskrbljeni. Vzhodni Jeruzalem je zasedeno ozemlje, skupaj s preostalim Zahodnim bregom. EU nasprotuje uničevanju palestinskih domov, izgonu palestinskih družin, gradnji izraelskih naselbin in poteku „ločitvene meje“. EU obravnava ta vprašanja na politični ravni, preko diplomatskih kanalov in naših javnih izjav. Razmere prav tako obravnavamo prek praktične pomoči, ki je namenjena podpori palestinskemu prebivalstvu v Vzhodnem Jeruzalemu. V mestu na primer primanjkuje 1200 učilnic za palestinske otroke, torej pomagamo pri širitvi izobraževalnih prostorov. Poleg tega Palestinskim bolnicam pomagamo, da še naprej delujejo, prav tako pa veliko delamo z mladimi Palestinci v mestu, ki trpijo zaradi visoke stopnje brezposelnosti in psiholoških težav. Danes EU v Vzhodnem Jeruzalemu izvaja dejavnosti v vrednosti 4,6 milijonov EUR. Drugi razlog za zaskrbljenost so seveda razmere v Gazi. Nenehno pozivamo k pretoku pomoči, trgovine in oseb. Močno nas skrbijo vsakodnevne življenjske razmere ljudi, ki živijo v Gazi: donatorji od januarskega konflikta niso mogli opravljati obnovitvenih del, resni problemi, kot je pomanjkanje čiste pitne vode, po še naprej obstajajo. Izrael bi moral ponovno nemudoma odpreti prehode, kar bi omogočilo ponovno oživitev zasebnega sektorja in zmanjšanje odvisnosti Gaze od pomoči. Sedaj je čas, da ukrepamo in v praksi izvedemo sklepe Sveta. Razmisliti moramo o tem, kako ponovno oživiti politični proces. Obe strani ste vse bolj razhajata glede pogojev zaključitve tega procesa. Kmalu bom odšla v regijo, moj glavni cilj pa bo srečanje z glavnimi akterji in da se na lastne oči prepričam, kako lahko EU prispeva k spremembam. Vsi se verjetno strinjamo z glavno in celotno prednostno nalogo nadaljevanja izraelsko-palestinskih pogajanj – tu ne gre za pogajanja, ki so namenjena sama sebi, ampak za pogajanja za doseganje mirovnega sporazuma in sprememb. Ne moremo dopustiti – in dvomim, da lahko to dopusti regija – še enega kroga brezplodnih pogajanj. Pogajanja, ki so se začela z Deklaracijo načel Sporazuma iz Osla, podpisano septembra 1993, potekajo občasno že več let. To je bilo pred 16 leti. Pogajanja morajo temeljiti na mednarodnem pravu, hkrati pa morajo biti upoštevani pretekli sporazumi. Na mizi morajo biti vsa vprašanja, vključno s statusom Jeruzalema, kot prihodnjega skupnega glavnega mesta. Prav tako morajo pogajanja biti opravljena v dogovorjenem časovnem okviru ob učinkoviti mediaciji. Tako Izrael, kot tudi Palestina morata pokazati resno zavezanost in politično voljo za sodelovanje v resnih in pristnih pogajanjih. Evropska unija bo pomagala obema stranema in jima ponuja pomoč na težki poti pogajanj. Moja naloga je zagotoviti, da bo Evropa delovala učinkovito in usklajeno. EU je vedno podpirala tako Izrael, kot tudi Palestino, s tem, ko jima je dajala čas in prostor, da se dvostransko dogovorita. Naša pomoč je palestinski oblasti omogočila vzpostaviti institucije prihodnje Palestinske države, da bo lahko opravljala storitve za svoje državljane in da bo lahko zanesljiva soseda v regiji. Vendar pa so danes Palestinci razdeljeni tako politično, kot tudi fizično. Za verodostojna pogajanja je potreben močen in združen palestinski partner. Izrael bo zaradi močnega palestinskega partnerja imel le koristi. Izrael je z začasno in delno zaustavitvijo izgradnje naselbin napravil prvi korak. Upamo, da bo to prispevalo k nadaljevanju smiselnih pogajaj. ZDA še naprej ostajajo nepogrešljiv in ključen akter na Bližnjem vzhodu. Pogoji za učinkovito partnerstvo EU-ZDA na Bližnjem vzhodu so bili le malo kdaj tako dobri. Čas je, da s tesnim usklajevanjem naših stališč in strategije to spremenimo v stvarnost. EU bo še naprej odpirala in tesno sodelovala z ZDA preko četverice. Četverica potrebuje okrepitev – to zahteva trenuten zastoj v mirovnem procesu. Četverica lahko zagotovi skrbno, a vendar dinamično mediacijo, ki je potrebna. Za mir na Bližnjem vzhodu je potrebna celovita rešitev. Pomembno vlogo morata odigrati tako Sirija, kot tudi Libanon. Z veseljem pričakujemo izvedbo arabske mirovne pobude. Biti morajo del rešitve. Naš pristop mora biti regionalen in vključujoč. Izraelsko-palestinski dvostranski okvir mora biti dopolnjen z mnogostranskim okvirom."@sl20
"Herr talman! Rådet antog i förra veckan mycket omfattande slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern. I slutsatserna beskrivs en principiell ståndpunkt i ett antal viktiga frågor på ett tydligt och beslutsamt sätt. Jag kommer inte att dröja mig kvar vid slutsatserna eller upprepa vad ordförandeskapet har sagt. Det räcker att konstatera att jag hoppas att vi genom att på nytt bekräfta våra principer har bidragit till att återställa en del av det palestinska förtroendet och viljan att gå in i fredsprocessen. Slutsatserna kommer självfallet också att vara till stor hjälp för mig och ger mig en tydlig riktning för de kommande månaderna. Under de kommande månaderna har jag för avsikt att ha en nära kontakt med parlamentet i alla de här frågorna. Jag är medveten om den aktiva roll som parlamentet spelar, inte minst i egenskap av budgetmyndighet. På politisk nivå arbetar parlamentsdelegationerna direkt med israeliska Knesset och det palestinska lagstiftande rådet. I förra veckan besökte delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet de ockuperade palestinska territorierna och rapporterade med stor oro om situationen på marken. Slutligen välkomnar jag att parlamentets arbetsgrupp om fredsprocessen fortsätter sitt arbete och träffas igen den här veckan. Ni har bjudit in mig idag för att tala om vårt politiska arbete, men också om situationen i östra Jerusalem. Detta är ett område som ger upphov till stor oro. Östra Jerusalem är ockuperad mark, tillsammans med resten av Västbanken. EU motsätter sig att palestinska bostäder rivs, att palestinska familjer fördrivs, att israeliska bosättningar byggs och att ”separationsbarriären” byggs. EU arbetar med de här frågorna på politisk nivå, genom diplomatiska kanaler och i våra offentliga uttalanden. Vi arbetar också med situationen genom praktisk hjälp som är inriktad på att stödja den palestinska befolkningen i östra Jerusalem. Det saknas t.ex. 1 200 klassrum för palestinska barn i staden, och vi hjälper därför till att förbättra utbildningslokalerna. Dessutom gör vi det möjligt för palestinska sjukhus i östra Jerusalem att kunna fortsätta att klara sig på egen hand, och vi arbetar mycket med palestinska ungdomar i staden som lider av hög arbetslöshet och psykologiska problem. Idag genomför EU aktiviteter i östra Jerusalem som kostar 4,6 miljoner euro. En annan källa till oro är förstås situationen i Gaza. Vi har kontinuerligt uppmanat till att bistånd, handel och personer ska få flöda fritt. Vi är djupt oroade över de vardagliga levnadsförhållandena för människorna i Gaza: sedan konflikten i januari har givarna inte kunnat genomföra återuppbyggnadsarbete, och allvarliga problem kvarstår, t.ex. bristen på rent dricksvatten. Israel bör utan dröjsmål på nytt öppna gränsövergångarna, vilket skulle innebära att den privata sektorn kan återupplivas och minska Gazas beroende av bistånd. Det är nu dags att agera och omsätta rådets slutsatser i handling. Nu måste vi tänka på hur vi kan återuppväcka en politisk process. De två sidorna tycks ha glidit längre ifrån varandra vad gäller att nå fram till en lösning. Jag kommer inom kort att resa till regionen, och mitt huvudmål kommer att vara att träffa de viktigaste aktörerna och själv se hur EU kan vara en förändringskraft. Jag tror att vi alla instämmer i att den övergripande och allt överskuggande prioriteten är att förhandlingarna mellan Israel och palestinierna återupptas – inte förhandlingar för förhandlingarnas egen skull, utan förhandlingar för att uppnå ett fredsavtal och vända ett nytt blad. Vi kan inte – och det tror jag inte heller att regionen kan – tolerera ännu en runda av fruktlösa förhandlingar. Förhandlingar har pågått av och till under flera år med början i Osloavtalet, som undertecknades i september 1993. Det är 16 år sedan. Förhandlingarna ska baseras på internationell rätt och respektera tidigare avtal. Alla frågor ska ligga på bordet, inklusive Jerusalems status som den framtida delade huvudstaden. Förhandlingarna ska också äga rum inom en avtalad tidsram med effektiv medling. Vi behöver se ett seriöst åtagande och en politisk vilja från både Israel och Palestina att delta i seriösa och genuina förhandlingar. EU finns där för att hjälpa båda parterna att axla detta åtagande och erbjuda dem stöd under den svåra förhandlingsvägen. Min uppgift är att se till att Europa fungerar effektivt och harmoniskt. EU har konsekvent stött både Israel och palestinierna genom att ge dem tid och utrymme att förhandla bilateralt. Vårt stöd har gjort det möjligt för den palestinska myndigheten att bygga upp institutionerna för den framtida staten Palestina så att den kan erbjuda folket sina tjänster och vara en pålitlig granne i regionen. Idag är palestinierna splittrade både politiskt och fysiskt. Trovärdiga förhandlingar kräver en stark och förenad palestinsk partner. Israel har allt att vinna – inte att förlora – på att ha en stark palestinsk partner. Israel har tagit ett första steg med sin tillfälliga och delvisa frysning av bosättningarna. Vi hoppas att detta kommer att bidra till att meningsfulla förhandlingar återupptas. USA är fortsatt en oumbärlig och viktig aktör i Mellanöstern. Förutsättningarna för ett effektivt partnerskap mellan EU och USA om Mellanöstern har sällan varit så goda. Det är dags att förverkliga detta genom en nära samordning av våra positioner och vår strategi. EU kommer att stödja och ha ett nära samarbete med USA via kvartetten. Kvartetten måste återupplivas – det kräver det nuvarande dödläget i fredsprocessen. Kvartetten kan erbjuda den noggranna, men ändå dynamiska medling som krävs. Freden i Mellanöstern kräver en omfattande lösning. Både Syrien och Libanon har en viktig roll att spela. Vi ser fram emot genomförandet av det arabiska fredsinitiativet. De bör vara delaktiga i lösningen. Vårt angreppssätt ska vara regionalt och inkluderande. Ett multilateralt ramverk ska komplettera det israelisk-palestinska bilaterala ramverket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Catherine Ashton,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,9
"kandidatė į Komisijos pirmininko pavaduotojus"14
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph