Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-084"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.10.2-084"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I want to make it clear that while I feel that helping small business is a very good idea and one that should be pursued, it should be pursued at national government level. I have huge concerns over this proposal, about the accountability of the money that will be lent, and the payback in relation it. I would encourage national governments to do all they can to help small business, which is the backbone of our economy. The EU can help by decreasing regulation and making funds available at a national level."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chci zde jasně říci, že pomáhat malým podnikům je sice, domnívám se, velice dobrá myšlenka, která by se měla realizovat, měla by se však realizovat na vnitrostátní vládní úrovni. Mám ohledně tohoto návrhu velké obavy, které se týkají odpovědného rozhodování o čerpání peněz, které budou půjčovány, a v souvislosti s tím i jejich návratnosti. Vybídla bych vnitrostátní vlády, aby vynaložily veškeré úsilí na pomoc malým podnikům, které jsou páteří našeho hospodářství. EU může pomoci tím, že sníží regulaci a zpřístupní finanční prostředky na vnitrostátní úrovni."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg mener, at det er en vældig god idé at hjælpe små virksomheder, en idé, der bør forfølges på nationalt plan. Jeg er voldsomt bekymret over dette forslag, over ansvarligheden for de penge, der skal lånes ud, og over tilbagebetalingen af dem. Jeg vil opfordre de nationale regeringer til at gøre alt, hvad de kan for at hjælpe små virksomheder, som udgør rygraden i vores økonomi. EU kan hjælpe ved at slække på reguleringen og stille midler til rådighed på nationalt plan."@da2
"Herr Präsident, ich will deutlich machen, dass ich die Hilfe für kleine Unternehmen zwar für eine sehr gute Idee halte, die auch weiterverfolgt werden sollte, jedoch sollte dies auf nationaler Regierungsebene erfolgen. Ich habe große Bedenken, was diesen Vorschlag angeht, nämlich hinsichtlich Fragen der Haftung für die Mittel, die vergeben werden, und der damit verbundenen Rückzahlung. Ich möchte die nationalen Regierungen ermutigen, alles zu unternehmen, um Kleinunternehmen, das Rückgrat unserer Wirtschaft, zu unterstützen. Die EU kann dabei helfen, durch weniger Regulierung und indem sie Mittel auf nationaler Ebene zur Verfügung stellt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι μολονότι φρονώ πως η βοήθεια προς μικρές επιχειρήσεις είναι μια πολύ καλή ιδέα και μια ιδέα που πρέπει να αξιοποιηθεί, αυτό πρέπει να συμβεί σε επίπεδο εθνικής κυβέρνησης. Προβληματίζομαι ιδιαίτερα για αυτήν την πρόταση, σχετικά με τη λογοδοσία για τα χρήματα που θα δανειστούν, και την αποπληρωμή σε σχέση με αυτά. Προτρέπω τις εθνικές κυβερνήσεις να πράξουν το παν δυνατόν για να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Η ΕΕ μπορεί να συμβάλει με τη μείωση της ρύθμισης και τη διάθεση κεφαλαίων σε εθνικό επίπεδο."@el10
"Señor Presidente, quisiera dejar claro que, aunque creo que ayudar a las pequeñas empresas es una muy buena idea y algo que debe fomentarse, esta es una cuestión que debe fomentarse a nivel nacional. Esta propuesta me preocupa bastante, así como la responsabilidad de rendir cuentas por el dinero que se preste y la devolución de las deudas. Quisiera instar a los gobiernos nacionales a que hagan todo lo que esté de su mano para ayudar a las pequeñas empresas, que son la pieza clave de nuestra economía. La UE puede ayudar disminuyendo la regulación y habilitando fondos a nivel nacional."@es21
"Austatud juhataja, ma tahan öelda, et ehkki väikeettevõtluse toetamine on minu arvates väga hea mõte, tuleks seda teha liikmesriikide valitsuste tasandil. Antud ettepaneku puhul teeb mulle suurt muret vastutus laenatud raha eest ja raha tagasimaksmine. Tahaksin kutsuda liikmesriikide valitsusi üles tegema kõik endast olenev, et aidata väikeettevõtjaid, kes moodustavad meie majanduse selgroo. Euroopa Liit saab aidata reguleerimise vähendamisega ja rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemisega liikmesriikide tasandil."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan tehdä selväksi, että vaikka pienyritysten auttaminen on mielestäni hyvä ja kannatettava ajatus, sitä olisi edistettävä kansallisten hallitusten tasolla. Minua tämä ehdotus huolestuttaa suuresti, eli olen huolissani lainattavaa rahaa koskevasta tilivelvollisuudesta ja rahan takaisinmaksusta. Kannatan ajatusta, että kansalliset hallitukset tekevät kaiken voitavansa auttaakseen pienyrityksiä, sillä ne ovat taloutemme kivijalka. EU voi auttaa vähentämällä sääntelyä ja asettamalla varoja käytettäväksi kansallisella tasolla."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à préciser que je pense qu’aider les petites entreprises est une très bonne idée qui mérite d’être poursuivie, certes, mais je pense qu’elle devrait l’être au niveau des gouvernements nationaux. J’ai d’immenses inquiétudes quant à cette proposition, sur la responsabilité des fonds qui seront prêtés, et quant à leur remboursement. J’encouragerai les gouvernements nationaux à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les petites entreprises, qui sont la base de notre économie. L’UE peut apporter son aide en diminuant la réglementation et en mettant des fonds à disposition au niveau national."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Szeretném egyértelművé tenni, hogy habár nagyon jó és követendő ötletnek tartom a kisvállalkozások segítését, azt a nemzeti kormányok szintjén kellene folytatni. Határozott aggodalmaim vannak a javaslatot illetően, valamint a hitelekre vonatkozó számadási kötelezettséggel és az arra vonatkozó visszafizetéssel kapcsolatosan. Arra ösztönözném a nemzeti kormányokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a gazdaságunk gerincét alkotó kisvállalkozások megsegítésére. Az EU a szabályozás enyhítésével és a pénzalapok nemzeti szintű elérésével segíthet."@hu11
"Signor Presidente, tengo a chiarire che l’aiuto alle piccole imprese mi pare un’ottima idea in sé, ma va perseguita dai singoli governi. Questa proposta mi preoccupa in termini di rendiconto delle somme prestate e di utilità che ne sortirà. Esorto i governi nazionali a fare il possibile per aiutare le piccole imprese, che sono la spina dorsale della nostra economia. L’UE può contribuirvi semplificando la regolamentazione e rendendo disponibili finanziamenti a scala nazionale."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau paaiškinti, kad nors ir manau, jog padėti mažoms įmonėms yra labai geras sumanymas ir vienas iš tų, kuriuos reikėtų įgyvendinti, jis turėtų būti įgyvendinamas nacionalinių vyriausybių lygiu. Man šis pasiūlymas kelia didelį susirūpinimą dėl atskaitingumo už šiuos pinigus, kurie bus paskolinti, ir atitinkamo jų grąžinimo. Norėčiau paraginti nacionalines vyriausybes padaryti viską, ką gali, kad padėtų mažoms įmonėms, kurios yra mūsų ekonomikos pagrindas. ES gali padėti mažindama reguliavimą ir suteikdama lėšų nacionaliniu lygiu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos skaidri norādīt, ka, lai gan es uzskatu, ka atbalsts maziem uzņēmumiem ir patiešām laba un īstenojama ideja, tā tomēr ir jāīsteno dalībvalstu valdību līmenī. Mani patiešām satrauc šis priekšlikums, aizdoto līdzekļu pārredzamība un to atmaksāšana. Es aicinu dalībvalstu valdības darīt visu, kas ir to spēkos, lai palīdzētu maziem uzņēmumiem, kas ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Eiropas Savienība var palīdzēt, atvieglojot regulējumu un nodrošinot finansējuma pieejamību valstu līmenī."@lv13
"Mr President, I want to make it clear that while I feel that helping small business is a very good idea and one that should be pursued, it should be pursued at national government level. I have huge concerns over this proposal, about the accountability of the money that will be lent and the payback in relation it. I would encourage national governments to do all they can to help small business, which is the backbone of our economy. The EU can help by decreasing regulation and making funds available at a national level."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil heel duidelijk maken dat ik weliswaar van mening ben dat het een goed idee is om het kleinbedrijf te helpen en dat hier dan ook uitvoering aan moet worden gegeven, maar dat dit moet gebeuren op het niveau van de nationale regeringen. Ik maak mij ernstig zorgen over dit voorstel, over de verantwoordingsplicht ten aanzien van het geld dat zal worden uitgeleend en de terugbetaling ervan. Ik wil de nationale regeringen aanmoedigen om alles te doen wat in hun macht ligt om het kleinbedrijf te helpen, dat de ruggengraat vormt van onze economie. De EU kan helpen door minder te reguleren en op nationaal niveau middelen beschikbaar te stellen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chcę wyraźnie powiedzieć, że chociaż uważam, iż pomaganie małym przedsiębiorstwom to inicjatywa niezwykle korzystna i godna naśladowania, należy ją realizować na szczeblu władz krajowych. Mam ogromne obawy związane z tym wnioskiem, z zasadnością kredytowanych środków i ich spłaty. Chciałabym wezwać rządy krajów, by zrobiły wszystko co w ich mocy, aby pomóc małym przedsiębiorstwom, stanowiącym postawę naszej gospodarki. UE może się do tego przyczynić ograniczając regulację i udostępniając fundusze na szczeblu krajowym."@pl16
"Senhor Presidente, quero deixar claro que, embora considere que ajudar as pequenas empresas é uma boa ideia, que deve ser seguida, a sua aplicação deve ter lugar a nível dos governos nacionais. Tenho enormes preocupações relativamente a esta proposta, sobre a responsabilidade pelo dinheiro que será emprestado e pelo respectivo reembolso. Eu incentivaria os governos nacionais a fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar as pequenas empresas, que são a espinha dorsal da nossa economia. A UE pode ajudar reduzindo a regulação e disponibilizando fundos a nível nacional."@pt17
"Dle preşedinte, doresc să clarific faptul că deşi consider că ajutarea micilor întreprinderi este o idee foarte bună, căreia trebuie să i se dea curs, acest lucru ar trebui să aibă loc la nivel de guvern naţional. Sunt foarte preocupată în legătură cu această propunere, în ceea ce priveşte responsabilitatea privind banii care vor fi împrumutaţi şi returnarea acestora. Aş încuraja guvernele naţionale să facă tot posibilul pentru a ajuta micile întreprinderi care reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre. UE poate ajuta prin reducerea reglementărilor şi prin punerea la dispoziţie de fonduri la nivel naţional."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcem objasniť, že hoci pomoc malým podnikom považujem za veľmi dobrú myšlienku, ktorú je potrebné presadzovať, mala by byť presadzovaná na národnej úrovni. V súvislosti s týmto návrhom, v súvislosti so zodpovednosťou za peniaze, ktoré budú požičané, a s ich vrátením, mám veľké obavy. Preto by som rada povzbudila národné vlády, aby urobili všetko, čo je v ich silách, na pomoc malým podnikom, ktoré sú hlavnou oporou nášho hospodárstva. EÚ môže pomôcť znižovaním regulácie a zabezpečením dostupnosti fondov na národnej úrovni."@sk19
"Gospod predsednik, jasno želim povedati, da čeprav je zagotavljanje pomoči malim podjetjem zelo dobra ideja, ki jo je treba izvesti, bi jo bilo treba izvajati na ravni nacionalne vlade. Velike pomisleke imam glede tega predloga, glede odgovornosti za denar, ki bo posojen, in njegovim odplačilom. Nacionalne vlade pozivam, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da pomagajo malim podjetjem, ki predstavljajo hrbtenico našega gospodarstva. EU lahko pomaga z manjšo regulacijo in zagotavljanjem sredstev na nacionalni ravni."@sl20
"Herr talman! Jag vill klargöra att samtidigt som jag anser att det är en mycket bra idé att hjälpa små företag bör denna idé förverkligas på medlemsstatsnivå. Jag hyser väldiga farhågor över detta förslag när det gäller ansvarsskyldigheten för de pengar som kommer att lånas ut och återbetalningen i detta sammanhang. Jag vill uppmuntra medlemsstaterna att göra allt de kan för att hjälpa de små företagen, vilka är vår ekonomis ryggrad. EU kan hjälpa till genom att minska byråkratin och tillgängliggöra pengar på nationell nivå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph