Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-025"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.7.2-025"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the proposal for the second reading of the 2010 budget still represents a 6% increase in respect of 2009. That proposal appears to come from another planet – a planet where there is no financial crisis. Following the conciliation meeting in November, Parliament still deplores the Council’s refusal to increase the financing of programmes under the grand heading of ‘Competitiveness for Growth and Employment’. The Council must know all too well how such funds are used. Parliament also criticises the Council over the reduction in payments, alleging that this does not contribute to reducing the disparity between commitments and payments. The Council must know all too well that this disparity is due to the lack of intelligence and of consultation that characterises the budgeting process. The Court of Auditors recently brought to our attention that the amount of unpaid commitments presently stands at EUR 155 billion – or 126% of the current annual budget. Does this say something to you? Parliament welcomes the increase in administrative expenditure – an increase which also includes Members’ salaries. It is obscene for us to vote for an increase in our own salaries, all of which are to be paid by taxpayers who are losing their jobs and social securities owing to the reduction in national budgets. In the current circumstances, we should renounce any increases. The European Parliament rejects the budgetary cuts introduced by the Council in the structural and cohesion funds. Colleagues, are you aware that these are the areas where the Court of Auditors has found the highest levels of errors? Does the European Parliament think we should be injecting more money into programmes where we are certain abuses are taking place? In addition, the public should know that this budget does not cover the costs of implementing the Lisbon Treaty, which will be added through amending budgets – i.e. through the back door. One might ask how much this will amount to. ‘Who cares?’ comes the answer, ‘It is taxpayers’ money’. As I advised back in October, British citizens will see their contribution to the European Union raised from GBP 45 million a day to GBP 50 million a day, while the British Government will be reducing public services so as to allow a cut of GBP 12 billion in the national budget. That is almost the same amount that the United Kingdom contributes to the European Union. There is no question that this budget is a burden and not a way out of the crisis. Colleagues, listen to your conscience and vote against this budget."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, návrh rozpočtu na rok 2010 pro druhé čtení oproti roku 2009 stále představuje 6% navýšení. To je snad návrh z jiné planety – planety, kde není finanční krize. Parlament od listopadového dohodovacího řízení stále hlasitě odsuzuje Radu, že zamítla navýšit financování programů v rámci velkolepého okruhu „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“. Rada jistě ví až příliš dobře, jak se tyto prostředky využívají. Parlament kritizuje Radu i za snížení v položkách plateb a odvolává se na to, že tak ke snížení nepoměru mezi položkami závazků a plateb rozhodně nedojde. Rada jistě ví až příliš dobře vědět, že tento nepoměr je způsoben neuvážeností a nedostatečnými konzultacemi, jež jsou pro rozpočtový proces příznačné. Účetní dvůr nedávno obrátil naši pozornost k tomu, že objem nevyplacených závazků činí v současnosti 155 miliard EUR – tedy 126 % stávajícího ročního rozpočtu. Říká vám to něco? Parlament vítá navýšení administrativních výdajů – toto navýšení zahrnuje i platy poslanců. Je zvrácené, abychom hlasovali o zvýšení vlastních platů hrazených v plné výši z kapes daňových poplatníků, kteří v důsledku snižování vnitrostátních rozpočtů přichází o práci a sociální jistoty. Za současné situace bychom se měli jakéhokoli zvýšení zříci. Evropský parlament odmítá rozpočtové škrty, které Rada provedla ve strukturálních fondech a Fondu soudržnosti. Kolegové, uvědomujete si, že se jedná o oblasti, ve kterých Účetní dvůr objevil nejvyšší míru chyb? Domnívá se snad Evropský parlament, že bychom měli pumpovat více peněz do programů, o nichž s jistotou víme, že v nich dochází ke zneužití? A dále, veřejnost by měla vědět, že tento rozpočet nepokrývá náklady na provedení Lisabonské smlouvy, které budou doplněny prostřednictvím opravných rozpočtů – tedy zadními vrátky. Mohli bychom se ptát, kolik to bude stát. „Co na tom?“, zní odpověď. „Jsou to peníze daňových poplatníků“. Již v říjnu jsem tu uváděla, že příspěvek britských občanů Evropské unii se zvýší ze 45 na 50 milionů GBP denně, zatímco britská vláda omezí veřejné služby, aby umožnila snížit vnitrostátní rozpočet o 12 miliard GBP. To je téměř stejná částka, jakou Spojené království přispívá Evropské unii. Není pochyb o tom, že tento rozpočet představuje zátěž, a nikoli cestu z krize. Kolegové, naslouchejte svému svědomí a hlasujte proti tomuto rozpočtu."@cs1
"Hr. formand! Det budgetforslag for 2010, der behandles ved andenbehandlingen, er fortsat 6 % større end 2009-budgettet. Dette forslag kommer tilsyneladende fra en anden planet – en planet, hvor der ikke er nogen finansiel krise. Efter samrådsmødet i november beklager Parlamentet fortsat, at Rådet ikke er villig til at forhøje bevillingerne til programmerne under udgiftsområde "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse". Rådet ved helt sikkert kun alt for godt, hvordan disse midler anvendes. Parlamentet kritiserer ligeledes Rådet for nedskæringerne i betalingsbevillinger, idet det hævder, at det ikke bidrager til at reducere forskellen mellem forpligtelser og betalinger. Rådet ved helt sikkert kun alt for godt, at denne forskel skyldes manglende information og høring, som karakteriserer budgetproceduren. Revisionsretten gjorde for nylig opmærksom på, at de samlede uindfriede forpligtelser i øjeblikket udgør 155 mia. EUR – eller 126 % af det nuværende årlige budget. Får det klokkerne til at ringe? Parlamentet glæder sig over stigningen i de administrative udgifter – en stigning, der også omfatter medlemmernes lønninger. Det er uanstændigt, at vi stemmer for en forhøjelse af vores egne lønninger, der skal betales af skatteyderne, som mister deres job og sociale sikringsrettigheder på grund af nationale budgetnedskæringer. Vi bør under de nuværende omstændigheder give afkald på lønstigninger. Europa-Parlamentet beklager de budgetnedskæringer, Rådet har foretaget i struktur- og samhørighedsfondene. Er De klar over, at Revisionsretten har konstateret de højeste fejlfrekvenser på disse områder? Mener Europa-Parlamentet, at vi bør allokere flere midler til programmer, hvor vi er sikre på, at der sker misbrug? Offentligheden bør desuden vide, at dette budget ikke dækker omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen af Lissabontraktaten, som vil blive tilføjet gennem ændringsbudgetter – dvs. ad bagdøren. Man kan spørge, hvor meget dette vil beløbe sig til. "Hvem går op i det?" lyder det så. "Det er skatteydernes penge". Som jeg anførte helt tilbage i oktober, vil britiske borgere se deres bidrag til EU blive forhøjet fra 45 mio. GBP om dagen til 50 mio. GBP om dagen, samtidig med at den britiske regering reducerer de offentlige tjenester med henblik på nationale budgetnedskæringer på 12 mia. GBP. Det er næsten i samme størrelsesorden som Det Forenede Kongeriges EU-bidrag. Der er ingen tvivl om, at dette budget er en byrde og ikke en vej ud af krisen. Lyt til Deres samvittighed og stem imod dette budget."@da2
"Herr Präsident, die Vorlage für die zweite Lesung des Haushaltsplans 2010 stellt weiterhin eine Steigerung von 6 % gegenüber 2009 dar. Diese Vorlage scheint von einem anderen Planeten zu stammen – einem Planeten ohne Finanzkrise. Nach dem Vermittlungstreffen im November bedauert das Parlament immer noch die Weigerung des Rats, die Finanzierung der Programme unter der großen Überschrift „Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Wachstum und Beschäftigung“ zu erhöhen. Der Rat muss doch nur allzu gut wissen, wie solche Mittel verwendet werden. Das Parlament kritisiert den Rat auch wegen der Kürzung der Zahlungen und führt an, dass dies nicht zu einer Verringerung der Disparität zwischen den Zahlungsverpflichtungen und Zahlungen beiträgt. Der Rat muss doch nur allzu gut wissen, dass diese Ungleichheit auf mangelnde Intelligenz und Beratung zurückzuführen ist, die das Haushaltsverfahren kennzeichnet. Der Rechnungshof lenkte kürzlich unsere Aufmerksamkeit auf die Summe der nicht verwendeten Mittel, die aktuell bei 155 Mrd. EUR – oder 126 % des aktuellen Jahreshaushaltsplans steht. Sagt Ihnen dies etwas? Das Parlament begrüßt die Erhöhung bei den Verwaltungsausgaben – eine Erhöhung, die auch die Abgeordnetengehälter umfasst. Wir halten es für unanständig, für eine Erhöhung unserer eigenen Gehälter zu stimmen, für die allesamt die Steuerzahler aufkommen müssen, die ihre Arbeit und ihre Sozialversicherung aufgrund der Senkung einzelstaatlicher Haushaltspläne verlieren. Unter den derzeitigen Umständen sollten wir auf jegliche Erhöhungen verzichten. Das Europäische Parlament weist die vom Rat vorgestellten Haushaltskürzungen beim Struktur- und Kohäsionsfonds zurück. Werte Kolleginnen und Kollegen, ist Ihnen klar, dass in diesen Bereichen der Rechnungshof die meisten Fehler gefunden hat? Denkt das Europäische Parlament, wir sollten mehr Geld für Programme aufwenden, bei denen wir uns sicher sind, dass Missbräuche stattfinden? Zusätzlich sollte die Öffentlichkeit wissen, dass dieser Haushaltsplan nicht die Kosten für die Umsetzung des Vertrags von Lissabon deckt, die über Berichtigungshaushaltspläne – d. h. durch eine Hintertür – aufgeschlagen werden. Man könnte fragen, wie hoch dieser Betrag ausfallen wird. „Wen kümmert es?“, käme die Antwort, „Es sind Steuergelder“. Wie ich im vergangenen Oktober bereits erwähnte, werden die britischen Bürger einen Anstieg ihrer Beitragszahlungen an die Europäischen Union von 45 Mio. GBP täglich auf 50 Mio. GBP täglich erleben, während die britische Regierung die öffentlichen Dienste reduzieren wird, um einen Kürzung des nationalen Haushaltsplans um 12 Mrd. GBP zuzulassen. Die Höhe dieses Betrags entspricht annähernd der Beitragszahlung des Vereinigten Königreichs an die Europäische Union. Es steht außer Frage, dass dieser Haushaltsplan eine Bürde und kein Weg aus der Krise ist. Meine Kolleginnen und Kollegen, hören Sie auf Ihr Gewissen, und stimmen Sie gegen diesen Haushaltsplan."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση για τη δεύτερη ανάγνωση του προϋπολογισμού του έτους 2010 εξακολουθεί να παρουσιάζει αύξηση ύψους 6% έναντι του έτους 2009. Η εν λόγω πρόταση φαίνεται να προέρχεται από άλλον πλανήτη – έναν πλανήτη όπου δεν υπάρχει χρηματοπιστωτική κρίση. Μετά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής του Νοεμβρίου, το Κοινοβούλιο επιμένει να εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση του Συμβουλίου να αυξήσει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της μείζονος κατηγορίας «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση». Το Συμβούλιο πρέπει να έχει απόλυτη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πόροι. Το Κοινοβούλιο επικρίνει επίσης το Συμβούλιο σχετικά με την μείωση των πληρωμών, ισχυριζόμενο ότι η μείωση αυτή δεν συμβάλει στη μείωση της απόκλισης μεταξύ των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών. Το Συμβούλιο πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτή η απόκλιση οφείλεται στην έλλειψη ευφυΐας και διαβουλεύσεων που χαρακτηρίζει τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επέστησε προσφάτως την προσοχή μας στο γεγονός ότι το ποσό των αναλήψεων υποχρεώσεων που απομένει να εκκαθαρισθούν ανέρχεται ήδη σε 155 δισεκατομμύρια ευρώ – ή σε 126% του τρέχοντος ετήσιου προϋπολογισμού. Σας λέει κάτι αυτό; Το Κοινοβούλιο επικροτεί την αύξηση των διοικητικών δαπανών – αύξηση που περιλαμβάνει επίσης τις αποδοχές των βουλευτών. Είναι ανήθικο εκ μέρους μας να ψηφίζουμε υπέρ της αύξησης των δικών μας αποδοχών, τις οποίες καλούνται να πληρώσουν εξολοκλήρου φορολογούμενοι που χάνουν την εργασία τους και την κοινωνική τους ασφάλιση εξαιτίας των μειώσεων στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Υπό τις παρούσες συνθήκες, θα έπρεπε να αρνηθούμε οιαδήποτε αύξηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τις δημοσιονομικές περικοπές που εισηγήθηκε το Συμβούλιο για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι πρόκειται για τους τομείς στους οποίους το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε τα υψηλότερα ποσοστά σφαλμάτων; Φρονεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι σκόπιμο να διοχετεύσουμε περισσότερα κεφάλαια σε προγράμματα στα οποία είμαστε βέβαιοι ότι συντελούνται καταχρήσεις; Επιπλέον, το κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός δεν καλύπτει τις δαπάνες για την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι οποίες θα προστεθούν μέσω διορθωτικών προϋπολογισμών – ήτοι από την «πίσω πόρτα». Ενδέχεται κάποιος να ρωτήσει πόσο θα κοστίσει αυτό. «Τι σημασία έχει;», είναι η απάντηση, «Πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων». Όπως επεσήμανα τον προηγούμενο Οκτώβριο, οι βρετανοί πολίτες θα διαπιστώσουν ότι οι συνεισφορές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται από 45 εκατομμύρια λίρες στερλίνες ημερησίως σε 50 εκατομμύρια λίρες στερλίνες ημερησίως, ενώ η βρετανική κυβέρνηση θα περιορίσει τις δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να εξοικονομήσει 12 εκατομμύρια λίρες στερλίνες από τον εθνικό προϋπολογισμό. Πρόκειται για το ίδιο σχεδόν ποσό που το Ηνωμένο Βασίλειο συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αδιαμφισβήτητα, ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός συνιστά επαχθή επιβάρυνση και όχι μέσο εξόδου από την κρίση. Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε τη συνείδησή σας και καταψηφίστε αυτόν τον προϋπολογισμό."@el10
"Señor Presidente, la propuesta para la segunda lectura del presupuesto de 2010 sigue representando un aumento del 6 % con respecto a 2009. Esa propuesta parece venir de otro planeta —un planeta en el que no hay crisis financiera—. Tras la reunión de conciliación celebrada en noviembre, el Parlamento aún lamenta la oposición del Consejo a aumentar la financiación de los programas contemplados en la gran rúbrica «Crecimiento, competitividad y empleo». El Consejo debe saber demasiado bien cómo se utilizan dichos fondos. El Parlamento también critica al Consejo por la reducción de los pagos, alegando que esto no contribuye a reducir las diferencias existentes entre los compromisos y los pagos. El Consejo debe saber demasiado bien que esta diferencia se debe a la falta de inteligencia y de consulta que caracteriza al proceso presupuestario. El Tribunal de Cuentas, hace poco, dirigió nuestra atención al hecho de que la cantidad de compromisos no pagados asciende actualmente a 155 000 millones de euros —o al 126 % del presupuesto anual actual—. ¿Esto les dice algo? El Parlamento acoge con satisfacción el aumento del gasto administrativo —un aumento que también incluye los salarios de los diputados—. Nos parece inmoral votar a favor del aumento de nuestros propios salarios, que tienen que pagarlos los contribuyentes que están perdiendo sus puestos de trabajo y la seguridad social a causa de la reducción de los presupuestos nacionales. Dadas las circunstancias actuales, deberíamos renunciar a dichos aumentos. El Parlamento Europeo se opone a los recortes presupuestarios planteados por el Consejo en los fondos de cohesión y estructurales. Queridos colegas, ¿se dan cuenta de que estos son ámbitos en los que el Tribunal de Cuentas ha encontrado los mayores índices de error? ¿El Parlamento Europeo piensa que debemos inyectar más dinero en los programas en los que somos conscientes de que se están produciendo abusos? Asimismo, el público debe saber que este presupuesto no cubre los costes de la aplicación del Tratado de Lisboa, que se añadirán mediante los presupuestos rectificativos —es decir, por la puerta de atrás—. Cabe preguntarse a cuánto ascienden estos costes. «¿Y a quién le importa?» es la respuesta, «es el dinero de los contribuyentes». Como bien advertí en octubre, los ciudadanos británicos observarán que su contribución a la Unión Europea ha aumentado de 45 millones de libras esterlinas al día a 50 millones, mientras que el Gobierno británico reducirá los servicios públicos a fin de reducir el presupuesto nacional en 12 000 millones de libras esterlinas. Esa es casi la misma cantidad con la que el Reino Unido contribuye a la Unión Europea. No cabe duda de que este presupuesto es una barrera y no un recurso para salir de la crisis. Queridos colegas, hagan caso a su conciencia y voten en contra de este presupuesto."@es21
"Austatud juhataja, teisele lugemisele esitatud 2010. aasta eelarve maht on 2009. aasta eelarvega võrreldes 6% võrra suurem. See ettepanek tundub olevat pärit teiselt planeedilt – planeedilt, kus finantskriisi ei ole. Pärast novembris toimunud lepituskohtumist taunib Euroopa Parlament endiselt seda, et nõukogu keeldub suurendamast rahalisi vahendeid nende programmide puhul, mis kuuluvad suurejoonelise nimetusega rubriigi „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ alla. Nõukogu teab liigagi hästi, kuidas sellised vahendeid kasutatakse. Euroopa Parlament kritiseerib nõukogu ka maksete vähendamise pärast, märkides, et see ei aita kaasa kulukohustuste ja maksete erinevuse vähendamisele. Nõukogu teab liigagi hästi, et see erinevus on tingitud tarkuse ja konsultatsioonide puudumisest, mis eelarve koostamise protsessi iseloomustab. Kontrollikoda tegi meile hiljuti teatavaks, et väljamaksmata kulukohustuste maht moodustab praegu 155 miljardit eurot ehk 126% praegusest aastaeelarvest. Kas see ütleb teile midagi? Euroopa Parlament pooldab halduskulude kasvu – kasvu, mis hõlmab ka parlamendiliikmete palku. Meie poolt on sündsusetu hääletada oma palkade suurendamise poolt, sest need palgad maksavad kinni maksumaksjad, kes on kaotamas oma töökohti ja liikmesriikide eelarvete kärpimise tõttu ka sotsiaalseid tagatisi. Peaksime praeguses olukorras loobuma igasugusest suurendamisest. Euroopa Parlament taunib asjaolu, et nõukogu on kärpinud struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendeid. Kolleegid, kas te teate, et kontrollikoda on avastanud kõige rohkem rikkumisi just nende vahendite kasutamisel? Kas Euroopa Parlamendi arvates tuleks eraldada veelgi rohkem raha programmidele, mille raames meile teadaolevalt pannakse toime kuritarvitusi? Lisaks peaks üldsus teadma, et see eelarve ei kata Lissaboni lepingu rakendamise kulusid; need kulud lisatakse paranduseelarvete, st tagaukse kaudu. Võidaks küsida, kui palju see maksma läheb. Vastuseks on: „Mis vahet seal on? See on maksumaksja raha.“ Ma sain oktoobris teada, et Ühendkuningriigi kodanike antud osa Euroopa Liidu eelarves kasvab 45 miljonilt naelalt päevas 50 miljoni naelani päevas, samas kui Ühendkuningriigi valitsus vähendab avalikke teenuseid, et riigieelarvet oleks võimalik 12 miljardi naela võrra kärpida. See on peaaegu võrdne summaga, mille Ühendkuningriik maksab Euroopa Liidule. Pole kahtlustki, et see eelarve on koormav ega aita kriisi ületada. Kolleegid, kuulake oma südametunnistuse häält ja hääletage selle eelarve vastu!"@et5
"Arvoisa puhemies, vuoden 2010 talousarviota koskeva, toiseen käsittelyyn tehty ehdotus merkitsee yhä kuuden prosentin lisäystä vuoteen 2009 verrattuna. Parlamentti pitää marraskuisen sovittelukokouksen jälkeen edelleen valitettavana sitä, että neuvosto kieltäytyi nostamasta otsakkeeseen Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky kuuluvien ohjelmien rahoitusta. Neuvosto tietää vallan hyvin, kuinka näitä varoja käytetään. Parlamentti kritisoi neuvostoa myös maksujen vähentämisestä perustellen kritiikkiään sillä, ettei tällä tavoin auteta kaventamaan maksusitoumusten ja maksumäärärahojen välistä epäsuhtaa. Neuvosto tietää vallan hyvin, että epäsuhta johtuu budjettiprosessia vaivanneesta järkevyyden ja kuulemisen puutteesta. Tilintarkastustuomioistuin kiinnitti hiljattain huomiomme siihen, että maksamattomien maksusitoumusmäärärahojen osuus on nykyisin 155 miljardia euroa eli 126 prosenttia nykyisestä vuosibudjetista. Kertooko tämä jostakin? Parlamentti kannattaa hallintomenojen nostoa, joka käsittää myös Euroopan parlamentin jäsenten palkat. On hävytöntä äänestää omien palkkojemme nostamisen puolesta, sillä palkkamme maksavat veronmaksajat, jotka menettävät työpaikkojaan ja sosiaaliturvaetuuksiaan kansallisten talousarvioiden pienenemisen vuoksi. Meidän olisi nykytilanteessa luovuttava kaikista korotuksista. Euroopan parlamentti hylkää neuvoston esittämät budjettileikkaukset rakenne- ja koheesiorahastoihin. Hyvät kollegat, oletteko te tietoisia siitä, että tilintarkastustuomioistuin on havainnut eniten virheitä näissä kysymyksissä? Onko Euroopan parlamentti sitä mieltä, että meidän olisi osoitettava lisää varoja ohjelmiin, joissa tapahtuu varmasti väärinkäytöksiä? Kansalaisten olisi lisäksi saatava tietää, ettei tällä talousarviolla kateta Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon kustannuksia, jotka lisätään lisätalousarvioihin, toisin sanoen "takaoven kautta". Voidaan kysyä, mihin summaan asti päästään. "Kuka siitä piittaa", kuuluu vastaus, "nehän ovat veronmaksajien rahoja". Kuten kerroin viime lokakuussa, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten osuus Euroopan unionin maksuista nousee 45 miljoonasta punnasta päivässä 50 miljoonaan puntaan, kun maan hallitus vähentää samaan aikaan julkisia palveluja mahdollistaakseen 12 miljardin punnan leikkauksen maan talousarvioon. Tämä on lähes yhtä paljon kuin Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuus Euroopan unionille. On selvää, että tämä talousarvio on taakka, ei vastaus kriisistä selviämiseen. Hyvät kollegat, kuunnelkaa omatuntonne ääntä ja äänestäkää talousarviota vastaan."@fi7
"Monsieur le Président, la proposition en deuxième lecture du budget 2010 représente une augmentation de 6 % par rapport à 2009. Cette proposition semble venir d’une autre planète – une planète où il n’y a pas de crise financière. À la suite de la réunion de conciliation en novembre, le Parlement déplore encore le refus du Conseil d’accroître le financement des programmes de la grande rubrique «Compétitivité pour la croissance et l’emploi». Le Conseil ne doit que trop bien savoir comment ces fonds sont utilisés. Le Parlement critique aussi le Conseil pour la réduction des paiements, prétendant que cela ne contribue pas à réduire l’écart entre les engagements et les paiements. Le Conseil ne doit que trop bien savoir que cet écart est dû au manque de renseignements et de consultations qui caractérise le processus budgétaire. La Cour des comptes a récemment attiré notre attention sur le fait que la somme des engagements non payés s’élevait actuellement à 155 milliards d’euros – ou 126 % du budget annuel actuel. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Le Parlement se réjouit de l’augmentation des dépenses administratives – une augmentation qui inclut aussi les salaires des députés. Il est obscène que nous votions pour une augmentation de nos propres salaires, qui sont tous payés par des contribuables qui sont en train de perdre leurs emplois et leurs sécurités sociales à cause de la réduction des budgets nationaux. Dans les circonstances actuelles, nous devrions renoncer à toute augmentation. Le Parlement européen rejette les réductions budgétaires introduites par le Conseil dans les Fonds structurels et de cohésion. Chers collègues, êtes-vous conscients que ce sont les domaines dans lesquels la Cour des comptes a trouvé les taux d’erreur les plus élevés? Le Parlement européen pense-t-il que nous devrions injecter davantage d’argent dans des programmes où nous sommes certains que des abus ont lieu? En outre, le public devrait savoir que ce budget ne couvre pas les coûts de mise en œuvre du traité de Lisbonne, qui seront ajoutés via des budgets rectificatifs – autrement dit, en cachette. On pourrait demander à combien celles-ci vont se monter. «Quelle importance?» nous répond-t-on, «C’est l’argent des contribuables». Comme je vous en ai informé en octobre, les citoyens britanniques verront leur contribution à l’Union européenne passer de 45 millions de livres sterling par jour à 50 millions de livres sterling par jour, tandis que le gouvernement britannique va réduire les services publics afin de permettre une réduction de 12 milliards de livres sterling du budget national. C’est presque le même montant que la contribution du Royaume-Uni à l’Union européenne. Il ne fait aucun doute que ce budget est un fardeau et non une solution à la crise. Chers collègues, écoutez votre conscience et votez contre ce budget."@fr8
"Elnök úr, a 2010. évi költségvetés második olvasatra vonatkozó javaslata még mindig 6%-os növekedést mutat 2009-hez képest. Úgy tűnik, mintha a javaslat egy másik bolygóról érkezett volna – mégpedig egy olyan bolygóról, ahol nincs pénzügyi válság. A novemberi egyeztető ülést követően a Parlament még mindig elítéli, hogy a Tanács nem volt hajlandó növelni a „Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért” főfejezet alatti programok finanszírozását. A Tanács bizonyára nagyon is jól tudja, hogyan használják fel az ilyen forrásokat. A Parlament szintén kritizálja a Tanácsot, amiért az csökkenti a kifizetéseket, azt állítva, hogy ez nem járul hozzá az kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti egyenlőtlenség visszaszorításához. A Tanács bizonyára nagyon is jól tudja, hogy az aránytalanság oka az intelligencia és konzultáció hiánya, amely olyannyira jellemző a költségvetési eljárásra. A Számvevőszék a közelmúltban felhívta a figyelmünket arra, hogy a kifizetetlen kötelezettségvállalások összege jelenleg 155 milliárd euró, azaz a jelenlegi költségvetés 126%-a. Mond ez valamit önöknek? A Parlament üdvözli az igazgatási kiadások növelését – amely magában foglalja a képviselők fizetéseit is. Visszataszító megszavazni a saját fizetésemelésünket, amit teljes egészében a nemzeti költségvetések csökkentése miatt munkájukat és társadalombiztosítási juttatásaikat elvesztő adófizetők finanszíroznak majd. A jelenlegi körülmények között le kellene mondanunk mindenféle emelésről. Az Európai Parlament elutasítja a strukturális és kohéziós alapok költségvetését illetően a Tanács által javasolt csökkentéseket. Tisztelt kollégáim, tisztában vannak azzal, hogy éppen ezeken a területeken talált a Számvevőszék a legtöbb hibát? Az Európai Parlament úgy gondolja, hogy még több pénzt kellene fektetnünk olyan programokba, amelyek körül visszaéléseket tapasztalnak? Ráadásul a közvéleménynek tudnia kell azt is, hogy ez a költségvetés nem fedezi a Lisszaboni Szerződés végrehajtásának költségeit, amelyeket ismét költségvetés-módosításokon keresztül – azaz kiskapukon át – finanszíroznak majd. Jó kérdés, mindez mennyibe fog kerülni. „Kit érdekel? – válaszolják egyesek –, az adófizetők pénze.” Ahogy még októberben megjósoltam, a brit állampolgárok egyszer arra ébrednek majd, hogy az Európai Uniónak fizetett hozzájárulásuk napi 45 millió fontról napi 50 millió fontra nő, miközben a brit kormány korlátozza a közszolgáltatásokat, hogy 12 milliárd fonttal csökkenthesse a nemzeti költségvetést. Ez majdnem ugyanakkora összeg, mint amelyet az Egyesült Királyság az Európai Uniónak befizet. Kétség sem férhet ahhoz, hogy ez a költségvetés teher, nem pedig kivezető út a válságból. Képviselőtársaim, hallgassanak a lelkiismeretükre, és szavazzanak a költségvetés ellen!"@hu11
"Signor Presidente, la proposta per la seconda lettura del bilancio 2010 comporta ancora un aumento del 6 per cento rispetto al 2009. La proposta sembra provenire da un altro pianeta, un pianeta in cui non c’è crisi finanziaria. A seguito della riunione di concertazione di novembre, il Parlamento deplora tuttora il rifiuto da parte del Consiglio di aumentare il finanziamento dei programmi oggetto della grande rubrica “Competitività per la crescita e l’occupazione”. Il Consiglio sa senz’altro molto bene come questi fondi sono utilizzati. Il Parlamento critica inoltre il Consiglio per la riduzione dei pagamenti, con il pretesto che non contribuisce a ridurre il divario tra impegni e pagamenti. Il Consiglio sa fin troppo bene che tale divario è dovuto alla mancanza di intelligenza e di consultazione che caratterizza la procedura di bilancio. La Corte dei conti recentemente ci ha segnalato che l’importo degli impegni non pagati è pari a 155 miliardi di euro, ossia il 126 per cento dell’attuale bilancio annuale. Vi dice qualcosa? Il Parlamento accoglie con favore l’aumento delle spese amministrative, un aumento che riguarda anche le retribuzioni dei deputati. E’ scandaloso votare per un aumento dei nostri stipendi che sono tutti pagati dai contribuenti, quegli stessi contribuenti che perdono il posto di lavoro e le tutele sociali a causa dei tagli ai bilanci nazionali. Nelle circostanze attuali, dovremmo rinunciare a qualsiasi aumento. Il Parlamento europeo respinge i tagli al bilancio introdotti dal Consiglio nel Fondo di coesione e nei Fondi strutturali. Onorevoli colleghi, siete consapevoli del fatto che sono i settori in cui la Corte dei conti ha riscontrato i più elevati livelli di errore? Il Parlamento europeo pensa forse che dovremmo erogare più fondi per i programmi in cui siamo certi che si commettono abusi? Inoltre, il pubblico dovrebbe sapere che questo bilancio non copre i costi di attuazione del trattato di Lisbona, che saranno aggiunti mediante bilanci rettificativi, ossia saranno fatti passare dalla porta di servizio. Ci si può chiedere a quanto ammonteranno. “Chi se ne importa?” è la risposta, “Tanto sono soldi dei contribuenti”. Come avevo già segnalato in ottobre, i cittadini britannici vedranno aumentare il loro contributo all’Unione europea da 45 a 50 milioni di sterline al giorno, mentre il governo britannico ridurrà i servizi pubblici per tagliare 12 miliardi di sterline nel bilancio nazionale. E’ quasi la stessa cifra che il Regno Unito versa all’Unione europea. Non c’è dubbio: questo bilancio rappresenta un onere e non una soluzione alla crisi. Onorevoli colleghi, date ascolto alla vostra coscienza e votate contro questo bilancio."@it12
"Pone pirmininke, pasiūlymas 2010 m. biudžeto antrajam svarstymui vis dar reiškia 6 proc. padidėjimą 2009 m. atžvilgiu. Atrodo, kad šis pasiūlymas atkeliavo iš kitos planetos – planetos, kurioje nėra finansų krizės. Po lapkričio mėn. taikinimo posėdžio Parlamentas iki šiol apgailestauja, kad Taryba atsisakė padidinti finansavimą programoms įspūdingu pavadinimu „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“. Taryba turi kuo puikiausiai žinoti, kaip tokios lėšos naudojamos. Be to, Parlamentas kritikuoja Tarybą dėl mokėjimų sumažinimo, įtardamas, kad taip neprisidedama prie įsipareigojimų ir mokėjimų skirtumo mažinimo. Taryba turi kuo puikiausiai žinoti, kad šis skirtumas yra dėl nepakankamo intelektualumo ir konsultavimosi, kuris būdingas biudžeto sudarymo procesui. Neseniai Audito Rūmai atkreipė mūsų dėmesį į tai, kad neapmokėtų įsipareigojimų suma šiuo metu sudaro 155 mlrd. EUR, arba 126 proc. dabartinio metinio biudžeto. Ar tai jums ką nors sako? Parlamentas palankiai vertina administracinių išlaidų padidinimą – padidinimą, kuris taip pat apima Parlamento narių atlyginimus. Mums nepadoru balsuoti, kad būtų padidinti mūsų atlyginimai, kuriuos visus moka mokesčių mokėtojai, dėl nacionalinių biudžetų mažinimo netenkantys darbo ir socialinių garantijų. Šiomis aplinkybėmis turėtume atsisakyti bet kokių didinimų. Europos Parlamentas atmeta biudžeto mažinimus, kuriuos Taryba pasiūlė atlikti struktūriniuose ir sanglaudos fonduose. Kolegos, ar žinote, kad tai yra sritys, kuriose Audito Rūmai nustatė didžiausią klaidų lygį? Ar Europos Parlamentas mano, kad turėtume įdėti daugiau pinigų į programas, kuriose esama tam tikrų piktnaudžiavimų? Be to, visuomenė turėtų žinoti, kad šiuo biudžetu nepadengiamos Lisabonos sutarties įgyvendinimo išlaidos, kurios bus pridėtos panaudojant taisomuosius biudžetus, t. y. per užpakalines duris. Kas nors gali paklausti, kokia tai bus suma. Bus atsakyta: „Kam tai rūpi? Juk tai mokesčių mokėtojų pinigai.“ Kaip informavau spalio mėn., Jungtinės Karalystės piliečiai pamatys, kad jų įnašas į Europos Sąjungą padidintas nuo 45 mln. GBP per dieną iki 50 mln. GBP per dieną, nors Jungtinės Karalystės vyriausybė mažins viešąsias paslaugas, kad sudarytų sąlygas 12 mlrd. GBP sumažinti nacionalinį biudžetą. Tai beveik ta pati suma, kurią Jungtinė Karalystė įneša į Europos Sąjungą. Nėra abejonių, kad šis biudžetas yra našta, o ne kelias iš krizės. Kolegos, paklausykite savo sąžinės ir balsuokite prieš šį biudžetą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, 2010. gada budžeta priekšlikumā izskatīšanai otrajā lasījumā joprojām ir paredzēts 6 % palielinājums salīdzinājumā ar 2009. gadu. Izskatās, ka priekšlikums ir izstrādāts uz citas planētas — uz planētas, kur nav finanšu krīzes. Pēc saskaņošanas sanāksmes novembrī Parlaments joprojām pauž nožēlu par Padomes atteikumu palielināt finansējumu programmām, kuras apvienotas zem lielā nosaukuma „Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”. Padomei būtu labi jāzina, kā šis finansējums tiek izmantots. Parlaments arī kritizē Padomi par maksājumu samazināšanu, apgalvojot, ka tā neveicina saistību un maksājumu atšķirības mazināšanu. Padomei būtu labi jāzina, ka šāda atšķirība rodas saprātīguma un apspriežu trūkuma dēļ, kas raksturo budžeta izstrādes procesu. Revīzijas palāta nesen pievērsa mūsu uzmanību tam, ka nesamaksāto saistību summa patlaban ir 155 miljardi eiro vai 126 % no pašreizējā gada budžeta. Vai tas ne par ko neliecina? Parlaments atzinīgi vērtē administratīvo izdevumu palielinājumu, kas ietver arī deputātu algas. Nav pieņemami, ka mēs balsojam par savu algu palielināšanu, ko sedz nodokļu maksātāji, kas zaudē savas darbavietas un sociālo nodrošinājumu valstu budžetu samazinājumu dēļ. Pašreizējā situācijā mums būtu jāatsakās no jebkādiem palielinājumiem. Eiropas Parlaments noraida Padomes ierosinātos budžeta samazinājumus struktūrfondiem un Kohēzijas fondam. Kolēģi, vai jūs zināt, ka tās ir jomas, kurās Revīzijas palāta ir konstatējusi augstāko kļūdu īpatsvaru? Vai Eiropas Parlaments uzskata, ka mums būtu jāiegulda vairāk līdzekļu programmās, kuru īstenošanas laikā tiek pieļauti dažādi pārkāpumi? Turklāt sabiedrībai būtu jāzina, ka šis budžets neietver Lisabonas līguma īstenošanas izmaksas, kuras tiks segtas, veicot budžeta grozījumus, proti, paslepus. Varētu rasties jautājums, cik liela būs šī summa. Atbilde ir šāda: „Kuru tas interesē, tā taču ir nodokļu maksātāju nauda!” Kā jau es minēju oktobrī, Apvienotās Karalistes pilsoņi pieredzēs to, ka viņu ieguldījums Eiropas Savienībā tiks palielināts no 45 miljoniem GBP dienā līdz 50 miljoniem GBP dienā laikā, kad Apvienotās Karalistes valdība ierobežos sabiedriskos pakalpojumus, lai nodrošinātu valsts budžeta samazinājumu par 12 miljardiem GBP. Tā ir gandrīz tikpat liela summa, kādu Apvienotā Karaliste iegulda Eiropas Savienībā. Nav šaubu, ka šis budžets ir nasta, nevis izeja no krīzes. Kolēģi, ieklausieties savā saprāta balsī un balsojiet pret šo budžetu."@lv13
"Mr President, the proposal for the second reading of the 2010 budget still represents a 6% increase in respect of 2009. That proposal appears to come from another planet – a planet where there is no financial crisis. Following the conciliation meeting in November, Parliament still deplores the Council’s refusal to increase the financing of programmes under the grand heading of ‘Competitiveness for Growth and Employment’. The Council must know all too well how such funds are used. Parliament also criticises the Council over the reduction in payments, alleging that this does not contribute to reducing the disparity between commitments and payments. The Council must know all too well that this disparity is due to the lack of intelligence and of consultation that characterises the budgeting process. The Court of Auditors recently brought to our attention that the amount of unpaid commitments presently stands at EUR 155 billion – or 126% of the current annual budget. Does this say something to you? Parliament welcomes the increase in administrative expenditure – an increase which also includes Members’ salaries. It is obscene for us to vote for an increase in our own salaries, all of which are to be paid by taxpayers who are losing their jobs and social securities owing to the reduction in national budgets. In the current circumstances we should renounce any increases. The European Parliament rejects the budgetary cuts introduced by the Council in the structural and cohesion funds. Colleagues, are you aware that these are the areas where the Court of Auditors has found the highest levels of errors? Does the European Parliament think we should be injecting more money into programmes where we are certain abuses are taking place? In addition, the public should know that this budget does not cover the costs of implementing the Lisbon Treaty, which will be added through amending budgets – i.e. through the back door. One might ask how much this will amount to. ‘Who cares?’ comes the answer, ‘It is taxpayers’ money’. As I advised back in October, British citizens will see their contribution to the European Union raised from GBP 45 million a day to GBP 50 million a day, while the British Government will be reducing public services so as to allow a cut of GBP 12 billion in the national budget. That is almost the same amount that the United Kingdom contributes to the European Union. There is no question that this budget is a burden and not a way out of the crisis. Colleagues, listen to your conscience and vote against this budget."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het voorstel voor de tweede lezing van de begroting 2010 staat nog altijd een verhoging van 6 procent voor ten opzichte van 2009. Dat voorstel lijkt wel afkomstig te zijn van een andere planeet – een planeet die niet in een financiële crisis verkeert. Na de bemiddelingsvergadering van afgelopen november betreurt het Parlement nog altijd de weigering van de Raad om de kredieten voor programma’s uit de rubriek met de grootse titel ‘Concurrentievermogen ter bevordering van groei en werkgelegenheid’ te vergroten. De Raad weet maar al te goed hoe dergelijke fondsen worden aangewend. Het Parlement heeft ook kritiek op de Raad vanwege de beperking van de betalingen, omdat dit niet bijdraagt tot de vermindering van het verschil tussen betalingsverplichtingen en betalingen. De Raad realiseert zich ongetwijfeld dat dit verschil een gevolg is van het gebrek aan informatie en raadpleging dat het begrotingsproces karakteriseert. De Rekenkamer heeft ons er onlangs op gewezen dat de EU op dit moment 155 miljard euro aan onbetaalde betalingsverplichtingen heeft; dat is 126 procent van de huidige jaarbegroting. Gaat er al een lampje bij u branden? Het Parlement is ingenomen met de verhoging van de administratieve uitgaven – een verhoging waarin ook de salarissen van de leden zijn inbegrepen. Het zou obsceen zijn als wij stemmen voor een verhoging van onze salarissen, die allemaal moeten worden betaald door belastingbetalers die hun baan en sociale zekerheden verliezen als gevolg van de lagere nationale begrotingen. In de huidige omstandigheden zouden wij alle verhogingen moeten afwijzen. Het Europees Parlement wijst de bezuinigingen af die de Raad heeft geïntroduceerd in de structuur- en cohesiefondsen. Collega’s, bent u ervan op de hoogte dat dit de gebieden zijn waarop de Rekenkamer de hoogste foutenniveaus heeft aangetroffen? Vindt het Europees Parlement dat we meer geld moeten injecteren in programma’s waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat er frauduleuze handelingen plaatsvinden? Bovendien zouden de burgers moeten weten dat deze begroting de kosten van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon niet dekt; deze zullen worden toegevoegd via gewijzigde begrotingen – dat wil zeggen, via de achterdeur. Men zou de vraag kunnen stellen hoe hoog deze kosten zullen uitvallen. “Wat maakt het uit?” is dan het antwoord, “het is geld van de belastingbetalers”. Zoals ik in oktober al heb aangegeven zal de bijdrage van de Britse burgers aan de Europese Unie stijgen van 45 miljoen naar 50 miljoen Britse pond per dag, terwijl de Britse regering de overheidsdiensten gaat inkrimpen met het oog op een bezuiniging van 12 miljard Britse pond in de nationale begroting. Dat is bijna het bedrag dat het Verenigd Koninkrijk bijdraagt aan de Europese Unie. Het lijdt geen twijfel dat deze begroting een last vormt, en geen uitweg uit de crisis. Collega’s laat uw geweten spreken en stem tegen deze begroting."@nl3
". – Panie przewodniczący! Przedstawiona do drugiego czytania propozycja budżetu na 2010 rok nadal przewiduje wzrost o 6% w stosunku do roku 2009. Ta propozycja wydaje się pochodzić z innej planety, na której nie ma kryzysu finansowego. Po listopadowym posiedzeniu w ramach procedury pojednawczej Parlament wciąż ubolewa nad tym, że Rada odmówiła zwiększenia finansowania programów pod szczytnym hasłem „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. Rada zapewne wie aż za dobrze, w jaki sposób wykorzystywane są takie środki. Parlament krytykuje też Radę za redukcję płatności, twierdząc, że nie przyczynia się to do zmniejszenia rozbieżności pomiędzy zobowiązaniami a płatnościami. Rada niewątpliwie doskonale zdaje sobie sprawę, że rozbieżność ta wynika z cechującego proces budżetowy niedostatku inteligencji i konsultacji. Trybunał Obrachunkowy ostatnio zwrócił nam uwagę, że kwota niespłaconych zobowiązań wynosi obecnie 155 miliardów euro, czyli 126% aktualnego rocznego budżetu. Czy to coś państwu mówi? Parlament z radością wita wzrost wydatków administracyjnych – wzrost, który dotyczy też wynagrodzeń posłów. To nieprzyzwoite, abyśmy głosowali za zwiększeniem naszych uposażeń, pokrywanych w całości przez podatników, którzy tracą pracę i świadczenia społeczne wskutek cięć w krajowych budżetach. W obecnych warunkach powinniśmy zrezygnować ze wszelkich podwyżek. Parlament Europejski odrzuca cięcia budżetowe dokonane przez Radę w funduszach strukturalnych i spójności. Drodzy państwo, czy zdajecie sobie sprawę, że w tych właśnie obszarach Trybunał Obrachunkowy stwierdził najwyższy poziom błędów? Czy Parlament Europejski sądzi, że powinniśmy zwiększać środki na programy, w których z pewnością dochodzi do nadużyć? Opinia publiczna powinna nadto wiedzieć, że ten budżet nie obejmuje kosztów wdrożenia traktatu lizbońskiego, które zostaną dołożone poprzez budżety korygujące, a więc tylnymi drzwiami. Możnaby tu zapytać, ile to będzie. „A kogóż to obchodzi?” – padnie odpowiedź. „To pieniądze podatników”. Jak powiedziałam jeszcze w październiku, składka unijna obywateli brytyjskich wzrośnie z 45 milionów funtów do 50 milionów funtów dziennie, podczas gdy rząd brytyjski będzie ograniczał świadczenie usług publicznych, by umożliwić sięgające 12 miliardów funtów cięcia w budżecie państwa. To niemal taka sama kwota, jak ta, którą Wielka Brytania wpłaca do Unii Europejskiej. Nie ma wątpliwości, że ten budżet jest ciężarem, nie zaś drogą wyjścia z kryzysu. Drodzy państwo, posłuchajcie głosu sumienia i głosujcie przeciwko temu budżetowi."@pl16
"Senhor Presidente, a proposta de orçamento de 2010 para segunda leitura ainda representa um aumento de 6% relativamente a 2009. A proposta parece ter vindo de outro planeta – um planeta onde não há crise financeira. Após a reunião de concertação em Novembro, o Parlamento continua a deplorar a recusa do Conselho em aumentar o financiamento de programas abrangidos pela enorme rubrica intitulada “Competitividade para o crescimento e o emprego”. O Conselho deve saber muito bem como são utilizados esses fundos. O Parlamento critica também o Conselho pela redução nos pagamentos, alegando que esta medida não contribui para reduzir a disparidade entre autorizações e pagamentos. O Conselho deve saber muito bem que esta disparidade se deve à falta de inteligência e à ausência de consultas que caracteriza o processo orçamental. O Tribunal de Contas chamou recentemente a nossa atenção para o facto de o montante de autorizações de liquidação pendente se situar actualmente nos 155 mil milhões – ou 126% do presente orçamento anual. Este facto não vos diz nada? O Parlamento saúda o aumento das despesas administrativas – um acréscimo que também inclui os salários dos deputados. É obsceno votarmos um aumento dos nossos próprios salários, que serão pagos na sua totalidade pelos contribuintes que perdem os seus empregos e benefícios sociais devido à restrição dos orçamentos nacionais. Nas actuais circunstâncias, devemos renunciar a quaisquer aumentos. O Parlamento Europeu rejeita as reduções de dotações introduzidas pelo Conselho nos Fundos Estruturais e de Coesão. Caros Colegas, têm consciência de que estes são os domínios em que o Tribunal de Contas encontrou níveis mais elevados de erros? Considera o Parlamento Europeu que devemos injectar mais dinheiro em programas que sabemos marcados por abusos? Além disso, o público deve saber que este orçamento não abrange os custos da aplicação do Tratado de Lisboa, que serão adicionados através de orçamentos rectificativos – ou seja, pela porta das traseiras. Podemos perguntar qual será o valor desta despesa. “Quem quer saber?” chega a resposta, “É dinheiro dos contribuintes”. Como alertei em Outubro, a contribuição dos cidadãos britânicos aumentará de 45 milhões de libras para 50 milhões de libras por dia, enquanto o Governo britânico vai diminuir os serviços públicos a fim de permitir uma redução de 12 mil milhões de libras no orçamento nacional. É quase o mesmo montante com que o Reino Unido contribui para a União Europeia. Não há dúvidas de que este orçamento é um encargo e não uma solução para a crise. Caros Colegas, ouçam a vossa consciência e votem contra este orçamento."@pt17
"Dle Preşedinte, propunerea pentru cea de-a doua lectură a bugetului pentru 2010 încă reprezintă o creştere de 6 % faţă de anul 2009. Această propunere pare să vină de pe altă planetă – o planetă unde nu există nicio criză financiară. În urma reuniunii de conciliere din noiembrie, Parlamentul încă deplânge refuzul Consiliului de a spori finanţarea programelor din cadrul rubricii generale „Competitivitate pentru dezvoltare şi ocuparea forţei de muncă”. Consiliul trebuie să ştie foarte bine cum sunt folosite aceste fonduri. De asemenea, Parlamentul a criticat Consiliul cu privire la reducerea plăţilor, presupunând că acest lucru nu contribuie la reducerea disparităţii dintre angajamente şi plăţi. Consiliul trebuie că ştie foarte bine că această disparitate este cauzată de lipsa de inteligenţă şi de consultări, lipsă care caracterizează procesul de stabilire a bugetului. Curtea de Conturi ne-a atras de curând atenţia asupra faptului că valoarea angajamentelor neplătite se situează în prezent la 155 miliarde de euro – sau 126 % din actualul buget anual. Acest lucru vă spune ceva? Parlamentul salută creşterea valorii cheltuielilor administrative – o creştere care include şi salariile deputaţilor. Este un gest de-a dreptul obscen ca noi să votăm pentru creşterea propriilor noastre salarii, care sunt toate plătite din banii contribuabililor care îşi pierd locul de muncă şi securitatea socială din cauza reducerii bugetelor naţionale. În circumstanţele actuale, ar trebui să renunţăm la orice fel de creştere. Parlamentul European respinge reducerile bugetare pe care Consiliul le-a introdus în fondul structural şi în cel de coeziune. Stimaţi colegi, vă daţi seama că acestea sunt domeniile în care Curtea de Conturi a găsit cele mai multe erori? Oare Parlamentul European crede că ar trebui să injectăm mai mulţi bani în programe în cadrul cărora suntem siguri că se întâmplă abuzuri? În plus, publicul ar trebui să ştie că acest buget nu acoperă costurile aferente punerii în aplicare a Tratatului de la Lisabona, costuri care vor fi adăugate prin intermediul bugetelor rectificative – adică pe uşa din spate. S-ar putea pune întrebarea la ce sumă vor ajunge aceste costuri. „Cui îi pasă?”, ar putea fi răspunsul, „sunt banii contribuabililor”. Aşa cum am avertizat în octombrie, valoarea contribuţiei cetăţenilor britanici către Uniunea Europeană va creşte de la 45 de milioane de lire sterline zilnic la 50 de milioane de lire sterline pe zi, în timp ce guvernul britanic va reduce serviciile publice astfel încât să permită o reducere a bugetului naţional cu 12 miliarde de lire sterline. Aceasta este aproape suma cu care Marea Britanie contribuie la Uniunea Europeană. Fără îndoială, acest buget este o povară, nu o cale de ieşire din criză. Stimaţi colegi, ascultaţi-vă conştiinţa şi votaţi împotriva acestui buget."@ro18
"Vážený pán predseda, návrh rozpočtu na rok 2010 pre druhé čítanie stále predstavuje 6 % nárast oproti roku 2009. Zdá sa, akoby ten návrh pochádzal z inej planéty – planéty, kde nie je žiadna finančná kríza. V nadväznosti na novembrovú zmierovaciu schôdzu Parlament stále ľutuje odmietnutie Rady navýšiť financovanie programov v rámci veľkolepého okruhu „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“. Rada si musí veľmi dobre uvedomovať, ako sa takéto finančné prostriedky využívajú. Parlament tiež kritizuje Radu za zníženie platieb a tvrdí, že to neprispieva k znižovaniu nepomeru medzi záväzkami a platbami. Rada si musí veľmi dobre uvedomovať, že tento nepomer vzniká v dôsledku nedostatku informovanosti a konzultácií, ktorý charakterizuje zostavovanie rozpočtu. Dvor audítorov nedávno upozornil na to, že množstvo nezaplatených záväzkov v súčasnosti dosahuje 155 miliárd EUR – alebo 126 % súčasného ročného rozpočtu. Hovorí vám to niečo? Parlament víta nárast v oblasti administratívnych výdavkov – nárast, ktorý zahŕňa aj platy poslancov. Je neetické hlasovať za zvýšenie našich vlastných platov, keď nám ich všetkým platia daňoví poplatníci, ktorí vzhľadom na znižovanie vnútroštátnych rozpočtov prichádzajú o svoje pracovné miesta a sociálne zabezpečenie. Za súčasných podmienok by sme sa mali vzdať všetkých zvýšení. Európsky parlament odmieta rozpočtové škrty zavedené Radou v štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde. Kolegyne a kolegovia, uvedomujete si, že práve v týchto oblastiach objavil Dvor audítorov najvyššiu mieru chýb? Myslí si Európsky parlament, že by sme mali nalievať viac finančných prostriedkov do programov, kde dochádza k istému zneužívaniu? Verejnosť by okrem toho mala vedieť, že tento rozpočet nepokrýva náklady na zavádzanie Lisabonskej zmluvy, ktoré budú doplnené prostredníctvom opravných rozpočtov – čiže cez zadné dvierka. Niekto by sa mohol opýtať, koľko to bude stáť. Odpoveď znie: „Koho to zaujíma? Sú to peniaze daňových poplatníkov.“ Tak ako som hovorila už v októbri, príspevky britských občanov na Európsku úniu sa zvýšia zo 45 miliónov GBP denne na 50 miliónov GBP denne, zatiaľ čo britská vláda zníži náklady na verejné služby, čo jej umožní vykonať škrty vo vnútroštátnom rozpočte vo výške 12 miliárd GBP. To je takmer rovnaká suma, akou Spojené kráľovstvo prispieva na Európsku úniu. Niet pochýb o tom, že tento rozpočet je bremenom a nie cestou z krízy. Kolegyne a kolegovia, počúvajte svoje svedomie a hlasujte proti tomuto rozpočtu."@sk19
"Gospod predsednik, predlog z drugo obravnavo proračuna za leto 2010 še vedno pomeni 6-odstotno povečanje glede na leto 2009. Zdi se, da ta predlog prihaja z drugega planeta – planeta, kjer ni nobene finančne krize. Po usklajevalnem sestanku v novembru Parlament še vedno obžaluje zavrnitev Sveta, da bi povečal financiranje programov v okviru velikega razdelka „Konkurenčnost za rast in zaposlovanje“. Svet mora še predobro vedeti, kako se uporabljajo taki skladi. Parlament kritizira Svet tudi zaradi zmanjšanja plačil, saj domneva, da to ne prispeva k zmanjšanju razkoraka med obveznostmi in plačili. Svet mora še predobro vedeti, da ta razkorak nastaja zaradi pomanjkanja obveščenosti in posvetovanja, ki je značilno za proračunski postopek. Računsko sodišče nas je pred kratkim opozorilo, da neporavnane obveznosti zdaj znašajo 155 milijard EUR – ali 126 % sedanjega letnega proračuna. Ali vam to kaj pove? Parlament pozdravlja povečanje upravnih izdatkov – povečanje, ki vključuje tudi plače poslancev. Za nas ni spodobno, da bi glasovali za povečanje naših lastnih plač, ki jih plačujejo davkoplačevalci, ki so izgubili svoja delovna mesta in socialno varnost zaradi zmanjšanja nacionalnih proračunov. V sedanjih okoliščinah bi se morali odreči kakršnim koli povišanjem. Evropski parlament zavrača proračunska znižanja, ki jih uvaja Svet v strukturnem in kohezijskem skladu. Kolegi, ali se zavedate, da so to področja, kjer je Računsko sodišče našlo največjo količino napak? Ali Evropski parlament misli, da bi morali vlagati več denarja v programe, za katere zagotovo vemo, da se v njih dogajajo zlorabe? Poleg tega bi javnost morala vedeti, da ta proračun ne pokriva stroškov izvajanja Lizbonske pogodbe, ki bodo dodani s spremembami proračunov – to je skozi zadnja vrata. Človek se sprašuje, koliko bo to naneslo. „Komu pa je mar,“ je odgovor. „Saj gre za davkoplačevalski denar.“ Kot sem že povedala oktobra, britanski državljani bodo videli, da so se njihovi prispevki v Evropsko unijo dvignili s 45 milijonov GBP na dan na 50 milijonov GBP na dan, hkrati pa bo britanska vlada zmanjševala javne storitve, da bo omogočila znižanje nacionalnega proračuna za 12 milijard GBP. To je skoraj enak znesek kot ga Združeno kraljestvo prispeva v Evropsko unijo. Ni dvoma, da je ta proračun breme ne pa izhod iz krize. Kolegi, poslušajte svojo vest in glasujte proti temu proračunu."@sl20
". Herr talman! Förslaget till andra behandlingen av budgeten för 2010 utgör fortfarande en ökning på 6 procent med avseende på 2009. Det förslaget verkar ha sitt ursprung på en annan planet – en planet där det inte råder någon finanskris. Efter medlingsmötet i november beklagar parlamentet fortfarande rådets vägran att öka finansieringen av program inom ramen för den övergripande budgetrubriken ”Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning”. Rådet måste veta alltför väl hur sådana medel används. Parlamentet kritiserar också rådet för minskningen av betalningar och framhåller att detta inte bidrar till att minska skillnaden mellan åtaganden och betalningar. Rådet måste veta alltför väl att denna skillnad beror på den brist på information och samråd som karaktäriserar budgetförfarandet. Revisionsrätten uppmärksammade oss nyligen på att de utestående åtagandena för närvarande uppgår till 155 miljarder euro – eller 126 procent av den nuvarande årsbudgeten. Säger detta er något? Parlamentet välkomnar ökningen av de administrativa utgifterna – en ökning som också omfattar ledamöternas löner. Det är motbjudande att vi röstar för en höjning av våra egna löner, när hela denna kostnad ska betalas av skattebetalare som förlorar sina arbeten och sin sociala trygghet till följd av minskade nationella budgetar. Under rådande förhållanden bör vi avstå från all ökning. Europaparlamentet förkastar de budgetnedskärningar som rådet inlett inom struktur- och sammanhållningsfonderna. Jag vill fråga er om ni är medvetna om att dessa är de områden där revisionsrätten har funnit de högsta felnivåerna? Anser Europaparlamentet att vi bör anslå mer pengar till program där vi är säkra på att missbruk förekommer? Dessutom bör allmänheten känna till att denna budget inte täcker kostnaderna för att genomföra Lissabonfördraget, som kommer att läggas till genom ändringsbudgetar – dvs. genom bakdörren. Man kanske undrar hur mycket detta kommer att kosta. ”Vem bryr sig?”, är då svaret, ”det är skattebetalarnas pengar”. De brittiska medborgarna kommer, som jag meddelade i oktober, att få se sitt bidrag till Europeiska unionen öka från 45 miljoner brittiska pund per dag till 50 miljoner brittiska pund per dag, samtidigt som den brittiska regeringen kommer att minska den offentliga sektorn för att kunna göra en nedskärning i statsbudgeten på 12 miljarder brittiska pund. Det uppgår nästan till samma belopp som Storbritannien bidrar med till Europeiska unionen. Det råder inget tvivel om att denna budget är en börda och inte en väg ut ur krisen. Jag vill be er att lyssna till ert samvete och rösta mot denna budget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph