Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-15-Speech-2-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091215.7.2-021"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Tak til hr. Surján for et godt forhandlingsresultat. Jeg vil ligesom andre udtrykke min tilfredshed med, at vi i Parlamentet kunne bevare vores vigtige prioriteter også under andenbehandlingen, selv om vi skulle finde nogle besparelser i den aftale, vi havde med Rådet. Det er lykkedes ud over energiinvesteringerne i genopretningsplanen også at afsætte ekstra penge til budgetposter, der er rettet mod forskning og innovation inden for energi. Det er lykkedes os at sikre vores pilotprojekter og forberedende aktioner, som er nye initiativer, som vi sætter i gang fra Parlamentets side, og jeg vil også personligt sige, at vi fra ALDE-Gruppen er glade for, at det er lykkedes at sikre pengene til Østersøstrategien. Jeg vil ligesom andre talere understrege to ting, dels den manglende fleksibilitet, hvor jeg ønsker, at hr. Semeta, som jo fortsætter i Kommissionen på en anden post, tager med sig, at vi har behov for denne midtvejsrevision af budgettet. Og at Kommissionen, den nye Kommission, tager det her alvorligt. Dels at man er nødt til at gå tingene igennem og spørge sig: Er der nogle nye prioriteringer, vi skal gøre inden for rammerne? Er der nogen programmer, der ikke fungerer godt? Kan der prioriteres anderledes inden for rammerne, eller har vi behov for en egentlig revision? Vi er jo i den situation, at vi har haft en pengekasse i og med, at der i den flerårige finansramme er afsat rigeligt med penge til landbrug i begyndelsen. Men det er der ikke i slutningen, så nu bliver det svært, og dette er blevet understreget af hr. Böge. Nu kommer sandhedens time. De næste år bliver meget, meget vanskelige, når vi skal finde en fleksibilitet, hvis ikke vi kan få finansministrene til at levere flere penge, og det tror jeg bliver mere end almindeligt svært i den konjunktursituation, vi er i. Der er et andet spørgsmål, jeg også gerne vil tage op, og som jeg også gerne vil give Dem med, hr. Semeta, i Deres videre arbejde. Hr. Maňka har gjort et virkeligt godt stykke arbejde med de administrative udgifter, og vi ser så nu meget populistiske politikere gå ud og sige, at vi ikke skal give EU's ansatte de lønstigninger, de egentlig har krav på. I min gruppe går vi ikke ind for, at man overtræder gældende aftaler. Hvis man er utilfreds med systemet, så må man ændre systemet! Man kan ikke bare være utilfreds med det resultat, der kommer ud af det vedtagne system. Og jeg synes, der er god grund til at se på forholdene for de EU-ansatte og først og fremmest se på, om de regler, vi har for de ansatte i EU-systemet, også giver de ledelsesmæssige muligheder, vi har brug for til at få en effektiv udførelse af EU's politik. Der er gået nogle år siden Kinnock-reformen. Der er gået fem år siden udvidelsen. Nu er det på tide at gå tingene efter en gang mere. Blot en opfordring til Dem, hr. Semeta."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, dovolte, abych poděkovala panu Surjánovi za pozitivní výsledek těchto jednání. Podobně jak již učinili jiní, bych i já chtěla vyjádřit svou spokojenost nad tím, že v Parlamentu jsme byli schopni zachovat v druhém čtení naše důležité priority, i když určité škrty jsme v souladu s dohodou, kterou jsme uzavřeli s Radou, provést museli. Kromě investic do energetiky v rámci plánu hospodářské obnovy se nám také podařilo vyčlenit další finanční prostředky pro rozpočtové okruhy zaměřené na výzkum a inovace v energetice. Podařilo se nám zabezpečit naše pilotní projekty a přípravné činnosti, což jsou nové iniciativy podněcované Parlamentem, a osobně bych ráda dodala, že naši skupinu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu potěšilo, že se nám podařilo zajistit finanční prostředky pro strategii pro Baltské moře. A stejně jako ostatní bych i já chtěla upozornit na dvě věci. Zaprvé na nedostatečnou pružnost – v této souvislosti bych byla ráda, aby pan Šemeta, který samozřejmě bude v Komisi pokračovat na jiné pozici, vzal na vědomí, že onen přezkum rozpočtu v polovině období skutečně potřebujeme, a chtěla bych, aby to Komise – nová Komise – nebrala na lehkou váhu. Zadruhé se musíme na věci řádně podívat a ptát se sami sebe, zda potřebujeme v tomto rámci zakotvit nějaké nové priority. Existují nějaké programy, které nefungují příliš dobře? Mohou být priority změněny ve stávajícím rámci, nebo musíme revidovat rámec samotný? Samozřejmě jsme v situaci, kdy jsem zdroje měli na dosah ruky, neboť ze začátku bylo ve víceletém finančním rámci dost peněz vyčleněno na zemědělství. Ty však už k dispozici nemáme, a situace se, jak upozornil pan Böge, bude komplikovat. Nyní přichází okamžik pravdy. Příštích několik let, kdy budeme potřebovat pružnost, bude velice, velice náročných, pokud se nám nepodaří ministry financí přesvědčit, aby poskytli více peněz – a to bude podle mého názoru v současných ekonomických podmínkách složitější než jindy. Je tu ještě další otázka, kterou bych ráda zdůraznila, a chci vás, pane Šemeto, požádat, abyste i ji ve své další práci zohlednil. Pan Maňka odvedl kvalitní práci v otázce administrativních výdajů, a teď nám velmi populističtí politikové říkají, že nesmíme pracovníkům EU zvýšit plat, i když vlastně mají na toto zvýšení nárok. Pokud jde o mou skupinu, nechceme porušení platných dohod. Jestliže jsou lidé se systémem nespokojení, musí systém změnit. Nemá smysl být prostě nespokojený s výsledkem zavedeného systému. Myslím si, že existují dobré důvody, proč přezkoumat podmínky zaměstnanců EU, a v prvé řadě také to, zda pravidla, která používáme pro služební systém v rámci EU, nabízejí i příležitosti vést, kterých musíme v zájmu dosažení účinného provádění politik EU dosáhnout. Od Kinnockovy reformy uběhlo už mnoho let. Rozšíření proběhlo před pěti roky. Nastal čas ještě jednou věci přezkoumat. Chtěla bych, abyste o tom, pane Šemeto, přemýšlel."@cs1
"Herr Präsident, ich möchte Herrn Surján für das positive Ergebnis der Verhandlungen danken. Wie von anderen bereits geschehen, möchte auch ich meine Genugtuung über die Tatsache zum Ausdruck bringen, dass wir im Parlament auch in der zweiten Lesung an wichtigen Prioritäten festhalten konnten, auch wenn wir einige Einschnitte in Verbindung mit der Einigung machen mussten, die wir mit dem Rat hatten. In Ergänzung zu den Energieinvestitionen im Konjunkturprogramm ist es uns gelungen, zusätzliche Gelder den Haushaltsplanlinien zuzuweisen, die auf Forschung und Innovation im Energiebereich abzielen. Es ist uns gelungen, unsere Pilotprojekte und vorbereitenden Maßnahmen sicherzustellen, die neue Initiativen darstellen, die vom Parlament angestoßen werden. Persönlich möchte ich sagen, dass wir von der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa uns freuen, dass es uns gelungen ist, Mittel für die Ostsee-Strategie zu sichern. Wie auch schon andere möchte ich zwei Dinge hervorheben. Erstens, den Mangel an Flexibilität, im Hinblick auf welchen ich Herrn Šemeta bitte, der selbstverständlich in einer anderen Position innerhalb der Kommission weitermachen wird, die Tatsache zur Kenntnis zu nehmen, dass wir in der Tat diese Halbzeitüberprüfung des Haushaltsplans benötigen, und ich bitte die Kommission – die neue Kommission – dies ernst zu nehmen. Zweitens müssen wir Dinge genau in Augenschein nehmen und uns fragen, ob es irgendwelche neuen Prioritäten gib, die wir in dieses Rahmenwerk einfügen müssen. Gibt es irgendwelche Programme, die nicht gut funktionieren? Können die Prioritäten innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen geändert werden, oder müssen wir das Rahmenwerk selbst überarbeiten? Wir sind natürlich in der Position, über Mittel zu verfügen, als eine Folge der Tatsache, dass zunächst viel Geld der Landwirtschaft innerhalb des mehrjährigen Finanzrahmens zugewiesen wurde. Dies ist jedoch nicht länger verfügbar, also werden die Dinge jetzt schwierig, wie Herr Böge darlegte. Jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit. Die nächsten Jahre, in denen wir flexibel auftreten müssen, werden sehr schwierig, wenn wir die Finanzminister nicht dazu bringen können, mehr Geld bereitzustellen, und ich denke, dies wird im gegenwärtigen wirtschaftlichen Klima schwieriger als gewöhnlich werden. Es gibt einen weiteren Aspekt, den ich ebenfalls ansprechen möchte. Ich bitte Herrn Šemeta, bei seiner zukünftigen Arbeit auch diesen zu berücksichtigen. Herr Maňka hat sehr gute Arbeit im Hinblick auf die Verwaltungsausgaben geleistet, und jetzt hören wir populistische Politiker sagen, dass wir den EU-Mitarbeitern nicht die ihnen tatsächlich zustehenden Gehaltserhöhungen geben dürfen. In meiner Fraktion befürwortet man nicht die Zuwiderhandlung gegen bestehende Vereinbarungen. Wenn Menschen mit dem System unzufrieden sind, müssen sie das System ändern. Es ist nicht gut, einfach mit dem Ergebnis eines etablierten Systems unzufrieden zu sein. Es denke, es gibt gute Gründe für eine Untersuchung der Bedingungen von EU-Mitarbeitern und in erster Linie eine Untersuchung, ob die für Mitarbeiter im EU-System vorgesehenen Regeln, auch die Führungsmöglichkeiten geben, die wir benötigen, um die effektivere Durchführung der EU-Strategien zu erreichen. Seit der Kinnock-Reform sind nunmehr mehrere Jahre vergangen. Seit der Erweiterung sind fünf Jahre vergangen. Es ist jetzt an der Zeit, die Dinge erneut zu überprüfen. Die ist nur etwas, worüber Sie, Herr Šemeta, nachdenken sollten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Surján για το θετικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Όπως έκαναν και άλλοι, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι εμείς, το Κοινοβούλιο, κατορθώσαμε να διατηρήσουμε τις σημαντικές προτεραιότητές μας και κατά τη δεύτερη ανάγνωση, παρότι χρειάστηκε να προβούμε σε ορισμένες περικοπές στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχαμε με το Συμβούλιο. Πέραν των ενεργειακών επενδύσεων στο σχέδιο ανάκαμψης, επιτύχαμε επίσης να διατεθούν επιπλέον πόροι σε τομείς του προϋπολογισμού που αποσκοπούν στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας. Κατορθώσαμε να διασφαλίσουμε τα πειραματικά μας προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις, που αποτελούν νέες πρωτοβουλίες που προάγει το Κοινοβούλιο και, σε πιο προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα να δηλώσω ότι εμείς, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, είμαστε χαρούμενοι που εξασφαλίσαμε πόρους για τη στρατηγική σχετικά με τη Βαλτική Θάλασσα. Όπως έκαναν και άλλοι, θα ήθελα να επισημάνω δύο στοιχεία. Πρώτον, την έλλειψη ευελιξίας, σχετικά με την οποία θα επιθυμούσα ο κ. Šemeta, ο οποίος συνεχίζει, φυσικά, το έργο του από άλλη θέση στην Επιτροπή, να λάβει υπόψη το γεγονός ότι όντως χρειαζόμαστε αυτήν την ενδιάμεση αναθεώρηση του προϋπολογισμού και θα ήθελα η Επιτροπή –η νέα Επιτροπή– να το λάβει σοβαρά υπόψη αυτό. Δεύτερον, χρειάζεται να εξετάσουμε προσεκτικά τα πράγματα και να διερωτηθούμε εάν υπάρχουν νέες προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να καθορίσουμε εντός του εν λόγω πλαισίου. Υπάρχουν προγράμματα που δεν λειτουργούν πολύ καλά; Μπορούν να αλλάξουν οι προτεραιότητες εντός του υφιστάμενου πλαισίου ή χρειάζεται να αναθεωρήσουμε το ίδιο το πλαίσιο; Είχαμε, ασφαλώς, το πλεονέκτημα να έχουμε στη διάθεσή μας πόρους, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πολλά κεφάλαια χορηγήθηκαν πρωτίστως στη γεωργία εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ωστόσο, τούτο δεν είναι πλέον δυνατό, επομένως, τα πράγματα θα δυσκολέψουν, όπως επεσήμανε ο κ. Böge. Πλησιάζει πλέον η στιγμή της αλήθειας. Τα προσεχή έτη, κατά τα οποία θα χρειαστεί να επιδείξουμε ευελιξία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα εάν δεν κατορθώσουμε να πείσουμε τους υπουργούς Οικονομικών να χορηγήσουν περισσότερους πόρους, και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ακόμα πιο δύσκολο από ό,τι συνήθως λόγω του παρόντος οικονομικού κλίματος. Υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα που θα ήθελα επίσης να θίξω, και το οποίο θα ήθελα να λάβετε και εσείς υπόψη κατά τις μελλοντικές εργασίες σας, κύριε Šemeta. Ο κ. Maňka έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο στον τομέα των διοικητικών δαπανών και, επί του παρόντος, παρατηρούμε λαϊκιστές πολιτικούς να δηλώνουν ότι δεν πρέπει να δώσουμε στο προσωπικό της ΕΕ τις μισθολογικές αυξήσεις που ουσιαστικά δικαιούνται να λάβουν. Στην Ομάδα μου, δεν τασσόμαστε υπέρ της παραβίασης των υφιστάμενων συμφωνιών. Εάν οι άνθρωποι δεν είναι ικανοποιημένοι από το σύστημα, πρέπει να αλλάξουν αυτό το σύστημα. Δεν είναι σωστό να είναι κάποιος απλώς δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα του καθιερωμένου συστήματος. Θεωρώ ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να εξεταστεί το καθεστώς των υπαλλήλων της ΕΕ και, πρωτίστως και κατ’ εξοχήν, να εξεταστεί εάν οι κανόνες που έχουμε θεσπίσει για το προσωπικό εντός του συστήματος της ΕΕ παρέχουν επίσης τις δυνατότητες επίδειξης ηγετικών ικανοτήτων που χρειαζόμαστε προκειμένου να επιτύχουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Έχουν περάσει πλέον αρκετά χρόνια από τη μεταρρύθμιση Kinnock. Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τη διεύρυνση. Είναι πλέον καιρός να αναθεωρήσουμε τα πράγματα για ακόμα μία φορά. Και αυτό ακριβώς είναι κάτι που πρέπει να σκεφθείτε, κύριε Šemeta."@el10
"Mr President, I would like to thank Mr Surján for the positive outcome of the negotiations. As others have done, I would like to express my satisfaction at the fact that we, in Parliament, have been able to retain our important priorities in the second reading, too, even if we have had to make some cuts in connection with the agreement that we had with the Council. In addition to the energy investments in the recovery plan, we have also succeeded in allocating extra money to budget headings that are aimed at research and innovation in the field of energy. We have succeeded in safeguarding our pilot projects and preparatory actions, which are new initiatives that are being instigated by Parliament and, on a personal note, I would like to say that we in the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe are pleased that we have succeeded in securing funds for the Baltic Sea Strategy. As others have done, I would like to highlight two things. Firstly, the lack of flexibility, with regard to which I would like Mr Šemeta, who is, of course, continuing in another post within the Commission, to take note of the fact that we do indeed need this mid-term review of the budget and I would like the Commission – the new Commission – to take this seriously. Secondly, we need to look at things closely and ask ourselves whether there are any new priorities that we need to set within this framework. Are there any programmes that are not working very well? Can the priorities be changed within the existing framework, or do we need to revise the framework itself? We are, of course, in the position of having had resources as a result of the fact that plenty of money was allocated to agriculture to start with within the multiannual financial framework. However, this is no longer available, so now things will get difficult, as Mr Böge pointed out. Now comes the moment of truth. The next few years, when we will need to be flexible, will be very, very difficult if we cannot get the finance ministers to provide more money, and I think this will be more difficult than usual in the current economic climate. There is another issue that I would also like to raise, and that I would also like you to take into account in your future work, Mr Šemeta. Mr Maňka has done some very fine work with regard to administrative expenditure and we are now seeing very populist politicians saying that we must not give the EU’s staff the pay rises that they are actually entitled to. In my group, we do not advocate the contravention of existing agreements. If people are dissatisfied with the system, they must change the system. It is no good simply to be dissatisfied with the result of the established system. I think there are good grounds for examining the conditions of EU employees and, first and foremost, examining whether the rules that we have in place for staff in the EU system also provide the leadership opportunities we need in order to attain the effective implementation of the EU’s policies. It is several years now since the Kinnock reform. It is five years since enlargement. It is now time to review things once again. This is just something for you to think about, Mr Šemeta."@en4
"Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Surján por el resultado positivo que ha conseguido a raíz de las negociaciones. Como han hecho otros colegas, quisiera expresar mi satisfacción por el hecho de que nosotros, en el Parlamento, hayamos podido mantener nuestras importantes prioridades en la segunda lectura también, incluso aunque hubiésemos tenido que hacer algunos recortes en relación con el acuerdo al que hemos llegado con el Consejo. Además de las inversiones realizadas en el sector de la energía en el plan de recuperación, también hemos tenido éxito a la hora de asignar dinero adicional a las rúbricas presupuestarias destinadas a la investigación y la innovación en el ámbito de la energía. También hemos tenido éxito a la hora de proteger nuestros proyectos pilotos y las acciones preparatorias, que son nuevas iniciativas instigadas por el Parlamento y, a nivel personal, quisiera decir que a nosotros, a los integrantes del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, nos complace que hayamos conseguido asegurar los fondos para la estrategia para la región del Mar Báltico. Como bien han hecho otros colegas, quisiera destacar dos cuestiones. En primer lugar, quisiera señalar la falta de flexibilidad con respecto a la que me gustaría que el señor Šemeta, quien, por supuesto, mantiene otro puesto dentro de la Comisión, fuera consciente de que necesitamos esta revisión a medio plazo del presupuesto, y quisiera que la Comisión —la nueva Comisión— se tomara en serio esta cuestión. En segundo lugar, tenemos que controlar las cosas de cerca y preguntarnos a nosotros mismos si existe alguna nueva prioridad que tengamos que incluir en este marco. ¿Existe algún programa que no esté funcionando muy bien? ¿Pueden cambiarse las prioridades dentro del marco existente o es necesario que lo revisemos? Sin duda, estamos en situación de haber contado con recursos a consecuencia del hecho de que se ha asignado una gran cantidad de dinero a la agricultura con el que comenzar en el marco financiero plurianual. Sin embargo, ya no está disponible, por lo que las cosas se complicarán, como bien ha destacado el señor Böge. Ahora llega la hora de la verdad. Los próximos años, cuando necesitemos ser flexibles, será muy, pero que muy difícil si no podemos hacer que los Ministros de finanzas concedan más dinero, y creo que será aún más difícil de lo habitual habida cuenta del escenario económico actual. Hay otra cuestión que me gustaría plantear y que me gustaría que la tuviese en cuenta en su futuro trabajo, señor Šemeta. El señor Maňka ha hecho un buen trabajo en relación al gasto administrativo y ahora estamos viendo a políticos muy populistas decir que no debemos conceder al personal de la UE los aumentos salariales a los que realmente tiene derecho. En mi grupo, no abogamos por la infracción de los acuerdos existentes. Si las personas no están satisfechas con el sistema, tienen que cambiarlo. No es positivo no estar satisfecho con el resultado del sistema establecido. Creo que hay buenos fundamentos para analizar las condiciones de los empleados de la UE y, lo más importante, para analizar si las normas con las que contamos para el personal en el sistema de la UE también ofrecen las oportunidades de liderazgo que necesitamos para conseguir una aplicación efectiva de las políticas de la UE. Ya han pasado varios años desde la reforma Kinnock. También han pasado cinco años desde la ampliación. Ya es hora de volver a revisar las cosas. Esto es algo en lo que tiene que pensar, señor Šemeta."@es21
"Austatud juhataja, ma soovin tänada László Surjánit läbirääkimiste heade tulemuste eest. Nagu teisedki, tahaksin ma väljendada rahulolu selle üle, et Euroopa Parlamendil õnnestus ka teisel lugemisel säilitada meie olulised prioriteedid, vaatamata sellele, et pidime tegema mõningaid kärpeid seoses nõukoguga sõlmitud kokkuleppega. Lisaks energeetikaga seotud investeeringutele, mis on ette nähtud majanduse elavdamise kavas, suutsime tagada lisaraha eraldamise eelarverubriikidele, mis on suunatud teadusuuringutele ja innovatsioonile energeetika valdkonnas. Meil õnnestus kaitsta oma katseprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid ehk Euroopa Parlamendi uusi algatusi. Lisaks tahaksin ma omalt poolt öelda, et Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon on väga rahul sellega, et meil õnnestus tagada rahaliste vahendite eraldamine Läänemere strateegiale. Sarnaselt teistele tahaksin rõhutada kahte asja. Esiteks vähest paindlikkust. Selles küsimuses sooviksin, et volinik Šemeta – kes küll jätkab komisjoni uues koosseisus teisel ametikohal – võtaks arvesse asjaolu, et eelarveraamistiku vahekokkuvõtte tegemine on tõepoolest vajalik, ja ma kutsuksin komisjoni uut koosseisu üles seda tõsiselt võtma. Teiseks peame asju lähemalt uurima ja endalt küsima, kas on mingeid uusi prioriteete, mis me selles raamistikus peaksime seadma. Kas on programme, mis väga hästi ei toimi? Kas prioriteete saab muuta olemasolevas raamistikus või on meil vaja raamistikku ennast muuta? Seni pole meil vahenditest puudust olnud, sest mitmeaastase finantsraamistiku perioodi algul eraldati põllumajandusele palju raha. Seda raha enam ei ole, nii et olukord läheb keeruliseks, nagu raportöör Böge märkis. Nüüd on käes tõehetk. Lähiaastad, mil peame olema paindlikud, tulevad väga, väga rasked, kui me ei suuda rahandusministreid veenda rohkem raha andma, ja ma arvan, et see saab praeguses majanduskliimas olema raskem kui tavaliselt. On veel üks küsimus, mille ma tahaksin tõstatada ja mida te oma tulevases töös võiksite arvesse võtta, volinik Šemeta. Vladimír Maňka on seoses halduskuludega teinud väga head tööd, ent nüüd ütlevad väga populistlikud poliitikud, et me ei tohi võimaldada ELi töötajatele seda palgatõusu, millele neil tegelikult õigus on. Meie fraktsioon ei poolda kehtivate lepingute rikkumist. Kui süsteemiga ei olda rahul, tuleb süsteemi muuta. Pole mõtet lihtsalt nuriseda selle üle, et süsteem toimib nii, nagu see oli mõeldud. Ma arvan, et on olemas mõjuvad põhjused, uurimaks ELi töötajate tingimusi ja ennekõike seda, kas ELi süsteemi töötajaid käsitlevad eeskirjad annavad ka juhtimisvõimalusi, mis on meile vajalikud selleks, et saavutada ELi poliitika tõhus elluviimine. Kinnocki reformist on möödunud mitu aastat. Viis aastat on möödunud laienemisest. Nüüd on aeg asjad uuesti läbi vaadata. Te võiksite selle üle mõelda, volinik Šemeta."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Surjánia neuvottelujen myönteisestä tuloksesta. Haluan muiden tavoin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että saatoimme myös parlamentin toisessa käsittelyssä pitää kiinni keskeisistä tavoitteista, vaikka jouduimme tinkimään jonkin verran neuvoston kanssa sovitusta. Talouden elvytyssuunnitelmaan sisältyvien energia-alan investointien lisäksi saatoimme osoittaa lisää varoja energia-alan tutkimusta ja innovaatioita koskeviin budjettikohtiin. Onnistuimme turvaamaan pilottihankkeemme ja valmistelevat toimet, jotka ovat uusia, parlamentin käynnistämiä aloitteita. Henkilökohtaisena mielipiteenäni haluaisin sanoa, että me ALDE-ryhmässä olemme iloisia siitä, että saatoimme turvata Itämeren strategiaan osoitetut varat. Haluan muiden tavoin ottaa esille kaksi seikkaa. Ensimmäinen koskee joustavuuden puutetta, josta toivoisin Šemetan (vaikka hänellä onkin nyt toinen tehtävä komissiossa) panevan merkille, että tarvitsemme todella talousarvion väliarviointia, joten toivoisin, että uusi komissio ottaisi sen vakavasti. Toiseksi meidän on pohdittava asioita huolellisesti ja kysyttävä, olisiko nykyisen rahoituskehyksen yhteydessä syytä asettaa uusia ensisijaisia tavoitteita. Onko olemassa ohjelmia, jotka eivät toimi kovin hyvin? Voidaanko ensisijaisia tavoitteita muuttaa nykyisessä rahoituskehyksessä vai onko rahoituskehystä syytä tarkistaa? Olemme luonnollisesti asemassa, jossa meillä oli varoja sen ansiosta, että maatalouteen osoitettiin alun pitäen runsaasti rahaa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Nämä rahat eivät kuitenkaan ole enää saatavilla, joten tilanne vaikeutuu, kuten jäsen Böge huomautti. Nyt on totuuden hetki. Tulevina vuosina, jolloin meiltä vaaditaan joustavuutta, meillä tulee olemaan todella vaikeaa, ellemme saa valtiovarainministereiltä lisää rahaa, ja luulen, että tämä on tavallista vaikeampaa nykyisessä taloustilanteessa. On myös toinen asia, jonka haluan tuoda esiin ja jonka toivoisin teidän, komission jäsen Šemeta, ottavan huomioon tulevassa työssänne. Esittelijä Maňka on tehnyt hienoa työtä hallintomenojen parissa, mutta nyt jotkin populistipoliitikot sanovat, ettei EU:n henkilökunnalle saisi antaa palkankorotusta, johon heillä itse asiassa on oikeus. Ryhmämme ei kannata voimassa olevien sopimusten rikkomista. Jos ihmiset ovat tyytymättömiä järjestelmään, heidän on muutettava sitä. Turhaa on valittaa jo vakiintuneen järjestelmän tuloksista. Minusta nyt olisi hyvä syy tarkastella EU:n työntekijöiden ehtoja sekä tutkia ennen kaikkea sitä, tarjoavatko EU:n järjestelmän mukaiset henkilöstösäännöt mahdollisuuden myös johtamiseen, jota tarvitsemme EU:n politiikan tehokkaan toteuttamisen mahdollistamiseksi. Kinnockin uudistuksesta on jo joitakin vuosia aikaa. Unionin laajentumisesta on viisi vuotta. Nyt on aika tarkistaa asioita uudelleen. Tässä teille ajattelemisen aihetta, arvoisa komission jäsen Šemeta."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier M. Surján pour l’issue positive des négociations. Comme d’autres, je voudrais exprimer ma satisfaction que nous ayons, au Parlement, pu conserver nos priorités importantes, même en deuxième lecture, même si nous avons dû procéder à certaines réductions par rapport à l’accord que nous avions avec le Conseil. Outre les investissements dans le domaine de l’énergie du plan de relance, nous avons aussi réussi à affecter des fonds supplémentaires à des articles budgétaires axés sur la recherche et l’innovation dans le domaine de l’énergie. Nous avons réussi à sauvegarder nos projets pilotes et nos actions préparatoires, qui sont de nouvelles initiatives lancées par le Parlement et, d’un point de vue personnel, je voudrais dire qu’au sein du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, nous sommes ravis que nous soyons parvenus à garantir des fonds pour la stratégie de la mer Baltique. Comme d’autres, je voudrais souligner deux choses. Premièrement, le manque de flexibilité, à l’égard duquel je voudrais que M. Šemeta, qui va, bien sûr, poursuivre à un autre poste à la Commission, note que nous avons vraiment besoin de cette révision à mi-parcours du budget, et je voudrais que la Commission – la nouvelle Commission – prenne cela au sérieux. Deuxièmement, nous devons regarder les choses de plus près et nous demander s’il y a de nouvelles priorités que nous devons placer dans ce cadre. Y a-t-il des programmes qui ne fonctionnent pas très bien? Les priorités peuvent-elles être modifiées à l’intérieur du cadre existant ou devons-nous réviser le cadre lui-même? Nous sommes, bien sûr, dans une position où nous avons disposé de ressources parce que, pour commencer, beaucoup d’argent a été affecté à l’agriculture dans le cadre financier pluriannuel. Celui-ci n’est cependant plus disponible et les choses vont donc à présent devenir difficiles, comme M. Böge l’a souligné. C’est maintenant l’heure de vérité. Ces quelques prochaines années, au moment où nous devrons être flexibles, seront très, très difficiles si nous ne parvenons pas à convaincre les ministres des finances de donner plus d’argent, et je pense que ce sera encore plus difficile que d’habitude dans l’actuel climat économique. Il y a un autre point que je voudrais aussi aborder et que je voudrais aussi que vous preniez en considération dans le cadre de votre futur travail, Monsieur Šemeta. M. Maňka a fait du très bon travail au niveau des dépenses administratives et nous voyons à présent des hommes politiques très populistes dire que nous ne devons pas donner au personnel de l’UE les augmentations de salaire auxquelles il a droit. Dans mon groupe, nous ne défendons pas la violation des accords existants. Si les gens sont mécontents du système, ils doivent changer le système. Il ne suffit pas de simplement être mécontent du résultat du système établi. Je pense qu’il y a de bonnes raisons d’examiner les conditions des employés de l’UE et, d’abord et avant tout, d’examiner si les règles qui sont en place pour le personnel dans le système de l’UE offrent aussi les possibilités de jouer un rôle dirigeant dont nous avons besoin pour parvenir à une mise en œuvre efficace des politiques de l’UE. La réforme Kinnock date maintenant de plusieurs années. Cinq ans se sont écoulés depuis l’élargissement. Il est à présent temps de réviser les choses une fois encore. C’est juste de quoi vous donner à réfléchir, Monsieur Šemeta."@fr8
"Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Surján úrnak a tárgyalások eredményességéért. Amint azt már mások is megtették, szeretnék elégedettségemnek hangot adni azzal kapcsolatban, hogy mi itt a Parlamentben a második olvasatra is meg tudtuk tartani fontos prioritásainkat, még akkor is, ha kellett némi engedményeket tennünk a Tanáccsal kötött megállapodás tekintetében. A gazdaságélénkítési terv részét képező energiaberuházásokon felül sikerült többletforrásokat előirányoznunk az energiaipari kutatást és innovációt célzó költségvetési fejezetekre is. Sikerült megóvnunk kísérleti projektjeinket és előkészítő fellépéseinket, amelyek a Parlament által jelenleg vizsgált új kezdeményezések, és – személyes észrevételként – szeretném elmondani, hogy mi, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport örülünk annak is, hogy sikerült finanszírozást biztosítani a balti-tengeri stratégia számára is. Másokhoz hasonlóan én is ki szeretnék emelni két dolgot. Először is a rugalmatlanságot – e tekintetben szeretném felhívni Šemeta úr figyelmét, aki köztudottan új szerepkörben folytatja munkáját az új Bizottságban, hogy valóban szükségünk van erre a félidős költségvetés-felülvizsgálatra, és szeretném, ha a Bizottság, az új Bizottság ezt komolyan venné. Másodszor pedig közelről kell megvizsgálnunk a dolgokat és fel kell tennünk magunknak a kérdést, vannak-e olyan új prioritások, amelyeket el kell helyeznünk ebben a keretben. Vannak-e olyan programok, amelyek nem működnek kielégítően? Meg lehet-e változtatni a prioritásokat a meglévő kereten belül, vagy magát a keretet kell felülvizsgálnunk? Természetesen abban a helyzetben vagyunk, hogy amiatt sikerült forrásokhoz jutnunk, hogy a többéves pénzügyi keretben először is rengeteg pénzt irányoztak elő a mezőgazdaságra. Ez azonban már nem áll rendelkezésre, így most nehezebb helyzetbe kerülünk, ahogy erre Böge úr is rámutatott. Most érkezik el az igazság pillanata. Az elkövetkező néhány év, amikor rugalmasnak kell lennünk, nagyon-nagyon nehéz lesz, ha nem sikerül elérnünk, hogy a pénzügyminiszterek több pénzt biztosítsanak, és úgy vélem, hogy ez a jelenlegi gazdasági klímát tekintve még a szokásosnál is nehezebbnek fog bizonyulni. Szeretnék felhozni még egy témát, amelyet, tisztelt Šemeta úr, szeretném, ha ön is figyelembe venne jövőbeni munkája során. Maňka úr igen alapos munkát végzett az igazgatási kiadások terén, és most azt halljuk egyes erőteljesen populista politikusoktól, hogy nem szabad megadnunk az uniós alkalmazottaknak az őket valójában megillető fizetésemeléseket. Az én képviselőcsoportom nem támogatja a meglévő megállapodások megszegését. Ha az emberek nem elégedettek a rendszerrel, meg kell változtatniuk azt. Semmi jóra nem vezet az, ha csupán elégedetlenkedünk a létrehozott rendszer eredményét illetően. Úgy vélem, igencsak indokolt az uniós alkalmazottak foglalkoztatási feltételeinek vizsgálata, elsősorban is annak vizsgálata, hogy az uniós rendszerben az alkalmazottakra vonatkozó hatályos szabályok biztosítják-e azokat a vezetési lehetőségeket, amelyekre az EU politikáinak hatékony végrehajtásához szükség van. Több év telt már el a Kinnock-reform óta, és öt év a bővítés óta. Megérett az idő arra, hogy újra felülvizsgáljuk a helyzetet. Ezen esetleg érdemes lehet elgondolkodnia, Šemeta úr."@hu11
"Signor Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Surján per l’esito positivo dei negoziati. Come già altri colleghi hanno fatto, anch’io vorrei esprimere la mia soddisfazione per il fatto che noi al Parlamento siamo riusciti a mantenere le nostre priorità anche in seconda lettura, sebbene, nell’ambito dell’accordo concluso con il Consiglio, abbiamo dovuto procedere ad alcuni tagli. Oltre agli investimenti energetici nel piano di ripresa, siamo anche riusciti a destinare fondi supplementari a rubriche di bilancio relative alla ricerca e all’innovazione nel settore dell’energia. Siamo riusciti a salvaguardare i nostri progetti pilota e le azioni preparatorie, che sono nuove iniziative avviate dal Parlamento e, a titolo personale, vorrei dire che noi del gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa siamo lieti di essere riusciti a garantire finanziamenti per la strategia per il Mar Baltico. Come altri colleghi, vorrei rilevare due aspetti. Primo, la mancanza di flessibilità, a proposito della quale vorrei che il commissario Šemeta, che naturalmente continuerà a lavorare alla Commissione con un altro incarico, considerasse l’innegabile necessità di questa revisione intermedia del bilancio e vorrei che la Commissione – la nuova Commissione – ne tenesse seriamente conto. Secondo, dobbiamo analizzare con attenzione le cose e chiederci se ci sono priorità che dobbiamo inserire in questo quadro. Ci sono programmi che non funzionano adeguatamente? Le priorità possono essere cambiante nell’ambito del quadro attuale, oppure il quadro deve essere rivisto? Avevamo delle risorse perché nel quadro finanziario erano stati destinati inizialmente consistenti finanziamenti all’agricoltura, finanziamenti che tuttavia non ci sono più e pertanto ora le cose si complicheranno, come ha rilevato l’onorevole Böge. Siamo arrivati al momento della verità. Nei prossimi anni dovremo dare prova di flessibilità e saranno molto, molto difficili se non riusciremo a fare sì che i ministri delle Finanze possano fornire più fondi; credo che il compito sarà più arduo del solito, visto l’attuale clima finanziario. C’è un altro tema che vorrei sollevare e mi piacerebbe che ne tenesse conto nel suo lavoro futuro, Commissario Šemeta. L’onorevole Maňka ha svolto un ottimo lavoro relativamente alle spese amministrative e ora sentiamo politici grondanti di populismo dire che non dobbiamo concedere ai funzionari dell’Unione europea gli aumenti retributivi a cui hanno in realtà diritto. Nel mio gruppo, non siamo favorevoli alla violazione degli accordi vigenti. Se qualcuno è insoddisfatto del sistema, deve cambiarlo. Non basta semplicemente lamentarsi dei risultati del sistema attuale. Ritengo vi siano validi motivi per esaminare le condizioni del personale dell’Unione europea e soprattutto per verificare se le regole che disciplinano tali condizioni offrano anche le opportunità di leadership di cui abbiamo bisogno in vista della concreta attuazione delle politiche dell’Unione europea. Sono ormai passati molti anni dalla riforma Kinnock; sono passati cinque anni dall’allargamento; è ora giunto il momento di rivedere di nuovo il sistema. E’ un semplice spunto di riflessione per lei, Commissario Šemeta."@it12
"Pone pirmininke, noriu padėkoti L. Surjánui už teigiamus derybų rezultatus. Kaip jau darė kiti, norėčiau išreikšti savo pasitenkinimą dėl to, kad mes Parlamente taip pat sugebėjome išsaugoti savo svarbius prioritetus per antrąjį svarstymą, nors ir turėjome atlikti kai kuriuos mažinimus dėl mūsų susitarimo su Taryba. Be investicijų į energetiką, numatytų atkūrimo plane, mums taip pat pavyko skirti papildomų pinigų biudžeto išlaidų kategorijoms, kurios orientuotos į mokslinius tyrimus ir naujoves energetikos srityje. Mums pavyko išsaugoti savo bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, kurie yra naujos Parlamento pradėtos iniciatyvos, todėl aš norėčiau pasakyti, kad mes Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijoje esame patenkinti, kad mums pavyko išsaugoti lėšas Baltijos jūros strategijai. Kaip ir kiti, norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirma, lankstumo trūkumas, dėl kurio norėčiau atkreipti A. Šemetos, kuris, žinoma, eidamas kitas pareigas, tęsia darbą Komisijoje, dėmesį į tai, kad mums iš tiesų reikia biudžeto laikotarpio vidurio peržiūros, taip pat norėčiau, kad Komisija – naujoji Komisija – į tai rimtai atsižvelgtų. Antra, mums reikia atidžiai išnagrinėti aplinkybes ir savęs paklausti, ar yra kokių nors naujų prioritetų, kuriuos mums reikia nustatyti šioje programoje. Ar nėra kokių nors programų, kurios nelabai gerai veikia? Ar galima esamoje programoje keisti prioritetus ir ar nereikia persvarstyti pačios programos? Žinoma, mes turėjome išteklių dėl to, kad daugybė pinigų buvo skirta žemės ūkiui, visų pirma pagal daugiametę finansinę programą. Tačiau tai daugiau neįmanoma, todėl dabar reikalai pablogės, kaip nurodė R. Böge. Dabar ateina lemiamas momentas. Kitus kelerius metus, kai mums reikės būti lankstiems, bus nepaprastai sunku, jeigu negalėsime priversti finansų ministrų skirti daugiau pinigų, nes manau, kad dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis tai padaryti bus sunkiau nei paprastai. Taip pat yra kitas klausimas, kurį norėčiau iškelti ir norėčiau, kad į jį atsižvelgtumėte savo būsimame darbe, pone A. Šemeta. V. Maňka padarė tam tikrą puikų darbą, susijusį su administracinėmis išlaidomis, todėl dabar matome labai populistinius politikus, sakančius, kad privalome netaikyti ES darbuotojams atlyginimo didinimo, į kurį jie turi teisę. Mano frakcijoje mes nepalaikome esamų susitarimų pažeidinėjimo. Jeigu žmonės nepatenkinti sistema, jie privalo keisti sistemą. Nėra gerai paprasčiausiai būti nepatenkintiems nustatytos sistemos rezultatu. Manau, kad yra pakankamai priežasčių ištirti ES darbuotojų sąlygas ir visų pirma ištirti, ar mūsų galiojančios taisyklės, taikomos ES sistemos darbuotojams, taip pat sudaro sąlygas atsirasti vadovaujamojo darbo galimybėms, kurių mums reikia norint veiksmingai įgyvendinti ES politiką. Nuo N. Kinnocko reformos jau praėjo keleri metai. Praėjo penkeri metai nuo plėtros. Atėjo laikas dar kartą peržiūrėti reikalus. Kaip tik apie tai jūs, pone A. Šemeta, turite pagalvoti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties kungam par sarunu pozitīvo rezultātu. Tāpat kā citi, arī es vēlos paust atzinību par to, ka mēs šeit Parlamentā arī otrajā lasījumā spējām saglabāt savas svarīgās prioritātes, lai gan mums bija jāveic budžeta samazinājumi saistībā ar vienošanos, ko noslēdzām ar Padomi. Papildus Atveseļošanas plānā paredzētajiem ieguldījumiem energoapgādes jomā mums izdevās panākt, ka tiek piešķirti papildu līdzekļi budžeta posteņiem, kas paredzēti uz pētniecību un inovācijām energoapgādes jomā. Mums izdevās nodrošināt savus izmēģinājuma projektus un sagatavošanās pasākumus, kas ir jaunās Parlamenta virzītās iniciatīvas, un es personīgi vēlos teikt, ka mēs Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupā esam gandarīti par to, ka mums izdevās nodrošināt finansējumu Stratēģijai Baltijas jūras reģionā. Tāpat kā citi, arī es vēlos uzsvērt divus aspektus. Pirmkārt, es vēlos uzsvērt elastības trūkumu, un saistībā ar to es aicinu kungu, kurš, protams, turpina darbu jaunā amatā Komisijā, ņemt vērā, ka mums patiešām ir vajadzīga šī budžeta termiņa vidusposma pārskatīšana, un es aicinu Komisiju — jauno Komisiju — izturēties pret to nopietni. Otrkārt, mums rūpīgi jāizvērtē situācija un jāpajautā sev, vai mums šajā jaunajā shēmā ir jāparedz kādas jaunas prioritātes. Vai kāda no programmām joprojām netiek īstenota pietiekami efektīvi? Vai ir iespējams mainīt esošās shēmas prioritātes vai arī mums ir jāpārskata pati shēma? Mēs, neapšaubāmi, spējām atrast līdzekļus tāpēc, ka sākumā daudzgadu finanšu shēmā daudz līdzekļu tika paredzēts lauksaimniecībai. Taču šādi līdzekļi vairs nav pieejami, tāpēc, kā jau kungs norādīja, situācija kļūs sarežģīta. Ir pienācis patiesības mirklis. Turpmākie daži gadi, kad mums būs jābūt ļoti elastīgiem, būs ļoti, ļoti sarežģīti, ja mums neizdosies panākt, ka finanšu ministri piešķir vairāk līdzekļu, un es domāju, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā to izdarīt būs grūtāk nekā jebkad. Ir vēl viens jautājums, par ko es vēlos runāt un ko es arī aicinu jūs kungs, ņemt vērā savā turpmākajā darbībā. kungs ir paveicis lielisku darbu saistībā ar administratīvajiem izdevumiem, un patlaban mēs dzirdam patiešām populistiski noskaņotus politiķus sakām, ka mēs nedrīkstam palielināt ES darbiniekiem algas, ko viņi ir patiešām pelnījuši. Manis pārstāvētā grupa neatbalsta esošo vienošanos pārkāpšanu. Ja kāds nav apmierināts ar sistēmu, tam tā jāmaina. Nav nozīmes tikai paust neapmierinātību par esošās sistēmas darbības rezultātiem. Es uzskatu, ka ir labs iemesls pārskatīt ES darbinieku situāciju un, pirmkārt un galvenokārt, novērtēt, vai noteikumi, kas ir spēkā attiecībā uz darbiniekiem ES sistēmā, sekmē arī vadīšanas iespējas, kas mums ir vajadzīgas, lai nodrošinātu ES politikas jomu efektīvu īstenošanu. Ir pagājuši vairāki gadi kopš reformas īstenošanas. Ir pagājuši pieci gadi kopš paplašināšanās. Ir pienācis laiks vēlreiz pārskatīt situāciju. Tas kungs, ir tikai ierosinājums pārdomām."@lv13
"Hr. formand! Tak til hr. Surján for et godt forhandlingsresultat. Jeg vil ligesom andre udtrykke min tilfredshed med, at vi i Parlamentet kunne bevare vores vigtige prioriteter også under andenbehandlingen, selv om vi skulle finde nogle besparelser i den aftale, vi havde med Rådet. Det er lykkedes ud over energiinvesteringerne i genopretningsplanen også at afsætte ekstra penge til budgetposter, der er rettet mod forskning og innovation inden for energi. Det er lykkedes os at sikre vores pilotprojekter og forberedende aktioner, som er nye initiativer, som vi sætter i gang fra Parlamentets side, og jeg vil også personligt sige, at vi fra ALDE-Gruppen er glade for, at det er lykkedes at sikre pengene til Østersøstrategien. Jeg vil ligesom andre talere understrege to ting, dels den manglende fleksibilitet, hvor jeg ønsker, at hr. Semeta, som jo fortsætter i Kommissionen på en anden post, tager med sig, at vi har behov for denne midtvejsrevision af budgettet. Og at Kommissionen, den nye Kommission, tager det her alvorligt. Dels at man er nødt til at gå tingene igennem og spørge sig: Er der nogle nye prioriteringer, vi skal gøre inden for rammerne? Er der nogle programmer, der ikke fungerer godt? Kan der prioriteres anderledes inden for rammerne, eller har vi behov for en egentlig revision? Vi er jo i den situation, at vi har haft en pengekasse i og med, at der i den flerårige finansramme er afsat rigeligt med penge til landbrug i begyndelsen. Men det er der ikke i slutningen, så nu bliver det svært, og dette er blevet understreget af hr. Böge. Nu kommer sandhedens time. De næste år bliver meget, meget vanskelige, når vi skal finde en fleksibilitet, hvis ikke vi kan få finansministrene til at levere flere penge, og det tror jeg bliver mere end almindeligt svært i den konjunktursituation, vi er i. Der er et andet spørgsmål, jeg også gerne vil tage op, og som jeg også gerne vil give Dem med, hr. Semeta, i Deres videre arbejde. Hr. Maňka har gjort et virkeligt godt stykke arbejde med de administrative udgifter, og vi ser så nu meget populistiske politikere gå ud og sige, at vi ikke skal give EU's ansatte de lønstigninger, de egentlig har krav på. I min gruppe går vi ikke ind for, at man overtræder gældende aftaler. Hvis man er utilfreds med systemet, så må man ændre systemet! Man kan ikke bare være utilfreds med det resultat, der kommer ud af det vedtagne system. Og jeg synes, der er god grund til at se på forholdene for de EU-ansatte og først og fremmest se på, om de regler, vi har for de ansatte i EU-systemet, også giver de ledelsesmæssige muligheder, vi har brug for til at få en effektiv udførelse af EU's politik. Der er gået nogle år siden Kinnock-reformen. Der er gået fem år siden udvidelsen. Nu er det på tide at gå tingene efter en gang mere. Blot en opfordring til Dem, hr. Semeta."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Surján bedanken voor het positieve onderhandelingsresultaat. Zoals andere sprekers wil ik mijn tevredenheid uitspreken over het feit dat wij, in het Parlement, ook in tweede lezing onze belangrijke prioriteiten hebben kunnen behouden, hoewel we in verband met de overeenkomst met de Raad enige bezuinigingen hebben moeten doorvoeren. In aanvulling op de investeringen in energie binnen het herstelplan zijn we er ook in geslaagd om extra geld uit te trekken voor begrotingslijnen die zijn gericht op onderzoek en innovatie op het gebied van energie. We zijn erin geslaagd om onze proefprojecten en voorbereidende acties te waarborgen, waartoe het Parlement het initiatief heeft genomen. Persoonlijk wil ik daarnaast zeggen dat het ons, de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, verheugt dat we erin zijn geslaagd om geld voor de Oostzeestrategie te waarborgen. Zoals andere sprekers wil ik twee dingen benadrukken. Ten eerste wil ik wijzen op het gebrek aan flexibiliteit en in dit verband zou ik graag zien dat de heer Šemeta, die immers op een andere post in de Commissie verdergaat, er rekening mee houdt dat we behoefte hebben aan deze tussentijdse herziening van de begroting en dat de Commissie, de nieuwe Commissie, deze behoefte serieus neemt. Ten tweede wil ik erop wijzen dat we een en ander moeten heroverwegen en ons afvragen of er nieuwe prioriteiten zijn die we in de kaders moeten opnemen. Zijn er programma’s die niet goed functioneren? Kunnen de prioriteiten worden gewijzigd binnen de bestaande kaders of hebben we behoefte aan een herziening van de kaders zelf? We bevinden ons immers in een situatie waarin we steeds middelen in kas hebben gehad, omdat er in het begin meer dan voldoende geld was uitgetrokken voor landbouw binnen het meerjarig financieel kader, maar nu zijn die middelen er niet meer en wordt het moeilijk, zoals de heer Böge heeft benadrukt. Nu is het uur van de waarheid aangebroken. De komende jaren, waarin we flexibel moeten zijn, zullen zeer moeilijk worden, indien we de ministers van Financiën er niet toe kunnen bewegen meer geld beschikbaar te stellen. Naar mijn mening zal dit buitengewoon moeilijk worden gezien het huidige economische klimaat. Er is nog een andere kwestie die ik ook graag aan de orde wil stellen en die ik u, mijnheer Šemeta, ook in overweging wil geven voor uw toekomstige werk. De heer Maňka heeft uitstekend werk verricht op het gebied van de administratieve uitgaven en nu horen we nogal populistische politici zeggen dat we de werknemers van de EU niet de loonsverhogingen moeten geven waar ze in feite recht op hebben. Mijn fractie is er niet voor om geldende afspraken te schenden. Wie ontevreden is over het systeem, moet het systeem veranderen. Het voldoet niet om alleen maar ontevreden te zijn over het resultaat dat het gevestigde systeem heeft voortgebracht. Ik ben van mening dat er goede redenen zijn om naar de arbeidsvoorwaarden voor EU-werknemers te kijken en om vooral ook te bekijken of de regels die gelden voor werknemers in het EU-systeem de leiderschapsmogelijkheden bieden die we nodig hebben voor een effectieve uitvoering van EU-beleid. Het is nu enige jaren geleden dat de hervorming-Kinnock werd uitgevoerd. Het is vijf jaar geleden dat de uitbreiding plaatsvond. Nu is het tijd om een en ander te heroverwegen en ik hoop, mijnheer Šemeta, dat u mijn oproep ter harte wilt nemen."@nl3
". Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować panu posłowi Surjánowi za pozytywny wynik negocjacji. Podobnie jak inni, pragnę wyrazić zadowolenie z faktu, że również w drugim czytaniu Parlamentowi udało się obronić ważne priorytety, nawet jeżeli konieczne było dokonanie pewnych cięć w związku z porozumieniem zawartym z Radą. Oprócz inwestycji energetycznych w ramach planu naprawy udało nam się także zapewnić dodatkowe środki na działy budżetu związane z badaniami i innowacjami w energetyce. Ocaliliśmy nasze projekty pilotażowe i działania przygotowawcze – to nowe inicjatywy zgłaszane przez Parlament; mam też powód do osobistej satysfakcji, gdyż mojej Grupie Porozumienia Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy udało się zapewnić środki na strategię dla Morza Bałtyckiego. Podobnie jak inni, chciałabym wskazać dwie kwestie. Po pierwsze, brak elastyczności, w związku z którym chciałam zwrócić panu komisarzowi Šemecie, który pełni teraz oczywiście inną funkcję w Komisji, uwagę na fakt, że naprawdę potrzebujemy przeglądu śródokresowego budżetu i chciałabym, aby Komisja – nowa Komisja – podeszła do tej kwestii poważnie. Po drugie, musimy uważnie przyjrzeć się sytuacji i zadać sobie pytanie, czy pojawiają się nowe priorytety, które musimy w tych ramach uwzględnić. Czy są jakieś programy, które funkcjonują niezbyt dobrze? Czy możemy zmienić priorytety w istniejących ramach, czy też musimy dokonać rewizji samych ram? Zasoby udało nam się wygospodarować oczywiście z tego powodu, że w wieloletnich ramach finansowych przydzielono na początku bardzo znaczne sumy na rolnictwo. Tych pieniędzy już jednak nie ma, więc teraz sytuacja zrobi się trudniejsza, jak wskazał pan poseł Böge. Teraz nadchodzi chwila prawdy. Kolejnych kilka lat, podczas których będziemy potrzebować elastyczności, okaże się bardzo, bardzo ciężkim okresem, jeżeli nie uda nam się przekonać ministrów finansów, by zapewnili więcej pieniędzy, a w obecnych warunkach gospodarczych będzie to, jak sądzę, trudniejsze niż zwykle. Panie komisarzu Šemeta, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, którą powinien pan również wziąć pod uwagę w swojej dalszej pracy. Pan poseł Maňka doskonale poradził sobie ze swoim zadaniem związanym z wydatkami administracyjnymi, a teraz słyszymy głosy skrajnych populistów twierdzących, że pracownikom UE nie wolno przyznać podwyżek płac, do których są w istocie uprawnieni. Moja grupa nie popiera niedotrzymywania zawartych umów. Jeżeli komuś nie podoba się system, musi go zmienić. Ograniczenie się do niezadowolenia z wyników działania istniejącego systemu to niewłaściwa droga. Sądzę, że istnieją dobre podstawy, by ocenić sytuację personelu UE oraz przede wszystkim ustalić, czy istniejące zasady dotyczące pracy w instytucjach unijnych przyczyniają się do promowania zdolności przywódczych, których potrzebujemy, aby skutecznie realizować politykę UE. Od reformy Kinnocka minęło już kilka lat. Od rozszerzenia minęło pięć. Najwyższa pora na kolejny przegląd. To kwestia do przemyślenia dla pana, panie komisarzu Šemeta."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado Surján pelo resultado positivo das negociações. Como outros oradores, congratulo-me com o facto de nós, no Parlamento, termos conseguido manter as nossas importantes prioridades também na segunda leitura, apesar de termos sido obrigados a fazer algumas reduções em relação ao acordo que tínhamos com o Conselho. Além dos investimentos no sector da energia incluídos no plano de relançamento, pudemos igualmente atribuir montantes suplementares a rubricas orçamentais destinadas à investigação e à inovação no domínio da energia. Lográmos salvaguardar os nossos projectos-piloto e as nossas acções preparatórias, que são novas iniciativas que estão a ser instigadas pelo Parlamento e, a título pessoal, direi que nós, no Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, nos congratulamos por termos assegurado financiamento da Estratégia para a Região do Mar Báltico. Tal como outros intervenientes, queria sublinhar dois aspectos. Em primeiro lugar, a falta de flexibilidade, a respeito da qual peço ao senhor Comissário Šemeta, que, como se sabe, permanece na Comissão desempenhando outro cargo, que tome nota do facto de necessitarmos efectivamente desta revisão intercalar e gostaria que a Comissão – a nova Comissão – leve a sério este tema. Em segundo lugar, precisamos de olhar mais atentamente para a situação e de nos questionarmos sobre se existem novas prioridades que tenhamos de definir neste quadro. Há programas que não estejam a funcionar muito bem? É possível alterar as prioridades no quadro existente, ou temos de rever o próprio quadro? Estamos, evidentemente, numa posição em que tivemos recursos graças à atribuição inicial de montantes significativos à agricultura no âmbito do quadro financeiro plurianual. Todavia, esses fundos já não estão disponíveis, e agora a situação será difícil, como assinalou o senhor deputado Böge. É chegado o momento da verdade. Os próximos anos, em que necessitaremos de ser flexíveis, serão extremamente difíceis se não convencermos os ministros das Finanças a disponibilizarem mais fundos, e penso que isto será mais difícil do que é habitual no presente clima económico. Há outra questão que gostaria de levantar e que também gostaria que tomasse em consideração no seu trabalho futuro, Senhor Comissário Šemeta. O senhor deputado Maňka fez um excelente trabalho relativamente às despesas administrativas, e nós vemos agora políticos muito populistas dizerem que não podemos dar ao pessoal da UE os aumentos a que têm pleno direito. No meu grupo, não defendemos a violação dos acordos existentes. Se as pessoas estão insatisfeitas com o sistema, têm de o alterar. Não basta simplesmente estar insatisfeito com o resultado do sistema instituído. Penso que há bons fundamentos para examinar as condições dos funcionários da UE e, antes de mais nada, determinar se as regras que temos em vigor para o pessoal no sistema da UE também proporcionam as oportunidades de liderança de que necessitamos para uma aplicação eficaz das políticas da UE. Já passaram vários anos desde a reforma Kinnock. Passaram cinco anos desde o alargamento. É chegado o momento de rever novamente a situação. É apenas um ponto em que deve reflectir, Senhor Comissário Šemeta."@pt17
"Dle Preşedinte, aş dori să îi mulţumesc dlui Surján pentru rezultatul pozitiv al negocierilor. Aşa cum au procedat şi alţii, aş dori să îmi exprim satisfacţia cu privire la faptul că noi, Parlamentul, am reuşit să ne menţinem priorităţile importante şi în timpul celei de-a doua lecturi, chiar dacă a trebuit să facem anumite reduceri legate de acordul pe care îl aveam cu Consiliul. În afară de investiţiile energetice în planul de redresare, am reuşit şi să alocăm fonduri suplimentare rubricilor bugetare care sunt destinate cercetării şi inovaţiei în domeniul energetic. Am reuşit să ne menţinem proiectele pilot şi acţiunile pregătitoare, care sunt iniţiative noi iniţiate de Parlament şi, la nivel personal, aş dori să spun că noi, cei din Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, suntem încântaţi că am reuşit să asigurăm fonduri pentru Strategia pentru Marea Baltică. Aşa cum au făcut şi alţi antevorbitori, aş dori să subliniez două aspecte. În primul rând, lipsa de flexibilitate în legătură cu care aş dori ca dl Šemeta, care, bineînţeles, continuă într-o altă funcţie în cadrul Comisiei, să ţină seama de faptul că avem într-adevăr nevoie de această revizuire la jumătatea perioadei a bugetului şi aş dori ca şi Comisia – noua Comisie – să ia acest lucru în serios. În al doilea rând, trebuie să analizăm lucrurile îndeaproape şi să ne întrebăm dacă există alte priorităţi noi pe care trebuie să le stabilim în acest cadru. Există programe care nu funcţionează foarte bine? Pot priorităţile să fie schimbate în cadrul deja existent sau trebuie să revizuim chiar întregul cadru? Bineînţeles, ne aflăm în situaţia în care am dispus de resurse datorită faptului că de la început au fost alocaţi foarte mulţi bani agriculturii în cadrul financiar multianual. Totuşi, această situaţie nu mai este de actualitate, aşa că acum lucrurile vor deveni mai dificile, exact cum a precizat şi dl Böge. Acum vine momentul adevărului. Următorii ani, când va trebui să fim flexibili, vor fi foarte, foarte dificili dacă nu vom putea convinge miniştrii finanţelor să furnizeze mai mulţi bani şi cred că acest lucru va fi şi mai dificil decât de obicei, în actualul context economic. Mai există o problemă pe care aş vrea să o ridic şi pe care aş dori ca şi dumneavoastră să o luaţi în considerare în activitatea viitoare, dle Šemeta. Dl Maňka a avut o activitate excelentă în ceea ce priveşte cheltuielile administrative, iar acum auzim politicieni foarte populişti spunând că nu trebuie să acordăm personalului UE măririle de salariu la care au de fapt dreptul. În grupul meu, nu se promovează nerespectarea acordurilor existente. Dacă oamenii sunt nemulţumiţi de sistem, atunci trebuie să îl schimbe. Nu are niciun rost să fim nemulţumiţi de rezultatele sistemului deja stabilit. Cred că există temeiuri solide pentru a examina condiţiile angajaţilor UE şi, cel mai important, pentru a analiza dacă regulile stabilite în prezent pentru personalul din sistemul UE acordă şi oportunităţile de conducere de care avem nevoie pentru a realiza o punere în aplicare eficientă a politicilor UE. Au trecut câţiva ani buni de la reforma Kinnock. Au trecut cinci ani de la extindere. Acum a venit momentul să mai facem o revizuire. Iată un aspect la care puteţi medita, dle Šemeta."@ro18
"Vážený pán predseda, rada by som poďakovala pánovi Surjánovi za kladný výsledok rokovaní. Tak ako ostatní, aj ja by som rada vyjadrila svoju spokojnosť s faktom, že sme si v Parlamente dokázali zachovať naše dôležité priority aj v druhom čítaní, hoci sme museli urobiť nejaké škrty v súvislosti s dohodou, ktorú sme uzavreli s Radou. Okrem energetických investícií v pláne obnovy sme tiež uspeli vo vyčlenení dodatočných peňazí na rozpočtové okruhy zamerané na výskum v oblasti energetiky. Uspeli sme pri ochrane našich pilotných projektov a prípravných akcií, ktoré sú novými iniciatívami Parlamentu, a ešte osobnú poznámku, chcela by som povedať, že v Skupine Aliancie liberálov a demokratov za Európu sme radi, že sme uspeli pri zabezpečovaní finančných prostriedkov pre stratégiu pre oblasť Baltského mora. Tak ako ostatní, aj ja by som rada poukázala na dve skutočnosti. Po prvé, nedostatok flexibility, v súvislosti s ktorým by som rada požiadala pána Šemetu, ktorý, samozrejme, pokračuje na inom poste v rámci Komisie, aby vzal na vedomie fakt, že skutočne potrebujeme hodnotenie rozpočtu v polovici obdobia, a chcela by som, aby to Komisia – nová Komisia – brala vážne. Po druhé, potrebujeme sa pozrieť na veci zblízka a opýtať sa samých seba, či máme nejaké nové priority, ktoré musíme stanoviť v tomto rámci. Sú tu programy, ktoré nefungujú veľmi dobre? Môžeme zmeniť priority v existujúcom rámci alebo musíme prehodnotiť samotný rámec? Samozrejme, sme v pozícii, keď máme zdroje v dôsledku toho, že pôvodne sa vo viacročnom finančnom rámci vyčlenilo množstvo peňazí na poľnohospodárstvo. To však už nie je možné a ako zdôraznil pán Böge, veci sa teraz skomplikujú. Teraz nadchádza chvíľa pravdy. Niekoľko nasledujúcich rokov bude veľmi, veľmi náročných a ak nedokážeme presvedčiť ministrov financií, aby nám poskytli viac peňazí, budeme musieť byť flexibilní a myslím si, že to v súčasnej hospodárskej klíme bude zložitejšie než zvyčajne. Chcela by som upozorniť na ďalšiu vec a bola by som rada, ak by ste ju vzali na vedomie vo svojej ďalšej práci, pán Šemeta. Pán Maňka urobil vynikajúcu prácu, pokiaľ ide o administratívne výdavky, a teraz vidíme, ako tí najpopulistickejší politici hovoria, že nesmieme zamestnancom EÚ dvíhať platy, na ktoré majú vlastne nárok. V našej skupine neobhajujeme rozpory medzi existujúcimi dohodami. Ak ľudia nie sú so systémom spokojní, musia ho zmeniť. Jednoducho nestačí byť nespokojný s výsledkom zavedeného systému. Myslím si, že je tu dobrý dôvod na preskúmanie podmienok zamestnancov EÚ a v prvom rade na preskúmanie toho, či existujúce predpisy pre zamestnancov v systéme EÚ tiež poskytujú príležitosti získať vedúce postavenie, ktoré potrebujeme, aby sme dosiahli účinné vykonanie politík EÚ. Od Kinnockovej reformy uplynulo už niekoľko rokov. Od rozšírenia je to päť rokov. Teraz nastal čas na opätovné posúdenie vecí. A práve o tom by ste mali premýšľať, pán Šemeta."@sk19
". Gospod predsednik, želela bi se zahvaliti gospodu Surjánu za pozitiven izid pogajanj. Kakor drugi bi rada tudi jaz izrazila zadovoljstvo nad dejstvom, da smo bili v Parlamentu sposobni zadržati naše pomembne prednostne naloge tudi v drugi obravnavi, pa čeprav bodo potrebna nekatera zmanjšanja v zvezi s sporazumom, ki ga imamo s Svetom. Poleg energetskih naložb v načrtu oživitve nam je uspelo, da je dodaten denar dodeljen tudi za proračunske razdelke, ki so namenjeni raziskavam in inovacijam na področju energije. Uspeli smo zavarovati naše pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, to je nove pobude, ki jih je sprožil Parlament, in osebno bi rada rekla, da smo mi v Skupini zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo veseli, da smo uspeli zavarovati sklade za strategijo za Baltsko morje. Kot so storili drugi, bi rada poudarila dvoje. Prvič, v zvezi s pomanjkanjem prožnosti bi rada, da gospod Šemeta, ki seveda nadaljuje delo v Komisiji na drugem položaju, upošteva dejstvo, da resnično potrebujemo ta vmesni pregled proračuna in bi rada, da Komisija – nova Komisija – to vzame resno. Drugič, vse stvari moramo pozorno pogledati in se vprašati, ali obstajajo kakšne nove prednostne naloge, ki jih moramo določiti v tem okviru. Ali obstajajo kakšni programi, ki ne delujejo preveč dobro? Ali se lahko spremenijo prednostne naloge znotraj obstoječega okvira in ali moramo pregledati okvir sam? Zaradi dejstva, da je bilo za začetek namenjeno veliko denarja za kmetijstvo znotraj večletnega finančnega okvira, smo imeli sredstva. Vendar niso več na voljo, zato bodo stvari zdaj postale težke, je poudaril gospod Böge. Zdaj prihaja trenutek resnice. Naslednjih nekaj let, ko bomo morali biti prožni, bo zelo, zelo težko, če ne bomo uspeli prepričati finančnih ministrov, da bi zagotovili več denarja, in mislim, da bo to v sedanjem gospodarskem vzdušju težje kot po navadi. Še eno vprašanje je, ki bi ga rada načela in za katero bi prav tako rada, da ga upoštevate pri svojem prihodnjem delu, gospod Šemeta. Gospod Maňka je opravil nekaj zelo dobrega dela v zvezi z upravnimi izdatki in zdaj vidimo, da populistični politiki govorijo, kako ne smemo dovoliti, da se osebju EU dvignejo plače, do česar so dejansko upravičeni. V moji skupini ne zagovarjamo nasprotja obstoječih sporazumov. Če so ljudje nezadovoljni s sistemom, morajo spremeniti sistem. Ni dobro, če so preprosto nezadovoljni z rezultatom uveljavljenega sistema. Mislim, da obstajajo dobri razlogi za preučitev pogojev, ki jih imajo zaposleni v EU, in to predvsem preučitev, ali pravila, ki veljajo za osebje v sistemu EU, zagotavljajo tudi vodstvene priložnosti, ki jih potrebujemo, da bi dosegli učinkovito izvedbo politik EU. Zdaj je že nekaj let od Kinnockove reforme. Pet let je od širitve. Zdaj je čas, da se stvari še enkrat pregledajo. To je zgolj nekaj za vas, gospod Šemeta, o čemer lahko razmislite."@sl20
". Herr talman! Jag vill tacka László Surján för det positiva resultatet av förhandlingarna. Jag vill, liksom andra redan gjort, uttrycka min tillfredsställelse över att vi i parlamentet har kunnat bevara de viktiga prioriteringarna också i den andra behandlingen, även om vi har varit tvungna att göra vissa nedskärningar i samband med den överenskommelse vi hade med rådet. Utöver energiinvesteringarna i återhämtningsplanen har vi lyckats anslå extra pengar till budgetposter som syftar till forskning och innovation på energiområdet. Vi har lyckats säkra våra pilotprojekt och förberedande åtgärder, som är nya initiativ som anstiftats av parlamentet, och jag vill, som en personlig anmärkning, säga att vi i gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa gläder oss över att ha lyckats säkra medel för Östersjöstrategin. Jag vill, som flera andra, belysa två punkter. För det första bristen på flexibilitet, där jag ber Algirdas Šemeta som, naturligtvis, fortsätter på en annan post inom kommissionen, att notera att vi verkligen behöver denna halvtidsöversyn av budgeten, och jag vill att kommissionen – den nya kommissionen – ska ta detta på allvar. För det andra måste vi se närmare på saker och ting och fråga oss om det finns några nya prioriteringar som vi måste tillfoga inom denna ram. Finns det några program som inte fungerar så bra? Kan prioriteringarna ändras inom den befintliga ramen, eller måste vi se över själva ramen? Vi befinner oss naturligtvis i en situation där vi haft resurser till följd av att det till att börja med anslagits mycket pengar till jordbruket inom den fleråriga budgetramen. Dessa har vi emellertid inte tillgång till längre, så nu kommer det att bli svårt, som Reimer Böge påpekade. Nu är det sanningens ögonblick. De kommande åren, då vi måste vara flexibla, kommer att bli mycket, mycket svåra om vi inte kan få finansministrarna att bevilja mer pengar, och jag tror att det kommer att bli svårare än vanligt i det rådande ekonomiska klimatet. Jag vill även ta upp en annan fråga, som jag också vill att ni tar hänsyn till i ert arbete i framtiden, herr Šemeta. Vladimír Maňka har gjort ett mycket bra arbete när det gäller administrativa utgifter, och nu hör vi mycket populistiska politiker säga att vi inte får ge EU:s personal de löneförhöjningar som de faktiskt är berättigade till. I min grupp förespråkar vi inte någon överträdelse av gällande avtal. Om människor är missnöjda med systemet så måste de förändra systemet. Det duger inte att bara vara missnöjd med resultatet av det befintliga systemet. Jag anser att det finns goda grunder för att undersöka villkoren för EU-anställda och för att, först och främst, undersöka om de regler vi har för personalen inom EU:s system också medför de möjligheter till ledarskap som vi behöver för att nå ett effektivt genomförande av EU-politiken. Det har gått flera år sedan Kinnockreformen. Utvidgningen ägde rum för fem år sedan. Nu är det dags att se över saker och ting igen. Det är något för er att tänka på, herr Šemeta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph