Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-14-Speech-1-165"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091214.18.1-165"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I am pleased to have the opportunity to say a few words on the proposed microfinance facility. Earlier, we spoke about the European Globalisation Adjustment Fund and how it can assist redundant workers in certain sectors. The microfinance facility is another piece in the jigsaw where the EU, in this case, is trying to ensure access to micro-credit for those who would not be able to access that credit from what we might define as the normal or usual financial institutions. This would enable them to set up their own business and promote entrepreneurship. In this context, I am pleased to see that credit unions, cooperative banks and other mutual financial institutions can operate the fund, because they are often closer to those who may wish to access this particular facility. Indeed, I do not know about elsewhere, but in Ireland, the only financial institution left standing that did not require taxpayers’ money to sustain it was the credit union movement, which is a not-for-profit institution run by its members. When we speak of social inclusion as part of EU social policy, we need to ensure that, by our actions, social inclusion is integral to the decisions we take, and this programme has social inclusion written all over it. In this context, I want to express my extreme disappointment that after three trialogues, we were unable to reach agreement on the source of funding for this facility. In my opinion, the Swedish Presidency did not seem to have the facility to have any meaningful negotiations on the matter. I do not know about you but, as I said, I was very disappointed that a figure of at most EUR 40 million over three years for 27 Member States was all that divided us. Obviously, many finance ministers did not support real negotiation. I could not help but think that many of those same ministers allocated billions to support banks, but were unable to support other financial institutions that would provide micro-credit to those who have lost their jobs and who would have difficulty in accessing credit from the same banks that have been saved."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, těší mne, že mohu říci několik slov o navrženém nástroji mikrofinancování. Předtím jsme hovořili o Evropském fundu pro přizpůsobení se globalizaci a jak může pomoci propuštěným pracovníkům v některých odvětvích. Nástroj mikrofinancování je dalším článkem ve skládance, kde se EU v tomto případě snaží zajistit přístup k mikroúvěrům pro ty, kdo by nebyli schopni se k takovým úvěrům dostat, jak bychom je mohli nazvat, u běžných nebo obvyklých finančních institucí. To by jim umožnilo založit si vlastní podnik a rozvíjet podnikání. V souvislosti s tím jsem ráda, že tyto prostředky mohou přidělovat úvěrová sdružení, družstevní banky a další instituce vzájemného financování, protože mají často blíž k těm, kdo možná chtějí k tomuto speciálnímu nástroji získat přístup. Nevím samozřejmě jak jinde, ale v Irsku jedinou finanční institucí, která pro přežití nevyžaduje peníze daňových poplatníků zůstalo hnutí úvěrových sdružení, které je neziskovou institucí provozovanou jeho členy. Hovoříme-li o sociálním začleňování jako součásti sociální politiky EU, musíme zajistit, aby v tom, co děláme, bylo sociální začleňování integrální součástí našich rozhodnutí, a tento program je celý o sociálním začleňování. V souvislosti s tím chci vyjádřit své naprosté zklamání nad tím, že ani po třech trialozích jsme nebyli schopni dosáhnout shody ohledně zdroje financování tohoto nástroje. Podle mého názoru švédské předsednictví, jak se zdá, nemělo možnost vést jakákoli smysluplná jednání o této záležitosti. Nevím, jak vy, ale jak jsem řekla, byla jsem velmi zklamána tím, že vše, co nás rozdělovalo, byla částka nanejvýš 40 milionů EUR pro 27 členských států za tři roky. Mnozí ministři financí očividně nepodpořili skutečná jednání. Nemohla jsem si pomoci, ale myslím si, že mnozí z týchž ministrů přidělili miliardy na pomoc bankám, ale nebyli schopni podpořit jiné finanční instituce, které by poskytly mikroúvěry těm, kdo ztratili práci a kdo by měli problémy se získáním úvěru od týchž bank, jež byly zachráněny."@cs1
"Fru formand! Det glæder mig, at jeg får mulighed for at sige et par ting om forslaget til mikrofinansieringsfacilitet. Vi talte tidligere om Globaliseringsfonden og om, hvordan den kan hjælpe afskedigede arbejdstagere inden for bestemte sektorer. Mikrofinansieringsfaciliteten er en anden brik i puslespillet, hvormed EU forsøger at give adgang til mikrokreditter for dem, der ikke har adgang til kredit fra såkaldt normale eller almindelige finansielle institutioner. Det ville gøre dem i stand til at starte deres egen virksomhed og fremme iværksætterkulturen. Det glæder mig i den forbindelse at se, at finansielle kooperativer, kooperative banker og andre gensidige selskaber kan anvende fonden, for de er ofte tættere på dem, som kunne ønske at få adgang til netop denne facilitet. Jeg ved ikke, hvordan det er andre steder, men i Irland er den eneste finansielle institution, der ikke har haft brug for skatteydernes penge, været sammenslutningen af finansielle kooperativer, som er en institution uden fortjeneste for øje, der drives af sine medlemmer. Når vi taler om social inddragelse som en del af socialpolitikken i EU, skal vi være sikre på, at vi med vores handlinger sikrer den sociale inddragelse i vores beslutninger, og der står social inddragelse over hele dette program. Jeg vil gerne i den sammenhæng sige, at jeg er meget skuffet over, at vi efter trepartsmøderne ikke kunne blive enige om finansieringskilden til denne facilitet. Efter min opfattelse havde det svenske formandskab tilsyneladende ikke til hensigt at føre meningsfulde forhandlinger om spørgsmålet. Jeg ved ikke med Dem, men som sagt var jeg meget skuffet over, at et beløb på bare 40 mio. EUR over tre år for 27 medlemsstater var det eneste, der skilte os ad. Det var tydeligt, at mange finansministre ikke støttede egentlige forhandlinger. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at nogle af de selv samme ministre havde tildelt milliarder til bankerne, men ikke var i stand til at støtte andre finansielle institutioner, som ville give mikrokreditter til dem, som har mistet deres arbejde, og som ville få svært ved at opnå kredit fra netop de banker, som var blevet reddet."@da2
"Frau Präsidentin, ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, einige Worte zum vorgeschlagenen Mikrofinanzierungsinstrument zu sagen. Wir haben zuvor über den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gesprochen und wie er arbeitslosen Menschen in bestimmten Sektoren helfen kann. Das Mikrofinanzierungsinstrument ist ein weiteres Stück des Puzzles, bei dem die EU versucht, in diesem Fall Zugriff auf Kleinstkredite für diejenigen sicherzustellen, denen es nicht möglich wäre, diese Kredite von den so genannten „normalen“ Finanzinstituten zu bekommen. Dadurch wird ihnen ermöglicht, ihre eigenen Unternehmen zu gründen, wodurch das Unternehmertum gefördert wird. In diesem Zusammenhang bin ich sehr zufrieden, dass Genossenschaftsbanken und andere Finanzinstitute, die wechselseitig Kredite gewähren, diesen Fonds verwalten können, weil sie oft denjenigen näher stehen, die Zugang zu diesem speziellen Instrument haben möchten. Ich habe keine Informationen über andere Länder, aber in Irland sind die einzigen noch existierenden Finanzinstitute, die sich ohne Steuergelder erhalten können, die Genossenschaftsbanken, gemeinnützige Institutionen, die von ihren Mitgliedern verwaltet werden. Wenn wir über soziale Eingliederung als Bestandteil der Sozialpolitik der EU sprechen, müssen wir sicherstellen, und zwar durch unsere Maßnahmen, dass soziale Eingliederung ein unabdingbarer Bestandteil der Entscheidungen ist, die wir treffen, und dass dieses Programm ganz klar soziale Eingliederung propagieren muss. In diesem Zusammenhang möchte ich meine ganz große Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringen, dass wir nach drei Trilogen noch keine Einigung über die Finanzierungsquelle für dieses Instrument erzielen konnten. Meines Erachtens mangelte es der schwedischen Präsidentschaft an der Fähigkeit, sinnvolle Verhandlungen in dieser Frage durchzuführen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wie ich gesagt habe, bin ich sehr enttäuscht darüber, dass maximal 40 Mio. EUR über drei Jahre für 27 Mitgliedstaaten das Einzige ist, was uns in dieser Frage trennt. Offensichtlich haben viele Finanzminister ernsthafte Verhandlungen nicht unterstützt. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass viele von diesen Ministern Milliarden an Banken verteilt haben, aber nicht willens sind, andere Finanzinstitutionen zu unterstützen, die denjenigen Kleinstkredite gewähren würden, die ihre Arbeitsplätze verloren haben und für die es schwierig wäre, Darlehen von den Banken zu bekommen, die gerettet wurden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να πω λίγα λόγια σχετικά με τον προτεινόμενο μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων. Προηγουμένως, συζητήσαμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το πώς μπορεί να βοηθήσει απολυμένους εργαζόμενους σε ορισμένους τομείς. Ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων είναι μία ακόμη ψηφίδα στο μωσαϊκό των προσπαθειών της ΕΕ, εν προκειμένω, να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε μικροπιστώσεις για όσους δεν θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές μέσω αυτών που θα ορίζαμε ως συνήθη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έτσι θα μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις και θα προωθηθεί η επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, χαίρομαι διότι το ταμείο θα μπορούν να το χρησιμοποιούν και πιστωτικές ενώσεις, συνεταιριστικές τράπεζες και άλλοι οργανισμοί αμοιβαίας χρηματοδότησης, καθώς είναι συνήθως πιο κοντά σε όσους ενδέχεται να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον μηχανισμό. Μάλιστα, δεν γνωρίζω τι συμβαίνει αλλού, όμως στην Ιρλανδία το μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έμεινε όρθιο και δεν χρειάστηκε τα χρήματα των φορολογουμένων για να συντηρηθεί ήταν το κίνημα των πιστωτικών ενώσεων, το οποίο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός τον οποίο διαχειρίζονται τα ίδια τα μέλη του. Όταν μιλάμε για κοινωνική ένταξη ως μέρος της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, πρέπει να διασφαλίζουμε ότι, στις πράξεις μας, η κοινωνική ένταξη είναι αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεων που λαμβάνουμε, και αυτό το πρόγραμμα ευνοεί κατεξοχήν την κοινωνική ένταξη. Ως εκ τούτου, θέλω να εκφράσω τη βαθειά μου απογοήτευση διότι, μετά από τρεις τριμερείς διαλόγους, δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για την πηγή χρηματοδότησης αυτού του μηχανισμού. Κατά τη γνώμη μου, η σουηδική Προεδρία δεν φάνηκε να διαθέτει τα μέσα για τη διεξαγωγή ουσιαστικών διαπραγματεύσεων επί του θέματος. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, όμως εγώ, όπως προανέφερα, απογοητεύτηκα πάρα πολύ από το γεγονός ότι ένα ποσό το πολύ 40 εκατ. ευρώ για τρία έτη και 27 κράτη μέλη ήταν το μόνο που μας χώριζε. Προφανώς, πολλοί υπουργοί Οικονομικών δεν ήταν υπέρ της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Δεν μπορούσα να μην σκεφτώ ότι πολλοί από αυτούς τους ίδιους υπουργούς διέθεσαν δισεκατομμύρια για να στηρίξουν τράπεζες, δεν μπόρεσαν όμως να στηρίξουν άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία θα παρείχαν μικροχρηματοδοτήσεις σε ανθρώπους που έμειναν άνεργοι και δυσκολεύονταν να λάβουν πιστώσεις από τις ίδιες τράπεζες που διασώθηκαν."@el10
"Señora Presidenta, me alegra tener la oportunidad de decir unas palabras sobre el instrumento de microfinanciación propuesto. Antes hemos hablado sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y sobre cómo puede ayudar a los trabajadores despedidos en determinados sectores. El instrumento de microfinanciación es otra pieza en el rompecabezas en el que la UE, en este caso, está intentando garantizar el acceso a los microcréditos a quienes no serían capaces de obtener ese crédito a través de lo que denominaríamos las instituciones financieras normales o habituales. Esto les permitiría establecer su propio negocio y fomentar las actividades emprendedoras. En este contexto, me agrada ver que las cooperativas de crédito, las cooperativas bancarias y otras instituciones financieras puedan manejar este Fondo, porque a menudo se encuentran más cerca de quienes pueden necesitar acceder a este instrumento específico. En efecto, no sé lo que ocurrirá en otros lugares, pero en Irlanda la única institución financiera que no se sustenta con el dinero de los contribuyentes era el movimiento de cooperativas de crédito, que es una institución sin ánimo de lucro dirigida por sus propios miembros. Cuando hablamos de inclusión social como parte de la política de la UE, debemos asegurarnos de que, por medio de nuestras acciones, esta inclusión social se integra en las decisiones que tomamos, y este programa lleva la expresión inclusión social escrita encima. En este contexto, deseo expresar mi total decepción por el que tras tres diálogos a tres bandas hayamos sido incapaces de alcanzar un acuerdo sobre la fuente de financiación para este instrumento. En mi opinión, ha dado la impresión de que la Presidencia sueca no quería mantener negociaciones significativas sobre este asunto. No sé ustedes, pero como he dicho me ha decepcionado mucho que una cifra de cuarenta millones de euros como máximo durante tres años para veintisiete Estados miembros haya sido lo que nos haya dividido. Obviamente, muchos ministros de Economía no apoyaban una verdadera negociación. No he podido evitar pensar que muchos de esos mismos ministros han destinado miles de millones a sostener a los bancos, pero han sido incapaces de apoyar a otras instituciones financieras que pueden proporcionar microcréditos a quienes han perdido sus puestos de trabajo y que tendrán dificultades para obtener créditos de esos mismos bancos que han sido rescatados."@es21
"Austatud juhataja! Mul on hea meel, et ma saan öelda paar sõna mikrokrediidirahastu ettepaneku kohta. Ennist rääkisime Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist ja sellest, kuidas fond saab aidata koondatud töötajaid teatud sektorites. Mikrokrediidirahastu on järgmine osa suuremast kavast, millega EL üritab anda mikrokrediidile juurdepääsu neile, kes ei saaks sellist laenu nn tavaliste või harilike finantsasutuste käest. Selle laenuga saaksid nad asutada oma ettevõtte ja ettevõtlust edendada. Seoses sellega on mul hea meel, et krediidiühistud, ühispangad ja muud vastastikused finantsasutused saavad fondi toimimise enda peale võtta, sest tihti on nad palju lähemal neile, kes seda rahastut kasutada võivad tahta. Ma ei tea midagi teistest riikidest, aga Iirimaal oli ainus finantsasutus, mis ei vajanud püsima jäämiseks maksumaksjate raha. Selleks oli krediidiühistu liikumine, mis on mittetulundusasutus, mida rahastavad selle oma liikmed. Rääkides sotsiaalsest ühtekuuluvusest ELi sotsiaalpoliitika osana, peame kandma hoolt selle eest, et tegevuses ja otsustes oleks sotsiaalne ühtekuuluvus kesksel kohal ning kõne all olevas programmis mängib sotsiaalne ühtekuuluvus kindlasti tähtsat rolli. Selles kontekstis tahan ma väljendada oma suurt pettumust, et kolme kolmepoolse läbirääkimise järel ei suutnud me saavutada üksmeelt seoses kõne all oleva rahastu rahastamise küsimusega. Minu arvates puudus eesistujariigil Rootsil igasugune võime seoses antud küsimusega mõistlikke läbirääkimisi pidada. Ma ei tea mida teie arvate, aga nagu ma ütlesin, olin väga pettunud, et meid lahutas kõigest 40 miljoni euro suurune summa kolme aasta pikkuse perioodi vältel 27 liikmesriigi jaoks. On arusaadav, et paljud finantsministrid ei toetanud tõelisi läbirääkimisi. Mul ei jää muud üle, kui arvata, et paljud nendest samadest ministritest eraldasid küll miljoneid eurosid pankade toetamiseks, kuid ei suutnud toetada muid finantsasutusi, mis pakuksid mikrokrediiti töö kaotanud inimestele, kellel on raskusi saada laenu nendelt samadelt pankadelt, mis eelnimetatud toetustega päästeti."@et5
"Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen saadessani tämän tilaisuuden sanoa muutaman sanan ehdotetusta mikrorahoitusjärjestelystä. Puhuimme aikaisemmin Euroopan globalisaatiorahastosta ja siitä, miten sillä voidaan auttaa tiettyjen alojen irtisanottuja henkilöitä. Mikrorahoitusjärjestely on toinen palapelin pala, jossa EU, tässä tapauksessa, yrittää varmistaa mikroluottojen tarjoamisen niille, jotka eivät saisi luottoa normaaleilta tai tavallisilta rahoituslaitoksilta. Väline antaisi heille mahdollisuuden perustaa oma yritys ja edistäisi yrittäjyyttä. Tässä yhteydessä olen tyytyväinen nähdessäni että luotto-osuuskunnat, osuuspankit ja muut keskinäiset rahoituslaitokset voivat käyttää rahastoa, koska ne ovat usein lähellä niitä, jotka voivat haluta käyttää tätä erityistä välinettä. En tosiaankaan tiedä miten on muualla, mutta Irlannissa ainoa rahoituslaitos, joka ei vaatinut veronmaksajien rahoja selviytyäkseen, oli luotto-osuuskuntaliike, joka on jäsentensä hoitama voittoa tavoittelematon laitos. Kun puhumme sosiaalisesta osallisuudesta osana EU:n sosiaalipolitiikkaa, meidän on toimillamme varmistettava, että sosiaalinen osallisuus on olennainen osa päätöksiä, joita teemme, ja sosiaalinen osallisuus paistaa tästä ohjelmasta. Haluan tässä yhteydessä ilmaista suuren pettymykseni siitä, että emme päässeet kolmen kolmikantaneuvottelun jälkeen sopimukseen välineen rahoituslähteestä. Minun nähdäkseni puheenjohtajavaltio Ruotsilla ei ollut rahkeita merkityksellisiin neuvotteluihin asiasta. Teistä en tiedä, mutta kuten sanoin, olin erittäin pettynyt siihen, että korkeintaan 40 miljoonan euroa kolmen vuoden aikana 27 jäsenvaltiolle oli kaikki, mikä jakoi meidät. On selvää, että monet valtiovarainministerit eivät kannattaneet todellisia neuvotteluja. En voinut olla ajattelematta sitä, että monet samoista ministereistä jakoivat miljoonia pankkien tukemiseksi, mutteivät voineet tukea muita rahoituslaitoksia, jotka olisivat antaneet mikroluottoja niille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa ja joilla olisi vaikeuksia saada luottoa samoista pankeista, jotka pelastettiin."@fi7
"Madame la Présidente, je suis ravie de pouvoir dire quelques mots sur le projet d’instrument de microfinancement. Auparavant, nous avons parlé du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation et de la manière dont il peut venir en aide aux travailleurs licenciés dans certains secteurs. L’instrument de microfinancement est une autre pièce du puzzle avec lequel l’UE tente, en l’occurrence, de garantir l’accès au microcrédit aux personnes qui se verraient refuser l’accès au crédit par ce que l’on pourrait appeler les institutions financières normales ou classiques. Cela permettra à ces personnes de créer leur propre entreprise et contribuera à promouvoir l’esprit d’entreprise. Dans ce contexte, je vois avec plaisir que les coopératives de crédit, les banques coopératives et autres institutions financières mutualistes peuvent administrer les fonds parce qu’elles sont souvent plus proches de ceux qui sont susceptibles de vouloir accéder à cet instrument précis. En effet, j’ignore ce qu’il en est ailleurs, mais en Irlande, la seule institution financière restée debout sans avoir à faire appel aux fonds des contribuables est le mouvement coopératif de crédit, une institution sans but lucratif gérée par ses membres. Lorsque nous traitons de l’inclusion sociale dans le cadre de la politique sociale de l’UE, nous devons veiller à ce que, par nos actions, elle fasse partie intégrante des décisions que nous prenons, et ce programme est entièrement axé sur elle. Dans ce contexte, je tiens à dire à quel point je suis déçue qu’au terme de trois trilogues nous ne soyons pas parvenus à dégager un accord sur la source de financement de cet instrument. Selon moi, la Présidence suédoise ne semblait pas disposée à favoriser des négociations sérieuses sur la question. J’ignore ce que vous en pensez mais, comme je l’ai dit, je suis profondément déçue que la seule chose qui nous ait divisés, c’est un montant de 40 millions tout au plus sur trois ans pour 27 États membres. D’évidence, de nombreux ministres des finances n’étaient pas favorables à une réelle négociation. Comment ne pas se dire que nombre de ces mêmes ministres ont accordé des milliards d’aides aux banques, mais se sont montrés incapables de soutenir d’autres institutions financières offrant des microfinancements aux personnes qui ont perdu leur emploi et qui auraient du mal à obtenir un crédit auprès justement de ces banques qui ont été renflouées."@fr8
"Elnök asszony! Örülök, hogy szólhatok néhány szót a javasolt mikrofinanszírozási eszközről. Korábban beszéltünk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról és arról, hogy az bizonyos ágazatokban hogyan tud segíteni az elbocsátott munkavállalóknak. A mikrofinanszírozási eszköz a kirakós játék egy másik darabja, ahol az EU ebben az esetben megpróbál mikrohitelekhez való hozzáférést biztosítani azok számára, akik nem tudnának ilyen hitelhez jutni az általunk hagyományosan pénzügyi intézménynek tekintett szervezetektől. Ez lehetővé tenné számukra, hogy saját vállalkozást alapítsanak, és ösztönözné a vállalkozói hajlandóságot. Ebben az összefüggésben örömmel látom, hogy hitelszövetkezetek, szövetkezeti bankok és más közös pénzügyi intézmények működtethetik az alapot, mert gyakran közelebb vannak azokhoz, akik esetleg ehhez a bizonyos eszközhöz kívánnak hozzáférni. Valójában másutt nem ismerem a helyzetet, de Írországban az egyetlen pénzügyi intézmény, amelynek nem volt szüksége az adófizetők pénzére a fennmaradáshoz, a hitelszövetkezeti mozgalom, amely egy, a tagjai által nonprofit alapon működtetett intézmény. Amikor az EU szociálpolitikája részeként társadalmi integrációról beszélünk, biztosítanunk kell, hogy intézkedéseinkkel a társadalmi integráció az általunk hozott határozatok része, és ebben a programban a társadalmi integráció mindenütt szerepel. Ebben az összefüggésben mély csalódásomat szeretném kifejezni amiatt, hogy három háromoldalú megbeszélés után nem tudtunk megállapodásra jutni ezen eszköz finanszírozási forrásáról. Véleményem szerint úgy tűnik, hogy a svéd elnökségnek nincs meg az eszköze arra, hogy ésszerű tárgyalásokat folytasson a kérdésről. Nem tudom, amint mondtam, Önök hogy vannak vele, én nagyon csalódott voltam, hogy 27 tagállamra három évre vonatkozóan legfeljebb 40 millió euró volt az, ami megosztott bennünket. Nyilvánvaló, hogy több pénzügyminiszter nem támogatta a valódi tárgyalást. Sajnálom, de az a véleményem, hogy ugyanezen miniszterek közül sokan milliárdokat juttattak bankok megsegítésére, de képtelenek voltak más pénzügyi intézmények támogatására, amelyek mikrohiteleket biztosítanának azoknak, akik elveszítették munkahelyüket, és akik nehézségekbe ütköznének, ha ugyanazon megmentett bankoktól hitelhez szeretnének jutni."@hu11
"Signora Presidente, sono lieta di avere l'opportunità di spendere qualche parola sullo strumento di microfinanziamento proposto. In precedenza abbiamo parlato del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e di come esso possa aiutare i lavoratori che hanno perso il lavoro in determinati settori. Lo strumento del microfinanziamento è un altra tessera del mosaico con cui l'Unione europea, in questo caso, sta cercando di garantire l'accesso al microcredito a coloro che non sarebbero in grado di accedervi tramite quelle che potremmo definire come i normali, o consueti, canali finanziari. Ciò consentirebbe loro di costituire una propria attività e promuovere l'imprenditorialità. In questo contesto, sono lieta di vedere che le cooperative di credito, le banche cooperative ed altre mutue istituzioni finanziarie sono in grado di far funzionare il Fondo, perché sono spesso quelle più vicine a quanti desiderano accedere a questo specifico strumento. Anzi, non so altrove, ma in Irlanda l’unica istituzione finanziaria che ancora sta in piedi senza il sostegno del denaro dei contribuenti è il movimento del credito cooperativo, enti non profit gestiti dai propri membri. Quando parliamo di inclusione sociale come parte integrante della politica sociale dell'Unione europea, dobbiamo fare in modo che con le nostre azioni l'inclusione sociale sia parte integrante delle decisioni che prendiamo, e questo programma reca in ogni sua parte la firma dell'inclusione sociale. In questo contesto, desidero esprimere il mio profondo disappunto perché dopo tre dialoghi trilaterali non si è riusciti a raggiungere un accordo sulla forma di finanziamento dello strumento. A mio parere, la Presidenza svedese non è sembrata essere in grado di condurre un negoziato ragionevole in materia. Non so voi, ma come ho detto mi ha molto deluso che un’ipotesi di al massimo 40 milioni di euro, su tre anni per 27 Stati membri, rappresenti tutto ciò che ci divide. Ovviamente, molti ministri delle Finanze non promuovono un vero negoziato. Non ho potuto fare a meno di pensare che molti di quegli stessi ministri hanno stanziato miliardi per sostenere le banche, ma non sono riusciti a sostenere altre istituzioni finanziarie che avrebbero fornito microcredito a quanti hanno perso il lavoro e hanno difficoltà di accesso al credito da quelle stesse banche che sono state salvate."@it12
"Ponia pirmininke, džiaugiuosi turėdama galimybę tarti keletą žodžių dėl pasiūlytos mikrofinansų skyrimo priemonės. Prieš tai mes kalbėjome apie Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą ir apie tai, kaip jis gali padėti įvairiuose sektoriuose darbo netekusiems darbuotojams. Mikrofinansų skyrimas yra dar viena priemonė, kurią įgyvendindama ES siekia užtikrinti, kad mikrokreditus galėtų gauti žmonės, kuriems jie nebūtų suteikti, pavadinkime, normaliose arba įprastose finansų institucijose. Ji turėtų sudaryti jiems galimybę pradėti verslą ir skatinti verslumą. Taigi aš džiaugiuosi, kad kredito unijos, kooperatyviniai bankai ir kitos finansų institucijos galės užsiimti mikrofinansų skyrimu, nes paprastai jos yra arčiau tų, kurie galėtų norėti pasinaudoti tokio pobūdžio priemone. Nežinau, kaip yra kitose šalyse, bet Airijoje vienintelė likusi finansų institucija, kuriai išlaikyti nereikalingi mokesčių mokėtojų pinigai, yra kredito unijos judėjimas. Tai yra ne pelno institucija, vadovaujama jos narių. Kalbėdami apie socialinę įtrauktį kaip apie ES socialinės politikos dalį privalome imtis veiksmų, kad socialinė įtrauktis būtų neatskiriama mūsų priimamų sprendimų dalis, o visa ši programa yra susijusi socialine įtrauktimi. Todėl esu labai nusivylusi, kad per tris trišalius susitikimus nepavyko pasiekti susitarimo dėl šios priemonės finansavimo šaltinių. Mano nuomone, Tarybai pirmininkavusi Švedija neturėjo galimybių surengti rimtas derybas šiuo klausimu. Nežinau, ar jūs galvojate taip pat, bet, kaip minėjau, aš buvau labai nusivylusi, kad vienintelis mus suskaldęs dalykas buvo 40 mln. EUR dydžio suma, kuri būtų skirta trejiems metams 27 valstybėms narėms. Akivaizdu, kad daug finansų ministrų nepritarė tikroms deryboms. Manau, kad daugelis tų ministrų skyrė milijardus bankams paremti, bet nesugebėjo paremti kitų finansų institucijų, kurios teiktų mikrokreditus žmonėms, praradusiems darbo vietas ir turintiems ribotas galimybes gauti paskolas iš tų pačių bankų, kurie buvo išgelbėti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es priecājos par iespēju pateikt dažus vārdus par ierosināto mikrofinansēšanas instrumentu. Pirms tam mēs apspriedām Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu un to, kā tas var palīdzēt atlaistajiem darba ņēmējiem konkrētās nozarēs. Mikrofinansēšanas instruments ir vēl viena „mozaīkas” daļa, ar kuras palīdzību Eiropas Savienība šajā gadījumā cenšas nodrošināt to iedzīvotāju piekļuvi mikrokredītam, kas nespētu saņemt šo kredītu no iestādēm, kuras mēs varētu definēt kā standarta vai ierastās finanšu institūcijas. Šis instruments viņiem ļautu radīt pašiem savu uzņēmumu un veicinātu uzņēmējdarbību. Saistībā ar to esmu gandarīta, ka krājaizdevu sabiedrības, kooperatīvās bankas un citas kooperatīvās finanšu iestādes var izmantot fondu, jo šīs iestādes bieži vien ir pieejamākas iedzīvotājiem, kuri vēlas izmantot šo konkrēto instrumentu. Es nezinu par situāciju citās dalībvalstīs, bet Īrijā vienīgā finanšu institūcija, kuras saglabāšanai netika pieprasīta nodokļu maksātāju nauda, bija krājizdevu sabiedrību kustība — bezpeļņas organizācija, ko vada tās biedri. Runājot par sociālo iekļaušanu kā ES sociālās politikas daļu, mums ir jānodrošina, lai mūsu rīcības rezultātā sociālā iekļaušana būtu neatņemama mūsu pieņemto lēmumu sastāvdaļa, un visa šī programma ir veltīta sociālajai iekļaušanai. Saistībā ar to es vēlētos izteikt lielu vilšanos, ka pēc šīm trim sarunām ar triju pušu piedalīšanos mēs nespējām panākt vienošanos par šā instrumenta finansējuma avotu. Manuprāt, radās iespaids, ka Zviedrijas prezidentūra nespēja nodrošināt saturīgas sarunas par konkrēto jautājumu. Es nezinu jūsu viedokli, bet, kā jau minēju, es biju ļoti vīlusies, ka vienīgais mūsu strīdus objekts bija 27 dalībvalstīm paredzēta summa ne vairāk kā EUR 40 miljonu apjomā trīs gadu laikā. Acīmredzot daudzi finanšu ministri neatbalstīja faktiskas sarunas. Es nevarēju nedomāt par to, ka daudzi no šiem pašiem ministriem piešķīra miljardus, lai atbalstītu bankas, bet nespēja sniegt atbalstu citām finanšu institūcijām, kas nodrošinātu mikrokredītus cilvēkiem, kuri ir zaudējuši darbu un kuriem būtu grūtības saņemt kredītu no tām pašām bankām, kas ir glābtas."@lv13
"Madam President, I am pleased to have the opportunity to say a few words on the proposed Microfinance Facility. Earlier we spoke about the European Globalisation Adjustment Fund and how it can assist redundant workers in certain sectors. The microfinance is another piece in the jigsaw where the EU, in this case, is trying to ensure access to microcredit for those who would not be able to access that credit from what we might define as the normal or usual financial institutions. This would enable them to set up their own business and promote entrepreneurship. In this context, I am pleased to see that credit unions, cooperative banks and other mutual financial institutions can operate the fund, because they are often closer to those who may wish to access this particular facility. Indeed, I do not know about elsewhere, but in Ireland the only financial institution left standing that did not require taxpayers’ money to sustain it was the credit union movement, which is a not-for-profit institution run by its members. When we speak of social inclusion as part of EU social policy, we need to ensure that, by our actions, social inclusion is integral to the decisions we take, and this programme has social inclusion written all over it. In this context, I want to express my extreme disappointment that after three trialogues we were unable to reach agreement on the source of funding for this facility. In my opinion, the Swedish Presidency did not seem to have the facility to have any meaningful negotiations on the matter. I do not know about you but, as I said, I was very disappointed that a figure of at most EUR 40 million over three years for 27 Member States was all that divided us. Obviously, many finance ministers did not support real negotiation. I could not help but think that many of those same ministers allocated billions to support banks, but were unable to support other financial institutions that would provide microcredit to those who have lost their jobs and who would have difficulty in accessing credit from the same banks that have been saved."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, het doet mij deugd dat ik de gelegenheid krijg om iets te zeggen over de voorgestelde microfinancieringsfaciliteit. Eerder vandaag hebben we gesproken over het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, en hoe dit fonds ontslagen werknemers in bepaalde sectoren kan helpen. Microfinancieringen vormen een ander stukje van de puzzel, waarbij de EU, in dit geval, tracht de toegang tot microkredieten te garanderen voor diegenen die dat krediet niet kunnen krijgen van wat we zouden kunnen omschrijven als de normale of gebruikelijke financiële instellingen. Dit zou deze mensen de mogelijkheid bieden om een eigen bedrijf te beginnen en ondernemerschap stimuleren. Ik ben dan ook blij dat kredietunies, coöperatieve banken en gemeenschappelijke financiële instellingen het fonds kunnen beheren, want zij staan vaak dichter bij degenen die mogelijk gebruik zouden willen maken van deze specifieke faciliteit. Ik weet niet hoe de situatie elders is, maar in Ierland is de enige financiële instelling die nog overeind staat zonder dat er belastinggeld nodig is geweest om haar te redden de kredietunie, een instelling zonder winstoogmerk die door haar leden wordt bestuurd. Als we het hebben over sociale insluiting als onderdeel van het sociaal beleid van de EU, moeten we zodanig handelen dat sociale insluiting een integraal onderdeel vormt van de besluiten die we nemen, en dit programma ademt sociale insluiting. Ik vind het dan ook uitermate teleurstellend dat we na drie trialogen geen overeenstemming hebben weten te bereiken over de financieringsbron voor deze faciliteit. Naar mijn idee leek het Zweedse voorzitterschap niet over een mandaat te beschikken voor betekenisvolle onderhandelingen over deze zaak. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar zoals ik al zei was ik zeer teleurgesteld dat de onderhandelingen puur zijn blijven hangen op een bedrag van 40 miljoen euro, verdeeld over drie jaar en 27 lidstaten. Het is wel duidelijk dat veel ministers van Financiën niet echt wilden onderhandelen. Aan mij drong zich de gedachte op dat velen van deze ministers miljarden hebben uitgegeven om banken te ondersteunen, maar niet in staat waren om andere financiële instellingen te ondersteunen die microkrediet zouden verlenen aan diegenen die hun baan zijn kwijtgeraakt, en die van diezelfde banken die zijn gered maar moeilijk krediet zouden kunnen krijgen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Cieszę się, że mam okazję powiedzieć kilka słów na temat proponowanego instrumentu mikrofinansowego. Wcześniej rozmawialiśmy o Europejskim Funduszu Dostosowania do Globalizacji i o tym, jak może on pomóc zwalnianym pracownikom w niektórych sektorach. Instrument mikrofinansowy jest kolejnym elementem układanki, w której w tym wypadku UE stara się zapewnić dostęp do mikrokredytów tym, którzy nie będą mogli go uzyskać ze źródeł, które można by określić mianem normalnych czy zwykłych instytucji finansowych. Dzięki temu instrumentowi takie osoby będą mogły uruchomić własną działalność gospodarczą i promować przedsiębiorczość. W tym kontekście cieszę się, że unie kredytowe, banki spółdzielcze i instytucje wzajemnego finansowania mogą prowadzić ten fundusz, ponieważ często są one bliżej osób, które chciałyby mieć dostęp do tego konkretnego instrumentu. W gruncie rzeczy nie wiem, jak jest gdzie indziej, ale w Irlandii jedynymi instytucjami finansowymi, które pozostały i nie korzystają z pieniędzy podatników w celu utrzymania swojej działalności, są unie kredytowe będące organizacjami nienastawionymi na zysk, prowadzonymi przez ich członków. Kiedy mówimy o integracji społecznej w ramach polityki społecznej UE, musimy zapewnić, by poprzez nasze działania integracja społeczna stanowiła nieodłączną część decyzji, które podejmujemy, a ten program kwestię integracji społeczną ma wpisaną do każdego elementu. W tym kontekście chciałbym wyrazić moje ogromne rozczarowanie, że w wyniku trójstronnego dialogu nie udało się nam osiągnąć porozumienia w sprawie źródła finansowania tego instrumentu. Moim zdaniem prezydencja szwedzka nie przeprowadziła żadnych konstruktywnych negocjacji w sprawie tego instrumentu. Nie wiem jak państwo, ale ja – tak jak już powiedziałam – jestem bardzo zwiedziona, że kwota nie większa niż 40 milionów euro na trzy lata dla 27 państw członkowskich była jedyną kwestią, która przyczyniała się do rozdźwięku między nami. Oczywiście wielu ministrów finansów nie wniosło niczego do faktycznych negocjacji. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wielu tych samych ministrów przeznaczyło miliardowe kwoty na wsparcie banków, ale nie mogło wspomóc innych instytucji finansowych, które udostępniałyby mikrokredyty osobom, które miałyby trudności z otrzymaniem kredytu z tych samych banków, które zostały uratowane."@pl16
"Senhora Presidente, exprimo a minha satisfação perante a oportunidade de dizer algumas breves palavras acerca do proposto instrumento de microfinanciamento. Anteriormente, falámos sobre o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização e de que modo este pode apoiar os trabalhadores que foram sujeitos a despedimento, nalguns sectores. O instrumento de microfinanciamento é mais uma peça do quebra-cabeças em que a União Europeia, neste caso, procura garantir o acesso ao microcrédito, por parte daqueles que não conseguiriam obtê-lo através das instituições financeiras consideradas normais ou habituais. Esse tipo de apoio permitir-lhes-ia criar os seus próprios negócios, promovendo, além disso, o empreendedorismo. Neste contexto, apraz-me constatar que o fundo pode ser administrado por cooperativas de crédito, bancos cooperativos e outras instituições financeiras cooperativas, já que estas se encontram em muitos casos, mais próximas daqueles que desejam aceder ao microcrédito. Na verdade, não sei o que se passa noutros países, mas na Irlanda, a única instituição financeira que resistiu, sem precisar do dinheiro dos contribuintes para se sustentar, foi o movimento das cooperativas de crédito, uma instituição sem fins lucrativos, gerida pelos seus membros. Quando falamos de inclusão social como parte da política social da União Europeia, precisamos de garantir, através dos nossos actos, que esse ideal está presente nas decisões que tomamos. Ora, este programa transborda de inclusão social. Nessas circunstâncias, não posso deixar de manifestar a minha profunda desilusão pelo facto de, depois de realizados três trílogos, não ter sido possível chegar a um acordo sobre a fonte de financiamento deste novo instrumento. A Presidência sueca não me pareceu suficientemente apta a conduzir negociações importantes sobre esta matéria. Não sei qual será a sua opinião a este respeito, mas eu, tal como já disse, fiquei extremamente desapontada ao ver que no pomo da discórdia estava um montante que no máximo seria de 40 milhões de euros, para um período de três anos, e a dividir por 27 Estados-Membros. É óbvio que houve vários ministros das finanças que não deram o seu apoio às negociações. Não pude deixar de pensar que muitos deles destinavam milhares de milhões de euros dos orçamentos dos seus países para salvar os bancos da falência, mas não eram capazes de apoiar outras instituições financeiras que iriam conceder microcrédito a pessoas desempregadas, que vissem dificultado o acesso ao crédito nesses mesmos bancos, salvos com ajuda estatal."@pt17
"Dnă preşedintă, sunt încântată că am ocazia de a spune câteva cuvinte cu privire la instrumentul de microfinanţare propus. Mai devreme s-a vorbit despre Fondul european de ajustare la globalizare şi despre modalitatea în care acesta poate ajuta lucrătorii concediaţi din anumite sectoare. Instrumentul de microfinanţare reprezintă o altă piesă din puzzle, în cadrul căruia UE, în acest caz, încearcă să asigure acces la microcredite pentru cei care nu ar putea avea acces la aceste credite oferite de ceea ce am putea defini drept instituţii financiare normale sau obişnuite. Acest credit le-ar permite înfiinţarea de afaceri proprii şi ar asigura promovarea activităţilor antreprenoriale. În acest context, sunt încântată să văd că acele case de ajutor reciproc, cooperative de credit şi alte instituţii financiare de ajutor reciproc pot opera cu acest fond, pentru că, adesea, ele sunt mai aproape de cei care pot dori să aibă acces la acest instrument special. Într-adevăr, nu ştiu cum se întâmplă în alte părţi, dar în Irlanda, singura instituţie financiară încă solidă, care nu a avut nevoie de banii contribuabililor pentru a se susţine a fost casa de ajutor reciproc, instituţie non-profit, condusă de membrii săi. Când vorbim despre incluziunea socială ca parte a politicii sociale a UE, trebuie să ne asigurăm că, prin acţiunile noastre, incluziunea socială este parte integrantă a deciziilor pe care le adoptăm, iar acest program reprezintă o expresie clară a incluziunii sociale. În acest context, vreau să îmi exprim dezamăgirea extremă din cauză că, după trei discuţii trilaterale, nu am reuşit să ajungem la un acord cu privire la sursa finanţării acestui instrument. În opinia mea, Preşedinţia suedeză nu a părut să dispună de mijloacele necesare pentru a negocia serios cu privire la această chestiune. Nu ştiu cum stau lucrurile în ceea ce vă priveşte, dar, după cum am afirmat, sunt foarte dezamăgită pentru că o cifră de maximum 40 de milioane de euro pe o perioadă de trei ani, pentru cele 27 de state membre, a fost tot ceea ce ne-a separat. Evident, mulţi miniştri de finanţe nu au susţinut o negociere reală. Nu m-am putut abţine să nu mă gândesc că mulţi dintre aceiaşi miniştri alocau miliarde pentru susţinerea băncilor, dar nu au putut găsi mijloace de susţinere pentru alte instituţii financiare care ar furniza microcredite celor care şi-au pierdut locurile de muncă şi care întâmpină dificultăţi în legătură cu accesarea de credite din partea aceloraşi bănci care au fost salvate."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, som rada, že mám príležitosť v krátkosti sa vyjadriť o navrhovanom nástroji mikrofinacovania. Pred časom sme hovorili o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii a spôsobe, akým môže pomôcť prepusteným pracovníkom v niektorých odvetviach. Nástroj mikrofinancovania je ďalším dielom skladačky. V rámci nej sa EÚ v tomto prípade snaží zabezpečiť prístup k mikroúverom pre tých, ktorí by nemali prístup k týmto úverom od inštitúcií, ktoré by sme mohli vymedziť ako obvyklé alebo bežné finančné inštitúcie. Umožnili by im založiť si vlastné podniky a podporovať podnikateľský sektor. V tejto súvislosti som rada, že úverové združenia, družstevné banky a iné vzájomné finančné inštitúcie môžu poskytovať finančné prostriedky, pretože sú často bližšie k tým, ktorí chcú mať prístup k tomuto konkrétnemu nástroju. Naozaj nemám informácie z iných zdrojov, ale v Írsku bolo jedinou poslednou finančnou inštitúciou, ktorá na svoju podporu nevyžadovala finančné prostriedky daňových poplatníkov, úverové združenie, nezisková inštitúcia, ktorú riadia jej členovia. Ak hovoríme o sociálnom začleňovaní ako o súčasti sociálnej politiky EÚ, musíme svojím konaním zabezpečiť, aby sa otázka sociálneho začleňovania stala súčasťou rozhodnutí, ktoré prijímame, a tento program sa venuje tejto otázke v celom svojom rozsahu. V tejto súvislosti by som rada vyjadrila svoje mimoriadne sklamanie v súvislosti s tým, že po troch trojstranných rozhovoroch sme neboli schopní dosiahnuť dohodu o zdroji financovania tohto nástroja. Podľa môjho názoru švédske predsedníctvo pravdepodobne nemalo nástroj na to, aby viedlo zmysluplné rokovania o tejto otázke. Nepoznám váš názor, ale ako som uviedla, bola som veľmi sklamaná z toho, že nás rozdelila suma vo výške najviac 40 miliónov EUR rozdelená na tri roky a medzi 27 členských štátov. Mnoho ministrov financií zjavne nepodporilo skutočné rokovania. Nemohla som sa zbaviť pocitu, že mnoho spomínaných ministrov vyčlenilo miliardy na podporu bánk, ale neboli schopní podporiť iné finančné inštitúcie, ktoré by poskytovali mikroúvery tým, ktorí stratili zamestnanie a ktorí by mali ťažký prístup k úveru od týchto zachránených bánk."@sk19
"Gospa predsednica, vesela sem, da imam priložnost povedati nekaj besed o predlaganem mikrofinančnem instrumentu. Prej smo govorili o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji in o tem, kako lahko pomaga presežnim delavcem v nekaterih sektorjih. Mikrofinančni instrument je še en košček sestavljanke, s katerim EU v tem primeru poskuša zagotoviti dostop do mikro kredita vsem tistim, ki ga ne bi mogli dobiti pri, kot bi mi temu rekli, normalnih ali običajnih finančnih institucijah. To jim bo omogočilo, da odprejo svoje lastno podjetje in spodbujajo podjetništvo. Zato sem vesela, ko vidim, da lahko sklad upravljajo kreditne zadruge, kooperativne banke in druge vzajemne finančne institucije, saj so te pogosto bližje tistim, ki bodo mogoče želeli dobiti dostop prav do tega instrumenta. Sicer res ne vem, kako je drugje, a na Irskem je edina finančna institucija, ki je obstala in za svojo ohranitev ni zahtevala denarja davkoplačevalcev prav kreditna zadruga, neprofitna institucija, ki jo vodijo njeni člani. Ko govorimo o socialni vključenosti kot o delu socialne politike EU, moramo z našimi dejanji zagotoviti, da bo socialna vključenost sestavni del odločitev, ki jih sprejemamo, v tem programu pa je socialna vključenost več kot očitna. Zato želim izraziti svoje skrajno razočaranje, da se po treh trialogih nismo mogli dogovoriti o viru financiranja tega instrumenta. Po mojem mnenju švedsko predsedstvo ni bilo sposobno za kakršna koli plodna pogajanja o tej zadevi. Ne vem, kako na to gledate vi, a kot sem rekla, zelo sem razočarana, da je do razdora med nami prišlo zaradi največ 40 milijonov EUR, ki bi jih 27 držav članic skupaj porabilo v obdobju treh let. Kaže, da mnogi finančni ministri niso dali podpore pravemu pogajanju. Ne morem si kaj, da ne bi mislila, da so mnogi od teh istih ministrov dodelili na milijarde za podporo bankam, niso pa mogli podpreti drugih finančnih institucij, ki bi lahko zagotovile mikro kredite tistim, ki so izgubili službo in ki bodo imeli težave pri pridobivanju kreditov pri istih bankah, ki so bile rešene."@sl20
". Fru talman! Det är glädjande att få tillfälle att säga några ord om det föreslagna mikrokreditinstrumentet. Tidigare talade vi om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och hur den kan användas till stöd för de anställda som blivit övertaliga i vissa sektorer. Mikrokreditinstrumentet är en annan del av pusslet, där EU i detta fall försöker erbjuda mikrokrediter till dem som inte kan få sådana lån från det som brukar kallas finansinstitut i vanlig mening. På så vis skulle entreprenörskap främjas och dessa personer skulle få möjlighet att starta egna företag. I detta sammanhang är det glädjande att kunna konstatera att fonden kan förvaltas av kreditföreningar, kooperativa banker och andra gemensamma finansinstitut, eftersom de ofta står närmare dem som kan tänkas vilja få tillgång till just detta instrument. Jag känner verkligen inte till förhållandena i andra länder, men i Irland är det bara kreditföreningsrörelsen som lyckats klara verksamheten utan pengar från skattebetalarna, och detta är ett icke-vinstdrivande institut som drivs av medlemmarna. När vi talar om social inkludering inom ramen för EU:s socialpolitik måste vi se till att vi genom våra åtgärder integrerar social inkludering i de beslut vi fattar, och social inkludering står skrivet över hela det här programmet. I samband med detta vill jag framföra hur oerhört besviken jag är över att vi efter tre trepartssamtal fortfarande inte kunnat enas om finansieringskällan till det här instrumentet. Jag anser att det svenska ordförandeskapet inte verkade ha möjlighet att föra meningsfulla förhandlingar i frågan. Jag vet inte hur det är med er, men som jag sade är jag mycket besviken över att det inte var mer än 40 miljoner euro fördelat på tre år och 27 medlemsstater som hindrade oss från att komma överens. Uppenbarligen var det många finansministrar som inte ville ha någon riktig förhandling. Jag kan inte rå för att jag tror att många av dessa ministrar gav miljarder i stöd till bankerna men inte kunde stödja andra finansinstitut, som skulle ge mikrokrediter till dem som förlorat sina jobb och som skulle få svårt att låna från samma banker som räddats med offentliga medel."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,13,4,21,9
"im Namen ALDE-Fraktion."9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph