Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-14-Speech-1-141"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091214.17.1-141"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the European Union has set up budgetary instruments to provide support to workers who are being made redundant as a result of major structural changes in world trade patterns, many of which have been influenced directly or indirectly by the European Union. However, this represents a piecemeal approach. Subsidising the training of those who have lost their jobs in certain industries will not resolve the situation of the said industries, nor will it help to create an alternative industry that will absorb this workforce. This is just a waste of taxpayers’ money. If the European Union was really looking to help Europe out of the crisis, it should be investigating and working on the causes of the crisis, but it prefers to be seen as the charity that will come to rescue the poor. Of course, this action will initially return support for the European Union from those affected. Moreover, the report and the motion for a resolution being proposed for vote do not indicate what the scope of this subsidy will be – i.e. how many industries it will cover and how many companies within a certain industry. What is most worrying is that the report emphasises the need to speed up the payments of the subsidies, without ever mentioning the need to provide evidence that the funds are reaching the right people for the right purpose. Worse still, the report does not call for regular monitoring of the effects of the subsidy, leaving this evaluation to the general assessment of the programmes within the process of the 2007-2013 multiannual financial framework. Colleagues, we are talking about taxpayers’ money, many of whom have also lost their jobs and are getting no subsidies, many of whom are going through severe financial problems. How can we treat their money with such contempt? I will reject this resolution, and urge you to do the same."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Evropská unie vytvořila rozpočtový nástroj k podpoře pracovníků, kteří jsou propouštěni v důsledku velkých změn ve struktuře světového obchodu, přičemž mnohé z nich byly Evropskou unií přímo či nepřímo ovlivněny. To je však rozmělňování problému. Subvencovat školení těch, kdo v určitých průmyslových odvětvích přišli o práci, situaci v těchto odvětvích nevyřeší a nepomůže ani vytvořit alternativní odvětví, jež bude tyto pracovníky absorbovat. Je to jen plýtvání penězi daňových poplatníků. Chce-li Evropská unie skutečně pomoci Evropě ven z krize, měla by zkoumat a řešit příčiny krize, ale místo toho se snaží vypadat jako charita, která přijde zachránit chudé. Tento postup samozřejmě zpočátku vrátí Evropské unii podporu takto postižených. Ze zprávy a z návrhu usnesení, které se předkládá k hlasování, navíc není patrné, jaký bude rozsah této subvence – tj. kolika odvětví a kolika firem v určitém odvětví se bude týkat. Je nanejvýš znepokojivé, že zpráva zdůrazňuje nutnost urychlit výplatu subvencí, aniž by byla alespoň zmíněna nutnost doložit, že peníze se dostanou ke správným lidem a za správným účelem. A co je ještě horší, zpráva nepožaduje pravidelné sledování výsledků subvence, ponechává toto hodnocení v rámci celkového hodnocení programů víceletého finančního rámce na období 2007–2013. Kolegové, hovoříme o penězích daňových poplatníků, z nichž mnozí také přišli o zaměstnání a nedostávají žádné subvence, a mnozí z nich trpí těžkými finančními problémy. Jak můžeme s takovým despektem utrácet jejich peníze? Toto usnesení odmítnu a vyzývám vás, abyste učinili totéž."@cs1
"Hr. formand! EU har oprettet budgetmæssige instrumenter for at støtte arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, hvoraf mange har været direkte eller indirekte under EU’s påvirkning. Dette er imidlertid en lappeløsning. At give støtte til uddannelse af personer, der har mistet deres arbejde inden for bestemte brancher, vil ikke løse problemet for disse brancher, ligesom det heller ikke vil hjælpe med at skabe en alternativ branche, som kan overtage arbejdskraften. Det er bare spild af skatteydernes penge. Hvis EU virkelig ønskede at hjælpe Europa ud af krisen, burde man undersøge og arbejde på at fjerne årsagerne til krisen. Men man vil hellere se det som velgørenhed, der kommer de fattige til hjælp. Naturligvis vil denne indsats i første omgang give udbytte i form af opbakning til EU fra modtagerne. Betænkningen og forslaget til beslutning indikerer heller ikke rækkevidden af denne bistand, dvs. hvor mange industrier den vil omfatte, og hvor mange virksomheder inden for en bestemt industri. Det mest bekymrende er, at det i betænkningen understreges, hvor vigtigt det er at fremskynde udbetalingen af bistanden, uden at det nævnes, at det skal dokumenteres, at midlerne når de rette mennesker til det rette formål. Endnu værre er det, at der i betænkningen ikke stilles krav om regelmæssig kontrol af virkningerne af bistanden, idet evalueringen skal foregå inden for revisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013. Det er skatteydernes penge, vi taler om, og mange af dem har også mistet deres arbejde, men får ingen støtte, og mange af dem står med alvorlige økonomiske problemer. Hvordan kan vi behandle deres penge med så stor foragt? Jeg vil stemme imod dette forslag og opfordrer Dem til at gøre det samme."@da2
"Herr Präsident, die Europäische Union hat Haushaltsinstrumente entwickelt, um Beschäftigten, die aufgrund umfassender struktureller Veränderungen im Welthandel von Entlassungen betroffen sind, Unterstützung bereitzustellen, wobei viele der Veränderungen von der Europäischen Union direkt oder indirekt beeinflusst wurden. Dies ist jedoch ein fragmentarischer Ansatz. Die Weiterbildung derjenigen zu bezuschussen, die ihre Arbeitsstellen in bestimmten Industrien verloren haben, kann die Situation der besagten Industrien nicht verbessern, noch wird es dazu beitragen, eine alternative Industrie, die diese Arbeitskräfte aufnimmt, zu schaffen. Hier werden lediglich die Gelder von Steuerzahlern vergeudet. Wenn die Europäische Union Europa wirklich aus der Krise helfen will, sollte sie die Ursachen der Krise ermitteln und dagegen vorgehen. Die Union zieht es jedoch vor, als Wohlfahrtsverband angesehen zu werden, der die Armen rettet. Natürlich erhält die Europäische Union durch diese Maßnahme die Unterstützung von den Betroffenen zurück. Darüber hinaus wird in dem Bericht und dem zur Abstimmung eingereichten Entschließungsantrag nicht der Umfang dieser Subvention angegeben, d. h. wie viele Industriebranchen und wie viele Unternehmen in einer bestimmten Industriebranche berücksichtigt werden. Besonders besorgniserregend ist, dass der Bericht die Erfordernis betont, die Auszahlungen dieser Subventionen zu beschleunigen, ohne auf die Notwendigkeit einzugehen, dass nachgewiesen werden muss, dass die Mittel die richtigen Menschen für den richtigen Zweck erreichen. Noch schlimmer ist, dass der Bericht keine laufende Überwachung der Auswirkungen dieser Subvention fordert, sondern diese Bewertung im Rahmen der allgemeinen Beurteilung der Programme innerhalb des Verfahrens des mehrjährigen Finanzrahmens 2007-2013 vorgenommen werden soll. Meine sehr verehrten Kollegen, wir reden über die Gelder von Steuerzahlern, von denen viele ihren Arbeitsplatz verloren haben und nicht unterstützt werden, von denen viele mit schwerwiegenden finanziellen Engpässen zu kämpfen haben. Wie können wir ihr Geld derart geringschätzig behandeln? Ich werde diese Entschließung ablehnen und bitte Sie dringend, das Gleiche zu tun."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει δημοσιονομικά μέσα για την παροχή στήριξης σε εργαζόμενους οι οποίοι απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, πολλές από τις οποίες έχουν επηρεαστεί άμεσα ή έμμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, όμως, συνιστά αποσπασματική προσέγγιση. Η επιδότηση της κατάρτισης ατόμων τα οποία έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους σε ορισμένες βιομηχανίες δεν θα επιλύσει το πρόβλημα των εν λόγω βιομηχανιών, ούτε θα συμβάλει στη δημιουργία εναλλακτικών βιομηχανιών που θα απορροφήσουν αυτό το εργατικό δυναμικό. Πρόκειται απλώς για κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφερόταν πραγματικά να βοηθήσει την Ευρώπη να εξέλθει από την κρίση, θα έπρεπε να διερευνά και να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα αίτια της κρίσης, εντούτοις προτιμά να εμφανίζεται ως ο φιλανθρωπικός οργανισμός που προστρέχει σε βοήθεια των φτωχών. Βεβαίως, αυτή η πράξη θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους πληγέντες. Επιπλέον, η έκθεση και η πρόταση ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί προς ψήφιση δεν αναφέρουν ποιο θα είναι το πεδίο εφαρμογής αυτής της επιδότησης – με άλλα λόγια, πόσους κλάδους θα καλύπτει και πόσες επιχειρήσεις σε έναν ορισμένο κλάδο. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι στην έκθεση δίνεται έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας καταβολής των επιδοτήσεων, χωρίς να αναφέρεται πουθενά η ανάγκη να αποδεικνύεται ότι οι πόροι καταλήγουν στα σωστά άτομα για τους σωστούς λόγους. Ακόμη χειρότερο είναι το γεγονός ότι στην έκθεση δεν ζητείται η τακτική παρακολούθηση των επιπτώσεων της επιδότησης, αφήνοντας αυτήν την αξιολόγηση στη γενική ανασκόπηση των προγραμμάτων στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλάμε για χρήματα των φορολογουμένων, πολλοί από τους οποίους έχουν επίσης χάσει τις θέσεις εργασίας τους χωρίς να λαμβάνουν επιδοτήσεις, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πώς είναι δυνατόν να χειριζόμαστε τα χρήματά τους με τέτοια περιφρόνηση; Θα καταψηφίσω αυτό το ψήφισμα, και σας καλώ να πράξετε το ίδιο."@el10
"Señor Presidente, la Unión Europea ha establecido instrumentos presupuestarios para proporcionar ayuda a los trabajadores que han sido despedidos como resultado de los grandes cambios estructurales en los patrones de comercio mundial, mucho de los cuales han sido influidos directa o indirectamente por la Unión Europea. Sin embargo, esto representa un enfoque poco sistemático. Destinar subsidios a la formación que quienes han perdido su puesto de trabajo en determinadas industria no resolverá la situación de dichas industrias, ni ayudará a crear una industria alternativa que absorba a esta fuerza de trabajo. Esto es malgastar el dinero de los contribuyentes. Si la Unión Europea de verdad quisiera sacar a Europa de la crisis, debería investigar y ocuparse de las causas de la crisis, pero prefiere ser vista como la institución caritativa que llega en rescate del pobre. Por supuesto, esta acción inicialmente devolverá la ayuda por parte de los afectados a la Unión Europea. Además, el informe y la propuesta de resolución que han sido propuestos para ser votados no indican cuál será el alcance de esta subvención; por ejemplo, a cuántos sectores cubrirá y a cuántas compañías dentro de un determinado sector. Lo que resulta más preocupante es que el informe hace hincapié en la necesidad de acelerar los pagos de los subsidios, sin tan siquiera mencionar la necesidad de aportar pruebas de que los fondos están llegando a las personas adecuadas y con el propósito correcto. Aún peor es que el informe no pide una vigilancia continuada de los efectos de la subvención, dejando esta evaluación al juicio general de los programas dentro del proceso del marco financiero plurianual 2007-2013. Estimados colegas, estamos hablando del dinero de los contribuyentes, mucho de los cuales también han perdido sus empleos y no reciben subsidio alguno, muchos de los cuales tienen graves problemas financieros. ¿Cómo podemos tratar su dinero con semejante desprecio? Rechazaré esta resolución y les urjo a que hagan lo mismo."@es21
"Austatud juhataja! Euroopa Liit on võtnud kasutusele eelarvevahendid, millega toetada töötajaid, kes on koondatud maailma kaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel ning kellest paljusid on Euroopa Liit otseselt või kaudselt mõjutanud. Sellele vaatamata on tegemist järkjärgulise lähenemisega. See, et toetame nende töötajate koolitamist, kes on kaotanud oma töökohad teatud tööstustes, ei lahenda nimetatud tööstuste olukorda ega aita luua alternatiivset tööstust, mis selle tööjõu üle võtta suudab. See on kõigest maksumaksjate raha raiskamine. Kui Euroopa Liit tahab tõesti Euroopa kriisist välja aidata, siis peaks EL uurima ja otsima lahendusi kriisi põhjustele, kuid selle asemel tahab liit näidata end heategevusorganisatsioonina, mis vaeste päästmiseks välja astub. Loomulikult on mõjutatud töötajad tänu sellele tegevusele alguses Euroopa Liidu tugevad toetajad. Lisaks ei ole raportis ja esitatud resolutsiooni ettepanekus märgitud ka, milline on kõne all oleva toetuse ulatus, ehk kui paljudele tööstustele ja kui paljudele ettevõtetele see ühes tööstuses rakendub. Kõige enam tekitab aga muret asjaolu, et raportis rõhutatakse vajadust toetuste maksmise kiirendamise järele, ilma et oleks mainitud kohustust esitada tõendeid selle kohta, kas raha jõuab õigete inimesteni ja kas seda kasutatakse sihtotstarbeliselt. Mis veelgi halvem, raportis ei nõuta ka toetuse mõjude korrapärast kontrollimist, mis tähendab, et nende hindamine toimub mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) protsessi programmide üldhinnangu raames. Lugupeetud kolleegid! Me räägime siin maksumaksjate rahast, kellest paljud on ise oma töö kaotanud ja ei ole toetust saanud ning kellest paljud tõsistes rahalistes raskustes on. Kuidas saame nende raha nii solvavalt kasutada? Ma olen kõne all oleva resolutsiooni vastu ning kutsun teid üles sama tegema."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on perustanut budjettivälineitä tarjoamaan tukea työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmankaupan suurissa rakennemuutoksissa, joista moniin Euroopan unioni on suoraan tai epäsuorasti vaikuttanut. Se edustaa kuitenkin tapauskohtaista lähestymistapaa. Niiden koulutuksen tukeminen, jotka ovat menettäneet työpaikkansa tietyillä aloilla, ei ratkaise kyseisten alojen tilannetta eikä auta luomaan vaihtoehtoista alaa, joka ottaisi vastaan työvoiman. Se on vain veronmaksajien varojen tuhlausta. Jos Euroopan unioni todella haluaisi auttaa Euroopan ulos kriisistä, sen olisi tutkittava ja käsiteltävä kriisin syitä, mutta se haluaa tulla nähdyksi hyväntekijänä, joka tulee pelastamaan köyhät. Tietysti tällainen toiminta tuottaa aluksi tukea Euroopan unionille niiltä, joita asia koskee. Mietinnössä ja päätöslauselmaesityksessä, josta äänestetään, ei kerrota, kuinka laajaa tuki on – eli kuinka monta teollisuudenalaa ja kuinka monta yritystä kullakin alalla se kattaa. Huolestuttavaa on se, että mietinnössä korostetaan tarvetta nopeuttaa tukien maksua mainitsematta lainkaan tarvetta esittää todisteita siitä, että varat päätyvät oikeille ihmisille oikeaan tarkoitukseen. Vieläkin pahempaa on se, että mietinnössä ei vaadita tuen vaikutusten säännöllistä seurantaa ja arviointi jätetään ohjelmien yleiseen arviointiin vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen prosessissa. Kollegat, puhumme veronmaksajien rahoista, ja monet heistä ovat myös menettäneet työpaikkansa ilman tukea ja ovat vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa. Miten voimme käsitellä heidän rahojaan näin halveksuvasti? Torjun tämän päätöslauselman, ja kehotan teitä tekemään samoin."@fi7
"Monsieur le Président, l’Union européenne a mis sur pied des instruments budgétaires visant à apporter un soutien aux salariés licenciés en conséquence des changements structurels majeurs apportés au fonctionnement du commerce mondial, nombre de ces changements ayant été influencés directement ou indirectement par l’Union européenne. Mais il s’agit d’une approche fragmentaire. Ce n’est pas en subventionnant la formation du personnel licencié de certaines industries que nous réglerons la situation de ces industries, ou que nous permettrons la création d’une industrie alternative qui absorbera cette main-d’œuvre. Il s’agit ni plus ni moins d’un gaspillage de l’argent des contribuables. Si l’Union européenne cherchait réellement à sortir l’Europe de la crise, elle enquêterait et travaillerait sur les causes de cette crise, mais elle préfère être considérée comme l’œuvre de charité qui vient secourir les pauvres. Bien entendu, cette action aura comme conséquence initiale que les personnes affectées manifesteront leur soutien en faveur de l’Union européenne. En outre, le rapport et la proposition de résolution qui seront portés aux voix ne donnent pas d’indication de l’ampleur de cette subvention, c.-à-d. combien de secteurs industriels seront couverts et combien d’entreprises par type d’industrie. Ce qui est très préoccupant, c’est que le rapport insiste sur la nécessité d’accélérer le paiement des subventions, sans jamais mentionner la nécessité de prouver que les fonds parviennent aux bonnes personnes pour les bonnes raisons. Pire encore, le rapport ne requiert pas de suivi régulier des effets de la subvention, laissant cette évaluation à l’appréciation générale des programmes dans le cadre du processus du cadre financier pluriannuel 2007-2013. Chers collègues, nous parlons de l’argent des contribuables, dont beaucoup ont perdu leur emploi et ne reçoivent aucune subvention, et dont beaucoup connaissent de graves problèmes financiers. Comment peut-on traiter l’argent des contribuables avec un tel mépris? Je rejetterai cette résolution, et je vous invite à en faire de même."@fr8
"Elnök úr! Az Európai Unió költségvetési eszközöket vezetett be, hogy támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások miatt elbocsátott munkavállalóknak, amely változások közül sokat közvetlenül vagy közvetetten az Európai Unió befolyásolt. Ez azonban fokozatos, lassú megoldást jelent. Azok képzésének támogatása, akik bizonyos iparágban elvesztették a munkájukat, nem fogja megoldani az adott iparág helyzetét, sem egy alternatív iparág teremtésében nem fog segíteni, amely felszívná ezt a munkaerőt. Ez csak az adófizetők pénzének pocsékolása. Ha az Európai Unió valóban segíteni kívánna nyújtani Európának ahhoz, hogy kijusson a válságból, a válság okának vizsgálatával és annak megoldásával foglalkozna, ehelyett azonban inkább jótékonykodónak akar tűnni, aki majd eljön, hogy megmentse a szegényeket. Ez az intézkedés természetesen kezdetben támogatásra fog találni az Európai Unióban az érintettek körében. Ezenfelül a jelentés és a szavazásra javasolt állásfoglalási indítvány nem határozza meg a támogatandók körét – úgymint hány iparágat érint, és az egyes iparágon belül mennyi vállalatot. Ami a legnyugtalanítóbb, hogy a jelentés a támogatások kifizetésének felgyorsításának szükségességét hangsúlyozza anélkül, hogy egyetlen egyszer is megemlítené annak szükségességét, hogy bizonyságot szolgáltassanak arról, hogy az alapok a megfelelő emberekhez jutnak el a megfelelő célból. Ami még nagyobb baj, hogy a jelentés nem követeli meg a támogatás hatásainak rendszeres felügyeletét, a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret eljárásán belüli általános vizsgálatára hagyva az értékelés feladatát. Tisztelt kollégák! Az adófizetők pénzéről beszélünk, olyanokéról, akik közül szintén sokan elvesztették a munkájukat, és nem kapnak támogatást, akik közül sokan komoly pénzügyi problémákkal küzdenek. Hogyan vehetjük ennyire semmibe az ő pénzüket? Visszautasítom ezt a megoldást, és arra buzdítom Önöket, hogy tegyék ugyanezt."@hu11
"Signor Presidente, l’Unione europea ha creato alcuni strumenti di bilancio per assistere i lavoratori che sono stati licenziati a seguito di profondi mutamenti strutturali negli scambi commerciali internazionali in larga parte direttamente o indirettamente determinati dall’Unione europea. Tuttavia questo è un sistema frammentario. L’aiuto per la riqualificazione dei lavoratori licenziati da alcune industrie non risolverà né la situazione di tali industrie, né tanto meno contribuirà a creare un’industria alternativa in grado di assorbire questa forza lavoro. In conclusione, è solo uno spreco del denaro dei contribuenti. Se l’Unione europea fosse realmente intenzionata a tirare il continente fuori dalla crisi, dovrebbe indagare e lavorare sulle sue cause prime, mentre preferisce proporsi nella veste di organizzazione caritatevole impegnata a salvare i poveri. Certo, in questo modo le persone aiutate plauderanno inizialmente all’Unione europea. Inoltre la relazione e la proposta di risoluzione presentata per il voto non indicano la portata del sussidio, ovvero il numero delle aziende interessate nel complesso e per singolo comparto. Ancora più preoccupante risulta essere, nella relazione, l’esortazione ad accelerare il pagamento dei sussidi, mentre non viene menzionata la necessità di documentare che i fondi giungano alle persone giuste e siano utilizzati per gli scopi previsti. Peggio ancora, la relazione non chiede un monitoraggio periodico degli effetti di questi aiuti, lasciandone la valutazione in sede di esame generale dei programmi per il bilancio pluriennale del periodo 2007-2013. Colleghi, stiamo parlando di denaro dei contribuenti, compresi quelli che hanno perduto il lavoro ma non hanno ricevuto alcun sussidio e stanno attraversando gravi difficoltà finanziarie. Come possiamo utilizzare il loro denaro con tanta noncuranza? Respingo questa risoluzione e vi sollecito a fare altrettanto."@it12
"Pone pirmininke, Europos Sąjunga sukūrė biudžeto priemones, skirtas teikti paramą darbuotojams, netekusiems darbo dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių, daugeliui kurių Europos Sąjunga turėjo tiesioginės arba netiesioginės įtakos. Vis dėlto tai yra dalinis požiūris. Parama, skirta tam tikruose sektoriuose darbo netekusių darbuotojų mokymui, neišspręs šių pramonės šakų problemų ir nepadės sukurti alternatyvios pramonės, kuri perimtų šią darbo jėgą. Taip tik švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Jeigu Europos Sąjunga tikrai norėtų padėti Europai išbristi iš krizės, ji analizuotų ir aiškintųsi krizės priežastis. Visgi ji pasirinko labdaros organizacijos, gelbstinčios neturtinguosius, vaidmenį. Žinoma, tokie veiksmai iš pradžių sulauks nukentėjusiųjų paramos Europos Sąjungai. Be to, pranešime ir pasiūlyme dėl rezoliucijos, dėl kurių siūloma balsuoti, nenurodytas šios paramos mastas, t. y. nėra aišku, kiek pramonės sektorių ir šių sektorių įmonių ji apims. Didžiausią nerimą kelia tai, kad pranešime pabrėžiama būtinybė paspartinti lėšų išmokėjimą, bet neužsimenama apie būtinybę įrodyti, kad lėšos pasieks tuos darbuotojus, kuriems jų reikia, ir bus panaudotos pagal tikslą. Dar blogiau, pranešime neraginama užtikrinti nuolatinę šios paramos poveikio stebėseną, o vertinimas priskiriamas prie bendro 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos programų vertinimo. Kolegos, mes kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus – daugelis jų taip pat prarado darbą, negauna jokios paramos ir susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis. Kaip galime taip paniekinamai švaistyti jų pinigus? Aš nepritarsiu šiai rezoliucijai ir raginu jus daryti tą patį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Savienība ir izveidojusi budžeta instrumentus, lai sniegtu atbalstu darbiniekiem, kuri ir atlaisti pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu izmaiņu rezultātā, turklāt daudzas no šīm izmaiņām tiešā vai netiešā veidā ir ietekmējusi Eiropas Savienība. Tomēr tā ir sadrumstalota pieeja. Subsidējot atsevišķās nozarēs darbu zaudējušo cilvēku mācības, situācija minētajās nozarēs netiks atrisināta un netiks palīdzēts izveidot alternatīvu nozari, kas varētu uzņemt šo darbaspēku. Tā ir tikai nodokļu maksātāju naudas izšķiešana. Ja Eiropas Savienība patiešām vēlētos palīdzēt Eiropai izkļūt no krīzes, tā pētītu krīzes cēloņus un censtos tos novērst, taču ES vēlas, lai to uzskata par labdarības iestādi, kas nāks izglābt nabadzīgos. Protams, šādi rīkojoties, Eiropas Savienība sākumā saņems krīzes ietekmēto cilvēku atbalstu. Turklāt ziņojumā un balsojumam iesniegtajā rezolūcijas priekšlikumā nav norādīts, kāds būs šo subsīdiju mērogs, proti, uz cik nozarēm un uz kādu konkrētas nozares uzņēmumu skaitu tās attieksies. Vissatraucošākais ir tas, ka ziņojumā ir uzsvērta vajadzība paātrināt subsīdiju izmaksu, nemaz nepieminot vajadzību sniegt pierādījumus, ka līdzekļus piešķir atbilstošajiem cilvēkiem un atbilstošajiem nolūkiem. Vēl ļaunāk, ziņojumā nav aicināts regulāri uzraudzīt subsīdiju sekas, iekļaujot to izvērtēšanu programmu vispārējās novērtēšanas procesā saistībā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam. Kolēģi, mēs runājam par nodokļu maksātāju naudu, un daudzi no tiem arī ir zaudējuši darbu, taču nesaņem subsīdijas, daudzi no viņiem piedzīvo nopietnas finansiālās problēmas. Kā mēs varam tik necienīgi izturēties pret viņu naudu? Es neatbalstīšu šo rezolūciju un aicinu jūs darīt tāpat."@lv13
"Mr President, the European Union has set up budgetary instruments to provide support to workers who are being made redundant as a result of major structural changes in world trade patterns, many of which have been influenced directly or indirectly by the European Union. However, this represents a piecemeal approach. Subsidising the training of those who have lost their jobs in certain industries will not resolve the situation of the said industries, nor will it help to create an alternative industry that will absorb this workforce. This is just a waste of taxpayers’ money. If the European Union was really looking to help Europe out of the crisis, it should be investigating and working on the causes of the crisis, but it prefers to be seen as the charity that will come to rescue the poor. Of course, this action will initially return support for the European Union from those affected. Moreover, the report and the motion for a resolution being proposed for vote do not indicate what the scope of this subsidy will be – i.e. how many industries it will cover and how many companies within a certain industry. What is most worrying is that the report emphasises the need to speed up the payments of the subsidies, without ever mentioning the need to provide evidence that the funds are reaching the right people for the right purpose. Worse still, the report does not call for regular monitoring of the effects of the subsidy, leaving this evaluation to the general assessment of the programmes within the process of the 2007-2013 multiannual financial framework. Colleagues, we are talking about taxpayers’ money, many of whom have also lost their jobs and are getting no subsidies, many of whom are going through severe financial problems. How can we treat their money with such contempt? I will reject this resolution, and urge you to do the same."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de Europese Unie heeft begrotingsinstrumenten in het leven geroepen om ondersteuning te bieden aan werknemers die worden ontslagen als gevolg van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen, waarvan er vele direct of indirect zijn beïnvloed door de Europese Unie. Deze begrotingsinstrumenten pakken het probleem echter slechts gedeeltelijk aan. Het in bepaalde sectoren subsidiëren van de scholing van mensen die hun baan hebben verloren zal die sectoren niet uit hun benarde situatie helpen, noch zal het bijdragen aan het creëren van een alternatieve sector met werkgelegenheid voor deze mensen. Dit is een pure verspilling van belastinggeld. Als de Europese Unie er daadwerkelijk op gebrand was Europa uit deze crisis te helpen, zou het zich concentreren op de oorzaken van de crisis; maar onze Unie presenteert zich liever als een liefdadige instelling die de armen te hulp schiet. Natuurlijk zal de Europese Unie zich met deze actie in eerste instantie verzekerd weten van de steun van de getroffenen. Bovendien geven het verslag en de ontwerpresolutie die hier ter stemming voorliggen niet aan wat het toepassingsgebied van deze subsidie zal zijn – dat wil zeggen, hoeveel sectoren er aanspraak op kunnen maken en hoeveel bedrijven binnen een bepaalde sector. Het meest zorgelijk is wel dat het verslag benadrukt dat de subsidies sneller moeten worden uitbetaald, maar helemaal niets vermeldt over het overleggen van bewijs dat de gelden de juiste mensen bereiken en worden ingezet voor het juiste doel. Nog erger is het feit dat het verslag niet verzoekt om geregelde beoordeling van de werking van de subsidie, maar deze beoordeling overlaat aan de algemene evaluatie van de programma´s in het kader van de begrotingsherziening van het meerjarig financieel kader 2007-2013. Collega’s, we hebben het hier over het geld van belastingbetalers, waaronder velen die ook hun baan hebben verloren maar geen subsidie krijgen, velen die kampen met ernstige geldproblemen. Hoe kunnen we met zoveel minachting met hun geld omgaan? Ik zal tegen deze resolutie stemmen, en ik vraag u mijn voorbeeld te volgen."@nl3
"Panie przewodniczący! Unia Europejska określiła instrumenty budżetowe mające pomagać pracownikom zwalnianym w wyniku najważniejszych zmian strukturalnych w handlu światowym, z których wiele wynika bezpośrednio lub pośrednio z działań UE. Jest to jednak podejście cząstkowe. Subsydiowanie szkoleń dla pracowników zwolnionych w określonych sektorach nie poprawi sytuacji tych sektorów ani nie pomoże w tworzeniu alternatywnej branży, która wchłonie siłę roboczą. To tylko strata pieniędzy podatników. Gdyby Unia Europejska naprawdę chciała pomóc Europie wyjść z kryzysu, powinna badać przyczyny kryzysu i nad nimi pracować. UE woli jednak być postrzegana jako dobroczyńca spieszący na ratunek biednym. Działanie to oczywiście początkowo zagwarantuje UE poparcie zainteresowanych osób. Co więcej, sprawozdanie i proponowany projekt rezolucji nie wskazuje na zakres przedmiotowej pomocy. Nie wiemy, ile obejmie ona gałęzi przemysłu i ile przedsiębiorstw w danym sektorze. Najbardziej niepokojące jest to, że w sprawozdaniu podkreśla się potrzebę przyspieszenia wypłat pomocy, nie wspominając nawet o potrzebie dostarczenia dowodów na to, że środki te dotrą do właściwych osób i zostaną wykorzystane we właściwym celu. W sprawozdaniu nie wzywa się też do regularnego monitorowania skutków pomocy, pozostawiając tę ewaluację ogólnej ocenie programów w wieloletnich ramach finansowych na lata 2007-2013. Posłowie! Mówimy tu o pieniądzach podatników, z których wielu także straciło pracę, a nie uzyskało pomocy, i z których wielu ma poważne problemy finansowe. Jak możemy tak nonszalancko dysponować ich pieniędzmi? Sprzeciwiam się tej rezolucji i wzywam was do tego samego."@pl16
"Senhor Presidente, a União Europeia criou instrumentos orçamentais para prestar apoio aos trabalhadores que estão a ser despedidos em resultado de importantes mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial, muitas das quais foram, directa ou indirectamente, influenciadas pela União Europeia. No entanto, isto representa uma abordagem pouco estruturada. Subsidiar a formação das pessoas que perderam o emprego em certas indústrias não irá resolver a situação dessas indústrias, nem ajudará a criar uma indústria alternativa que absorva essa mão-de-obra. Trata-se de um mero desperdício do dinheiro dos contribuintes. Se a União Europeia quer realmente ajudar a Europa a sair da crise, deve investigar e trabalhar sobre as causas da crise; em vez disso, prefere ser vista como a instituição de beneficência que virá em auxílio dos pobres. Naturalmente, esta actuação reverterá inicialmente em apoio à União Europeia por parte das pessoas afectadas. Além disso, o relatório e a proposta de resolução propostos a votação não indicam qual será o âmbito deste subsídio - ou seja, quantos sectores industriais cobrirá e quantas empresas de um determinado sector. Mais preocupante é que o relatório sublinha a necessidade de acelerar os pagamentos dos subsídios, sem nunca mencionar a necessidade de apresentar provas de que os fundos estão a chegar às pessoas certas com o objectivo certo. Pior ainda, o relatório não apela a um acompanhamento regular dos efeitos do subsídio, deixando essa análise para a avaliação geral dos programas, no âmbito do quadro financeiro plurianual para 2007-2013. Colegas, estamos a falar de dinheiro dos contribuintes, muitos dos quais perderam também o seu emprego e não estão a receber subsídios, muitos dos quais estão a passar por graves problemas financeiros. Como podemos tratar o seu dinheiro com este desprezo? Vou rejeitar esta resolução e exorto-vos a fazerem o mesmo."@pt17
"Dle preşedinte, Uniunea Europeană a instituit instrumentele bugetare pentru a oferi sprijin lucrătorilor care sunt concediaţi ca urmare a schimbărilor majore din structura comerţului mondial, multe dintre acestea fiind influenţate în mod direct sau indirect de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, aceasta reprezintă o abordare fragmentată. Subvenţionarea formării celor care şi-au pierdut locurile de muncă în anumite sectoare nu va rezolva situaţia sectoarelor respective şi nici nu va ajuta la crearea unui sector alternativ care va absorbi această forţă de muncă. Aceasta este doar o risipă scandaloasă a banilor contribuabililor. Dacă Uniunea Europeană ar fi încercat într-adevăr să ajute Europa să iasă din criză, ar fi trebuit să investigheze şi să lucreze asupra cauzelor crizei, dar preferă să fie văzută ca o instituţie filantropică care va veni să salveze săracii. Desigur, această acţiune va readuce la început sprijin pentru Uniunea Europeană din partea celor afectaţi. În plus, raportul şi propunerea de rezoluţie prezentate spre votare nu indică domeniul de aplicare al acestei subvenţii - respectiv, câte sectoare va acoperi şi câte companii dintr-un anumit sector. Cel mai îngrijorător este faptul că raportul subliniază necesitatea de a accelera plata subvenţiilor, fără a menţiona vreodată necesitatea de a furniza dovezi că fondurile ajung la oamenii potriviţi, în scopul potrivit. Mai rău chiar, raportul nu solicită monitorizarea regulată a efectelor subvenţiei, lăsând această evaluare la evaluarea generală a programelor în cadrul procesului cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013. Stimaţi colegi, este vorba despre banii contribuabililor, dintre care mulţi şi-au pierdut locurile de muncă şi nu primesc subvenţii, mulţi dintre aceştia se confruntă cu probleme financiare grave. Cum putem să tratăm cu atâta dispreţ banii lor? Voi respinge această rezoluţie şi vă îndemn să faceţi acelaşi lucru."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Európska únia vytvorila rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí sú prepúšťaní v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, čo Európska únia priamo či nepriamo ovplyvnila. To však nepredstavuje systematický prístup. Dotovanie odborného vzdelávania tých, čo stratili svoje pracovné miesta v niektorých priemyselných odvetviach, nevyrieši situáciu spomenutých odvetví, ani nepomôže vytvoriť alternatívne odvetvie, ktoré prevezme túto pracovnú silu. Toto je len plytvanie peniazmi daňovníkov. Ak by Európska únia chcela skutočne pomôcť Európe z krízy, mala by skúmať jej príčiny a pracovať na nich, no ona sa radšej tvári ako charita, ktorá príde a zachráni chudobných. Takýmto krokom Európska únia, samozrejme, spočiatku získa späť podporu tých, ktorých sa to týka. Správa a návrh uznesenia navrhnuté na hlasovanie však nenaznačujú, aký bude rozsah tejto dotácie, t. j. koľko odvetví a koľko spoločností v danom odvetví to pokryje. Najviac nás však trápi to, že správa kladie dôraz na potrebu urýchliť vyplácanie dotácií bez toho, aby vôbec spomenula potrebu poskytnúť dôkaz, že tieto finančné prostriedky idú správnym ľuďom na správny účel. Čo je horšie, správa nevyžaduje pravidelné monitorovanie účinkov danej dotácie a prenecháva toto vyhodnotenie na všeobecné hodnotenie programov v rozsahu postupu viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, hovoríme o peniazoch daňovníkov, z ktorých mnohí tiež stratili svoje pracovné miesta a nedostávajú žiadne dotácie a mnohí zažívajú vážne finančné problémy. Ako môžeme zaobchádzať s ich peniazmi s takou neúctou? Toto uznesenie odmietnem a vyzývam vás, aby ste urobili to isté."@sk19
"Gospod predsednik, Evropska unija je vzpostavila proračunske instrumente, da bi zagotovila podporo presežnim delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, pri čemer je na večino teh sprememb neposredno ali posredno vplivala prav Evropska unija. Toda to je nesistematičen pristop. Subvencioniranje usposabljanja tistih, ki so izgubili službo v določenih sektorjih, ne bo rešilo problemov zadevnih sektorjev niti pomagalo pri oblikovanju alternativnega sektorja, ki bo vsrkal to delovno silo. To je samo zapravljanje denarja davkoplačevalcev. Če Evropska unija zares želi pomagati Evropi, da se izkoplje iz krize, potem bi morala preučiti in delati na vzrokih krize, ne pa da želi, da se nanjo gleda kot na dobrodelno organizacijo, ki bo prišla rešiti revne. Seveda se bo s takšnimi ukrepi podpora s strani prizadetih najprej vrnila Evropski uniji. Poleg tega poročilo o predlogu resolucije, ki je dan na glasovanje, ne pove nič o obsegu te subvencije – tj. koliko sektorjev in koliko podjetij v določenem sektorju bo vključevala. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da poročilo poudarja potrebo po pospešitvi izplačil subvencij, ne da bi vsaj omenilo potrebo po predložitvi dokazil, da sredstva prihajajo v roke pravih ljudi in da so porabljena za pravi namen. Še hujše: poročilo ne zahteva rednega spremljanja učinkov subvencij in to ocenjevanje prepušča splošnemu ocenjevanju programov v procesu večletnega finančnega okvira 2007–2013. Kolegi, govorimo o denarju davkoplačevalcev, izmed katerih jih je veliko izgubilo službo in ne prejemajo nobenih subvencij, temveč prestajajo hude finančne težave. Kako lahko z njihovim denarjem ravnamo na tako zaničevalen način? To resolucijo bom zavrnila in pozivam vas, da tudi vi storite enako."@sl20
"Herr talman! EU har infört budgetinstrument för att ge stöd till arbetstagare som permitterats som en följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln, av vilka många har påverkats direkt eller indirekt av EU. Men denna hållning liknar ett lappverk. Att subventionera utbildning för personer som har förlorat sina jobb i vissa branschen löser inte problemet för dessa branscher. Det bidrar inte heller till att skapa en alternativ bransch som kan fånga upp arbetsstyrkan. Det är bara slöseri med skattebetalarnas pengar. Om EU verkligen ville hjälpa Europa ur krisen borde man undersöka och arbeta med krisens orsaker, men EU föredrar att uppfattas som en välgörenhetsinrättning som kommer för att rädda de fattiga. Självklart kommer detta handlande till att börja med att innebära att de berörda ger EU sitt stöd. För övrigt framgår det inte av det betänkande och det resolutionsförslag som lagts fram för omröstning vilken omfattning stödet kommer att få, det vill säga hur många branscher och hur många företag inom varje bransch det kommer att omfatta. Det mest oroväckande är att betänkandet betonar behovet av att påskynda utbetalningarna av stödet utan att nämna behovet av att ta fram bevis för att fonderna når rätt människor i rätt syfte. Än värre är att betänkandet inte kräver en regelrätt övervakning av stödets effekter, utan överlåter denna utvärdering till den allmänna bedömningen av programmen inom den fleråriga ekonomiska ramen 2007–2013. Vi talar här om skattebetalarnas pengar och många av dem har också förlorat sina jobb utan att få stöd och många av dem har också allvarliga ekonomiska problem. Hur kan vi behandla deras pengar med sådant förakt? Jag kommer att rösta nej till resolutionen och jag uppmanar er att göra samma sak."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen,"18,5,15,1,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph