Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-14-Speech-1-137"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091214.17.1-137"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the European Globalisation Adjustment Fund is a tangible expression of solidarity with workers who have lost their jobs due to major structural changes in world trade patterns. As Members of this Parliament, it can give us some satisfaction that we can make a contribution to alleviating some of the more immediate effects of redundancy for these workers, indeed giving them some hope for the future. However, our role should not just be to approve this Fund. We have a responsibility to do our best to ensure, first of all, that all criteria are met, but also to do what is in our power to ensure that the Globalisation Fund ensures added value. One of the relevant issues raised by the Committee on Employment is that the measures proposed by Member States complement other actions cofinanced by the Structural Funds, and really we need more than a simple confirmation that this is the case. It needs to be demonstrated that this is the case, because this will help to ensure the added value I spoke of. Also, the added value will come from the fact that the EGF will not replace actions that are the responsibility of companies, but are a valuable addition to measures taken at national level. While we are evaluating the added value of the Fund within the process of the 2007-2013 multiannual framework budget review, this should, in my opinion, be an ongoing process, and we need to be vigilant in the area. Another matter which is of some concern to me is the implementation of equality between men and women and non-discrimination within the framework of the Fund. I have taken a quick look at the gender breakdown of the three programmes targeted for assistance and they run 91%, 72% and 79% male. I have looked at some of the other programmes that we have funded before this, and there seems to be an indication that there is a much greater percentage of the funding going towards male workers that have been made redundant. This may be a statistical aberration or it may be a situation where, for one reason or another, a greater number of the applications are for male workers. Finally, we need to carefully evaluate all applications because it is crucial that assistance is made available as quickly and efficiently as possible."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je hmatatelným výrazem solidarity s pracovníky, kteří ztratili práci v důsledku velkých změn ve struktuře světového obchodu. Jako poslancům tohoto Parlamentu nám může poskytnout určité uspokojení, že můžeme přispět ke zmírnění některého z bezprostředních důsledků propouštění pro tyto pracovníky a samozřejmě dát jim určitou naději do budoucna. Naším úkolem by však nemělo být pouze schvalovat využití tohoto fondu. Jsme povinni udělat vše, abychom především zajistili, že budou splněna všechna kritéria, ale abychom také udělali vše, co je v naší moci, a zajistili, že Fond pro přizpůsobení se globalizaci přinese přidanou hodnotu. Jednou z relevantních otázek, jež vznesl Výbor pro zaměstnanost, je to, že opatření navržená členskými státy vhodně doplňují jiná opatření spolufinancovaná ze strukturálních fondů, a skutečně potřebujeme víc než jen prosté konstatování, že je tomu tak. Je třeba ukázat, že tomu tak je proto, že to pomůže zajistit přidanou hodnotu, o které jsem hovořil. Přidaná hodnota vyplyne i z toho, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci nebude nahrazovat opatření, která jsou firmy povinny přijmout, ale je cenným doplňkem opatření přijatých na vnitrostátní úrovni. Zatímco přidanou hodnotu fondu hodnotíme v rámci probíhajícího přezkumu víceletého rámcového rozpočtu na období 2007–2013, mohl by to podle mého názoru být plynulý proces, a musíme být v této oblasti bdělí. Jinou problematikou, která mne poněkud znepokojuje, je naplňování rovnosti mezi ženami a muži a nediskriminace při využití fondu. Zběžně jsem si prošla strukturu těchto tří programů, zaměřených na podporu, podle pohlaví, a z 91 %, 72 % a 79 % se jedná o muže. Dívala jsem se na některé jiné programy, které jsme financovali dříve, a zdá se, že existují náznaky toho, že mnohem větší část financování je směrována pracovníkům mužského pohlaví, kteří byli propuštěni. Možná je to statistická chyba, nebo možná je to situace, kdy z jakéhokoli důvodu se větší počet žádostí týká mužských pracovníků. A konečně, musíme všechny žádosti pečlivě posuzovat, protože je důležité, aby byla podpora k dispozici co nejrychleji a co nejefektivněji."@cs1
"Hr. formand! Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er et håndgribeligt udtryk for solidaritet med arbejdstagere, der har mistet deres arbejde på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene. Som medlemmer af Parlamentet giver det os en vis tilfredshed at vide, at vi kan bidrage til at lindre nogle af de mere umiddelbare virkninger af afskedigelserne for disse arbejdstagere og give dem et håb for fremtiden. Vores rolle bør dog ikke begrænses til blot at godkende denne fond. Det er vores ansvar at gøre vores bedste for først og fremmest at sikre, at alle kriterier er opfyldt, men også at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at Fonden for Tilpasning til Globaliseringen skaber merværdi. Et af de relevante spørgsmål, som Beskæftigelsesudvalget har rejst, er, at de foranstaltninger, som foreslås af medlemsstaterne, supplerer andre aktiviteter, der medfinansieres af strukturfondene. Og vi kan ikke nøjes med en simpel bekræftelse af, at dette er tilfældet. Det skal kunne dokumenteres, at det er tilfældet, da dette vil bidrage til at sikre den merværdi, jeg taler om. Merværdien følger også af, at fonden ikke vil erstatte aktiviteter, som er virksomhedernes ansvar, men er et værdifuldt supplement til foranstaltninger, der træffes på nationalt plan. Selv om vi evaluerer fondens merværdi i forbindelse med revisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013, bør dette efter min opfattelse være en løbende proces, og vi bør være årvågne, hvad dette angår. En anden ting, som jeg anser for at være vigtig, er gennemførelsen af ligestilling mellem kvinder og mænd og ikkeforskelsbehandling inden for fondens rammer. Jeg har kastet et hurtigt blik på kønsopdelingen inden for de tre programmer, som er berettiget til bistand, og resultatet er 91 %, 72 % og 79 % mænd. Jeg har set på nogle af de andre programmer, vi har finansieret før dette, og det tyder på, at en langt større procentdel af midlerne går til afskedigede mandlige arbejdstagere. Måske er der tale om en statistisk afvigelse, eller det kan være en situation, hvor der af en eller anden grund er flere ansøgninger, der vedrører mandlige arbejdstagere. Endelig er vi nødt til at være grundige i vores bedømmelse af alle ansøgninger, da det er meget vigtigt, at bistanden ydes så hurtigt og effektivt som muligt."@da2
"Herr Präsident, der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung ist eine konkrete Umsetzung der Solidarität mit Arbeitnehmern, die aufgrund umfassender struktureller Veränderungen des Welthandels arbeitslos geworden sind. Als Mitglieder dieses Parlaments können wir einigermaßen zufrieden sein, dass wir einige der unmittelbaren Auswirkungen von Entlassungen für diese Arbeitnehmer abschwächen und ihnen indes Hoffnung für die Zukunft geben können. Unsere Rolle sollte jedoch nicht nur darin bestehen, diesen Fonds zu bewilligen. Wir sind verpflichtet, unser Bestes zu tun, um zunächst sicherzustellen, dass alle Kriterien erfüllt werden, aber wir müssen zudem alles in unserer Macht Stehende tun, damit der Globalisierungsfonds Mehrwert sicherstellt. Eines der wichtigen Themen, die der Ausschuss für Beschäftigung angesprochen hat, ist, dass die von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Maßnahmen andere von den Strukturfonds kofinanzierte Maßnahmen ergänzen. Hierzu benötigen wir mehr als nur eine einfache Bestätigung der Sachlage. Es muss veranschaulicht werden, dass dies der Fall ist, da dies zur Gewährleistung des Mehrwerts, von dem ich sprach, beiträgt. Dieser Mehrwert ergibt sich auch aus der Tatsache, dass der EGF nicht die Maßnahmen ersetzt, die in der Verantwortung von Unternehmen liegen, sondern dass diese eine wertvolle Ergänzung zu den Maßnahmen leisten, die auf staatlicher Ebene ergriffen werden. Während wir den Mehrwert des Fonds im Verfahren der mehrjährigen Überprüfung des Rahmenhaushalts 2007-2013 bewerten, sollte dies für meine Begriffe ein anhaltender Prozess sein. Zudem müssen wir in diesem Bereich wachsam sein. Ein anderer Punkt, der mir wichtig erscheint, ist die Umsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen sowie die Nichtdiskriminierung im Rahmen des Fonds. Ich habe mich kurz mit der geschlechtsspezifischen Aufteilung der drei Hilfsprogramme beschäftigt: Sie sind zu jeweils 91%, 72% und 79% auf Männer ausgerichtet. Zudem habe ich auch einige andere Programme, die wir vor diesem finanziert haben, geprüft, und es scheint Zeichen dafür zu geben, dass ein größerer Anteil der Finanzierung männlichen entlassenen Arbeitnehmern zugeht. Hierbei kann es sich um eine statistische Abweichung handeln oder um eine Situation, in der aus irgendwelchen Gründen mehr Anträge für männliche Arbeitnehmer gestellt wurden. Schließlich müssen alle Anträge sorgfältig ausgewertet werden, weil es wesentlich ist, dass die Hilfe so schnell und so effizient wie möglich zur Verfügung gestellt wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αποτελεί απτή έκφραση αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους οι οποίοι έμειναν άνεργοι λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. Ως βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου, αισθανόμαστε έως έναν βαθμό ικανοποίηση από το γεγονός ότι μπορούμε να συμβάλουμε στην άμβλυνση ορισμένων από τις αμεσότερες συνέπειες της ανεργίας για τα άτομα αυτά και να τους προσφέρουμε μάλιστα ελπίδα για το μέλλον. Ωστόσο, ο ρόλος μας δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς στην έγκριση της χρήσης αυτού του ταμείου. Έχουμε ευθύνη να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε, πρώτα από όλα, την τήρηση όλων των κριτηρίων αλλά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε την προστιθέμενη αξία του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ένα από τα σημαντικά θέματα που έθιξε η Επιτροπή Απασχόλησης είναι ότι τα μέτρα που προτείνουν τα κράτη μέλη συμπληρώνουν άλλες παρεμβάσεις οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και η αλήθεια είναι ότι δεν αρκεί μια απλή επιβεβαίωση ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Πρέπει να αποδειχθεί ότι ισχύει, διότι αυτό θα συμβάλει στην εξασφάλιση της προστιθέμενης αξίας στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Επίσης, η προστιθέμενη αξία θα προέλθει από το γεγονός ότι το ΕΤΠ δεν θα υποκαταστήσει παρεμβάσεις οι οποίες αποτελούν ευθύνη των εταιρειών, αλλά συνιστά αξιόλογο συμπλήρωμα των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Κατά την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας του ταμείου στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2007-2013, η διαδικασία αυτή πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να παραμένει διαρκώς ανοικτή, ενώ πρέπει επίσης να παραμένουμε διαρκώς σε εγρήγορση στον τομέα αυτό. Ένα άλλο ζήτημα που με απασχολεί είναι η εφαρμογή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση των διακρίσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του ταμείου. Έριξα μια γρήγορη ματιά στην εκπροσώπηση των φύλων στα τρία προγράμματα για τα οποία προβλέπεται η χορήγηση βοήθειας, και τα ποσοστά συμμετοχής των ανδρών είναι 91%, 72% και 79%. Εξέτασα ορισμένα από τα άλλα προγράμματα που χρηματοδοτήσαμε στο παρελθόν, και προκύπτουν ενδείξεις ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό της χρηματοδότησης που διατίθεται σε άνδρες εργαζόμενους που έχουν μείνει άνεργοι. Μπορεί να πρόκειται για στατιστικό σφάλμα ή μπορεί, για διάφορους λόγους, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων να αφορά άνδρες εργαζομένους. Τέλος, πρέπει να αξιολογούμε προσεκτικά όλες τις αιτήσεις, διότι είναι κρίσιμο οι ενισχύσεις να παρέχονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα."@el10
"Señor Presidente, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es la expresión tangible de la solidaridad con los trabajadores que han perdido sus empleos debido a los grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial. Como miembros de este Parlamento, podemos sentirnos parcialmente satisfechos por haber hecho una contribución a aliviar algunos de los efectos más inmediatos de los despidos para estos trabajadores, proporcionándoles así algo de esperanza de cara al futuro. Sin embargo, nuestra función no sólo deber ser la de dar nuestra aprobación a este Fondo. Tenemos la responsabilidad de hacer lo máximo para garantizar en primer lugar que se cumplen los criterios, y también de hacer lo posible para garantizar que el Fondo de Adaptación a la Globalización conlleva un valor añadido. Una de las cuestiones pertinentes planteadas por la Comisión de Empleo es que las medidas propuestas por los Estados miembros complementan otras acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, y verdaderamente necesitamos más que una simple confirmación de que esto es así. Es preciso demostrar que esto es así, porque así podremos garantizar el valor añadido al que me refiero. Asimismo, el valor añadido procederá del hecho de que Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización no sustituya a otras iniciativas que son responsabilidad de las empresas, sino que sea un añadido valioso a las medidas adoptadas a escala nacional. Al evaluar el valor añadido del Fondo en el proceso de la revisión del marco presupuestario plurianual para el período 2007-2013, creo que éste debe ser un proceso en curso y que debemos mantenernos vigilantes en este ámbito. Otro aspecto que me preocupa es la aplicación, en el marco del Fondo, de los principios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación. He echado un vistazo rápido al desglose por géneros de los tres programas contemplados para ayuda y son masculinos en un 91 %, en un 72 % y en un 79 %. He comprobado algunos de los otros programas que hemos financiado anteriormente, y se comprueba que un mayor porcentaje de la financiación va dirigido a trabajadores del género masculino que han sido despedidos. Esto puede ser un error estadístico o puede ser una situación en la que, por una razón u otra, un mayor número de solicitudes está referido a hombres. Finalmente, debemos evaluar con atención todas las solicitudes, porque resulta crucial que la ayuda esté disponible lo antes y lo más eficientemente posible."@es21
"Austatud juhataja! Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond kujutab endast käegakatsutavat solidaarsuse ülesnäitamise vahendit töötajatele, kes on kaotanud oma töökoha seoses maailma kaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutustega. Meile kui parlamendiliikmetele valmistab ehk mõningast rahulolu teadmine, et me saame anda oma panuse leevendamaks koondamisest tulenevaid tagajärgi mõnede nende töötajate jaoks ja anda neile mõningatki lootust seoses tulevikuga. Sellele vaatamata ei tohi meie roll piirduda ainult fondi kasutamise heakskiitmisega. Meie kohustuseks on teha kõik, mis meie võimuses, et tagada kriteeriumide täitmine ning kanda hoolt selle eest, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond annaks lisaväärtust. Üks tööhõivekomisjonis esitatud olulisemaid küsimusi oli seotud sellega, et liikmesriikide väljapakutud meetmed peaksid toetama teisi struktuurifondide vahenditega kaasrahastatud tegevusi ning selle kohta vajame me midagi enamat kui vaid lihtsat kinnitust. Selle näitamine on igati vajalik, sest nii on võimalik tagada eelpool mainitud lisaväärtuse loomine. Lisaväärtus tuleb ka sellest, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond ei asenda tegevusi, mis ettevõtete kohustuste hulka kuuluvad, vaid pakub väärtuslikku tuge riiklikul tasandil kasutuselevõetavatele meetmetele. Sel ajal, kui me hindame fondi lisaväärtust mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) eelarve läbivaatuse kontekstis, leian ma, et see peaks olema kestev protsess ning me peame antud valdkonnas ka edaspidi valvsad olema. Üks teine asi, mis mulle mõningat muret valmistab, on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine fondi raames. Vaatasin kiiresti soolist jagunemist praeguste kolme abikõlbulikuks tunnistatud programmi ulatuses ning 91%, 72% ja 79% abi saajatest on mehed. Vaatasin ka mõnesid varem rahastatud programme ja paistab, et palju suurem osa rahast on suunatud meessoost koondatud töötajatele. Tegemist võib muidugi olla statistilise hälbega või olukorraga, kus suurem osa taotlustest on ühel või teisel põhjusel esitatud just meessoost töötajate jaoks. Viimaks peame hoolikalt hindama kõiki taotlusi, sest abi vajatakse võimalikult kiiresti ja võimalikult tõhusalt."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan globalisaatiorahasto on konkreettinen solidaarisuuden ilmaus työntekijöille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa maailmankaupan suurten rakennemuutosten seurauksena. Tämän parlamentin jäseninä me voimme olla tyytyväisiä siihen, että voimme antaa panoksemme työntekijöiden irtisanomisen joidenkin välittömien vaikutusten lievittämiseen ja antaa heille todellakin jotain tulevaisuuden toivoa. Roolimme ei saisi kuitenkaan rajoittua rahaston käytön hyväksymiseen. Velvollisuutemme on tehdä parhaamme sen varmistamiseksi, että kaikki perusteet täytetään, mutta myös tehdä voitavamme sen varmistamiseksi, että globalisaatiorahastolla varmistetaan lisäarvoa. Yksi keskeisistä asioista, joita työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta nosti esiin, on se, että jäsenvaltioiden ehdottamat toimet täydentävät muita toimia, joita yhteisrahoitetaan rakennerahastoista, ja me tarvitsemme todellakin enemmän kuin pelkän vahvistuksen, että niin tapahtuu. On todistettava, että niin tapahtuu, koska se auttaa varmistamaan lisäarvon, josta puhuin. Lisäarvoa tulee myös siitä, että globalisaatiorahastosta ei korvata toimia, jotka ovat yritysten vastuulla, vaan toimia, jotka ovat arvokas lisä jäsenvaltion toteuttamiin toimiin. Kun arvioimme rahaston lisäarvoa vuosien 2007–2013 monivuotisen kehyksen budjettitarkistuksen yhteydessä, sen pitäisi mielestäni olla jatkuva prosessi ja meidän on oltava valppaita tällä alalla. Toinen asia, joka huolestuttaa minua on naisten ja miesten tasa-arvon toteuttaminen ja syrjimättömyys rahaston puitteissa. Olen tarkastellut pikaisesti tuen kohteeksi ehdotetun kolmen ohjelma sukupuolijakaumaa ja ne edustavat 91-, 72- ja 79-prosenttisesti miehiä. Olen tarkastellut joitakin muita ohjelmia, joita olemme rahoittaneet tätä ennen, ja vaikuttaa siltä, että rahoituksesta paljon suurempi osa menee miespuolisille irtisanotuille työntekijöille. Kyse voi olla tilastollisesta poikkeamasta tai tilanteesta, jossa syystä tai toisesta suurempi osa hakemuksista koskee miespuolisia työntekijöitä. Meidän on arvioitava kaikki hakemukset huolellisesti, koska on ratkaisevan tärkeää, että rahoitusta annetaan niin nopeasti ja tehokkaasti kuin mahdollista."@fi7
"Monsieur le Président, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation est une expression de la solidarité envers les travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial. En tant que députés européens, cela peut nous apporter une certaine satisfaction de pouvoir contribuer à alléger certains des effets les plus immédiats ressentis par ces salariés licenciés, en leur donnant effectivement un peu d’espoir pour l’avenir. Toutefois, notre rôle ne doit pas se limiter à approuver ce Fonds. Nous avons une responsabilité, celle de faire de notre mieux pour garantir, avant toutes choses, que tous les critères sont remplis, mais également de faire ce qui est notre pouvoir pour garantir que le Fonds d’ajustement à la mondialisation apporte l’assurance d’une valeur ajoutée. La commission de l’emploi a posé des questions pertinentes parmi lesquelles celle-ci: les mesures proposées par les États membres complètent d’autres actions cofinancées par les Fonds structurels, et véritablement nous ne pouvons nous satisfaire d’une simple confirmation que c’est bien le cas. Il convient encore de prouver que c’est le cas, pour permettre d’assurer la valeur ajoutée dont j’ai parlé. De même, la valeur ajoutée viendra du fait que le FEM ne se substituera pas à des actions qui relèvent de la responsabilité des entreprises, mais qu’il apportera un complément aux mesures prises au niveau national. Tandis que nous évaluerons la valeur ajoutée du Fonds dans le cadre du processus de révision du cadre financier pluriannuel 2007-2013, ce devrait être à mon avis un processus continu et nous devrons être vigilant dans ce domaine. Une autre question qui me préoccupe est la mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination dans le cadre du Fonds. J’ai parcouru rapidement la ventilation par sexe des trois programmes d’assistance et j’ai découvert qu’ils s’adressaient respectivement pour 91 %, 72 % et 79 % à un public masculin. J’ai jeté un coup d’œil à certains des autres programmes que nous avons financés auparavant et il ressort de cet examen que la part du financement destiné aux salariés masculins licenciés semble nettement supérieure à celle destinée aux femmes. Il se peut qu’il s’agisse d’une aberration statistique ou il se peut aussi que, pour une raison ou une autre, le nombre de demandes soit plus nombreux pour les hommes. Enfin, nous devons évaluer soigneusement toutes les demandes, parce qu’il est crucial que l’aide soit débloquée le plus rapidement et le plus efficacement possible."@fr8
"Elnök úr! Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap kézzelfogható kifejeződése a világkereskedelemben bekövetkezett fő szerkezeti változások miatt a munkájukat elvesztő munkavállalókkal való szolidaritásnak. E Parlament képviselőiként némi elégedettséggel tölthet el bennünket, hogy hozzájárulhatunk ahhoz, hogy enyhítsük e munkavállalók számára az elbocsátások egyes közvetlenebb hatásait azáltal, hogy csakugyan reményt adunk nekik a jövőre nézve. Szerepünknek azonban nemcsak az Alap jóváhagyására kellene korlátozódnia. A mi felelősségünk mindent megtenni annak biztosítására, hogy az összes feltétel teljesül, továbbá hogy megtegyük, ami csak hatalmunkban áll, hogy biztosítsuk, hogy a Globalizációs Alap többletértéket tartalmazzon. A Foglalkoztatási Bizottság által felvetett egyik fontos kérdés, hogy a tagállamok által javasolt intézkedések a Strukturális Alapok által társfinanszírozott egyéb intézkedéseket egészítik ki, és valóban többre van szükségünk, mint annak egyszerű megerősítésére, hogy ez a helyzet. Szükség van annak bemutatására, hogy valóban ez a helyzet, mivel ez segíteni fog az említett többletérték biztosításában. A többletérték továbbá abból a tényből is következik, hogy az EGAA nem fogja azokat az intézkedéseket helyettesíteni, amelyek a vállalatok felelősségi körébe tartoznak, ezzel szemben hasznosan egészíti ki a nemzeti szintű intézkedéseket. Miközben az Alapnak a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret költségvetési felülvizsgálatának eljárásához adott többletértékét értékeljük, az értékelésnek, véleményem szerint, folyamatosnak kellene lennie, és elővigyázatosnak kell lennünk ezen a területen. Egy másik, számomra némileg nyugtalanító probléma a férfiak és nők közötti egyenlőségnek és a megkülönböztetés tilalmának megvalósítása az Alap keretein belül. Gyors pillantást vetettem a három támogatást kapó programnak a nemek közötti megoszlására, és 91, 72, illetve 79%-ban férfiakat érintenek. Utánanéztem néhány korábban indított programunknak, és a mutatók szerint a finanszírozás sokkal nagyobb százaléka jut el az elbocsátott férfi munkavállalókhoz. Ez vagy statisztikai torzítás eredménye, vagy az a helyzet, hogy valamilyen okból kifolyólag a kérelmek nagyobb számban készülnek a férfi munkavállalók számára. Végül, minden kérelmet gondosan kell értékelnünk, mert döntő fontosságú, hogy a támogatás a lehető leggyorsabban és hatékonyabban váljék hozzáférhetővé."@hu11
"Signor Presidente, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è l’espressione tangibile della solidarietà con i lavoratori che hanno perso il posto a causa dei profondi cambiamenti strutturali nell’assetto del commercio mondiale. Come deputati di questo Parlamento, può essere per noi motivo di soddisfazione essere riusciti a dare un contributo che allevia alcuni tra gli effetti più immediati dei licenziamenti e dà a questi lavoratori qualche speranza per il futuro. Nondimeno, il nostro compito non deve limitarsi all’approvazione del Fondo. Abbiamo la responsabilità di fare del nostro meglio per garantire innanzi tutto che vengano rispettati tutti i criteri e che il Fondo per la globalizzazione conferisca realmente un valore aggiunto. Un aspetto importante sollevato dalla commissione per l’occupazione è che le misure proposte dagli Stati membri devono integrare altre iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali e ci occorre qualcosa di più di una semplice conferma che sia effettivamente così. Abbiamo bisogno di una vera e propria dimostrazione in grado di garantire il valore aggiunto di cui parlavo. Peraltro questo valore aggiunto si ottiene facendo in modo che il FEG non si sostituisca alle iniziative di competenza delle aziende, bensì offra un supplemento prezioso ai provvedimenti adottati a livello nazionale. La valutazione sul valore aggiunto del Fondo, invece di essere effettuata nel corso della revisione del bilancio generale pluriennale 2007-2013, dovrebbe diventare un processo progressivo ed è nostro compito vigilare su questo ambito. Un altro aspetto che in parte mi preoccupa è la questione delle pari opportunità e della non discriminazione nell’impiego del Fondo. Ho guardato sommariamente la ripartizione per genere delle tre domande di sostegno che riguardano lavoratori uomini per il 91, il 72 e il 79 per cento dei casi. Sono andata a guardare altre domande finanziate in precedenza e mi sembra che la stragrande maggioranza degli aiuti vada a lavoratori maschi che sono stati licenziati. Questo può essere il risultato di un’aberrazione statistica ma può anche darsi che per un motivo o per l’altro la maggior parte delle domande riguardi lavoratori maschi. Infine occorre valutare con attenzione tutte le domande perché è fondamentale che gli aiuti siano messi a disposizione con la massima celerità ed efficienza."@it12
"Pone pirmininke, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas yra aiški solidarumo su darbuotojais, netekusiais darbo dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių, išraiška. Mes, Europos Parlamento nariai, galime džiaugtis, kad turime galimybę prisidėti prie pastangų palengvinti tiesioginį atleidimo iš darbo poveikį šiems darbuotojams, suteikdami jiems vilties ateičiai. Vis dėlto mūsų vaidmuo neturėtų apsiriboti pritarimu tam, kad būtų panaudotos šio fondo lėšos. Mes turime padaryti viską, kad užtikrintume visų nustatytų kriterijų laikymąsi, be to, turime pasinaudoti visomis savo galiomis, kad užtikrintume Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo kuriamą pridėtinę vertę. Vienas svarbiausių dalykų, kurį pabrėžė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, yra tai, kad valstybių narių siūlomi veiksmai turėtų papildyti kitus iš struktūrinių fondų bendrai finansuojamus veiksmus, ir mums svarbu gauti ne paprasčiausią patvirtinimą, kad taip yra daroma. Tokį veiksmų papildomumą reikia parodyti, nes jis padės užtikrinti pridėtinę vertę, apie kurią kalbėjau. Pridėtinę vertę taip pat pagrįstų faktas, kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas nepakeičia veiksmų, kurie yra įmonių atsakomybė, bet naudingai prisideda prie veiksmų, kurių imamasi nacionaliniu lygmeniu. Nors fondo kuriamą pridėtinę vertę vertiname atsižvelgdami į 2007–2013 m. daugiametį finansinės programos persvarstymą, mano nuomone, toks vertinimas turėtų būti nuolatinis procesas, ir mums reikėtų būti budriems šioje srityje. Kitas man šiek tiek nerimo keliantis dalykas yra vyrų ir moterų lygybės bei nediskriminavimo užtikrinimas. Peržvelgiau tris paraiškas skirti fondo paramą ir pastebėjau, kad iš jose minėtų darbuotojų vyrai sudaro atitinkamai 91, 72 ir 79 proc. Aš taip pat peržvelgiau kelias programas, kurioms lėšos buvo skirtos anksčiau, ir panašu, kad daug didesnė lėšų dalis atitenka darbo netekusiems darbuotojams vyrams. Galbūt tai statistinė paklaida, o galbūt didesnis paraiškų skaičius dėl įvairių priežasčių yra skirtas darbuotojams vyrams. Galiausiai mes turime atidžiai įvertinti visas paraiškas, nes labai svarbu, kad parama būtų suteikta kuo greičiau ir kad ji būtų veiksminga."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds ir veids kā materiāli apliecināt solidaritāti ar darbiniekiem, kuri pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu pārmaiņu dēļ ir zaudējuši darbu. Šā Parlamenta deputāti var gūt nelielu gandarījumu par to, ka mēs varam palīdzēt atvieglot šiem darbiniekiem dažas no tūlītējām atlaišanas sekām, patiešām sniedzot tiem kādu cerību par nākotni. Tomēr mūsu uzdevumam nevajadzētu būt tikai šā fonda apstiprināšanai. Mūsu pienākums ir darīt visu iespējamo, lai, pirmkārt, nodrošinātu visu kritēriju ievērošanu, un, otrkārt, panāktu to, lai Globalizācijas fonds nodrošinātu pievienoto vērtību. Viens no aspektiem, uz ko norādīja Nodarbinātības komiteja, ir tas, ka dalībvalstu ierosinātie pasākumi papildina citas darbības, kurām līdzfinansējumu sniedz struktūrfondi, un mums patiešām vajag vairāk nekā tikai apstiprinājumu tam, ka tā ir. Ir jāpierāda, ka tā ir, jo tas palīdzēs nodrošināt pievienoto vērtību, par kuru runāju. Pievienoto vērtību radīs arī tas, ka EGF neaizstās rīcību, par ko ir atbildīgi uzņēmumi, bet būs vērtīgs papildinājums valstu līmenī veiktajiem pasākumiem. Lai gan mēs novērtējam fonda pievienoto vērtību daudzgadu finanšu shēmas laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam budžeta pārskatīšanas procesā, manuprāt, tam vajadzētu būt pastāvīgam procesam, un šajā jomā mums ir jābūt piesardzīgiem. Vēl viens jautājums, kas man rada zināmas bažas, ir sieviešu un vīriešu vienlīdzības un nediskriminēšanas nodrošināšana fonda darbībā. Es ātri aplūkoju trīs atbalstam iesniegto programmu dalībnieku sadalījumu pa dzimumiem, un 91 %, 72 % un 79 % programmu dalībnieku ir vīrieši. Es apskatīju dažas citas programmas, kurām mēs iepriekš esam snieguši finansējumu, un izskatās, ka daudz lielāka procentuālā daļa finansējuma tiek piešķirta atlaistajiem darbiniekiem vīriešiem. Tā var būt statistiska aberācija vai arī situācija, kurā viena vai cita iemesla dēļ tiek iesniegts lielāks skaits darbinieku vīriešu pieteikumu. Visbeidzot mums ir rūpīgi jāizvērtē visi pieteikumi, jo ir būtiski piešķirt atbalstu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk."@lv13
"Mr President, the European Globalisation Adjustment Fund is a tangible expression of solidarity with workers who have lost their jobs due to major structural changes in world trade patterns. As Members of this Parliament, it can give us some satisfaction that we can make a contribution to alleviating some of the more immediate effects of redundancy for these workers, indeed giving them some hope for the future. However, our role should not just be to approve this Fund. We have a responsibility to do our best to ensure, first of all, that all criteria are met, but also to do what is in our power to ensure that the Globalisation Fund ensures added value. One of the relevant issues raised by the Committee on Employment is that the measures proposed by Member States complement other actions cofinanced by the Structural Funds, and really we need more than a simple confirmation that this is the case. It needs to be demonstrated that this is the case, because this will help to ensure the added value I spoke of. Also, the added value will come from the fact that the EGF will not replace actions that are the responsibility of companies, but are a valuable addition to measures taken at national level. While we are evaluating the added value of the Fund within the process of the 2007-2013 multiannual framework budget review, this should, in my opinion, be an ongoing process, and we need to be vigilant in the area. Another matter which is of some concern to me is the implementation of equality between men and women and non-discrimination within the framework of the Fund. I have taken a quick look at the gender breakdown of the three programmes targeted for assistance and they run 91%, 72% and 79% male. I have looked at some of the other programmes that we have funded before this, and there seems to be an indication that there is a much greater percentage of the funding going towards male workers that have been made redundant. This may be a statistical aberration or it may be a situation where, for one reason or another, a greater number of the applications are for male workers. Finally, we need to carefully evaluate all applications because it is crucial that assistance is made available as quickly and efficiently as possible."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering is een tastbare uiting van solidariteit met werknemers die hun baan hebben verloren als gevolg van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen. Ons, de leden van dit Parlement, kan het enige voldoening geven dat we een bijdrage kunnen leveren aan de verzachting van de meer directe gevolgen die deze werknemers ondervinden van hun ontslag, zodat ze de toekomst weer enigszins hoopvol tegemoet kunnen zien. Onze rol zou echter meer om het lijf moeten hebben dan alleen het fiatteren van dit fonds. Allereerst is het onze verantwoordelijkheid om er zo goed mogelijk op toe te zien dat aan alle criteria wordt voldaan; daarnaast moeten we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat het globaliseringsfonds toevoegde waarde oplevert. Een van de relevante punten die door de Commissie werkgelegenheid aan de orde zijn gesteld is dat de maatregelen die door de lidstaten worden voorgesteld moeten aansluiten bij andere acties die worden medegefinancierd uit de structuurfondsen, en we willen echt meer hebben dan alleen een bevestiging dat dit het geval is. Er moet worden aangetoond dat het zo is, aangezien dit zal helpen om de toegevoegde waarde waar ik het over had te waarborgen. Daarnaast zal de toegevoegde waarde voortvloeien uit het feit dat uit het EFG afkomstige steun niet in de plaats zal komen van acties die in feite de verantwoordelijkheid van bedrijven zijn, maar ten goede zal komen aan acties die een waardevolle aanvulling vormen op genomen maatregelen op lidstaatniveau. We evalueren de toegevoegde waarde van het fonds als onderdeel van de begrotingsherziening van het meerjarig financieel kader 2007-2013; naar mijn mening zou dit echter een continu proces moeten zijn, en moeten we op dit gebied waakzaam zijn. Een andere kwestie die mij enige zorgen baart is de invoering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en non-discriminatie in het kader van het fonds. Ik heb kort gekeken naar de uitsplitsing naar sekse van de drie programma’s die voor steun in aanmerking komen en het percentage mannen is respectievelijk 91 procent, 72 procent en 79 procent. Ook heb ik gekeken naar de andere programma´s die we hiervoor hebben gefinancierd, en het lijkt erop dat een veel groter percentage van de steun gaat naar mannen die ontslag hebben gekregen. Dit zou een statistische afwijking kunnen zijn, of er zou sprake kunnen zijn van een situatie waarin, om een of andere reden, meer aanvragen worden gedaan voor mannelijke werknemers. Tot slot moeten we alle aanvragen zorgvuldig beoordelen, want het is cruciaal dat de steun zo snel en efficiënt mogelijk beschikbaar komt."@nl3
"Panie przewodniczący! Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jest namacalnym wyrazem solidarności z osobami, które straciły pracę z powodu poważnych zmian strukturalnych w światowym handlu. Jako posłowie do Parlamentu czerpiemy satysfakcję z faktu, że możemy się przyczynić do zniesienia niektórych bezpośrednich skutków zwolnień tych pracowników i dać im jakąś nadzieję na przyszłość. Nie powinniśmy jednak ograniczać się do zatwierdzania wypłat z funduszu. Musimy zrobić, co w naszej mocy, by przede wszystkim zadbać o spełnienie kryteriów oraz o to, by Fundusz Dostosowania do Globalizacji zapewniał określoną wartość dodaną. Jedną z ważnych kwestii poruszonych przez Komitet ds. Zatrudnienia jest to, że działania zaproponowane przez państwa członkowskie uzupełniają inne działania współfinansowane z funduszy strukturalnych. Nie wystarczy jednak po prostu potwierdzić, że tak jest. Trzeba to także pokazać. Wówczas uda nam się zapewnić tę wartość dodaną, o której mówiłem. Owa wartość dodana wynikać będzie też z faktu, że EFG nie zastąpi działań, które pozostają w gestii przedsiębiorstw, a są cennym uzupełnieniem działań podejmowanych na szczeblu krajowym. Ocena wartości dodanej EFG w ramach przeglądu budżetu wieloletnich ram na lata 2007-2013 powinna, moim zdaniem, być procesem ciągłym. Musimy być czujni. Inną kwestią, która mnie niepokoi, jest stosowanie zasad dotyczących równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji w ramach EFG. Przeglądając rozkład płci w trzech przedmiotowych programach pomocy, stwierdziłem udział mężczyzn wysokości 91 %, 72 % i 79 %. Zapoznałem się z kilkoma innymi programami, które finansowaliśmy wcześniej i stwierdzam znacznie wyższy udział finansowania na rzecz zwalnianych mężczyzn. Może to być po prostu odchylenie statystyczne albo sytuacja, w której z jakiegoś powodu więcej wniosków składają mężczyźni. Kończąc, chcę powiedzieć, że musimy dokładnie ocenić wszystkie wnioski, gdyż pomoc musi być udostępniona jak najszybciej i jak najskuteczniej."@pl16
"Senhor Presidente, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) é uma expressão tangível de solidariedade para com os trabalhadores que perderam o emprego devido a importantes mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial. Enquanto deputados a este Parlamento, podemos retirar alguma satisfação do facto de podermos dar um contributo para atenuar alguns dos efeitos mais imediatos do despedimento para estes trabalhadores, dando-lhes, efectivamente, alguma esperança no futuro. No entanto, o nosso papel não deve ser apenas o de aprovar este fundo. Temos a responsabilidade de fazer o nosso melhor para garantir, em primeiro lugar, que todos os critérios foram cumpridos, mas também de fazer o que estiver ao nosso alcance para garantir que o Fundo de Globalização produz valor acrescentado. Uma das questões relevantes suscitadas pela Comissão do Emprego é que as medidas propostas pelos Estados-Membros complementem outras acções co-financiadas pelos Fundos Estruturais e, efectivamente, precisamos de mais do que uma simples confirmação de que assim é. É preciso demonstrar que assim é, porque isso ajudará a garantir o valor acrescentado de que falei. O valor acrescentado advirá também do facto de que o FEG não substitui as acções que são da responsabilidade das empresas, sendo pelo contrário um complemento valioso de medidas adoptadas a nível nacional. Embora estejamos a avaliar o valor acrescentado do Fundo no âmbito do processo de revisão do quadro financeiro plurianual para 2007-2013, este deve ser, na minha opinião, um processo contínuo, e temos de estar vigilantes neste domínio. Uma outra questão que me suscita alguma preocupação é a aplicação do princípio da igualdade entre homens e mulheres e a não discriminação no âmbito do Fundo. Analisei brevemente a desagregação por género dos três programas alvo de assistência e eles são 91%, 72% e 79% masculinos. Analisei alguns dos outros programas que financiámos anteriormente e parece haver uma indicação de que uma percentagem muito maior do financiamento vai para trabalhadores do sexo masculino que tenham sido despedidos. Pode tratar-se de uma aberração estatística ou pode ser uma situação em que, por uma razão ou por outra, um maior número de candidaturas se destinam a trabalhadores do sexo masculino. Finalmente, é preciso avaliar cuidadosamente todas as candidaturas, porque é fundamental que a assistência seja disponibilizada o mais rápida e eficientemente possível."@pt17
"Dle preşedinte, Fondul european de ajustare la globalizare reprezintă o expresie tangibilă a solidarităţii cu lucrătorii care şi-au pierdut locurile de muncă din cauza schimbărilor structurale majore din comerţul mondial. În calitate de deputaţi în acest Parlament, putem simţi o oarecare satisfacţie datorită faptului că putem aduce o contribuţie la reducerea unora dintre efectele imediate ale concedierii acestor lucrători, oferindu-le într-adevăr un dram de speranţă pentru viitor. Cu toate acestea, rolul nostru nu ar trebui să fie doar de a aproba acest fond. Avem responsabilitatea de a face tot posibilul pentru a asigura, în primul rând, faptul că toate criteriile sunt îndeplinite, dar şi de a face ceea ce ne stă în puteri pentru a garanta că Fondul de ajustare la globalizare asigură o valoare adăugată. Unul dintre aspectele relevante ridicate de Comisia pentru ocuparea forţei de muncă este acela că măsurile propuse de statele membre completează alte acţiuni cofinanţate de fondurile structurale, iar în realitate avem nevoie de mai mult decât o simplă confirmare a acestui lucru. Este nevoie să se demonstreze că aceasta este situaţia, deoarece acest lucru va ajuta la asigurarea valorii adăugate de care am vorbit. De asemenea, valoarea adăugată va consta în faptul că FAG nu va înlocui acţiuni care sunt în responsabilitatea companiilor, ci reprezintă un plus de valoare faţă de măsurile luate la nivel naţional. Deşi evaluăm valoarea adăugată a fondului în cadrul procesului de revizuire a cadrului bugetar multianual pentru perioada 2007-2013, acest lucru ar trebui, în opinia mea, să fie un proces continuu şi trebuie să fie vigilenţi în acest domeniu. O altă problemă care mă preocupă într-o oarecare măsură, este punerea în aplicare a egalităţii între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea în cadrul fondului. Am analizat pe scurt defalcarea pe sexe a trei programe vizate pentru asistenţă şi acestea se adresează în proporţie de 91 %, 72 % şi 79 % bărbaţilor. M-am uitat la unele dintre celelalte programe pe care le-am finanţat anterior şi se pare că există un procent mult mai mare de finanţare care se adresează lucrătorilor de sex masculin care au fost concediaţi. Aceasta poate fi o aberaţie statistică sau poate fi o situaţie în care, pentru un motiv sau altul, un număr mai mare de cereri sunt destinate lucrătorilor de sex masculin. În cele din urmă, trebuie să evaluăm cu atenţie toate cererile, deoarece este esenţial ca asistenţa să fie pusă la dispoziţie cât mai repede şi mai eficient posibil."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je konkrétnym vyjadrením solidarity s pracovníkmi, ktorí stratili svoje pracovné miesta v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Ako poslankyne a poslanci tohto Parlamentu môžeme byť do istej mieri spokojní, že dokážeme prispieť k zmierneniu niektorých priamejších vplyvov prepúšťania na týchto pracovníkov a naozaj im poskytnúť istú nádej do budúcnosti. Našou úlohou by však nemalo byť len schváliť tento fond. Našou povinnosťou je urobiť všetko pre to, aby sa v pravom rade zaručilo, že všetky kritéria sa splnia, ale tiež urobiť, čo je v našich silách, aby sa zaručilo, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii vytvorí pridanú hodnotu. Jedným z dôležitých problémov, ktorý predložil Výbor pre zamestnanosť, je, že opatrenia navrhnuté členskými štátmi dopĺňajú ďalšie opatrenia spolufinancované štrukturálnymi fondmi, a my naozaj potrebujeme viac než len jednoduché utvrdenie, že je to tak. Musí sa jasne preukázať, že je to tak, pretože nám to pomôže zabezpečiť pridanú hodnotu, o ktorej som hovorila. Pridaná hodnota bude výsledkom aj toho, že EGF nenahradí opatrenia, ktoré sú v právomoci spoločností, ale ktoré sú významným doplnením opatrení prijatých na vnútroštátnej úrovni. Keď už hodnotíme pridanú hodnotu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rámci postupu rozpočtového preskúmania viacročného finančného rámca na obdobie 2007 – 2013, mal by to byť podľa môjho názoru trvalý proces a v tejto oblasti musíme byť ostražití. Ďalšia záležitosť, ktorá vo mne vyvoláva isté obavy, je plnenie zásad rovnosti mužov a žien a nediskriminácia v rámci tohto fondu. Pri týchto troch programoch zameraných na poskytnutie pomoci som si zbežne prezrela členenie podľa pohlavia a je v nich zastúpených 91 %, 72 % a 79 % mužov. Pozrela som sa na niektoré ďalšie programy, ktoré sme doteraz financovali, a je tu náznak, že oveľa väčšie percento finančných prostriedkov išlo prepusteným mužom. Môže ísť o štatistickú odchýlku alebo o situáciu, keď z toho či onoho dôvodu je väčší počet žiadostí pre pracujúcich mužov. A na záver musíme pozorne vyhodnotiť všetky žiadosti, pretože je rozhodujúce, aby pomoc bola dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie."@sk19
"Gospod predsednik, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je otipljiv izraz solidarnosti z delavci, ki so izgubili svojo službo zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih. Kot poslanci tega Parlamenta smo lahko do neke mere zadovoljni, da lahko prispevamo k ublažitvi nekaterih bolj neposrednih učinkov odpuščanja presežnih delavcev in jim dejansko damo nekakšno upanje za prihodnost. Vendar pa naša vloga ne sme biti samo odobritev tega sklada. Dolžni smo storiti vse, kar je v naši moči, da bi predvsem zagotovili, da so izpolnjena vsa merila, in da bi poskrbeli, da bo Sklad za prilagoditev globalizaciji ustvaril dodano vrednost. Eno izmed pomembnih vprašanj, ki ga je postavil Odbor za zaposlovanje, je, da ukrepi, ki so jih predlagale države članice, dopolnjujejo druge ukrepe, ki jih sofinancirajo strukturni skladi, in dejansko potrebujemo več kot zgolj potrditev, da to drži. To je treba tudi pokazati, s tem pa se bo ustvarila tudi dodana vrednost, ki sem jo omenil. Dodano vrednost bo ustvarilo tudi dejstvo, da ESPG ne bo nadomestil ukrepov, ki so jih dolžna izvajati podjetja, temveč da gre za dragoceno dopolnitev ukrepov na nacionalni ravni. Medtem ko ocenjujemo dodano vrednost sklada v okviru procesa pregledovanja večletnega finančnega okvira 2007–2013, bi to po mojem mnenju moral biti trajen proces in na tem področju moramo biti previdni. Druga stvar, ki me nekoliko skrbi, je uresničevanje enakosti med moškimi in ženskami in nediskriminacija v okviru sklada. Na hitro sem si ogledal razčlenitev po spolih v treh programih, ki naj bi prejeli pomoč, in številke so 91 %, 72 % in 79 % za moške. Ogledal sem si nekatere druge programe, ki smo jih financirali prej, in zdi se, da je precej večji odstotek financiranja namenjen moškim presežnim delavcem. Lahko gre za statistični odklon, lahko pa dejansko za stanje, v katerem se iz tega ali onega razloga veliko število vlog nanaša na moške delavce. Vse vloge moramo temeljito preučiti, saj je zelo pomembno, da se pomoč odobri čim hitreje in čim bolj učinkovito."@sl20
". Herr talman! Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är ett påtagligt uttryck för solidaritet med arbetstagare som har förlorat sina jobb på grund av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln. Som parlamentsledamöter kan det kännas bra att vi kan bidra till att mildra några av arbetslöshetens omedelbara effekter för dessa arbetstagare och faktiskt ge dem hopp inför framtiden. Men vår roll bör inte bara vara att godkänna denna fond. Det är vårt ansvar att göra vårt bästa för att se till att alla kriterier först och främst har uppfyllts, men även att göra allt som står i vår makt för att se till att globaliseringsfonden tillför mervärde. En av de relevanta frågor som lagts fram av utskottet för sysselsättning är att de åtgärder som medlemsstaterna föreslår kompletterar andra åtgärder som samfinansieras av strukturfonderna och vi behöver verkligen mer än en enkel bekräftelse på att det förhåller sig så. Vi måste visa att det är så, eftersom det kan hjälpa oss att säkra det mervärde jag nämnde tidigare. Mervärdet uppstår även genom att globaliseringsfonden inte ersätter åtgärder som ligger inom företagens ansvarsområde, utan i stället utgör ett värdefullt komplement till de åtgärder som vidtas på nationell nivå. Utvärderingen av fondens mervärde i samband med budgetöversynen av den fleråriga budgetramen 2007–2013 bör enligt min mening vara en pågående process, och på det området måste vi vara vaksamma. En annan fråga som har viss betydelse för mig är genomförandet av jämställdhet mellan män och kvinnor och likabehandling inom ramen för fonden. Jag har snabbt granskat könsfördelningen i de tre program som omfattas av stödet och de består till 91, 72 och 79 procent av män. Jag har tittat på några av de övriga program vi har finansierat tidigare och det verkar som om en mycket högre procentsats av finansieringen går till permitterade manliga arbetstagare. Detta kan antingen vara en statistisk avvikelse eller en situation där ett stort antal av ansökningarna av någon anledning gäller manliga arbetstagare. Slutligen måste vi noga utvärdera alla ansökningar, eftersom det är viktigt att stödet görs tillgängligt så snabbt och effektivt som möjligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ALDE grupa."13
"Marian Harkin,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph