Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-12-14-Speech-1-093"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091214.15.1-093"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to thank the Commissioner for coming to listen to us once again, and I want to highlight just a number of issues which have been very prevalent in Northern Ireland within the agricultural industry over the last number of months. You may have read, Commissioner, that in County Fermanagh, we have suffered extreme flooding over the last number of weeks. This has led to very severe difficulties for farmers, not least, gaining access to stock in the fields, with many roads closed and impassable because of rain. It will also affect their ability to spread slurry, and just the general losses that they have. I would encourage the Commission to look into this issue and indicate whether there can be direct help for farmers in this sector. I would also encourage the Commission to look at the potato industry in Northern Ireland. A number of potato farmers have written to me recently because they have been very badly affected by the very high levels of rainfall in recent weeks as well. They are expressing extreme concern about their ability to get potatoes out of the ground and, with frost fast approaching with the onset of the winter months, they fear that they will lose their crops. So, again, this is an industry – and part of the agricultural industry in Northern Ireland – which is going thorough a very difficult time. Just recently, I also met with a number of egg producers, farmers who are currently in the process of changing to the enhanced cages. They would like from the Commission a guarantee that they will not be required to change those cages again for a considerable period of time, and again I would encourage the Commission to look into this."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych poděkovala paní komisařce za to, že přišla a znovu nám naslouchala, a chci upozornit jen na několik problémů, které jsou v posledních několika měsících v zemědělském odvětví Severního Irska velmi rozšířené. Možná jste četla, paní komisařko, že v hrabství Fermanagh jsme se v posledních několika týdnech potýkali extrémními povodněmi. Poslední způsobila velmi vážné potíže zemědělcům zejména v přístupu k dobytku na polích, protože mnoho silnic bylo uzavřených a nesjízdných kvůli dešti. Postižena bude také jejich způsobilost zavlažovat pole odpadními vodami a obecně je postihlo mnoho ztrát. Vyzývám proto Komisi, aby tento problém prozkoumala a vyjádřila se, jestli je možné poskytnout zemědělcům v tomto odvětví přímou podporu. Také vyzývám Komisi, aby se zaměřila na odvětví brambor v Severním Irsku. Několik pěstitelů brambor mi v nedávné době napsalo, protože je také v posledních týdnech velmi těžce zasáhly silné deště. Velmi se obávají, zda budou schopni brambory vyorat, a s rychle se blížící zimou se obávají, že přijdou o úrodu. Takže toto je odvětví – a část zemědělského odvětví v Severním Irsku –, které prochází velmi těžkým obdobím. Také jsem se v nedávné době setkala s několika producenty vajec, kteří právě přecházejí na rozšířené klece. Chtěli by od Komise záruku, že nebudou muset delší dobu tyto klece měnit za jiné. Znovu bych požádala Komisi, aby tento problém prozkoumala."@cs1
"Fru formand! Jeg vil blot understrege nogle få spørgsmål, som har været meget fremherskende i Nordirland inden for landbrugsindustrien i løbet af de seneste måneder. Kommissæren har måske læst, at vi i Fermanagh amt har lidt under ekstreme oversvømmelser i de seneste uger. Det har ført til meget alvorlige problemer, ikke mindst for landmændene, med at kunne komme ud til kreaturerne på markerne på grund af de mange lukkede og ufremkommelige veje på grund af regn. Det vil også påvirke deres mulighed for at sprede gylle og de generelle tab, de lider. Jeg vil gerne opfordre Kommissionen til at se nærmere på dette spørgsmål og tilkendegive, hvorvidt der kan ydes direkte hjælp til landmændene i denne sektor. Jeg vil også gerne opfordre Kommissionen til at se på kartoffelindustrien i Nordirland. En række kartoffelavlere har skrevet til mig for nylig, fordi de også er blevet temmelig alvorligt ramt af de meget høje nedbørsmængder i de seneste uger. De udtrykker meget stor bekymring for, om de vil kunne få kartoflerne op af jorden, og med frosten, som hastigt nærmer sig, nu da vintermånederne sætter ind, frygter de, at de vil miste deres afgrøder. Så jeg gentager, at dette er en industri – og en del af landbrugsindustrien i Nordirland – som gennemgår en meget vanskelig periode. For ganske nylig mødtes jeg også med en række ægproducenter, som for øjeblikket er i færd med at gå over til berigede bure. De vil gerne have en garanti fra Kommissionen for, at de ikke får påbud om at udskifte disse bure før om meget lang tid, og jeg vil gerne igen opfordre Kommissionen til at se nærmere på dette."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte der Kommissarin dafür danken, dass sie ein weiteres Mal gekommen ist, um zuzuhören und ich möchte noch einmal auf eine Reihe von Aspekten zu sprechen kommen, die in den letzten Monaten innerhalb der Agrarindustrie in Nordirland sehr präsent waren. Sie mögen vielleicht davon gelesen haben, Frau Kommissarin, dass wir in den letzten Wochen im County Fermanagh schwere Überschwemmungen hatten. Dies hat die Landwirte vor viele ernsthafte Probleme gestellt, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie sich über durch den Regen geschlossene oder unpassierbar gewordene Straßen Zugang zu ihren Weidetieren verschaffen mussten. Dies wird auch Auswirkungen auf das Ausbringen von Gülle haben, abgesehen von den allgemeinen Einbußen, die sie erlitten haben. Ich möchte die Kommission auffordern, sich diese Angelegenheit einmal näher anzuschauen und anzugeben, ob den Landwirten in diesem Sektor auf irgendeine Weise unmittelbar geholfen werden kann. Ich möchte die Kommission ebenso auffordern, sich der Kartoffelindustrie in Nordirland zu widmen. Ich habe in letzter Zeit einige Briefe von Kartoffelbauern erhalten, weil auch sie sehr von den schweren Regenfällen in den letzten Wochen betroffen sind. Sie äußern darin ihre großen Sorgen darüber, die Kartoffeln überhaupt aus dem Boden zu bekommen, zumal mit den beginnenden Wintermonaten der Frost kommt und sie befürchten, dass dann die Ernte verloren geht. Dies ist also eine Industrie und damit ein Teil der Agrarindustrie in Nordirland, die es derzeit besonders schwer hat. Ich habe darüber hinaus auch vor Kurzem eine Reihe von Eiererzeugern getroffen; Landwirte, die sich in dem Prozess der Umstellung auf größere Käfige befinden. Sie hätten gerne eine Garantie von der Kommission, dass sie für einen bestimmten Zeitraum nicht erneut aufgefordert werden, diese Käfige abermals auszutauschen, und ich möchte die Kommission ebenso auffordern, sich dieses Themas anzunehmen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο που ήρθε για να μας ακούσει για άλλη μία φορά και θέλω να επισημάνω απλώς ορισμένα θέματα που δεσπόζουν στη Βόρεια Ιρλανδία στο πλαίσιο της γεωργικής βιομηχανίας τους τελευταίους μήνες. Μπορεί να διαβάσατε, κυρία Επίτροπε, ότι στην επαρχία Fermanagh είχαμε καταστροφικές πλημμύρες τις τελευταίες εβδομάδες. Οι πλημμύρες προκάλεσαν πολύ σοβαρά προβλήματα στους αγρότες, με σοβαρότερη την αδυναμία πρόσβασης στα χωράφια, καθώς πολλοί δρόμοι ήταν κλειστοί ή αδιάβατοι λόγω της βροχής. Αυτό θα επηρεάσει και τη δυνατότητα διασκορπισμού κοπριάς, αλλά και τις γενικές απώλειες που έχουν. Παροτρύνω την Επιτροπή να εξετάσει αυτό το θέμα και να υποδείξει αν είναι δυνατή η παροχή άμεσης βοήθειας για τους αγρότες αυτού του τομέα. Παροτρύνω επίσης την Επιτροπή να εξετάσει τη βιομηχανία πατάτας στη Βόρεια Ιρλανδία. Πολλοί πατατοκαλλιεργητές μού έστειλαν πρόσφατα επιστολές, διότι επλήγησαν πολύ σοβαρά από τα πολύ υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης των τελευταίων εβδομάδων. Εκφράζουν εξαιρετική ανησυχία για την ικανότητά τους εξάγουν τις πατάτες από το έδαφος και, καθώς ο παγετός πλησιάζει με την έναρξη των χειμερινών μηνών, φοβούνται ότι θα χάσουν τις σοδειές τους. Συνεπώς, και πάλι, πρόκειται για μια βιομηχανία –και μέρος της γεωργικής βιομηχανίας της Βόρειας Ιρλανδίας– που περνά πολύ δύσκολες ώρες. Μόλις πρόσφατα, συναντήθηκα με μια ομάδα παραγωγών αυγών, οι οποίοι επί του παρόντος βρίσκονται στη διαδικασία μετάβασης στους ενισχυμένους κλωβούς. Θέλουν να λάβουν τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν ξανά αυτούς τους κλωβούς για μεγάλο χρονικό διάστημα και πάλι παροτρύνω την Επιτροπή να εξετάσει αυτό το θέμα."@el10
"Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a la señora Comisaria por venir a escucharnos de nuevo, y quiero destacar una serie de cuestiones que han sido muy frecuentes en Irlanda del Norte dentro de la industria agrícola durante los últimos meses. Es posible, Comisaria, que haya leído que en el Condado de Fermanagh se han registrado grandes inundaciones durante las últimas semanas. Esto ha generado grandes dificultades a los agricultores, por ejemplo a la hora de acceder a sus productos en los campos, ya que muchas carreteras han quedado cortadas o impracticables debido a las lluvias. La situación también afectará a su capacidad para esparcir estiércol y tendrá reflejo en sus pérdidas generales. Quiero animar a la Comisión a centrarse en este asunto y a señalar si es posible proporcionar una ayuda directa a los agricultores en este sector. También quiero animar a la Comisión a que considere la situación de la industria de la patata en Irlanda del Norte. Una serie de productores me han escrito recientemente porque las intensas lluvias de las últimas semanas les han afectado gravemente. Me transmiten su gran preocupación acerca de su capacidad para recolectar su producto y, ante la inminencia de las heladas con la llegada de los meses de invierno, temen perder sus cosechas. De modo que, nuevamente, ésta es una industria —y parte de la industria agrícola de Irlanda del Norte— que atraviesa una etapa de grandes dificultades. Hace muy poco también me reuní con los productores de huevos, unos granjeros que actualmente se encuentran en proceso de cambiar a jaulas mejoradas. Quieren que la Comisión les garantice que no se les exigirá cambiar esas jaulas de nuevo durante un período de tiempo considerable; y de nuevo pido a la Comisión que se ocupe de esta cuestión."@es21
"Austatud juhataja! Tänan lugupeetud volinikku selle eest, et ta taas siia meid kuulama tuli, ja soovin rääkida paarist probleemist, mis Põhja-Iirimaa põllumajandustööstuses viimastel kuudel valdaval kohal olnud on. Ehk olete lugenud, lugupeetud volinik, et Fermanaghi maakond on viimase paari nädala jooksul suurte üleujutuste all kannatanud. See on põllumajandustootjatele tõsiseid probleeme tekitanud, sest vihma tõttu on raske põldudele juurde pääseda ning paljud teed on suletud ja läbipääsmatud. Üleujutuste tõttu on neil ka raskusi maapinna virtsaga väetamisega ning üleüldiselt põhjustab see suuri kaotusi. Palun komisjonil antud teema päevakorda võtta ja leida võimalusi põllumajandustootjate otseseks abistamiseks antud sektoris. Palun komisjonil pöörata tähelepani Põhja-Iirimaa kartulitööstusele. Mulle on kirjutanud mitmed kartulikasvatajad, kes on viimaste nädalate jooksul tõsiselt tugeva vihmasaju tõttu kannatanud. Neile valmistab muret see, kuidas nad oma kartulisaaki koristada saavad ja kiiresti läheneva talvekülma tõttu kardavad nad, et võivad oma saagi täielikult kaotada. Rõhutan veel kord, et tegemist on Põhja-Iirimaa põllumajandustööstusega, mis rasket aega läbi elab. Alles hiljuti kohtusin ma ka mitme munatootjaga, põllumajandustootjatega, kes on võtmas kasutusele uut liiki täiustatud linnupuure. Nad tahavad saada komisjonilt garantiid, et nad ei pea neid puure nüüd enam pikema aja jooksul välja vahetama ning palun komisjonil ka sellele küsimusele tähelepanu pöörata."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä siitä, että hän on tullut jälleen tänne kuuntelemaan meitä. Haluan ottaa esiin muutaman asian, jotka ovat olleet viime kuukausina kovasti esillä Pohjois-Irlannin maatalousalalla. Arvoisa komission jäsen, olette kenties lukenut, että äärimmäiset tulvat ovat koetelleet Fermanaghin kreivikuntaa viime viikkoina. Ne ovat aiheuttaneet vakavaa haittaa etenkin viljelijöille, joiden on vaikeaa päästä pelloilla oleviin varastoihin, ja monet tiet on suljettu ja ne ovat kulkukelvottomia sateen vuoksi. Tilanne vaikuttaa myös viljelijöiden mahdollisuuksiin levittää lietelantaa ja aiheuttaa heille yleisesti tappiota. Pyydän komissiota tutkimaan asiaa ja kertomaan, voidaanko viljelijöille antaa suoraa apua. Pyydän myös komissiota kiinnittämään huomiota Pohjois-Irlannin perunantuotantoon. Monet perunanviljelijät ovat kirjoittaneet minulle viime aikoina, sillä viime viikkojen voimakkaat sateet ovat vaikuttaneet vakavasti myös heihin. He ovat kertoneet olevansa erittäin huolissaan mahdollisuuksistaan saada perunat nostettua maasta, ja koska talvikausien alkaessa routa lähenee nopeasti, he pelkäävät menettävänsä satonsa. Siispä myös tämä ala – joka on osa Pohjois-Irlannin maataloutta – on suurissa vaikeuksissa. Tapasin aivan hiljattain myös useita munantuottajia, jotka ovat vaihtamassa häkkejään parempiin. He haluaisivat komission takaavan, ettei heitä vaadita vaihtamaan häkkejä uudelleen pitkään aikaan, ja pyytäisin siksi komissiota tutkimaan myös tätä asiaa."@fi7
"Madame la Présidente, je remercie la commissaire d’être venue une fois encore nous écouter. Permettez-moi d’exposer quelques-uns des problèmes qui ont particulièrement touché le secteur agricole en Irlande du Nord ces derniers mois. Vous avez peut-être lu, Madame la Commissaire, que le comté de Fermanagh a souffert de graves inondations ces dernières semaines. Cela a mis les agriculteurs dans de graves difficultés, notamment pour accéder au bétail dans les champs puisque de nombreuses routes étaient fermées et impraticables à cause de la pluie. Ces inondations vont également compliquer l’épandage du lisier et il faut encore ajouter à cela les pertes générales subies par les agriculteurs. J’appelle la Commission à examiner cette situation problématique et à indiquer si une aide directe aux agriculteurs est possible dans ce secteur. J’invite également la Commission à se pencher sur la situation du secteur de la pomme de terre en Irlande du Nord. Plusieurs producteurs m’ont écrit récemment parce qu’ils ont également souffert des niveaux de pluie très élevés de ces dernières semaines. Ils se demandent avec inquiétude si la récolte de pommes de terre sera possible et avec le gel qui approche à grands pas en ce début d’hiver, ils craignent de perdre leurs récoltes. Voici donc à nouveau un secteur - et une partie de l’industrie agricole de l’Irlande du Nord – qui traverse une période très difficile. Très récemment, j’ai aussi rencontré plusieurs agriculteurs producteurs d’œufs, qui sont en train de remplacer leurs cages par de meilleures cages. Ils souhaiteraient obtenir de la Commission la garantie qu’ils ne seront pas contraints de changer à nouveau ces cages avant longtemps et j’invite la Commission à examiner cette question."@fr8
"Elnök asszony! Szeretném megköszönni a biztos asszonynak, hogy újfent eljött meghallgatni minket, és csak egy-két olyan kérdésre szeretnék rávilágítani, amelyek az elmúlt hónapokban Észak-Írország mezőgazdaságában nagyon hangsúlyosak voltak. Biztosan olvasta, biztos asszony, hogy Fermanagh megyében az elmúlt hetekben óriási áradások pusztítottak. Ez a gazdák számára nagyon súlyos nehézségeket okozott, nem utolsósorban a mezőkön ragadt állatállománynak a sok lezárt és az eső miatt járhatatlanná vált utak miatt való korlátozott megközelíthetősége miatt. Ez befolyásolni fogja azt is, hogy hogyan tudják eltakarítani a sáriszapot és az elszenvedett károkat. Bátorítanám a Bizottságot arra, hogy e kérdést vizsgálja meg, és jelezze, hogy az ágazatban van-e lehetőség a gazdák közvetlen megsegítésére. Ugyancsak bátorítanám a Bizottságot arra, hogy vizsgálja meg a burgonyatermesztés helyzetét Észak-Írországban. Számos burgonyatermesztő írt nekem mostanában, mivel az elmúlt hetek hatalmas esőzései is nagyon súlyosan érintették őket. Csillapíthatatlan aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy fel tudják-e szedni majd a burgonyát, és a téli hónapok közeledtével gyorsan közelítő fagy miatt attól tartanak, hogy el fogják veszíteni a termést. Ez tehát olyan ágazat – és az észak-írországi mezőgazdaság része –, amelyen nagyon nehéz időket él. Épp a napokban tojástermelőkkel is találkoztam, akik jelenleg épp a megerősített ketrecekre való átállásban vannak. Szeretnének a Bizottságtól garanciát kapni arra, hogy e ketreceket belátható időn belül nem kell újra lecserélniük, és megint csak arra biztatnám a Bizottságot, hogy ezt vizsgálja meg."@hu11
"Signora Presidente, desidero ringraziare il commissario per essere venuta ad ascoltarci ancora una volta, e desidero mettere in evidenza soltanto una serie di questioni che sono state molto attuali per il settore agricolo dell’Irlanda del Nord negli ultimi mesi. Forse avrà letto, signora Commissario, che nella contea di Fermanagh, nelle ultime settimane si sono verificate tremende inondazioni. Gli agricoltori hanno dunque dovuto affrontare gravi problemi, non da ultimo le difficoltà nel raggiungere il bestiame nei campi, visto che molte delle strade erano chiuse e impraticabili a causa delle piogge. Sarà inoltre problematico spandere il concime e non saranno da meno le perdite generali che si registreranno. Inviterei la Commissione a esaminare meglio questo punto e a indicare se vi possa essere un aiuto diretto per gli agricoltori in questo settore. Vorrei inoltre esortare la Commissione a esaminare la situazione del settore della patata nell’Irlanda del Nord. Alcuni coltivatori di patate mi hanno scritto recentemente perché sono stati duramente colpiti dalle piogge torrenziali, anche nelle ultime settimane. Mi hanno espresso la loro profonda preoccupazione perché non sono certi di riuscire a estrarre le patate dal terreno e, poiché con l’inizio dell’inverno arriveranno presto anche le gelate, temono di perdere il raccolto. Il comparto, che rientra nel settore agricolo nordirlandese, sta dunque attraversando una fase molto critica. Proprio poco tempo fa ho incontrato anche alcuni produttori di uova, che stanno gradualmente adottato le nuove gabbie rafforzate. Vorrebbero avere dalla Commissione la garanzia che non dovranno cambiarle di nuovo per lungo tempo, e inviterei ancora una volta la Commissione ad analizzare il problema."@it12
"Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos narei, kad ir vėl dalyvauja mūsų diskusijose, ir norėčiau pabrėžti keletą problemų, kurios ypač dažnai reiškėsi Šiaurės Airijos žemės ūkio pramonėje pastaruosius kelis mėnesius. Komisijos nare, tikriausiai skaitėte, kad pastarąsias kelias savaites Fermanos grafystėje žmonės kentėjo nuo baisaus potvynio. Jis sukėlė labai didelių sunkumų ūkininkams dar ir todėl, kad jie negalėjo pasiekti laukuose esančių atsargų, nes dėl stipraus lietaus keliai buvo uždaryti arba neįvažiuojami. Tai taip pat apribojo jų galimybę purkšti srutas ir padidino bendrus jų patirtus nuostolius. Raginu Komisiją išnagrinėti šį klausimą ir nustatyti, ar galima suteikti tiesioginę pagalbą šio sektoriaus ūkininkams. Taip pat raginu Komisiją skirti dėmesio Šiaurės Airijos bulvių pramonei. Neseniai man parašė keli bulvių augintojai, nes jie taip pat stipriai nukentėjo nuo pastarosiomis savaitėmis iškritusio didelio kritulių kiekio. Jie labai nerimauja, kad nepajėgs nuimti bulvių derliaus. Be to, kadangi su žiemos pradžia sparčiai artinasi ir speigai, baiminasi, kad visai praras derlių. Kartoju, ši pramonė – ir dalis žemės ūkio pramonės Šiaurės Airijoje – išgyvena labai sunkius laikus. Neseniai taip pat susitikau su keliais kiaušinių gamintojais – ūkininkais, kurie šiuo metu pradeda naudoti padidintus narvus. Jie norėtų gauti Komisijos garantiją, kad jiems nereikės vėl greitai keisti šių narvų. Dar kartą norėčiau paraginti Komisiją išnagrinėti šį klausimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos pateikties komisāres kundzei par mūsu uzklausīšanu vēl vienu reizi un tikai vēlētos akcentēt vairākas problēmas, kas pēdējo mēnešu laikā ir izteikti dominējošas lauksaimniecības nozarē Ziemeļīrijā. Komisāres kundze, jūs, iespējams, esat lasījusi, ka pēdējo nedēļu laikā grāfistē mēs esam piedzīvojuši lielus plūdus. Tie lauksaimniekiem ir radījuši ļoti lielas grūtības, tostarp saistībā ar piekļuvi lopiem ganībās, jo daudzi ceļi lietus dēļ ir slēgti un neizbraucami. Tas ietekmēs arī lauksaimnieku spēju pārvadāt vircu, kā arī vispārējos zaudējumus, kas viņiem radīsies. Es mudinātu Komisiju izskatīt šo jautājumu un norādīt, vai ir iespējama tieša palīdzība šīs nozares lauksaimniekiem. Es arī aicinātu Komisiju pievērst uzmanību kartupeļu nozarei Ziemeļīrijā. Pēdējā laikā pie manis rakstiski vērsušies vairāki kartupeļu audzētāji, jo arī viņu situāciju ļoti smagi ietekmējis pēdējo nedēļu lielais nokrišņu daudzums. Viņi ir ļoti norūpējušies par savām iespējām novākt kartupeļus un, līdz ar ziemas mēnešu sākumu strauji tuvojoties salnām, viņi baidās par savu ražu zaudēšanu. Tādējādi šī ir vēl viena joma un daļa no Ziemeļīrijas lauksaimniecības nozares, kas šobrīd atrodas ļoti smagā situācijā. Pavisam nesen es tikos arī ar vairākiem olu ražotājiem, kuri šobrīd ir pārejas procesā, ieviešot uzlabotus vistu būrus. Viņi no Komisijas vēlētos saņemt garantiju, ka ilgākā laika posmā viņiem nevajadzēs atkal nomainīt šos būrus. Es aicinātu Komisiju izskatīt arī šo jautājumu."@lv13
"Madam President, I would like to thank the Commissioner for coming to listen to us once again, and I want to highlight just a number of issues which have been very prevalent in Northern Ireland within the agricultural industry over the last number of months. You may have read, Commissioner, that in County Fermanagh we have suffered extreme flooding over the last number of weeks. This has led to very severe difficulties for farmers, not least gaining access to stock in the fields, with many roads closed and impassable because of rain. It also will affect their ability to spread slurry, and just the general losses that they have. I would encourage the Commission to look into this issue and indicate whether there can be direct help for farmers in this sector. I would also encourage the Commission to look at the potato industry in Northern Ireland. A number of potato farmers have written to me recently because they have been very badly affected by the very high levels of rainfall in recent weeks as well. They are expressing extreme concern about their ability to get potatoes out of the ground and, with frost fast approaching with the onset of the winter months, they fear that they will lose their crops. So, again, this is an industry – and part of the agricultural industry in Northern Ireland – which is going thorough a very difficult time. Just recently I also met with a number of egg producers, farmers who are currently in the process of changing to the enhanced cages. They would like from the Commission a guarantee that they will not be required to change those cages again for a considerable period of time, and again I would encourage the Commission to look into this."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil de commissaris bedanken omdat zij opnieuw naar ons komt luisteren, en ik wil een paar kwesties aanstippen die in Noord-Ierland zeer actueel zijn geweest in de afgelopen maanden. Mogelijk hebt u gelezen, commissaris, dat we in het graafschap Fermanagh de afgelopen weken te maken hebben gehad met extreme overstromingen. Dit heeft geleid tot ernstige problemen voor boeren, niet in de laatste plaats om op het veld bij de voorraden te komen: veel wegen waren gesloten en onbegaanbaar door de regen. Ook kunnen ze hierdoor moeilijk bemesten en lijden ze algemene verliezen. Ik zou de Commissie willen aanmoedigen om hiernaar te kijken en aan te geven of er directe hulp kan worden verleend aan de landbouwers in deze sector. Ook zou ik de Commissie willen aanmoedigen om zich te verdiepen in de aardappelindustrie in Noord-Ierland. Een aantal aardappelboeren hebben mij pasgeleden geschreven omdat zij ook zeer zwaar getroffen zijn door de hevige regen in de afgelopen weken. Ze maken zich ernstige zorgen of ze hun aardappelen wel kunnen oogsten, en ze vrezen, nu de vorst er snel aankomt nu het winter wordt, dat zij hun gewassen gaan verliezen. Dus dit is ook een sector – en een deel van de landbouwsector in Noord-Ierland – die een zeer moeilijke periode doormaakt. Onlangs heb ik een aantal eierproducenten gesproken, boeren die momenteel bezig zijn met de omzetting naar verrijkte kooien. Zij willen van de Commissie een garantie dat ze gedurende een langere periode niet die kooien opnieuw hoeven te vervangen, en ik verzoek de Commissie dit te onderzoeken."@nl3
". – Pani przewodnicząca! Chciałabym podziękować pani komisarz, że przybyła tu, aby nas ponownie wysłuchać. Pragnę zwrócić uwagę na kilka tylko problemów, które w ciągu ostatnich miesięcy bardzo często pojawiały się w sektorze rolnym Irlandii Północnej. Być może czytała pani, pani komisarz, że hrabstwo Fermanagh w ciągu ostatnich kilku tygodni ucierpiało z powodu wielkiej powodzi. Sprawiła ona rolnikom bardzo poważne trudności, i to nie tylko w uzyskaniu dostępu do inwentarza na polach z uwagi na fakt, że wiele dróg było zamkniętych i nieprzejezdnych z powodu deszczu. Będzie ona miała również wpływ na zdolność rolników do nawiezienia pól gnojowicą oraz pozostawi po sobie ogólne szkody. Zachęcam Komisję, aby przyjrzała się tej sprawie i wypowiedziała się, czy rolnicy z tego sektora otrzymają bezpośrednią pomoc. Zachęcam również Komisję, aby przyjrzała się sektorowi ziemniaków w Irlandii Północnej. Pewna liczba rolników uprawiających ziemniaki zwróciła się do mnie niedawno, ponieważ w ostatnich tygodniach wielkie deszcze spowodowały szkody także i u nich. Wyrażają oni wielkie zaniepokojenie, czy uda im się wydobyć ziemniaki z ziemi, a wobec szybkiego zbliżania się zimowych mrozów obawiają się, że utracą swoje zbiory. Ponownie więc jest to branża – oraz część sektora rolnego Irlandii Północnej – która przechodzi bardzo trudny okres. Całkiem niedawno spotkałam się również z producentami jaj, rolnikami, którzy przechodzą obecnie na stosowanie ulepszonych klatek. Oczekują oni od Komisji gwarancji, że przez dłuższy czas nie będzie się od nich wymagać ponownej wymiany tych klatek. Ponownie zachęcam Komisję, aby przyjrzała się tej sprawie."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer à Senhora Comissária por ter vindo ouvir-nos mais uma vez e quero apenas destacar alguns problemas que têm prevalecido na Irlanda do Norte no seio do sector agrícola ao longo dos últimos meses. A Senhora Comissária talvez tenha lido que, no Condado de Fermanagh, sofremos inundações muito graves ao longo das últimas semanas, que provocaram enormes dificuldades aos agricultores e, não menos importante, ao acesso dos seus produtos nos campos, com muitas estradas fechadas e intransitáveis devido à chuva. Vai, também, afectar a aplicação do chorume e, sobretudo, os prejuízos gerais que eles têm. Insto a Comissão a analisar esta questão e a indicar se é possível conceder uma ajuda directa aos agricultores neste sector. Insto, igualmente, a Comissão a analisar o sector da batata na Irlanda do Norte. Alguns dos produtores de batata escreveram-me recentemente, porque também eles foram seriamente afectados pelos elevadíssimos níveis de precipitação das últimas semanas. Estão extremamente preocupados com o facto de como vão poder colher as batatas da terra, com a geada que se aproxima rapidamente com o início dos meses de Inverno, receando perder as suas colheitas. Por isso, mais uma vez, esta é uma indústria – e parte do sector agrícola na Irlanda do Norte – que está a passar por um período muito difícil. Muito recentemente reuni-me com alguns produtores de ovos, agricultores que se encontram, presentemente, no processo de alteração das gaiolas. Gostariam de ter, por parte da Comissão, uma garantia de que não serão obrigados a alterar novamente essas gaiolas por um período considerável de tempo e, insto, novamente, a Comissão a analisar esta questão."@pt17
"Dnă preşedintă, aş dori să mulţumesc dnei comisar pentru că a venit din nou să ne asculte şi vreau să subliniez doar câteva chestiuni care au dominat sectorul agricol din Irlanda de Nord în ultimele luni. Poate aţi citit, dnă comisar, că, în comitatul Fermanagh, s-au produs inundaţii foarte grave în ultimele săptămâni. Din cauza acestora agricultorii se confruntă cu probleme grave, nu în ultimul rând accesul dificil al animalelor la păşune, deoarece multe drumuri sunt închise şi impracticabile din cauza ploii. Această situaţie va afecta, de asemenea, activitatea de împrăştiere a îngrăşămintelor naturale şi va amplifica pierderile suferite de aceştia la nivel general. Aş dori să încurajez Comisia să analizeze această problemă şi să ne spună dacă există posibilitatea acordării unui ajutor direct pentru agricultorii din acest sector. Aş dori, de asemenea, să recomand Comisiei să analizeze şi situaţia industriei cartofului din Irlanda de Nord. Un număr de producători agricoli de cartofi mi-au scris de curând deoarece şi ei au fost afectaţi foarte grav de cantităţile foarte mari de precipitaţii din ultimele săptămâni. Aceştia îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la dificultatea de a scoate cartofii din pământ, iar acum când se apropie cu repeziciune gerul odată cu venirea lunilor de iarnă, se tem că îşi vor pierde recoltele. Aşadar, repet, iată o ramură – şi o parte a domeniului agricol din Irlanda de Nord – care trece prin momente foarte grele. De curând m-am întâlnit cu un grup de producători de ouă, agricultori care se află în prezent în plin proces de schimbare a cuştilor cu unele mai mari. Ei ar dori să primească din partea Comisiei garanţia că nu vor fi obligaţi să le schimbe din nou multă vreme de acum înainte, şi insist din nou solicitând Comisiei să analizeze această problemă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcela by som sa pani komisárke poďakovať, že opäť prišla, aby si nás vypočula, a chcem zdôrazniť niekoľko bodov, ktoré sa počas niekoľkých uplynulých mesiacov stali veľmi aktuálnymi v poľnohospodárstve v Severnom Írsku. Možno ste čítali, pani komisárka, že v grófstve Fermanagh nás v uplynulých týždňoch postihli mimoriadne záplavy. To viedlo k veľmi vážnym problémom poľnohospodárov, v neposlednom rade v súvislosti s prístupom k úrode na poliach, pretože mnohé cesty boli uzavreté a nepriechodné v dôsledku dažďa. Ovplyvní to aj ich schopnosť rozvážať močovku a tiež všeobecné straty, ktoré utrpia. Chcela by som požiadať Komisiu, aby túto situáciu preskúmala a uviedla, či možno priamo pomôcť poľnohospodárom v tejto oblasti. Chcela by som Komisiu požiadať, aby preskúmala aj situáciu odvetvia zemiakov v Severnom Írsku. Mnohí pestovatelia zemiakov mi nedávno napísali, pretože ich vážne postihla aj veľmi vysoká úroveň zrážok za uplynulé týždne. Vyjadrujú svoje mimoriadne obavy v súvislosti s tým, či budú schopní dostať zemiaky z pôdy, a keďže sa s príchodom zimných mesiacov rýchlo blíži mráz, obávajú sa, že stratia úrodu. Opakujem teda, toto je odvetvie, časť odvetvia poľnohospodárstva v Severnom Írsku, ktoré momentálne prechádza veľmi náročným obdobím. Prednedávnom som sa stretla aj s viacerými producentmi vajec, poľnohospodármi, ktorí práve vymieňajú súčasné chovné klietky za kvalitnejšie. Chceli by od Komisie záruku, že sa počas dlhšieho obdobia od nich nebude požadovať opätovná výmena týchto klietok, a chcela by som Komisiu opäť požiadať, aby túto vec preskúmala."@sk19
"Gospa predsednica, želela bi se zahvaliti gospe komisarki, ker nas je prišla spet poslušati; rada bi samo poudarila več vprašanj, ki so bila v preteklih mesecih močno v ospredju v kmetijskem sektorju v Severni Irski. Mogoče ste brali, gospa komisarka, da je okrožje Fermanagh v zadnjih nekaj tednih prizadela huda poplava. To je povzročilo hude težave kmetovalcem, ki med drugim niso mogli priti do živine na poljih, saj so bile številne ceste zaradi dežja zaprte in neprehodne. To jim bo tudi onemogočilo raztrositi gnoj, kar so samo splošne izgube, ki so jih utrpeli. Komisijo želim pozvati, naj preuči ta problem in pove, ali kmetovalci v tem sektorju lahko računajo na neposredno pomoč. Poleg tega želim Komisijo pozvati tudi, da si ogleda sektor pridelave krompirja v Severni Irski. Pred kratkim so mi pisali mnogi pridelovalci krompirja, ki so jih prav tako zelo hudo prizadele visoke količine padavin v zadnjih tednih. Močno so zaskrbljeni, saj ne vedo, ali bodo lahko pobrali krompir iz tal, in ker se z začetkom zimskih mesecev bliža tudi zmrzal, se bojijo, da bodo izgubili ves svoj pridelek. Torej, naj ponovim, to je sektor – in del kmetijskega sektorja v Severni Irski – ki prestaja zelo hude čase. Pred kratkim sem se srečala tudi s številnimi pridelovalci jajc, ki so sredi prehoda na večje kletke. Od Komisije želijo zagotovila, da jim dalj časa ne bo več treba menjati teh kletk, zato ponovno pozivam Komisijo, da preuči tudi to."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för att hon har kommit hit för att lyssna på oss igen, och framhålla bara några av de problem som har varit mycket vanligt förekommande i norra Irland inom jordbruksindustrin under de senaste månaderna. Fru kommissionsledamot, ni kanske har läst att vi i regionen Fermanagh har haft extrema översvämningar de senaste veckorna. Detta har lett till stora svårigheter för jordbrukarna, inte minst när det gäller att ta sig fram till boskap ute på fältet, eftersom många vägar har stängts av eller blivit oframkomliga på grund av regnet, och det kommer även att inverka på deras förmåga att sprida ut flytgödsel, och på de allmänna förluster som de har. Jag vill uppmana kommissionen att undersöka det här problemet och ange om jordbrukarna kan få direkt hjälp i den här sektorn. Jag vill även uppmana kommissionen att undersöka potatisindustrin i norra Irland. Flera potatisodlare har skrivit till mig den senaste tiden eftersom de har drabbats väldigt hårt av de stora mängder regn som har fallit de senaste veckorna. De har uttryckt mycket stor oro för att det inte ska kunna skörda potatis från sin jord, och i och med att frosten snabbt närmar sig med vinterns inträde befarar de att de kommer att förlora hela sin skörd. Så detta är återigen en bransch – och en del av jordbruksindustrin i norra Irland – som genomgår en mycket svår tid. Alldeles nyligen träffade jag även ett antal äggproducenter, alltså jordbrukare, som håller på att byta till bättre burar. De skulle vilja ha en garanti från kommissionen att de inte kommer att behöva byta ut dessa burar igen under en ansenlig tidsperiod, och jag vill återigen uppmana kommissionen att undersöka saken."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,13,4,21,9
"Fermanagh"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph