Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-26-Speech-4-263"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091126.24.4-263"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we, as Liberals, are against the death penalty in general, but here the death penalty in China is used to oppress minorities, like the Tibetans, the Uighurs and others. Furthermore, China is not a democracy. Human rights are not respected. China has a harsh policy against Taiwan. China should be put under pressure. This is difficult, I know. It is an enormous market, but we should fight for our principles. Therefore, we support this resolution."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, my jako liberálové jsme proti trestu smrti obecně, ale trest smrti v Číně se využívá k útlaku menšin, jako jsou Tibeťané, Ujgurové a další. Kromě toho Čína není demokracií. Lidská práva zde nejsou dodržována. Čína zastává tvrdou politiku vůči Tchaj-wanu. Čína by měla být pod tlakem. To je těžké, já vím. Je to obrovský trh, ale za své zásady bychom měli bojovat. Proto toto usnesení podporujeme."@cs1
"Hr. formand! Vi liberale er generelt mod dødsstraf, men i Kina bruges dødsstraffen til undertrykkelse af mindretal som f.eks. tibetanerne, uighurerne og andre. Desuden er Kina ikke et demokrati. Menneskerettighederne overholdes ikke. Kina fører en hård politik over for Taiwan. Der bør lægges pres på Kina. Jeg ved, at det er vanskeligt. Kina udgør et kæmpestort marked, men vi bør kæmpe for vores principper. Derfor støtter vi dette beslutningsforslag."@da2
"Herr Präsident, wir als Liberale sind generell gegen die Todesstrafe, hier in China wird die Todesstrafe jedoch angewendet, um Minderheiten wie Tibeter, Uiguren und andere zu unterdrücken. Darüber hinaus ist China keine Demokratie. Die Menschenrechte werden nicht eingehalten. China verfolgt eine harsche Politik gegenüber Taiwan. Man muss China unter Druck setzen. Ich weiß, dass dies schwierig ist. China ist ein riesengroßer Markt, aber wir sollten für unsere Prinzipien kämpfen. Daher unterstützen wir diese Entschließung."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εμείς, ως Φιλελεύθεροι, είμαστε κατά της θανατικής ποινής γενικά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η θανατική ποινή στην Κίνα χρησιμοποιείται για την καταπίεση μειονοτήτων, όπως οι Θιβετιανοί, οι Ουιγούροι και άλλοι. Επιπλέον, η Κίνα δεν είναι δημοκρατία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά. Η Κίνα ακολουθεί σκληρή πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν. Πρέπει να πιέσουμε την Κίνα. Είναι δύσκολο, το γνωρίζω. Πρόκειται για μια τεράστια αγορά, αλλά θα πρέπει να παλέψουμε για τις αρχές μας. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε αυτό το ψήφισμα."@el10
"Señor Presidente, los liberales estamos en contra de la pena de muerte de un modo general, pero la pena de muerte en China se utiliza para oprimir a las minorías, como los tibetanos, los uigures y otras. Además, China no es una democracia. No se respetan los derechos humanos. China mantiene una severa política contra Taiwán. Debería presionarse a China. Es difícil, lo sé. Constituye un inmenso mercado, pero deberíamos luchar por nuestros principios. Por tanto, apoyamos esta resolución."@es21
"Austatud juhataja! Liberaalidena oleme üldiselt surmanuhtluse vastu, kuid antud juhul kasutatakse Hiinas surmanuhtlust vähemuste, nagu uiguuride ja tiibetlaste, aga ka teiste rõhumiseks. Hiina ei ole ka demokraatlik riik. Hiinas ei austata inimõigusi ning riigil on Taiwani suhtes väga karm poliitika. Hiinale tuleb seega survet avaldada. Ma tean, et see on raske. Hiina on tohutult suur turg, kuid me peame siiski oma põhimõtete nimel võitlema ning sel põhjusel toetame me antud resolutsiooni."@et5
"Arvoisa puhemies, me liberaalit vastustamme kuolemanrangaistusta yleensä ottaen ja erityisesti Kiinassa, jossa sitä käytetään vähemmistöjen, kuten tiibetiläisten ja uiguurien, sortamiseen. Kiina ei ole demokraattinen valtio. Ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Kiinan Taiwan-politiikka on raaka. Kiinaa on painostettava. Tiedän, että se on vaikeaa. Kiinan markkinat ovat valtavat, mutta meidän on puolustettava periaatteitamme. Siitä syystä me kannatamme tätä päätöslauselmaa."@fi7
"Monsieur le Président, en tant que libéraux nous sommes opposés à la peine de mort en général, mais en l’occurrence, en Chine, la peine de mort sert à opprimer des minorités comme les Tibétains, les Ouïgours et d’autres. De plus, la Chine n’est pas une démocratie. Les droits de l’homme n’y sont pas respectés. La Chine applique une politique agressive à l’égard de Taiwan. Il faudrait faire pression sur la Chine. C’est difficile, je le sais. Ce pays représente un marché énorme, mais nous devrions nous battre pour nos principes. Voilà pourquoi nous soutenons cette résolution."@fr8
"Elnök úr, liberálisként mi általánosságban is a halálbüntetés ellen vagyunk, Kínában azonban a halálbüntetést a kisebbségek, például a tibetiek, az ujgurok és mások elnyomására használják. Ezen túlmenően Kína nem nevezhető demokráciának. Az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. Kína kemény politikát folytat Tajvannal szemben. Kínára nyomást kellene gyakorolni. Ez azonban nem könnyű, tudom jól. Hatalmas piacról van szó, de nekünk meg kell harcolnunk az elveinkért. Ezért támogatjuk ezt az állásfoglalást."@hu11
"Signor Presidente, noi liberali siamo contro la pena di morte in generale, ma in Cina questo strumento è usato per reprimere le minoranze, come tibetani, uiguri e altri. La Cina non è una democrazia: i diritti dell'uomo non sono rispettati e mette in atto una politica durissima contro Taiwan. La Cina dovrebbe essere messa sotto pressione. So che è difficile perché è un mercato enorme, ma dobbiamo combattere per i nostri principi. Per questi motivi, appoggiamo la risoluzione."@it12
"Pone pirmininke, mes – liberalai – iš esmės pasisakome prieš mirties bausmę, tačiau mirties bausmė Kinijoje naudojama engiant tautines mažumas, pvz., tibetiečius, uigurus ir t. t. Be to, Kinija nėra demokratija. Žmogaus teisės nėra gerbiamos. Kinija vykdo žiaurią politiką Taivano atžvilgiu. Kinijai turėtų būti daromas spaudimas. Žinau, kad tai sudėtinga. Tai yra milžiniška rinka, tačiau turime kovoti už savo principus. Dėl to mes pritariame šiai rezoliucijai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mēs, liberāļi, esam pret nāvessodu kopumā, bet šajā gadījumā nāvessods Ķīnā tiek izmantots, lai apspiestu tādas minoritātes kā tibetiešus, uigurus un citas. Turklāt Ķīna nav demokrātija. Cilvēktiesības netiek ievērotas. Ķīna īsteno skarbu politiku pret Taivānu. Uz Ķīnu ir jāizdara spiediens. Es zinu, ka tas ir sarežģīti. Tā ir milzīgs tirgus, bet mums ir jācīnās par mūsu principiem. Tāpēc mēs atbalstām šo rezolūciju."@lv13
"Mr President, we, as Liberals, are against the death penalty in general, but here the death penalty in China is used to oppress minorities, like the Tibetans, the Uighurs and others. Furthermore, China is not a democracy. Human rights are not respected. China has a harsh policy against Taiwan. China should be put under pressure. This is difficult, I know. It is an enormous market, but we should fight for our principles. Therefore we support this resolution."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wij als liberalen zijn tegen de doodstraf in het algemeen, maar in China wordt de doodstraf ook nog eens gebruikt als middel ter onderdrukking van minderheden als de Tibetanen, de Oeigoeren en anderen. Bovendien is China geen democratie. De mensenrechten worden er niet nageleefd. China voert een hard beleid tegen Taiwan. China zou onder druk gezet moeten worden. Dat is moeilijk, dat weet ik. Het is een enorme markt, maar we moeten vechten voor onze principes. Daarom steun ik deze ontwerpresolutie."@nl3
"Panie przewodniczący! Jako Liberałowie jesteśmy zasadniczo przeciwni karze śmierci, ale w Chinach kara śmierci jest stosowana do represjonowania mniejszości, jak Tybetańczycy, Ujgurowie i inni. Ponadto Chiny nie są demokracją. Prawa człowieka nie są respektowane. Chiny prowadzą bezwzględną politykę wobec Tajwanu. Powinniśmy naciskać na Chiny. Wiem, że jest to trudne. Chiny to ogromny rynek, ale powinniśmy walczyć o nasze zasady. Dlatego popieramy tę rezolucję."@pl16
"Senhor Presidente, como liberais, somos contra a pena de morte em geral, mas no caso da China a pena de morte é utilizada para oprimir minorias, como os tibetanos, os uigures e outros. Além disso, a China não é uma democracia. Os direitos humanos não são respeitados. A China adopta uma política dura contra Taiwan. Devíamos exercer pressão sobre a China. É difícil, eu sei. Trata-se de um mercado enorme, mas devemos combater pelos nossos princípios. Por conseguinte, apoiamos esta resolução."@pt17
"Dle preşedinte, noi, în calitate de liberali, suntem, în general, împotriva pedepsei capitale, însă pedeapsa capitală din China este folosită pentru reprimarea minorităţilor precum tibetanii, uigurii şi alţii. Mai mult, China nu este o democraţie. Drepturile omului nu sunt respectate. China duce o politică dură faţă de Taiwan. China trebuie pusă sub presiune. Ştiu că acest lucru este dificil. Este o piaţă enormă, însă trebuie să luptăm pentru principiile noastre. Prin urmare, sprijinim această rezoluţie."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, my liberáli sme proti trestu smrti ako takému, no v Číne sa trest smrti používa na utláčanie menšín, napríklad Tibeťanov, Ujgurov a iných. Okrem toho Čína nie je demokraciou. Nedodržiavajú sa ľudské práva. Čína vedie krutú politiku voči Taiwanu. Na Čínu by mal byť vyvinutý tlak. Viem, je to zložité. Je to obrovský trh, ale mali by sme bojovať za svoje zásady. Preto podporujeme toto uznesenie."@sk19
"Gospod predsednik, kot liberalci na splošno nasprotujemo smrtni kazni, a tu na Kitajskem se smrtna kazen uporablja za zatiranje manjšin kot so Tibetanci, Uighuri in drugi. Nadalje, Kitajska ni demokracija. Človekove pravice se ne spoštujejo. Kitajska ima ostro politiko proti Tajvanu. Na Kitajsko bi bilo pritisniti. Vem, da je to težko. Je ogromen trg, a boriti bi se morali za svoja načela. Zato podpiramo to resolucijo."@sl20
"Herr talman! Som liberaler är vi emot dödsstraffet redan i allmänhet, men i detta fall används dödsstraffet i Kina för att förtrycka minoriteter, som tibetanerna, uigurerna och andra. Vidare är Kina inte någon demokrati. De mänskliga rättigheterna respekteras inte. Kina för en hård politik mot Taiwan. Kina bör utsättas för påtryckningar. Jag vet att detta är svårt. Det är en enorm marknad, men vi bör kämpa för våra principer. Därför stöder vi denna resolution."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Johannes Cornelis van Baalen,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,4,21,9
"εξ ονόματος της Ομάδας ALDΕ"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph