Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-26-Speech-4-069"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091126.4.4-069"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I welcome the action of the Committee on Legal Affairs in putting this timely question to the Commission. The book digitalisation project impacts on several European and Member State policy areas, such as copyright, competition, library digitalisation and culture, and as such requires both debate and measured consideration. The digitalisation of books has many clear benefits in both cultural and economic terms. It will make literature and learning more accessible to the digital generation. It will contribute to the dissemination of knowledge and culture. It will give students, academics and universities increased access to information and research. For Europe to be at the forefront of a successful knowledge-based economy, we must move forward with new technologies and stay ahead in the knowledge race. My own Member State, Ireland, was known as the island of saints and scholars, with a great tradition for producing literature; and the encouragement and promotion of reading and literature is always welcome. Unfortunately, I have to say that most of the saints are gone. However, the digitalisation project must not proceed at the expense of the creative process behind literature and the livelihood of the many stakeholders must not be negatively impacted upon. It is important to stress that digitalisation must only be accepted when the rights of the stakeholders, including authors, publishers, illustrators, graphic designers and literary translators, are represented and protected. Given the potential threat of digitalisation to the print book market, it is essential to ensure that the rights of holders are fairly remunerated, and this is an issue that I raised directly with the Commission last October. In their response, I note that the Commission has already launched a public consultation and has held hearings to exchange views with stakeholders. I welcome these positive steps and, if the European Union copyright legislation is to be adapted, there must be an increased engagement with stakeholders so that the change reflects their interests while, at the same time, facilitating a knowledge-based economy."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, vítám rozhodnutí Výboru po právní záležitosti předložit tuto aktuální otázku Komisi. Projekt digitalizace knih má dopad na řadu oblastí politik na evropské úrovni i na úrovni členských států, jako jsou autorská práva, hospodářská soutěž, digitalizace knihoven a kultury, a proto vyžaduje rozpravu i rozvážné posouzení. Digitalizace knih může přinést jednoznačný prospěch jak z kulturního, tak z hospodářského hlediska. Učiní literaturu a výukové materiály přístupnějšími digitální generaci. Přispěje k šíření znalostí a kultury. Umožní studentům, akademickým pracovníkům a univerzitám lepší přístup k informacím a výzkumu. Pokud se má Evropa stát přední úspěšnou a na znalostech založenou ekonomikou, musíme dosáhnout pokroku v oblasti nových technologií a uchovat si náskok v oblasti znalostí. Můj vlastní členský stát, Irsko, byl znám jako ostrov světců a učenců, který má značnou tradici v tvorbě literatury; a podpora a propagace četby a literatury je vždy vítána. Musím bohužel říci, že většina světců už umřela. Avšak projekt digitalizace nesmí probíhat na úkor tvořivého procesu, který se skrývá za literaturou a živobytím řady jedinců. Je třeba zdůraznit, že digitalizace bude přijatelná pouze tehdy, pokud budou dodržena a ochráněna práva dotčených subjektů, včetně autorů, vydavatelů, ilustrátorů, grafických designérů a překladatelů krásné literatury. Vzhledem k potenciální hrozbě, kterou představuje digitalizace pro trh s tištěnými knihami, je nezbytné zajistit, aby byli držitelé autorských práv řádně odměněni, což je otázka, kterou jsem loni v říjnu položil přímo Komisi. Ve své reakci Komise sdělila, že zahájila veřejné konzultace a uspořádala slyšení s cílem výměny názorů s dotčenými subjekty. Vítám tyto pozitivní kroky a – v případě, že má dojít k úpravě právních předpisů Evropské unie na ochranu autorských práv – je třeba posílit účast dotčených subjektů tak, aby změna odrážela vlastní zájmy a zároveň i usnadňovala vytvoření ekonomiky založené na znalostech."@cs1
"Fru formand! Jeg glæder mig over, at Retsudvalget har stillet dette relevante spørgsmål til Kommissionen. Bogdigitaliseringsprojektet påvirker flere politiske områder på såvel europæisk niveau som medlemsstatsniveau såsom ophavsrettigheder, konkurrence, biblioteksdigitalisering og kultur, og kræver som sådan både drøftelser og grundige overvejelser. Digitaliseringen af bøger har mange tydelige fordele, både kulturelt og økonomisk. Det vil gøre litteratur og læring mere tilgængelig for den digitale generation. Det vil bidrage til formidlingen af viden og kultur. Det vil give studerende, akademikere og universiteter bedre adgang til oplysninger og forskning. For at Europa kan være med helt fremme i en succesrig videnbaseret økonomi, skal vi gå videre med ny teknologi og være forrest i videnkapløbet. Min egen medlemsstat, Irland, var kendt som en ø af helgener og lærde med en stærk tradition for litterær produktion, og hvor tilskyndelse til og fremme af læsning og litteratur altid er velkommen. Desværre må jeg sige, at de fleste af helgenerne er væk. Men digitaliseringsprojektet må ikke fortsætte på bekostning af den kreative proces bag litteratur, og det må ikke true de mange interessenters levebrød. Det er vigtigt at fremhæve, at digitalisering kun skal accepteres, når rettighederne for interessenterne, herunder forfatterne, forlagene, tegnerne, de grafiske designere og de litterære oversættere, repræsenteres og beskyttes. I betragtning af digitaliseringens potentielle trussel mod markedet for trykte bøger er det afgørende at sikre, at rettighedshaverne modtager rimelige honorarer, og det er et spørgsmål, som jeg rejste direkte for Kommissionen i oktober. I deres svar bemærkede jeg, at Kommissionen allerede har indledt en høring for at udveksle synspunkter med interessenterne. Jeg glæder mig over disse positive tiltag, og hvis EU's lovgivning om ophavsret skal tilpasses, skal interessenterne involveres mere, så ændringerne afspejler deres interesser, samtidig med at de letter den videnbaserede økonomi."@da2
"Frau Präsidentin! Ich begrüße es, dass der Rechtsausschuss diese relevante Frage an die Kommission richtet. Das Buch-Digitalisierungsprojekt wirkt sich auf mehrere politische Bereiche Europas und der Mitgliedstaaten aus, wie z. B. das Urheberrecht, den Wettbewerb, die Bibliotheken-Digitalisierung und die Kultur, und muss daher diskutiert und sorgfältig erwogen werden. Die Digitalisierung von Büchern hat einige klare Vorteile, sowohl in kultureller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Sie macht der digitalen Generation die Literatur und das Lernen zugänglicher. Sie wird zur Weiterverbreitung von Wissen und Kultur beitragen. Sie wird Studenten, Wissenschaftlern und Universitäten erweiterten Zugang zu Informationen und Forschungsinhalten gewähren. Damit Europa bei einer erfolgreichen, wissensbasierten Wirtschaft vorne mit dabei sein kann, müssen wir neue Technologien vorantreiben und beim Wissensrennen in Führung bleiben. Mein eigener Mitgliedstaat, Irland, war als die Insel der Heiligen und Gelehrten bekannt und kann mit einer großartigen Tradition im literarischen Bereich aufwarten, und die Förderung des Lesens und der Literatur ist immer begrüßenswert. Leider muss ich eingestehen, dass die meisten der Heiligen verschwunden sind. Das Digitalisierungsprojekt darf jedoch nicht auf Kosten des kreativen Prozesses vorangetrieben werden, der hinter der Literatur steckt und die Existenzgrundlagen der zahlreichen Interessenvertreter dürfen nicht negativ beeinflusst werden. Es ist wichtig zu betonen, dass die Digitalisierung nur toleriert werden darf, wenn die Rechte der Interessenvertreter, einschließlich der Autoren, Verleger, Illustratoren, Grafikdesigner und literarischen Übersetzer, vertreten und geschützt werden. Angesichts der potenziellen Bedrohung des Marktes für gedruckte Bücher durch die Digitalisierung, ist es unerlässlich sicherzustellen, dass die Rechte von deren Inhabern fair vergütet werden und mit diesem Punkt habe ich mich vergangenen Oktober direkt an die Kommission gewandt. Deren Antwort habe ich entnommen, dass die Kommission bereits eine öffentliche Konsultation lanciert und Anhörungen abgehalten hat, um Meinungen mit Interessenvertretern auszutauschen. Ich begrüße diese positiven Schritte und wenn die Gesetzgebung der Europäischen Union hinsichtlich des Urheberrechts überarbeitet wird, muss die Miteinbeziehung der Interessenvertreter verbessert werden, damit die Änderungen deren Interessen widerspiegeln, während zur selben Zeit eine wissensbasierte Wirtschaft gefördert wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, επιδοκιμάζω την ενέργεια της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων που έθεσε αυτή την επίκαιρη ερώτηση στην Επιτροπή. Το σχέδιο ψηφιοποίησης βιβλίων επηρεάζει αρκετούς τομείς της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, όπως είναι η πνευματική ιδιοκτησία, ο ανταγωνισμός, η ψηφιοποίηση των βιβλιοθηκών και ο πολιτισμός, και για τον λόγο αυτό απαιτεί συζήτηση και προσεκτική εξέταση. Η ψηφιοποίηση των βιβλίων έχει πολλά εμφανή οφέλη τόσο από πολιτιστικής όσο και οικονομικής άποψης. Θα καταστήσει τη λογοτεχνία και τη μάθηση περισσότερο προσβάσιμη στην ψηφιακή γενιά. Θα συμβάλει στη διάδοση της γνώσης και του πολιτισμού. Θα προσφέρει σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς και πανεπιστήμια αυξημένη πρόσβαση σε πληροφορίες και έρευνα. Προκειμένου να βρίσκεται η Ευρώπη στο προσκήνιο μιας επιτυχημένης οικονομίας βασισμένης στη γνώση, πρέπει να προχωρήσουμε με νέες τεχνολογίες και να διατηρήσουμε το προβάδισμα στην κούρσα της γνώσης. Το κράτος μέλος καταγωγής μου, η Ιρλανδία, ήταν γνωστή ως το νησί των αγίων και των λογίων, με σπουδαία παράδοση στη λογοτεχνική παραγωγή· άρα η ενθάρρυνση και προώθηση της ανάγνωσης και της λογοτεχνίας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη. Δυστυχώς, πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι άγιοι έχουν πια φύγει. Ωστόσο, το σχέδιο ψηφιοποίησης δεν πρέπει να προχωρήσει εις βάρος της δημιουργικής διαδικασίας που ενέχει η λογοτεχνία, και ο βιοπορισμός των πολλών ενδιαφερομένων παραγόντων δεν πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η ψηφιοποίηση πρέπει να γίνει αποδεκτή μόνο εφόσον τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων των συγγραφέων, των εκδοτών, των εικονογράφων, των γραφιστών και των μεταφραστών λογοτεχνίας, εκπροσωπούνται και προστατεύονται. Δεδομένης της πιθανής απειλής που συνιστά η ψηφιοποίηση για την αγορά του έντυπου βιβλίου, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η δίκαιη καταβολή συγγραφικών δικαιωμάτων, και αυτό είναι ένα θέμα που έθεσα ευθέως στην Επιτροπή τον προηγούμενο Οκτώβριο. Στην απάντησή της, σημειώνω ότι η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει δημόσια διαβούλευση και έχει πραγματοποιήσει ακροάσεις για ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες. Επιδοκιμάζω αυτά τα θετικά βήματα και, αν πρόκειται να προσαρμοστεί η νομοθεσία της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα, πρέπει να υπάρξει αυξημένη δέσμευση απέναντι στους ενδιαφερόμενους ώστε η αλλαγή να αντανακλά τα συμφέροντά τους διευκολύνοντας συγχρόνως μια οικονομία βασισμένη στη γνώση."@el10
"Señora Presidenta, acojo con agrado la acción de la Comisión de Asuntos Jurídicos al hacerle esta oportuna pregunta a la Comisión. El proyecto de digitalización de libros tiene un impacto en algunos ámbitos políticos tanto europeos como de los Estados miembros, como son los derechos de autor, la competencia, la digitalización de las bibliotecas y la cultura y, como tal, ello exige tanto un debate como una consideración moderada. La digitalización de libros tiene muchos beneficios claros tanto en lo que concierne a la cultura como a la economía. Ello contribuirá a la diseminación del conocimiento y la cultura. Los estudiantes, los académicos y los universitarios tendrán un mayor acceso a la información y la investigación. Para que Europa esté a la cabeza de una economía exitosa basada en el conocimiento, debemos avanzar con las nuevas tecnologías y estar por delante en la carrera por el conocimiento. Mi propio Estado miembro, Irlanda, era conocido como la isla de los santos y los eruditos, con una gran tradición en producción literaria, así que el fomento y la promoción de la lectura y la literatura siempre es bien recibido. Desgraciadamente, tengo que decir que la mayoría de los santos ya no están. Sin embargo, el proyecto de digitalización no debe llevarse a cabo a expensas de situar el proceso creativo por detrás de la literatura, y no se debe perjudicar el sustento de numerosas partes implicadas. Es importante resaltar que solamente se puede aceptar la digitalización una vez que los derechos de las partes implicadas, incluyendo autores, editoriales, ilustradores, diseñadores gráficos y traductores literarios, se representen y protejan. Dada la potencial amenaza de la digitalización para el mercado de los libros impresos, es fundamental que se garantice que los derechos de los titulares se remuneren de una forma justa. Este es un tema que le planteé directamente a la Comisión el pasado octubre. En su respuesta, observo que la Comisión ya ha lanzado una consulta pública y ya ha celebrado audiencias para intercambiar opiniones con las partes implicadas. Acojo con satisfacción estos pasos positivos y, si se adopta la legislación de la Unión Europea sobre derechos de autor, debe haber un aumento de la relación con las partes implicadas para que el cambio refleje sus intereses mientras que a la vez, se facilite una economía basada en el conocimiento."@es21
"Austatud juhataja! Tervitan väga õiguskomisjoni selle eest, et kõne all olev tähtis küsimus õigeaegselt komisjonile esitati! Raamatute digiteerimise projekt avaldab mõju mitmetele Euroopa ja liikmesriikide poliitikavaldkondadele, nagu näiteks autoriõigus, konkurents, raamatukogude digiteerimine ja kultuur, mistõttu see nõuab nii arutlemist kui ka kaalukat järelemõtlemist. Raamatute digiteerimisel on palju selgeid eeliseid nii kultuurilisest kui ka majanduslikust seisukohast. Sellega saab digitaalne põlvkond parema juurdepääsu kirjandusele ja haridusele. Raamatute digiteerimine aitab kaasa teadmiste ja kultuuri levimisele. Õpilased, akadeemikud ja ülikoolid saavad omakorda juurdepääsu teabele ja uurimistöödele. Kui Euroopa tahab olla eduka teadmistepõhise majanduse alal eesrinnas, peame liikuma edasi uute tehnoloogiatega ja teadmiste võidujooksus ees püsima. Minu enda liikmesriik Iirimaa oli tuntud pühakute ja haritlaste saarena, kus on pikaajaline kirjandusteoste loomise traditsioon ning seega on lugemise ja kirjanduse edendamine ning julgustamine alati teretulnud. Kahjuks tuleb tunnistada, et suurem osa pühakutest on läinud. Kuid digiteerimise projekt ei tohi jätkuda kirjandusliku loomeprotsessi kulul ja see ei tohi avaldada negatiivset mõju paljude sidusgruppide elatisele. Oluline on rõhutada, et digiteerimine on vastuvõetav ainult siis, kui sealjuures on esindatud ja kaitstud sidusgruppide, sealhulgas autorite, kirjastajate, joonistajate, graafiliste kujundajate ja kirjanduse tõlkijate õigused. Arvestades potentsiaalse ohuga, mida digiteerimine trükitud raamatute turule avaldab, on oluline tagada õiguste omajate õiglane kompenseerimine. Selle probleemi esitasin möödunud oktoobril otse komisjonile. Vastuses panen tähele, et komisjon algatas juba avaliku konsultatsiooni ja korraldas ärakuulamisi, et vahetada sidusgruppidega seisukohti. Tervitan väga neid positiivseid samme ja kui tahame võtta kasutusele Euroopa Liidu autoriõigusi käsitlevad õigusaktid, tuleb pidada põhjalik arutlus sidusgruppidega kandmaks hoolt selle eest, et muutused kajastaksid nende huvisid ning toetaksid samas ka teadmistepõhist majandust."@et5
"Arvoisa puhemies, oikeudellisten asioiden valiokunta on aivan oikeassa esittäessään tämän ajankohtaisen kysymyksen komissiolle. Kirjojen digitalisointihanke vaikuttaa useisiin EU:n ja jäsenvaltioiden politiikan aloihin, kuten tekijänoikeuksiin, kilpailuun, kirjastojen digitalisointiin ja kulttuuriin, ja siten se edellyttää sekä keskustelua että maltillista harkintaa. Kirjojen digitalisointi tuo mukanaan monia selviä hyötyjä niin kulttuurin kuin taloudenkin kannalta katsottuna. Se saattaa kirjallisuuden ja oppimisen helpommin digitaalisukupolven ulottuville. Se edistää tiedon ja kulttuurin levittämistä. Se tarjoaa opiskelijoille, tutkijoille ja yliopistoille paremmat mahdollisuudet etsiä tietoa ja tehdä tutkimusta. Jotta Eurooppa voisi kuulua menestyvien tietoon perustuvien talouksien eturintamaan, meidän on otettava uudet tekniikat käyttöömme ja pysyteltävä tiedon kilpajuoksun kärjessä. Oma jäsenvaltioni Irlanti tunnettiin ennen pyhimysten ja oppineiden saarena, ja sillä on kunniakkaat perinteet kirjallisuuden luomisen alalla. Lukemisen ja kirjallisuuden tukeminen ja edistäminen on aina tervetullutta. Valitettavasti täytyy sanoa, että suurin osa pyhimyksistä on jo poissa. Digitalisointi ei saa vaarantaa luovaa työtä, josta kirjallisuus kumpuaa, eikä vaikuttaa kielteisesti eri sidosryhmien elinkeinon harjoittamiseen. On tärkeää korostaa, että digitalisointi voidaan hyväksyä vain, jos sidosryhmien, kuten kirjoittajien, kustantajien, kuvittajien, graafisten suunnittelijoiden ja kääntäjien, oikeuksia edustetaan ja suojellaan. Ottaen huomioon, että digitalisointi saattaa uhata painetun kirjallisuuden markkinoita, on tärkeää varmistaa, että oikeuksien haltijat saavat kohtuullisen korvauksen. Otin tämän seikan puheeksi komission kanssa viime lokakuussa. Komissio kertoi vastauksessaan käynnistäneensä jo julkisen kuulemisen ja kuulleensa sidosryhmiä keskustellakseen näiden kanssa. Nämä toimet ovat askel oikeaan suuntaan. Jos Euroopan unionin tekijänoikeuslainsäädäntöä täytyy tarkistaa, sidosryhmien kanssa on tehtävä vielä tiiviimpää yhteistyötä, jotta tarkistettu lainsäädäntö tukee niiden etuja ja samalla edistää tietoon perustuvaa taloutta."@fi7
"Madame la Présidente, je me réjouis que la commission des affaires juridiques ait posé à la Commission cette question d’une grande actualité. Le projet de numérisation des livres a un impact sur plusieurs domaines politiques qui concernent l’Europe et les États membres, comme par exemple les droits d’auteur, la concurrence, la numérisation des bibliothèques, la culture. À ce titre, il doit faire l’objet d’un débat et d’une réflexion posée. La numérisation des livres présente de nombreux avantages clairs, tant du point de vue culturel qu’économique. Elle rendra la littérature et l’érudition plus accessibles pour la génération numérique. Elle contribuera à diffuser la connaissance et la culture. Elle donnera aux étudiants, aux chercheurs et aux universités un meilleur accès aux informations et à la recherche. Si nous voulons que l’Europe soit dans le peloton de tête des économies de la connaissance, nous devons adopter les nouvelles technologies et rester en tête de la course à la connaissance. Mon propre État membre, l’Irlande, était autrefois connu comme l’île des saints et des érudits, avec une grande tradition de production littéraire, et l’encouragement et la promotion de la lecture et de la littérature sont toujours les bienvenus. Malheureusement, je dois dire que la plupart des saints ont disparu. Mais la numérisation ne doit pas se faire aux dépens du processus créatif qui sous-tend la production littéraire. Elle ne doit pas priver de leur gagne-pain les nombreuses parties intéressées. Il est important de souligner que la numérisation n’est acceptable que si les droits de toutes les parties prenantes, et notamment des auteurs, des éditeurs, des illustrateurs, des concepteurs graphiques et des traducteurs littéraires sont pris en compte et protégés. Étant donné la menace potentielle que la numérisation représente pour le marché du livre, il faut absolument veiller à ce que les titulaires des droits soient correctement rémunérés. J’ai soulevé cette question directement auprès de la Commission en octobre dernier. Dans sa réponse, la Commission indique qu’elle a déjà lancé une consultation publique et qu’elle a organisé des auditions pour permettre un échange de vues avec les parties prenantes. Je salue ces initiatives positives. Si une modification de la législation européenne en matière de droits d’auteur s’avère nécessaire, nous devons impliquer davantage toutes les parties prenantes de façon à ce que les changements apportés reflètent leurs intérêts tout en facilitant la mise en place d’une économie de la connaissance."@fr8
"Elnök asszony, üdvözlöm a Jogi Bizottság intézkedését, mellyel feltette ezt az időszerű kérdést a Bizottságnak. A könyvek digitalizálását végző projekt számos európai és tagállami irányelvet érint, például a szerzői jogokat, a versenyt, a könyvtárak digitalizálását és a kultúrát, ezért meg kell vitatnunk és alaposan át kell gondolnunk. A könyvek digitalizálása számos egyértelmű előnnyel jár mind kulturális, mind gazdasági értelemben. Az irodalmat és a tanulást elérhetőbbé teszi a digitális generáció számára. A diákoknak, tudósoknak és egyetemeknek nagyobb hozzáférést biztosít az információkhoz és a kutatáshoz. Ahhoz, hogy Európa a sikeres tudásalapú gazdaság éllovasa maradhasson, lépést kell tartanunk az új technológiákkal, és élen kell járnunk a tudásért folytatott versenyben is. Az én tagállamom, Írország, a szentek és a tudósok országaként volt ismert, ahol nagy hagyományai vannak az irodalomnak; márpedig az olvasás és az irodalom ösztönzése és előmozdítása mindig üdvözlendő. Sajnos azt kell mondanom, hogy a szentek többsége már nem él. A digitalizáló projektnek azonban nem szabad az irodalmat megalkotó kreatív folyamat rovására előrehaladnia, és a számos érintett megélhetését nem szabad hátrányosan befolyásolnia. Hangsúlyoznunk kell, hogy a digitalizálást csak akkor szabad elfogadnunk, ha az érintettek, köztük szerzők, kiadók, rajzolók, grafikus tervezők és műfordítók jogait megfelelően képviseljük és védjük. Tekintettel arra, hogy a digitalizálás milyen fenyegetéseket jelenthet a nyomtatott könyvek piacára, biztosítanunk kell azt, hogy a tulajdonosok jogait megfelelően honorálják, és ez az a kérdés, amelyet közvetlenül is felvetettem a Bizottságnak tavaly októberben. Tudom, hogy erre válaszul a Bizottság már elindított egy nyilvános konzultációt, és meghallgatásokat is tartott azzal a céllal, hogy eszmét cseréljen az érintettekkel. Üdvözlöm ezeket a pozitív lépéseket, és ha majd módosítjuk az Európai Unió szerzői jogi törvényeit, jobban be kell vonnunk az érintetteket, hogy a változtatás tükrözze az érdekeiket, miközben lehetővé teszi a tudásalapú gazdaság létrejöttét is."@hu11
"Signora Presidente, accolgo con favore la tempestività della commissione giuridica nel porre quesiti alla Commissione. Il progetto di digitalizzazione del patrimonio librario ha un impatto, sia a livello europeo sia nazionale, su numerosi ambiti, quali il diritto d’autore, la concorrenza, la digitalizzazione libraria e la cultura, e richiede dunque una discussione e una serie di considerazioni equilibrate. La digitalizzazione dei libri potrebbe determinare evidenti vantaggi sia in termini culturali che economici, renderà la letteratura e l’apprendimento più accessibili per la generazione digitale, contribuirà alla diffusione della conoscenza e della cultura, darà agli studenti, agli accademici e alle università un maggiore accesso alle informazioni e alla ricerca. Affinché l’Europa sia a capo di un’economia di successo basata sulla conoscenza, dobbiamo progredire con le nuove tecnologie e tenere il passo nella corsa alla conoscenza. Il mio Stato membro, l’Irlanda, era conosciuto come l’isola dei santi e degli studiosi, con una lunga tradizione nel campo della letteratura, e ogni forma di incoraggiamento e promozione della lettura e della letteratura è sempre bene accetta. Sfortunatamente devo ammettere che la maggior parte dei santi è sparita. Il processo di digitalizzazione non deve tuttavia proseguire a spese del processo creativo alla base della letteratura e si deve evitare ogni impatto negativo sui profitti che garantiscono il sostentamento dei molti soggetti interessati. E’ importante sottolineare che la digitalizzazione può essere accettata solo se vengono rappresentati e tutelati i diritti dei soggetti coinvolti, compresi autori, editori, illustratori, grafici e traduttori letterari. Considerando la potenziale minaccia che la digitalizzazione rappresenta per il mercato librario, è essenziale garantire una remunerazione equa ai titolari dei diritti, e questo è un tema che ho presentato direttamente alla Commissione lo scorso ottobre. Apprendo dalla sua risposta che la Commissione ha già lanciato consultazioni pubbliche e ha organizzato audizioni con le parti coinvolte. Accolgo positivamente queste iniziative e, se è necessario adattare la legislazione dell’Unione europea in materia di diritto d’autore, è necessario un maggiore coinvolgimento dei soggetti interessati in modo che le modifiche rispondano ai loro interessi favorendo, parallelamente, un’economia basata sulla conoscenza."@it12
"Ponia pirmininke, sveikinu Teisės reikalų komitetą už laiku pateiktą klausimą Komisijai. Knygų skaitmeninimo projektas turi poveikį kelioms Europos ir valstybių narių politikos sritims, pvz., autorių teisėms, konkurencijai, bibliotekų skaitmeninimui ir kultūrai, ir tai reikalauja diskusijų ir atitinkamo dėmesio. Knygų skaitmeninimas turi daug aiškios naudos kultūrine ir ekonomine prasme. Dėl jo literatūra ir mokymasis taps labiau prieinami skaitmeninei kartai. Jis prisidės prie žinių ir kultūros sklaidos. Jis suteiks studentams, mokslininkams ir universitetams didesnę prieigą prie informacijos ir tyrimų. Tam, kad Europa būtų sėkmingos žinių ekonomikos priešakyje, turime plėtoti naująsias technologijas ir turime likti pirmaujanti žinių rasė. Mano valstybė narė – Airija – buvo žinoma kaip šventųjų ir mokslininkų sala, turinti gilias literatūros tradicijas; o skaitymo ir literatūros skatinimas ir rėmimas visada palankiai vertinamas. Deja, turiu pripažinti, kad dauguma šventųjų išnyko. Tačiau skaitmeninimo projektas neturi vykti už literatūros slypinčio kūrybiškumo sąskaita, o daugumos suinteresuotųjų šalių pragyvenimui neturi būti daromas neigiamas poveikis. Svarbu pažymėti, kad skaitmeninimas turi būti taikomas tik tuomet, kai suinteresuotųjų šalių, įskaitant autorius, leidėjus, iliustruotojus, grafikos dizainerius ir literatūros vertėjus, teisėms atstovaujama ir jos apsaugomos. Atsižvelgiant į galimą skaitmeninimo grėsmę spausdintų knygų rinkai, svarbu užtikrinti, kad už autorių teisių turėtojų teises būtų sąžiningai atlyginta, ir tai yra klausimas, kurį tiesiogiai iškėliau Komisijoje praėjusių metų spalio mėn. Jos atsakyme pastebiu, kad Komisija jau pradėjo viešas konsultacijas ir surengė svarstymus, kad apsikeistų nuomonėmis su suinteresuotosiomis šalimis. Palankiai vertinu šiuos teigiamus veiksmus ir, jeigu Europos Sąjungos autorių teisių teisės aktai bus priimti, turi būti aktyviau bendraujama su suinteresuotosiomis šalimis, kad pokyčiai atspindėtų jų interesus ir tuo pat metu palengvintų žinių ekonomikos kūrimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es atzinīgi vērtēju Juridiskās komitejas rīcību, savlaicīgi izvirzot šo jautājumu Komisijai. Grāmatu digitalizācijas projekts ietekmē vairākas Eiropas un dalībvalstu politikas jomas, piemēram, autortiesības, konkurenci, bibliotēku digitalizāciju un kultūru, un tāpēc attiecībā uz to ir jārīko debates, un tas ir rūpīgi jāizvērtē. Grāmatu digitalizācijai ir vairākas acīmredzamas priekšrocības kultūras un ekonomikas aspektā. Tā padarīs literatūru un mācību procesu pieejamāku „digitālajai paaudzei”. Tā veicinās zināšanu un kultūras izplatību. Tā nodrošinās studentiem, mācībspēkiem un universitātēm labāku pieeju informācijai un pētniecībai. Lai Eiropa atrastos veiksmīgas uz zināšanām balstītas ekonomikas priekšgalā, mums ir jāvirzās uz priekšu jauno tehnoloģiju jomā un jāpaliek skrējiena pēc zināšanām priekšējās rindās. Manis pārstāvētā dalībvalsts Īrija bija zināma kā svēto un zinātnieku sala ar lieliskām tradīcijām literāro darbu radīšanā; un lasīšanas un literatūras veicināšana un popularizēšana vienmēr tiek vērtēta atzinīgi. Diemžēl man jāsaka, ka lielākās daļas svēto vairs nav. Taču digitalizācijas projektu nedrīkst īstenot uz literārā radošā procesa rēķina, un tas nedrīkst negatīvi ietekmēt daudzo ieinteresēto personu iztikas līdzekļus. Ir būtiski uzsvērt, ka digitalizāciju var atbalstīt tikai tad, ja ir pārstāvētas un aizsargātas ieinteresēto personu, tostarp autoru, izdevēju, ilustratoru, grafikas dizaineru un literatūras tulkotāju, intereses. Ņemot vērā digitalizācijas radīto iespējamo apdraudējumu drukāto grāmatu tirgum, ir būtiski nodrošināt, lai autortiesību turētāji saņemtu pienācīgu atlīdzību, un šai sakarībā pagājušajā oktobrī es uzdevu tiešu jautājumu Komisijai. No tās sniegtās atbildes es uzzināju, ka Komisija jau ir sākusi sabiedrisko apspriešanu un organizējusi uzklausīšanas, lai apmainītos viedokļiem ar ieinteresētajām personām. Es atzinīgi vērtēju šos pozitīvos pasākumus, un, ja Eiropas Savienības autortiesību akti ir jāpielāgo, ieinteresētās personas ir jāiesaista lielākā mērā, lai izmaiņas atspoguļotu viņu intereses, tajā pašā laikā veicinot uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību."@lv13
"Madam President, I welcome the action of the Committee on Legal Affairs in putting this timely question to the Commission. The book digitalisation project impacts on several European and Member State policy areas, such as copyright, competition, library digitalisation and culture, and as such requires both debate and measured consideration. The digitalisation of books has many clear benefits in both cultural and economic terms. It will make literature and learning more accessible to the digital generation. It will contribute to the dissemination of knowledge and culture. It will give students, academics and universities increased access to information and research. For Europe to be at the forefront of a successful knowledge-based economy, we must move forward with new technologies and stay ahead in the knowledge race. My own Member State, Ireland, was known as the island of saints and scholars, with a great tradition for producing literature; and the encouragement and promotion of reading and literature is always welcome. Unfortunately I have to say that most of the saints are gone. However, the digitalisation project must not proceed at the expense of the creative process behind literature and the livelihood of the many stakeholders must not be negatively impacted upon. It is important to stress that digitalisation must only be accepted when the rights of the stakeholders, including authors, publishers, illustrators, graphic designers and literary translators, are represented and protected. Given the potential threat of digitalisation to the print book market, it is essential to ensure that the rights of holders are fairly remunerated, and this is an issue that I raised directly with the Commission last October. In their response I note that the Commission has already launched a public consultation and has held hearings to exchange views with stakeholders. I welcome these positive steps and, if the European Union copyright legislation is to be adapted, there must be an increased engagement with stakeholders so that the change reflects their interests, while at the same time facilitating a knowledge-based economy."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben blij dat de Commissie juridische zaken deze vraag, die precies op het juiste moment komt, aan de Commissie heeft gesteld. Het boekdigitaliseringsproject heeft in Europa en in de lidstaten invloed op verschillende beleidsterreinen zoals auteursrecht, mededinging, digitalisering van bibliotheken, en cultuur, en dit vraagt als zodanig om zowel debat als zorgvuldige overdenking. De digitalisering van boeken heeft veel duidelijke voordelen zowel op cultureel als economisch vlak. Literatuur en onderwijs worden voor de digitale generatie beter toegankelijk. Deze digitalisering draagt bij aan de verspreiding van kennis en cultuur. Studenten, academici en universiteiten krijgen meer toegang tot informatie en onderzoek. Als Europa voorop wil lopen bij een succesvolle, op kennis gebaseerde economie, moeten we voortgang boeken met nieuwe technologieën en voorop blijven in de kennisrace. Mijn eigen lidstaat, Ierland, stond bekend als het eiland van heiligen en geleerden, met een grote traditie in het voortbrengen van literatuur; en het aanmoedigen en bevorderen van lezen en literatuur is altijd welkom. Helaas moet ik zeggen dat de meeste heiligen vertrokken zijn. Maar het digitaliseringsproject mag niet ten koste gaan van het creatieve proces achter literatuur en de bestaansmiddelen van de vele belanghebbenden mogen er niet negatief door worden beïnvloed. Het is belangrijk om te benadrukken dat digitalisering slechts aanvaardbaar is als de rechten van belanghebbenden onder wie auteurs, uitgevers, illustratoren, grafisch ontwerpers en literair vertalers worden vertegenwoordigd en beschermd. Gelet op de mogelijke dreiging van digitalisering op de markt van gedrukte boeken is het cruciaal ervoor te zorgen dat de rechten van belanghebbenden op billijke wijze worden gecompenseerd, en dit is een kwestie die ik afgelopen oktober direct bij de Commissie aan de orde heb gesteld. Uit het antwoord van de Commissie maak ik op dat zij al een openbare raadplegingsprocedure is gestart en hoorzittingen heeft gehouden om ideeën met belanghebbenden uit te wisselen. Ik ben blij met deze positieve stappen en, als de wetgeving van de Europese Unie inzake auteursrechten dient te worden aangepast, moeten belanghebbenden daar sterker bij worden betrokken, opdat de wijziging in overeenstemming is met hun belangen, terwijl tegelijkertijd een op kennis gebaseerde economie wordt bevorderd."@nl3
"Pani przewodnicząca! Z zadowoleniem przyjmuję działanie Komisji Prawnej poprzez przedłożenie Komisji tego jakże aktualnego pytania. Projekt digitalizacji książek ma wpływ na kilka obszarów polityki europejskiej oraz polityki państw członkowskich, takich jak prawa autorskie, konkurencja, digitalizacja bibliotek i kultury, a jako taki wymaga zarówno debaty, jak też chłodnego rozważenia. Z digitalizacją książek wiąże się wiele wyraźnych korzyści – zarówno kulturalnych, jak i gospodarczych. Sprawi ona, że literatura i nauka staną się łatwiej dostępne dla pokolenia cyfrowego. Przyczyni się ona do rozpowszechnienia wiedzy i kultury. Dzięki niej studenci, pracownicy uczelni i uniwersytetów będą mieć szerszy dostęp do informacji i badań. Aby Europa była liderem skutecznej gospodarki opartej na wiedzy, musimy rozwijać i przyjmować nowe technologie i cały czas być na czele naukowego wyścigu. Moje własne państwo członkowskie, Irlandia, znane było jako wyspa świętych i uczonych, ze wspaniałymi tradycjami twórczości literackiej; zachęcanie do czytania i propagowanie literatury jest zawsze mile widziane. Niestety muszę powiedzieć, że większość świętych już przeszła do historii. Projekt digitalizacji nie może jednak postępować kosztem procesu twórczego, na którym opiera się literatura i nie może mieć negatywnego wpływu na źródła utrzymania wielu zainteresowanych podmiotów. Należy podkreślić, że digitalizacja może być dopuszczalna tylko wtedy, gdy prawa zainteresowanych stron, w tym autorów, wydawców, ilustratorów, autorów projektów graficznych i tłumaczy literatury, są reprezentowane i chronione. Z uwagi na potencjalne zagrożenie ze strony digitalizacji dla rynku książek drukowanych, ważne jest zapewnienie, aby korzystanie z praw ich właścicieli było uczciwie wynagradzane – a jest to kwestia, którą poruszyłem w październiku bezpośrednio w korespondencji z Komisją. Z odpowiedzi wynika, że Komisja już uruchomiła proces konsultacji publicznej i prowadziła debaty publiczne w celu dokonania wymiany poglądów z zainteresowanymi podmiotami. Z zadowoleniem przyjmuję te pozytywne kroki; jeżeli unijne prawodawstwo z zakresu praw autorskich ma zostać dostosowane, to konieczne są intensywniejsze kontakty z zainteresowanymi podmiotami tak, aby zmiany uwzględniały ich interesy, a jednocześnie przyczyniały się do budowy i lepszego funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy."@pl16
"Senhora Presidente, congratulo-me com a iniciativa da Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao colocar esta questão tão oportuna à Comissão. O projecto de digitalização de livros tem impacto sobre diversos domínios políticos europeus e dos Estados-Membros, tais como os direitos de autor, a concorrência, a digitalização das bibliotecas e a cultura e, como tal, necessita de ser debatido e analisado com ponderação. A digitalização de livros trará benefícios óbvios quer em termos culturais, quer económicos. Irá possibilitar à geração digital um acesso mais alargado à literatura e à aprendizagem. Irá contribuir para a difusão do conhecimento e da cultura. Irá proporcionar aos estudantes, aos docentes universitários e às universidades um acesso crescente à informação e à investigação. Para que a Europa se posicione na vanguarda de uma economia de sucesso baseada no conhecimento, terá de avançar com as novas tecnologias e manter-se à frente na corrida do conhecimento. O meu próprio Estado-Membro, a Irlanda, era conhecido como a ilha dos santos e dos sábios, detentor de uma grande tradição a nível da produção literária; e o facto de se encorajar e promover o gosto pela leitura e pela literatura é sempre bem-vindo. Infelizmente, devo dizer que a maior parte dos santos se foi. Contudo, o projecto de digitalização não deve avançar à custa do processo criativo inerente à literatura, nem tão-pouco afectar negativamente os meios de subsistência das muitas partes interessadas. É importante sublinhar que a digitalização só deverá ser aceite quando os direitos destas partes – entre as quais autores, editores, ilustradores gráficos e tradutores literários – estiverem representados e protegidos. Face à potencial ameaça que a digitalização representa para o mercado do livro impresso, torna-se essencial assegurar que os titulares de direitos sejam justamente remunerados. Trata-se de um questão que coloquei directamente à Comissão no passado mês de Outubro. Através da resposta que me foi dada, pude notar que a Comissão já lançou uma consulta pública, tendo também realizado audições para troca de pontos de vista com as partes interessadas. Acolho com satisfação estes passos positivos; e, caso a legislação da União Europeia sobre os direitos de autor venha a ser adaptada, deverá existir um compromisso crescente com as partes interessadas, de modo a que essa alteração reflicta os seus interesses, embora facilitando em simultâneo uma economia baseada no conhecimento."@pt17
"Dnă preşedintă, salut acţiunea Comisiei pentru afaceri juridice de a adresa Comisiei această întrebare în timp util. Proiectul de transpunere în format digital a cărţilor are impact asupra mai multor domenii politice europene şi ale statelor membre, cum ar fi drepturile de autor, competiţia, digitalizarea bibliotecilor şi cultura, şi, de aceea, trebuie să fie dezbătut şi necesită o atenţie echilibrată. Digitalizarea cărţilor are multe avantaje evidente, atât la nivel cultural, cât şi la nivel economic. Prin ea, literatura şi învăţătura vor deveni mai accesibile pentru generaţia digitală. Va contribui la diseminarea cunoştinţelor şi a culturii. Le va permite studenţilor, academicienilor şi universităţilor accesul la informaţie şi la cercetare. Pentru ca Europa să se afle în fruntea unei economii de succes, bazată pe cunoaştere, trebuie să progresăm prin tehnologii noi şi să rămânem în faţă în cursa pentru cunoaştere. Propriul meu stat membru, Irlanda, era cunoscut ca insula sfinţilor şi a cărturarilor, cu o mare tradiţie în domeniul creaţiei literare; iar încurajarea şi promovarea cititului şi a literaturii sunt mereu binevenite. Din păcate, trebuie să spun că toţi sfinţii s-au dus. Totuşi, proiectul de digitalizare nu trebuie să se desfăşoare în detrimentul procesului creativ din spatele literaturii, iar nivelul de trai al numeroaselor părţi interesate nu trebuie să fie influenţat în mod negativ. Este important să subliniem faptul că digitalizarea trebuie acceptată numai dacă drepturile părţilor interesate, printre care se numără autori, editori, ilustratori, graficieni şi traducători literari, sunt reprezentate şi protejate. Având în vedere potenţialul pericol al digitalizării pentru piaţa cărţilor tipărite, este esenţial să garantăm remunerarea echitabilă a drepturilor deţinătorilor, iar acesta este un subiect pe care l-am deschis direct cu Comisia în luna octombrie a anului trecut. Din răspunsul Comisiei observ că aceasta a lansat deja o consultare publică şi a organizat audieri în vederea unui schimb de opinii cu părţile interesate. Salut aceşti paşi pozitivi şi, în cazul în care legislaţia Uniunii Europene privind drepturile de autor va fi adaptată, trebuie să existe o cooperare puternică cu părţile interesate, astfel încât modificările să le reprezinte interesele, facilitând, în acelaşi timp, o economie bazată pe cunoaştere."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vítam krok Výboru pre právne veci, ktorý predložil Komisii túto aktuálnu otázku. Projekt digitalizácie kníh ovplyvňuje oblasti politiky niekoľkých európskych a členských štátov, ako napríklad autorské právo, hospodársku súťaž, digitalizáciu knižníc a kultúru, a ako taký si vyžaduje rozpravu aj primerané zváženie. Digitalizácia kníh má z kultúrneho aj hospodárskeho hľadiska mnohé zrejmé výhody. Literatúru a učenie vo väčšej miere sprístupní digitálnej generácii. Prispeje k rozširovaniu vedomostí a kultúry. Študentom, pedagógom a univerzitám poskytne lepší prístup k informáciám a výskumu. Ak sa má Európa dostať na čelo úspešnou znalostnou ekonomikou, musíme napredovať v nových technológiách a udržať si náskok vo vedomostných pretekoch. Môj vlastný členský štát, Írsko, bolo známe ako ostrov svätcov a učencov s veľkou tradíciou v literárnej tvorbe a vždy vítame povzbudzovanie a podporu čítania a literatúry. Bohužiaľ, musím povedať, že väčšina svätcov je preč. Projekt digitalizácie však nesmie napredovať na úkor tvorivého procesu v literatúre a nesmie negatívne ovplyvniť existenciu zainteresovaných strán. Je dôležité zdôrazniť, že digitalizáciu možno prijať, len ak budú zastúpené a chránené práva zúčastnených strán vrátane autorov, vydavateľov, ilustrátorov, grafikov a prekladateľov umeleckej literatúry. Vzhľadom na možné ohrozenie trhu s tlačenými knihami digitalizáciou je nevyhnutné zaistiť, aby boli práva držiteľov spravodlivo odmenené, a to je otázka, ktorú som v októbri minulého roku predložil priamo Komisii. Všimol som si, že Komisia už zareagovala začatím verejnej konzultácie a usporiadala vypočutia na výmenu názorov zúčastnených strán. Vítam tieto pozitívne kroky, a ak sa majú prijať právne predpisy na ochranu autorských práv v Európskej únii, musí to byť v užšej spolupráci so zúčastnenými stranami, aby táto zmena odrážala ich záujmy a súčasne pomáhala znalostnej ekonomike."@sk19
"Gospa predsednica, pozdravljam ukrep Odbora za pravne zadeve, ko je to pravočasno vprašanje predložil Komisiji. Projekt digitalizacije knjig vpliva na več političnih področij Evrope in držav članic, kot so avtorske pravice, konkurenca, digitalizacija knjižnic in kultura, in kot takšen zahteva razpravo in tudi pretehtano obravnavo. Digitalizacija knjig ima mnogo jasnih koristi v kulturnem in tudi gospodarskem smislu. Literatura in učenje bosta bolj dostopna za digitalno generacijo. Prispevala bo k širjenju znanja in kulture. Študentom, akademikom in univerzam bo omogočila večji dostop do informacij in raziskav. Da bi bila Evropa v ospredju uspešnega gospodarstva, ki temelji na znanju, se moramo pomakniti naprej z novimi tehnologijami in ostati v ospredju te tekme znanja. Naša država članica, Irska, je bila znana kot otok svetnikov in učenjakov s pomembno tradicijo ustvarjanja literature; in spodbujanje in podpiranje branja in literature je vedno dobrodošlo. Žal moram reči, da večine svetnikov ni več. Vendar pa se projekt digitalizacije ne sme nadaljevati na račun ustvarjalnega procesa za literaturo in to ne sme negativno vplivati na preživetje mnogih zainteresiranih strani. Pomembno je poudariti, da je treba digitalizacijo sprejeti le, če bodo zastopane in zaščitene pravice zainteresiranih strani, med njimi avtorjev, založnikov, ilustratorjev, grafičnih oblikovalcev in literarnih prevajalcev. Glede na morebitno grožnjo digitalizacije za trg tiskanih knjig je nujno, da zagotovimo, da bodo pošteno poplačane pravice lastnikov, in to je vprašanje, ki sem ga lani oktobra postavil neposredno Komisiji. V njihovem odgovoru ugotavljam, da je Komisija že začela z javnim posvetovanjem in da je izvajala obravnave za izmenjavo stališč z zainteresiranimi stranmi. Pozdravljam pozitivne korake in, če bo sprejeta zakonodaja Evropske unije o avtorskih pravicah, je potrebno okrepljeno sodelovanje z zainterasiranimi stranmi, da bodo spremembe odražale njihove interese hkrati pa bodo pospešile gospodarstvo, ki temelji na znanju."@sl20
"Fru talman! Jag välkomnar att utskottet för rättsliga frågor har lagt fram denna lägliga fråga till kommissionen. Projektet att digitalisera böcker inverkar på flera politikområden i EU och medlemsstaterna, som t.ex. upphovsrätt, konkurrens, digitalisering av bibliotek och kultur, och som sådant kräver det såväl debatt som noggrann behandling. Digitaliseringen av böcker har många tydliga fördelar både kulturellt och ekonomiskt sett. Det kommer att göra litteraturen och lärandet mer tillgängligt för den digitala generationen. Det kommer att bidra till spridningen av kunskap och kultur. Det kommer att ge studenter, akademiker och universitet ökad tillgång till information och forskning. För att EU ska kunna gå i täten för en framgångsrik kunskapsbaserad ekonomi måste vi främja ny teknik och hålla oss i framkanten i konkurrensen om kunskaper. Mitt eget hemland, Irland, var tidigare känt som helgonens och de lärdas ö, med en lång tradition av att producera litteratur, och uppmuntran till och främjandet av läsande och litteratur är alltid välkommet. Tyvärr måste jag tillstå att merparten av helgonen är borta. Digitaliseringsprojektet får emellertid inte fortskrida på bekostnad av litteraturens kreativa process och det får inte heller inverka negativt på uppehället för de åtskilliga berörda parterna. Det är viktigt att betona att digitaliseringen bara får godtas när rättigheterna hos de berörda parterna, däribland upphovsmän, utgivare, illustratörer, grafiska designer och litterära översättare, företräds och skyddas. Med anledning av digitaliseringens potentiella hot mot marknaden för tryckta böcker är det viktigt att se till att parternas rättigheter tillgodoses ordentligt, och detta är en fråga som jag tog upp direkt med kommissionen i oktober i fjol. I deras svar noterar jag att kommissionen redan har inlett ett offentligt samråd och hållit utfrågningar för att diskutera med de berörda parterna. Jag välkomnar dessa positiva åtgärder, och om EU:s upphovsrättsliga lagstiftning ska antas krävs ett ökat engagemang för de berörda parterna så att förändringen återspeglar deras intressen, samtidigt som den främjar en kunskapsbaserad ekonomi."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph