Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-26-Speech-4-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091126.3.4-017"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, namens de Partij voor de Vrijheid wil ik de president van de Rekenkamer danken voor het verslag van de Rekenkamer over 2008. Dankzij dat jaarverslag weten we namelijk dat van het Cohesiefonds over 2008 zo'n 11 procent nooit had mogen worden uitgegeven. Vier miljard die in de doofpot is verdwenen. De Raad, de Commissie en trouwens ook dit Parlement, op een paar uitzonderingen na, blijven angstvallig stil. Mijn partij vindt dat onverkwikkelijk. Graag zou ik van de Commissie willen horen wat zij van plan is hieraan te doen. Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat die vier miljard terugkomt? Is de Commissie bijvoorbeeld bereid om de landen die dat geld nooit hadden mogen uitgeven, te verzoeken om het geld terug te storten? En zo nee, waarom niet? Tevens zou ik graag van de Europese Rekenkamer willen weten of die instelling ook onderzoek doet naar alle declaraties door leden van de Europese Commissie, dit met het oog op transparantie van de uitgaven van de Commissie. Zo ja, kan de Rekenkamer die declaraties aan het Parlement zenden? En zo nee, waarom niet? Graag een reactie van de Europese Rekenkamer."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jménem Nizozemské strany svobody bych rád poděkoval předsedovi Účetního dvora za výroční zprávu tohoto orgánu za 2008. Ostatně byla to tato zpráva, která nás informovala, že přibližně 11 % prostředků fondu soudržnosti v roce 2008 nemělo být nikdy vyplaceno. To představuje 4 miliardy EUR, které byly zameteny pod koberec. Rada, Komise – až na několik výjimek – i tento Parlament se snaží o všem zachovat mlčení. Moje strana to považuje za nečestné. Rád bych věděl, jak se hodlá Komise v této věci zachovat. Jak zajistí, aby byly tyto 4 miliardy EUR vráceny? Je například připravena požádat země, které tyto prostředky nikdy neměly utratit, aby je vrátily zpět? Pokud ne, proč? Rád bych rovněž slyšel od Evropského účetního dvora, zda v zájmu transparentnosti výdajů Komise Účetní dvůr rovněž zkoumá prohlášení jednotlivých členů Evropské komise. Pokud ano, může Účetní dvůr zaslat tato prohlášení Parlamentu, a pokud ne, proč ne? Rád bych slyšel odpověď Evropského účetního dvora na tuto otázku."@cs1
"Hr. formand! På vegne af det nederlandske frihedsparti vil jeg gerne takke formanden for Revisionsretten for deres årsberetning for 2008. Når alt kommer til alt, har denne beretning gjort os opmærksom på, at ca. 11 % af Samhørighedsfondens midler for 2008 aldrig skulle have været brugt. Dette svarer til 4 mia. EUR, som er blevet fejet ind under gulvtæppet. Rådet, Kommissionen og for den sags skyld – med nogle enkelte undtagelser – også Parlamentet er opsat på at tie stille. Mit parti synes virkelig, at de skraber bunden. Jeg vil gerne høre, hvad Kommissionen har til hensigt at gøre ved dette. Hvordan vil den sikre, at disse 4 mia. EUR bliver tilbagebetalt? Er den f.eks. parat til at bede de lande, der aldrig skulle have brugt pengene, om at tilbagebetale dem? I benægtende fald, hvorfor ikke? Jeg vil også gerne høre fra Revisionsretten, om Retten til gavn for gennemsigtigheden i Kommissionens udgifter også undersøger alle de erklæringer, som Kommissionsmedlemmerne har udstedt. I bekræftende fald vil Retten så fremsende disse erklæringer til Parlamentet, og i benægtende fald, hvorfor ikke? Jeg vil gerne høre Revisionsrettens svar på dette."@da2
"Herr Präsident! Im Namen der niederländischen Partei für die Freiheit möchte ich dem Präsidenten des Rechnungshofs für den Jahresbericht der Institution für 2008 danken. Dieser Bericht hat uns nunmehr bewusst gemacht, dass circa 11 % des Kohäsionsfonds für 2008 nie hätten ausgezahlt werden dürfen. Das sind 4 Mrd. EUR, die sozusagen unter den Teppich gekehrt wurden. Der Rat, die Kommission und - von ein paar Ausnahmen abgesehen - auch dieses Parlament sind bestrebt, in dieser Angelegenheit Stillschweigen zu bewahren. Meine Partei hält das für schäbig. Ich möchte gern wissen, was die Kommission in diesem Punkt zu tun gedenkt. Wie wird sie sicherstellen, dass diese 4 Mrd. EUR zurückgezahlt werden? Beabsichtigt sie beispielweise, von den Ländern, die dieses Geld niemals hätten ausgeben dürfen, eine Rückerstattung zu verlangen? Wenn nein, warum nicht? Auch würde ich gern vom Europäischen Rechnungshof erfahren, ob er im Interesse der Transparenz der Kommissionsausgaben auch alle Erklärungen der Mitglieder der Europäischen Kommission prüft. Wenn dem so ist, kann der Hof diese Erklärungen dann an das Parlament übermitteln, und wenn nicht, warum nicht? Auf diese Fragen möchte eine Antwort vom Europäischen Rechnungshof hören."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματος του ολλανδικού Κόμματος της Ελευθερίας τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ετήσια έκθεση του θεσμικού οργάνου για το 2008. Εξάλλου, χάρη στην εν λόγω έκθεση λάβαμε γνώση ότι περίπου 11% του Ταμείου Συνοχής για το 2008 ουδόλως έπρεπε να έχει δαπανηθεί. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία συγκαλύφθηκαν κακήν κακώς. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή, καθώς και –με μερικές εξαιρέσεις– το παρόν Κοινοβούλιο προσπαθούν να αποσιωπούν το συγκεκριμένο θέμα. Το κόμμα μου θεωρεί αυτήν τη στάση ποταπή. Θα ήθελα να ακούσω τι προτίθεται να κάνει σχετικά η Επιτροπή. Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει την επιστροφή αυτών των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ; Για παράδειγμα, είναι διατεθειμένη να ζητήσει από τις χώρες που δεν θα έπρεπε να είχαν δαπανήσει ποτέ αυτά τα χρήματα να τα επιστρέψουν; Εάν όχι, για ποιον λόγο; Θα ήθελα επίσης να ακούσω από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εάν, για λόγους διαφάνειας των δαπανών της Επιτροπής, το Συνέδριο εξετάζει και όλες τις δηλώσεις που εκδίδονται από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν ναι, θα μπορούσε το Συνέδριο να διαβιβάσει τις εν λόγω δηλώσεις στο Κοινοβούλιο, και εάν όχι, για ποιον λόγο; Θα επιθυμούσα να ακούσω την απάντηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του ερωτήματος αυτού."@el10
"Mr President, on behalf of the Dutch Party for Freedom, I should like to thank the President of the Court of Auditors for the institution’s 2008 Annual Report. After all, this report has made us aware that approximately 11% of the Cohesion Fund for 2008 should never have been spent. This represents EUR 4 billion that has been swept under the carpet. The Council, the Commission and – with a few exceptions – this Parliament too, for that matter, are anxious to remain silent. My party considers this sordid. I should like to hear what the Commission intends to do about this. How will it make sure that those EUR 4 billion are returned? For example, is it prepared to ask the countries that should never have spent the money to pay it back? If not, why not? I should also like to hear from the European Court of Auditors whether, in the interests of the transparency of the Commission’s expenditure, the Court also examines all the declarations issued by Members of the European Commission. If so, can the Court send those declarations to Parliament, and if not, why not? I should like to hear a response to this from the European Court of Auditors."@en4
"Señor Presidente, en nombre del Partido por la Libertad, me gustaría dar las gracias al Presidente del Tribunal de Cuentas por el informe anual de 2008 de la institución. Después de todo, este informe nos ha hecho darnos cuenta de que aproximadamente el 11 % del Fondo de Cohesión para 2008 nunca debería haberse utilizado. Esto significa que hay 4 000 millones de euros que han sido ocultados. En cuanto a este asunto, el Consejo, la Comisión y (con algunas excepciones) el Parlamento también, están deseosos de permanecer callados. Mi partido considera que esto es vergonzoso. También me gustaría saber qué piensa hacer la Comisión al respecto. ¿Cómo garantizará que esos 4 000 millones de euros serán devueltos? ¿Está preparada, por ejemplo, para pedir a aquellos países que nunca debieron haber utilizado el dinero, que lo devuelvan? De no ser así, ¿puede explicar la Comisión por qué razón? Además, me gustaría oír de boca del Tribunal de Cuentas Europeo si, en interés de la transparencia en el gasto de la Comisión, el Tribunal también examina todas las declaraciones emitidas por los Miembros de la Comisión Europea. Si es así, ¿puede el Tribunal enviar esas declaraciones al Parlamento? Y de no ser así, ¿por qué no? Me gustaría oír una respuesta a este respecto por parte del Tribunal de Cuentas Europeo."@es21
"Austatud juhataja! Soovin tänada Hollandi erakonna Vabaduse partei nimel kontrollikoja presidenti institutsioonide 2008. aasta aastaaruande eest! Tänu sellele aastaaruandele saime teada, et umbes 11% 2008. aasta ühtekuuluvusfondist ei oleks pidanud välja maksma. See tähendab, et 4 miljardit eurot vaikiti lihtsalt maha. Nõukogu, komisjon ja paari erandiga ka parlament tahavad selle teema suhtes igati vaikida. Minu fraktsiooni arvates on see alatu. Sooviksin teada, mida komisjon seoses sellega teha kavatseb. Kuidas kavatseb komisjon need 4 miljardit eurot tagasi saada? Kas komisjon on näiteks valmis nõudma raha tagasi nendele riikidelt, mis raha kulutada poleks tohtinud? Kui ei, siis miks mitte? Soovin kuulda ka Euroopa Kontrollikojalt, kas see kavatseb komisjoni kulude läbipaistvuse mõttes uurida põhjalikult ka kõiki Euroopa Komisjoni liikmete deklaratsioone. Kui jah, siis, kas kontrollikoda võiks saata need deklaratsioonid parlamendile, ja kui ei, siis miks? Soovin nendele küsimustele Euroopa Kontrollikojalt vastust."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan Alankomaiden vapauspuolueen puolesta kiittää tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä tuomioistuimen vuoden 2008 kertomuksesta. Tämän kertomuksen ansiosta me tiedämme nyt, että noin 11:tä prosenttia koheesiorahaston vuoden 2008 varoista ei olisi pitänyt käyttää lainkaan. 4 miljardia euroa on näin ollen kadonnut kuin tuhka tuuleen. Neuvosto, komissio ja – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta – myös Euroopan parlamentti yrittävät lakaista asian maton alle. Puolueeni pitää tällaista halpamaisena. Haluaisin tietää, mitä komissio aikoo tehdä tilanteen korjaamiseksi. Miten komissio aikoo varmistaa, että nämä 4 miljardia euroa palautetaan? Aikooko se esimerkiksi pyytää niitä jäsenvaltioita, joiden ei olisi pitänyt käyttää näitä rahoja, maksamaan ne takaisin? Jos se ei aio, niin miksi ei? Haluaisin myös kuulla Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta, tutkiiko se komission varainhoidon avoimuuden nimissä myös kaikki Euroopan komission jäsenten antamat lausumat. Jos vastaus on myöntävä, voiko tuomioistuin toimittaa nämä lausumat parlamentille, ja jos ei voi, niin miksi ei? Toivon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vastaavan näihin kysymyksiin."@fi7
"Monsieur le Président, au nom du Parti néerlandais de la liberté, je voudrais remercier le président de la Cour des comptes pour le rapport 2008 publié par son institution. Après tout, ce rapport nous a révélé qu’environ 11 % du budget du Fonds de cohésion pour 2008 n’aurait jamais dû être versé. Il s’agit donc de 4 milliards d’euros qui ont tout simplement disparu. Le Conseil, la Commission et, à quelques exceptions près, ce Parlement, prennent bien soin de garder le silence à ce sujet. Mon parti trouve cette pratique scandaleuse. Je voudrais savoir ce que la Commission envisage de faire à ce sujet. Comment fera-t-elle en sorte que ces 4 milliards d’euros soient remboursés? Par exemple, est-elle prête à demander aux pays qui n’auraient jamais dû dépenser cet argent de le rembourser? Dans le cas contraire, pourquoi pas? Dans un souci de transparence des dépenses de la Commission, je voudrais que la Cour des comptes européenne nous dise si elle examine aussi les déclarations publiées par les membres de la Commission européenne. Dans l’affirmative, la Cour peut-elle transmettre ces déclarations au Parlement? Dans le cas contraire, pourquoi pas? J’apprécierais une réponse à ce sujet de la part de la Cour des comptes européenne."@fr8
"Elnök úr, a holland Szabadság Párt nevében szeretnék köszönetet mondani a Számvevőszék elnökének a 2008-as éves jelentés elkészítéséért. Végül is ez a jelentés tudatta velünk, hogy a Kohéziós Alap körülbelül 11%-át nem is kellett volna elkölteni. Ez 4 milliárd EUR-t jelent, amelyet a szőnyeg alá sepertek. E kérdésben a Tanács, a Bizottság és – néhány kivételtől eltekintve – e Parlament is törekszik arra, hogy csendben maradjon. Pártom ezt becstelennek tartja. Szeretném hallani, hogy a Bizottság mit kíván ez ügyben tenni. Hogyan biztosítja ennek a 4 milliárd EUR-nak a visszatérítését? Például szándékában áll-e megkérni azokat az országokat, amelyeknek ezt a pénzt el sem szabadott volna költeniük, hogy fizessék azt vissza? Ha nem, mi ennek az oka? Azt is szeretném hallani az Európai Számvevőszéktől, hogy − a bizottsági kiadások átláthatósága érdekében − a Számvevőszék az Európai Bizottság tagjai által kiállított valamennyi nyilatkozatot is megvizsgálja-e. Ha igen, a Számvevőszék elküldi-e ezeket a nyilatkozatokat a Parlamentnek, és ha nem, miért nem? Erre a kérdésre az Európai Számvevőszéktől szeretnék választ kapni."@hu11
"Signor Presidente, a nome del partito olandese per la libertà, vorrei ringraziare il presidente della Corte dei conti per la relazione annuale sulle istituzioni per il 2008. Dopo tutto, questa relazione ci ha resi consapevoli del fatto che circa l'11 per cento del Fondo di coesione per il 2008, ovvero 4 miliardi di euro, non avrebbe mai dovuto essere speso. Il Consiglio, la Commissione e – con poche eccezioni – anche il Parlamento, del resto, sono ansiosi di rimanere in silenzio. Il mio partito ritiene abbastanza squallida questa situazione. Gradirei sentire cosa intende fare la Commissione in merito. Come intende operare in modo che quei 4 miliardi di euro siano restituiti? Per esempio, è disposta a chiedere ai paesi che non avrebbero mai dovuto spendere i soldi che li restituiscano? E in caso negativo: perché no? Vorrei inoltre sapere dalla Corte dei conti europea se, nell'interesse della trasparenza delle spese della Commissione, prende in esame anche tutte le dichiarazioni rilasciate dai membri della stessa Commissione europea. In tal caso, la Corte può inviare queste dichiarazioni al Parlamento, e in caso contrario: perché no? Mi piacerebbe ricevere una risposta da parte della Corte dei conti europea."@it12
"Pone pirmininke, Nyderlandų laisvės partijos vardu norėčiau padėkoti Audito Rūmų pirmininkui už jų metinę 2008 m. ataskaitą. Galiausiai iš šios ataskaitos sužinome, kad maždaug 11 proc. 2008 m. Sanglaudos fondo niekada neturėjo būti išleista. Tai sudaro 4 mlrd. EUR, kurie buvo sušluoti po kilimu. Taryba, Komisija ir – kai kuriais išimtiniais atvejais – šios kadencijos Parlamentas šiuo klausimu trokšta išlikti tylūs. Mano partijos nuomone, tai yra žema. Norėčiau išgirsti, ką Komisija ketina daryti šiuo klausimu. Kaip ji užtikrins, kad tie 4 mlrd. EUR būtų grąžinti? Pvz., ar ruošiamasi prašyti, kad šalys grąžintų pinigus, kurių jos niekada neturėjo išleisti? Jeigu ne, tai kodėl? Taip pat norėčiau išgirsti iš Europos Audito Rūmų, ar atsižvelgiant į Komisijos išlaidų skaidrumo interesą Audito Rūmai taip pat nagrinėja visus pareiškimus, kuriuos padarė Europos Komisijos nariai. Jeigu taip, ar gali Audito Rūmai nusiųsti šiuos pareiškimus Parlamentui, o jeigu ne, tai kodėl? Atsakymą į šį klausimą norėčiau išgirsti iš Europos Audito Rūmų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Holandes Tautas partijas brīvībai vārdā es vēlos pateikties Revīzijas palātas priekšsēdētājam par iestādes 2008. gada pārskatu. Galu galā šis ziņojums darīja mums zināmu, ka aptuveni 11 % no Kohēzijas fonda 2008. gadā veiktajiem maksājumiem nebija jāizmaksā. Tie ir 4 miljardi eiro, kas paslaucīti zem paklāja. Šai sakarībā Padome, Komisija un ar dažiem izņēmumiem arī šis Parlaments nevēlas klusēt. Manis pārstāvētā partija uzskata, ka tas ir zemiski. Es vēlos dzirdēt, ko Komisija plāno darīt šai sakarībā. Kā tā nodrošinās, ka šie 4 miljardi eiro tiek atmaksāti? Piemēram, vai tā ir gatava pieprasīt valstīm, kurām nevajadzēja izlietot finansējumu, to atmaksāt? Ja nē, kāpēc? Es arī vēlos dzirdēt no Revīzijas palātas, vai Komisijas izdevumu pārredzamības nodrošināšanas nolūkā Revīzijas palāta izskata arī Eiropas Komisijas locekļu sagatavotās deklarācijas? Ja jā, vai Revīzijas palāta var iesniegt šīs deklarācijas Parlamentam, un, ja nē, tad kāpēc? Es vēlos dzirdēt atbildi uz šo jautājumu no Revīzijas palātas."@lv13
"Voorzitter, namens de Partij voor de Vrijheid wil ik de president van de Rekenkamer danken voor het verslag van de Rekenkamer over 2008. Dankzij dat jaarverslag weten we namelijk dat van het Cohesiefonds over 2008 zo'n 11% nooit had mogen worden uitgegeven. Vier miljard die in de doofpot is verdwenen. De Raad, de Commissie en trouwens ook dit Parlement, op een paar uitzonderingen na, blijven angstvallig stil. Mijn partij vindt dat onverkwikkelijk. Graag zou ik van de Commissie willen horen wat zij van plan is hieraan te doen. Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat die vier miljard terugkomt? Is de Commissie bijvoorbeeld bereid om de landen die dat geld nooit hadden mogen uitgeven te verzoeken om het geld terug te storten? En zo nee, waarom niet? Tevens zou ik graag van de Europese Rekenkamer willen weten of die instelling ook onderzoek doet naar alle declaraties door leden van de Europese Commissie, dit met het oog op transparantie van de uitgaven van de Commissie. Zo ja, kan de Rekenkamer die declaraties aan het Parlement zenden? En zo nee, waarom niet? Graag een reactie van de Europese Rekenkamer."@mt15
"Panie przewodniczący! W imieniu holenderskiej partii Wolności pragnę podziękować prezesowi Trybunału Obrachunkowego za sprawozdanie roczne tej instytucji dotyczące roku 2008. Ostatecznie sprawozdanie to uświadomiło nam, że około 11 % Funduszu Spójności w 2008 roku nigdy nie powinno zostać wydane. Stanowi to 4 miliardy euro, które zostały „zamiecione pod dywan”. Rada, Komisja i - z nielicznymi wyjątkami – także Parlament Europejski, pragną zachować milczenie w tej sprawie. Moja partia uważa to za brudne interesy. Pragnę usłyszeć, co Komisja w tej sprawie zamierza zrobić. W jaki sposób upewni się, że te 4 miliardy euro zostaną zwrócone? Czy na przykład jest gotowa wystąpić do krajów, które nigdy tych pieniędzy nie powinny były wydać, aby je wpłaciły z powrotem? Jeżeli nie, to dlaczego? Pragnę usłyszeć również od Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedź na pytanie, czy dla dobra przejrzystości w zakresie wydatków Komisji, Trybunał bada także wszystkie deklaracje złożone przez członków Komisji Europejskiej. Jeżeli tak, to czy Trybunał kieruje wspomniane deklaracje do Parlamentu, a jeżeli nie, to dlaczego? Pragnę usłyszeć od Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedź na to pytanie."@pl16
"Senhor Presidente, em nome do Partido para a Liberdade neerlandês, gostaria de agradecer ao Presidente do Tribunal de Contas o seu Relatório Anual relativo ao exercício de 2008. Com efeito, graças a este relatório ficamos a saber que um montante equivalente a cerca de 11% do orçamento do Fundo de Coesão para 2008 nunca devia ter sido gasto. Isto representa uma verba de 4 mil milhões de euros que se procurou encobrir. O Conselho, a Comissão, e – com algumas excepções – também este Parlamento, aliás, guardam escrupulosamente o silêncio. O meu partido considera isto repugnante. Gostaria que a Comissão me dissesse o que tenciona fazer a este respeito. Como pensa ela assegurar que esses 4 mil milhões de euros são devolvidos? Estará a Comissão disposta, por exemplo, a solicitar aos países a devolução do dinheiro que nunca deveriam ter gasto? Em caso de resposta negativa, por que não? Gostaria que o Tribunal de Contas me dissesse igualmente se, no interesse da transparência das despesas da Comissão, o Tribunal também examina todas as declarações emitidas pelos Membros da Comissão Europeia. Em caso de resposta afirmativa, poderá o Tribunal enviar essas declarações ao Parlamento? Em caso de resposta negativa, por que não? Gostaria que o Tribunal de Contas Europeu me respondesse a estas perguntas."@pt17
"Dle preşedinte, în numele Partidului Olandez pentru Libertate, doresc să-i mulţumesc preşedintelui Curţii de Conturi pentru raportul anual pe 2008 al instituţiei sale. La urma urmei, acest raport ne-a arătat tuturor că aproximativ 11 % din banii alocaţi pentru Fondul de coeziune pentru anul 2008 nu ar fi trebuit cheltuiţi niciodată. Aceasta reprezintă 4 miliarde de euro aruncaţi pe fereastră. Consiliul, Comisia şi, cu câteva excepţii, şi acest Parlament, doresc ca acest lucru să nu se afle. Partidul meu consideră că această intenţie este una sordidă. Aş dori să aflu ce intenţionează Comisia să facă în acest sens. Cum se va asigura că aceste 4 miliarde de euro vor fi returnate? De exemplu, este pregătită să ceară statelor să returneze banii pe care nu ar fi trebuit să-i cheltuiască? Dacă nu, de ce nu? Totodată, doresc să aflu de la Curtea de Conturi Europeană dacă, în vederea transparenţei cheltuielilor Comisiei, Curtea examinează şi toate declaraţiile membrilor Comisiei Europene. Dacă da, Curtea poate trimite Parlamentului aceste declaraţii şi dacă nu, de ce nu? Aş dori să primesc un răspuns în această privinţă de la Curtea de Conturi Europeană."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v mene holandskej Strany za slobodu chcem poďakovať predsedovi Dvora audítorov za výročnú správu tejto inštitúcie za rok 2008. Koniec koncov, táto správa nás upozornila na to, že približne 11 % sumy z Kohézneho fondu na rok 2008 sa nikdy nemalo minúť. To predstavuje 4 miliardy EUR zametených pod koberec. Rada, Komisia a okrem niekoľkých výnimiek aj tento Parlament v tejto veci úzkostlivo mlčia. Naša strana to považuje za nečestné. Rád by som počul, čo má Komisia v úmysle urobiť v tejto veci. Ako zaistí, aby sa tieto 4 miliardy EUR vrátili? Je napríklad pripravená požiadať krajiny, ktoré nikdy nemali minúť tieto peniaze, aby ich vrátili? Ak nie, prečo? Rád by som tiež počul od Európskeho dvora audítorov, či v záujme transparentnosti výdavkov Komisie skúma aj všetky vyhlásenia vydané členmi Európskej komisie. Ak áno, môže Dvor poslať tieto vyhlásenia Parlamentu, a ak nie, prečo? Bol by som rád, keby Európsky dvor audítorov na toto odpovedal."@sk19
"Gospod predsednik, v imenu nizozemske Stranke za svobodo bi se rad zahvalil predsedniku Računskega sodišča za letno poročilo institucije za leto 2008. Konec koncev smo zaradi tega sporočila spoznali, da približno 11 % iz Kohezijskega sklada za leto 2008 ne bi smelo biti porabljenih. To predstavlja 4 milijarde EUR, ki so bile pomedene pod preprogo. Svet, Komisija in – z maloštevilnimi izjemami – tudi Parlament ne želijo spregovoriti. Moja stranka meni, da je to podlo. Zanima me, kaj namerava Komisija storiti glede tega. Kako se bo prepričala, da se vrnejo tiste 4 milijarde EUR? Na primer, ali je pripravljena reči državam, ki denarja ne bile smele porabiti, naj ga vrnejo? Če ne, zakaj? Od Evropskega računskega sodišča bi rad tudi slišal, ali zaradi preglednosti odhodkov Komisije Sodišče pregleduje tudi vse izjave, ki so jih dali člani Evropske komisije. Če da, jih lahko Sodišče pošlje Parlamentu, in če ne, zakaj ne? O tem bi rad prejel odgovor Evropskega računskega sodišča."@sl20
"Herr talman! Jag vill på det nederländska frihetspartiets, Partij voor de Vrijheids, vägnar tacka revisionsrättens ordförande för institutionens årsrapport för 2008. När allt kommer omkring har rapporten gjort oss medvetna om att omkring 11 procent av medlen för sammanhållningsfonden 2008 aldrig borde ha betalats ut. Det motsvarar 4 miljarder euro som har sopats under mattan. Rådet, kommissionen och – med några få undantag – parlamentet också för den delen, vill helst hålla tyst om detta. Mitt parti finner detta motbjudande. Jag vill veta vad kommissionen tänker göra åt det. Hur tänker den se till att få tillbaka dessa 4 miljarder euro? Tänker kommissionen t.ex. uppmana de länder som aldrig borde ha gjort av med pengarna att betala tillbaka dem? Om inte, varför inte? Jag vill också fråga revisionsrätten om den kommer att slå vakt om öppenheten i fråga om kommissionens transaktioner och även granska de deklarationer som utfärdas av kommissionens ledamöter? Om så är fallet, kan revisionsrätten skicka dessa deklarationer till parlamentet, eller om inte, varför inte? Jag vill gärna höra revisionsrättens svar på detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph