Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-998"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-998"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". J’ai voté la décharge financière au conseil pour le budget 2007 en soulignant mon désaccord sur la façon dont la commission du contrôle budgétaire a géré cette situation dans laquelle le rapporteur Søren Bo Søndergaard a rendu deux rapports qui se contredisent; le changement de position entre les propositions d’ajournement de décharge en avril 2009 et d’octroi étant motivé par des affirmations issues de réunions sans aucun travail d’audit, alors que la Cour des comptes européennes n’a fait aucune observation sur la gestion du Conseil. Je regrette qu’il n’y ait pas eu d’étude juridique pour connaître les pouvoirs du Parlement européen et donc ceux de la commission du contrôle budgétaire notamment sur les activités extérieures et militaires du conseil. Au moment ou nous allons négocier les relations politiques avec le conseil dans le cadre de l’application du traité de Lisbonne, il est important de baser les travaux des institutions sur des règles de droit."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro udělení finančního absolutoria Radě za plnění rozpočtu v roce 2007, ale zároveň jsem zdůraznil, že nesouhlasím se způsobem, jakým Výbor pro rozpočtovou kontrolu řešil situaci, kdy zpravodajka, paní Søndergaardová, vypracovala dvě vzájemně si protiřečící zprávy; změna stanoviska v době oddělující návrhy na odklad udělení absolutoria v dubnu 2009 a na udělení absolutoria byla zdůvodňována tvrzeními vzešlými ze schůzek bez jakékoli kontrolní činnosti, a Evropský účetní dvůr se k řízení Rady nevyjádřil. Mrzí mne, že neexistuje žádná právní studie potvrzující pravomoci Evropského parlamentu, a tedy pravomocí Výboru pro rozpočtovou kontrolu, zejména těch, které se týkají vnějších a vojenských činností Rady. V době, kdy budeme v rámci plnění Lisabonské smlouvy jednat s Radou o politických vztazích, je důležité, aby práce institucí vycházela ze zásad právního státu."@cs1
"Jeg stemte for at meddele decharge for Rådets budget for 2007, men understreger samtidig, at jeg er uenig i den måde, som Budgetkontroludvalget har håndteret situationen på, idet ordføreren, hr. Søndergaard, har udarbejdet to modstridende betænkninger. Jeg henviser til holdningsændringen fra at foreslå at udsætte dechargen i april 2009 til nu at meddele decharge på grundlag af konklusioner fra møder uden revisionsarbejde, trods Revisionsrettens forbehold for Rådets forvaltning. Jeg finder det beklageligt, at der ikke har været en juridisk undersøgelse for at fastslå Parlamentets og dermed Budgetkontroludvalgets beføjelser, især hvad Rådets eksterne og militære aktiviteter angår. På et tidspunkt, hvor vi skal forhandle politiske forbindelser med Rådet som led i anvendelsen af Lissabontraktaten, er det vigtigt, at institutionernes arbejde er baseret på lovgivning."@da2
"Ich habe für die finanzielle Entlastung des Rates für den Haushaltsplan 2007 gestimmt, wobei ich betonen möchte, dass ich mit der Art und Weise, wie der Haushaltskontrollausschuss die Situation, dass Herr Søndergaard zwei widersprüchliche Berichte verfasst hat, geregelt hat, nicht einverstanden bin; die Positionsänderung zwischen den Vorschlägen zur Verschiebung der Entlastung im April 2009 und zur Erteilung der Entlastung, was mit Erklärungen bei Treffen ohne irgendwelche Prüfarbeiten gerechtfertigt wurde, obwohl der Europäische Rechnungshof zur Verwaltung des Rates nicht Stellung genommen hat. Ich bedaure, dass es keine rechtliche Untersuchung zur Feststellung der Befugnisse des Europäischen Parlaments und folglich auch der Befugnisse des Haushaltskontrollausschusses, insbesondere im Hinblick auf die außenpolitischen und militärischen Aktivitäten des Rates, gab. Wenn wir als Teil der Anwendung des Vertrags von Lissabon die politischen Beziehungen mit dem Rat verhandeln werden, ist es wichtig, dass die Arbeit der Organe auf entsprechenden Rechtsvorschriften beruht."@de9
"Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στο Συμβούλιο ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007, ενώ τονίζω με έμφαση το γεγονός ότι διαφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού διαχειρίστηκε αυτήν την κατάσταση στην οποία ο εισηγητής, κ. Søndergaard, παρουσίασε δύο αντιφατικές εκθέσεις· η αλλαγή της θέσης μεταξύ των προτάσεων περί αναβολής της χορήγησης απαλλαγής τον Απρίλιο του 2009 και των προτάσεων περί χορήγησης απαλλαγής δικαιολογείται βάσει των ισχυρισμών που απορρέουν από συναντήσεις χωρίς κανένα ελεγκτικό έργο, ενώ το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν προέβη σε κανένα σχόλιο για τη διαχείριση του Συμβουλίου. Λυπούμαι που δεν πραγματοποιήθηκε καμία νομική μελέτη για να διακριβωθούν οι αρμοδιότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, συνακόλουθα, εκείνες που έχει η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές και στρατιωτικές δραστηριότητες του Συμβουλίου. Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία θα διαπραγματευθούμε πολιτικές σχέσεις με το Συμβούλιο ως σκέλος της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας, είναι σημαντικό να βασίζεται το έργο των θεσμικών οργάνων στους κανόνες δικαίου."@el10
"I voted in favour of granting financial discharge to the Council for the 2007 budget whilst emphasising the fact that I disagree with the way in which the Committee on Budgetary Control has managed this situation in which the rapporteur, Mr Søndergaard, has produced two contradictory reports; the change in position between the proposals for postponing discharge in April 2009 and for granting discharge being justified by the assertions resulting from meetings without any audit work, whilst the European Court of Auditors has made no comment on the management of the Council. I regret that there has been no legal study to ascertain the powers held by the European Parliament and, consequently, those held by the Committee on Budgetary Control, in particular, concerning the Council’s external and military activities. At a time when we will be negotiating political relations with the Council as part of the application of the Treaty of Lisbon, it is important for the work of the institutions to be based on rules of law."@en4
"He votado a favor de la aprobación de la gestión financiera al Consejo por el presupuesto de 2007, aunque quiero resaltar el hecho de que no estoy de acuerdo con el modo en el que la Comisión de Control Presupuestario ha llevado la situación en la que el ponente, el señor Søndergaard, ha presentado dos informes contradictorios; el cambio de postura entre las propuestas de posponer la aprobación de la gestión hasta abril de 2009 y para conceder la aprobación de la gestión justificada por las afirmaciones realizadas en las sesiones sin ningún trabajo de auditoría, mientras que el Tribunal Europeo de Cuentas no ha realizado ningún comentario sobre la gestión del Consejo. Lamento que no haya habido ningún estudio jurídico destinado a constatar los poderes del Parlamento Europeo y, en consecuencia, los de la Comisión de Control Presupuestario, en particular, en referencia a las actividades externas y militares del Consejo. En un periodo en el que estaremos negociando relaciones políticas con el Consejo como parte de la aplicación del Tratado de Lisboa es importante que el trabajo de las instituciones se base en reglas jurídicas."@es21
"Ma hääletasin nõukogu 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, kuid rõhutan, et ei ole nõus sellega, kuidas eelarvekontrollikomisjon on antud olukorras käitunud, nimelt et raportöör Søren Bo Søndergaard on esitanud kaks omavahel vastuolus olevat raportit. Ka ei kiida ma heaks seda, et seisukohtade muutumist, nimelt 2009. aasta aprillis tehtud ettepanekut eelarve täitmisele heakskiidu andmine edasi lükata ja nüüdset ettepanekut heakskiit anda, on põhjendatud koosolekutelt pärinevate väidetega, ilma et mingeid auditeid oleks läbi viidud, samas kui Euroopa Kontrollikoda ei ole esitanud ühtki tähelepanekut nõukogu tegevuse haldamise kohta. On kahetsusväärne, et Euroopa Parlamendi pädevuse selgitamiseks ei ole läbi viidud ühtki õiguslikku uurimust. Seetõttu on ebaselge ka see, milline pädevus on eelarvekontrollikomisjonil näiteks nõukogu välis- ja sõjalise tegevuse osas. Nüüd, mil me hakkame Lissaboni lepingu kohaldamise raames pidama nõukoguga läbirääkimisi poliitiliste suhete üle, on oluline tagada, et institutsioonide töö põhineks õigusnormidel."@et5
"Kannatin äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle vuoden 2007 talousarvion toteuttamisesta, mutta painotan, että vastustan sitä tapaa, jolla talousarvion valvontavaliokunta on käsitellyt tilanteen, jossa esittelijä Søren Bo Søndergaard on laatinut kaksi ristiriitaista mietintöä; kanta muuttui vastuuvapauden lykkäämistä koskevasta huhtikuussa 2009 tehdystä päätöksestä vastuuvapauden myöntämiseen, ja muutosta perusteltiin väitteillä, jotka ovat tulosta kokouksista, joissa ei tehty mitään tarkastustyötä. Samalla Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei ole kommentoinut neuvoston varainhoitoa. Pahoittelen sitä, ettei ole tehty oikeudellista tutkimusta Euroopan parlamentin ja siten talousarvion valvontavaliokunnan toimivallan selvittämiseksi erityisesti neuvoston ulkoisen ja sotilaallisen toiminnan osalta. Nyt, kun neuvottelemme poliittisista suhteista neuvostoon osana Lissabonin sopimuksen toimeenpanoa, on tärkeää, että toimielinten työ perustuu oikeussäädöksiin."@fi7
". Arra szavaztam, hogy adjuk meg a Tanács számára a pénzügyi mentesítést a 2007. évi költségvetésre vonatkozóan, ugyanakkor hangsúlyozom, hogy nem értek egyet azzal, ahogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság kezelte ezt a helyzetet, amellyel kapcsolatban az előadó, Søndergaard úr két, egymásnak ellentmondó jelentést terjesztett elő; a mentesítés elhalasztására vonatkozó, 2009. áprilisi javaslat és a mentesítés megadására vonatkozó javaslat között az álláspont tekintetében bekövetkezett változást mindenféle ellenőrzési tevékenységet nélkülöző üléseken elhangzott állításokkal indokolják, miközben az Európai Számvevőszék nem tett észrevételt a Tanács pénzgazdálkodásával kapcsolatban. Sajnálatos, hogy nem került sor jogi vizsgálatra az Európai Parlament hatáskörének – következésképpen a Költségvetési Ellenőrző Bizottság hatáskörének – megállapítása céljából, különösen ami a Tanács külügyi és katonai tevékenységeit illeti. Akkor, amikor majd a Lisszaboni Szerződés alkalmazásának részeként a Tanáccsal való kapcsolatokról folytatunk tárgyalásokat, fontos, hogy az intézmények tevékenysége jogszabályokon alapuljon."@hu11
"Mi sono espresso a favore del discarico finanziario al Consiglio per il bilancio del 2007 sottolineando, al contempo, il fatto che non concordo sul modo in cui la commissione per il controllo dei bilanci ha gestito questa situazione nella quale il relatore, l’onorevole Søndergaard, ha elaborato due relazioni in contraddizione tra di loro: da un lato, la proposta di rinviare il discarico ad aprile 2009 e, dall’altra, quella di concederlo, giustificando tale scelta con le affermazioni fatte durante incontri non accompagnati da lavoro di revisione di conti, nonostante la Corte dei conti europea non si sia espressa sulle modalità di gestione del Consiglio. Mi rincresce che non vi sia stata un’analisi giuridica per accertare i poteri del Parlamento europeo e, di conseguenza, quelli della commissione per il controllo dei bilanci per quanto riguarda, in particolar modo, le attività militari ed esterne del Consiglio. Nel momento in cui negozieremo le relazioni politiche con il Consiglio nel quadro dell’applicazione del trattato di Lisbona, è importante che il lavoro delle istituzioni sia basato sulle norme del diritto."@it12
"Aš balsavau už 2007 m. Tarybos biudžeto finansinio įvykdymo patvirtinimą, tačiau, nepaisant to, pabrėžiu, kad nesutinku su tuo, kaip Biudžeto kontrolės komitetas pasinaudojo šiomis aplinkybėmis, kuriomis pranešėjas S. Bo Søndergaard parengė du prieštaringus pranešimus, o pozicijos pasikeitimas pasiūlymuose atidėti įvykdymo patvirtinimą iki 2009 m. balandžio mėn. ir patvirtinti įvykdymą pateisinamas posėdžių teiginiais neatlikus jokio audito, nors Europos Audito Rūmai ir nėra pateikę jokių pastabų apie Tarybos valdymą. Apgailestauju, kad nebuvo atliktas teisinis tyrimas siekiant išsiaiškinti, kokias galias turi Europos Parlamentas ir atitinkamai kokias galias turi Biudžeto kontrolės komitetas, pirmiausia Tarybos išorės ir karinės veiklos atžvilgiu. Tuo metu, kai iš dalies taikydami Lisabonos sutartį vesime derybas dėl politinių santykių su Taryba, svarbu, kad institucijų darbas būtų grindžiamas teisinės valstybės principu."@lt14
"Es balsoju par Padomes 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, vienlaikus uzsverot, ka nepiekrītu veidam, kādā Budžeta kontroles komiteja ir pārvaldījusi šo situāciju, jo referents kungs ir sagatavojis divus pretrunīgus ziņojumus. 2009. gada aprīlī tika izteikts priekšlikums atlikt budžeta izpildes apstiprināšanu, otrā ziņojumā ierosināts to apstiprināt, bez jebkādas revīzijas veikšanas pamatojoties uz sanāksmēs izteiktiem apgalvojumiem, savukārt Eiropas Revīzijas palāta nav sniegusi nekādus komentārus par Padomes pārvaldību. Man žēl, ka nav veikts juridisks pētījums, lai noskaidrotu Eiropas Parlamenta pilnvaras un tādējādi arī Budžeta kontroles komitejas pilnvaras, jo īpaši tās, kas attiecas uz Padomes ārējām un militārajām darbībām. Kad mēs saistībā ar Lisabonas līguma piemērošanu apspriedīsim politiskās attiecības ar Padomi, ir svarīgi, lai iestāžu darba pamatā būtu tiesiskums."@lv13
"J’ai voté la décharge financière au conseil pour le budget 2007 en soulignant mon désaccord sur la façon dont la commission du contrôle budgétaire a géré cette situation dans laquelle le rapporteur Søren Bo SØNDERGAARD a rendu deux rapports qui se contredisent ; le changement de position entre les propositions d’ajournement de décharge en avril 2009 et d’octroi étant motivé des affirmations issues de réunions sans aucun travail d’audit alors que la Cour des comptes européennes n’a fait aucune observation sur la gestion du conseil. Je regrette qu’il n’y ait pas eu d’étude juridique pour connaître les pouvoirs du Parlement européen et donc ceux de la commission du contrôle budgétaire notamment sur les activités extérieures et militaires du conseil. Au moment ou nous allons négocier les relations politiques avec le conseil dans le cadre de l’application du traité de Lisbonne, il est important de baser les travaux des institutions sur des règles de droit."@mt15
"Ik heb voor het verlenen van financiële kwijting aan de Raad voor de uitvoering van de begroting van 2007 gestemd, waarbij ik heb benadrukt dat ik het niet eens ben met de manier waarop de Commissie begrotingscontrole is omgegaan met deze situatie waarin de rapporteur, de heer Søndergaard, twee tegenstrijdige verslagen heeft opgesteld; de omslag in het standpunt in de periode tussen het voorstel voor het uitstellen van de kwijting in april 2009 en het voorstel voor het verlenen van kwijting, op basis van de verklaringen die voortvloeiden uit vergaderingen waar geen auditwerkzaamheden aan te pas kwamen, terwijl de Europese Rekenkamer nog geen enkele verklaring heeft afgegeven over het beheer van de Raad. Ik betreur het dat er geen juridisch onderzoek heeft plaatsgevonden om na te gaan welke de bevoegdheden zijn van het Europees Parlement, en dientengevolge ook die van de Commissie begrotingscontrole, met name wat betreft de externe en militaire activiteiten van de Raad. In een tijd waarin we, in het kader van de toepassing van het Verdrag van Lissabon, besprekingen voeren over de politieke betrekkingen met de Raad, is het belangrijk het werk van de instellingen op rechtsnormen te baseren."@nl3
"Głosowałem za udzieleniem Radzie absolutorium budżetowego 2007 jednocześnie podkreślając fakt, że nie zgadzam się z metodą, w oparciu o którą Komisja Kontroli Budżetowej rozstrzygnęła tę sytuację, w wyniku czego pan poseł sprawozdawca Søndergaard przygotował dwa sprzeczne sprawozdania. Zmianę stanowiska jaka nastąpiła między wnioskiem dotyczącym odroczenia absolutorium do kwietnia 2009 roku, a udzieleniem absolutorium uzasadniono przesłankami wynikającymi z posiedzeń pomijających prace audytu, natomiast Europejski Trybunał Obrachunkowy nie zgłosił uwag w sprawie postępowania Rady. Żałuję, że nie przeprowadzono analizy prawnej, która pozwoliłaby na określenie uprawnień Parlamentu Europejskiego, a co za tym idzie także uprawnień utrzymanych przez Komisję Kontroli Budżetowej, zwłaszcza dotyczących działań zewnętrznych i militarnych Rady. Ważne jest, aby w chwili gdy będziemy negocjować stosunki polityczne z Radą w ramach wykonywania traktatu z Lizbony, prace instytucjonalne opierały się na normach prawnych."@pl16
"Votei favoravelmente a quitação financeira ao conselho relativamente ao orçamento de 2007, salientando o meu desacordo sobre a forma como a Comissão do Controlo Orçamental geriu esta situação, em que o relator Søren Bo Søndergaard entregou dois relatórios que se contradizem um ao outro, devendo-se a mudança de posição entre as propostas de adiamento da quitação de Abril de 2009 e a concessão a afirmações com origem em reuniões sem qualquer trabalho de auditoria, quando o Tribunal de Contas Europeu não fez qualquer observação sobre a gestão do conselho. Lamento que não tenha sido elaborado um estudo jurídico destinado a determinar os poderes do Parlamento Europeu e, por conseguinte, os da Comissão do Controlo Orçamental, nomeadamente sobre as actividades externas e militares do conselho. Neste momento em que vamos negociar as relações políticas com o Conselho no quadro da aplicação do Tratado de Lisboa, é importante basear os trabalhos das instituições em normas jurídicas."@pt17
"Am votat în favoarea aprobării descărcării de gestiune a Consiliului pentru bugetul pentru 2007, subliniind faptul că nu sunt de acord cu modul în care Comisia pentru control bugetar a gestionat această situaţie în care raportorul, dl Søndergaard, a prezentat două rapoarte contradictorii; schimbarea de poziţie dintre propunerile de amânare a descărcării pentru aprilie 2009 şi de acordare a descărcării fiind motivată de afirmaţiile rezultate din reuniuni care nu au avut ca obiect auditul, în vreme ce Curtea Europeană de Conturi nu a formulat nicio observaţie privind gestionarea Consiliului. Regret că nu a existat un studiu juridic pentru a se stabili puterile deţinute de Parlamentul European şi, în consecinţă, cele ale Comisiei pentru control bugetar, în particular, privind activităţile externe şi militare ale Consiliului. Într-un moment în care vom negocia relaţiile politice cu Consiliul în cadrul aplicării Tratatului de la Lisabona, este important ca lucrările instituţiilor să se bazeze pe normele de drept."@ro18
"Hlasoval som za udelenie finančného absolutória Rade za rozpočet za rok 2007. Zdôrazňujem však svoj nesúhlas s tým, akým spôsobom sa Výbor pre kontrolu rozpočtu zhostil tejto situácie, keď pán spravodajca Søndergaard vypracoval dve protichodné správy. Zmena stanoviska medzi návrhom na odklad absolutória v apríli 2009 a návrhom na udelenie absolutória bola odôvodnená tvrdeniami vyplývajúcimi zo stretnutí bez práce na audite a Európsky dvor audítorov sa k riadeniu Rady nijako nevyjadril. Je mi ľúto, že nebola vypracovaná žiadna právna štúdia na potvrdenie právomocí Európskeho parlamentu, a teda aj Výboru pre kontrolu rozpočtu, najmä čo sa týka vonkajšej a vojenskej činnosti Rady. V čase, keď budeme v rámci uplatňovania Lisabonskej zmluvy rokovať o politických vzťahoch s Radou, je dôležité, aby bola práca inštitúcií založená na právnych predpisoch."@sk19
"Razrešnico Svetu glede izvrševanja proračuna za leto 2007 sem podprl in obenem poudaril dejstvo, da se ne strinjam z načinom, kako je Odbor za proračunski nadzor obravnaval dejstvo, da je poročevalec, gospod Søndergaard, predložil dve nasprotujoči si poročili; spremembo stališča med predlogom za preložitev razrešnice v aprilu 2009 in predlogom za podelitev razrešnice na podlagi izjav, ki so bile rezultat srečanj brez kakršnega koli revizijskega dela, medtem ko evropsko Računsko sodišče ni dalo nikakršnih pripomb o upravljanju Sveta. Obžalujem, da ni bila opravljena nikakršna pravna študija, ki bi preverila pristojnosti Evropskega parlamenta in s tem tudi pristojnosti Odbora za proračunski nadzor predvsem v zvezi z dejavnostmi Sveta na zunanjepolitičnem in obrambnem področju. V času, ko se bomo v okviru uporabe Lizbonske pogodbe pogajali o političnih odnosih s Svetom, je pomembno, da delo institucij temelji na načelih pravne države."@sl20
"Jag röstade för att bevilja rådet ekonomisk ansvarsfrihet för 2007 års budget, samtidigt som jag vill betona att jag inte ställer mig bakom det sätt som budgetkontrollutskottet har hanterat detta ärende, där föredraganden, Søren Bo Søndergaard, har utarbetat två motstridiga betänkanden, förändringen i ståndpunkt mellan förslagen om att skjuta upp beviljandet av ansvarsfrihet i april 2009 och att beviljandet av ansvarsfrihet motiverades av de försäkringar som kom från möten utan granskning, samtidigt som revisionsrätten inte hade några anmärkningar på rådets förvaltning. Jag beklagar att det inte har gjorts någon rättslig undersökning för att bekräfta Europaparlamentets befogenheter och följaktligen budgetkontrollutskottets befogenheter, särskilt när det gäller rådets yttre och militära verksamheter. Vid en tidpunkt då vi kommer att förhandla om politiska förbindelser med rådet som ett led i tillämpningen av Lissabonfördraget är det viktigt att institutionernas arbete bygger på rättsstatsprincipen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph