Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-985"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.17.3-985"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am votat pentru rezoluţia Parlamentului European referitoare la despăgubirea pasagerilor în cazul falimentului operatorilor aerieni. În prezent, există mai multe acte normative europene care reglementează: compensarea şi repatrierea consumatorilor în cazul falimentului societăţilor de turism care au furnizat pachetele de vacanţă; răspunderea operatorilor de transport aerian pentru accidente şi aranjamentele privind despăgubirile pentru pasageri; compensarea şi oferirea de asistenţă pasagerilor cărora li se refuză îmbarcarea sau ale căror zboruri sunt anulate sau au întârzieri prelungite. Cu toate acestea, nu există prevederi legale care să protejeze consumatorii în situaţia falimentului operatorului aerian. În ultimii nouă ani, 77 companii europene de transport aerian au dat faliment. De aceea consider că directiva este extrem necesară. De aceea, Parlamentul European a solicitat Comisiei să consolideze poziţia pasagerilor în caz de faliment al unei companii aeriene. Astfel, Parlamentul European a cerut Comisiei ca până în iulie 2010 să vină cu o propunere legislativă care ar trebui să prevadă acordarea de compensări pasagerilor acelor companii aeriene care intră în faliment, introducerea principiului responsabilităţii reciproce pentru pasageri pentru toate companiile care zboară spre aceeaşi destinaţie şi care au locuri disponibile, asigurarea obligatorie pentru companiile aeriene, stabilirea unui fond de garanţie şi oferirea de servicii de asigurare voluntară pentru pasageri."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasovala jsem pro usnesení Evropského parlamentu o odškodnění cestujících při úpadku letecké společnosti. V současnosti existuje několik evropských regulačních předpisů, které tyto situace řeší: odškodnění spotřebitelů a jejich návrat domů při úpadku cestovních agentur, které jim poskytly souborné služby pro pobyt; odpovědnost provozovatelů leteckých společností za nehody a opatření pro odškodnění cestujících; náhrady a pomoc cestujícím, kterým byl odepřen nástup na palubu nebo jejichž lety byly zrušeny nebo významně zpožděny. Neexistují však žádná právní ustanovení na ochranu spotřebitelů v případě, že provozovatel letecké společnosti vyhlásí úpadek. Za posledních devět let vyhlásilo úpadek 77 evropských leteckých společností. Proto se domnívám, že tato směrnice je naprosto nezbytná. Evropský parlament proto požádal Komisi, aby posílila postavení cestujících při úpadku letecké společnosti. Evropský parlament fakticky požádal Komisi, aby předložila legislativní návrh nejpozději v červenci 2010, což by mělo zajistit odškodnění cestujících leteckých společností, jež vyhlásí úpadek, naplnění zásady vzájemné odpovědnosti za cestující všech leteckých společností letících do stejného místa určení, jsou-li k dispozici volná místa, povinné pojištění leteckých společností, vytvoření garančního fondu a nabídku služby dobrovolného připojištění pro cestující.."@cs1
"Jeg stemte for Europa-Parlamentets beslutning om kompensation til passagerer i tilfælde af flyselskabets konkurs. Der findes nu adskillige europæiske retsakter, der regulerer følgende situationer: kompensation til og repatriering af kunder i tilfælde af, at rejseselskaber, der har solgt pakkerejser, går konkurs, flyselskabers ansvar for ulykker og kompensationsordninger for passagererne, kompensation og bistand til passagerer, der nægtes adgang til fly, eller hvis fly aflyses eller udsættes for lange forsinkelser. Der findes dog ingen lovbestemmelser til beskyttelse af forbrugere i tilfælde af et flyselskabs konkurs. I de seneste ni år er 77 europæiske flyselskaber gået konkurs. Derfor mener jeg, at dette direktiv er absolut nødvendigt. Europa-Parlamentet har derfor bedt Kommissionen styrke passagerernes stilling i tilfælde af flyselskabers konkurs. Rent faktisk har Europa-Parlamentet anmodet Kommissionen om at fremsætte et lovgivningsforslag inden juli 2010 om kompensation til passagerer i tilfælde af et flyselskabs konkurs, indførelse af princippet om gensidigt ansvar for passagererne blandt alle flyselskaber, der flyver til den samme destination med tomme sæder, indføre obligatorisk forsikring for flyselskaberne, oprette en garantifond og tilbyde frivillig forsikring til passagererne."@da2
"Ich habe für die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Entschädigung von Fluggästen im Falle einer Insolvenz der Fluggesellschaft gestimmt. Es gibt mehrere europäische Rechtsakte, die folgende Situationen regeln: Entschädigung und Rückführung der Verbraucher bei Insolvenz des Pauschalreiseveranstalters; Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen sowie Modalitäten für die Entschädigung der Fluggäste; Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen. Es gibt jedoch keine gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Verbrauchern im Falle der Insolvenz des Luftfahrzeugbetreibers. In den vergangenen neun Jahren haben 77 europäische Fluggesellschaften Insolvenz angemeldet. Deshalb glaube ich, dass diese Richtlinie absolut notwendig ist. Das Europäische Parlament hat die Kommission daher aufgefordert, die Stellung der Fluggäste im Falle einer Insolvenz der Fluggesellschaft zu stärken. In der Tat hat das Europäische Parlament die Kommission aufgefordert, bis Juli 2010 einen Legislativvorschlag vorzulegen, der eine Entschädigung für Fluggäste insolventer Fluggesellschaften vorsieht, den Grundsatz der gegenseitigen Verantwortung für Fluggäste aller Fluggesellschaften, die dieselben Ziele anfliegen und über freie Plätze verfügen, einführt, eine Pflichtversicherung für Fluggesellschaften, die Einrichtung eines Garantiefonds und das Angebot einer freiwilligen Versicherung für Fluggäste vorsieht."@de9
"Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αποζημίωση επιβατών σε περίπτωση χρεοκοπίας αεροπορικών εταιρειών. Υπάρχουν επί του παρόντος αρκετές ευρωπαϊκές κανονιστικές πράξεις, που διέπουν τις ακόλουθες καταστάσεις: αποζημίωση και επαναπατρισμός πελατών σε περίπτωση χρεοκοπίας ταξιδιωτικών γραφείων που έχουν προσφέρει πακέτα οργανωμένων διακοπών· λογοδοσία των αεροπορικών εταιρειών για ατυχήματα και διευθετήσεις για την αποζημίωση των επιβατών· αποζημίωση και παροχή βοήθειας σε επιβάτες στους οποίους αρνούνται την επιβίβαση ή οι πτήσεις των οποίων ακυρώνονται ή υφίστανται μεγάλες καθυστερήσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχουν καθόλου νομικές διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση που μια αεροπορική εταιρεία κηρύξει πτώχευση. Τα τελευταία εννέα χρόνια, 77 ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες κήρυξαν πτώχευση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι είναι απολύτως αναγκαία αυτή η οδηγία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε, επομένως, από την Επιτροπή να ενισχύσει τη θέση των επιβατών σε περίπτωση χρεοκοπίας αεροπορικής εταιρείας. Στην πράξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να έχει καταθέσει μια νομοθετική πρόταση έως τον Ιούλιο του 2010, βάσει της οποίας θα καταβάλλεται αποζημίωση σε επιβάτες αεροπορικών εταιρειών που κηρύσσουν πτώχευση, θεσπίζεται η αρχή της αμοιβαίας ευθύνης επιβατών όλων των αεροπορικών εταιρειών που πετούν προς την ίδια κατεύθυνση και έχουν διαθέσιμες θέσεις, προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση για τις αεροπορικές εταιρείες, θεσπίζεται εγγυητικό κεφάλαιο και προσφέρεται προαιρετική ασφάλιση για τους επιβάτες."@el10
"I voted for the European Parliament resolution on passenger compensation in the event of airline bankruptcy. There are currently several European regulatory acts governing the following situations: compensation and repatriation of customers in the event of bankruptcy of travel companies which have provided package holidays; accountability of airline operators for accidents and arrangements for compensating passengers; compensation and provision of assistance to passengers who are denied boarding or whose flights are cancelled or subject to long delays. However, there are no legal provisions to protect consumers in the event of the airline operator going bankrupt. Over the last nine years, 77 European airline companies have gone bankrupt. This is why I believe that this directive is absolutely necessary. The European Parliament has therefore asked the Commission to strengthen the position of passengers in the event of airline bankruptcy. In fact, the European Parliament has asked the Commission to come up with a legislative proposal by July 2010, which should award compensation to passengers with airline companies that go bankrupt, introduce the principle of mutual responsibility for passengers of all airlines flying to the same destination with available seats, provide compulsory insurance for airlines, establish a guarantee fund and offer voluntary insurance services for passengers."@en4
"He votado a favor de la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la indemnización de los pasajeros en caso de quiebra de una compañía aérea. Actualmente hay varios actos legislativos europeos que regulan las situaciones siguientes: la indemnización y la repatriación de clientes en caso de quiebra de las compañías de viajes que han proporcionado los viajes combinados; la responsabilidad de los operadores aéreos en accidentes y acuerdos para indemnizar a los pasajeros; y la indemnización y la prestación de asistencia a los pasajeros a los que se deniega el embarque o cuyos vuelos son cancelados o sufren grandes retrasos. Sin embargo, no hay disposiciones jurídicas que protejan a los consumidores en caso de que quiebre el operador aéreo. En los últimos nueve años, han quebrado 77 compañías aéreas europeas. Por eso creo que esta directiva es totalmente necesaria. El Parlamento Europeo le ha pedido a la Comisión que refuerce la posición de los pasajeros en caso de quiebra de la compañía aérea. De hecho, el Parlamento Europeo le ha pedido a la Comisión que presente una propuesta legislativa para julio de 2010, la cual concedería una indemnización a los pasajeros de compañías aéreas que quiebren, introduciría el principio de responsabilidad solidaria en relación a los pasajeros de todas las compañías aéreas que vuelen al mismo destino con asientos libres, proporcionaría el seguro obligatorio para las compañías aéreas, establecería un fondo de garantía y ofrecería servicios de seguro voluntario para los pasajeros."@es21
"Ma hääletasin lennuettevõtja pankroti korral reisijatele makstavat hüvitist käsitleva Euroopa Parlamendi resolutsiooni poolt. Praegu reguleerivad mitmesugused Euroopa õigusaktid järgmist: hüvitise maksmist ja klientide kodumaale toimetamist paketireise müünud reisiettevõtja pankroti korral; lennuettevõtjate vastutust õnnetuste eest ja reisijatele hüvitise maksmise tingimusi; hüvitise maksmist ja abi osutamist reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral. Puudu on aga õigusnormid, mis kaitseksid tarbijaid lennuettevõtja pankroti korral. Viimase üheksa aasta jooksul on pankrotti läinud 77 Euroopa lennuettevõtjat. Niisiis on see direktiiv minu arvates hädavajalik. Euroopa Parlament on seetõttu palunud komisjonil kindlustada reisijate olukorda lennuettevõtja pankroti korral. Euroopa Parlament kutsus komisjoni üles esitama 2010. aasta juuliks ettepaneku võtta vastu õigusakt, millega nähakse ette hüvitis pankrotistunud lennuettevõtjate reisijatele, kehtestatakse kõigi samas suunas lendavate ja vabu kohti omavate lennuettevõtjate vastastikune vastutus reisijate eest, nähakse ette lennuettevõtjate kohustuslik kindlustus ja reisijate vabatahtlik kindlustus ning luuakse tagatisfond."@et5
"Kannatin äänestyksessä Euroopan parlamentin päätöslauselmaa lentoyhtiöiden konkursseista ja matkustajille maksettavista korvauksista. Tällä hetkellä on useita Euroopan unionin säädöksiä, jotka kattavat seuraavat tilanteet: asiakkaille maksettavat korvaukset ja heidän kotiuttamisensa pakettiloman myyneen matkayhtiön joutuessa konkurssiin; lentoyhtiöiden vastuu onnettomuuksista ja matkustajien korvausjärjestelyt; lennolle pääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta matkustajille annettava korvaus ja apu. Kuluttajien suojelemiseksi siinä tapauksessa, että lentoyhtiö joutuu konkurssiin, ei kuitenkaan ole säädöksiä. Yhdeksän viime vuoden aikana 77 eurooppalaista lentoyhtiötä on joutunut konkurssiin. Tästä syystä tämä direktiivi on mielestäni aivan välttämätön. Näin ollen Euroopan parlamentti on pyytänyt komissiota vahvistamaan matkustajien asemaa lentoyhtiön joutuessa konkurssiin. Euroopan parlamentti on pyytänyt komissiota esittämään heinäkuuhun 2010 mennessä lainsäädäntöehdotuksen, jonka tarkoituksena olisi antaa korvauksia konkurssiin joutuneiden lentoyhtiöiden matkustajille, soveltaa vastavuoroisen matkustajavastuun periaatetta samoihin kohteisiin lentäviin lentoyhtiöihin, joiden lennoilla on vapaita paikkoja, säätää lentoyhtiöiden pakollisesta vakuutuksesta, perustaa takuurahasto ja tarjota matkustajille vapaaehtoisia vakuutuspalveluja."@fi7
"J’ai voté pour la résolution du Parlement européen sur l’indemnisation des passagers en cas de faillite d’une compagnie aérienne. Il existe à l’heure actuelle plusieurs actes réglementaires européens régissant les situations suivantes: indemnisation et rapatriement des clients en cas de faillite de compagnies de voyage qui ont fourni des vacances à forfait, responsabilité des opérateurs aériens en cas d’accidents et arrangements pour l’indemnisation des passagers, indemnisation et fourniture d’une assistance aux passagers en cas de refus d’embarquement ou en cas d’annulation ou de retard important. En revanche, il n’existe aucune disposition juridique pour protéger les consommateurs en cas de faillite d’un opérateur aérien. Au cours des dernières années, 77 compagnies aériennes européennes ont déposé leur bilan. C’est pour cette raison que j’estime cette directive absolument nécessaire. La Parlement européen a donc demandé à la Commission de renforcer la position des passagers en cas de faillite d’une compagnie aérienne. En fait, le Parlement européen a demandé à la Commission de formuler une proposition législative avant juillet 2010, laquelle viserait à indemniser les passagers en cas de faillite d’une compagnie aérienne, introduirait le principe de la responsabilité mutuelle pour les passagers de toutes les compagnies aériennes desservant la même destination et disposant encore de sièges libres, instaurerait une assurance obligatoire pour les compagnies aériennes, créerait un fonds de garantie et offrirait des services d’assurance facultative pour les passagers."@fr8
". A légitársaságok csődje esetén az utasoknak járó kártérítésről szóló európai parlamenti állásfoglalás mellett szavaztam. Jelenleg is számos európai rendelkezés vonatkozik a következő helyzetekre: utasok kártérítése és hazaszállítása a szervezett utakat kínáló utazási irodák csődje esetén; a légitársaságok felelősségének megállapítása és az utasoknak fizetendő kártérítés megállapítása balesetek esetén; kártérítés és segítségnyújtás azon utasok részére, akiktől megtagadják a beszállást, illetve akiknek járatát törlik vagy járata hosszan késik. Nincsenek viszont olyan jogi rendelkezések, amelyek egy légitársaság csődjével szemben védelmet biztosítanának a fogyasztók számára. Az elmúlt kilenc évben 77 európai légitársaság ment csődbe. Ezért gondolom azt, hogy rendkívül nagy szükség van erre az irányelvre. Az Európai Parlament ezért felkérte a Bizottságot, hogy javítsa az utasok helyzetét a légitársaságok csődje esetén. Az Európai Parlament ténylegesen fel is kérte a Bizottságot, hogy 2010 júniusáig álljon elő egy olyan jogalkotási javaslattal, amely a légitársaságok csődje esetén kártérítést határoz meg az utasok számára, bevezeti az ugyanabba az irányba repülő és szabad helyekkel rendelkező összes légitársaság kölcsönös felelősségének elvét, a légitársaságokra vonatkozó kötelező biztosítást, rendelkezik egy garanciaalap létrehozásáról és az utasok számára nyújtható fakultatív biztosításról, amelyet a légitársaságok kötelesek lennének felajánlani."@hu11
"Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento europeo sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea. Oggi vi sono diverse disposizioni legislative europee che disciplinano le seguenti situazioni: risarcimento e rimpatrio dei consumatori in caso di fallimento dell'impresa organizzatrice di pacchetti vacanza; responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti e regime di risarcimento per i passeggeri; compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Non vi sono però disposizioni di legge a tutela del consumatore in caso di fallimento della compagnia aerea. Negli ultimi 9 anni, sono fallite in Europa 77 compagnie aeree. Ecco perché questa direttiva è assolutamente necessaria. Il Parlamento europeo ha dunque chiesto alla commissione di rafforzare la posizione del passeggero in caso di fallimento del vettore. Ha infatti chiesto alla Commissione di presentare entro luglio 2010 una proposta legislativa che riconosca un risarcimento ai passeggeri di una compagnia aerea fallita, che sancisca il principio della reciproca responsabilità per i passeggeri di tutte le compagnie aeree che volano sulla stessa rotta e hanno posti disponibili, introduca l’assicurazione obbligatoria per le compagnie aeree, stabilisca un fondo di garanzia e proponga servizi di assicurazione volontaria per i passeggeri."@it12
"Balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją dėl žalos atlyginimo keleiviams oro linijų bendrovės bankroto atveju. Šiuo metu yra keletas Europos norminių teisės aktų, reglamentuojančių šias situacijas: žalos atlyginimas keleiviams ir jų parskraidinimas namo kelionių bendrovių, jiems suteikusių atostogų paketą, bankroto atveju; oro linijų operatorių atsakomybė už nelaimingus atsitikimus ir žalos atlyginimo keleiviams tvarką; žalos atlyginimas ir pagalba keleiviams, kuriuos buvo atsisakyta vežti, arba keleiviams, kurių skrydžiai atšaukti ar atidėti ilgam laikui. Tačiau nėra teisinių nuostatų, pagal kurias būtų galima apsaugoti keleivius oro linijų operatoriaus bankrutavimo atveju. Per pastaruosius devynerius metus bankrutavo 77 Europos oro linijų bendrovės. Todėl manau, kad ši direktyva būtinai reikalinga. Todėl Europos Parlamentas paprašė Komisiją sustiprinti keleivių padėtį oro linijų bendrovės bankroto atveju. Tiesą sakant, Europos Parlamentas paprašė, kad Komisija iki 2010 m. liepos mėn. pateiktų teisės akto pasiūlymą, pagal kurį turėtų būti: atlyginama žala keleiviams, susijusiems su oro linijų bendrovėmis, kurios bankrutuoja; įgyvendinamas savitarpio atsakomybės už visų oro linijų, kurių lėktuvai skrenda į tą pačią paskirties vietą ir kurių lėktuvuose yra laisvų vietų, keleivius principas; numatomas privalomasis draudimas oro linijoms; įsteigiamas garantinis fondas; pasiūlomos savanoriškojo draudimo paslaugos keleiviams."@lt14
"Es balsoju par Eiropas Parlamenta rezolūciju par kompensācijām pasažieriem aviosabiedrības bankrota gadījumā. Pašlaik ir vairāki Eiropas reglamentējošie akti, kas regulē šādas situācijas: kompensāciju un klienta repatriāciju tās ceļojumu kompānijas bankrota gadījumā, kura ir piedāvājusi šos kompleksos tūrisma braucienus; aviosabiedrību operatoru atbildība par negadījumiem un noteikumi par kompensāciju pasažieriem; kompensācijas un palīdzība pasažieriem, kuriem liegta iekāpšana vai kuru lidojumi ir atcelti vai tiek ilgstoši aizkavēti. Taču nav tiesību normu, lai aizsargātu patērētājus aviosabiedrības operatora bankrota gadījumā. Pēdējos deviņos gados ir bankrotējušas 77 Eiropas aviosabiedrības. Tādēļ es uzskatu, ka šī direktīva ir absolūti nepieciešama. Tādēļ Eiropas Parlaments ir lūdzis Komisiju stiprināt pasažieru situāciju aviosabiedrības bankrota gadījumā. Faktiski Eiropas Parlaments ir aicinājis Komisiju līdz 2010. gada jūlijam iesniegt tiesību aktu priekšlikumu, kurš noteiktu kompensāciju bankrotējošo aviosabiedrību pasažieriem, ieviestu savstarpējas atbildības principu par visu to aviosabiedrību, kurās ir pieejamas sēdvietas, pasažieriem, kas lido uz vienu galamērķi, nodrošinātu aviosabiedrību obligāto apdrošināšanu, izveidotu garantiju fondu un piedāvātu brīvprātīgās apdrošināšanas pakalpojumus pasažieriem."@lv13
"Am votat pentru rezoluţia PE referitoare la despăgubirea pasagerilor în cazul falimentului operatorilor aerieni. În prezent, există mai multe acte normative europene care reglementează: compensarea şi repatrierea consumatorilor în cazul falimentului societăţilor de turism care au furnizat pachetele de vacanţă, răspunderea operatorilor de transport aerian pentru accidente şi aranjamentele privind despăgubirile pentru pasageri, compensarea şi oferirea de asistenţă pasagerilor cărora li se refuză îmbarcarea sau ale căror zboruri sunt anulate sau au întârzieri prelungite. Cu toate acestea nu exista prevederi legale care sa protejeze consumatorii in situatia falimentului operatorului aerian. In ultimii noua ani, 77 companii europene de transport aerian au dat faliment si de aceea consider ca directiva este extrem necesara. De aceea, PE a solicitat Comisiei sa consolideze pozitia pasagerilor in caz de faliment al unei companii aeriene. Astfel, PE a cerut Comisiei ca pana in iulie 2010 sa vina cu o propunere legislativa care ar trebui sa prevada acordarea de compensari pasagerilor acelor companii aeriene care intra in faliment, introducerea principiului responsabilitatii reciproce pentru pasageri pentru toate companiile care zboara spre aceeasi destinatie si care au locuri disponibile, asigurarea obligatorie pentru companiile aeriene, stabilirea unui fond de garantie si oferirea de servicii de asigurare voluntara pentru pasageri."@mt15
"Ik heb voor de resolutie van het Europees Parlement gestemd betreffende schadevergoeding voor passagiers bij faillissement van luchtvaartmaatschappijen. Op dit moment zijn er verschillende Europese regelingen met betrekking tot de volgende situaties: schadeloosstelling en repatriëring van consumenten bij faillissement van bedrijven die pakketreizen organiseren; aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen en compensatieregelingen voor passagiers; compensatie voor en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering of bij annulering of langdurige vertraging van vluchten. Er zijn echter geen wettelijke voorzieningen ter bescherming van consumenten in het geval dat de luchtvaartmaatschappij failliet gaat. In de afgelopen negen jaar zijn 77 Europese luchtvaartmaatschappijen failliet gegaan. Daarom ben ik van mening dat deze richtlijn absoluut nodig is. Het Europees Parlement heeft daarom de Commissie gevraagd om de positie van passagiers bij faillissement van de luchtvaartmaatschappij te versterken. In feite heeft het Europees Parlement de Commissie gevraagd om met een wetsvoorstel te komen in juni 2010. Volgens dit voorstel zouden passagiers van wie de luchtvaartmaatschappij failliet gaat schadeloos gesteld moeten worden, zouden alle luchtvaartmaatschappijen die naar dezelfde bestemming vliegen met beschikbare stoelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de passagiers, zouden luchtvaartmaatschappijen verplicht verzekerd moeten zijn, zou een garantiefonds moeten worden ingesteld en zouden vrijwillige verzekeringen voor passagiers moeten worden aangeboden."@nl3
"Głosowałam za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie odszkodowań dla pasażerów w przypadku upadłości linii lotniczych. Obecnie obowiązuje kilka europejskich aktów prawnych regulujących następujące okoliczności: odszkodowania i repatriację klientów w przypadku upadłości biur podróży, które sprzedały pakiet wypoczynkowy; odpowiedzialność przewoźników lotniczych za wypadki i ustalenia w zakresie odszkodowań dla pasażerów; odszkodowania i udzielanie pomocy pasażerom, którym odmówiono wejścia na pokład lub których loty zostały odwołane bądź są znacznie opóźnione. Nie istnieją jednak przepisy prawne chroniące konsumentów w przypadku upadłości przewoźnika lotniczego. W ciągu ostatnich dziewięciu lat upadłość ogłosiło 77 europejskich linii lotniczych. W związku z tym uważam, że taka dyrektywa jest bezwzględnie konieczna. Parlament Europejski zwrócił się więc do Komisji o poprawę sytuacji pasażerów w przypadku upadłości linii lotniczych. Tak naprawdę Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o przedstawienie do lipca 2010 roku wniosku legislacyjnego, zgodnie z którym przyznawano by odszkodowania pasażerom linii lotniczych ogłaszających upadłość, wprowadzono wspólną odpowiedzialność za pasażerów wszystkich linii lotniczych odbywających loty do tych samych miejsc przeznaczenia i posiadających wolne miejsca, ustanowiono obowiązkowe ubezpieczenie linii lotniczych oraz ustanowiono fundusz gwarancyjny i oferowano dobrowolne usługi ubezpieczeniowe pasażerom."@pl16
"Votei favoravelmente a resolução do Parlamento Europeu sobre a indemnização dos passageiros em caso de falência de uma companhia aérea. Existem actualmente vários actos legislativos a nível europeu que regulamentam as seguintes situações: indemnização e repatriamento de passageiros em caso de falência de companhias aéreas que tenham oferecido pacotes de férias; responsabilidade dos operadores de transporte aéreo por acidentes e disposições para indemnizar os passageiros; indemnização e prestação de assistência aos passageiros a quem seja recusado o embarque ou cujos voos sejam suprimidos ou sujeitos a grandes atrasos. Não existem, contudo, disposições legais para proteger os consumidores em caso de falência de uma companhia aérea. Nos últimos nove anos faliram 77 companhias aéreas europeias e é por isso que penso que esta directiva é absolutamente necessária. O Parlamento Europeu solicitou, por conseguinte, à Comissão que reforçasse a posição dos passageiros em caso de falência de uma companhia aérea. De facto, o Parlamento solicitou à Comissão que apresentasse uma proposta legislativa até Julho de 2010 visando conceder aos passageiros das companhias aéreas que declarem falência uma indemnização, introduzir o princípio da responsabilidade mútua para passageiros de todas as companhias aéreas que voam na mesma direcção com lugares disponíveis, criar um seguro obrigatório para as companhias aéreas, estabelecer um fundo de garantia e oferecer aos passageiros um regime de seguro voluntário."@pt17
"Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o odškodnení cestujúcich v prípade konkurzu leteckej spoločnosti. V Európe v súčasnosti existuje niekoľko regulačných opatrení, ktoré upravujú nasledujúce situácie: odškodnenie a návrat do vlasti zákazníkov v prípade konkurzu leteckej spoločnosti, ktorá zabezpečila dovolenkový balík; zodpovednosť leteckých operátorov v prípade nehôd a podmienky odškodnenia cestujúcich; systém náhrady a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov. Neexistujú však žiadne právne ustanovenia na ochranu spotrebiteľov v prípade, že sa letecká spoločnosť dostane do konkurzu. Za posledných deväť rokov zbankrotovalo 77 európskych leteckých spoločností. Z tohto dôvodu sa domnievam, že táto smernica je mimoriadne potrebná. Európsky parlament preto požiadal Komisiu o posilnenie pozície cestujúcich v prípade konkurzu leteckej spoločnosti. Európsky parlament požiadal Komisiu, aby do júla 2010 predložila legislatívny návrh, na základe ktorého by sa cestujúcim zbankrotovaných leteckých spoločností poskytlo odškodnenie, zaviedla zásada vzájomnej zodpovednosti za cestujúcich všetkých leteckých spoločností cestujúcich do rovnakej destinácie s dostupnými voľnými miestami, povinné poistenie leteckých spoločností, zriadil záručný fond a ponúkol systém dobrovoľného poistného pre cestujúcich."@sk19
"Resolucijo Evropskega parlamenta o odškodninah za potnike v primeru stečaja letalske družbe sem podprla. Trenutno imamo več evropskih regulativnih aktiv, ki urejajo naslednje okoliščine: odškodnino in vrnitev potnikov v domovino v primeru stečaja potovalnih agencij, ki so zagotovile počitniške pakete; odgovornost letalskih družb za nesreče in dogovore o odškodninah za potnike; odškodnine in nudenje pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja ali odpovedi ali velike zamude letov. Nimamo pa nobenih predpisov, ki bi ščitili potrošnike v primeru stečaja letalske družbe. V zadnjih devetih letih je šlo v stečaj 77 evropskih letalskih družb. Zato menim, da je ta direktiva resnično potrebna. Evropski parlament je zato prosil Komisijo, naj izboljša položaj potnikov v primeru stečaja letalske družbe. Evropski parlament je Komisijo dejansko pozval, naj do junija 2010 poda zakonodajni predlog, v skladu s katerim naj bi se zagotovile odškodnine potnikom letalskih družb v stečaju, uvedlo načelo vzajemne odgovornosti za potnike vseh letalskih družb s poleti na isto destinacijo in prostimi sedeži, zahtevalo obvezno zavarovanje za letalske družne, vzpostavil jamstveni sklad in ponudilo prostovoljno zavarovanje za potnike."@sl20
". Jag röstade för Europaparlamentets resolution om ersättning till passagerare i händelse av att ett flygbolag går i konkurs. Det finns i dagsläget flera olika europeiska rättsakter med bestämmelser i exempelvis följande fall: för ersättning och hemtransport för kunder i händelse av att en researrangör som tillhandahåller paketresor går i konkurs, för utkrävande av ansvar från flygbolag i samband med olyckor och regler för ersättning till passagerare samt för ersättning och assistans till passagerare som nekas ombordstigning eller vars flyg har ställts in eller är kraftigt försenat. Men det saknas bestämmelser som skyddar konsumenterna om flygbolaget går i konkurs. Under de senaste nio åren har 77 europeiska flygbolag gått i konkurs. Detta direktiv är således absolut nödvändigt. Europaparlamentet har därför uppmanat kommissionen att stärka passagerarnas ställning i händelse av att ett flygbolag går i konkurs. Mer specifikt har Europaparlamentet anmodat kommissionen att senast i juli 2010 lägga fram ett lagstiftningsförslag som skulle innebära att passagerare kan få ersättning om ett flygbolag går i konkurs, att principen om att alla flygbolag som flyger till samma destination ska ha ett ömsesidigt ansvar för passagerarna när det gäller att tillhandahålla platser på flygen, att det blir obligatoriskt med en försäkring för flygbolagen, att en garantifond inrättas samt att en frivillig försäkring ska erbjudas passagerarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph