Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-983"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.21.3-983"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dziękuję panu Gabriele Albertini za rezolucję w sprawie strategii rozszerzeniowej Komisji Europejskiej. Oczywiście zgadzam się, że kraje kandydujące muszą kontynuować proces reform. Wysiłki powinny koncentrować się na zapewnieniu rządów prawa i równym traktowaniu mniejszości etnicznych oraz walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Ocena sytuacji politycznej w Turcji, włączając w to zaplanowane czy zrealizowane reformy oraz najważniejsze niedociągnięcia, jest powtórzeniem oceny Komisji Europejskiej zawartej w Raporcie Okresowym. Widoczne są postępy w zakresie spełniania politycznych kryteriów kopenhaskich, niestety wiele pozostało do zrobienia w dziedzinie szeroko pojętych wolności obywatelskich. Najważniejsze jednak by dwustronne spory były rozstrzygane przez zaangażowane strony. Nie powinny one same w sobie stanowić przeszkody na drodze do przystąpienia, jednak Unia Europejska powinna dążyć do ich rozwiązania przed akcesją. Parlament Europejski powinien być obiektywnym obserwatorem, bo chcielibyśmy, żeby negocjacje zakończyły się porozumieniem, co ułatwiłoby drogę Turcji do UE. Będąc obywatelem Polski, kraju, który wstąpił do Unii Europejskiej w 2004 roku, wiem, że strategia rozszerzania jest jedną z najbardziej skutecznych obszarów polityki UE. Kluczowym jest dotrzymywanie podjętych zobowiązań również przez Unię Europejską. Celem negocjacji w sprawie przystąpienia jest pełne członkostwo, dlatego tez wypełnianie twardych, ale jasnych warunków powinno być podstawową przesłanką dla osiągnięcia przez nie celu. Dotyczy to wszystkich Państw w tym także Turcji."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Chtěl bych poděkovat panu Albertinimu za usnesení o strategii rozšíření Evropské komise. Samozřejmě souhlasím s tím, že kandidátské země musí pokračovat v procesu reforem. Úsilí by mělo být zaměřeno na zajištění právního státu a rovné zacházení s etnickými menšinami, dále na boj proti korupci a proti organizovanému zločinu. Hodnocení politické situace v Turecku včetně reforem, které jsou naplánovány nebo byly již provedeny, jen opakuje hodnocení Komise obsažené v pravidelné zprávě. Zřejmý je pokrok v oblasti plnění kodaňských politických kritérií, ale bohužel ještě zbývá udělat mnohé v široce chápané kategorii občanských svobod. Ze všeho nejdůležitější je však to, aby tyto dvoustranné spory byly řešeny se zapojením zúčastněných stran. Tyto záležitosti by samy o sobě neměly být překážkou na cestě k přistoupení, ale EU by měla usilovat o jejich vyřešení ještě před přistoupením. Evropský parlament by měl být objektivním pozorovatelem, protože bychom chtěli, aby jednání skončila dohodou, která by usnadnila přistoupení Turecka k EU. Jako občan Polska, země, která se stala členem Evropské unie v roce 2004, vím, že strategie rozšíření je jednou z nejefektivnějších oblastí politiky EU. Je velmi důležité plnit přijaté závazky, a to platí také pro Evropskou unii. Cílem jednání o přistoupení je plné členství, a proto splnění náročných, ale jasných podmínek by také mělo být jednou z hlavních předběžných podmínek, aby tohoto cíle dosáhly. To platí pro všechny státy včetně Turecka."@cs1
"Jeg vil gerne takke hr. Albertini for beslutningen om Kommissionens udvidelsesstrategi. Jeg er naturligvis enig i, at kandidatlandene skal fortsætte reformprocessen. Indsatsen skal koncentreres om at sikre retsstatsprincippet og ligebehandling af etniske minoriteter samt bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet. Evalueringen af den politiske situation i Tyrkiet, herunder reformer, som er planlagt eller gennemført, gentager Kommissionens evaluering i den periodiske rapport. Fremskridtet er tydeligt med hensyn til opfyldelsen af Københavnskriterierne, men der er desværre stadig meget at gøre, når det gælder borgernes frihedsrettigheder generelt. Det vigtigste af alt er dog, at bilaterale uoverensstemmelser løses ved inddragelse af parterne. Disse ting bør dog ikke i sig selv være hindringer for tiltrædelsesprocessen, men EU skal søge at løse dem inden tiltrædelsen. Parlamentet skal være en objektiv observatør, fordi vi ønsker, at forhandlingerne fører til en aftale, der kan fremme Tyrkiets tiltrædelse til EU. Som borger i Polen, et land, der tiltrådte EU i 2004, ved jeg, at udvidelsesstrategien er et af de mest effektive områder af EU's politik. Det er afgørende, at de løfter, der er blevet givet, holdes, og det gælder også for EU. Målet med tiltrædelsesforhandlinger er fuldt medlemskab, og derfor skal opfyldelsen af hårde, men tydelige betingelser også udgøre en grundlæggende forpligtelse for dem til at nå dette mål. Det gælder for alle lande, også Tyrkiet."@da2
"Ich möchte Herrn Albertini für die Entschließung zur Erweiterungsstrategie der Europäischen Kommission danken. Natürlich stimme ich zu, dass Bewerberländer den Reformprozess fortsetzen müssen. Die Bemühungen sollten sich auf die Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit und der Gleichbehandlung von ethnischen Minderheiten sowie auf die Bekämpfung von Korruption und organisiertem Verbrechen konzentrieren. Die Beurteilung der politischen Lage in der Türkei, einschließlich der geplanten oder durchgeführten Reformen, wiederholt die Beurteilung der Kommission, die im regelmäßigen Bericht enthalten ist. Der Fortschritt ist im Bereich der Erfüllung der politischen Kopenhagener Kriterien offensichtlich, es bleibt jedoch leider noch viel in der breit gefassten Kategorie der Bürgerfreiheiten zu tun. Am Wichtigsten ist jedoch, dass bilaterale Dispute durch die Einbeziehung aller Parteien beigelegt werden. Diese Dinge sollten jedes für sich keine Hindernisse auf dem Weg zum Beitritt darstellen, die EU sollte sich jedoch vor dem Beitritt um eine Klärung bemühen. Das Europäische Parlament sollte ein objektiver Beobachter sein, da wir die Verhandlungen mit einer Vereinbarung enden sehen wollen, was den Beitritt der Türkei zur EU vereinfachen würde. Als Bürger von Polen, einem Land, das der Europäischen Union 2004 beigetreten ist, weiß ich, dass die Erweiterungsstrategie einer der wirksamsten Bereiche der EU-Politik ist. Es ist äußerst wichtig, sich an die eingegangenen Verpflichtungen zu halten, und dies gilt auch für die Europäische Union. Das Ziel der Beitrittsverhandlungen ist die Vollmitgliedschaft, daher sollte die Erfüllung harter, aber eindeutiger Bedingungen für sie eine grundlegende Voraussetzung für das Erreichen dieses Ziels sein. Dies gilt für alle Staaten, auch für die Türkei."@de9
"Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Albertini για το ψήφισμα σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικά, συμφωνώ ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να συνεχίσουν τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρώνονται στη διασφάλιση του κράτους δικαίου και της ίσης μεταχείρισης των εθνικών μειονοτήτων, καθώς και στην πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η αξιολόγηση της πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία, περιλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων οι οποίες προγραμματίζονται ή έχουν υλοποιηθεί, επαναλαμβάνει την αξιολόγηση της Επιτροπής η οποία περιέχεται στην τακτική έκθεση. Η πρόοδος είναι εμφανής στον τομέα της εκπλήρωσης των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, αλλά, δυστυχώς, πολλά απομένουν να γίνουν στην ευρέως κατανοούμενη κατηγορία των πολιτικών ελευθεριών. Ωστόσο, το σημαντικότερο όλων είναι ότι οι διμερείς διαφορές πρέπει να επιλυθούν με τη συμμετοχή των μερών. Αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει, από μόνα τους, να αποτελούν εμπόδια στην πορεία προς την προσχώρηση, αλλά η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει σκληρά για την επίλυσή τους πριν από την προσχώρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ένας αντικειμενικός παρατηρητής, επειδή θα θέλαμε οι διαπραγματεύσεις να τελειώσουν με συμφωνία, η οποία θα διευκολύνει την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ. Ως πολίτης της Πολωνίας, χώρας η οποία έγινε μέλος της ΕΕ το 2004, γνωρίζω ότι η στρατηγική διεύρυνσης είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τομείς της πολιτικής της ΕΕ. Είναι κρίσιμης σημασίας να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, και αυτό ισχύει επίσης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων είναι η πλήρης ένταξη, και κατά συνέπεια η εκπλήρωση σκληρών αλλά σαφών προϋποθέσεων πρέπει επίσης να είμαι βασική προϋπόθεση προκειμένου να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες, περιλαμβανομένης της Τουρκίας."@el10
"I would like to thank Mr Albertini for the resolution on the European Commission’s enlargement strategy. Of course, I agree that candidate countries must continue the process of reform. Efforts should concentrate on ensuring the rule of law and equal treatment of ethnic minorities, as well as fighting corruption and organised crime. The evaluation of the political situation in Turkey, including reforms which are planned or have been carried out, repeats the Commission’s evaluation contained in the Regular Report. Progress is evident in the area of meeting the Copenhagen political criteria, but unfortunately, much remains to be done in the broadly-understood category of citizens’ freedoms. However, most important of all is that bilateral disputes be resolved by involvement of the parties. These things should not, on their own, be obstacles on the road to accession, but the EU should strive for their resolution before accession. The European Parliament should be an objective observer, because we would like the negotiations to end with agreement, which would facilitate Turkey’s accession to the EU. As a citizen of Poland, a country which joined the European Union in 2004, I know that the enlargement strategy is one of the most effective areas of EU policy. It is crucial to keep to commitments which have been made, and that also applies to the European Union. The objective of accession negotiations is full membership, and therefore fulfilling tough but clear conditions should also be a basic prerequisite for them to achieve this objective. This applies to all states, including Turkey."@en4
"Me gustaría dar las gracias al señor Albertini por la resolución sobre la estrategia de ampliación de la Comisión Europea. Por supuesto, estoy de acuerdo en que los países candidatos deben continuar con el proceso de reforma. Los esfuerzos deberían concentrarse en garantizar el Estado de Derecho y la igualdad de trato para las minorías étnicas, así como la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. La evaluación de la situación política de Turquía, incluidas las reformas que se han planificado o llevado a cabo, reitera la evaluación de la Comisión que figura en el Informe Periódico. Es evidente el progreso realizado en lo relativo al cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague, pero, por desgracia, queda mucho por hacer en lo que en líneas generales se comprende como la categoría de las libertades de los ciudadanos. Sin embargo, lo más importante de todo es que las controversias bilaterales se resuelvan mediante la participación de las partes. Estas cosas no deberían, por sí mismas, constituir obstáculos en el camino hacia la adhesión, pero la UE debería esforzarse por su resolución antes de la adhesión. El Parlamento Europeo debería ser un observador objetivo, porque nos gustaría que las negociaciones culminaran en un acuerdo, lo que facilitaría la adhesión de Turquía a la UE. Como ciudadano de Polonia, país que ingresó en la Unión Europea en 2004, sé que la estrategia de ampliación es una de las esferas más efectivas de la política de la UE. Resulta crucial atenerse a los compromisos que se han contraído, algo que también es aplicable a la Unión Europea. El objetivo de las negociaciones de adhesión es ser miembros de pleno derecho y, por ende, cumplir unas condiciones estrictas pero claras también debería ser un requisito básico para que los aspirantes logren este objetivo. Esto es aplicable a todos los Estados, incluida Turquía."@es21
"Ma tahaksin tänada Gabriele Albertinit resolutsiooni eest, mis käsitleb komisjoni laienemisstrateegiat. Ma olen muidugi nõus, et kandidaatriigid peavad reforme jätkama. Jõupingutused peaksid keskenduma õigusriigi põhimõtete järgimise ja etniliste vähemuste võrdse kohtlemise tagamisele ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisele. Hinnang poliitilisele olukorrale Türgis, sealhulgas kavandatud või ellu viidud reformidele kordab hinnangut, mille komisjon andis korralises aruandes. Kopenhaageni poliitiliste kriteeriumide täitmisel on edusammud ilmsed, kuid kahjuks on veel palju teha väga vabalt tõlgendatavate kodanikuvabaduste valdkonnas. Kõige tähtsam on siiski see, et kahepoolsed vaidlused lahendataks asjaosaliste kaasamisega. Need küsimused ei peaks iseenesest saama ühinemisel takistuseks, kuid EL peaks püüdlema sinnapoole, et need lahendataks enne ühinemist. Euroopa Parlament peaks olema objektiivne vaatleja, sest meie soov on, et läbirääkimised lõpeksid kokkuleppe sõlmimisega, mis lihtsustaks Türgi ühinemist ELiga. Euroopa Liiduga 2004. aastal ühinenud Poola kodanikuna tean ma, et laienemisstrateegia on üks tõhusamaid ELi poliitikavaldkondi. Antud lubaduste täitmine on väga tähtis ja see kehtib ka Euroopa Liidu kohta. Ühinemisläbirääkimiste eesmärk on täisliikmeks saamine. Seega peaks rangete, kuid selgete tingimuste täitmine olema selle eesmärgi saavutamise peamine eeldus. See kehtib kõikide riikide, sealhulgas Türgi kohta."@et5
"Kiitän Gabriele Albertinia Euroopan komission laajentumisstrategiaa koskevasta päätöslauselmasta. Olen luonnollisesti samaa mieltä siitä, että ehdokasvaltioiden on jatkettava uudistusprosessia. Ponnistuksissa olisi keskityttävä varmistamaan oikeusvaltioperiaate ja etnisten vähemmistöjen tasavertainen kohtelu sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Turkin poliittista tilannetta koskevassa arvioinnissa, joka käsittää myös suunnitellut tai jo toteutetut uudistukset, toistetaan säännöllisesti annettavaan kertomukseen sisältyvä komission arvio. Kööpenhaminan poliittisten kriteerien täyttämisessä tapahtuu selvää edistystä, mutta valitettavasti kansalaisten vapauksissa käsitteen laajassa merkityksessä on vielä paljon tehtävää. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että kahdenväliset kiistat ratkaistaan osapuolten osallistumisen avulla. Näiden asioiden ei sinänsä pitäisi olla liittymisen esteitä, mutta EU:n olisi pyrittävä siihen, että ne ratkaistaan ennen liittymistä. Euroopan parlamentin olisi oltava puolueeton tarkkailija, koska me haluaisimme neuvottelujen johtavan sopimukseen, joka helpottaisi Turkin liittymistä EU:n jäseneksi. Euroopan unioniin vuonna 2004 liittyneen Puolan kansalaisena tiedän, että laajentumisstrategia on yksi EU:n politiikan tehokkaimpia aloja. On ehdottoman tärkeää noudattaa annettuja sitoumuksia, ja tämä koskee myös Euroopan unionia. Liittymisneuvottelujen tavoitteena on täysivaltainen jäsenyys, ja sen vuoksi tiukkojen mutta selvien ehtojen täyttämisen olisi myös oltava tämän tavoitteen saavuttamisen perusedellytys. Tämä koskee kaikkia valtioita, myös Turkkia."@fi7
"Je tiens à remercier M. Albertini pour la résolution sur la stratégie d’élargissement de la Commission européenne. Bien entendu, je reconnais que les pays candidats doivent poursuivre le processus de réforme. Les efforts doivent se concentrer sur la garantie de l’état de droit et de l’égalité de traitement des minorités ethniques, ainsi que sur la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. L’évaluation de la situation politique en Turquie, y compris les réformes qui sont prévues ou qui ont été menées à bien, réitère l’évaluation de la Commission contenue dans le rapport régulier. Les progrès sont évidents dans le domaine des critères politiques de Copenhague, mais, malheureusement, il reste fort à faire dans la catégorie bien connue des libertés des citoyens. Néanmoins, le plus important est que tous les litiges bilatéraux soient résolus en impliquant les parties. Ces éléments ne devraient pas, en soi, constituer des obstacles sur la voie de l’adhésion, mais l’UE doit s’efforcer de parvenir à une solution avant l’adhésion. Le Parlement européen doit être un observateur objectif, parce que nous voulons que les négociations aboutissent à un accord, ce qui faciliterait l’adhésion de la Turquie à l’UE. En tant que citoyen de Pologne, un pays qui a rejoint l’Union européenne en 2004, je sais que la stratégie d’élargissement est l’un des domaines les plus féconds de la politique de l’UE. Il est primordial de respecter les engagements pris, et cela s’applique à l’Union européenne aussi. L’objectif des négociations d’adhésion est l’adhésion à part entière et, par conséquent, la satisfaction de conditions strictes mais claires est aussi une condition préalable essentielle pour qu’ils réalisent cet objectif. Cela vaut pour tous les États, y compris la Turquie."@fr8
". Szeretném Albertini úrnak megköszönni az Európai Bizottság bővítési stratégiájáról szóló állásfoglalást. Természetesen egyetértek azzal, hogy a tagjelölt államoknak folytatniuk kell a reformfolyamatot. Az erőfeszítéseknek a jogállamiság és az etnikai kisebbségeket megillető egyenlő bánásmód biztosítására, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre kell irányulnia. A törökországi politikai helyzet értékelése, beleértve a tervezett vagy már végrehajtott reformokat, megismétli a rendszeres jelentésben szereplő bizottsági értékelést. Kétségtelenül előrelépés történt a koppenhágai kritériumoknak való megfelelés terén, de sajnos sok mindent kell még tenni a széles értelemben vett állampolgári szabadságok körében. A legfontosabb azonban az, hogy a kétoldalú vitákat a felek bevonásával kell rendezni. Ezek a dolgok önmagukban nem képezhetnek akadályt a csatlakozáshoz vezető úton, és az EU-nak arra kell törekednie, hogy ezek még a csatlakozás előtt rendeződjenek. Az Európai Parlamentnek objektív megfigyelőnek kell lennie, mert azt szeretnénk, ha a tárgyalások megállapodással zárulnának, amely elősegítené Törökország uniós csatlakozását. Lengyelként, egy olyan ország állampolgáraként, amely 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, én tudom, hogy a bővítési stratégia az uniós szakpolitika egyik leghatékonyabb területe. Feltétlenül eleget kell tenni a vállalt kötelezettségeknek, és ez az Európai Unióra is vonatkozik. A csatlakozási tárgyalások célkitűzése a teljes jogú tagság, éppen ezért e célkitűzés elérésének alapvető előfeltételéül kell szabni a szigorú, de világos feltételek teljesítését. Ez minden államra vonatkozik, beleértve Törökországot is."@hu11
"Ringrazio l’onorevole Albertini per la risoluzione sulla strategia di allargamento dell’Unione europea. Naturalmente, sono d’accordo nel dire che i paesi candidati devono continuare il processo di riforma. Si dovrebbero concentrare gli sforzi nel garantire il rispetto dello stato di diritto e un trattamento equo per le minoranze etniche, così come la lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. La valutazione della situazione politica in Turchia, incluse le riforme pianificate o espletate, conferma il giudizio espresso dalla Commissione nella relazione periodica. I progressi sono evidenti quanto al rispetto dei criteri politici di Copenaghen, ma, purtroppo, molto resta da fare nella categoria delle libertà dei cittadini in senso lato. Tuttavia, l’aspetto più importante di tutti è che le dispute bilaterali siano risolte con il coinvolgimento delle parti. Questi aspetti non devono essere in sé un ostacolo nel cammino verso l’adesione, ma l’UE deve cercare di risolverli prima dell’adesione. Il Parlamento europeo deve fungere da osservatore oggettivo, perché ci piacerebbe che i negoziati si concludessero con un accordo, favorendo così l’adesione della Turchia all’Unione. Come cittadino della Polonia, un paese che è entrato nell’UE nel 2004, so che la strategia di allargamento è una delle aree di maggior successo della politica dell’Unione europea. E’ fondamentale mantenere gli impegni presi, e ciò vale anche per l’Unione europea. L’obiettivo dei negoziati di adesione è la piena appartenenza e, pertanto, soddisfare condizioni severe ma chiare è, per i paesi candidati, un prerequisito essenziale per raggiungere questo obiettivo. Questo principio si applica a tutti gli Stati, inclusa la Turchia."@it12
"Noriu padėkoti G. Albertini už rezoliuciją dėl Europos Komisijos plėtros strategijos. Žinoma, sutinku, kad šalys kandidatės privalo tęsti reformų procesą. Daugiausiai pastangų turėtume skirti teisinės valstybės principui ir vienodam požiūriu į etines mažumas užtikrinti, taip pat kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Turkijos politinės padėties, įskaitant reformas, kurios buvo suplanuotos arba įvykdytos, įvertinimas atitinka Komisijos įvertinimą, pateiktą reguliariojoje ataskaitoje. Pažanga akivaizdi Kopenhagos kriterijų atitikties srityje, tačiau, deja, daug ką liko padaryti plačiai suprantamos piliečių laisvių kategorijos atžvilgiu. Tačiau visų svarbiausia tai, kad įtraukus šalis buvo išspręsti dvišaliai ginčai. Patys šie klausimai neturėtų būti kliūtimis kelyje į stojimą, tačiau ES turėtų stengtis, kad jie būtų išspręsti iki įstojimo. Europos Parlamentas turėtų būti objektyvus stebėtojas, nes norėtume, kad derybos baigtųsi susitarimu, kuris palengvintų Turkijos stojimą į ES. Kaip Lenkijos, šalies, kuri į Europos Sąjungą įstojo 2004 m., pilietis, žinau, kad plėtros strategija yra viena veiksmingiausių ES politikos sričių. Itin svarbu laikytis prisiimtų įsipareigojimų – tai galioja ir Europos Sąjungai. Stojimo derybų tikslas – visateisė narystė, todėl griežtų, tačiau aiškių sąlygų įvykdymas taip pat turėtų būti būtina sąlyga, kad jie galėtų pasiekti šį tikslą. Tai galioja visoms valstybėms, įskaitant Turkiją."@lt14
"Es vēlos pateikties kungam par rezolūciju par Eiropas Komisijas paplašināšanās stratēģiju. Protams, es piekrītu, ka kandidātvalstīm ir jāturpina reformu process. Centieni ir jāvērš uz to, lai nodrošinātu tiesiskumu un vienlīdzīgu attieksme pret etniskajām minoritātēm, kā arī korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanu. Turcijas politiskā stāvokļa novērtējums, tostarp reformas, kuras ir plānots veikt vai kuras jau ir veiktas, saskan ar Komisijas novērtējumu, kas iekļauts regulārajā ziņojumā. Kopenhāgenas politisko kritēriju izpildes jomā progress ir acīmredzams, bet diemžēl vēl ir daudz jādara ietilpīgajā pilsoņu brīvību jomā. Taču vissvarīgāk ir atrisināt iesaistīto pušu divpusējos strīdus. Šie jautājumi paši par sevi nedrīkst būt šķēršļi ceļā uz pievienošanos, bet ES ir jācenšas panākt to atrisināšanu pirms pievienošanās. Eiropas Parlamentam jābūt objektīvam novērotājam, jo mēs vēlamies, lai sarunas beigtos ar nolīguma noslēgšanu, kas paātrinātu Turcijas pievienošanos ES. Būdams Polijas pilsonis, valsts, kas Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gadā, es zinu, ka paplašināšanās stratēģija ir viena no visefektīvākajām ES politikas jomām. Ir izšķiroši svarīgi pildīt savas saistības, un tas attiecas arī uz Eiropas Savienību. Pievienošanās sarunu mērķis ir pilntiesīga dalība, tādēļ galvenajam priekšnoteikumam, lai kandidātvalstis sasniegtu šo mērķi, jābūt arī stingru, bet skaidru nosacījumu izpildei. Tas attiecas uz visām valstīm, arī uz Turciju."@lv13
"Dziękuję Panu Gabriele Albertini za rezolucję w sprawie strategii rozszerzeniowej Komisji Europejskiej. Oczywiście zgadzam się, że kraje kandydujące muszą kontynuować proces reform. Wysiłki powinny koncentrować się na zapewnieniu rządów prawa i równym traktowaniu mniejszości etnicznych oraz walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Ocena sytuacji politycznej w Turcji, włączając w to zaplanowane czy zrealizowane reformy oraz najważniejsze niedociągnięcia, jest powtórzeniem oceny Komisji Europejskiej zawartej w Raporcie Okresowym. Widoczne są postępy w zakresie spełniania politycznych kryteriów kopenhaskich, niestety wiele pozostało do zrobienia w dziedzinie szeroko pojętych wolności obywatelskich. Najważniejsze jednak by dwustronne spory były rozstrzygane przez zaangażowane strony. Nie powinny one same w sobie stanowić przeszkody na drodze do przystąpienia, jednak Unia Europejska powinna dążyć do ich rozwiązania przed akcesją. Parlament Europejski powinien być obiektywnym obserwatorem, bo chcielibyśmy, żeby negocjacje zakończyły się porozumieniem, co ułatwiłoby drogę Turcji do UE. Będąc obywatelem Polski, kraju, który wstąpił do Unii Europejskiej w 2004 roku, wiem, że strategia rozszerzania jest jedną z najbardziej skutecznych obszarów polityki UE. Kluczowym jest dotrzymywanie podjętych zobowiązań również przez Unię Europejską. Celem negocjacji akcesyjnych jest pełne członkostwo, dlatego tez wypełnianie twardych, ale jasnych warunków powinno być podstawową przesłanką dla osiągnięcia przez nie celu. Dotyczy to wszystkich Państw w tym także Turcji."@mt15
"Ik wil de heer Albertini bedanken voor de resolutie over de uitbreidingsstrategie van de Europese Commissie. Natuurlijk ben ik het ermee eens dat kandidaat-landen het hervormingsproces moeten voortzetten. De inspanningen moeten vooral worden gericht op het waarborgen van de rechtsstaat en gelijke behandeling van etnische minderheden, alsmede de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. De evaluatie van de politieke situatie in Turkije, met inbegrip van de hervormingen die zijn gepland of uitgevoerd, is een herhaling van de evaluatie van de Commissie in het periodiek verslag. Er is duidelijk vooruitgang als het gaat om naleving van de politieke criteria van Kopenhagen, maar er moet helaas nog veel worden gedaan in de brede categorie van burgerlijke vrijheden. Het belangrijkste is echter dat de bilaterale geschillen worden opgelost door de verschillende partijen erbij te betrekken. Die zaken hoeven op zichzelf de toetreding niet in de weg te staan, maar de EU moet wel streven naar oplossing ervan voor de toetreding. Het Europees Parlement moet een objectieve waarnemer zijn, want we willen dat de onderhandelingen eindigen met een overeenkomst, die de toetreding van Turkije tot de EU mogelijk zou maken. Als burger van Polen, een land dat in 2004 lid is geworden van de Europese Unie, weet ik dat de uitbreidingsstrategie een van de meest effectieve beleidsterreinen van de EU is. Het is cruciaal om gedane beloften na te komen, en dat geldt ook voor de Europese Unie. Het doel van toetredingsonderhandelingen is volwaardig lidmaatschap en daarom moet naleving van moeilijke maar duidelijke bepalingen ook een basisvoorwaarde zijn om deze doelstelling te behalen. Dat geldt voor alle staten, dus ook voor Turkije."@nl3
". Gostaria de agradecer ao senhor deputado Albertini a proposta de resolução sobre o Documento de Estratégia da Comissão Europeia relativo ao alargamento. Concordo, claro, que os países candidatos devem continuar o processo de reforma. Os esforços devem ser concentrados em assegurar o primado do direito e a igualdade de tratamento das minorias étnicas, bem como o combate à corrupção e ao crime organizado. A avaliação da situação política na Turquia, incluindo as reformas que estão previstas ou que tenham sido realizadas, repete a avaliação da Comissão contida no Relatório Periódico. Os progressos são evidentes na área da satisfação dos critérios políticos de Copenhaga, mas, infelizmente, ainda há muito a ser feito na ampla categoria das liberdades dos cidadãos. No entanto, o mais importante de tudo é que as disputas bilaterais sejam resolvidas através do envolvimento das partes. Estes aspectos não podem, por si só, constituir obstáculos no caminho para a adesão, mas a UE deve esforçar-se para os solucionar antes da adesão. O Parlamento Europeu deve ser um observador objectivo, pois gostaríamos que as negociações finalizassem com um acordo, o que facilitaria a adesão da Turquia à UE. Enquanto cidadão da Polónia, um país que aderiu à União Europeia em 2004, sei que a estratégia de alargamento é uma das áreas mais eficazes da política da UE. É essencial respeitar os compromissos que foram assumidos, o que também se aplica à União Europeia. O objectivo das negociações é a adesão plena e, portanto, o cumprimento de condições duras, mas claras também deve ser um pré-requisito básico para que os candidatos consigam este objectivo. Este ponto aplica-se a todos os Estados, incluindo a Turquia."@pt17
"Aş vrea să-i mulţumesc dlui Albertini pentru rezoluţia referitoare la strategia de extindere a Comisiei Europene. Desigur, sunt de acord că ţările candidate trebuie să continue procesul de reformă. Eforturile ar trebui să se concentreze asupra asigurării statului de drept şi a tratamentului egal al minorităţilor etnice, cât şi asupra luptei împotriva corupţiei şi crimei organizate. Evaluarea situaţiei politice din Turcia, inclusiv a reformelor care au fost planificate sau realizate, reiterează evaluarea Comisiei cuprinsă în raportul periodic. Progresul este evident în zona îndeplinirii criteriilor politice de la Copenhaga, însă, din nefericire, mai rămân multe de făcut în ceea ce priveşte categoria largă a libertăţilor cetăţenilor. Totuşi, cea mai importantă dintre toate acestea este rezolvarea bilaterală a disputelor prin implicarea părţilor. Acestea nu ar trebui să reprezinte în sine obstacole în calea aderării, însă UE ar trebui să insiste pentru rezolvarea acestora înainte de aderare. Parlamentul European ar trebui să fie un observator obiectiv, pentru că ne-am dori ca negocierile să se termine cu un acord, ceea ce ar facilita aderarea Turciei la UE. În calitate de cetăţean al Poloniei, ţară care a aderat la Uniunea Europeană în 2004, ştiu că strategia de extindere reprezintă unul dintre domeniile cele mai eficiente ale politicii UE. Este crucial să onorăm angajamentele pe care ni le-am luat, iar acest lucru este valabil şi pentru Uniunea Europeană. Obiectivul negocierilor pentru aderare este obţinerea statutului de membru cu drepturi depline şi, prin urmare, îndeplinirea unor condiţil dure, dar clare ar trebui să fie un criteriu preliminar fundamental pentru atingerea acestui obiectiv. Acest lucru este valabil pentru toate statele, inclusiv pentru Turcia."@ro18
"Rád by som poďakoval pánovi Albertinimu za uznesenie o stratégii rozširovania, ktoré predložila Európska komisia. Súhlasím, samozrejme, že kandidátske krajiny musia pokračovať v procese reforiem. Naše úsilie by sa malo sústrediť na zabezpečenie zákonnosti a rovnaké zaobchádzanie s etnickými menšinami a na boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Hodnotenie politickej situácie v Turecku vrátane plánovaných reforiem alebo tých, ktoré už prebiehajú, je rovnaké ako hodnotenie Komisie uvedené v pravidelnej správe. Pokrok je zrejmý v oblasti plnenia kodanských politických kritérií, nanešťastie, ešte veľa bude potrebné urobiť v široko chápanej kategórii občianskych slobôd. Najdôležitejšie zo všetkého však je, aby sa na riešení bilaterálnych nezhôd podieľali všetky zúčastnené strany. Tieto otázky samotné by nemali byť prekážkou na ceste ku vstupu, EÚ by sa ale mala snažiť, aby boli pred vstupom vyriešené. Európsky parlament by mal byť objektívnym pozorovateľom, pretože by sme boli radi, aby rokovania skončili dohodou, ktorá by uľahčila vstup Turecka do EÚ. Ako občan Poľska, krajiny, ktorá vstúpila do Európskej únie v roku 2004, viem, že stratégia rozširovania je jednou z najefektívnejších oblastí v politike EÚ. Je dôležité, aby sa dodržiavali prijaté záväzky, a to platí aj pre Európsku úniu. Cieľom prístupových rokovaní je plné členstvo, a preto plnenie prísnych, ale jasných podmienok by tiež malo byť základným predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa. Toto platí pre všetky štáty vrátane Turecka."@sk19
"Želel bi se zahvaliti gospodu Albertiniju za resolucijo o strategiji Evropske komisije na področju širitve. Seveda se strinjam, da morajo države kandidatke nadaljevati proces reform. Prizadevanja bi se morala usmeriti v zagotovitev pravne države in enakega obravnavanja etničnih manjšin, kakor tudi v boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Ocena političnih razmer v Turčiji, vključno z reformami, ki so načrtovane ali že opravljene, je ponovitev ocene Komisije, vsebovane v rednem poročilu. Napredek je očiten na področju izpolnjevanja københavnskih političnih meril, toda na žalost je treba še veliko storiti pri na grobo razumljeni kategoriji državljanskih svoboščin. Najpomembnejše od vsega pa je, da je treba dvostranske spore reševati z vključitvijo vseh strani. Te stvari same po sebi ne bi smele predstavljati ovir na poti k pristopu, vendar pa bi si EU morala prizadevati, da se rešijo še preden do pristopa sploh pride. Evropski parlament bi moral biti nepristranski opazovalec, saj si želimo, da bi se pogajanja končala s sporazumom, ki bi Turčiji olajšala pristop k EU. Kot državljan Poljske, države, ki se je Evropski uniji pridružila leta 2004, ven, da je strategija širitve eno izmed najpomembnejših področij politike EU. Ključnega pomena je, da se ohranijo dane zaveze, to pa velja tudi za Evropsko unijo. Cilj pristopnih pogajanj je polnopravno članstvo, zato bi morala izpolnitev strogih, vendar jasnih pogojev, biti temeljni predpogoj za te države, da se ta cilj doseže. To velja za vse države, tudi Turčijo."@sl20
"Jag vill tacka Gabriele Albertini för resolutionen om Europeiska kommissionens utvidgningsstrategi. Självfallet håller jag med om att kandidatländerna måste fortsätta med sina reformer. De bör koncentrera sig på att trygga rättsstatsprincipen och likabehandling av etniska minoriteter, liksom på att bekämpa korruption och organiserad brottslighet. Utvärderingen av den politiska situationen i Turkiet, inklusive av reformer som har planerats eller genomförts, är en upprepning av kommissionens utvärdering i den återkommande rapporten. Det är uppenbart att det har gjorts framsteg i fråga om att uppfylla de politiska Köpenhamnskriterierna, men tyvärr återstår det mycket att göra i fråga om medborgerlig frihet i vid mening. Men det viktigaste av allt är att bilaterala tvister löses genom medverkan av parterna. De här frågorna bör inte i sig utgöra några hinder på vägen mot anslutning, men EU bör sträva efter att lösa dem före anslutningen. Europaparlamentet bör vara en objektiv observatör, eftersom vi vill att förhandlingarna ska sluta i en överenskommelse som underlättar Turkiets anslutning till EU. Som medborgare i Polen, ett land som gick med i Europeiska unionen 2004, vet jag att utvidgningsstrategin är ett av de mest effektiva områdena inom EU-politiken. Det är avgörande att hålla fast vid gjorda åtaganden, och det gäller också Europeiska unionen. Målet för anslutningsförhandlingarna är fullt medlemskap, och därför bör också ett grundläggande krav för att de ska nå detta mål vara att hårda men tydliga villkor uppfylls. Det gäller alla länder, också Turkiet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph