Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-981"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.22.3-981"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Today is the International Day for the Elimination of Violence against Women. Violence against women exists everywhere and among all classes, rich and poor, educated and uneducated, the socially mobile and the marginalised, but a widespread and structural blindness to this problem has persisted. This resolution calls for a targeted and coherent EU policy plan to combat all forms of violence against women, as stated in the EU Roadmap for Equality between women and men. National laws and policies should be improved through the development of comprehensive national action plans to prevent, protect and prosecute. In Ireland last year, 1 947 women and 3 269 children were admitted to refuges. Over 120 women have been murdered since 1996, a significant number by a partner or ex-partner. EU studies have shown that one woman in five has suffered violence at the hands of her male partner, and that 25% of all violent crime reported in Europe involves a man assaulting his wife or partner. Domestic violence aims to control and destroy the human spirit. Reports of planned cuts of up to 30% by the Irish Government to some services amply illustrates their lack of real commitment to prevention, protection and prosecution."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dnes je Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. Násilí vůči ženám existuje všude a ve všech společenských vrstvách, mezi chudými i bohatými, vzdělanými i nevzdělanými, sociálně mobilními i vyloučenými ze společnosti, ale před tímto problémem stále většina společnosti zavírá oči. Toto usnesení požaduje cílený a koherentní plán politiky EU pro boj proti všem formám násilí na ženách, jak se uvádí v plánu EU pro dosažení rovnosti mezi muži a ženami. Vnitrostátní zákony a politiky by se měly zlepšit prostřednictvím rozvoje komplexních vnitrostátních akčních plánů, které mají zaručit prevenci, ochranu a stíhání. V Irsku bylo v minulém roce poskytnuto útočiště 1947 ženám a 3269 dětem. Od roku 1996 bylo zavražděno více než 120 žen, z nich mnoho svým současným nebo bývalým partnerem. Studie EU ukázaly, že každá pátá žena zakusí násilí od svého mužského partnera a že 25% všech násilných činů v Evropě zahrnuje muže napadajícího manželku či partnerku. Cílem domácího násilí je ovládnout a zničit lidského ducha. Zprávy o plánovaných škrtech irské vlády až do výše 30% v oblasti některých služeb bohatě ilustrují nedostatek skutečného odhodlání zabývat se prevencí, ochranou a stíháním."@cs1
"I dag er den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. Vold mod kvinder findes overalt og i alle klasser, rige og fattige, uddannede og ikkeuddannede, de socialt mobile og de marginaliserede, men der findes stadig en udbredt og strukturel blindhed over for problemet. Denne beslutning opfordrer til en målrettet og mere konsekvent plan for EU's politik til bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder, jf. EU's køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd. De nationale love og politikker skal forbedres gennem udarbejdelse af omfattende nationale handlingsplaner med henblik på at forebygge, beskytte og retsforfølge. I Irland måtte 1.947 kvinder og 3.269 børn søge tilflugt på krisecentre. Over 120 kvinder er blevet myrdet siden 1996, heraf et betydeligt antal af en partner eller tidligere partner. EU-undersøgelser har vist, at én ud af fem kvinder har været udsat for vold fra sin mandlige partners side, og at 25 % af alle anmeldte voldsforbrydelser i Europa involverer en mand, som har overfaldet sin kone eller partner. Formålet med hustruvold er at kontrollere og ødelægge den menneskelige sjæl. Rapporter om, at den irske regering planlægger besparelser på op til 30 % inden for visse tjenester, illustrerer så rigelig dens mangel på ægte engagement i forebyggelse, beskyttelse og retsforfølgelse."@da2
"Heute ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Gewalt gegen Frauen findet sich überall und in allen gesellschaftlichen Klassen, ob reich oder arm, gebildet oder ungebildet, sozial mobil oder marginalisiert. Allerdings herrscht bezüglich dieser Problematik eine weitverbreitete und strukturelle Blindheit. Diese Entschließung fordert einen zielgerichteten und kohärenten, EU-weiten Strategieplan für die Bekämpfung aller Formen der Gewalt gegen Frauen, wie es auch der Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern der EU vorsieht. Die jeweiligen nationalen Gesetzgebungen und Strategien müssen durch die Entwicklung umfassender nationaler Aktionspläne zu Prävention, Schutz und Verfolgung verbessert werden. Während des vergangenen Jahres musste 1 947 Frauen und 3 269 Kindern in Irland Zuflucht gewährt werden. Seit 1996 wurden über 120 Frauen ermordet, ein großer Teil davon von dem jeweiligen Partner oder Ex-Partner. EU-Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Fünftel aller Frauen Gewalt durch den männlichen Partner erleidet und dass es sich bei 25 % aller gemeldeten Gewaltverbrechen in Europa um Übergriffe eines Mannes auf seine Frau oder Partnerin handelt. Häusliche Gewalt zielt darauf ab, den menschlichen Geist zu beherrschen und zu zerstören. Berichte über die von der irischen Regierung geplanten Einschnitte von bis zu 30 % für die entsprechenden Dienste belegen eindeutig den bestehenden Mangel an Engagement für Prävention, Schutz und Strafverfolgung."@de9
"Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών. Η βία κατά των γυναικών υπάρχει παντού και μεταξύ όλων των κοινωνικών τάξεων, πλούσιων και φτωχών, μορφωμένων και αμόρφωτων, των κοινωνικά μετακινούμενων και των περιθωριοποιημένων, αλλά παραμένει μια διαδεδομένη και δομική τύφλωση σε αυτό το πρόβλημα. Αυτό το ψήφισμα είναι ένα στοχευμένο και συνεκτικό σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, όπως αναφέρεται στον χάρτη πορείας της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι εθνικές νομοθεσίες και πολιτικές πρέπει να βελτιωθούν μέσω της ανάπτυξης περιεκτικών εθνικών σχεδίων δράσης για να προλαμβάνουν, να προστατεύουν, και να διώκουν. Στην Ιρλανδία κατά το περασμένο έτος, 1 947 γυναίκες και 3 269 παιδιά έγιναν δεκτά σε ξενώνες κακοποιημένων ατόμων. Περισσότερες από 120 γυναίκες δολοφονήθηκαν από το 1996 και εξής, σημαντικός αριθμός εκ των οποίων δολοφονήθηκε από τον σύντροφο ή τον πρώην σύντροφο. Οι έρευνες της ΕΕ έχουν δείξει ότι μία γυναίκα στις πέντε έχει υποστεί βία στα χέρια του άρρενος συντρόφου της και ότι το 25% όλων των εγκλημάτων βίας που αναφέρθηκαν στην Ευρώπη αφορούν άνδρες που επιτίθενται στη σύζυγό τους ή στη σύντροφό τους. Η οικιακή βία στοχεύει στον έλεγχο και την καταστροφή του ανθρώπινου πνεύματος. Αναφορές για σχεδιαζόμενες περικοπές έως 30% από την ιρλανδική κυβέρνηση σε ορισμένες υπηρεσίες αντικατοπτρίζουν επαρκώς την έλλειψη πραγματικής δέσμευσης για την πρόληψη, την προστασία και τη δίωξη."@el10
"Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. La violencia contra las mujeres se registra en todas partes y en todos los estratos sociales, ricos y pobres, educados o sin formación, con movilidad social y marginados; aunque sigue reinando una ceguera estructural generalizada al respecto de este problema. Esta resolución pide un plan de políticas de la UE con un objetivo claro y coherente para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, tal y como se plantea en el mapa de ruta para la igualdad entre hombres y mujeres. Las legislaciones y las políticas nacionales deben ser mejoradas por medio del desarrollo de planes nacionales exhaustivos dirigidos a prevenir, proteger y perseguir. En Irlanda el año pasado 1 947 mujeres y 3 269 niños buscaron cobijo en viviendas de acogida. Más de 120 mujeres han sido asesinadas desde 1996, un número significativo de ellas a manos de su pareja o ex pareja. Estudios de la UE han demostrado que una mujer de cada cinco ha experimentado la violencia a manos de su compañero hombre, y que un 25 % de todos los crímenes violentos registrados en Europa implica la agresión de un hombre a su mujer o compañera. La violencia doméstica va dirigida a controlar y destruir el espíritu humano. La información sobre los recortes previstos en algunos servicios de hasta un 30 % por el Gobierno irlandés ilustra la falta de auténtico compromiso con la prevención, la protección y la persecución."@es21
"Täna on rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev. Naistevastast vägivalda esineb igal pool ja kõikides rahvastikukihtides, rikaste ja vaeste, haritud ja hariduseta, sotsiaalselt liikuvate ja marginaliseerunud inimeste seas, ent see probleem on endiselt suures ulatuses ja struktuuriliselt tähelepanuta jäetud. Selles resolutsioonis palutakse sihipärast ja ühtset ELi poliitikakava naistevastase vägivalla kõigi vormide vastu võitlemiseks, nagu on märgitud ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhistes. Riikide õigusnorme ja poliitikasuundi tuleks parandada, töötades selleks välja ulatuslikud riiklikud tegevuskavad, et vägivalda ennetada, ohvreid kaitsta ja tegude toimepanijad kohtu alla anda. Iirimaal sattus eelmisel aastal varjupaikadesse 1947 naist ja 3269 last. Alates 1996. aastast on oma partneri või endise partneri poolt mõrvatud üle 120 naise. See on väga suur arv. ELi uuringud on näidanud, et iga viies naine on kannatanud vägivalda oma meespartneri käe läbi ning et 25%s kõikidest Euroopas registreeritud vägivallakuritegudest on osaliseks oma abikaasat või partnerit rünnanud mees. Koduvägivalla eesmärk on kontrollida ja hävitada inimese vaimu. Teated Iirimaa valitsuse kavandatavate kuni 30% suuruste kärbete kohta mõnede teenuste osutamisel näitavad väga selgelt, et valitsus ei ole tegelikult võtnud kohustust vägivalda ennetada, ohvreid kaitsta ja tegude toimepanijaid kohtu alla anda."@et5
"Tänään on kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskeva päivä. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikkialla ja kaikissa yhteiskuntaluokissa, rikkaiden ja köyhien, koulutettujen ja kouluttamattomien, sosiaalisesti liikkuvien ja syrjäytyneiden keskuudessa, mutta laaja rakenteellinen sokeus tätä ongelmaa kohtaan on säilynyt sitkeästi. Päätöslauselmassa vaaditaan kohdennettua ja johdonmukaista EU:n toimintasuunnitelmaa kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi EU:n naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman mukaisesti. Kansallisia lakeja ja toimintalinjoja olisi parannettava laatimalla kattavia kansallisia toimintasuunnitelmia ennaltaehkäisyä, suojelua ja syytteeseenpanoa varten. Viime vuonna Irlannissa turvakoteihin otettiin 1 947 naista ja 3 269 lasta. Vuodesta 1996 yli 120 naista, varsin suuri määrä siis, on joutunut kumppaninsa tai entisen kumppaninsa murhaamiksi. EU:n tutkimukset ovat osoittaneet, että joka viides nainen on joutunut miespuolisen kumppaninsa väkivallan uhriksi ja että 25 prosentissa Euroopassa ilmoitetuista väkivaltarikoksista mies on pahoinpidellyt vaimoaan tai avopuolisoaan. Perheväkivallalla yritetään hallita toisen ihmisen mieltä ja murtaa se. Irlannin hallituksen suunnittelemat jopa 30 prosentin leikkaukset eräisiin palveluihin osoittavat selvästi, että se ei ole todella sitoutunut ennaltaehkäisyyn, suojeluun ja syytteeseenpanoon."@fi7
"Aujourd’hui, c’est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. La violence à l’égard des femmes est omniprésente dans toutes les classes, riches et pauvres, personnes scolarisées et non scolarisées, personnes mobiles sur le plan social et marginaux, mais un aveuglement répandu et structurel a persisté face à ce problème. Cette résolution préconise un plan politique européen ciblé et cohérent pour combattre toutes les formes de violence envers les femmes, selon les termes de la feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes de l’Union européenne. Les lois et politiques nationales devront être améliorées par l’élaboration de plans d’action nationaux exhaustifs visant la prévention, la protection et les poursuites en justice. L’année dernière en Irlande, 1 947 femmes et 3 269 enfants ont été admis dans des centres d’accueil. Plus de 120 femmes ont été assassinées depuis 1996; un nombre important de ces meurtres a été perpétré par un compagnon ou un ex-compagnon. Des études européennes ont montré qu’une femme sur cinq a été victime de violence de la part de son partenaire masculin et que 25 % du total des délits violents rapportés en Europe concernent des agressions de femmes par leur époux ou leur compagnon. La violence domestique vise à contrôler et à détruire l’esprit humain. Les rapports relatifs aux réductions planifiées de certains services jusqu’à concurrence de 30 % par le gouvernement irlandais illustrent largement son manque d’engagement réel en matière de prévention, de protection et de poursuites."@fr8
". – Ma van a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napja. A nők elleni erőszak mindenhol és minden társadalmi osztályban jelen van, létezik a gazdagoknál és a szegényeknél, a szociálisan mobil és a marginalizált csoportoknál, és a probléma tovább gyűrűzik, ám a társadalom továbbra is szemet huny felette. Ez az állásfoglalás célzott és következetes uniós politikai tervre szólít fel a nőkkel szembeni erőszak valamennyi formája elleni küzdelem tekintetében, ahogy az a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó uniós ütemtervben is szerepel. A megelőzésre, a védelemre és a büntetőjogi eljárásokra vonatkozó átfogó nemzeti cselekvési tervek létrehozása révén fejleszteni kell a nemzeti törvényeket és politikákat. Írországban tavaly 1947 nő és 3269 gyermek kapott menedéket. 1996 óta több mint 120 nőt gyilkoltak meg, jelentős részüket a partnerük vagy a volt partnerük. Uniós felmérések szerint öt nőből egy saját partnere erőszakos cselekedetének áldozatává vált, és Európában valamennyi erőszakos bűncselekmény 25%-át férfiak követik el saját feleségük vagy partnerük ellen. A családon belüli erőszakkal az a férfiak célja, hogy a másik ember fölött átvegyék az uralmat. Az, hogy az ír kormány akár 30%-os csökkentést is tervez bizonyos szolgáltatások esetében, világosan megmutatja, hogy egyáltalán nem veszik komolyan a megelőzést, a védelmet és az elkövetők megbüntetését."@hu11
"Oggi è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tale forma di violenza si riscontra ovunque e in tutte le classi sociali, tra i ricchi come tra i poveri, tra i colti come tra gli ignoranti e tra gli arrampicatori sociali come tra gli emarginati, tuttavia persiste una diffusa e strutturale cecità al problema. La risoluzione in esame chiede alla Commissione un piano strategico comunitario mirato e più coerente per combattere tutte le forme di violenza contro le donne, come dichiarato nella tabella di marcia della Commissione per la parità tra donne e uomini. Leggi e politiche nazionali dovrebbero essere migliorati tramite lo sviluppo di piani d’azione nazionali volti a prevenire, proteggere e perseguire. Lo scorso anno, in Irlanda, sono stati accolti nei rifugi 1 947 donne e 3 269 bambini. Dal 1996 sono state uccise più di 120 donne, una significativa percentuale delle quali dal partner o da un ex-partner. Studi comunitari hanno dimostrato che una donna su cinque ha subito violenza per mano del proprio compagno e che il 25 per cento di tutti i crimini violenti denunciati in Europa comprendono un uomo che assale la propria moglie o la propria compagna. La violenza domestica mira a controllare e distruggere lo spirito di una persona. Voci relative alla previsione di tagli fino al 30 per cento ad alcuni servizi da parte del governo irlandese illustrano ampiamente la mancanza di un impegno concreto a prevenire, proteggere e perseguire."@it12
"Šiandien – Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena. Smurtas prieš moteris yra visur ir tarp visų kategorijų gyventojų: tarp turtuolių ir vargšų, išsilavinusių ir neišsilavinusių, socialiai aktyvių ir socialiai atskirtų žmonių, tačiau šios problemos paplitimas ir sisteminis jos nepaisymas išliko. Šioje rezoliucijoje reikalaujama parengti kryptingą ir nuoseklų ES kovos su visų formų smurtu prieš moteris politikos planą, kaip nurodyta ES Moterų ir vyrų lygybės gairėse. Nacionaliniai teisės aktai ir atitinkamos strategijos turėtų būti tobulinama rengiant visapusiškus nacionalinius prevencijos, apsaugos ir baudžiamojo persekiojimo veiksmų planus. Praėjusiais metais Airijoje 1 947 moterys ir 3 269 vaikai buvo pripažinti pabėgėliais. Nuo 1996 m. buvo nužudyta 120 moterų, nemažai jų nužudė jų vyrai arba buvę vyrai. ES tyrimai parodė, kad viena moteris iš penkių patyrė smurtą nuo savo vyro rankos ir kad 25 proc. visų smurtinių nusikaltimų, apie kuriuos skelbiama Europoje, yra susiję su vyru, užpuolusiu savo sutuoktinę arba partnerę. Smurtas šeimoje kėsinasi valdyti ir palaužti žmogaus dvasią. Pranešimai apie Airijos vyriausybės planuojamus lėšų mažinimus kai kurioms tarnyboms gyvai iliustruoja, kad ji nepakankamai nuoširdžiai pasiruošusi rūpintis prevencija, apsauga ir baudžiamuoju persekiojimu."@lt14
"Šodien ir Starptautiskā vardarbības pret sievietēm izskaušanas diena. Vardarbība pret sievietēm pastāv visur un visos slāņos, starp bagātām un nabadzīgām, izglītotām un neizglītotām, sociāli aktīvām un atstumtām, bet aizvien turpina pastāvēt plaši izplatīts un strukturāls aklums saistībā ar šo problēmu. Šī rezolūcija aicina veidot mērķtiecīgāku un saskaņotāku ES politikas plānu visa veida vardarbības pret sievietēm apkarošanai, kā noteikts ES Ceļvedī par sieviešu un vīriešu līdztiesību. Ir jāuzlabo valstu tiesību akti un politikas jomas, izstrādājot visaptverošus valsts rīcības plānus vardarbības novēršanai, upuru aizsardzībai un vainīgo personu sodīšanai. Īrijā pagājušajā gadā 1947 sievietes un 3269 bērni tika uzņemti patversmēs. Kopš 1996. gada ir nogalinātas vairāk kā 120 sievietes, lielu daļu ir bijuši partneri vai bijušie partneri. ES pētījumi ir parādījuši, ka katra piektā sieviete ir cietusi no sava partnera, un 25 % no Eiropā pastrādātās vardarbības ir vīriešu uzbrukumi savai sievai vai partnerei. Vardarbība ģimenē tiecas kontrolēt un sagraut cilvēka garu. Ziņojumi par Īrijas valdības plānotajiem samazinājumiem 30 % apmērā attiecībā uz dažiem dienestiem uzskatāmi ilustrē par valdības apņēmības trūkumu vardarbības novēršanas, upuru aizsardzības un vainīgo personu sodīšanas jomā."@lv13
"Today is the International Day for the Elimination of Violence against Women. Violence against women exists everywhere and among all classes, rich and poor, educated and uneducated, the socially mobile and the marginalised, but a widespread and structural blindness to this problem has persisted. This Resolution calls for a targeted and coherent EU policy plan to combat all forms of violence against women, as stated in the EU Roadmap for Equality between women and men. National laws and policies should be improved through the development of comprehensive national action plans to prevent, protect and prosecute. In Ireland last year 1,947 women and 3,269 children were admitted to refuges. Over 120 women have been murdered since 1996, a significant number by a partner or ex-partner. EU studies have shown that one woman in five has suffered violence at the hands of her male partner, and that 25% of all violent crime reported in Europe involves a man assaulting his wife or partner. Domestic violence aims to control and destroy the human spirit. Reports of planned cuts of up to 30% by the Irish Government to some services amply illustrates their lack of real commitment to prevention, protection, and, prosecution."@mt15
". Vandaag is de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen komt overal en in alle sociale lagen voor, onder armen en rijken, hoogopgeleiden en ongeschoolden, maatschappelijk geslaagde en gemarginaliseerde groepen, maar er is een wijdverbreide en structurele blindheid voor het probleem blijven bestaan. In deze resolutie wordt gepleit voor een gericht en samenhangend beleidsplan van de EU ter bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen, zoals is beschreven in de EU-routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De nationale wetgeving en beleidsmaatregelen moeten worden verbeterd met de opstelling van alomvattende nationale actieplannen voor preventie, bescherming en vervolging. In Ierland zijn vorig jaar 1 947 vrouwen en 3 269 kinderen opgenomen in opvangcentra. Meer dan 120 vrouwen zijn sinds 1996 vermoord, een aanzienlijk aantal van hen door een partner of ex-partner. EU-studies wijzen uit dat één op de vijf vrouwen slachtoffer is van geweld van de kant van haar mannelijke partner, en dat 25 procent van alle gemelde geweldsmisdrijven in Europa betrekking heeft op een man die zijn echtgenote of partner belaagt. Huiselijk geweld is bedoeld om de menselijke geest te beheersen en te vernietigen. Berichten over plannen van de Ierse regering voor bezuinigingen tot 30 procent op sommige diensten illustreren ten overvloede haar gebrek aan werkelijke inzet voor preventie, bescherming en vervolging."@nl3
"Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Przemoc wobec kobiet istnieje wszędzie i we wszystkich klasach społecznych, wśród bogatych i biednych, wykształconych i niewykształconych, mobilnych społecznie i znajdujących się na marginesie, ale powszechna i strukturalna ślepota na ten problem trwa niezmiennie. Rezolucja wzywa do podjęcia ukierunkowanego i spójnego planu polityki UE dla zwalczania przemocy wobec kobiet, zgodnie z planem działania Komisji na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Należy poprawić krajowe przepisy i polityki, poprzez opracowywanie obszernych krajowych planów działania w celu zapobiegania, ochrony i ścigania. W ubiegłym roku w Irlandii do schronisk przyjęto 1 947 kobiet i 3 269 dzieci. Od 1996 roku ponad 120 kobiet zostało zabitych, z czego znaczna część przez partnera lub byłego partnera. Badania UE wskazują, że co piąta kobieta doświadczyła przemocy z rąk swojego męskiego partnera oraz że 25 % wszystkich przestępstw z użyciem przemocy zgłoszonych w Europie to napady mężczyzn na ich żony lub partnerki. Przemoc domowa ma na celu kontrolowanie i destrukcję ludzkiego umysłu. Informacje o planowanych przez rząd irlandzki cięciach, nawet o 30 %, na niektórych służbach w pełni ilustrują brak prawdziwego zaangażowania w prewencję, ochronę i ściganie."@pl16
"Celebra-se hoje o Dia Internacional para a Erradicação da Violência Contra as Mulheres. A violência contra as mulheres existe em todo o lado e entre todas as classes sociais, ricas e pobres, com instrução e sem instrução, entre os que possuem mobilidade social e os marginalizados, porém, tem persistido alguma cegueira estrutural face a este problema. Esta Resolução exige um plano político da UE incisivo e coerente de luta contra todas as formas de violência contra as mulheres, tal como se refere no Roteiro da UE para a igualdade entre homens e mulheres. Deverão ser introduzidas melhorias na legislação e nas políticas nacionais, através do desenvolvimento de planos de acção nacionais abrangentes, com vista a prevenir, proteger e julgar. Na Irlanda, no ano passado, foram acolhidas em refúgios 1 947 mulheres e 3 269 crianças. Mais de 120 mulheres foram assassinadas desde 1996, um número significativo delas por parte de um parceiro ou antigo parceiro. Os estudos, na UE, demonstraram que uma em cada cinco mulheres foi vítima de violência às mãos do seu parceiro do sexo masculino, e que 25% de todos os crimes comunicados na Europa envolve a agressão de um homem sobre a sua mulher ou parceira. A violência doméstica visa controlar e destruir o espírito humano. Os cortes planeados de 30%, que têm sido noticiados, pelo Governo irlandês nalguns serviços ilustram amplamente a sua falta de empenho real na prevenção e protecção e na condenação dos culpados."@pt17
"Astăzi este Ziua internaţională a eliminării violenţei împotriva femeilor. Violenţa împotriva femeilor există peste tot şi în rândul tuturor claselor sociale, în rândul bogaţilor şi săracilor, al persoanelor educate şi needucate, mobile la nivel social şi marginalizate, însă persistă o neglijare structurală foarte răspândită a acestei probleme. Această rezoluţie solicită o politică comunitară coerentă, cu o ţintă bine precizată, de combatere a tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, în conformitate cu foaia de parcurs privind egalitatea între femei şi bărbaţi. Legile şi politicile naţionale ar trebui îmbunătăţite prin elaborarea unor planuri de acţiune cuprinzătoare la nivel naţional, de prevenire, protecţie şi urmărire în justiţie. Anul trecut, în Irlanda, au primit refugiu 1 947 de femei şi 3 269 de copii. Începând cu anul 1996, au fost omorâte peste 120 de femei, multe dintre acestea de partener sau de un fost partener.Studiile UE au arătat că una din cinci femei a fost supusă violenţelor de către partenerul de sex masculin şi că 25% din toate infracţiunile violente raportate în Europa implică un bărbat care îşi atacă soţia sau partenera. Violenţa domestică urmăreşte preluarea controlul asupra spiritului uman şi distrugerea acestuia. Relatările privind reducerile planificate de până la 30% pe care le are în vedere guvernul irlandez pentru unele servicii ilustrează în mare măsură lipsa lor de angajament real faţă de prevenire, protecţie şi urmărire în justiţie."@ro18
"Dnes je Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Násilie páchané na ženách existuje všade a medzi všetkými triedami, bohatými aj chudobnými, vzdelanými aj nevzdelanými, spoločensky úspešnými aj ľuďmi na okraji spoločnosti, ale naďalej pretrváva rozšírená a štrukturálna slepota voči tomuto problému. Toto uznesenie vyzýva na konkrétny a súdržný návrh politiky EÚ v oblasti boja proti všetkým formám násilia páchaného na ženách, ako sa uvádza v pláne EÚ na uplatňovanie rovnosti žien a mužov. Vnútroštátne právne predpisy a politiky by sa mali zdokonaliť vypracovaním komplexných národných akčných plánov na predchádzanie, ochranu a stíhanie. V minulom roku bolo v Írsku prijatých do útulkov pre ženy 1 947 žien a 3 269 detí. Od roku 1996 bolo zavraždených viac ako 120 žien, pričom veľký počet žien zavraždili ich partneri alebo bývalí partneri. Štúdie EÚ ukázali, že každá piata žena bola vystavená násiliu zo strany mužského partnera a že 25 % všetkých násilných trestných činov hlásených v Európe predstavuje napadnutie ženy alebo partnerky mužom. Domáce násilie chce ovládnuť a zničiť ľudskú dušu. Správy o škrtoch, ktoré plánuje írska vláda v oblasti niektorých služieb a ktoré majú dosahovať až 30 %, jasne svedčia o neexistencii skutočného záväzku v oblasti prevencie, ochrany a stíhania."@sk19
"Danes je mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Nasilje nad ženskami je prisotno povsod in v vseh razredih, med bogatimi in revnimi, izobraženimi in neizobraženimi, socialno mobilnimi in marginaliziranimi, vendar pa splošno in strukturno zakrivanje oči pred tem problemom ostaja še naprej. Ta resolucija poziva k usmerjenemu in doslednemu načrtu politike EU za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami, kot je navedeno v načrtu EU za enakost med ženskami in moškimi. Nacionalne zakonodaje in politike je treba izboljšati z oblikovanjem celovitih nacionalnih akcijskih načrtov za preprečevanje, zaščito in pregon. Na Irskem je bilo lani v zavetišča sprejetih 1 947 žensk in 3 269 otrok. Od leta 1996 so partnerji ali bivši partnerji umorili več kot 120 žensk, kar je velika številka. Študije EU so pokazale, da je ena izmed petih žensk bila žrtev nasilja njihovih partnerjev in da je v 25 % vseh nasilnih zločinov, ki so bili prijavljeni v Evropi, bil vpleten moški, ki je napadel ženo ali partnerko. Z nasiljem v družini se želi ustvariti nadzor in uničiti človeškega duha. Poročila irske vlade nekaterim službam o načrtovanih, do 30-odstotnih zmanjšanjih v veliki meri ilustrirajo njihovo pomanjkanje prave zaveze preprečevanju, zaščiti in pregonu."@sl20
"I dag är det internationella dagen mot våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor finns överallt och i alla klasser, bland rika och fattiga, med eller utan utbildning, socialt rörliga och marginaliserade, men det har funnits en utbredd och strukturell blindhet för det här problemet. I den här resolutionen kräver man en målinriktad och sammanhängande plan för EU-politiken i syfte att bekämpa alla former av våld mot kvinnor, som det står i EU:s färdplan för jämställdhet mellan kvinnor och män. De nationella lagarna och politiken bör förbättras genom att heltäckande nationella handlingsplaner tas fram för att förebygga, skydda och lagföra. I Irland togs förra året 1 947 kvinnor och 3 269 barn in på kvinnohus. Över 120 kvinnor har mördats sedan 1996, många av en partner eller före detta partner. EU-studier har visat att var femte kvinna har utsatts för våld från sin manlige partner och att 25 procent av alla våldsbrott som rapporteras i EU kännetecknas av att en man angriper sin hustru eller partner. Våld i hemmet syftar till att kontrollera och bryta ned människans själ. Rapporter om att den irländska regeringen planerar att skära ned vissa enheter med upp till 30 procent visar verkligen att den saknar engagemang för att förebygga, skydda och lagföra."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Proinsias De Rossa (S&D ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,9,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph