Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-980"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.22.3-980"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"One in five women has been subjected to domestic violence in Europe. In Malta, 467 cases of domestic violence were reported between January and October 2009, but these figures are probably not fully representative of the problem in Malta. Similarly, statistics in other Member States are misleading. This is because women often fear being misunderstood by authorities and judicial bodies. The resolution outlines that violence, aside from its criminality, is also a question of discrimination and inequality – an area of EU competence. The motion rightly focuses on the prosecution of perpetrators. That there should be no legal loopholes that allow perpetrators to go unpunished is important. Having said that, however, the rehabilitation of abusive partners should also be considered in order to avoid future repetition of violence. Certain Member States do not have sufficiently trained staff to adequately provide support, help and advice to victims. For victims, creating shelters is not enough. Such women require help from government to re-enter the labour market in order to acquire true economic independence from their abuser. Training programmes for victims must be stepped up, to allow them to fully reintegrate into society, and the EU should use its power to fully address such blatant inequalities."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V Evropě se stane obětí domácího násilí každá pátá žena. Na Maltě bylo od ledna do října 2009 hlášeno 467 případů domácího násilí, ale tato čísla pravděpodobně plně neodpovídají maltské skutečnosti. Podobně i statistiky jiných členských států jsou zavádějící. Je to z toho důvodu, že se ženy často obávají nepochopení ze strany úřadů a soudních orgánů. Usnesení ukazuje, že násilí, když odhlédneme od kriminality, je také otázkou diskriminace a nerovnosti – což je oblast kompetence EU. Návrh se správně zaměřuje na stíhání pachatelů. Je nesmírně důležité, aby v zákoně nebyly mezery, které by umožnily pachatelům uniknout trestu. V souvislosti s tím ovšem musíme vzít v potaz i reintegraci násilnických partnerů, abychom se vyhnuli dalšímu násilí v budoucnosti. Některé členské státy nemají dostatečně vyškolené pracovníky, kteří by poskytly vhodnou podporu, pomoc a radu obětem. Vytváření útočišť pro oběti nestačí. Takové ženy potřebují pomoc od vlády, aby se mohly znovu zapojit do pracovního trhu a tím získaly skutečnou ekonomickou nezávislost na svém násilnickém partnerovi. Musíme rozšířit rekvalifikační kurzy pro oběti, abychom jim umožnili znovu se plně začlenit do společnosti, a Evropská unie by měla využít všechny své pravomoci, aby ukončila toto do očí bijící nerovné postavení žen ve společnosti."@cs1
"Én ud af fem kvinder har været udsat for vold i hjemmet i Europa. På Malta blev der mellem januar og oktober 2009 rapporteret 467 tilfælde af vold i hjemmet, men disse tal giver sandsynligvis ikke et helt repræsentativt billede af problemet på Malta. På samme måde er statistikkerne i de andre medlemsstater også misvisende. Det skyldes, at kvinder ofte frygter at blive misforstået af myndighederne og retsvæsenet. I beslutningen anføres det, at vold, bortset fra at være en forbrydelse, også er et spørgsmål om forskelsbehandling og ulighed – et af EU's kompetenceområder. Forslaget fokuserer med rette på retsforfølgelsen af voldsudøvere. Det er vigtigt, at der ikke er juridiske smuthuller, der gør det muligt for voldsudøvere at undgå straf. Når det er sagt, skal rehabilitering af mishandlende partnere dog også overvejes for at undgå gentagelse af vold i fremtiden. Nogle medlemsstater har ikke tilstrækkelig kvalificerede medarbejdere, der kan yde den nødvendige støtte, hjælp og rådgivning til ofre. For ofre er det ikke nok at etablere krisecentre. Sådanne kvinder har brug for hjælp fra det offentlige til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, så de kan opnå reel økonomisk uafhængighed fra deres mishandler. Uddannelsesprogrammer for ofre skal intensiveres, så de fuldt ud kan genintegreres i samfundet, og EU skal udnytte sine beføjelser til at tage fat om så åbenbare uligheder."@da2
"In Europa war ein Fünftel aller Frauen häuslicher Gewalt ausgesetzt. In Malta wurden von Januar bis Oktober 2009 467 Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet, und diese Zahlen stellen das Problem in Malta wahrscheinlich nicht repräsentativ dar. Auch die Statistiken in anderen Mitgliedstaaten sind irreführend. Der Grund dafür ist die Angst der Frauen, von den Behörden und gerichtlichen Instanzen kein Verständnis zu ernten. Die Entschließung geht davon aus, dass Gewalt – sieht man einmal von ihrer kriminellen Natur ab – auch eine Frage der Diskriminierung und Ungleichheit ist und damit in den Kompetenzbereich der EU fällt. Dieser Antrag lenkt die Aufmerksamkeit zu Recht auf die Strafverfolgung der Täter. Zudem ist es wichtig, Gesetzeslücken zu schließen, die es den Tätern ermöglichen, ungestraft davon zu kommen. Andererseits muss auch die Rehabilitierung des missbrauchenden Partners berücksichtigt werden, damit weitere Wiederholungen der Gewalt verhindert werden können. Einige Mitgliedstaaten verfügen nicht über ausreichend ausgebildete Mitarbeiter, um entsprechende Unterstützung, Hilfe und Beratung für die Opfer anbieten zu können. Es reicht nicht aus, lediglich Zufluchtsorte für die Opfer einzurichten. Die betroffenen Frauen brauchen staatliche Hilfe, um wieder in den Arbeitsmarkt eintreten und echte wirtschaftliche Unabhängigkeit von dem Täter erlangen zu können. Zudem müssen Schulungsprogramme für die Opfer und deren Wiedereingliederung in die Gesellschaft eingerichtet werden, und die EU muss sich mit ihrer ganzen Macht für die Bekämpfung dieser schreienden Ungleichheit einsetzen."@de9
"Στην Ευρώπη, μία στις πέντε γυναίκες έχει υποστεί οικιακή βία. Στη Μάλτα, αναφέρθηκαν 467 περιπτώσεις οικιακής βίας μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2009, αλλά αυτά τα στοιχεία προφανώς δεν είναι αντιπροσωπευτικά του προβλήματος που υπάρχει στη Μάλτα. Παρομοίως, τα στατιστικά στοιχεία στα άλλα κράτη μέλη είναι παραπλανητικά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι γυναίκες συχνά φοβούνται ότι θα παρεξηγηθούν από τις αρχές και τα δικαστικά όργανα. Το ψήφισμα περιγράφει ότι η βία, εκτός από τον εγκληματικό χαρακτήρα της, είναι επίσης ζήτημα διακρίσεων και ανισότητας – τομέας αρμοδιότητας της ΕΕ. Η πρόταση ψηφίσματος σωστά εστιάζει στη δίωξη των δραστών. Το να μην υπάρχουν νομικά παράθυρα που να επιτρέπουν την ατιμωρησία των δραστών είναι σημαντικό. Ωστόσο, τούτου λεχθέντος, η αναμόρφωση των συντρόφων που προβαίνουν σε κακοποίηση θα πρέπει επίσης να εξετάζεται για να αποφεύγεται η μελλοντική επανάληψη βίας. Ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό για να παρέχει επαρκή στήριξη, να βοηθά και να συμβουλεύει τα θύματα. Για τα θύματα, η δημιουργία ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες δεν αρκεί. Αυτές οι γυναίκες χρειάζονται βοήθεια από το κράτος Για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας προκειμένου να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία από αυτόν ο οποίος τις κακοποιεί. Πρέπει να ενταθεί η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για τα θύματα, για να τους επιτρέπεται να επανενταχθούν πλήρως στην κοινωνία, και η ΕΕ πρέπει να ασχοληθεί επισταμένως με τέτοιες κραυγαλέες ανισότητες."@el10
"Una de cada cinco mujeres se ha visto expuesta a la violencia doméstica en Europa. En Malta se registraron 467 casos de violencia doméstica entre enero y octubre de 2009, pero probablemente esas cifras no son representativas del problema en Malta. De igual manera, las estadísticas en otros Estados miembros son engañosas. Esto se debe a que a menudo las mujeres temen ser malinterpretadas por las autoridades y los organismos judiciales. La resolución destaca que la violencia, además de su carácter criminal, también es una cuestión de discriminación y de desigualdad; un ámbito que es competencia de la UE. La propuesta se centra oportunamente en la persecución de los autores. Es importante que no existan vacíos legales que permitan a los autores escapar impunes. Dicho esto, no obstante, también se debe considerar la rehabilitación de las parejas agresoras, con el fin de evitar la repetición de la violencia en el futuro. Algunos Estados miembros no poseen un personal suficientemente formado para fomentar de manera adecuada el apoyo, la asistencia y el consejo a las víctimas. Crear lugares de acogida para ellas no es suficiente. Estas mujeres necesitan ayuda de los gobiernos para reincorporarse al mercado laboral para adquirir una verdadera independencia económica con respecto a sus agresores. Los programas de formación para las víctimas deben ser incrementados, a fin de permitirles reintegrarse en la sociedad; y la UE debe utilizar su poder para abordar plenamente estas desigualdades tan flagrantes."@es21
"Iga viies naine Euroopas on pidanud taluma koduvägivalda. Maltal teatati 2009. aasta jaanuarist oktoobrini 467st koduvägivalla juhtumist, ent need andmed ei kajasta ilmselt probleemi Maltal täielikult. Samamoodi on teiste liikmesriikide statistika eksitav. Nimelt kardavad naised tihti ametiasutustes ja kohtuorganites vääritimõistmist. Resolutsioonis on kirjas, et lisaks sellele, et vägivald on kuritegelik, on selle puhul tegu ka diskrimineerimise ja ebavõrdsusega – ja see on ELi pädevusvaldkond. Ettepanekus on õigustatult keskendutud vägivallategude toimepanijate kohtu alla andmisele. Oluline on see, et ei oleks seaduseauke, mis võimaldaksid vägivallategude toimepanijatel karistuseta jääda. Seda arvestades tuleks siiski kaaluda ka kuritarvitavate partnerite ümberkasvatamist, et hoida ära vägivalla kordumine tulevikus. Osas liikmesriikides ei ole piisavalt koolitatud töötajaid, et anda ohvritele nõuetekohast toetust, abi ja nõuandeid. Ohvrite jaoks ei piisa varjupaikade rajamisest. Need naised vajavad valitsuselt abi tööturule naasmiseks, et saavutada täielik majanduslik sõltumatus oma kuritarvitajast. Tuleb tugevdada ohvrite koolitamise kavasid, et võimaldada neil täielikult taas ühiskonda lõimuda, ja EL peaks kasutama oma võimu, et sellise häbiväärse ebavõrdsusega igati võidelda."@et5
"Joka viides nainen Euroopassa on joutunut kärsimään perheväkivaltaa. Maltassa ilmoitettiin tammikuun ja lokakuun 2009 välisenä aikana 467 perheväkivaltatapauksesta, mutta tämä luku antaa tuskin täysin edustavaa kuvaa ongelman laajuudesta Maltassa. Vastaavasti muiden jäsenvaltioiden tilastot ovat harhaanjohtavia. Tämä johtuu siitä, että naiset pelkäävät viranomaisten ja oikeuselinten käsittävän heidät väärin. Päätöslauselmassa todetaan, että väkivallassa, sen lisäksi että se on rikollista, on kysymys syrjinnästä ja eriarvoisuudesta – EU:n toimivaltaan kuuluvasta alasta. Päätöslauselmaesityksessä keskitytään aivan oikein tekijöiden asettamiseen syytteeseen. On tärkeää, ettei ole mitään porsaanreikiä, joiden avulla tekijät voivat välttää rangaistuksen. Toisaalta kuitenkin väkivaltaisten kumppanien kuntoutusta olisi myös harkittava, jotta vältetään väkivallan uusiutuminen tulevaisuudessa. Eräillä jäsenvaltioilla ei ole riittävästi koulutettua henkilöstöä tuen, avun ja neuvonnan antamiseksi uhreille. Uhrien kannalta turvakotien perustaminen ei riitä. Nämä naiset tarvitsevat hallituksen apua päästäkseen takaisin työmarkkinoille ja tullakseen todella taloudellisesti riippumattomiksi pahoinpitelijästään. Uhrien koulutusohjelmia on tehostettava, jotta he voivat integroitua täysimittaisesti takaisin yhteiskuntaan, ja EU:n olisi käytettävä toimivaltaansa puuttuakseen tehokkaasti tällaiseen räikeään eriarvoisuuteen."@fi7
"Une femme sur cinq a subi des violences domestiques en Europe. À Malte, 467 cas de violence domestique ont été déclarés entre janvier et octobre 2009, mais ces chiffres ne sont probablement pas entièrement représentatifs du problème à Malte. En parallèle, les statistiques dans d’autres États membres sont trompeuses. Cela s’explique par le fait que les femmes craignent souvent d’être incomprises par les autorités et les instances juridictionnelles. La résolution souligne que la violence, mise à part sa criminalité, est également une question de discrimination et d’inégalité, un domaine de compétence de l’UE. La proposition est axée, à juste titre, sur les poursuites engagées à l’encontre des auteurs. Il est crucial qu’il n’y ait aucune lacune du droit permettant aux auteurs de s’en tirer sans être punis. Cela dit, la rééducation des partenaires abusifs doit aussi être prise en considération afin d’éviter tout nouvel acte de violence. Certains États membres ne disposent pas d’un personnel suffisamment formé pour donner aux victimes un soutien, une aide et des conseils de manière adéquate. Pour les victimes, la création de refuges n’est pas suffisante. Les femmes concernées ont besoin d’une aide du gouvernement pour pouvoir réintégrer le marché du travail afin d’acquérir une véritable indépendance économique par rapport à leur agresseur. Les programmes de formation pour les victimes doivent être intensifiés dans le but de leur permettre de réintégrer pleinement la société, et l’Union européenne doit faire usage de sa puissance pour combler des inégalités aussi flagrantes."@fr8
". – Európában öt nőből egy családon belüli erőszak áldozatává válik. Máltán 2009 januárja és októbere között a családon belüli erőszak 467 esetét jelentették, de ezek a számadatok talán nem teljesen érzékeltetik a problémát. És hasonlóképpen: más tagállamok statisztikái is félrevezetőek. Ez azért van, mert a nők gyakran attól tartanak, hogy a hatóságok és a bírói szervek félreértik őket. Ez az állásfoglalás tartalmazza, hogy az erőszak nemcsak bűncselekmény, hanem egyben megkülönböztetés és egyenlőtlenség is – és ezek az EU hatáskörébe tartozó területek. Az indítvány helyesen az elkövetők megbüntetésére összpontosít. Fontos, hogy ne legyenek olyan jogi kiskapuk, amelyek lehetővé teszik, hogy az elkövetők büntetlenek maradjanak. Emellett azonban az erőszakot elkövetők rehabilitációját is meg kell fontolni az erőszak jövőbeli megismétlődésének elkerülése érdekében. Bizonyos tagállamok nem képeztek ki megfelelő munkaerőt a sértettek támogatására, megsegítésére és a nekik nyújtandó tanácsadásra. Nem elegendő az, ha a sértettek számára menedékotthonokat hozunk létre. Ezeknek a nőknek segítségre van szükségük a kormánytól ahhoz, hogy újra beilleszkedjenek a munkaerőpiacra, és így gazdaságilag valóban függetlenné váljanak a bántalmazójuktól. Növelni kell a sértettek számára rendelkezésre álló képzési programok számát, hogy lehetővé tegyük számukra a társadalomba való teljes visszailleszkedést, és az EU-nak fel kell használnia a hatalmát, hogy felhívja a figyelmet az ilyen nyilvánvaló egyenlőtlenségekre."@hu11
"In Europa, una donna su cinque è stata vittima di violenza domestica. A Malta, tra gennaio e ottobre 2009, sono stati denunciati 467 casi di violenza domestica, ma tali cifre probabilmente non rispecchiano appieno le dimensioni del problema a livello nazionale. Allo stesso modo, anche le statistiche relative ad altri Stati membri possono trarre in inganno e questo perché spesso le donne temono di non essere capite dalle autorità e dagli organi giudiziari. La risoluzione in esame sottolinea che tale forma di violenza, al di là del suo aspetto criminoso, costituisce anche una questione di discriminazione e diseguaglianza, ambito di competenza comunitaria. La proposta s’incentra giustamente sulla persecuzione degli autori di tali atti. E’ importante che non vi siano cavilli legali che permettano a tali persone di restare impunite. Detto questo, nondimeno, sarebbe opportuno considerare altresì la riabilitazione di chi ha commesso simili crimini, in modo da evitare il ripetersi di simili atti di violenza. Alcuni Stati membri non hanno personale formato a sufficienza per fornire sostegno, aiuto e consiglio alle vittime. Per queste ultime, la creazione di rifugi non basta. Tali donne necessitano di aiuto da parte dei governi per reinserirsi nel mercato del lavoro in modo da acquisire una reale indipendenza economica dai loro aguzzini. E’ necessario stabilire programmi educativi per le vittime, in modo da permettere loro di reintegrarsi pienamente nella società, e l’Unione europea dovrebbe utilizzare il proprio potere per far fronte a simili eclatanti diseguaglianze."@it12
"Europoje viena iš penkių moterų patyrė smurtą šeimoje. Nuo 2009 m. sausio mėn. iki spalio mėn. Maltoje buvo pranešta apie 467 smurto šeimoje atvejus, tačiau šie skaičiai tikriausiai ne visiškai atspindi Maltos problemą. Kitų valstybių narių statistiniai duomenys taip pat klaidingi. Taip yra dėl to, kad moterys dažnai bijo, jog valdžios institucijos ir teisminės institucijos jų nesupras. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad smurtas yra ne tik nusikalstamas – jis taip pat yra diskriminacijos ir nelygybės problema, priklausanti ES kompetencijos sričiai. Pasiūlyme teisingai daugiausia dėmesio skiriama kaltininkų baudžiamajam persekiojimui. Svarbu, kad nebūtų jokių įstatymų spragų, kurios sudarytų sąlygas kaltininkams likti nenubaustiems. Tačiau, kita vertus, taip pat reikėtų atsižvelgti į smurtaujančių partnerių reabilitaciją, kad ateityje būtų išvengta smurtavimo pasikartojimo. Kai kurios valstybės narės neturi pakankamai mokyto personalo, kuris aukoms galėtų suteikti tinkamą paramą, pagalbą ir patarimus. Steigti prieglaudas aukoms nepakanka. Tokioms moterims reikalinga vyriausybės pagalba, kad jos galėtų sugrįžti į darbo rinką ir taip įgyti tikrą ekonominę nepriklausomybę nuo savo skriaudikų. Reikia tobulinti aukų mokymo programas siekiant sudaryti sąlygas joms visiškai integruotis į visuomenę, todėl ES turėtų panaudoti savo galias, kad visiškai panaikintų tokią akivaizdžią nelygybę."@lt14
"Eiropā katra piektā sieviete ir pakļauta vardarbībai ģimenē. Maltā no 2009. gada janvāra līdz oktobrim tika ziņots par 467 vardarbības gadījumiem ģimenē, taču šie skaitļi visticamāk pilnībā neatspoguļo šo problēmu Maltā. Tāpat maldinoša ir citu dalībvalstu statistika. Tas ir tādēļ, ka sievietes bieži baidās tikt pārprastas iestādēs un tiesu struktūrās. Šajā rezolūcijā ir izklāstīts, ka šī vardarbība papildus tās kriminālajam raksturam ir arī diskriminācijas un nevienlīdzības — ES atbildības jomas — jautājums. Priekšlikums pareizi koncentrējas uz vainīgo saukšanu pie atbildības. Ir svarīgi, lai nav juridisku nepilnību, kas ļauj vainīgajiem palikt nesodītiem. Taču vienlaikus ir jāapsver arī agresīvo partneru rehabilitācija, lai novērstu turpmāku vardarbības atkārtošanu. Dažās dalībvalstīs nav pietiekami apmācīta personāla, lai upuriem nodrošinātu pietiekamu atbalstu, palīdzību un padomu. Nepietiek ar patversmju izveidi upuriem. Šādām sievietēm ir nepieciešama valdības palīdzība atgriezties darba tirgū, lai iegūtu patiesu ekonomisko neatkarību no sava agresīvā partnera. Ir jāpastiprina apmācību programmas upuriem, kas ļautu viņiem pilnībā atgriezties sabiedrībā, un ES būtu jāizmanto savas pilnvaras, lai pilnā mērā risinātu šādas nepārprotamas nevienlīdzības."@lv13
"One in five women has been subjected to domestic violence in Europe. In Malta, 467 cases of domestic violence were reported between January and October 2009, but these figures are probably not fully representative of the problem in Malta. Similarly, statistics in other Member States are misleading. This is because women, often fear being misunderstood by authorities and judicial bodies. The Resolution outlines that violence, aside from its criminality, is also a question of discrimination and inequality – an area of EU competence. The Motion rightly focuses on the prosecution of perpetrators. That there should be no legal loopholes that allow perpetrators to go unpunished is important. Having said that however the rehabilitation of abusive partners should also be considered in order to avoid future repetition of violence. Certain member states do not have sufficiently trained staff to adequately provide support, help and advice to victims. For victims – creating shelters is not enough. Such women require help from Government to re-enter the labour market in order to acquire true economic independence from their abuser. Training programmes for victims must be stepped up, to allow them to fully reintegrate into society, and the EU should use its power to fully address such blatent inequalities."@mt15
". Eén op de vijf vrouwen in Europa wordt blootgesteld aan huiselijk geweld. In Malta is van januari tot oktober 2009 melding gemaakt van 467 gevallen van huiselijk geweld, maar dit cijfer geeft waarschijnlijk niet de volle omvang van het probleem in Malta aan. De statistieken in andere lidstaten zijn evenzeer misleidend, doordat vrouwen vaak bang zijn dat autoriteiten en rechterlijke organen hen niet begrijpen. In de resolutie staat dat geweld, nog afgezien van de strafbaarheid, ook een kwestie van discriminatie en ongelijkheid is – een terrein waarop de EU bevoegd is. De resolutie concentreert zich terecht op de vervolging van de daders. Het is belangrijk dat er geen mazen in de wet zijn waardoor geweldplegers onbestraft blijven. Dat gezegd zijnde, moet echter ook worden gedacht aan de reclassering van gewelddadige partners om herhaling van het geweld in de toekomst te voorkomen. In bepaalde lidstaten is er geen goed opgeleid personeel om slachtoffers toereikende steun, hulp en raad te geven. Voor de slachtoffers is het inrichten van opvangcentra niet genoeg. Deze vrouwen hebben hulp van de overheid nodig om te kunnen terugkeren op de arbeidsmarkt en echt economisch onafhankelijk te worden van hun misbruiker. Trainingsprogramma’s voor slachtoffers moeten worden geïntensiveerd om hun volledige re-integratie in de samenleving mogelijk te maken en de EU moet haar bevoegdheden gebruiken om deze flagrante ongelijkheden ten volle te bestrijden."@nl3
"Jedna na pięć kobiet w Europie była ofiarą przemocy. Na Malcie, od stycznia do października 2009 roku zgłoszono 467 przypadków przemocy domowej, ale liczba ta prawdopodobnie nie jest w pełni reprezentatywna dla problemu na Malcie. Podobnie dane statystyczne w innych państwach członkowskich są mylące. Dzieje się tak, ponieważ kobiety często obawiają się, że zostaną źle zrozumiane przez władze lub organy wymiaru sprawiedliwości. W rezolucji podkreślono, że przemoc to nie tylko przestępstwo kryminalne, ale również problem dyskryminacji i braku równouprawnienia – sfery leżącej w kompetencjach UE. W projekcie słusznie zwrócono uwagę na konieczność ścigania sprawców. Ważne, by nie było luk prawnych umożliwiających sprawcom uniknięcie kary. Uwagę należy jednak skoncentrować również na resocjalizacji agresywnych partnerów, by zapobiec kolejnym aktom przemocy w przyszłości. Niektóre z państw członkowskich nie mają odpowiednio wykształconych kadr, by zapewnić właściwe wsparcie, pomoc i doradztwo ofiarom. Ofiarom nie wystarcza budowa schronisk. Te kobiety wymagają pomocy ze strony rządu, by ponownie wejść na rynek pracy i dzięki temu całkowicie uniezależnić się finansowo od swoich prześladowców. Należy przyspieszyć wprowadzanie programów edukacyjnych dla ofiar, by umożliwić im pełną reintegrację ze społeczeństwem, natomiast UE powinna wykorzystać swoje uprawnienia, by całkowicie zlikwidować te rażące nierówności."@pl16
"Uma em cada cinco mulheres foi vítima de violência doméstica na Europa. Em Malta, foram comunicados 467 casos de violência domestica entre Janeiro e Outubro de 2009, mas esses números não são, provavelmente, totalmente representativos do problema no país. De igual modo, as estatísticas noutros Estados-Membros são também enganadoras, isso porque as mulheres receiam frequentemente ser mal compreendidas pelas autoridades e órgãos judiciais. A resolução refere que a violência, para além do seu carácter criminoso, é também uma questão de discriminação e desigualdade – domínio da competência da UE. A proposta centra-se, com pertinência, na perseguição judicial dos criminosos. É importante que não existam lacunas que permitam aos criminosos ficar impunes. Posto isto, no entanto, a reabilitação de parceiros que recorrem à violência doméstica deverá também ser considerada, a fim de evitar, de futuro, a repetição da violência. Alguns Estados-Membros não possuem pessoal formado em quantidade suficiente para prestar apoio, ajuda e aconselhamento adequados às vítimas. Para as vítimas, a criação de centros de acolhimento não basta. Essas mulheres precisam de apoio do Governo para poderem regressar ao mercado de trabalho e adquirir uma verdadeira independência económica face ao seu agressor. Os programas de formação para as vítimas deverão ser acelerados, para lhes permitir uma integração plena na sociedade, e a UE deverá usar o seu poder para abordar cabalmente estas desigualdades gritantes."@pt17
"În Europa, una din cinci femei a fost supusă violenţei domestice. În Malta, au fost relatate 467 de cazuri de violenţă domestică între ianuarie şi octombrie 2009, însă aceste cifre nu sunt, probabil, întru totul reprezentative pentru problema din Malta. În mod similar, statisticile din alte state membre sunt înşelătoare. Motivul este că femeile se tem de multe ori să nu fie neînţelese de autorităţi şi organismele judiciare. Rezoluţia subliniază că violenţa, în afara caracterului penal, este o problemă legată de discriminare şi inegalitate – un domeniu de competenţă comunitară. Propunerea de rezoluţie se concentrează în mod îndreptăţit asupra urmăririi în justiţie a făptaşilor. Este important să nu existe portiţe de scăpare din punct de vedere juridic care să le permită făptaşilor să rămână nepedepsiţi. Totuşi, având în vedere aceste aspecte, reabilitarea partenerilor abuzivi ar trebui, de asemenea, avută în vedere, pentru a se evita repetarea violenţei în viitor. Anumite state membre nu au personal suficient de instruit pentru a oferi în mod corespunzător sprijin, ajutor şi consiliere victimelor. Pentru victime, crearea de adăposturi nu este suficientă. Aceste femei au nevoie de ajutor din partea guvernului pentru a pătrunde din nou pe piaţa muncii în vederea obţinerii independenţei economice reale faţă de infractor. Trebuie accelerată crearea de programe de instruire pentru victime, pentru a le permite să se reintegreze pe deplin în societate, iar UE ar trebui să îşi folosească puterile pentru a aborda în totalitate aceste inegalităţi evidente."@ro18
"V Európe je domácemu násiliu vystavená každá piata žena. Na Malte bolo od januára do októbra 2009 hlásených 467 prípadov domáceho násilia, tieto čísla však pravdepodobne nepredstavujú úplný obraz o tomto probléme na Malte. Podobne zavádzajúce sú štatistiky v ďalších členských štátoch. Je to preto, lebo ženy sa často obávajú nepochopenia zo strany úradov a súdnych orgánov. V uznesení sa uvádza, že násilie je okrem jeho zločinnosti tiež otázkou diskriminácie a nerovnosti – ktorá patrí do oblasti právomocí EÚ. Uznesenie sa správne zameriava na stíhanie páchateľov. Dôležité je, aby neexistovali žiadne medzery v právnych predpisoch, ktoré by umožňovali, aby páchatelia ostali nepotrestaní. Napriek tomu by sa však malo uvažovať aj o reintegrácii agresívnych partnerov, aby sa zabránilo opakovaniu násilia v budúcnosti. Niektoré členské štáty nemajú dostatočne vyškolených pracovníkov, ktorí by poskytovali primeranú podporu, pomoc a radu obetiam. Vytvorenie útulkov pre obete nestačí. Tieto ženy potrebujú, aby im vláda pomohla znovu sa začleniť do trhu práce, aby získali skutočnú ekonomickú nezávislosť od mužov, ktorí ich zneužívali. Školiace programy pre obete sa musia zintenzívniť, aby im umožnili úplné opätovné začlenenie do spoločnosti. EÚ by mala využiť svoju právomoc na úplné vyriešenie týchto nehoráznych nerovností."@sk19
"Ena izmed petih žensk v Evropi je žrtev nasilja v družini. Na Malti je bilo od januarja do oktobra 2009 prijavljenih 467 primerov nasilja v družini, toda ta številka verjetno ne predstavlja problema na Malti v celoti. Podobno zavajajoči so tudi podatki v drugih državah članicah. Razlog za to je, da se ženske pogosto bojijo, da jih oblasti in pravosodni organi ne bodo razumeli. Resolucija navaja, da je nasilje, poleg tega da gre za kaznivo dejanje, tudi vprašanje diskriminacije in neenakosti – za kateri je pristojna EU. Predlog je upravičeno usmerjen v pregon storilcev. Pomembno je, da ne ostanejo nobene luknje, ki bi storilcem omogočile, da se izmaknejo kaznim. Vendar pa je pri tem treba pomisliti tudi na rehabilitacijo nasilnih partnerjev, da bi v prihodnosti preprečili ponavljanje nasilja. Nekatere države članice nimajo zadosti usposobljenega osebja, ki bi na ustrezen način nudilo podporo, pomoč in svetovanje žrtvam. Odpiranje zavetišč za žrtve ni dovolj. Takšne ženske potrebujejo vladno pomoč, da se lahko vrnejo na trg dela in postanejo zares ekonomsko neodvisne od osebe, ki jih zlorablja. Pospešiti je treba programe usposabljanja za žrtve, da bi jim omogočili, da se ponovno v celoti vključijo v družbo, EU pa bi morala uporabiti vso svojo moč, da reši tako očitne neenakosti."@sl20
"Var femte kvinna i Europa har utsatts för våld i hemmet. I Malta rapporterades 467 fall av våld i hemmet mellan januari och oktober 2009, men dessa siffror ger förmodligen inte en helt rättvisande bild av problemet i Malta. Statistiken i andra medlemsstater är också vilseledande. Det beror på att kvinnor ofta är rädda att bli missförstådda av myndigheter och rättsliga organ. I resolutionen säger man att våld, bortsett från att vara kriminellt, också är en fråga om diskriminering och ojämlikhet – ett område som hör till EU:s befogenheter. Förslaget är med rätta inriktat på lagföring av förövarna. Det är viktigt att det inte finns några juridiska kryphål som gör att de kan förbli ostraffade. När det är sagt bör dock också rehabilitering av misshandlande partner övervägas för att undvika att våldshandlingarna upprepas i framtiden. En del medlemsstater har inte tillräckligt utbildad personal för att kunna ge offren stöd, hjälp och råd i lämplig omfattning. Det räcker inte att skapa tillflyktsplatser för offren. Dessa kvinnor behöver hjälp av staten att komma tillbaka in på arbetsmarknaden så att de kan bli verkligt ekonomiskt oberoende av den som misshandlar dem. Utbildningsprogrammen för offren måste förbättras så att de kan återintegreras i samhället till fullo, och EU bör använda sin makt till att rätta till denna flagranta ojämlikhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Louis Grech (S&D ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph