Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-492"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.28.3-492"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, may I remind the honourable Members that what I said was not that we cannot impose rules on third countries. I am sorry that, even after a presentation of 10 to 15 minutes, I failed to explain the rules we impose when we import from third countries. I must remind you that at the same time as we are importers of meat from third countries – and at this point we import from Brazil only 5% of our requirements for beef in the European Union – we are also big exporters to third countries: to Russia and elsewhere. At this point, our exports to Russia amount to EUR 1 billion per year – mostly from Ireland. We are trying to convince Russia that we cannot accept the same rules as applied in Russia. There are rules of international trade, and we apply equivalent, but not identical, rules provided that we are satisfied that they are strict enough to protect our consumers. This is what we are doing. The reason why we applied the safety rules in the case of Brazil is precisely because our FVO missions have shown us that something was going wrong. We applied very strict rules. I gave you the figures. Regarding the last mission to Brazil, there were indeed problems, but I challenge you to look at all the reports of our FVO missions to any of the Member States and make a comparison. You will also see very serious deficiencies in the Member States, which we ask Member States and their authorities to put right. That is also what we have asked Brazil to do. Problems were identified in Brazil. In one state, where three holdings showed significant deficiencies, the Brazilian authorities took corrective action to de-list all the holdings concerned and to retrain the auditors responsible for their audits. Problems were also identified at three other holdings, mainly in relation to delays of notification of animal movements or to the consistency of the data in the database. These problems were recognised to be minor problems by the FVO Team. Nevertheless, the Brazilian authorities made an undertaking to review the database to avoid incorrect data. The FVO missions have this in mind when they go. They know that they will find defects. Our obligation is to correct the deficiencies that we find – whether this is in Member States or in third countries – because our obligation is to our consumers. I want to assure you that we shall continue sending missions to Brazil and to other third countries to make sure that when deficiencies are discovered, they are put right. I must also assure you that we are playing a very fair game for our farmers and producers vis-à-vis third countries. There was a remark about Romania, which in the same way as Bulgaria and – in the past – many other Member States, had a problem with classical swine fever. We have heard a lot about Romania and Bulgaria. I must challenge you to ask your respective governments what assistance we have offered in order to get rid of this problem. I am sure that Romania will be able to export meat in the very near future precisely because of the assistance we have offered it and Bulgaria to get rid of classical swine fever. In ending I want to assure you that our first responsibility is to our European consumers and that we want a just and fair deal for everybody. You can also be assured that our FVO missions to third countries will be very strict. We shall remain vigilant and if something goes wrong, we shall try to put it right. We shall remain vigilant and strict. Whether more farms are put on the list or not depends entirely on the Brazilian authorities, and on whether they are prepared to spend the money that they have to spend in order to have their farms approved in accordance with our standards and to be able to export. If they do not, then they will not."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych váženým poslancům připomněla, že jsem neřekla, že nemůžeme zavádět pravidla pro třetí země. Je mi líto, že jsem ani v 10 či 15minutové prezentaci nedokázala vysvětlit pravidla, která zavádíme pro dovoz ze třetích zemí. Musím vám připomenout, že stejně jako dovážíme maso ze třetích zemí – a z Brazílie nyní dovážíme jen 5 % naší poptávky hovězího v Evropské unii – rovněž do třetích ve velkém vyvážíme: do Ruska i jinam. V současnosti činí náš vývoz do Ruska až 1 miliardu eur ročně – hlavně z Irska. Snažíme se přesvědčit Rusko, že nemůžeme přijmout stejná pravidla, jaká se uplatňují u nich. Existují pravidla mezinárodního obchodu a my uplatňujeme odpovídající, ale nikoli totožná pravidla, zdají-li se nám dostatečně přísná, aby ochránila naše spotřebitele. Tohle my děláme. Důvodem, proč jsme zavedli bezpečnostní pravidla v případě Brazílie, je právě to, že mise PVÚ poukázaly na určité nesrovnalosti. Zavedli jsme velmi přísná pravidla. Ta čísla jsem vám ukázala. Co se týče poslední mise do Brazílie, zde skutečně nastaly problémy, ale vyzývám vás, abyste si prohlédli zprávy ze všech našich misí do kteréhokoli členského státu a srovnávali. I v členských státech tam najdete velice závažná pochybení, k jejichž nápravě jsme členské státy a jejich úřady vyzvali. K tomu jsme vyzvali i Brazílii. V Brazílii se objevily problémy. V jednom státě, kde se ve třech podnicích prokázala závažná pochybení, podnikly brazilské úřady opravné kroky, aby příslušné podniky odstranily ze seznamu a přeškolily auditory, kteří byly za příslušné audity zodpovědní. Problémy se objevily i u dalších tří podniků, hlavně ohledně prodlev při ohlašování přesunu zvířat nebo soudržnosti dat v databázi. Tyto problémy byly týmem PVÚ označeny jako menší. Brazilské úřady se však zavázaly revidovat databázi, aby odstranily nesprávné údaje. Mise PVÚ mají takové věci na paměti. Vědí, že najdou vady. Naší povinností je napravit pochybení, která objevíme – ať už v členských státech nebo ve třetích zemích –, protože jsme tím povinováni svým spotřebitelům. Chci vás ujistit, že i nadále budeme vysílat mise do Brazílie i ostatních třetích zemí, abychom zajistili, že případná pochybení budou napravena. Rovněž vás chci ujistit, že s našimi zemědělci a výrobci hrajeme tváří v tvář třetím zemím spravedlivou hru. Padla zde zmínka o Rumunsku, které mělo, stejně jako v minulosti Bulharsko a mnoho dalších členských států, problémy s klasickým morem prasat. O Rumunsku a Bulharsku jsme toho slyšeli hodně. Musím vás vyzvat, abyste se zeptali svých vlastních vlád, jakou pomoc jsme nabídli, abychom tento problém vyřešili. Jsem si jistá, že Rumunsko bude moci ve velmi blízké budoucnosti vyvážet maso právě díky pomoci, kterou jsme jemu a Bulharsku nabídli, abychom jim pomohli zbavit se klasického moru prasat. Nakonec vás chci ujistit, že máme primární zodpovědnost vůči evropských spotřebitelům a že chceme řádné a spravedlivé jednání pro všechny. Rovněž si můžete být jisti, že naše mise PVÚ do třetích zemí budou nekompromisní. Budeme i nadále ostražití, a dojde-li k potížím, pokusíme se je odstranit. I nadále budeme pozorní a přísní. Budou-li nebo nebudou další farmy přidány na seznam, závisí zcela na brazilských úřadech a na tom, budou-li připraveny vynaložit prostředky potřebné k tomu, aby jejich farmy splňovaly naše normy a mohly vyvážet. Neudělají-li to, vyvážet nebudou."@cs1
"Fru formand! Må jeg minde medlemmerne om, at det, jeg sagde, ikke var, at vi ikke kan pålægge tredjelande regler. Jeg er ked af, at det selv efter en redegørelse på 10-15 minutter ikke er lykkedes mig at forklare de regler, vi pålægger, når vi importerer fra tredjelande. Jeg må minde om, at vi, samtidig med at vi importerer kød fra tredjelande – og nu importerer vi kun 5 % af vores behov for oksekød i EU fra Brasilien – også er storeksportører til tredjelande, til Rusland og andre steder. På nuværende tidspunkt beløber vores eksport til Rusland sig til 1 mia. EUR om året – det meste er fra Irland. Vi prøver at overbevise Rusland om, at vi ikke kan acceptere de samme regler, som gælder i Rusland. Der er regler for international handel, og vi anvender tilsvarende, men ikke identiske regler, forudsat at vi er tilfredse med, at de er strenge nok til at beskytte vores forbrugere. Det er det, vi gør. Årsagen til, at vi anvendte sikkerhedsreglerne i Brasiliens tilfælde, er netop, at vores FVO-missioner har vist os, at der var noget galt. Vi anvendte meget strenge regler. Jeg redegjorde for tallene. Med hensyn til den sidste mission til Brasilien var der nemlig problemer, men jeg opfordrer Dem til at se på alle rapporterne fra vores FVO-missioner til en hvilken som helst af medlemsstaterne og foretage en sammenligning. De vil også se meget alvorlige mangler i medlemsstaterne, som vi beder medlemsstaterne og deres myndigheder om at afhjælpe. Det var også det, vi bad Brasilien om at gøre. Der blev konstateret problemer i Brasilien. I en stat, hvor tre bedrifter udviste betydelige mangler, traf de brasilianske myndigheder afhjælpende foranstaltninger for at slette alle de berørte bedrifter fra listen og efteruddanne de revisorer, der var ansvarlige for kontrollerne. Der blev også konstateret problemer på tre andre bedrifter, hovedsagelig forsinkelser i anmeldelsen af kreaturbevægelser eller med hensyn til konsistens i dataene i databasen. Disse problemer anerkendte FVO-teamet som mindre problemer. Ikke desto mindre fik de brasilianske myndigheder en virksomhed til at revidere databasen for at undgå ukorrekte data. FVO-missionerne er opmærksomme på det, når de er rundt. De ved, at de vil finde fejl. Vores forpligtelse er at korrigere de mangler, vi finder – hvad enten det er i medlemsstaterne eller i tredjelande – fordi vores forpligtelse er over for vores forbrugere. Jeg ønsker at forsikre om, at vi fortsat sender missioner til Brasilien og til andre tredjelande for at sikre, at fejl bliver afhjulpet, når de opdages. Jeg skal også forsikre om, at vi spiller en meget fair kamp for vores landbrugere og producenter over for tredjelande. Der var en bemærkning om Rumænien, som ligesom Bulgarien og – tidligere – mange andre medlemsstater havde et problem med klassisk svinepest. Vi har hørt en masse om Rumænien og Bulgarien. Jeg må opfordre Dem til at spørge Deres respektive regeringer, hvilken bistand vi har tilbudt med henblik på at komme af med det problem. Jeg er sikker på, at Rumænien vil kunne eksportere kød i den allernærmeste fremtid netop på grund af den bistand, vi har tilbudt Rumænien og Bulgarien til at komme af med klassisk svinepest. Afslutningsvis ønsker jeg at forsikre om, at vores første ansvar er over for de europæiske forbrugere, og at vi ønsker en retfærdig og fair deal for alle. De kan også være sikre på, at vores FVO-missioner til tredjelande vil være meget strenge. Vi vil fortsat være årvågne, og hvis noget går galt, vil vi prøve at bringe det i orden. Vi vil fortsat være årvågne og strenge. Hvorvidt flere bedrifter bliver sat på listen eller ej, afhænger helt igennem af de brasilianske myndigheder og af, om de er indstillede på at bruge de penge, de skal for at få deres bedrifter godkendt i henhold til vores standarder og for at kunne eksportere. Hvis de ikke gør det, kommer de ikke til det."@da2
"Frau Präsidentin, darf ich die sehr geehrten Abgeordneten daran erinnern, dass ich nicht gesagt habe, dass wir Drittländern keine Vorschriften auferlegen können. Es tut mir leid, dass es mir sogar in einem Vortrag von 10 bis 15 Minuten nicht geglückt ist, ihnen die Anforderungen zu erklären, die wir stellen, wenn wir Waren aus Drittländern importieren. Ich muss Sie daran erinnern, dass während wir Fleisch aus Drittländern importieren - und momentan importieren wir aus Brasilien nur 5 % unseres Bedarfs an Rindfleisch in der Europäischen Union - exportieren wir auch gleichzeitig viel an Drittländer: nach Russland und in andere Länder. Momentan belaufen sich unsere Exporte nach Russland auf 1 Mrd. EUR pro Jahr. Das meiste Fleisch davon stammt aus Irland. Wir versuchen Russland davon zu überzeugen, dass wir nicht die gleichen Vorschriften akzeptieren können, die in Russland gelten. Es gibt Vorschriften des internationalen Handels, und wir wenden ähnliche, aber nicht identische Vorschriften an, wenn wir sie für strikt genug halten, um unsere Verbraucher zu schützen. Das ist es, was wir tun. Der Grund weswegen wir die Sicherheitsvorschriften im Fall von Brasilien anwenden, ist, weil die Kontrollen der FVO uns gezeigt haben, dass etwas falsch gelaufen ist. Wir haben sehr strikte Vorschriften zur Anwendung gebracht. Und ich habe Ihnen die Zahlen genannt. Bei den letzten Kontrollen in Brasilien wurden in der Tat Mängel festgestellt, aber ich möchte Sie bitten, sich alle Berichte unserer FVO-Kontrollen in den Mitgliedstaaten der EU anzusehen und einen Vergleich anzustellen. Sie werden sehen, dass es auch sehr ernste Mängel in den Mitgliedstaaten gibt, und wir fordern die Mitgliedstaaten und ihre Behörden dazu auf, diese zu beheben. Genau dazu haben wir auch Brasilien aufgefordert. In Brasilien wurden Mängel festgestellt. In einem Bundesstaat, in dem bei drei Betrieben maßgebliche Mängel gefunden wurden, haben die brasilianischen Behörden Abhilfemaßnahmen eingeleitet, um allen betroffenen Betrieben die Berechtigung zu entziehen und um die zuständigen Prüfer neu auszubilden. Mängel wurden außerdem bei drei weiteren Betrieben festgestellt, hauptsächlich hinsichtlich verspäteter Mitteilungen über die Verlegung von Tieren in andere Betriebe oder hinsichtlich der Einheitlichkeit der Daten in der Datenbank. Diese Mängel wurden vom FVO-Team als geringfügige Mängel eingestuft. Trotzdem haben die brasilianischen Behörden die Datenbank überarbeitet, um falsche Daten zu vermeiden. Die Prüfer des FVO haben das im Hinterkopf, wenn sie zur Inspektion von Betrieben aufbrechen. Sie wissen, dass sie Mängel finden werden. Es ist unsere Verpflichtung, die festgestellten Mängel zu beheben, ob das nun in Mitgliedstaaten oder in Drittländern ist. Es ist unsere Verpflichtung gegenüber den Verbrauchern. Ich kann Ihnen versichern, dass wir weiterhin Kontrolleure nach Brasilien und in andere Drittländer senden werden, um sicherzustellen, dass falls Mängel festgestellt werden, diese auch behoben werden. Ich kann Ihnen auch versichern, dass wir für unsere Landwirte und Produzenten Drittländern gegenüber sehr faire Bedingungen schaffen. Es wurde eine Bemerkung zu Rumänien gemacht, wo es genauso wie in Bulgarien - und früher in vielen anderen Mitgliedstaaten - ein Problem mit der klassischen Schweinepest gab. Wir haben viel über Rumänien und Bulgarien gehört. Ich fordere Sie dazu auf, Ihre jeweiligen Regierungen zu fragen, welche Hilfe wir angeboten haben, um dieses Problem zu beheben. Ich bin sicher, dass Rumänien in naher Zukunft in der Lage sein wird, Fleisch zu exportieren und das aufgrund der Hilfe, die wir Rumänien und Bulgarien zur Verfügung gestellt haben, um die klassische Schweinepest auszurotten. Abschließend möchte ich Ihnen noch versichern, dass wir zu allererst unseren europäischen Verbrauchern gegenüber verantwortlich sind, und dass wir eine gerechte und faire Lösung für Alle anstreben. Sie können sich sicher sein, dass unsere FVO-Kontrollen in Drittländern sehr strikt sein werden. Wir müssen wachsam bleiben, und wenn etwas schief läuft, müssen wir das korrigieren. Wir müssen wachsam und strikt bleiben. Ob mehr landwirtschaftliche Betriebe zugelassen werden, hängt gänzlich von den brasilianischen Behörden ab, und davon, ob sie bereit sind, das nötige Geld zu investieren, damit ihre Betriebe gemäß unserer Standards zugelassen werden und exportieren dürfen. Wenn sie das nicht tun, werden sie auch nicht zugelassen werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω στα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου ότι αυτό που είπα δεν ήταν ότι δεν μπορούμε να επιβάλουμε κανόνες στις τρίτες χώρες. Λυπούμαι εάν, ακόμη και μετά από παρουσίαση 10 έως 15 λεπτών, δεν κατόρθωσα να διευκρινίσω τους κανόνες που επιβάλλουμε όταν εισάγουμε προϊόντα από τρίτες χώρες. Πρέπει να σας θυμίσω ότι, όπως είμαστε εισαγωγείς κρέατος από τρίτες χώρες –και σήμερα εισάγουμε από τη Βραζιλία μόνο το 5% των απαιτήσεών μας σε βοδινό κρέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση– είμαστε επίσης και μεγάλοι εξαγωγείς προς τρίτες χώρες: προς τη Ρωσία και αλλού. Σήμερα, οι εξαγωγές μας προς τη Ρωσία ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο – κυρίως από την Ιρλανδία. Προσπαθούμε να πείσουμε τη Ρωσία ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται στη Ρωσία. Υπάρχουν κανόνες διεθνούς εμπορίου, και εμείς εφαρμόζουμε ισοδύναμους, αλλά όχι ταυτόσημους, κανόνες, υπό την προϋπόθεση ότι θα πειστούμε ότι είναι αρκετά αυστηροί ώστε να προστατεύουν τους καταναλωτές μας. Αυτό κάνουμε. Ο λόγος για τον οποίο εφαρμόσαμε τους κανόνες ασφαλείας στην περίπτωση της Βραζιλίας είναι ακριβώς διότι οι αποστολές του ΓΤΚΘ μας έχουν δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά. Εφαρμόσαμε πολύ αυστηρούς κανόνες. Σας έδωσα τα νούμερα. Όσον αφορά την τελευταία αποστολή στη Βραζιλία, υπήρξαν πράγματι προβλήματα, αλλά σας προκαλώ να κοιτάξετε όλες τις εκθέσεις των αποστολών του ΓΤΚΘ σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη και να κάνετε τη σύγκριση. Θα διαπιστώσετε επίσης πολύ σοβαρές ανεπάρκειες στα κράτη μέλη, τις οποίες ζητούμε από τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές τους να διορθώσουν. Αυτό είναι που ζητήσαμε να κάνει και η Βραζιλία. Στη Βραζιλία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε κάποια περίπτωση, όπου τρεις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις παρουσίαζαν σημαντικές ανεπάρκειες, οι βραζιλιάνικες αρχές προέβησαν σε διορθωτικές ενέργειες ούτως ώστε να αφαιρεθούν όλες οι σχετικές επιχειρήσεις από τον κατάλογο των εγκεκριμένων για εξαγωγές επιχειρήσεων και να εκπαιδευτούν εκ νέου οι ελεγκτές που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτών. Προβλήματα επίσης εντοπίστηκαν και σε τρεις άλλες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά καθυστερήσεις στην κοινοποίηση μετακινήσεων των ζώων ή τη συνοχή των δεδομένων στη βάση δεδομένων. Αυτά τα προβλήματα θεωρήθηκαν ως ελάσσονα από την ομάδα του ΓΤΚΘ. Παρά ταύτα, οι βραζιλιάνικες αρχές ανέλαβαν να επανεξετάσουν τη βάση δεδομένων, ώστε να αποφευχθούν τα εσφαλμένα δεδομένα. Οι αποστολές του ΓΤΚΘ το έχουν υπόψη τους όταν μεταβαίνουν στη Βραζιλία. Γνωρίζουν ότι θα διαπιστώσουν ανεπάρκειες. Η υποχρέωσή μας είναι να διορθώσουμε τις ανεπάρκειες που διαπιστώνουμε –είτε πρόκειται για κράτη μέλη, είτε για τρίτες χώρες– διότι έχουμε ευθύνη έναντι των καταναλωτών μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να στέλνουμε αποστολές στη Βραζιλία και σε άλλες τρίτες χώρες για να διασφαλίσουμε ότι όταν ανακαλύπτονται ανεπάρκειες θα διορθώνονται. Πρέπει επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι παίζουμε ένα πολύ δίκαιο παιχνίδι για τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς μας έναντι των τρίτων χωρών. Έγινε μια παρατήρηση για τη Ρουμανία, η οποία όπως και η Βουλγαρία και –στο παρελθόν– πολλά άλλα κράτη μέλη, αντιμετώπισαν πρόβλημα με την κλασική πανώλη των χοίρων. Έχουμε ακούσει πολλά για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Πρέπει να σας καλέσω να ρωτήσετε τις αντίστοιχες κυβερνήσεις σας σχετικά με το τι βοήθεια έχουμε προσφέρει προκειμένου να απαλλαγούμε από αυτό το πρόβλημα. Είμαι σίγουρη ότι η Ρουμανία θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει κρέας στο πολύ κοντινό μέλλον, ακριβώς λόγω της βοήθειας που παρείχαμε σε αυτήν και στη Βουλγαρία για να απαλλαγεί από την κλασική πανώλη των χοίρων. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η πρώτη ευθύνη μας είναι έναντι των ευρωπαίων καταναλωτών και ότι επιθυμούμε μια δίκαιη συμφωνία για όλους. Μπορείτε επίσης να είστε βέβαιοι ότι οι αποστολές του ΓΤΚΘ σε τρίτες χώρες θα είναι πολύ αυστηρές. Θα είμαστε σε επαγρύπνηση και εάν κάτι δεν πάει καλά θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Θα παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και θα είμαστε αυστηροί. Το εάν στον κατάλογο θα συμπεριληφθούν και άλλα αγροκτήματα ή όχι εξαρτάται ολοκληρωτικά από τις βραζιλιάνικες αρχές και από το εάν είναι έτοιμες να δαπανήσουν τα χρήματα που πρέπει, προκειμένου τα αγροκτήματα τους να εγκριθούν σύμφωνα με τα πρότυπά μας και, ως εκ τούτου, να έχουν τη δυνατότητα εξαγωγών. Εάν δεν το πράξουν, τότε δεν θα εγκριθούν."@el10
"Señora Presidenta, me permito recordar a los honorables miembros que lo que he dicho no es que n podamos imponer normas a terceros países. Lamento que, tras una presentación de diez o quince minutos, no haya sido capaz de explicar las normas que imponemos cuando importamos desde terceros países. Debo recordarles que al mismo tiempo que somos importadores de carne desde terceros países —y a este respecto, decir que de Brasil importamos solamente el 5 % de nuestras necesidades de vacuno en la UE— también somos grandes exportadores a terceros países: a Rusia y a otros lugares. En este punto, nuestras exportaciones a Rusia se sitúan en los 1 000 millones de euros anuales; en su mayoría procedentes de Irlanda. Estamos tratando de convencer a Rusia de que no podemos aceptar las mismas normas que se aplican en Rusia. Existen normas de comercio internacional, y aplicamos su equivalente, aunque no normas idénticas siempre que sean lo suficientemente estrictas como para proteger a nuestros consumidores. Eso es lo que estamos haciendo. La razón por la que aplicamos las normas de seguridad en el caso de Brasil es precisamente porque nuestras misiones de la OAV nos han mostrado que algo iba mal. Aplicamos normas muy estrictas. Les facilito las cifras. En relación con la última misión a Brasil, hubo efectivamente problemas, pero les reto a analizar todos los informes de las misiones de la OAV para alguno de los Estados miembros y a realizar una comparación. También verán muchas deficiencia serias en los Estados miembros, fallos que instamos a los propios Estados miembros y a sus autoridades a solucionar. Esto es algo que también hemos pedido a Brasil que haga. En ese país fueron detectados problemas. En un Estado, donde tres establecimientos mostraron deficiencias significativas, las autoridades intervinieron para corregirlas y para sacar de la lista a todos los establecimientos afectados y para volver a formar a los auditores responsables de su control. También se registraron problemas en otros tres establecimientos, principalmente relacionados con retrasos en la notificación de los movimientos del animal o con la coherencia de los datos de la base de datos. El equipo de la OAV reconoció que esos problemas eran menores. Sin embargo, las autoridades brasileñas formularon la promesa de revisar la base de datos para evitar datos incorrectos. Las misiones de la OAV tienen esto en mente. Saben que encontrarán defectos. Nuestra obligación es corregir las deficiencias que encontramos —sea en los Estados miembros o en terceros países— porque es nuestro deber para con los consumidores. Quiero garantizarle que continuaremos enviando misiones a Brasil y a otros terceros países para asegurarnos de que cuando se descubran deficiencias, sean corregidas. También debo garantizarles que estamos jugando limpio con nuestros granjeros y productores con respecto a terceros países. Hay una observación sobre Rumanía, que del mismo modo que Bulgaria y —en el pasado— otros Estados miembros, tenía un problema con la fiebre porcina clásica. Hemos escuchado mucho sobre Rumanía y Bulgaria. Debo retarles a preguntar a sus respectivos gobiernos qué ayuda les hemos ofrecido con el fin de superar este problema. Estoy seguro de que Rumanía podrá exportar carne en un futuro muy cercano precisamente debido a la ayuda que le hemos ofrecido y que Bulgaria se librará de la fiebre porcina clásica. Para acabar quiero asegurarles que nuestra primera responsabilidad es para con los consumidores europeos y que queremos un trato justo y claro para todos. También pueden estar seguros de que nuestras misiones de la OAV en terceros países serán muy estrictas. Seguiremos vigilantes y si algo marcha mal, intentaremos solucionarlo. Nos mantendremos vigilantes y estrictos. Que la lista acoja a nuevas granjas o no depende enteramente de las autoridades brasileñas, y en si están preparadas para gastar su dinero con el fin de que sus granjas sean aprobadas de conformidad con nuestros estándares y que sean capaces de exportar. Si no lo hacen, entonces no será así."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tuletaksin austatud parlamendiliikmetele meelde, et ma ei öelnud, et me ei saa kolmandatele riikidele eeskirju kehtestada. Mul on kahju, et ka pärast 10–15minutilist sõnavõttu ei suutnud ma selgitada eeskirju, mida me kehtestame impordile kolmandatest riikidest. Pean teile meelde tuletama, et samal ajal, kui me liha kolmandatest riikidest sisse veame – praegu veame Brasiiliast sisse ainult 5% veiselihast, mida Euroopa Liit vajab –, oleme ka suured kolmandatesse riikidesse – Venemaale ja mujale – väljavedajad. Praegu ekspordime Venemaale miljardi euro eest aastas, peamiselt Iirimaalt. Püüame Venemaad veenda, et me ei saa nõustuda samade eeskirjadega, mida kohaldatakse Venemaal. On olemas rahvusvahelise kaubanduse eeskirjad ja me kohaldame samaväärseid, aga mitte täpselt samu eeskirju, juhul kui me oleme kindlad, et need on meie tarbijate kaitsmiseks piisavalt ranged. Seda me teeme. Põhjus, miks me kohaldasime Brasiilia puhul ohutuseeskirju, on just see, et Toidu- ja Veterinaarameti kontrollid näitasid, et midagi oli valesti. Me kohaldasime väga karme eeskirju. Esitasin teile arvud. Viimasel kontrollkäigul Brasiiliasse leiti tõepoolest probleeme, aga vaadake Toidu- ja Veterinaarameti kõiki aruandeid ükskõik millise liikmesriigi kohta ja võrrelge. Te näete, et ka liikmesriikides on väga tõsiseid puudujääke, mida me palume liikmesriikidel ja nende ametiasutustel kõrvaldada. Seda me palusime ka Brasiilialt. Brasiilias leiti probleeme. Ühes osariigis, kus oli kolmes ettevõttes märkimisväärseid puudusi, rakendasid Brasiilia võimud parandusmeetmeid, võtsid kõik asjaomased ettevõtted nimekirjast maha ja nende auditeerimise eest vastutavad audiitorid võeti vastutusele. Samuti avastati probleeme kolmes teises ettevõttes, peamiselt seoses loomade liikumisest teavitamisega viivitamisega või andmebaasides olevate andmete ühtsusega. Toidu- ja Veterinaarameti meeskond pidas neid väikesteks probleemideks. Sellegipoolest võtsid Brasiilia võimud kohustuse andmebaas läbi vaadata, et seal ei oleks valeandmeid. Toidu- ja Veterinaarametil on see meeles, kui nad lähevad. Nad teavad, et leiavad puudujääke. Meie ülesanne on nii liikmesriikides kui ka kolmandates riikides leitud puudujäägid kõrvaldada, sest meil on kohustused oma tarbijate ees. Tahan teile kinnitada, et saadame ka edaspidi Brasiiliasse ja muudesse kolmandatesse riikidesse kontrolle, et tagada puudujääkide avastamine ja kõrvaldamine. Pean teile ka kinnitama, et meie teod on meie ja kolmandate riikide põllumajandustootjate suhtes õiglased. Siin mainiti Rumeeniat, kus sarnaselt Bulgaariaga ja varem paljude teiste liikmesriikidega oli probleeme sigade klassikalise katkuga. Oleme Rumeeniast ja Bulgaariast palju kuulnud. Pean paluma teil küsida oma valitsustelt, millist abi me oleme pakkunud, et sellest probleemist lahti saada. Olen kindel, et Rumeenia saab liha välja vedada väga varsti ja seda just selle abi pärast, mida me talle ja Bulgaariale sigade klassikalise katku kaotamiseks pakkunud oleme. Lõpetuseks tahan teile kinnitada, et meil on kohustus eelkõige oma Euroopa tarbijate ees ning me tahame õiglust ja ausust kõigi jaoks. Samuti võite kindlad olla, et meie Toidu- ja Veterinaarameti kontrollid kolmandates riikides on väga karmid. Oleme endiselt valvel ja kui midagi läheb valesti, püüame selle korda seada. Jääme valvsaks ja karmiks. See, kas nimekirja lisandub rohkem põllumajandusettevõtteid või ei, sõltub täiesti Brasiilia võimudest ja sellest, kas nad on valmis kulutama seda raha, mida on vaja, et nende põllumajandusettevõtted saaksid meie normide kohase heakskiidu ja võiksid eksportida. Kui nad seda ei tee, siis nad ei ekspordi."@et5
"Arvoisa puhemies, pyydän saada muistuttaa parlamentin jäsenille, etten sanonut, ettemmekö voisi asettaa sääntöjä kolmansille maille. Olen pahoillani, etten onnistunut 10–15-minuuttisesta puheenvuorostani huolimatta selventämään sääntöjä, jotka asetamme kolmansista maista tulevalle tuonnille. Minun on muistutettava teille, että samalla, kun tuomme lihaa kolmansista maista – ja tässä tapauksessa tuomme Brasiliasta vain viisi prosenttia EU:n naudanlihantarpeesta – me myös viemme paljon kolmansiin maihin, Venäjään ja muualle. Tältä osin Venäjälle suuntautuvan vientimme arvo on noin miljardi euroa vuodessa, ja tämä vienti on lähtöisin pääasiassa Irlannista. Yritämme saada Venäjän vakuuttuneeksi siitä, ettemme voi hyväksyä samoja sääntöjä, joita sovelletaan Venäjällä. Käytössä on kansainvälisen kaupan sääntöjä, ja me sovellamme vastaavia muttemme täysin samoja sääntöjä sillä edellytyksellä, että katsomme niiden olevan riittävän tiukkoja kuluttajiemme suojelemiseksi. Näin me siis toimimme. Sovelsimme turvallisuussääntöjä Brasilian tapauksessa nimenomaan siksi, että FVO:n vierailut osoittivat meille, että jotakin oli vialla. Noudatimme hyvin tiukkoja sääntöjä. Olen esittänyt teille luvut. FVO havaitsi viimeisellä matkallaan Brasiliaan, että ongelmia todella oli. Kehotan teitä kuitenkin tutustumaan kaikkiin kertomuksiin, joita FVO on laatinut EU:n jäsenvaltioista, ja vertailemaan niitä. Huomaatte tällöin, että myös jäsenvaltioissa on havaittu varsin vakavia puutteita, ja olemme kehottaneet jäsenvaltioita ja niiden viranomaisia korjaamaan ne. Olemme pyytäneet tätä myös Brasilialta. Brasiliassa havaittiin ongelmia. Yhdessä osavaltiossa kolmella tilalla havaittiin merkittäviä puutteita, ja Brasilian viranomaiset ryhtyivät korjaaviin toimiin poistaakseen luettelosta kaikki kyseiset tilat ja kouluttaakseen tarkastuksista vastaavia tarkastajia uudelleen. Myös kolmella muulla tilalla havaittiin ongelmia, jotka liittyivät lähinnä eläinten siirtoilmoitusten viivästymisiin tai tietokannan tietojen epäjohdonmukaisuuksiin. FVO:n tiimi piti näitä ongelmia vähäisinä. Brasilian viranomaiset lupasivat kuitenkin tarkistaa tietokannan virheellisten tietojen välttämiseksi. FVO:n tiimit pitävät tämän mielessään lähtiessään matkaan. He tietävät löytävänsä puutteita. Tehtävänämme on korjata havaitsemamme puutteet niin jäsenvaltioissa kuin kolmansissa maissakin, sillä meillä on velvollisuus kuluttajia kohtaan. Vakuutan teille, että lähetämme jatkossakin ryhmiä Brasiliaan ja muihin kolmansiin maihin varmistamaan, että kun puutteita havaitaan, ne myös korjataan. Vakuutan myös teille, että pelaamme maataloustuottajiemme kanssa varsin reilua peliä suhteessa kolmansiin maihin. Täällä esitettiin Romaniaa koskeva huomio. Asia on samalla tavalla Bulgariassa, ja aiemmin myös monilla muilla mailla on ollut ongelmia klassisen sikaruton kanssa. Romaniasta ja Bulgariasta on puhuttu paljon. Minun on kehotettava teitä kysymään omilta hallituksiltanne, millaista apua olemme tarjonneet tämän ongelman ratkaisemiseksi. Olen varma, että Romania saa luvan viedä lihaa aivan lähitulevaisuudessa juuri siksi, että olemme tarjonneet sille apua, ja että Bulgaria pääsee eroon klassisesta sikarutosta. Lopuksi vakuutan teille, että kannamme ensisijaisesti vastuuta EU:n kuluttajista ja että haluamme kaupan olevan oikeudenmukaista ja tasapuolista kaikille. Voitte luottaa siihen, että FVO tekee kolmansissa maissa erittäin tiukkoja tarkastuksia. Olemme varuillamme, ja jos jokin menee pieleen, pyrimme korjaamaan sen. Olemme varuillamme ja olemme tiukkoja. Se, lisätäänkö luetteloon lisää tiloja, riippuu täysin Brasilian viranomaisista ja siitä, ovatko ne valmiita käyttämään riittävästi rahaa saadakseen tilansa hyväksyttyä sääntöjemme mukaisesti ja voidakseen harjoittaa vientiä. Elleivät ne ole valmiita, ne eivät myöskään harjoita vientiä."@fi7
"Madame la Présidente, puis-je rappeler aux députés que ce que j’ai dit n’est pas que nous ne pouvons pas imposer de règles aux pays tiers. Je suis désolée de constater que même après un exposé de dix à quinze minutes, je n’ai pas réussi à expliquer les règles que nous imposons quand nous importons des biens de pays tiers. Je dois vous rappeler que parallèlement au fait que nous sommes importateurs de viande de pays tiers - et pour le moment nous importons du Brésil seulement 5 % de notre demande en viande bovine dans l’Union européenne - nous sommes également de gros exportateurs vers des pays tiers, vers la Russie et ailleurs. Actuellement, nos exportations vers la Russie s’élèvent à un milliard d’euros par an, la majeure partie venant d’Irlande. Nous essayons de convaincre la Russie que nous ne pouvons pas accepter les mêmes règles que celles appliquées en Russie. Il y a des règles de commerce international, et nous appliquons des règles équivalentes, mais pas identiques, pour autant que nous jugions qu’elles sont suffisamment strictes pour protéger nos consommateurs. C’est ce que nous faisons. La raison pour laquelle nous avons appliqué les règles de sécurité dans le cas du Brésil, c’est justement parce que nos missions OAV nous ont montré que quelque chose n’allait pas. Nous appliquons des règles très strictes. Je vous ai donné les chiffres. En ce qui concerne la dernière mission au Brésil, il y avait effectivement des problèmes, mais je vous mets au défi d’examiner tous les rapports de nos missions OAV dans n’importe lequel des États membres et de faire une comparaison. Vous verrez qu’il y a également dans les États membres de très graves manquements, que nous demandons aux États membres et à leurs autorités de rectifier. C’est également ce que nous avons demandé au Brésil de faire. Des problèmes ont été identifiés au Brésil. Dans un État où trois fermes d’élevage présentaient des défaillances importantes, les autorités brésiliennes ont pris des mesures correctives: les fermes d’élevage concernées se sont vu retirer leur agrément et les auditeurs responsables de leur audit devront perfectionner leur formation. Dans trois autres élevages, des problèmes ont également été identifiés concernant principalement des retards de notification des mouvements d’animaux ou des incohérences des données enregistrées dans la base de données. Ces problèmes ont été considérés comme des problèmes mineurs par l’équipe de l’OAV. Néanmoins, les autorités brésiliennes ont entrepris de réviser la base de données pour éviter l’enregistrement de données incorrectes. Quand elles partent en mission, les équipes de l’OAV gardent cela à l’esprit. Elles savent qu’elles trouveront des défauts. Notre tâche consiste à corriger les manquements que nous découvrons, que ce soit dans les États membres ou dans un pays tiers, parce que nous avons une obligation à l’égard de nos consommateurs. Je puis vous garantir que nous continuerons à envoyer des missions au Brésil et dans d’autres pays tiers pour nous assurer que lorsque des défauts sont identifiés, ils sont corrigés. Je dois également vous assurer que nous agissons très loyalement pour nos agriculteurs et nos producteurs à l’égard des pays tiers. Il y a eu une remarque à propos de la Roumanie qui, comme la Bulgarie et, dans le passé, de nombreux autres États membres, a eu un problème avec la peste porcine classique. Nous avons entendu beaucoup de choses sur la Roumanie et la Bulgarie. Je vous mets au défi de demander à vos gouvernements respectifs quelle assistance nous avons offerte afin d’éliminer ce problème. Je suis sûre que la Roumanie sera en mesure d’exporter de la viande très prochainement, précisément grâce à l’aide que nous lui avons offerte, et que la Bulgarie sera bientôt débarrassée de la peste porcine classique. Pour terminer, je tiens à vous assurer que notre responsabilité majeure est la protection des consommateurs européens et que nous voulons des conditions de concurrence justes et équitables pour tout le monde. Vous pouvez également être certains que nos missions OAV dans les pays tiers seront très strictes. Nous resterons vigilants et si quelque chose va de travers, nous essaierons d’y remédier. Nous resterons vigilants et stricts. Que plus de fermes d’élevage soient inscrites sur la liste ou non dépend entièrement des autorités brésiliennes et du fait qu’elles soient prêtes ou non à investir l’argent nécessaire pour que leurs fermes d’élevage soient agréées conformément à nos normes et capables d’exporter. Si elles ne sont pas prêtes à faire cet effort, alors elles ne figureront pas sur la liste."@fr8
". – Elnök asszony, szeretném emlékeztetni a tisztelt képviselőket, hogy nem állítottam olyat, hogy nem írhatunk elő szabályokat a harmadik országok számára. Nagyon sajnálom, hogy a 10-15 perces előadás ellenére nem tudtam elmagyarázni, hogy milyen szabályokat vonatkoznak a harmadik országokból származó behozatalra. Emlékeztetnem kell Önöket arra, hogy miközben harmadik országokból importáljuk a húst – jelenleg az Európai Unió marhahússzükségletének 5%-a brazil importból származik –, ugyanakkor mi vagyunk a harmadik országok – Oroszország és más országok – nagy exportőre is. Jelenleg az orosz exportunk 1 milliárd EUR körül mozog évente – amely főleg Írországból származik. Próbáljuk meggyőzni Oroszországot arról, hogy mi nem tudjuk az Oroszországban alkalmazott szabályokat elfogadni. A nemzetközi kereskedelemnek vannak szabályai, és mi azoknak megfelelő, de nem ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk, mivel megelégedésünkre azok elég szigorúak ahhoz, hogy fogyasztóink védelmét szolgálják. Ezt tesszük. Brazília esetében azért vezettük be a biztonsági szabályok alkalmazását, mert az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal kiküldetései során azt tapasztaltuk, hogy valami nincs rendben. Nagyon szigorú szabályokat alkalmaztunk. Adatokkal is szolgálhatok. A legutóbbi brazil kiküldetéskor valóban voltak problémák, de kérem Önöket, hogy olvassák el az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal bármely tagállamban végzett kiküldetéséről szóló jelentését és hasonlítsák össze. A tagállamok esetében is találkoznak majd igen komoly hiányosságokkal, amelyek kapcsán felszólítjuk a tagállamokat és azok hatóságait a problémák orvoslására. Erre Brazíliát is felszólítottuk. Brazíliában azonosítottuk a problémákat. Egy államban, ahol három gazdaságban találtunk jelentős hiányosságokat, a brazil hatóságok korrekciós intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a szóban forgó gazdaságok mindegyike lekerüljön a listáról, valamint az ellenőrzésükért felelős ellenőröket felfüggesszék. Másik három gazdaságban is azonosítottak problémákat, amelyek főként az állatok mozgásáról szóló értesítésekkel és az adatbázisok adatainak egységességével voltak kapcsolatosak. Ezeket a problémákat az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal csoportja enyhe hibának minősítette. Mindazonáltal a brazil hatóságok létrehoztak egy vállalkozást, amely a helytelen adatok kiküszöbölése érdekében ellenőrzi az adatbázist. Útja során az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal ezeket tartotta szem előtt. Tisztában voltak vele, hogy találnak hibákat. A mi kötelességünk az, hogy kijavítsuk a feltárt hibákat – legyen az egy tagállamban vagy a harmadik országokban –, mert fogyasztóinkkal szemben ez a kötelességünk. Szeretném biztosítani Önöket arról, hogy a jövőben is szervezünk kiküldetéseket Brazíliába és más harmadik országokba, hogy meggyőződhessünk a feltárt hiányosságok kiküszöböléséről. Arról is biztosítanom kell Önöket, hogy a harmadik országokhoz viszonyítva nagyon is tisztességesen járunk el gazdáinkkal és a termelőinkkel szemben. Volt egy megjegyzés Romániával kapcsolatban, amelynek helyzete megegyezik Bulgária és – évekkel korábban – sok más tagállam helyzetével, ahol a klasszikus sertéspestis problémát okozott. Sokat hallottunk Romániáról és Bulgáriáról. Meg kell kérnem Önöket, kérdezzék meg saját kormányukat arról, milyen segítséget ajánlottunk fel ahhoz, hogy megszabadulhassanak ettől a problémától. Biztos vagyok benne, hogy Románia hamarosan exportálhat húst pontosan az általunk felajánlott segítségnyújtás miatt, és Bulgária is megszabadul a klasszikus sertéspestistől. Végezetül arról is biztosítani szeretném önöket, hogy elsősorban az európai fogyasztókért tartozunk felelősséggel, továbbá arról, hogy mindenki számára igazságos és tisztességes egyezséget szeretnénk. Abban is biztosak lehetnek, hogy az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal kiküldetései a jövőben is nagyon szigorúak lesznek. Továbbra is szemfülesek maradunk, és ha valami rosszul működik, mi megpróbáljuk kijavítani. Éberek és szigorúak maradunk. Hogy több gazdaság kerül-e a listára, az csak a brazil hatóságoktól függ, mint ahogy az is, elköltik-e azt a pénzt, ami gazdaságaik számára lehetővé tenné, hogy előírásainknak megfelelve engedélyezett gazdaságokká váljanak és exportálhassanak. Ha nem teszik meg, akkor exportálni sem fognak."@hu11
"Signora Presidente, vorrei rammentare agli onorevoli parlamentari che ciò che ho detto non è che non possiamo imporre regole ai paesi terzi. Mi rammarico per il fatto che, pur avendo presentato un intervento di 10-15 minuti, non sono riuscita a spiegare le norme che vigono in materia di importazioni da paesi terzi. Devo ricordarvi che se siamo importatori di carne da paese terzi, e attualmente importiamo dal Brasile soltanto il 5 per cento del nostro fabbisogno di carne bovina nell’Unione europea, siamo anche grandi esportatori in paesi terzi, Russia e altri. Allo stato, le nostre esportazioni in Russia ammontano a 1 miliardo di euro all’anno, prevalentemente dall’Irlanda. Stiamo tentando di persuadere la Russia che non possiamo accettare le stesse norme applicate a livello nazionale. Esistono disposizioni che regolamentano il commercio internazionale e noi applichiamo norme equivalenti, sebbene non identiche, sempre che si abbia la garanzia che sono abbastanza rigide da salvaguardare i nostri consumatori. Questo è ciò che stiamo facendo. Abbiamo applicato le norme di sicurezza nel caso del Brasile proprio perché le nostre missioni dell’UAV hanno dimostrato che qualcosa non andava. Abbiamo adottato provvedimenti molto rigidi. Vi ho fornito le cifre. In merito all’ultima missione in Brasile, effettivamente sono stati riscontrati alcuni problemi, ma vi invito a leggere e raffrontare tutte le relazioni delle nostre missioni dell’UAV in qualunque Stato membro. Noterete che si osservano gravi lacune anche negli Stati membri, che noi chiediamo agli stessi Stati e alle loro autorità di colmare. Lo stesso abbiamo fatto con il Brasile. Come ho detto, in Brasile sono stati riscontrati alcun problemi. In una regione in cui per tre allevamenti si sono rilevate notevoli lacune, le autorità brasiliane hanno intrapreso azioni correttive revocando l’autorizzazione a tutti gli allevamenti in questione e formando nuovamente gli ispettori responsabili delle relative verifiche. Sono stati altresì riscontrati problemi per altri tre allevamenti, riguardanti principalmente alcuni ritardi nella segnalazione dei movimenti degli animali o la coerenza dei dati contenuti nel database, problemi che il gruppo dell’UAV ha giudicato di lieve entità. Nondimeno, le autorità brasiliane si sono impegnate a riesaminare il database per eliminare i dati non corretti. Questo è lo scopo delle missioni dell’UAV. Esse sanno che rileveranno difetti. Il nostro obbligo è ovviare alle lacune riscontrate, che si tratti di Stati membri o paesi terzi, perché abbiamo un dovere nei confronti dei nostri consumatori. Vi assicuro che continueremo a inviare missioni in Brasile e altri paesi terzi per accertarci che se vengono riscontrate lacune, queste siano colmate. Vi garantisco inoltre che ci stiamo muovendo con estrema lealtà nei confronti dei nostri allevatori e produttori per quanto concerne i paesi terzi. E’ stata formulata un’osservazione in merito alla Romania, la quale come la Bulgaria e in passato molti altri Stati membri ha avuto un problema con la peste suina classica. Si è detto molto in merito alla Romania e alla Bulgaria. Vi esorto a chiedere ai vostri rispettivi governi quale assistenza abbiamo prestato per risolvere il problema. Sono certa che la Romania sarà in grado di esportare carne in un immediato futuro proprio grazie all’aiuto da noi offertole per liberarsi della peste suina classica. Per concludere, è mio desiderio assicurarvi che ci sentiamo innanzi tutto responsabili nei confronti dei consumatori europei e vogliamo una situazione che sia giusta ed equa per tutti. Potete inoltre star certi che le nostre missioni dell’UAV nei paesi terzi saranno condotte con il massimo rigore. Resteremo vigili e se qualcosa non va, cercheremo di sanare le lacune. Continueremo dunque a vigilare operando con il massimo rigore. Il numero di allevamenti autorizzati dipende esclusivamente dalle autorità brasiliane e dalla loro disponibilità a investire il denaro necessario per ottenerne l’approvazione nel rispetto dei nostri standard affinché possano esportare nell’Unione. Qualora tale disponibilità dovesse mancare, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau gerbiamiesiems Parlamento nariams priminti, jog tai, ką pasakiau, nereiškia, kad negalime nustatyti taisyklių trečiosioms šalims. Apgailestauju, kad net per 10–15 minučių pristatymo man nepavyko išaiškinti taisyklių, kurias taikome importuodami iš trečiųjų šalių. Turiu jums priminti, kad tuo pat metu, kai esame mėsos iš trečiųjų šalių importuotojai – šiuo metu iš Brazilijos importuojame tik 5 proc. mums Europos Sąjungoje reikalingos jautienos, – taip pat esame didžiuliai eksportuotojai į trečiąsias šalis – Rusiją ar kitur. Šuo momentu mūsų eksportas į Rusiją yra 1 mlrd. EUR per metus – daugiausia iš Airijos. Bandome Rusiją įtikinti, kad negalime taikyti tokių pat taisyklių, kokios taikomos Rusijoje. Tai yra tarptautinės prekybos taisyklės, o mes taikome lygiavertes, bet ne tapačias taisykles, atsižvelgdami į tai, kad esame patenkinti, jog jos pakankami griežtos, kad būtų galima apsaugoti savo vartotojus. Būtent tai mes ir darome. Brazilijos atveju pritaikėme saugos taisykles būtent dėl to, kad mūsų MVT misijos mums atskleidė, kad kažkas yra negerai. Mes pritaikėme griežtas taisykles. Jums pateikiau skaičius. Dėl paskutinės misijos į Braziliją reikia pasakyti, kad iš tikrųjų buvo problemų, tačiau siūlyčiau jums pasižiūrėti visas mūsų MVT misijų į bet kurias valstybes nares ataskaitas ir palyginti. Valstybėse narėse taip pat pamatytumėte labai rimtų trūkumų, kuriuos valstybių narių ir jų valdžios institucijų prašome pašalinti. Būtent tai taip pat paprašėme padaryti Braziliją. Brazilijoje problemos buvo nustatytos. Vienoje valstijoje trijuose ūkiuose buvo atskleisti rimti trūkumai, Brazilijos valdžios institucijos ėmėsi koregavimo veiksmų, kad išbrauktų iš sąrašo visus atitinkamus ūkius ir patrauktų atsakomybėn už auditą atsakingus auditorius. Be to, kituose trijuose ūkiuose buvo atskleisti trūkumai, daugiausia susiję pavėluotu informavimu apie gyvūnų judėjimą arba su duomenų neatitikimu duomenų bazėje. MVT šias problemas pripažino nedidelėmis. Vis dėlto Brazilijos valdžios institucijos įsipareigojo peržiūrėti duomenų bazę, kad būtų išvengta neteisingų duomenų. MVT misijos to nepamiršo, kai vyko ten. Jos žinojo, kad ras trūkumų. Mūsų pareiga ištaisyti trūkumus, kuriuos nustatome, – ar valstybėse narėse, ar trečiosiose šalyse, – nes esame įsipareigoję savo vartotojams. Noriu jus užtikrinti, kad toliau siųsime misijas į Braziliją ir kitas trečiąsias šalis siekdami užtikrinti, kad randami trūkumai būtų pašalinti. Be to, turiu jus užtikrinti, kad su savo ūkininkais ir gamintojais žaidžiame labai sąžiningą žaidimą, palyginti su trečiosiomis šalimis. Buvo paminėta Rumunija, kuri lygiai taip pat, kaip Bulgarija ir – seniau – daugelis kitų valstybių narių, turėjo problemų dėl klasikinio kiaulių maro. Mes daug girdėjome apie Rumuniją ir Bulgariją. Pasiūlyčiau savo atitinkamų vyriausybių paklausti, kokią pagalbą suteikėme siekdami atsikratyti šios problemos. Esu tikra, kad Rumunija labai artimoje ateityje galės eksportuoti mėsą būtent dėl šios pagalbos, kurią jai ir Bulgarijai suteikėme, kad galėtų atsikratyti klasikinio kiaulių maro. Baigdama noriu jus užtikrinti, kad esame įsipareigoję Europos vartotojams ir viskas, ko mes norime, tai teisingo ir sąžiningo sandorio visiems. Taip pat galite būti tikri, kad mūsų MVT misijos į trečiąsias šalis bus labai griežtos. Mes esame budrūs, todėl jei kas nors vyksta blogai, mėginame tai sutvarkyti. Liekame budrūs ir griežti. Ar daugiau ūkių įtraukiama į sąrašą, ar ne, priklauso tik nuo Brazilijos valdžios institucijų, taip pat nuo jų priklauso, ar jos yra pasirengusios išleisti pinigus, kuriuos turi išleisti, kad turėtų ūkių, patvirtintų pagal mūsų standartus ir sugebančius eksportuoti. Jeigu jos nepasirengusios, jos to nedarys."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vai drīkstu atgādināt godātajiem deputātiem, ka es neteicu, ka mēs nevaram piemērot noteikumus trešām valstīm. Žēl, ka pēc 10. vai 15. minūšu ilgās uzstāšanās man nav izdevies izskaidrot noteikumus, kurus mēs piemērojam attiecībā uz trešo valstu produktiem. Man jums jāatgādina, ka mēs ne tikai importējam preces no trešām valstīm, kā, piemēram, liellopu gaļu no Brazīlijas, turklāt tie ir tikai 5 % no ES nepieciešamā liellopu gaļas daudzuma, bet arī eksportējam uz tām, tajā skaitā uz Krieviju un daudzām citām valstīm. Mūsu eksports uz Krieviju naudas izteiksmē ir EUR 1 miljards gadā, turklāt produkti tiek eksportēti galvenokārt no Īrijas. Mēs cenšamies pārliecināt Krieviju par to, ka nevaram pieņemt tādus pašus noteikumus, kādi ir viņiem. Pastāv starptautiskās tirdzniecības noteikumi, un mēs piemērojam līdzīgus, bet ne tieši tādus, apzinoties, ka tie ir pietiekami stingri, lai aizsargātu patērētājus. Iemesls tam, kādēļ mēs Brazīlijas gadījumā piemērojām drošības noteikumus, ir tāds, ka PVB, veicot savas misijas, konstatēja trūkumus. Mēs izvirzījām ļoti stingrus noteikumus to novēršanai. Skaitļus es jums jau nosaucu. Kas attiecas uz pēdējo PVB misiju Brazīlijā, tad tur patiešām tika konstatētas problēmas, bet es jums ieteiktu iepazīties arī ar mūsu PVB ziņojumiem par ES dalībvalstīs veiktajām misijām un tad izdarīt salīdzinājumu. Jūs redzēsiet, ka arī tajās tika konstatēti nopietni pārkāpumi, kurus mēs esam lūguši attiecīgo valstu iestādēm novērst. To pašu mēs lūdzām arī Brazīlijas iestādēm. Kad kādā Brazīlijas reģionā tika konstatēti nopietni pārkāpumi trīs saimniecībās, šīs valsts atbildīgās iestādes veica koriģējošas darbības, lai svītrotu no eksportētāju saraksta attiecīgās saimniecības un pārkvalificētu par revīzijām atbildīgos auditorus. Arī trijās citās saimniecībās tika konstatēti pārkāpumi, kas galvenokārt bija saistīti ar novēlotiem paziņojumiem par dzīvnieku pārvietošanu vai ar datubāzē esošo datu nekonsekvenci. Šos pārkāpumus PVB darbinieki atzina par mazāk nopietniem, tomēr Brazīlijas iestādes piespieda attiecīgos uzņēmumus pārskatīt savas datubāzes un veikt nepieciešamos labojumus. PVB darbinieki, dodoties savās misijās, zina, ka tiks atklāti trūkumi. Mūsu pienākums ir tos novērst patērētāju labad neatkarīgi no tā, vai tie ir atklāti ES dalībvalstīs vai trešās valstīs. Es vēlos jūs pārliecināt par to, ka mēs turpināsim veikt misijas Brazīlijā un arī pārējās trešās valstīs, lai būtu droši par to, ka, ja pārkāpumi ir konstatēti, tie tiks arī novērsti. Es vēlos arī apliecināt, ka mūsu attieksme pret ES lauksaimniekiem un ražotājiem attiecībā uz trešām valstīm ir godīga. Vakara gaitā tika pieminēta Rumānija, kur tāpat kā agrāk Bulgārijā un daudzās citās ES dalībvalstīs bija uzliesmojis klasiskais cūku mēris. Mēs daudz dzirdējām par Rumāniju un Bulgāriju. Iesaku jums pajautāt savu valstu valdībām, kādu palīdzību mēs tām esam snieguši, lai atrisinātu minētās problēmas. Esmu pārliecināta, ka Rumānija jau vistuvākajā nākotnē, pateicoties mūsu sniegtajai palīdzībai, varēs eksportēt gaļu, savukārt Bulgārijā būs izskausts klasiskais cūku mēris. Nobeigumā es vēlos darīt jums zināmu, ka pirmām kārtām mēs esam atbildīgi Eiropas patērētāju priekšā un vēlamies vienīgi to, lai visiem būtu labi. Jūs varat būt pārliecināti, ka PVB veiks ļoti stingras pārbaudes trešās valstīs. Mums ir jāsaglabā modrība, un, ja tiks atklāti trūkumi, tad tie tiks novērsti. Tas, vai vēl kādas saimniecības būs iekļautas eksportētāju uz ES sarakstā, ir atkarīgs vienīgi no Brazīlijas iestādēm, kā arī no tā, vai konkrētās saimniecības ir gatavas ieguldīt nepieciešamos līdzekļus, lai viņu saimniecības, kuras vēlas eksportēt gaļu, tiktu apstiprinātas atbilstoši mūsu standartiem. Ja saimniecības tam nav gatavas, tad eksportētāju sarakstā tās netiks iekļautas."@lv13
"Madam President, may I remind the honourable Members that what I said was not that we cannot impose rules on third countries. I am sorry that, even after a presentation of 10 to 15 minutes, I failed to explain the rules we impose when we import from third countries. I must remind you that at the same time as we are importers of meat from third countries – and at this point we import from Brazil only 5% of our requirements for beef in the European Union – we are also big exporters to third countries: to Russia and elsewhere. At this point our exports to Russia amount to EUR 1 billion per year – mostly from Ireland. We are trying to convince Russia that we cannot accept the same rules as applied in Russia. There are rules of international trade, and we apply equivalent, but not identical, rules provided that we are satisfied that they are strict enough to protect our consumers. This is what we are doing. The reason why we applied the safety rules in the case of Brazil is precisely because our FVO missions have shown us that something was going wrong. We applied very strict rules. I gave you the figures. Regarding the last mission to Brazil, there were indeed problems, but I challenge you to look at all the reports of our FVO missions to any of the Member States and make a comparison. You will also see very serious deficiencies in the Member States, which we ask Member States and their authorities to put right. That is also what we have asked Brazil to do. Problems were identified in Brazil. In one state, where three holdings showed significant deficiencies, the Brazilian authorities took corrective action to de-list all the holdings concerned and to retrain the auditors responsible for their audits. Problems were also identified at three other holdings, mainly in relation to delays of notification of animal movements or to the consistency of the data in the database. These problems were recognised to be minor problems by the FVO Team. Nevertheless, the Brazilian authorities made an undertaking to review the database to avoid incorrect data. The FVO missions have this in mind when they go. They know that they will find defects. Our obligation is to correct the deficiencies that we find – whether this is in Member States or in third countries – because our obligation is to our consumers. I want to assure you that we shall continue sending missions to Brazil and to other third countries to make sure that when deficiencies are discovered, they are put right. I must also assure you that we are playing a very fair game for our farmers and producers vis-à-vis third countries. There was a remark about Romania, which in the same way as Bulgaria and – in the past – many other Member States had a problem with classical swine fever. We have heard a lot about Romania and Bulgaria. I must challenge you to ask your respective governments what assistance we have offered in order to get rid of this problem. I am sure that Romania will be able to export meat in the very near future precisely because of the assistance we have offered it and Bulgaria to get rid of classical swine fever. In ending I want to assure you that our first responsibility is to our European consumers and that we want a just and fair deal for everybody. You can also be assured that our FVO missions to third countries will be very strict. We shall remain vigilant and if something goes wrong we shall try to put it right. We shall remain vigilant and strict. Whether more farms are put on the list or not depends entirely on the Brazilian authorities, and on whether they are prepared to spend the money that they have to spend in order to have their farms approved in accordance with our standards and to be able to export. If they do not, then they will not."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik wil de geachte leden er graag aan herinneren dat ik niet heb gezegd dat we derde landen geen regels kunnen opleggen. Het spijt mij dat ik er, zelfs na een presentatie van tien tot vijftien minuten, niet in ben geslaagd om uit te leggen welke regels wij opleggen wanneer we importeren uit derde landen. Ik moet u eraan herinneren dat wij niet alleen importeurs van vlees uit derde landen zijn – en momenteel importeren we slechts 5 procent van onze Europese vereisten voor rundvlees uit Brazilië – maar tegelijkertijd ook grote exporteurs naar derde landen: bijvoorbeeld naar Rusland en andere landen. Momenteel bedraagt onze export naar Rusland, die hoofdzakelijk afkomstig is uit Ierland, één miljard euro per jaar. We proberen Rusland ervan te overtuigen dat we niet akkoord kunnen gaan met dezelfde regels die in Rusland worden toegepast. Er gelden regels voor internationale handel en we passen equivalente, maar geen identieke, regels toe mits we ervan overtuigd zijn dat deze strikt genoeg zijn om onze consumenten te beschermen. Dit is waar wij momenteel mee bezig zijn. De reden dat we de veiligheidsregels in het geval van Brazilië hebben toegepast, is juist omdat uit onze VVB-missies is gebleken dat er ergens iets fout ging. We hebben zeer strikte regels toegepast, waarvan ik u de cijfers heb gegeven. Met betrekking tot de laatste missie naar Brazilië waren er inderdaad problemen, maar ik daag u uit om alle verslagen van onze VVB-missies naar elke willekeurige lidstaat te bekijken en deze met elkaar te vergelijken. Ook in de lidstaten zult u zeer ernstige tekortkomingen ontdekken, en wij vragen de lidstaten en hun autoriteiten ook deze te corrigeren. Datzelfde hebben we ook aan Brazilië gevraagd. In Brazilië zijn problemen aan het licht gekomen. In één staat, waar drie bedrijven aanzienlijke tekortkomingen vertoonden, hebben de Braziliaanse autoriteiten corrigerende maatregelen genomen door alle betrokken bedrijven van de lijst te verwijderen en door de controleurs die verantwoordelijk waren voor de controles van deze bedrijven, opnieuw te scholen. Ook bij drie andere bedrijven werden problemen gevonden, hoofdzakelijk in verband met vertragingen in meldingen van dierenverplaatsingen of met de consistentie van de gegevens in de database. Deze problemen werden door het VVB-team aangemerkt als minder belangrijke problemen. Desondanks hebben de Braziliaanse autoriteiten toegezegd de database te zullen controleren, zodat onjuiste gegevens konden worden vermeden. Wanneer de VVB-missies op pad gaan, houden zij hier rekening mee. Ze weten dat ze gebreken zullen vinden. Het is onze plicht om de gevonden tekortkomingen te corrigeren – ongeacht of deze worden gevonden in lidstaten of in derde landen – want onze plicht ligt bij onze consumenten. Ik verzeker u dat we missies naar Brazilië en naar andere derde landen blijven sturen om te waarborgen dat tekortkomingen ook worden gecorrigeerd wanneer deze worden ontdekt. Ik verzeker u ook dat we het voor onze boeren en producenten ten opzichte van derde landen zeer eerlijk spelen. Er werd een opmerking gemaakt over Roemenië, dat net als Bulgarije en in het verleden vele andere lidstaten, een probleem had met de klassieke varkenspest. We hebben veel gehoord over Roemenië en Bulgarije. Vraagt u uw respectievelijke overheden maar eens welke hulp wij hebben geboden om dit probleem te verhelpen. Ik weet zeker dat Roemenië in de zeer nabije toekomst weer vlees kan exporteren, juist vanwege de hulp die wij dat land en Bulgarije hebben geboden om een einde te maken aan de klassieke varkenspest. Tot slot wil ik u graag verzekeren dat onze eerste verantwoordelijkheid bij onze Europese consumenten ligt en dat we allemaal gewoon een eerlijke en rechtvaardige deal voor iedereen willen. Ik verzeker u ook dat onze VVB-missies naar derde landen zeer strikt zijn en blijven. We blijven waakzaam en als er ergens iets mis gaat, zullen we dat proberen op te lossen. We blijven waakzaam en streng. Of er wel of niet meer boerderijen op de lijst worden geplaatst, is volledig afhankelijk van de Braziliaanse autoriteiten en van de vraag of zij bereid zijn het geld uit te geven dat ze moeten uitgeven om hun boerenbedrijven goedgekeurd te krijgen conform onze normen, zodat zij kunnen gaan exporteren. Als ze dat niet doen, dan gebeurt dit ook niet."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pozwolę sobie przypomnieć szanownym paniom i panom posłom, że nie powiedziałem, że nie możemy narzucać przepisów krajom trzecim. Przykro mi, że nawet w czasie trwającej 10 do 15 minut prezentacji, nie udało mi się wyjaśnić przepisów, które ustalamy w odniesieniu do przywozu z państw trzecich. Muszę państwu przypomnieć, że z jednej strony jesteśmy importerami mięsa z krajów trzecich − a mięso sprowadzane przez nas z Brazylii pokrywa zaledwie 5 % zapotrzebowania Unii Europejskiej na wołowinę – z drugiej strony jesteśmy jednocześnie eksporterami dużych ilości mięsa do krajów trzecich: do Rosji i innych krajów. Wartość naszego eksportu do Rosji kształtuje się na poziomie 1 miliarda euro rocznie − głównie z Irlandii. Staramy się przekonać Rosję, że nie możemy przyjąć takich samych zasad, jakie obowiązują w Rosji. Istnieją zasady handlu międzynarodowego i my stosujemy równoważne, ale nie identyczne, pod warunkiem, że uznajemy je za wystarczająco rygorystyczne i odpowiednie z punktu widzenia ochrony naszych konsumentów. Właśnie w taki sposób postępujemy. W przypadku Brazylii zastosowaliśmy przepisy bezpieczeństwa dlatego, że kontrola przeprowadzona przez FVO wykazała nieprawidłowości. Zastosowaliśmy bardzo rygorystyczne przepisy. Podałam państwu dane liczbowe. W trakcie ostatniej kontroli w Brazylii faktycznie zostały ujawnione problemy, ale zachęcałam państwa do zapoznania się dla porównania ze wszystkimi sprawozdaniami z kontroli przeprowadzonych przez FVO w poszczególnych państwach członkowskich. W nich również znajdziecie państwo poważne naruszenia stwierdzone w państwach członkowskich, których usunięcie zaleciliśmy tym państwom i ich władzom. Z takim żądaniem zwróciliśmy się również do Brazylii. Problemy, które zidentyfikowaliśmy w Brazylii. W jednym ze stanów, w którym w trzech gospodarstwach stwierdzono poważne nieprawidłowości, władze brazylijskie podjęły działania zaradcze mające na celu usunięcie wszystkich tych gospodarstw z listy i ponownego przeszkolenia osób odpowiedzialnych za kontrole w tych gospodarstwach. Problemy stwierdzono także w trzech innych gospodarstwach; polegały przede wszystkim na opóźnieniu zgłaszania przemieszczeń zwierząt lub na braku spójności danych w bazie danych. Zespół FVO uznał, że były to problemy niewielkie. Jednakże władze brazylijskie zobowiązały się do przeprowadzenia przeglądu bazy danych w celu usunięcia danych błędnych. Osoby wchodzące w skład zespołów FVO przeprowadzających kontrole mają to na uwadze, gdy udają się w teren. Wiedzą, że ujawnią nieprawidłowości. Musimy eliminować niedociągnięcia, które znajdujemy − czy to w państwach członkowskich, czy w krajach trzecich − ponieważ taki mamy obowiązek wobec naszych konsumentów. Chcę państwa zapewnić, że będziemy w dalszym ciągu odbywać wyjazdy kontrolne do Brazylii i innych krajów trzecich, by dopilnować, że jeśli nieprawidłowości zostaną wykryte, będą podjęte odpowiednie środki. Muszę również państwa zapewnić, że w relacjach z krajami trzecimi postępujemy w sposób bardzo uczciwy wobec naszych rolników i producentów. Została tu zgłoszona uwaga dotycząca Rumunii, która tak jak Bułgaria − i w przeszłości wiele innych państw członkowskich − miała problemy z powodu klasycznego pomoru świń. Wiele słyszeliśmy na temat Rumunii i Bułgarii. Szanowni państwo, proszę zapytać wasze rządy, jaką pomoc oferowaliśmy w celu wyeliminowania tego problemu. Jestem pewna, że Rumunia w niedalekiej przyszłości będzie mogła eksportować mięso właśnie dzięki tej pomocy, którą zaoferowaliśmy, a Bułgaria rozwiąże problem klasycznego pomoru świń. Na zakończenie chciałbym zapewnić państwa, że przede wszystkim czujemy się odpowiedzialni wobec europejskich konsumentów, i że zależy nam na uczciwym i sprawiedliwym traktowaniu każdego. Możecie państwo również być pewni, że kontrole naszego FVO w krajach trzecich będą bardzo surowe. Będziemy w dalszym ciągu zachowywać ostrożność, a jeśli pojawią się jakieś nieprawidłowości, postaramy się im zaradzić. Nadal zachowamy czujność i rygorystyczne podejście. Wyłącznie od władz Brazylii zależy, czy na listę zostanie wpisanych więcej gospodarstw czy nie, od tego, czy władze te są gotowe przeznaczyć środki finansowe, które muszą wydatkować, żeby brazylijskie gospodarstwa zostały zatwierdzone zgodnie z naszymi normami i uzyskały możliwość eksportu. Jeśli tego nie zrobią, gospodarstwa te na tej liście się nie znajdą."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de recordar aos senhores deputados que aquilo que eu disse não foi que não podemos impor normas aos países terceiros. Lamento que, mesmo após uma exposição de 10 a 15 minutos, não tenha conseguido explicar as normas que impomos ao importar de países terceiros. Devo recordar-vos que ao mesmo tempo que importamos carne de países terceiros - e, nesta altura, importamos do Brasil apenas 5% das necessidades de carne de bovino da UE - também exportamos grandes quantidades para países terceiros - para a Rússia e para outros locais. Nesta altura, as nossas exportações para a Rússia ascendem a mil milhões de euros por ano, e a maior parte da carne exportada é produzida na Irlanda. Estamos a tentar convencer a Rússia de que não podemos aceitar as normas que são aplicadas nesse país. Há também as normas do comércio internacional, e nós aplicamos normas equivalentes, mas não idênticas, desde que consideremos que elas são suficientemente rigorosas para proteger os nossos consumidores. É isso que estamos a fazer. A razão pela qual aplicámos normas de segurança no caso do Brasil foi precisamente porque as missões do nosso SAV nos revelaram que algo estava errado. Aplicámos normas muito rigorosas. Apresentei-vos os números. Quanto à última missão ao Brasil, houve efectivamente problemas, mas desafio-vos a examinarem os relatórios de todas as missões do SAV a qualquer Estado-Membro e a fazerem uma comparação. Verão que também há deficiências muito graves nos Estados-Membros, que pedimos aos Estados-Membros e às suas autoridades para corrigirem. Foi isso também que pedimos ao Brasil para fazer. Foram identificados problemas no Brasil. Em um estado, onde três explorações apresentavam deficiências significativas, as autoridades brasileiras adoptaram medidas para corrigir a situação e excluir da lista as explorações em causa, bem como medidas no sentido de dar mais formação aos funcionários responsáveis pelas auditorias. Foram também identificados problemas noutras três explorações, principalmente atrasos na notificação de deslocações de animais ou deficiências relativamente à coerência dos dados incluídos na base de dados. A equipa do SAV considerou que se tratava de problemas menores. No entanto, as autoridades brasileiras comprometeram-se a rever as bases de dados de modo a evitar dados incorrectos. As equipas do SAV têm isto presente quando realizam missões. Sabem que vão encontrar falhas. A nossa obrigação é corrigir as deficiências que detectamos - quer se trate de um Estado-Membro ou de um país terceiro - porque a nossa obrigação é para com os consumidores. Quero assegurar-vos que vamos continuar a enviar missões ao Brasil e a outros países terceiros, de modo a garantir que as deficiências que venham a ser identificadas sejam corrigidas. Quero também assegurar-vos de que estamos a agir de uma maneira muito leal em relação aos nossos agricultores e produtores no que respeita aos países terceiros. Foi feita uma observação sobre a Roménia, que, tal como a Bulgária e - no passado - muitos outros Estados-Membros, tinha um problema de peste suína clássica. Tem-se falado muito sobre a Roménia e a Bulgária. Desafio-vos a perguntarem aos vossos governos respectivos qual foi a assistência que lhes concedemos para os ajudar a resolver este problema. Estou certa de que a Roménia poderá exportar carne num futuro muito próximo, precisamente graças à assistência que oferecemos a este país e à Bulgária com vista a erradicar a peste suína clássica. Para terminar, gostaria de vos assegurar que a nossa primeira responsabilidade é para com os consumidores europeus e que apenas desejamos condições justas e equitativas para todos. Podem também ter a certeza de que as missões do SAV a países terceiros serão muito rigorosas. Iremos permanecer vigilantes e, se alguma coisas correr mal, procuraremos corrigir a situação. Iremos manter-nos vigilantes e ser rigorosos. A inclusão ou não de mais explorações na lista depende inteiramente das autoridades brasileiras e do facto de estarem ou não dispostas a gastar o dinheiro que for necessário para que as suas explorações sejam aprovadas em conformidade com as nossas normas, de modo a poderem exportar. Se não o fizerem, então não poderão exportar."@pt17
"Doamnă preşedintă, daţi-mi voie să le reamintesc onorabililor deputaţi că nu am spus că nu putem impune reguli asupra ţărilor terţe. Îmi pare rău că, chiar şi în urma unei prezentări de 10-15 minute, nu am reuşit să explic regulile pe care le impunem atunci când importăm din ţările terţe. Trebuie să vă reamintesc că, în timp ce suntem importatori de carne din ţările terţe – şi, în acest moment, importăm din Brazilia doar 5% din necesarul de carne de vită al Uniunii Europene – suntem şi un exportator important în ţările terţe: în Rusia şi în alte ţări. În acest moment, exporturile noastre către Rusia se ridică la 1 miliard EUR pe an – cea mai mare parte a acestora fiind din Irlanda. Încercăm să convingem Rusia că nu putem accepta aceleaşi reguli care se aplică în această ţară. Există reguli de comerţ internaţional, iar noi aplicăm reguli echivalente, dar nu identice, cu condiţia să fim mulţumiţi că acestea sunt suficient de stricte pentru a-i proteja pe consumatorii noştri. Asta este ceea ce facem. Motivul pentru care am aplicat regulile de siguranţă în cazul Braziliei este tocmai pentru că misiunile noastre OAV au indicat că există ceva în neregulă. Am aplicat reguli foarte stricte. V-am prezentat cifrele. În ceea ce priveşte ultima misiune din Brazilia, au existat într-adevăr unele probleme, însă vă invit să vă uitaţi peste toate rapoartele misiunilor noastre OAV din oricare dintre statele membre şi să faceţi o comparaţie. Veţi observa, de asemenea, lacune grave în statele membre, pe care le solicităm acestora din urmă şi autorităţilor lor să le îndrepte. Am solicitat Braziliei să facă acelaşi lucru. Au fost identificate probleme în Brazilia. În unul dintre state, în care trei exploataţii prezentau carenţe considerabile, autorităţile braziliene au luat măsuri de corectare, ştergând de pe listă toate exploataţiile în cauză şi recalificând auditorii responsabili de auditurile lor. De asemenea, au fost identificate probleme la alte trei exploataţii, în principal legate de întârzierile de notificare privind deplasarea animalelor sau de coerenţa datelor din baza de date. Echipa OAV a considerat aceste probleme ca fiind minore. Cu toate acestea, autorităţile braziliene şi-au luat angajamentul de a revizui baza de date pentru a evita strecurarea de date incorecte. Misiunile OAV au în vedere acest lucru atunci când pornesc la drum. Acestea ştiu că vor găsi defecte. Obligaţia noastră este de a corecta deficienţele pe care le descoperim – fie că întâlnim acest lucru în statele membre, fie în ţările terţe – întrucât obligaţia noastră este faţă de consumatorii noştri. Ţin să vă asigur că vom continua să trimitem misiuni în Brazilia şi în alte ţări terţe pentru a ne asigura că atunci când sunt descoperite lacune, acestea sunt îndreptate. Trebuie să vă asigur că jucăm un joc cât se poate de echitabil pentru agricultorii şi producătorii noştri în raport cu ţările terţe. A existat o remarcă despre România, care, la fel ca Bulgaria şi – în trecut – ca multe alte state membre, a avut o problemă cu pesta porcină clasică. Am auzit multe despre România şi Bulgaria. Ţin să vă invit să vă întrebaţi guvernele ce asistenţă am oferit pentru a rezolva această problemă. Sunt sigură că România va putea exporta carne în viitorul apropiat tocmai datorită ajutorului pe care i l-am oferit ei şi Bulgariei pentru a elimina pesta porcină clasică. La final, vreau să vă asigur că prima noastră responsabilitate este faţă de consumatorii europeni şi că dorim să obţinem condiţii corecte şi echitabile pentru toată lumea. De asemenea, puteţi fi siguri că misiunile noastre OAV în ţările terţe vor fi foarte stricte. Vom rămâne vigilenţi, iar dacă ceva este în neregulă, vom încerca să îndreptăm lucrurile. Ne vom păstra vigilenţa şi stricteţea. Dacă vor exista mai multe ferme care să fie trecute pe listă sau nu depinde în întregime de autorităţile braziliene şi de cât de pregătite sunt acestea să cheltuiască banii de care dispun pentru a obţine autorizaţia pentru fermele lor în conformitate cu standardele noastre şi pentru a putea exporta. Dacă nu vor cheltui aceşti bani, atunci nu vor primi autorizaţia."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcela by som váženým poslancom pripomenúť, že som nepovedala, že nemôžeme stanoviť pravidlá pre tretie krajiny. Je mi ľúto, že aj napriek 10 až 15-minútovému vystúpeniu sa mi nepodarilo vysvetliť pravidlá, ktoré stanovujeme pri dovoze z tretích krajín. Musím vám pripomenúť, že sme nielen dovozcovia mäsa z tretích krajín – a v súčasnosti dovážame z Brazílie iba 5 % našej potreby hovädzieho mäsa v Európskej únii –, ale sme aj veľkými vývozcami do tretích krajín: do Ruska a inde. V súčasnosti náš vývoz do Ruska dosahuje 1 miliardu EUR ročne – väčšinou z Írska. Snažíme sa presvedčiť Rusko, že nemôžeme prijať rovnaké podmienky ako tie, ktoré sú stanovené v Rusku. Existujú pravidlá medzinárodného obchodu a my uplatňujeme rovnocenné, ale nie identické pravidlá, pokiaľ sa nám zdajú dostatočne prísne na to, aby chránili našich spotrebiteľov. To je teda to, čo robíme. Dôvod, prečo sme uplatnili bezpečnostné pravidlá v prípade Brazílie, je práve to, že naše misie FVO ukázali, že tam niečo nie je v poriadku. Uplatnili sme veľmi prísne predpisy. Spomenula som už konkrétne čísla. Pokiaľ ide o poslednú misiu v Brazílii, naozaj sa tam vyskytli problémy, ale vyzývam vás, aby ste si pozreli všetky správy našich misií FVO v ktoromkoľvek členskom štáte a porovnali ich. Zistíte, že aj v členských štátoch máme vážne nedostatky, pričom žiadame členské štáty a ich orgány, aby ich napravili. Presne to sme žiadali aj od Brazílie. Identifikovali sme nedostatky v Brazílii. V jednom štáte, kde sa v troch prevádzkach vyskytli značné nedostatky, brazílske orgány podnikli nápravné kroky a vyškrtli tieto prevádzky zo zoznamu a preškolili inšpektorov zodpovedných za kontroly. Nedostatky sa zistili aj u ďalších troch prevádzok najmä v súvislosti s oneskoreným oznámením o preprave zvierat alebo v súvislosti s neúplnosťou údajov v databáze. Tieto nedostatky považovala skupina FVO za menej závažné. Napriek tomu sa však brazílske orgány zaviazali prehodnotiť databázu, aby odstránili nesprávne údaje. Misie FVO s tým počítajú, keď niekam idú. Vedia, že nájdu nedostatky. Našou povinnosťou je nájdené nedostatky napraviť – bez ohľadu na to, či sú to členské štáty alebo tretie krajiny –, pretože máme záväzok voči našim spotrebiteľom. Uisťujem vás, že aj naďalej budeme vysielať misie do Brazílie a ďalších tretích krajín, aby sme zabezpečili, že keď sa objavia nejaké nedostatky, tak dôjde k ich náprave. Musím vás tiež uistiť, že určujeme veľmi spravodlivé pravidlá hry pre našich poľnohospodárov a výrobcov v porovnaní s tretími krajinami. Bola tu poznámka o Rumunsku, ktoré rovnako ako Bulharsko a v minulosti mnohé iné členské štáty malo problém s klasickým morom ošípaných. Počuli sme veľa o Rumunsku a Bulharsku. Vyzývam vás, aby ste sa opýtali svojich vlád, akú pomoc sme im poskytli na odstránenie tohto problému. Som si istá, že Rumunsko bude schopné vo veľmi blízkej budúcnosti vyvážať mäso práve vďaka pomoci, ktorú sme poskytli jemu a Bulharsku na odstránenie klasického moru ošípaných. Na záver vás chcem uistiť, že našou prvoradou povinnosťou je chrániť európskych spotrebiteľov a že chceme spravodlivé a rovnaké podmienky pre každého. Môžem vás tiež uistiť, že naše misie FVO v tretích krajinách budú veľmi prísne. Budeme ostražití a ak niečo nebude v poriadku, budeme sa to snažiť napraviť. Budeme stále ostražití a prísni. To, či bude na zoznam zaradených viac prevádzok alebo nie, závisí iba od brazílskych orgánov a od toho, či sú pripravené vynaložiť peniaze na to, aby mohli byť ich poľnohospodárske podniky schválené v súlade s našimi normami a aby mohli vyvážať. Ak to neurobia, tak vyvážať nebudú."@sk19
"Gospa predsednica, ali lahko spomnim spoštovane člane, da nisem rekla, da ne moremo uvesti pravil za tretje države. Žal mi je, da niti v 10 do 15-minutni predstavitvi nisem razložila pravil, ki jih uvajamo, ko uvažamo iz tretjih držav. Spomniti vas moram, da istočasno, ko smo uvozniki mesa iz tretjih držav – in sedaj iz Brazilije krijemo z uvozom le 5 % naših potreb po govejem mesu v Evropski uniji – smo tudi veliki izvozniki v tretje države: v Rusijo in drugam. Na tej točki naš izvoz v Rusijo znaša 1 milijardo EUR na leto – večinoma z Irske. Rusijo poskušamo prepričati, da ne moremo sprejeti enakih predpisov, kot se uporabljajo v Rusiji. Obstajajo pravila mednarodne trgovine, uporabljamo podobna pravila, to da ne čisto ista, pod pogojem, da smo zadovoljni, da so dovolj stroga za varstvo naših potrošnikov. To počnemo. Razlog, zakaj smo uporabili varnostne predpise v primeru Brazilije, je ravno v tem, ker so naše misije UPV pokazale, da je nekaj narobe. Uporabili smo zelo stroga pravila. Predstavila sem vam številke. Kar zadeva zadnjo misijo v Braziliji, res so bile težave, toda pozivam vas, da pogledate vsa poročila naših misij UPV v katero koli državo članico in primerjate. Prav tako boste videli, da obstajajo resne pomanjkljivosti v državah članicah, glede katerih zahtevamo od držav članic in njihovih organov, da jih odpravijo. Prav tako smo to zahtevali od Brazilije. Težave so bile ugotovljene v Braziliji. V eni državi, kjer so bile pri treh gospodarstvih ugotovljene bistvene pomanjkljivosti, so brazilski organi sprejeli korektivne ukrepe in s seznama izločili vsa zadevna gospodarstva ter znova usposobili pregledovalce, ki so odgovorni za njihove revizije. Težave so bile ugotovljene tudi na treh drugih gospodarstvih, večinoma v povezavi z zamudami obveščanja o gibanju živali ali doslednostjo podatkov v podatkovni zbirki. Te težave je ekipa UPV opredelila kot manjše težave. Kljub temu so se brazilski organi obvezali, da bodo pregledali podatkovno zbirko, da se izognejo netočnim podatkom. Misije UPV imajo to v mislih, kadar se odpravijo. Vedo, da bodo našli napake. Naša naloga je odpraviti pomanjkljivosti, ki jih ugotovimo – pa naj bo to v državi članici ali v tretjih državah – ker smo zavezani našim potrošnikom. Želim vam zagotoviti, da bomo še naprej pošiljali misije v Brazilijo in tretje države, da zagotovimo, da ko se ugotovijo pomanjkljivosti, da se odpravijo. Prav tako vam moram zagotoviti, da igramo zelo pošteno igro za naše kmete in proizvajalce nasproti tretjim državam. Bila je pripomba o Romuniji, ki je, enako kot Bolgarija in – v preteklosti – veliko drugih držav članic, imela težave z navadno prašičjo kugo. Veliko smo slišali o Romuniji in Bolgariji. Pozivam vas, da vprašate svoje vlade, kakšno pomoč smo ponudili za rešitev tega problema. Prepričana sem, da bo Romunija v bližnji prihodnosti lahko izvažala meso ravno zaradi pomoči, ki smo jo ponudili, in Bolgarija se bo lahko znebila navadne prašičje kuge. Za konec bi vam rada zagotovila, da smo najprej odgovorni našim evropskim potrošnikom in da želimo le korektno in pravično poslovanje za vse. Lahko ste prepričani, da bodo naše misije UPV v tretje države zelo stroge. Ostali bomo pozorni in če bo kaj šlo narobe, bomo poskusili popraviti. Ostali bomo oprezni in strogi. Če bo na seznamih več kmetij ali ne, je predvsem odvisno od brazilskih organov in od tega, ali so pripravljeni porabiti denar, ki ga morajo porabiti za to, da se njihove kmetije potrdijo v skladu z našimi standardi in da bodo lahko izvažali. Če tega ne bodo storili, ne bodo izvažali."@sl20
"Fru talman! Jag vill påminna ledamöterna om att jag inte sade att vi inte kan införa krav för tredjeländer. Jag är ledsen att jag, efter en redogörelse på 10–15 minuter, inte lyckades förklara våra regler för import från tredjeländer. Jag måste påminna er om att vi, samtidigt som vi är importörer av kött från tredjeländer – och för närvarande importerar vi endast 5 procent av vårt behov av nötkött i EU från Brasilien – är vi också en stor exportör till tredjeländer, till Ryssland och andra länder. För närvarande uppgår vår export till Ryssland till 1 miljard euro per år – till största delen från Irland. Vi försöker övertyga Ryssland om att vi inte kan godta samma regler som tillämpas i Ryssland. Det finns internationella handelsregler, och vi tillämpar likvärdiga, men inte identiska regler, på villkor att vi anser att de är tillräckligt stränga för att skydda våra konsumenter. Det är vad vi gör. Skälet till att vi tillämpade säkerhetsregler i fallet med Brasilien är just att våra OAV-uppdrag har visat att något inte stod rätt till. Vi tillämpade mycket stränga regler. Jag gav er siffrorna. När det gäller det senaste uppdraget till Brasilien påträffades mycket riktigt problem, men jag uppmanar er att läsa rapporterna från OAV-uppdrag till vilken medlemsstat som helst och jämföra mellan dem. Ni kommer även att se mycket allvarliga brister i medlemsstaterna, som vi ber dem och deras myndigheter att korrigera. Det är också vad vi har sagt åt Brasilien att göra. Problem upptäcktes i Brasilien. I en delstat, där tre anläggningar visade allvarliga brister, genomförde de brasilianska myndigheterna korrigerande åtgärder för att stryka alla de berörda anläggningarna från listan och låta de inspektörer som var ansvariga för kontrollen av anläggningarna genomgå ny utbildning. Problem påträffades även vid tre andra anläggningar, främst med förseningar av anmälningar om djurförflyttningar eller inkonsekventa uppgifter i databasen. Dessa problem bedömdes som smärre av OAV-gruppen. Trots detta åtog sig de brasilianska myndigheterna att se över databasen för att undvika felaktiga uppgifter. OAV-inspektörerna har detta i åtanke när de reser i väg på ett uppdrag. De vet att de kommer att finna brister. Vår skyldighet är att korrigera de brister vi finner – vare sig de rör en medlemsstat eller ett tredjeland – eftersom vi är skyldiga våra konsumenter att göra detta. Jag vill försäkra er om att vi kommer att fortsätta att skicka uppdrag till Brasilien och andra tredjeländer för att se till att de brister som upptäcks rättas till. Jag vill även försäkra er om att vi behandlar våra jordbrukare och producenter mycket rättvist gentemot tredjeländer. Någon kommenterade Rumänien, som precis som Bulgarien och många andra medlemsstater tidigare, har haft problem med klassisk svinpest. Vi har hört mycket om Rumänien och Bulgarien. Jag vill uppmana er att fråga era respektive regeringar om vilket stöd vi har erbjudit för att de ska bli av med det här problemet. Jag är säker på att Rumänien kommer att kunna exportera kött inom en mycket snar framtid, just på grund av det stöd som vi har erbjudit Rumänien och Bulgarien för att bli av med den klassiska svinpesten. Avslutningsvis vill jag även försäkra er om att vårt främsta ansvar är våra konsumenter i EU och att vi vill ha en rättvis och ärlig uppgörelse för alla. Ni kan också vara säkra på att våra OAV-uppdrag till tredjeländer kommer att vara mycket strikta. Vi kommer att fortsätta att vara vaksamma, och om något går fel försöker vi rätta till det. Vi kommer att fortsätta att agera vaksamt och vara bestämda. Huruvida fler gårdar förs upp på listan eller inte beror helt på de brasilianska myndigheterna, och om de är beredda att lägga ut de pengar som krävs för att få sina gårdar godkända enligt våra normer och kunna exportera. Om de inte gör det får de inte exportera."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Androulla Vassiliou,"18,5,20,15,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph