Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-491"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.28.3-491"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani przewodnicząca! Chcemy eksportować, ale musimy także importować. Handel przyśpiesza rozwój, daje korzyści stronom uczestniczącym w tej wymianie, ale są tu stawiane niezbędne wymogi związane z jakością i wypełnieniem odpowiednich standardów – to oczywiste, z tym zapewne się także zgadzamy. Europa ma różne formy inspekcji i kontroli tak, aby strzec swój rynek przed napływem żywności nieodpowiadającej europejskim standardom czy zagrażającej naszemu bezpieczeństwu zdrowotnemu. Z tego, co powiedziała pani komisarz, nie możemy oczekiwać takich samych procedur kontroli, jakie stosujemy wobec naszych producentów; czy ja to dobrze zrozumiałem? Co oznacza, że jak Pani wyraźnie wskazała, jedynie skutek kontroli ma być ten sam? Chcę zapytać dla porównania, czy np. Rosja lub inny kraj, może postawić takie wymogi w stosunku do importu towarów z Unii, jakich my nie możemy postawić np. wobec mięsa importowanego z Brazylii? Czy tu też przypadek skutku ma zastosowanie, jak w przypadku importu z Brazylii?"@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chceme vyvážet, ale musíme i dovážet. Obchod urychluje vývoj, přináší výhody stranám podílejícím se na výměně, ale je nezbytné zde ukládat jisté požadavky ohledně kvality a plnění vhodných norem – to je zřejmé a jsem si jist, že se na tom shodneme. Evropa má různé formy kontrol a auditů, aby ochránila trh před přílivem potravin, které nesplňují evropské normy nebo by mohly ohrozit naši zdravotní bezpečnost. Z toho, co paní komisařka řekla, vyplývá, že nemůžeme očekávat stejné kontrolní postupy, jaké uplatňujeme na své výrobce – rozumí tomu správně? Co to znamená, když jste jasně naznačila, že stejný má být pouze učinek těchto opatření? Mohu-li použít přirovnání, rád bych se zeptal, zda například Rusko nebo jiná země může na dovoz zboží z EU ukládat požadavky, které my ukládat nemůžeme např. na maso dovážené z Brazílie? Jsou zde důležité jen účinky, jako v případě dovozu z Brazílie?"@cs1
"Fru formand! Vi ønsker at eksportere, men vi er også nødt til at importere. Handel fremmer udvikling, den gavner parterne i udvekslingen, men visse nødvendige krav gør sig gældende her, i forbindelse med kvalitet og opfyldelse af passende standarder – det er indlysende, og jeg er sikker på, at vi er enige om det. EU har en række forskellige kontrol- og revisionsformer med henblik på at beskytte sit marked mod en indstrømning af fødevarer, der ikke opfylder europæiske standarder, eller som ville være en trussel mod vores sundhedssikkerhed. Efter det, Kommissionen har sagt, kan vi ikke forvente de samme kontrolprocedurer, som vi anvender over for vores egne producenter – har jeg forstået det korrekt? Hvad betyder det, som De klart anførte, at kun virkningen af disse foranstaltninger skulle være de samme? Til sammenligning vil jeg gerne spørge, om f.eks. Rusland eller et andet land kan pålægge import af varer fra EU krav, som vi ikke kan pålægge f.eks. kød importeret fra Brasilien? Er det kun virkningerne, der er vigtige her, som i tilfældet med import fra Brasilien?"@da2
"Frau Präsidentin, wir möchten exportieren, aber wir müssen auch importieren. Der Handel beschleunigt die Entwicklung, bringt Vorteile für beide Handelspartner mit sich, aber hier werden auch einige notwendige Anforderungen gestellt hinsichtlich der Qualität und der angemessenen Standards. Das liegt auf der Hand, und ich bin mir sicher, dass wir uns darüber einig sind. Europa verfügt über eine Reihe an Inspektions- und Prüfmöglichkeiten, um seinen Markt vor der Einfuhr von Nahrungsmitteln zu schützen, die nicht den europäischen Standards entsprechen, oder die eine Bedrohung für die Sicherheit unserer Gesundheit darstellen. Aus den Worten der Frau Kommissarin schließe ich, dass wir von anderen Ländern nicht die gleichen Prüfverfahren erwarten können, die wir bei unseren Produkten anwenden - habe ich das richtig verstanden? Was soll das heißen? Sie haben doch deutlich erklärt, dass nur das Ergebnis der Maßnahmen gleich sein sollte? Zum Vergleich hätte ich gerne gewusst, ob beispielsweise Russland oder ein anderes Land, Anforderungen an Warenimporte aus der EU stellen kann, die wir beispielsweise an importiertes Fleisch aus Brasilien nicht stellen können. Sind hier nur die Auswirkungen wichtig, wie im Fall der Importe aus Brasilien?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θέλουμε να εξάγουμε, αλλά πρέπει επίσης να εισάγουμε. Το εμπόριο επιταχύνει την ανάπτυξη, παρέχει οφέλη στα μέλη που συμμετέχουν στην ανταλλαγή, αλλά εδώ επιβάλλονται ορισμένες απαραίτητες απαιτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα και τη συμμόρφωση με τα κατάλληλα πρότυπα – αυτό είναι προφανές, και είμαι σίγουρος ότι συμφωνούμε. Η Ευρώπη διαθέτει μια ποικιλία μορφών επιθεώρησης και ελέγχου, προκειμένου να προστατεύει την αγορά της από μια συρροή τροφίμων που δεν ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ή τα οποία θα αποτελούσαν απειλή για την ασφάλεια της υγείας μας. Από όσα είπε η Επίτροπος, δεν μπορούμε να αναμένουμε τις ίδιες διαδικασίες ελέγχου με αυτές που επιβάλλονται στους δικούς μας παραγωγούς – το έχω καταλάβει σωστά; Τι σημαίνει, όπως δηλώσατε με σαφήνεια, ότι μόνο το αποτέλεσμα αυτών των μέτρων θα πρέπει να είναι το ίδιο; Εν είδει σύγκρισης, θα ήθελα να ρωτήσω εάν, για παράδειγμα, η Ρωσία ή κάποια άλλη χώρα μπορεί να επιβάλλει απαιτήσεις σχετικά με την εισαγωγή προϊόντων από την ΕΕ τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να επιβάλουμε, για παράδειγμα, στο κρέας που εισάγουμε από τη Βραζιλία. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι μόνο τα αποτελέσματα σημαντικά, όπως και στην περίπτωση των εισαγωγών από τη Βραζιλία;"@el10
"Madam President, we want to export, but we also have to import. Trade accelerates development, it brings benefits to the parties to the exchange, but certain necessary requirements are imposed here, related to quality and meeting suitable standards – this is obvious, and I am sure we are agreed on this. Europe has a variety of forms of inspection and audit in order to protect its market from an influx of food which does not meet European standards, or which would be a threat to our health security. From what the Commissioner has said, we cannot expect the same audit procedures as we apply to our own producers – have I understood that correctly? What does it mean, as you clearly indicated, that only the effect of these measures should be the same? By way of comparison I would like to ask if, for example, Russia or another country can impose requirements on the import of goods from the EU which we cannot impose, for example, on meat imported from Brazil? Are only the effects important here, as in the case of imports from Brazil?"@en4
"Señora Presidenta, queremos exportar, pero también tenemos que importar. El comercio acelera el desarrolla, aporta beneficios a las partes del intercambio, pero es preciso imponer unos determinados requisitos relativos a la calidad y al cumplimiento de unos estándares adecuados; esto resulta obvio, y estoy seguro de que estamos de acuerdo. Europa cuenta con una gran diversidad de formas de inspección y de evaluación dirigidas a proteger su mercado del influjo de alimentos que no se ajustan a los estándares europeos, o que podrían suponer una amenaza para nuestra seguridad alimentaria. De lo que la Comisaria ha dicho, no podemos esperar los mismos procedimientos de revisión que aplicamos a nuestros propios productores; ¿lo he entendido correctamente? ¿Acaso significa, como ha indicado usted claramente, que basta con que el efecto de estas medidas sea el mismo? Por comparación, me gustaría preguntar si, por ejemplo, ¿Rusia u otro país puede imponer requisitos a la importación de productos desde la UE que nosotros no podemos imponer, por ejemplo, a la carne importada desde Brasil? ¿Son los efectos lo único que importa aquí, como en el caso de las importaciones desde Brasil?"@es21
"Lugupeetud juhataja! Me tahame eksportida, aga peame ka importima. Kaubandus kiirendab arengut, see toob kaubavahetuses osalejatele kasu, aga kindlasti kehtestatakse siin vajalikud kvaliteedinõuded ja sobivad normid. See on ilmselge ja ma olen kindel, et te olete sellega nõus. Euroopal on palju erinevaid kontrolle ja auditeid, mis peaksid kaitsma meie turgu sellise toidu sissevoolu eest, mis ei vasta Euroopa normidele või mis võib ohustada meie tervist. Voliniku jutust sain ma aru, et me ei saa oodata sama auditikorda, mida me oma tootjatele kohaldame. Sain ma sellest õigesti aru? Mida see tähendab, kui te ütlesite selgelt, et ainult nende meetmete mõju peab olema sama? Võrdlusena tahaksin küsida, kas näiteks Venemaa või mõni teine riik võib kehtestada ELi toodete sisseveole sellised nõuded, mida meie ei saa kehtestada näiteks Brasiiliast sisse veetavale lihale? Kas siin on ainult mõju tähtis, nagu on näiteks Brasiiliast importimise puhul?"@et5
"Arvoisa puhemies, haluamme viedä, mutta meidän on myös tuotava. Kauppa nopeuttaa kehitystä ja hyödyttää kumpaakin osapuolta mutta edellyttää myös tiettyjä tarpeellisia vaatimuksia, jotka koskevat laatua ja asiaankuuluvien sääntöjen noudattamista – tämä on selvää, ja olen varma, että olemme asiasta samaa mieltä. EU:lla on monenlaisia tapoja tehdä tarkastuksia. Tarkastuksilla se suojelee markkinoitaan tuontiruoalta, joka ei vastaa sen vaatimuksia tai joka voisi vaarantaa terveytemme. Komission jäsenen mukaan emme voi soveltaa tuontiin samoja tarkastusmenettelyjä, joita sovellamme omiin tuottajiimme. Ymmärsinkö tämän oikein? Mitä tarkoititte sanoessanne selvästi, että toimenpiteillä pitäisi olla vain samat vaikutukset? Vertailun vuoksi haluan kysyä, voiko esimerkiksi Venäjä tai jokin muu maa asettaa EU:sta tulevalle tuontitavaralle vaatimuksia, joita me emme voi asettaa esimerkiksi brasilialaiselle tuontilihalle? Ovatko pelkät vaikutukset tässä yhteydessä tärkeitä, niin kuin Brasiliasta tulevan tuonnin tapauksessa?"@fi7
"Madame la Présidente, nous voulons exporter, mais nous devons également importer. Le commerce accélère le développement, les parties intéressées à l’échange en tirent des bénéfices, mais il est évident qu’il faut imposer certaines exigences relativement à la qualité et au respect de normes appropriées et je suis sûr que nous sommes d’accord là-dessus. L’Europe a mis en place diverses formes d’inspection et d’audit afin de protéger son marché de l’entrée de produits alimentaires qui ne sont pas conformes aux normes européennes ou qui représentent une menace pour la santé publique. D’après ce que la commissaire a dit, nous ne pouvons pas escompter bénéficier des mêmes procédures d’audit que celles que nous appliquons à nos propres producteurs: ai-je correctement compris ce fait? Est-ce que cela veut dire, comme vous l’avez clairement indiqué, que seul l’effet de ces mesures devrait être le même? À titre de comparaison, je voudrais demander si, par exemple, la Russie ou un autre pays peut imposer des exigences pour les importations de biens en provenance de l’UE que nous ne pouvons pas imposer, par exemple, à la viande importée du Brésil? Est-ce que seuls les effets sont importants ici, comme dans le cas des importations en provenance du Brésil?"@fr8
"). Elnök asszony, exportálni akarunk, de importálnunk is kell. A kereskedelem előmozdítja a fejlődést, előnyt kovácsol a csere résztvevői számára, de be kell tartani bizonyos szükséges, minőséggel és alkalmas előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos követelményeket. Európában a vizsgálatoknak és az ellenőrzéseknek számos formája létezik, amely megvédi a piacot az európai előírásoknak nem megfelelő vagy egészségünket veszélyeztető élelmiszerek beáramlásától. Abból, amit a biztos asszony elmondott, az tűnik ki, hogy nem várhatjuk el ugyanazokat az ellenőrzési folyamatokat, amelyeket saját termelőinkkel szemben alkalmazunk – jól értelmezem ezt? Mit jelent az – ahogy arra nyíltan rámutatott –, hogy csak az intézkedések hatásai lehetnek azonosak? Ha már az összehasonlításnál tartunk, szeretném megkérdezni, hogy például Oroszország vagy más ország előírhat-e olyan követelményeket az EU-ból származó behozatalra, amilyet mi nem írhatunk elő például a Brazíliából származó marhahúsra? Tényleg csak ezek hatása számít, mint a brazil import esetében is?"@hu11
"Signora Presidente, vogliamo esportare, ma dobbiamo anche importare. Gli scambi accelerano lo sviluppo e portano benefici alle parti che intervengono nello scambio, ma non possono prescindere da determinati requisiti indispensabili che riguardano la qualità e il rispetto di standard idonei. Questo è ovvio, e sono certo che tutti concordiamo in merito. L’Europa prevede varie forme di ispezione e verifica per salvaguardare il proprio mercato da un afflusso di prodotti alimentari che non rispettano gli standard europei o che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza della nostra salute. Da quanto ha detto la signora commissario, non possiamo aspettarci che vengano applicate le stesse procedure di verifica cui sono soggetti i nostri produttori. Ho compreso bene? Ciò significa, come mi pare che lei abbia espresso chiaramente, che soltanto l’effetto di tali misure dovrebbe essere il medesimo? A titolo di paragone le chiederei se, per esempio, la Russia o un altro paese può imporre requisiti all’importazione di prodotti provenienti dall’Unione che noi non siamo in grado di imporre, per esempio, alla carne importata dal Brasile? Ciò che importa sono soltanto gli effetti, come nel caso delle importazioni dal Brasile?"@it12
"Gerb. pirmininke, mes norime eksportuoti, tačiau taip pat turime importuoti. Prekyba paspartina vystymąsi ir duoda naudos mainų šalims, tačiau šioje srityje turi būti nustatyti tam tikri būtini reikalavimai, susiję su kokybe ir atitinkamų standartų atitiktimi – tai yra akivaizdu, todėl esu tikras, kad mes su tuo sutikome. Europa turi daug įvairių tikrinimo ir audito formų, kad būtų galima apsaugoti rinką nuo maisto, kuris neatitinka Europos standartų, antplūdžio arba kuris keltų grėsmę mūsų sveikatos saugumui. Iš kur Komisijos narė ištraukė, kad negalime tikėtis tokių pat audito procedūrų, kokias taikome savo gamintojams, – jeigu teisingai supratau tai. Ką norėjote pasakyti, kai aiškiai nurodėte, kad toks pat turėtų būti tik šių priemonių poveikis? Palygindamas norėčiau paklausti, ar, pvz., Rusija arba kita šalis gali nustatyti reikalavimus prekių importui iš ES, kurių mes negalime nustatyti, pvz., iš Brazilijos importuojamai mėsai? Ar šiuo atveju svarbus tik poveikis, kaip importo iš Brazilijos atveju?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mēs vēlamies eksportēt, bet mums ir arī jāimportē. Tirdzniecība veicina attīstību, tā sniedz labumu pusēm, kuras savstarpēji ar kaut ko mainās, bet, lai tas notiktu, tiek izvirzītas atsevišķas konkrētas prasības attiecībā uz kvalitāti un atbilstīgu standartu nodrošinājumu. Tas ir saprotams, un es esmu pārliecināts, ka jūs man piekritīsiet. Eiropā tiek veiktas dažāda veida pārbaudes un revīzijas, lai aizsargātu savu tirgu pret tādu pārtikas produktu pieplūdumu, kuri neatbilst Eiropas standartiem, vai kuri varētu radīt draudus mūsu veselībai. Ja pareizi esmu sapratis, tad no komisāres kundzes teiktā var secināt, ka mēs nesagaidīsim, lai importētājiem tiktu veiktas tādas pašas revīzijas procedūras, kādas tiek veiktas mūsu ražotājiem? Ko jūs gribējāt teikt ar to, ka vienīgi šo pasākumu ietekmei ir jābūt līdzvērtīgai? Salīdzinājumam es vēlētos pajautāt, ja, piemēram, Krievija, vai kāda cita valsts var izvirzīt prasības attiecībā uz precēm, kuras tiek importētas no ES, bet mēs tās nevaram izvirzīt, piemēram, no Brazīlijas importētai gaļai, tad vai šādā situācijā nozīme ir vienīgi ietekmei?"@lv13
"Pani Przewodnicząca! Chcemy eksportować, ale musimy także importować. Handel przyśpiesza rozwój, daje korzyści stronom uczestniczącym w tej wymianie, ale są tu stawiane niezbędne wymogi związane z jakością i wypełnieniem odpowiednich standardów – to oczywiste, z tym zapewne się także zgadzamy. Europa ma różne formy inspekcji i kontroli tak, aby strzec swój rynek przed napływem żywności nieodpowiadającej europejskim standardom czy zagrażającej naszemu bezpieczeństwu zdrowotnemu. Z tego, co powiedziała pani komisarz, nie możemy oczekiwać takich samych procedur kontroli, jakie stosujemy wobec naszych producentów; czy ja to dobrze zrozumiałem? Co oznacza, że jak Pani wyraźnie wskazała, jedynie skutek kontroli ma być ten sam? Chcę zapytać dla porównania, czy np. Rosja czy inny kraj, może postawić takie wymogi w stosunku do importu towarów z Unii, jakich my nie możemy postawić np. wobec mięsa importowanego z Brazylii? Czy tu też przypadek skutku ma zastosowanie, jak w przypadku importu z Brazylii?"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, we willen exporteren, maar we moeten ook importeren. Handel versnelt de ontwikkeling, het levert voordelen op voor de daarbij betrokken partijen, maar er gelden wel bepaalde noodzakelijke vereisten op het gebied van kwaliteit en het naleven van gepaste normen – dat is vanzelfsprekend en ik weet zeker dat we het daarover eens zijn. Europa heeft allerlei vormen van inspectie en controle om zijn markt te beschermen tegen de binnenkomst van voedsel dat niet aan de Europese normen voldoet of dat onze gezondheid zou kunnen schaden. Uit wat de commissaris heeft gezegd, blijkt dat we niet dezelfde controleprocedures mogen verwachten als die we op onze eigen producenten toepassen – heb ik dat goed begrepen? Wat betekent het, zoals u duidelijk aangaf, dat alleen het effect van deze maatregelen hetzelfde zou moeten zijn? Ter vergelijking wil ik vragen of bijvoorbeeld Rusland of een ander land eisen kan stellen aan de invoer van goederen uit de EU die wij zelf niet stellen, bijvoorbeeld aan vlees dat wordt geïmporteerd uit Brazilië? Gelden hier alleen de effecten, net als in het geval van invoer uit Brazilië?"@nl3
"Senhora Presidente, queremos exportar, mas também temos de importar. O comércio acelera o desenvolvimento, traz benefícios para as partes interveniente na troca, mas certos requisitos necessários são impostos, relativamente à qualidade e ao cumprimento das normas adequadas - isto é óbvio, e estou certo de que todos estamos de acordo sobre este assunto. A Europa tem uma multiplicidade de formas de inspecção e auditoria, de modo a proteger o seu mercado de uma entrada de alimentos que não cumprem as normas europeias, ou que seriam uma ameaça à nossa segurança sanitária. Do que o Senhor Comissário referiu, será que entendi correctamente, não podemos esperar os mesmos procedimentos de auditoria que aplicamos aos nossos próprios produtores? Qual o seu significado, pois indicou claramente que apenas o efeito dessas medidas deve ser o mesmo? A título de comparação, gostaria de perguntar se, por exemplo, a Rússia ou outro país pode impor requisitos relativos à importação de mercadorias provenientes da UE, mas nós não podemos impô-los, por exemplo, à carne importada do Brasil? Apenas os efeitos são importantes neste contexto, como no caso das importações do Brasil?"@pt17
"Doamnă preşedintă, noi dorim să exportăm, dar suntem, de asemenea, nevoiţi să importăm. Comerţul accelerează dezvoltarea, aduce beneficii părţilor care iau parte la schimb, dar aici se impun anumite cerinţe necesare, legate de calitate şi de respectarea unor standarde adecvate – acest lucru este evident şi sunt convins că suntem de acord în această privinţă. Europa dispune de o diversitate de forme de inspecţie şi de audit pentru a proteja piaţa de un aflux de alimente care nu respectă standardele europene sau care ar pune în pericol securitatea noastră sanitară. Din ceea ce a declarat doamna comisar, nu ne putem aştepta să existe aceleaşi proceduri de audit pe care le aplicăm propriilor noştri producători – am înţeles bine? Ce înseamnă, după cum aţi afirmat în mod clar, că numai efectul acestor măsuri ar trebui să fie acelaşi? Făcând o comparaţie, aş dori să întreb dacă, de exemplu, Rusia sau altă ţară poate impune condiţii privind importul de bunuri din UE pe care noi, de exemplu, nu le putem impune asupra cărnii importate din Brazilia. În această situaţie, doar efectele sunt importante, aşa cum este cazul importurilor din Brazilia?"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chceme vyvážať, ale musíme aj dovážať. Obchod napomáha rozvoju, prináša úžitok stranám, ktoré sa zúčastňujú na výmene. Je pri tom však potrebné splniť určité požiadavky týkajúce sa kvality a dodržiavania primeraných noriem – to je samozrejmé. Som si istý, že sa na tom zhodneme. Európa má množstvo druhov kontrol a previerok, aby chránila svoj trh pred prílevom potravín, ktoré nespĺňajú európske normy alebo ktoré by mohli ohroziť verejné zdravie. Z toho, čo povedala pani komisárka, nemôžeme očakávať, že sa budú uplatňovať rovnaké postupy previerok, ako používame pre našich výrobcov – pochopil som to správne? Čo to znamená, ako ste jasne povedali, že iba účinok týchto opatrení by mal byť rovnaký? Na porovnanie by som sa chcel napríklad opýtať, či Rusko alebo iná krajina môže zaviesť požiadavky na dovoz tovaru z EÚ, ktoré my zaviesť nemôžeme, napríklad na mäso dovážené z Brazílie? Je tu dôležitý len účinok, ako je to v prípade dovozu z Brazílie?"@sk19
"Gospa predsednica, želimo izvažati, želimo pa tudi uvažati. Trgovina pospešuje razvoj, prinaša koristi strankam izmenjave, toda tukaj so uvedene določene potrebne zahteve, ki se navezujejo na kakovost in doseganje primernih standardov – to je očitno in prepričan sem, da se o tem strinjamo. Evropa ima več oblik nadzora in pregledovanja, da zavaruje svoj trg pred dotokom hrane, ki ne izpolnjuje evropskih standardov ali ki bi ogrozila naše zdravje. Glede na to, kar je dejala komisarka, ne moremo pričakovati enakih postopkov pregleda, kot jih uporabljamo za lastne proizvajalce – sem to razumel prav? Kaj pomeni, kot ste jasno navedli, da bi moral biti samo učinek teh ukrepov enak? Za primerjavo bi rad vprašal, če lahko na primer Rusija ali katera druga država uvede zahteve za uvoz blaga iz EU, ki jih mi ne moremo uvesti, na primer za meso, uvoženo iz Brazilije? Ali so tukaj pomembni samo učinki, kot velja za uvoz iz Brazilije?"@sl20
"Fru talman! Vi vill exportera, men vi måste även importera. Handeln påskyndar utvecklingen, den medför fördelar för parterna i utbytet, men vi har infört vissa nödvändiga kvalitetskrav och lämpliga normer som måste följas. Detta är självklart och jag tror att vi alla är överens om det. EU har en rad olika inspektions- och kontrollförfaranden för att skydda sin marknad från ett inflöde av livsmedel som inte uppfyller EU-normerna, eller som skulle hota vår hälsosäkerhet. Av det som kommissionsledamoten har sagt att döma kan vi inte förvänta oss samma kontrollförfaranden som vi tillämpar för våra egna producenter – har jag förstått det rätt? Ni förklarade tydligt att endast effekten av åtgärderna ska vara densamma. Vad betyder det? Som en jämförelse vill jag fråga om t.ex. Ryssland eller något annat land kan införa krav på import av varor från EU som vi inte kan tillämpa på t.ex. kött importerat från Brasilien? Är det bara effekterna som är viktiga här, som i fallet med importen från Brasilien?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph