Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-488"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.28.3-488"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Unsere Bürger haben hohe Erwartungen an die Sicherheit und die Qualität ihrer Nahrung. Dies bezieht sich nicht nur auf die Tiergesundheit und die Lebensmittelsicherheit, sondern auch auf die Umweltstandards sowie die Produktion und den Tierschutz. Die Rückverfolgbarkeit und die damit einhergehende Transparenz dieser Lebensmittel vom Erzeuger hin bis zum Verbraucher sind nur in Europa sichergestellt. Der Schutz der Verbraucher und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Agrarprodukte und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft müssen gewährleistet sein und in unser aller Interesse liegen. Ich halte es daher für unabdingbar und für eine unserer verantwortungsvollen Aufgaben als EU-Parlamentarier, diese Debatte zu forcieren und die damit verbundenen politischen Rahmenbedingungen sicherzustellen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, naši občané mají vysoká očekávání, co se týče bezpečnosti a kvality svých potrain. Týká se to nejen zdraví zvířat a bezpečnosti potravin, ale i ekologických norem, výroby a dobrých životních podmínek zvířat. Vysledovatelnost a související průhlednost toho, jak se potraviny dostanou od výrobce až ke spotřebiteli, zaručuje pouze Evropa. Je v zájmu nás všech, abychom zajistili, že naši spotřebitelé jsou chráněni a že jsou evropské zemědělské výrobky, a tudíž i zemědělství samo, konkurenceschopné. Z toho důvodu si myslím, že je nutností a jednou ze zodpovědností nás, členů Evropského parlamentu, abychom tuto rozpravu urychlili a zajistili, že bude související politický rámec uveden do praxe."@cs1
"Fru formand! Vores borgere har store forventninger til deres fødevarers sikkerhed og kvalitet. Det gælder ikke bare dyresundhed og fødevaresikkerhed, men også miljøstandarder, produktion og dyrevelfærd. Sporbarhed og den deraf følgende gennemsigtighed for fødevarer fra producent til forbruger garanteres kun i EU. Det er i alles interesse at sikre, at vores forbrugere bliver beskyttet, at europæiske landbrugsprodukter er konkurrencedygtige, og at landbrugsindustrien derfor i sig selv er konkurrencedygtig. Af den grund føler jeg, at det er væsentligt, og at det er en del af vores ansvar som medlemmer af Europa-Parlamentet at fremskynde denne debat og sikre, at de politiske rammer i den forbindelse er på plads."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, οι πολίτες μας έχουν υψηλές προσδοκίες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων τους. Αυτό αφορά όχι μόνο την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, την παραγωγή και την καλή διαβίωση των ζώων. Η ιχνηλασιμότητα και η συνεπακόλουθη διαφάνεια όσον αφορά τα τρόφιμα από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή είναι εγγυημένη μόνο στην Ευρώπη. Είναι απολύτως προς το συμφέρον μας να διασφαλίσουμε την προστασία των καταναλωτών μας, την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων και, ως εκ τούτου, την ανταγωνιστικότητα της υγείας της αγροτικής βιομηχανίας. Για αυτόν τον λόγο, νιώθω ότι είναι ουσιαστικής σημασίας και αποτελεί μία από τις ευθύνες μας ως βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επισπεύσουμε αυτήν τη συζήτηση και να διασφαλίσουμε τη διαμόρφωση του σχετικού πολιτικού πλαισίου."@el10
"Madam President, our citizens have high expectations regarding the safety and quality of their food. This concerns not only animal health and food safety, but also environmental standards, production and animal welfare. The traceability and accompanying transparency of foodstuffs from the producer to the consumer is only guaranteed in Europe. It is in all our interests to ensure that our consumers are protected, that European agricultural products are competitive and, therefore, that the agricultural industry itself is competitive. For this reason, I feel that it is essential and that it is one of our responsibilities as Members of the European Parliament to speed up this debate and to ensure that the related political framework is in place."@en4
"Señora Presidenta, nuestros ciudadanos albergan altas expectativas en relación con la seguridad y la calidad de sus alimentos. Esto afecta no sólo a la salud animal y a la seguridad alimentaria, sino también a los estándares ambientales, a la producción y al bienestar animal. La trazabilidad y la transparencia asociada de los productos alimentarios desde el producto hasta el consumidor solamente están garantizadas en Europa. Nos beneficia a todos asegurar que nuestros consumidores están protegidos, que los productos agrícolas europeos son competitivos y, por tanto, que la industria agrícola en sí misma es competitiva. Por este motivo, creo que resulta esencial y que es uno de nuestras responsabilidades como miembros del Parlamento Europeo acelerar este debate y garantizar que el marco político relacionado está en su lugar."@es21
"Lugupeetud juhataja! Meie inimestel on oma toidu ohutuse ja kvaliteedi suhtes suured ootused. See ei puuduta mitte ainult loomade tervist ja toiduohutust, vaid ka keskkonnanorme, tootmist ja loomade heaolu. Jälgitavus ja sellega kaasnev läbipaistvus toiduainete liikumises tootjast tarbijani on tagatud ainult Euroopas. Meie kõigi huvides on hoolitseda selle eest, et tarbijad oleksid kaitstud, et Euroopa põllumajandustooted oleksid konkurentsivõimelised ja seega et ka meie põllumajandus ise oleks konkurentsivõimeline. Sellepärast arvan, et on vaja seda arutelu kiirendada ja kanda hoolt, et oleks loodud vastav poliitiline raamistik, ning meie, Euroopa Parlamendi liikmete kohus on seda teha."@et5
"Arvoisa puhemies, kansalaisemme odottavat ruokansa turvallisuudelta ja laadulta paljon. Tämä koskee paitsi eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta myös ympäristönsuojelua, tuotantoa ja eläinten hyvinvointia. Jäljitettävyys ja siihen liittyvä elintarvikeketjun avoimuus tuottajalta kuluttajille taataan vain Euroopan unionissa. On meidän kaikkien etumme mukaista varmistaa, että kuluttajiamme suojellaan, että EU:n maataloustuotteet ovat kilpailukykyisiä ja että näin itse maatalousala on kilpailukykyinen. Siksi katson, että on hyvin tärkeää ja että Euroopan parlamentin jäseninä tehtävänämme on jouduttaa tätä keskustelua ja taata, että asiaa koskeva poliittinen kehys saadaan aikaan."@fi7
"Madame la Présidente, nos concitoyens ont de fortes exigences en matière de sécurité et de qualité de leur alimentation. Ces exigences concernent non seulement la santé animale et la sécurité alimentaire, mais aussi les normes environnementales, la production et le bien-être animal. La traçabilité - et la transparence qui l’accompagne - des produits alimentaires du producteur au consommateur n’est garantie qu’en Europe. Nous avons intérêt à garantir que nos consommateurs sont protégés, que les produits agricoles européens sont compétitifs et, par conséquent, que le secteur agricole lui-même est compétitif. C’est pourquoi je pense qu’il est essentiel - et cela nous incombe en tant que députés du Parlement européen - que nous fassions avancer ce débat et que nous veillions à ce que le cadre politique nécessaire soit mis en place."@fr8
"). Elnök asszony, fogyasztóink elvárásai az élelmiszerbiztonsággal és az élelmiszer minőségével kapcsolatban igen magasak. Ez pedig nem csak az állategészségügyre és az élelmiszerbiztonságra terjed ki, hanem a környezetvédelmi követelményekre, a termelésre és az állatjóléti szempontokra is. Az élelmiszerek a termelőtől a fogyasztóig tartó nyomon követhetősége és az ehhez társuló átláthatóság csak Európában garantált. Mindenféleképpen biztosítani akarjuk a fogyasztók biztonságát, az európai mezőgazdasági termékek versenyképességét és ezáltal magának a mezőgazdasági ágazatnak a versenyképességét. Ezért úgy gondolom, hogy nem csak létfontosságú, de európai parlamenti képviselőként kötelességünk is a vitafolyamat felgyorsítása és a kapcsolódó megfelelő politikai keret biztosítása."@hu11
"Signora Presidente, i nostri cittadini hanno grandi aspettative per quanto concerne la sicurezza e la qualità del cibo che mangiano. Ciò riguarda non soltanto salute animale e sicurezza alimentare, ma anche standard ambientali, produzione e benessere animale. La rintracciabilità e la relativa trasparenza dei prodotti alimentari dal produttore al consumatore sono garantite soltanto in Europa. E’ nel nostro interesse assicurare che i consumatori siano tutelati, i prodotti agricoli europei siano concorrenziali e, pertanto, il settore agricolo stesso sia competitivo. Per questo ritengo che sia fondamentale, alla luce della nostra responsabilità di parlamentari europei, accelerare la discussione e garantire che venga istituito il corrispondente quadro politico."@it12
"Gerb. pirmininke, mūsų piliečiai turi didelių lūkesčių, susijusių su jų maisto saugumu ir kokybe. Jie susiję ne tik su gyvūnų sveikata ir maisto sauga, bet ir su aplinkos apsaugos standartais, gamyba ir gyvūnų gerove. Atsekamumas ir atitinkamas maisto produktų atsekamumas kelyje nuo gamintojo iki vartotojo užtikrinamas tik Europoje. Mes visi esame suinteresuoti, kad būtų užtikrinta, kad mūsų vartotojai būtų apsaugoti ir kad Europos žemės ūkio produktai būtų konkurencingi ir dėl to būtų konkurencinga pati žemės ūkio pramonė. Dėl šios priežasties manau, kad būtina ir viena iš mūsų, kaip Europos Parlamento narių, pareigų – paspartinti šią diskusiją ir užtikrinti, kad būtų įgyvendintas atitinkamas politinis pagrindas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mūsu iedzīvotājiem ir augstas prasības pret uzturā lietojamo pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu. Tās attiecas ne tikai uz dzīvnieku veselību un pārtikas nekaitīgumu, bet arī uz vides standartiem, ražošanu un dzīvnieku labturību. Vienīgi Eiropā tiek garantēta pārtikas produktu izsekojamība un pārredzamība no ražotāja līdz patērētājam. Mūsu visu interesēs ir nodrošināt ES patērētāju interešu aizsardzību, kā arī lauksaimniecības produktu konkurētspēju un tādējādi arī visas lauksaimniecības nozares konkurētspēju. Tādēļ, manuprāt, ir būtiski paātrināt šīs debates un nodrošināt, lai tiktu izveidota attiecīgā politiskā sistēma, jo tas ir mūsu kā Parlamenta deputātu pienākums."@lv13
"Frau Präsidentin! Unsere Bürger haben hohe Erwartungen an die Sicherheit und die Qualität ihrer Nahrung. Dies bezieht sich nicht nur auf die Tiergesundheit und die Lebensmittelsicherheit, sondern auch auf die Umweltstandards sowie die Produktion und den Tierschutz. Die Rückverfolgbarkeit und die damit einhergehende Transparenz dieser Lebensmittel vom Erzeuger hin bis zum Verbraucher sind nur in Europa sichergestellt. Der Schutz der Verbraucher und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Agrarprodukte und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft müssen gewährleistet sein und in unser aller Interesse liegen. Ich halte es daher für unabdingbar und für eine unserer verantwortungsvollen Aufgaben als EU-Parlamentarier, diese Debatte zu forcieren und die damit verbundenen politischen Rahmenbedingungen sicherzustellen."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, onze burgers hebben hoge verwachtingen van de veiligheid en de kwaliteit van hun voedsel. Daarbij gaat het niet alleen om de gezondheid van dieren en voedselveiligheid, maar ook om milieunormen, productie en dierenbescherming. De traceerbaarheid en de daarmee gepaard gaande transparantie van deze levensmiddelen, van producent tot consument, zijn alleen in Europa gewaarborgd. De consumentbescherming en het concurrentievermogen van de Europese landbouwproducten en daarmee het concurrentievermogen van de landbouw moeten gegarandeerd zijn, in het belang van ons allemaal. Ik acht het daarom absoluut noodzakelijk en ik zie het als één van onze verantwoordelijkheden als Parlementariërs, om dit debat te voeren en het desbetreffende politieke kader veilig te stellen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Nasi obywatele mają duże oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Dotyczą one nie tylko zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, ale także norm środowiskowych, produkcji i dobrostanu zwierząt. Identyfikowalność i towarzysząca jej przejrzystość środków spożywczych, począwszy od producenta, aż do konsumenta jest gwarantowana tylko w Europie. W interesie nas wszystkich leży zapewnienie ochrony naszym konsumentom, konkurencyjności europejskim produktom rolnym, a wobec tego konkurencyjności całemu sektorowi rolnemu. Uważam więc, że przyspieszenie tej debaty i zapewnienie odpowiednich politycznych ram ma zasadnicze znaczenie i jest naszym obowiązkiem jako posłów do Parlamentu Europejskiego."@pl16
"Senhora Presidente, os nossos cidadãos possuem expectativas elevadas no que se refere à segurança e à qualidade dos seus alimentos. Isso diz respeito não só à saúde animal e à segurança alimentar, mas também às normas ambientais, à produção e ao bem-estar dos animais. A rastreabilidade, e a transparência que a acompanha, dos bens alimentares desde o produto até ao consumidor só está garantida na Europa. É do nosso interesse assegurar que os nossos consumidores estejam protegidos, que os produtos agrícolas europeus sejam competitivos e, por conseguinte, que o próprio sector agrícola seja competitivo. Por isso, considero essencial, e essa é uma das nossas responsabilidades na qualidade de eurodeputados, acelerar este debate e assegurar a existência do quadro político correspondente."@pt17
"Doamnă preşedintă, cetăţenii noştri au aşteptări ridicate cu privire la siguranţa şi calitatea hranei lor. Acestea privesc nu numai sănătatea animală şi siguranţa alimentară, ci şi standardele de mediu, producţia şi bunăstarea animală. Trasabilitatea produselor alimentare de la producător la consumator şi transparenţa asociată acesteia sunt garantate doar în Europa. Este în interesul nostru să asigurăm protecţia consumatorilor noştri, competitivitatea produselor agricole europene şi, prin urmare, să asigurăm competitivitatea industriei agricole înseşi. Din acest motiv, consider că este un lucru esenţial şi una dintre responsabilităţile noastre de deputaţi în Parlamentul European să accelerăm această dezbatere şi să asigurăm existenţa cadrului politic conex."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, naši občania majú vysoké očakávania, pokiaľ ide o bezpečnosť a kvalitu potravín. To sa netýka len zdravia zvierat a potravinovej bezpečnosti, ale aj environmentálnych noriem, výroby a životných podmienok zvierat. Vysledovateľnosť a s tým súvisiaca transparentnosť pôvodu potravín od výrobcu až k spotrebiteľovi sú zaručené iba v Európe. Je preto v našom záujme zabezpečiť, aby naši spotrebitelia boli chránení, aby európske poľnohospodárske výrobky boli konkurencieschopné, a teda, aby aj samotný poľnohospodársky priemysel bol konkurencieschopný. Z tohto dôvodu si myslím, že je nevyhnutné a že je povinnosťou nás ako členov Európskeho parlamentu, aby sme urýchlili túto rozpravu a zabezpečili, aby bol vytvorený vhodný politický rámec."@sk19
"Gospa predsednica, naši državljani imajo visoka pričakovanja glede varnosti in kakovosti hrane. To ne zadeva le zdravja živali in varne hrane, pač pa tudi okoljske standarde, proizvodnjo in dobro počutje živali. Sledljivost in spremljajoča preglednost krmil od proizvajalca do potrošnika se jamči le v Evropi. V interesu vseh je, da zagotovimo, da bodo naši potrošniki zaščiteni, da bodo evropski kmetijski proizvodi konkurenčni in da bo torej kmetijska industrija sama po sebi konkurenčna. Iz tega razloga menim, da je bistveno in da je ena naših odgovornosti kot članov Evropskega parlamenta, da pospešimo razpravo in zagotovimo, da bo s tem povezani politični okvir vzpostavljen."@sl20
"Fru talman! Våra medborgare har höga förväntningar på livsmedlens säkerhet och kvalitet. Detta rör inte bara djurhälsa och livsmedelssäkerhet, utan även miljönormer, produktion och djurens välfärd. Spårbarhet och öppenhet kring livsmedlens väg från producent till konsument garanteras endast inom EU. Det ligger i allas vårt intresse att se till att våra konsumenter är skyddade, att EU:s jordbruksprodukter är konkurrenskraftiga och att hela jordbruksindustrin följaktligen är konkurrenskraftig. Därför anser jag att det är mycket viktigt och en av våra ansvarsuppgifter som ledamöter av Europaparlamentet är att utöka debatten och se till att den nödvändiga politiska ramen inrättas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph