Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-484"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.28.3-484"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, credo che il tema che stiamo trattando questa sera sia solo una piccola parte di un problema molto più grande. Il tema dell'equità di comportamento tra importazioni e condizioni imposte ai nostri produttori non riguarda esclusivamente la carne e le importazioni di carne, ma riguarda molti altri comparti produttivi. Come ben sapete, per quanto riguarda la carne l'Europa è importatrice netta. Nel nostro continente europeo produciamo esclusivamente il 60 percento del nostro fabbisogno. Questo significa che siamo costretti a importare. Vogliamo però garantire le condizioni di consumo e la salute dei nostri consumatori. Vorremmo che non si debba più sentire quello che abbiamo sentito oggi, e cioè che non è possibile imporre condizioni analoghe alle importazioni, perché non è sicuramente questa la strada da perseguire. Se esistono condizioni che riguardano la tracciabilità del prodotto, che servono ad adeguare gli standard sul piano interno per i nostri consumatori, credo che sia importante mantenere tali standard sia per i nostri produttori sul piano interno sia per le importazioni dall'estero."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, jsem toho názoru, že téma, o němž dnes večer diskutujeme, je jen zlomkem daleko většího problému. Téma spravedlnosti mezi přístupem k dovozu a podmínkami kladenými na naše výrobce nezahrnuje jen maso a dovoz masa, ale ovlivňuje i mnoho dalších výrobních odvětví. Jak dobře víte, Evropa je čistým dovozcem masa. Náš světadíl, Evropa, vyrobí jen 60 % naší poptávky. Což znamená, že jsme nuceni dovážet. Přesto chceme zajistit dobré spotřební podmínky a zdraví svých spotřebitelů. Doufám, že jsme museli slyšet naposledy to, co dnes, to jest, že není možné uvalovat podobné podmínky na dovoz, protože to rozhodně není cesta, kterou bychom se měli ubírat. Ačkoli máme podmínky pro vysledovatelnost výrobků, které ve vnitrostátním měřítku pomáhají zvyšovat normy pro dobro našich spotřebitelů, jsem toho názoru, že je důležité udržovat tyto normy jak vnitrostátně pro naše výrobce, tak i pro dovoz ze zahraničí."@cs1
"Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg mener, at det emne, vi drøfter i aften, kun er en lille del af et meget større problem. Spørgsmålet om retfærdighed mellem behandlingen af import og de vilkår, der pålægges vores producenter, vedrører ikke kun kød og kødimport, men påvirker også mange andre produktionsområder. Som bekendt er EU nettoimportør af kød. På det europæiske kontinent producerer vi kun 60 % af vores behov. Det betyder, at vi er tvunget til at importere. Men vi ønsker at sikre vores forbrugeres forbrugsbetingelser og sundhed. Vi håber, at det er sidste gang, vi skal høre det, vi hørte i dag, nemlig, at det ikke er muligt at pålægge importen de samme betingelser, for det er bestemt ikke den retning, vi bør gå. Selv om vi har betingelser, der sikrer, at produktet kan spores, hvilket bidrager til at højne standarderne internt for vores forbrugere, mener jeg, det er vigtigt at opretholde disse standarder både for vores producenter internt og for import fra udlandet."@da2
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, ich glaube dass das Thema, das wir heute Abend diskutieren, nur einen kleinen Teil eines viel größeren Problems darstellt. Das Thema Fairness zwischen dem Umgang mit Importen und den Bedingungen, denen unsere eigenen Produkte unterliegen, betrifft nicht nur Fleisch und Fleischimporte, sondern auch viele andere Produktionsbereiche. Wie Sie alle wissen ist Europa ein Nettoimporteur von Fleisch. Auf unserem Kontinent produzieren wir nur 60 % unserer eigenen Bedürfnisse. Deshalb sind wir gezwungen zu importieren. Trotzdem möchten wir bestimmte Verbrauchsnormen garantieren und die Gesundheit unserer Verbraucher sicherstellen. Wir hoffen, dass wir uns heute zum letzten Mal anhören mussten, dass es nicht möglich ist, ähnliche Auflagen für Importe festzulegen, denn dies ist sicherlich nicht die Richtung, in die wir uns bewegen sollten. Obwohl wir über Rückverfolgbarkeitsbedingungen verfügen, die uns helfen, EU-intern Standards für unsere Verbraucher zu setzen, denke ich, dass es wichtig ist, diese Standards nicht nur bei unseren eigenen Produkten sondern auch bei Importen aus dem Ausland zu wahren."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι το θέμα που συζητούμε απόψε αποτελεί μικρό μόνο μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος. Το θέμα της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τις εισαγωγές, αφενός, και τους όρους που επιβάλλονται στους παραγωγούς μας, αφετέρου, δεν αφορά μόνο το κρέας και τα προϊόντα κρέατος, αλλά επηρεάζει και πολλούς άλλους κλάδους παραγωγής. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η Ευρώπη είναι καθαρός εισαγωγέας κρέατος. Στην ήπειρο μας, την Ευρώπη, παράγουμε μόνον το 60% των απαιτήσεών μας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εισάγουμε. Εντούτοις, επιθυμούμε να διασφαλίζουμε τους πόρους κατανάλωσης και την υγεία των καταναλωτών μας. Ελπίζουμε ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που ακούμε αυτό που ακούσαμε σήμερα, με άλλα λόγια ότι δεν είναι δυνατόν να επιβάλουμε παρόμοιους όρους στις εισαγωγές, διότι αυτή δεν είναι, οπωσδήποτε, η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούμε. Αν και διαθέτουμε όρους ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που βοηθούν στη βελτίωση των προτύπων στο εσωτερικό της ΕΕ για τους καταναλωτές μας, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτά τα πρότυπα τόσο για τους δικούς μας παραγωγούς όσο και για τις εισαγωγές που έρχονται από τρίτες χώρες."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I believe that the topic we are discussing this evening is only a small part of a much bigger problem. The topic of fairness between the treatment of imports and the conditions imposed on our producers does not concern only meat and meat imports but also affects many other production sectors. As you are well aware, Europe is a net importer of meat. In our continent, Europe, we produce only 60% of our requirements. This means that we are forced to import. Yet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers. We hope this is the last time we have to hear what we heard today, in other words, that it is not possible to impose similar conditions on imports, because this is certainly not the direction in which we should be moving. Although we have product traceability conditions which help to raise standards internally for our consumers, I believe it is important to maintain these standards both for our producers internally and for imports from abroad."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, considero que el tema que estamos debatiendo esta tarde solamente es una pequeña parte de un problema mucho mayor. El tema de la justicia entre el tratamiento de las importaciones y las condiciones impuestas a nuestros productores no afecta únicamente a la carne y a las importaciones de carne, sino también a muchos otros sectores de producción. Como bien saben, Europa es un importador global de carne. En nuestro continente, Europa, producimos solamente el 60 % de nuestras necesidades. Esto significa que estamos obligados a importar. Sin embargo deseamos garantizar las condiciones de consumo y la salud de nuestros consumidores. Esperamos que ésta sea la última vez que tenemos que escuchar lo que hemos escuchado hoy, en otras palabras, que no es posible imponer unas condiciones similares a las importaciones, porque ciertamente ésa no es la dirección en la que debemos movernos. Aunque tenemos unas condiciones de trazabilidad de los productos que nos permiten elevar internamente los estándares para nuestros consumidores, considero que es importante mantener esos estándares tanto para nuestros productores internamente como para nuestras importaciones del extranjero."@es21
"Lugupeetud juhataja, volinik, austatud kolleegid! Minu arvates on täna arutlusel olev teema vaid väike osa palju suuremast probleemist. Õiglus seoses sisseveetavate toodete kohtlemise ja meie tootjatele kohaldatavate tingimustega ei puuduta ainult liha ja lihaimporti, vaid ka paljusid teisi tootmisharusid. Nagu te hästi teate, on Euroopa liha import ekspordist suurem. Oma maailmajaos Euroopas toodame ainult 60% oma vajadusest. See tähendab, et me oleme sunnitud importima. Samas tahame kindlustada head tarbimistingimused ja oma tarbijate tervise. Loodetavasti kuuleme täna öeldut ehk seda, et impordile ei ole võimalik kehtestada samu tingimusi, viimast korda, sest selles suunas me kindlasti liikuma ei peaks. Kuigi meil on toodete jälgitavuse nõuded, mis aitavad tarbijate huvides liidu sees norme karmistada, arvan, et on vaja säilitada neid norme nii meie tootjate kui ka mujalt tuleva impordi suhtes."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, mielestäni asia, josta keskustelemme tänä iltana, on vain pieni osa paljon suurempaa ongelmaa. Kysymys tuonnin kohtelun ja omille tuottajillemme asetettujen vaatimusten välisestä oikeudenmukaisuudesta ei koske ainoastaan lihaa ja lihantuontia vaan myös monia muita tuotannonaloja. Kuten hyvin tiedätte, EU on lihan nettotuoja. Tuotamme EU:ssa vain 60 prosenttia tarpeestamme. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on pakko tuoda lihaa. Haluamme kuitenkin turvata kulutuksen edellytykset ja kuluttajiemme terveyden. Toivomme, ettemme enää koskaan kuule samaa kuin tänään – eli ettei tuonnille voida asettaa samoja vaatimuksia – sillä tämä ei todellakaan ole suunta, johon meidän pitäisi olla menossa. Vaikka olemmekin asettaneet tuotteiden jäljitettävyyttä koskevia vaatimuksia, jotka auttavat nostamaan sisäistä vaatimustasoa kuluttajiemme hyväksi, mielestäni on tärkeää, että näitä vaatimuksia sovelletaan sekä omiin tuottajiimme että ulkomailta tulevaan tuontiin."@fi7
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, je pense que le sujet dont nous discutons ce soir ne représente qu’une petite partie d’un problème beaucoup plus vaste. La question de l’équité entre le traitement des importations et les conditions imposées à nos producteurs ne concerne pas seulement la viande et les importations de viande, mais également de nombreux autres secteurs de production. Comme vous le savez très bien, l’Europe est importatrice nette de viande. La production de notre continent, l’Europe, ne couvre que 60 % de nos besoins. Nous sommes donc contraints d’importer. Or, nous voulons garantir les conditions de consommation et protéger la santé de nos consommateurs. Nous espérons que c’est la dernière fois que nous devons entendre ce que nous avons entendu aujourd’hui, à savoir qu’il n’est pas possible d’imposer des conditions similaires aux importations, parce que ce n’est certainement pas dans ce sens que nous devrions aller. Si nous avons des règles de traçabilité des produits internes à l’UE qui contribuent à élever les normes dans l’intérêt de nos consommateurs, je pense qu’il est important que ces normes soient maintenues non seulement pour nos producteurs européens mais aussi pour les importations de l’étranger."@fr8
"). Elnök asszony, biztos asszony, hölgyein és uraim, úgy vélem a ma este megvitatott téma mindössze egy nagyobb probléma része. A behozatal kezelése és a saját gazdáink számára előírt feltételek közötti igazságosság kérdése nem csak a hústermelést és a húsimportot érinti, hanem más termelési ágazatokat is. Mint azt jól tudják, Európa nettó húsimportőr. Kontinensünkön, Európában, igényeinknek mindössze 60%-át tudjuk kielégíteni saját termelésből. Ez azt jelenti, hogy kénytelenek vagyunk importálni. Ugyanakkor fogyasztóink egészségét és a fogyasztási feltételeket is garantálni szeretnénk. Reméljük, hogy utoljára hallottuk a ma elhangzottakat, más szóval: lehetetlen ugyanolyan követelményeket támasztani az importtal kapcsolatban, mert nyilvánvalóan nem ebbe az irányba kell elindulnunk. Ugyan nálunk meghatározták a termékek nyomon követhetőségre vonatkozó feltételeket, amelyek az EU-n belül elősegítik a színvonal javítását a fogyasztóink számára, úgy gondolom, hogy ezeket az előírásokat mind termelőink, mind pedig a külföldről érkező behozatal esetében fenn kell tartani."@hu11
"Gerb. pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, manau, kad klausimas, kurį šį vakarą svarstome, yra tik maža daug didesnės problemos dalis. Importo vertinimo ir mūsų gamintojams nustatomų sąlygų sąžiningumo klausimas turi poveikį ne tik mėsai ir mėsos importui, bet ir daugeliui kitų gamybos sričių. Kaip puikiai žinote, Europa yra grynoji mėsos importuotoja. Savo žemyne, Europoje, pasigaminame tik 60 proc. jos poreikio. Tai reiškia, kad esame priversti ją importuoti. Tačiau norime užtikrinti vartojimo sąlygas ir mūsų vartotojų sveikatą. Tikimės, kad paskutinį kartą girdime tai, ką girdėjome šiandien, kad neįmanoma nustatyti panašių sąlygų importui, nes tai netinkama kryptis, kuria turime žengti. Nors yra atsekamumo sąlygos, kurios padeda viduje sugriežtinti standartus dėl mūsų vartotojų, manau, kad svarbu išsaugoti šiuos standartus tiek mūsų vidaus gamintojams, tiek importui iš užsienio."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze, dāmas un kungi, manuprāt, šāvakara tēma ir tikai neliela, daudz plašākas problēmas daļa. Ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme, izvirzot nosacījumus ne tikai attiecībā uz importa un mūsu ražotāju gaļu un gaļas izstrādājumiem, bet arī visās pārējās ražošanas nozarēs. Kā jūs visi zināt, Eiropa ir galvenā gaļas importētāja. Tā kā mēs ražojam tikai 60 % no pašu patēriņam nepieciešamās gaļas, tad papildus esam spiesti to importēt. Tomēr vienlaikus mēs arī vēlamies garantēt mūsu patērētājiem atbilstīgus lietošanas apstākļus un veselību. Mēs ceram, ka šī ir pēdējā reize, kad mums jādzird tas, ko šovakar dzirdējām, proti, ka nav iespējams izvirzīt līdzīgus nosacījumus attiecībā uz importu, jo tas nav pareizi. Ņemot vērā faktu, ka ES ir nodrošināti produktu izsekojamības apstākļi, kas ļauj paaugstināt standartus, manuprāt, ir svarīgi, lai tie ne tikai tiktu saglabāti attiecībā uz pašmāju produktiem, bet arī izvirzīti importa produktiem."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, credo che il tema che stiamo trattando questa sera sia solo una piccola parte di un problema molto più grande. Il tema dell'equità di comportamento tra importazioni e condizioni imposte ai nostri produttori non riguarda esclusivamente la carne e le importazioni di carne, ma riguarda molti altri comparti produttivi. Come ben sapete, per quanto riguarda la carne l'Europa è importatrice netta. Nel nostro continente europeo produciamo esclusivamente il 60 percento del nostro fabbisogno. Questo significa che siamo costretti a importare. Vogliamo però garantire le condizioni di consumo e la salute dei nostri consumatori. Vorremmo che non si debba più sentire quello che abbiamo sentito oggi, e cioè che non è possibile imporre condizioni analoghe alle importazioni, perché non è sicuramente questa la strada da perseguire. Se esistono condizioni che riguardano la tracciabilità del prodotto, che servono ad adeguare gli standard sul piano interno per i nostri consumatori, credo che sia importante mantenere tali standard sia per i nostri produttori sul piano interno sia per le importazioni dall'estero."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, waarde collega's, mijnheer de commissaris, ik denk dat het onderwerp dat we vanavond behandelen slechts een klein onderdeel van een veel groter probleem is. Er moet billijkheid zijn tussen de behandeling van import en de voorwaarden waar onze producenten aan moeten voldoen en dit thema betreft niet alleen vlees en de import van vlees, maar veel andere productiesectoren. Zoals u goed weet, is Europa netto importeur van vlees. Op ons continent, Europa, produceren we slechts zestig procent van onze behoefte. Dit betekent dat we tot import gedwongen zijn. We willen echter wel de consumptievoorwaarden en de gezondheid van onze consumenten waarborgen. We hopen dat we niet meer hoeven te horen wat we vandaag hebben gehoord, namelijk dat het onmogelijk is om dezelfde voorwaarden te stellen aan import, omdat dat zeker niet de juiste weg is. Als er voorwaarden bestaan voor de traceerbaarheid van een product en die ertoe dienen om de normen voor onze consumenten intern op te trekken, dan denk ik dat het belangrijk is om die normen voor zowel onze interne producenten als voor importen uit het buitenland te laten gelden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pani komisarz! Panie i panowie! Jestem przekonany, że temat, nad którym dyskutujemy dziś wieczorem jest tylko niewielką częścią znacznie większego problemu. Kwestia sprawiedliwego traktowania przywozu i warunków nałożonych na naszych producentów nie dotyczy tylko mięsa i przywozu mięsa, ale także wielu innych sektorów produkcji. Zapewne dobrze państwo wiedzą, że Europa jest importerem netto mięsa. Jego produkcja na naszym kontynencie, w Europie, zaspokaja jedynie 60 % naszych potrzeb. Jesteśmy zatem zmuszeni sprowadzać je z zagranicy. Pragniemy jednak zagwarantować naszym konsumentom odpowiednie warunki konsumpcji i ochrony zdrowia. Mamy nadzieję, że już ostatni raz słuchamy tego, co zostało tu dzisiaj powiedziane, innymi słowy, że nie ma możliwości wprowadzenia podobnych warunków w przywozie, ponieważ z całą pewnością nie jest to kierunek, w którym należy zmierzać. Mamy wprawdzie warunki identyfikowalności produktów, które są pomocne w wewnętrznym podwyższaniu norm dla dobra naszych konsumentów, ale moim zdaniem ważne jest także, żeby utrzymać te normy zarówno wewnątrz UE dla naszych producentów, jak i w przywozie z zagranicy."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, considero que o tema que estamos a tratar esta noite é apenas uma pequena parte de um problema muito mais vasto. O tema da equidade no tratamento das importações e das condições impostas aos nossos produtores não respeita apenas à carne e às importações de carne, respeitando igualmente a muitos outros sectores produtivos. Como sabem, a Europa é um importador líquido de carne. No nosso continente, a Europa, produzimos apenas 60% das nossas necessidades. Isso significa que somos forçados a importar. Mas queremos garantir as condições de consumo e a saúde dos nossos consumidores. Esperamos que esta seja a última vez que ouvimos o que foi hoje dito, ou seja, que não é possível impor condições análogas às importações, pois esse não é, certamente, o caminho a seguir. Embora nós tenhamos condições para a rastreabilidade dos produtos, que permitem estabelecer normas, no plano interno, para os nossos consumidores, penso que é importante manter essas normas tanto para os nossos produtores, a nível interno, como para as importações dos países terceiros."@pt17
"Doamnă preşedintă, doamnă comisar, doamnelor şi domnilor, consider că subiectul dezbaterilor noastre din această seară reprezintă doar o mică parte dintr-o problemă mult mai mare. Subiectul echităţii în ceea ce priveşte tratamentul aplicat importurilor şi condiţiile impuse asupra producătorilor noştri nu se referă numai la carne şi la importurile de carne, ci afectează şi multe alte sectoare de producţie. După cum bine ştiţi, Europa este un importator net de carne. Noi nu producem decât 60% din necesităţile noastre pe continentul european. Acest lucru înseamnă că suntem obligaţi să importăm. Totuşi, dorim să garantăm condiţiile de consum şi sănătatea consumatorilor noştri. Sperăm că aceasta este ultima dată când suntem nevoiţi să auzim ceea ce am auzit astăzi, cu alte cuvinte, faptul că nu este posibil să impunem condiţii similare asupra importurilor, deoarece cu siguranţă că nu aceasta este direcţia în care ar trebui să ne îndreptăm. Deşi avem condiţii de trasabilitate a produselor care contribuie la creşterea standardelor pe plan intern pentru consumatorii noştri, cred că este important să menţinem aceste standarde atât pentru producătorii noştri interni, cât şi pentru importurile din străinătate."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, som presvedčený, že téma, o ktorej dnes večer diskutujeme, je iba malou časťou oveľa väčšieho problému. Otázka spravodlivosti medzi zaobchádzaním s dovozcami a podmienkami, ktoré sa požadujú od našich výrobcov, sa netýka iba mäsa a jeho dovozu, ale aj iných výrobných odvetví. Ako určite viete, Európa je čistým dovozcom mäsa. Na našom kontinente, v Európe, vyprodukujeme iba 60 % našej potreby. To znamená, že sme nútení dovážať. Zároveň však chceme zabezpečiť spotrebiteľské podmienky a zdravie našich spotrebiteľov. Dúfam, že to, čo sme tu dnes počuli, sme počuli naposledy, inými slovami, že nie je možné vyžadovať podobné podmienky pri dovoze, pretože toto určite nie je smer, ktorým by sme mali ísť. Máme síce podmienky vysledovateľnosti výrobkov, ktoré pomáhajú zvýšiť úroveň kvality pre našich spotrebiteľov, myslím si, že je potrebné zachovať túto kvalitu ako u našich výrobcov, tak aj u výrobcov zo zahraničia."@sk19
"Gospa predsednica, komisarka, gospe in gospodje, verjamem, da je tema, o kateri nocoj razpravljamo, le majhen delček veliko večjega problema. Poštenost pri obravnavi uvozov in pogojev, ki se zahtevajo od naših proizvajalcev, ne zadeva le mesa in uvoza mesa, pač pa tudi vpliva na mnoge druge proizvodne sektorje. Kot dobro veste, je Evropa neto uvoznik mesa. Na naši celini, v Evropi, zadovoljimo s pridelavo le 60 % naših potreb. To pomeni, da smo prisiljeni uvažati. Kljub temu želimo zajamčiti pogoje in zdravje naših potrošnikov. Upajmo, da je to zadnjič, ko moramo poslušati, kar smo slišali danes, z drugimi besedami, da ni mogoče uvesti podobnih pogojev za uvoz, ker to vsekakor ni pot, po kateri bi morali iti. Čeprav imamo pogoje za sledenje proizvodom, ki pomagajo notranje dvigniti standarde za naše potrošnike, verjamem, da je pomembno ohraniti te standarde tako za naše notranje proizvajalce kot za uvoz iz tujine."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Enligt min mening är den fråga vi diskuterar i kväll bara är en liten del av ett mycket större problem. Frågan om att det måste råda rättvisa mellan behandlingen av importer och de villkor som ställs på våra producenter rör inte bara kött och köttimporter, utan även många andra produktionssektorer. Som ni är väl medvetna om är EU en nettoimportör av kött. På vår kontinent, Europa, producerar vi endast 60 procent av vårt behov. Detta innebär att vi blir tvungna att importera. Men samtidigt vill vi garantera konsumtionsvillkoren och våra konsumenters hälsa. Vi hoppas att det är sista gången vi får höra det vi hörde i dag, med andra ord, att det inte är möjligt att införa liknande krav på importer. Detta är sannerligen inte den riktning vi bör gå i. Även om vi har krav på spårbarhet för produkter som bidrar till att skärpa normerna internt för våra konsumenter, anser jag att det är viktigt att dessa normer upprätthålls både för våra producenter internt och för importen från tredjeländer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph