Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-481"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.28.3-481"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Frau Kommissarin! Ich bin Frau Herranz García dankbar, dass sie dieses Thema heute ins Parlament gebracht hat. Was wir hier diskutieren, ist eine Grundsatzdiskussion im Nahrungsmittelbereich. Mir geht es nicht darum, Brasilien oder andere Länder an den Pranger zu stellen. Grundsatzfrage ist: Brauchen wir im Interesse des Verbraucherschutzes diese strengen Auflagen für die europäische Agrarproduktion? Wird diese Frage mit Ja beantwortet, dann ist Verbraucherschutz unteilbar. Wenn die Auflagen notwendig sind, dann müssen für Importe die gleichen Vorschriften gelten wie für unsere Landwirte. Dann darf es nicht sein, dass die Kommission Importe aus Ländern zulässt, wo diese Bedingungen nicht gegeben sind. Dann darf es nicht sein, dass Rinderhalter in Europa bestraft werden, weil in der gesamten Rinderherde eine einzige Ohrmarke fehlt, und Importe zugelassen werden von Rinderherden, wo nicht eine einzige Ohrmarke vorhanden ist! Das können wir so nicht hinnehmen. Wenn die Rückverfolgbarkeit für den Verbraucherschutz so wichtig ist, dann muss die Rückverfolgbarkeit der Produktion auch bei Importen gesichert sein. Wenn das nicht gesichert ist, ist es eine Schikane, wenn wir es von unseren Bauern verlangen. Ich habe den Eindruck, dass die Verantwortlichen für Importe in der Kommission hier mit zweierlei Maß messen. Mir geht es nicht darum – wie schon angesprochen –, dass wir Europa abschotten, mir geht es darum, dass in Europa faire Wettbewerbsbedingungen für unsere Landwirte herrschen, damit wir die Ernährung für eine halbe Milliarde Menschen auch in Zukunft sicherstellen. Und eins kann ich Ihnen versichern, Frau Kommissarin, geben Sie das an Ihren Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin weiter: Das Parlament wird weiter die Finger in diese Wunde legen. Wir werden hier nicht nachgeben, bis gleiche Wettbewerbsbedingen geschaffen sind, und wir haben hier gute Argumente, die wir immer wieder vorbringen werden, damit hier in Europa die Ernährungssicherheit auch in Zukunft gewährleistet ist."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, jsem vděčný paní Herranz Garcíové, že dnes nadnesla toto téma v Parlamentu. Tato diskuse je pro potravinovou politiku zásadní. Nemám zájem hanobit Brazílii nebo jiné země. Základní otázka zní: potřebujeme tato přísná opatření pro evropskou zemědělskou výrobu v zájmu bezpečnosti spotřebitelů? Je-li odpověď „ano“, znamená to, že ochrana spotřebitelů je pokládána za souvislý celek. Jsou-li tato opatření třeba, pak se na dovoz musí vztahovat tatáž pravidla jako na naše zemědělce. Komise nesmí povolit dovoz ze zemí, které nesplňují tyto požadavky. Evropské chovatele dobytka nelze trestat, když jedna z jejich krav nemá ušní značku, a zároveň povolit dovoz ze stád dobytka, který nemá ušní značku ani jednu. To je nepřijatelné. Je-li vysledovatelnost tak důležitá pro ochranu spotřebitelů, musí se vztahovat i na dovoz. Nebudeme-li to moci zajistit, je nespravedlivé vyžadovat to od našich zemědělců. Mám dojem, že ti členové Komise, kteří mají na starost dovoz, mají dvojí metr. Nemám zájem rozdělovat Evropu, jak už jsme o tom debatovali. Rád bych viděl spravedlivou soutěž pro naše evropské zemědělce, abychom mohli i nadále zajišťovat dodávky potravin pro půl miliardy lidí. V jednom vás mohu ujistit, paní komisařko, a můžete to vyřídit svému předchůdci, Parlament se tímto choulostivým tématem bude zabývat dál. Nepřestaneme, dokud nebudou stanoveny rovné podmínky hospodářské soutěže. Máme dobré argumenty a můžeme je říkat opakovaně, abychom zajistili bezpečnost potravin v Evropě."@cs1
"Fru formand, fru kommissær! Jeg er taknemmelig over, at fru Herranz García bringer dette emne op i Parlamentet i dag. Det er en diskussion, der er grundlæggende for fødevarepolitikken. Jeg er ikke interesseret i at sætte Brasilien eller andre lande i gabestokken. Det grundlæggende spørgsmål er følgende: Har vi brug for disse strenge regler for den europæiske landbrugsproduktion af hensyn til forbrugersikkerheden? Hvis svaret er "ja", så betyder det, at forbrugerbeskyttelsen betragtes som et sammenhængende hele. Hvis reglerne er nødvendige, skal de samme regler gælde for import som for vores egne landmænd. Kommissionen må ikke tillade import fra lande, der ikke opfylder disse krav. Kvægavlere i Europa skal ikke straffes, fordi en enkelt ko i deres bestand mangler et øremærke, når der tillades import fra kvægbestande, som ikke har et eneste øremærke. Det er ikke acceptabelt. Hvis sporbarhed er så vigtig for forbrugerbeskyttelsen, så skal det også gælde for import. Hvis vi ikke kan sikre, at det er tilfældet, så er det uretfærdigt over for vores landmænd at kræve det af dem. Jeg har indtryk af, at de mennesker i Kommissionen, der er ansvarlige for import, bruger forskellige målestokke. Som allerede sagt er jeg ikke interesseret i at afsondre Europa. Jeg ønsker fair konkurrence for vores landbrugere i Europa, så vi fortsat kan sikre levering af fødevarer til en halv milliard mennesker i fremtiden. Jeg kan forsikre kommissæren om én ting, og det kan De lade gå videre til Deres efterfølger. Parlamentet vil fortsætte med at trykke på dette ømme punkt. Vi vil ikke give op, før der er indført lige konkurrencevilkår. Vi har gode argumenter, som vi kan fremføre gentagne gange for at sikre, at vi har fødevaresikkerhed i Europa i fremtiden."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είμαι ευγνώμων στην κ. Herranz García για το ότι έγειρε αυτό το ζήτημα σήμερα στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια συζήτηση θεμελιώδους σημασίας για την πολιτική των τροφίμων. Δεν με ενδιαφέρει να φέρω σε δύσκολη θέση τη Βραζιλία ή άλλες χώρες. Το βασικό ερώτημα είναι το εξής: χρειαζόμαστε αυτούς τους αυστηρούς κανονισμούς για την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή προς όφελος της ασφάλειας των καταναλωτών; Εάν η απάντηση είναι «ναι», τότε αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε την προστασία των καταναλωτών ως ένα συνεκτικό όλον. Εάν οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι, τότε οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν για τις εισαγωγές και για τους δικούς μας κτηνοτρόφους. Η Επιτροπή δεν πρέπει να επιτρέπει εισαγωγές από χώρες που δε συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις. Οι εκτροφείς βοοειδών στην Ευρώπη δεν πρέπει να τιμωρούνται διότι λείπει ένα ενώτιο από μια αγελάδα στο κοπάδι τους, όταν επιτρέπονται οι εισαγωγές από κοπάδια βοοειδών που δεν έχουν ούτε ένα ενώτιο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εάν η ινχηλασιμότητα είναι τόσο σημαντική για την προστασία των καταναλωτών, τότε πρέπει να ισχύει και για τις εισαγωγές. Εάν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο, τότε είναι άδικο να το ζητάμε και από τους κτηνοτρόφους μας. Έχω την εντύπωση ότι τα άτομα στην Επιτροπή που είναι υπεύθυνα για τις εισαγωγές εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όπως έχει ήδη ειπωθεί, δεν με ενδιαφέρει να διαιρέσω την Ευρώπη. Θα ήθελα να δω να ισχύει ο θεμιτός ανταγωνισμός για τους κτηνοτρόφους μας στην Ευρώπη, ώστε να μπορούμε να διασφαλίζουμε τον επισιτιστικό εφοδιασμό ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων στο μέλλον. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω για ένα πράγμα, κυρία Επίτροπε, και μπορείτε να το διαβιβάσετε στον διάδοχο σας, ότι δηλαδή το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ασχολείται με αυτό το ευαίσθητο θέμα. Δεν θα παραιτηθούμε μέχρι να διαμορφωθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Διαθέτουμε ισχυρά επιχειρήματα που μπορούμε να επαναφέρουμε εκ νέου προκειμένου να διασφαλίσουμε την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη στο μέλλον."@el10
"Madam President, Commissioner, I am grateful to Mrs Herranz García for bringing up this topic today in Parliament. This is a discussion which is fundamental to food policy. I am not interested in shaming Brazil or other countries. The basic question is this: Do we need these strict regulations for European agricultural production in the interests of consumer safety? If the answer is ‘yes’, then this means that consumer protection is regarded as a coherent whole. If the regulations are needed, then the same rules must apply to imports as to our own farmers. The Commission must not allow imports from countries which do not fulfil these requirements. Cattle farmers in Europe must not be punished because one cow in their herd has an ear tag missing, when imports are allowed from cattle herds which do not have a single ear tag. This is not acceptable. If traceability is so important for consumer protection, then it must also apply to imports. If we cannot ensure that this is the case, then it is unfair to our farmers to demand it of them. I have the impression that those people in the Commission who are responsible for imports are applying double standards. As already discussed, I am not interested in partitioning off Europe. I would like to see fair competition for our farmers in Europe so that we can continue to guarantee the food supply of half-a-billion people in future. I can assure you of one thing, Commissioner, and you can pass this on to your successor, Parliament will continue to touch on this sore point. We will not give up until equal competitive conditions have been established. We have good arguments that we can bring up repeatedly to ensure that food security is guaranteed in Europe in future."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, agradezco a la señora Herranz García que haya planteado este tema hoy en el Parlamento. Éste es un debate que resulta fundamental para la política alimentaria. No me interesa avergonzar a Brasil o a otros países. La pregunta básica es: ¿necesitamos estos reglamentos estrictos para la producción agrícola europea en interés de la seguridad del consumidor? Si la respuesta es afirmativa, entonces eso significa que la protección del consumidor se considera un todo coherente. Si los reglamentos son necesarios, entonces es preciso aplicar las mismas normas a las importaciones y a nuestros productores. La Comisión no debe permitir importaciones desde países que no cumplan estos requisitos. Los productores de vacuno de Europa no deben ser castigados porque a una vaca de su rebaño le falta un crotal de la oreja. Eso no es aceptable. Si la trazabilidad es tan importante para la protección del consumidor, entonces también debe ser aplicada a las importaciones. Si no podemos garantizar que esto sea así, entonces resulta injusto exigírselo a nuestros productores. Tengo la impresión de que las personas de la Comisión responsables de las importaciones están aplicando dobles estándares. Como ya se ha debatido, no estoy interesado en compartimentar Europa. Quiero ver una competencia justa para nuestros productores, de modo que podamos seguir garantizando el futuro abastecimiento de alimentos para 500 millones de ciudadanos. Puedo asegurarle una cosa, señora Comisaria, y puede comunicárselo a su sucesor: el Parlamento seguirá metiendo el dedo en esta llaga. No dejaremos de hacerlo hasta que se establezcan unas condiciones de competencia equitativas. Tenemos buenos argumentos a los que recurrir repetidamente para asegurar que la seguridad alimentaria queda garantizada para Europa en el futuro."@es21
"Lugupeetud juhataja ja volinik! Aitäh proua Herranz Garcíale, et ta selle teema täna parlamendis tõstatas. See arutelu on toidupoliitika seisukohalt ülimalt tähtis. Ma ei taha häbistada Brasiiliat ega teisi riike. Peamine küsimus on, kas meil on neid karme eeskirju Euroopa põllumajandustootmisele vaja tarbija ohutuse huvides. Kui vastus on „jah”, tähendab see, et tarbijakaitset peetakse ühtseks tervikuks. Kui eeskirju on vaja, peavad samad eeskirjad kehtima nii sisseveo kui ka meie endi põllumajandustootjate kohta. Komisjon ei tohi lubada sissevedu riikidest, mis ei täida neid nõudeid. Euroopa veisekasvatajaid ei tohi karistada, kui ühel lehmal nende karjas ei ole kõrvamärki, samas kui importida lubatakse karjadest, kus ühelgi loomal pole kõrvamärki. See ei ole vastuvõetav. Kui jälgitavus on tarbijakaitse pärast nii tähtis, peab see kehtima ka impordi kohta. Kui me ei suuda seda tagada, on ebaõiglane nõuda seda meie põllumajandustootjatelt. Mulle on jäänud mulje, et neil, kes komisjonis impordi eest vastutavad, on kaksikmoraal. Nagu juba öeldud, ei taha ma Euroopat eesriidega eraldada. Tahaksin näha meie põllumajandustootjate jaoks Euroopas õiglast konkurentsi, et pool miljardit inimest oleks ka tulevikus toiduga varustatud. Võin teile kinnitada, lugupeetud volinik, et parlament torgib seda hella kohta edasi. Võite seda oma ametijärglasele edasi öelda. Me ei anna alla enne, kui konkurentsitingimused on võrdsed. Meil on head põhjendused, mida me võime Euroopa tulevase toiduga kindlustatuse tagamiseks korduvalt esitada."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olen jäsen Herranz Garcíalle kiitollinen siitä, että hän otti tämän aiheen esiin tänään parlamentissa. Tämä keskustelu on elintarvikepolitiikan kannalta perustavanlaatuisen tärkeä. En ole kiinnostunut Brasilian tai muiden maiden parjaamisesta. Perimmäinen kysymys on se, tarvitaanko EU:n maataloustuotannossa näitä tiukkoja sääntöjä kuluttajien turvallisuuden suojelemiseksi. Jos vastaus kysymykseen on kyllä, se tarkoittaa, että kuluttajansuojaa pidetään yhtenäisenä kokonaisuutena. Jos asetuksia tarvitaan, tuontiin pitäisi soveltaa samoja sääntöjä kuin omiin maataloustuottajiimme. Komission ei pidä sallia tuontia maista, jotka eivät täytä näitä kriteerejä. EU:n karjankasvattajia ei pidä rangaista siitä, että lauman yhdeltä naudalta puuttuu korvamerkki, jos sallimme samalla naudanlihan tuonnin maista, joissa karjalauman yhdelläkään naudalla ei ole korvamerkkiä. Emme voi hyväksyä tällaista. Jos jäljitettävyys on niin kovin tärkeää kuluttajien suojelemiseksi, sitä on edellyttävä myös tuontilihalta. Ellemme voi pitää huolta siitä, että näin käy, on epäreilua vaatia sitä maataloustuottajiltamme. Minusta vaikuttaa siltä, että komissiossa tuonnista vastaavat henkilöt ovat kaksinaismoralistisia. Kuten jo sanoin, en ole kiinnostunut eristämään EU:ta muusta maailmasta. Haluaisin kilpailun olevan tasapuolista myös EU:n maataloustuottajia kohtaan, jotta voimme tulevaisuudessa taata ruokkivamme puoli miljardia ihmistä. Arvoisa komission jäsen, voin luvata teille yhden asian, ja te voitte välittää sen seuraajallenne. Parlamentti tökkii jatkossakin tätä arkaa paikkaa. Emme anna periksi, ennen kuin yhtäläiset kilpailuedellytykset on saavutettu. Meillä on hyviä perusteita, jotka voimme tuoda esiin toistuvasti varmistaaksemme, että elintarvikkeiden turvallisuus taataan EU:ssa tulevaisuudessa."@fi7
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je suis reconnaissant à M Herranz García d’avoir mis ce sujet sur la table du Parlement aujourd’hui. C’est une discussion qui est cruciale pour la politique alimentaire. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas d’humilier le Brésil ou d’autres pays. La question fondamentale est la suivante: avons-nous besoin de ces règlements stricts pour la production agricole européenne dans l’intérêt de la sécurité des consommateurs? Si la réponse est «oui», alors cela signifie que la protection des consommateurs est considérée comme un ensemble cohérent. Si les règlements sont nécessaires, alors les mêmes règles doivent s’appliquer aux importations que celles qui valent pour nos agriculteurs. La Commission ne doit pas autoriser les importations de pays qui ne remplissant pas ces exigences. Les éleveurs européens ne doivent pas être sanctionnés parce qu’une vache de leur troupeau n’a pas de marque d’oreille, alors que sont autorisées des importations de troupeaux dont aucune bête n’a de marque d’oreille. Cela n’est pas acceptable. Si la traçabilité est si importante pour la protection des consommateurs, alors elle doit également s’appliquer aux importations. Si nous ne pouvons pas garantir que c’est le cas, alors il est injuste de l’exiger de nos éleveurs. J’ai l’impression que les services de la Commission qui sont responsables des importations pratiquent deux poids deux mesures. Comme cela a déjà été discuté, cloisonner l’Europe ne m’intéresse pas. Ce que je veux, c’est une concurrence loyale pour nos agriculteurs en Europe, afin que nous puissions continuer à garantir l’approvisionnement alimentaire d’un demi-milliard de personnes à l’avenir. Je peux vous garantir une chose, Madame la Commissaire, et vous pouvez passer le mot à votre successeur, le Parlement continuera à revenir à la charge à ce sujet. Nous ne cèderons pas tant que des conditions de concurrence loyale n’auront pas été établies. Nous avons de bons arguments que nous ne nous lasserons pas de faire valoir afin que la sécurité alimentaire soit garantie en Europe à l’avenir."@fr8
". Elnök asszony, biztos asszony, nagyon köszönöm Herranz García asszonynak, hogy elhozta ma hozzánk ezt a témát a Parlamentbe. Ez a párbeszéd alapvető fontosságú az élelmiszer-politika szempontjából. Nekem nem célom Brazíliát vagy más országokat pellengérre állítani. Az alapvető kérdés a következő: Valóban szükség van az európai mezőgazdasági termelés ilyen szigorú szabályozására a fogyasztók biztonsága érdekében? Ha a válasz „igen”, az azt jelenti, hogy a fogyasztóvédelem jól működik. Ha pedig szükség van a szabályozásra, akkor viszont a behozatalra ugyanolyan előírásoknak kell vonatkozniuk, mint a gazdáinkra. A Bizottságnak nem szabad olyan országokból engedélyeznie a behozatalt, amelyek nem tesznek eleget a feltételeknek. Nem büntethetjük meg az európai szarvasmarha-tenyésztőket azért, mert az egyik tehén füléből hiányzik az azonosító, miközben engedélyezzük az olyan csordából származó hús behozatalát, ahol egyetlen azonosító sincs. Ez elfogadhatatlan. Ha a nyomon követhetőség olyan fontos a fogyasztóvédelem szempontjából, akkor ennek a behozatalra is vonatkoznia kell! Ha ezt nem tudjuk biztosítani, akkor igazságtalan a gazdáinktól ezt követelni. Az a benyomásom, hogy az Bizottság importért felelős szakemberei „kettős mércét” alkalmaznak. Mint azt már említettem, nem célom Európa megosztása. Én egy igazságos versenyt szeretnék az európai gazdáknak, hogy továbbra is garantálhassuk félmilliárd ember élelmiszerellátását a jövőben. Biztos asszony, egy dologról biztosíthatom – és ezt továbbíthatja az utódjának is – a Parlament nem fogja annyiban hagyni. Addig nem adjuk fel, míg egyenlő versenyfeltételeket nem teremtenek. Olyan érveink vannak, amelyeket időről-időre el tudunk ismételni a jövőbeli európai élelmiszerellátás biztonságának garantálása érdekében."@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario, sono grata all’onorevole Herranz García per aver sollevato l’argomento oggi in Parlamento. Si tratta infatti di una discussione essenziale per la politica alimentare. Non è mia intenzione colpevolizzare il Brasile o altri paesi. La domanda fondamentale è: abbiamo bisogno di questi regolamenti rigidi per la produzione agricola europea negli interessi della sicurezza dei consumatori? Se la risposta è “sì”, ciò significa che la protezione dei consumatori è considerata un insieme coerente. Se i regolamenti servono, le stesse norme devono essere valide per le importazioni come per i nostri produttori. La Commissione non deve ammettere importazioni da paesi che non soddisfino tali requisiti. Gli allevatori di bestiame in Europa non possono essere penalizzati perché un unico loro capo di bestiame è senza marchio auricolare, mentre si consentono importazioni di intere mandrie che non hanno un solo marchio. E’ inaccettabile. Se la rintracciabilità è tanto importante per la tutela dei consumatori, deve valere anche per le importazioni. Qualora non dovessimo essere in grado di garantire che ciò accada, sarebbe ingiusto obbligare soltanto i nostri allevatori a rispettarne le regole. Ho l’impressione che i responsabili delle importazioni all’interno della Commissione stiano adottando doppi standard. Come ho già detto, non ho affatto l’intenzione di dividere l’Europa. Vorrei vedere una concorrenza leale per i nostri produttori in Europa in maniera in futuro da poter continuare a garantire l’approvvigionamento alimentare di mezzo miliardo di persone. Posso assicurarle una cosa, signora Commissario, e può trasmettere il messaggio al suo successore: il Parlamento continuerà a mettere il dito sulla piaga. Non rinunceremo finché non saranno state create le condizioni per un’equa concorrenza. Abbiamo argomentazioni valide da formulare ripetutamente per garantirci che in futuro in Europa si ottenga la sicurezza alimentare."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nare, esu labai dėkingas E. Herranz García, kad šiandien iškėlė šį klausimą Parlamente. Tai yra diskusija, itin svarbi maisto politikai. Nenoriu gėdinti Brazilijos arba kitų šalių. Pagrindinis klausimas toks: ar mums reikia šių griežtų reglamentų, taikomų Europos žemės ūkio produkcijai vartotojų saugumo interesais? Jeigu atsakymas yra „taip“, tai reiškia, kad vartotojų apsauga laikoma darnia visuma. Jeigu reglamentai reikalingi, importui turi būti taikomos tokios pat taisyklės, kaip mūsų ūkininkams. Komisija privalo neįsileisti importo iš šalių, kurios neįvykdo šių reikalavimų. Europos galvijų augintojai neturi būti baudžiami vien dėl to, kad viena karvė jų bandoje neturi ausies įsago, kai leidžiamas importas iš galvijų bandų, kuriose galvijai neturi nė vieno ausies įsago. Tai yra visiškai nepriimtina. Jei atsekamumas toks svarbus vartotojų apsaugai, jis turi būti taikomas ir importui. Jei negalime to užtikrinti importui, nesąžininga to reikalauti iš savo ūkininkų. Susidariau įspūdį, kad tie Komisijos žmonės, kurie yra atsakingi už importą, taiko dvigubus standartus. Kaip jau svarstėme, nesu suinteresuotas Europos padalijimu. Norėčiau matyti sąžiningą konkurenciją tarp mūsų Europos ūkininkų, kad ateityje galėtume toliau užtikrinti maisto tiekimą pusei milijardo gyventojų. Galiu jus, Komisijos nare, užtikrinti dėl vieno dalyko ir jūs galite tai perduoti savo įpėdiniui, kad Parlamentas toliau kels šį opų klausimą. Mes nepasiduosime tol, kol nebus sukurtos lygios konkurencinės sąlygos. Turime gerų argumentų, kuriuos galime ne kartą pateikti siekdami garantuoti, kad ateityje Europoje būtų užtikrinta maisto sauga."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze, esmu pateicīgs par to, ka kundze ir izvirzījusi apspriešanai šo jautājumu. Šai diskusijai ir liela nozīme pārtikas politikas uzlabošanā. Es neesmu ieinteresēts nosodīt Brazīliju vai kādu citu valsti. Svarīgākais jautājums ir šāds, proti, vai mums patiesi ir vajadzīgi tik stingri noteikumi attiecībā uz Eiropā ražotajiem lauksaimniecības produktiem, lai aizsargātu patērētāju drošību? Ja atbilde ir „jā”, tas nozīmē, ka patērētāju aizsardzība tiek uzskatīta par saskaņotu, vienotu sistēmu. Ja ir vajadzīgi noteikumi, tad tiem jābūt vienādiem gan attiecībā uz importa, gan mūsu pašu ražojumiem. Komisija nedrīkst pieļaut produktu importu no tādām valstīm, kuras neievēro mūsu prasības. Liellopu audzētājus Eiropā nedrīkst sodīt par to, ka vienai ganāmpulka govij nav auss krotālijas, ja vienlaikus tiek atļauts imports no tādām valstīm, kur nevienai ganāmpulka govij nav šādu krotāliju. Tas ir nepieņemami. Ja izsekojamībai ES patērētāju aizsardzībā ir tik būtiska nozīme, tad šāda prasība ir jāizvirza arī attiecībā uz importa produktiem. Ja importa produktu izsekojamību nav iespējams nodrošināt, tad nav godīgi to pieprasīt arī no mūsu lauksaimniekiem. Man ir radies priekšstats, ka par importa nozari atbildīgie Komisijas pārstāvji piemēro dubultstandartus. Kā jau teicu, es neesmu ieinteresēts, lai Eiropa norobežotos. Es tikai vēlos godīgas konkurences iespējas mūsu lauksaimniekiem, lai nākotnē mēs spētu nodrošināt ar pārtiku pusmiljardu cilvēku. Komisāres kundze, es vēlos jums darīt zināmu, un jūs to varat nodot tālāk savam sekotājam, ka Parlaments turpinās risināt šo sāpīgo jautājumu. Mēs nepadosimies, līdz netiks nodrošināti līdzvērtīgi konkurences noteikumi, jo mums ir labs arguments, kuru varam izteikt atkārtoti, proti, ir jāpanāk, lai nākotnē Eiropa tiktu nodrošināta ar pārtiku."@lv13
"Frau Präsidentin! Frau Kommissarin! Ich bin Frau Herranz García dankbar, dass sie dieses Thema heute ins Parlament gebracht hat. Was wir hier diskutieren, ist eine Grundsatzdiskussion im Nahrungsmittelbereich. Mir geht es nicht darum, Brasilien oder andere Länder an den Pranger zu stellen. Grundsatzfrage ist: Brauchen wir im Interesse des Verbraucherschutzes diese strengen Auflagen für die europäische Agrarproduktion? Wird diese Frage mit Ja beantwortet, dann ist Verbraucherschutz unteilbar. Wenn die Auflagen notwendig sind, dann müssen für Importe die gleichen Vorschriften gelten wie für unsere Landwirte. Dann darf es nicht sein, dass die Kommission Importe aus Ländern zulässt, wo diese Bedingungen nicht gegeben sind. Dann darf es nicht sein, dass Rinderhalter in Europa bestraft werden, weil in der gesamten Rinderherde eine einzige Ohrmarke fehlt, und Importe zugelassen werden von Rinderherden, wo nicht eine einzige Ohrmarke vorhanden ist! Das können wir so nicht hinnehmen. Wenn die Rückverfolgbarkeit für den Verbraucherschutz so wichtig ist, dann muss die Rückverfolgbarkeit der Produktion auch bei Importen gesichert sein. Wenn das nicht gesichert ist, ist es eine Schikane, wenn wir es von unseren Bauern verlangen. Ich habe den Eindruck, dass die Verantwortlichen für Importe in der Kommission hier mit zweierlei Maß messen. Mir geht es nicht darum – wie schon angesprochen –, dass wir Europa abschotten, mir geht es darum, dass in Europa faire Wettbewerbsbedingungen für unsere Landwirte herrschen, damit wir die Ernährung für eine halbe Milliarde Menschen auch in Zukunft sicherstellen. Und eins kann ich Ihnen versichern, Frau Kommissarin, geben Sie das an Ihren Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin weiter: Das Parlament wird weiter die Finger in diese Wunde legen. Wir werden hier nicht nachgeben, bis gleiche Wettbewerbsbedingen geschaffen sind, und wir haben hier gute Argumente, die wir immer wieder vorbringen werden, damit hier in Europa die Ernährungssicherheit auch in Zukunft gewährleistet ist."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben mevrouw Herranz García dankbaar dat zij dit onderwerp vandaag in het Parlement ter sprake heeft gebracht. Dit is een principiële discussie voor de voedingssector. Het is mij er niet om te doen om Brazilië of andere landen aan de schandpaal te nagelen. De principiële vraag is deze: zijn deze strenge voorschriften voor de Europese landbouwproductie in het belang van de consumentenbescherming? Indien het antwoord ‘ja’ is, dan kan er geen onderscheid gemaakt worden in de consumentenbescherming. Wanneer deze voorschriften nodig zijn, moeten voor de import dezelfde regels gelden als voor onze boeren. Dan mag het niet zo zijn dat de Commissie import toelaat uit landen waar niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. Dan mag het niet zo zijn dat rundveehouders in Europa worden gestraft als er in de hele kudde één oormerk ontbreekt, maar dat import van kuddes rundvee die helemaal geen oormerken hebben, wel wordt toegestaan. Dat kunnen we niet accepteren. Wanneer de traceerbaarheid voor de bescherming van consumenten zo belangrijk is, dan moet ook de traceerbaarheid van de productie bij de import gegarandeerd zijn. Wanneer dat niet het geval is, is het onbillijk om dat wel van onze boeren te verlangen. Ik heb de indruk dat de verantwoordelijken voor import in de Commissie hier met twee maten meten. Zoals ik al gezegd heb, is het mij er niet om te doen dat we Europa afgrendelen, maar dat er in Europa eerlijke concurrentievoorwaarden voor onze boeren gelden, opdat we ook in de toekomst de voeding voor een half miljard mensen kunnen veiligstellen. Ik kan u één ding verzekeren, commissaris, en geeft u dat alstublieft aan uw opvolger door: het Parlement zal de vinger op deze zere plek blijven leggen. We geven niet op, totdat er gelijke concurrentievoorwaarden zijn gecreëerd. We hebben hiervoor goede argumenten die we steeds zullen herhalen, opdat ook in de toekomst de voedselzekerheid hier in Europa zal zijn gewaarborgd."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pani komisarz! Jestem wdzięczy pani poseł Herranz Garcíi za poruszenie tego tematu dzisiaj w Parlamencie. Jest to dyskusja, która ma zasadnicze znaczenie dla polityki żywnościowej. Wcale nie chodzi mi o zawstydzanie Brazylii ani innych krajów. Tutaj trzeba odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: czy te surowe przepisy są konieczne z punktu widzenia europejskiej produkcji rolnej w interesie bezpieczeństwa konsumentów? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, to znaczy że ochronę konsumentów należy traktować jak nieodłączny element. Jeżeli uregulowania są niezbędne, to w imporcie i w odniesieniu do naszych hodowców muszą obowiązywać takie same przepisy. Komisja nie może zezwalać na przywóz z krajów, które nie spełniają tych wymagań. Hodowców bydła w Europie nie wolno karać za to, że jedna krowa w stadzie nie ma kolczyka, skoro dopuszcza się przywóz z miejsc, gdzie zwierzęta w stadach nie mają ani jednego kolczyka. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia. Jeśli identyfikowalność ma tak ważne znaczenie dla ochrony konsumentów, to przepisy dotyczące stosowania systemu identyfikowalności muszą obowiązywać również w przywozie. Jeżeli nie możemy tego zapewnić, to nieuczciwością jest wymagać ich przestrzegania od naszych rolników. Odnoszę wrażenie, że osoby odpowiedzialne w Komisji stosują podwójne standardy. Mówiłem już, że nie jestem zainteresowany wprowadzaniem podziałów w Europie. Chciałbym natomiast, żeby nasi rolnicy w Europie mieli zagwarantowaną uczciwą konkurencję, tak byśmy w dalszym ciągu mogli zapewniać dostawy żywności dla pół miliarda obywateli w przyszłości. Mogę panią komisarz zapewnić o jednym – i to co teraz powiem, proszę przekazać swojemu następcy – Parlament Europejski będzie powracał do tego bolesnego tematu, aż doprowadzi do ustanowienia równorzędnych warunków konkurencji. Mamy mocne argumenty i możemy je wielokrotnie wysuwać, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywności w Europie w przyszłości."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, agradeço à senhora deputada Herranz García por ter trazido este tema ao Parlamento. Este é um debate fundamental para a política alimentar. Não estou interessado em embaraçar o Brasil ou outros países. A pergunta essencial é a seguinte: precisaremos desta regulamentação rígida para a produção agrícola europeia no interesse da segurança alimentar? Se a resposta for afirmativa, então isso significa que a protecção do consumidor é entendida como um todo coerente. Se a regulamentação é necessária, então deverão ser aplicadas às importações as mesmas regras que impomos aos nossos próprios agricultores. A Comissão não deverá permitir importações de países que não cumpram estes requisitos. Os criadores de gado da Europa não deverão ser penalizados pelo facto de uma das vacas do seu efectivo ter falta de uma marca auricular, quando se permitem importações provenientes de efectivos que não possuem uma única marca auricular. Não é aceitável. Se a rastreabilidade é tão importante para a protecção dos consumidores, então é imperioso que se aplique igualmente às importações. Se não pudermos assegurar que assim seja, então é injusto impor essa exigência aos nossos agricultores. Fico com a impressão de que aqueles que, na Comissão, são responsáveis pelas importações aplicam dois pesos e duas medidas. Como já aqui foi debatido, não estou interessado em dividir a Europa. Gostaria que existisse concorrência justa para os nossos agricultores europeu, para que possamos continuar a garantir, de futuro, o abastecimento alimentar de meio milhão de cidadãos. Uma coisa posso assegurar, Senhor Comissário, e transmita-o ao seu sucessor, o Parlamento continuará a suscitar esta questão espinhosa. Não desistiremos enquanto não existirem condições de concorrência equitativas. Temos argumentos fortes que podemos apresentar reiteradamente, a fim de assegurar que, de futuro, a segurança alimentar seja garantida na Europa."@pt17
"Doamnă preşedintă, doamnă comisar, îi sunt recunoscător doamnei Herranz García pentru că a abordat această temă astăzi în Parlament. Aceasta este o discuţie esenţială pentru politica alimentară. Nu mă interesează să ocărăsc Brazilia sau alte ţări. Întrebarea fundamentală este următoarea: Avem nevoie de aceste regulamente stricte privind producţia agricolă europeană în interesul siguranţei consumatorilor? Dacă răspunsul este „da”, atunci acest lucru înseamnă că protecţia consumatorului este considerată ca un tot unitar. Dacă este nevoie de regulamente, atunci trebuie să se aplice aceleaşi reguli atât importurilor, cât şi propriilor noştri fermieri. Comisia nu trebuie să accepte importuri provenind din ţări care nu respectă aceste cerinţe. Crescătorii de vite din Europa nu trebuie să fie penalizaţi pentru că unei vaci din turma lor îi lipseşte crotalia, în timp ce se permit importuri provenind de la turme de bovine care nu au nici măcar o singură crotalie. Acest lucru nu este acceptabil. Dacă trasabilitatea este atât de importantă pentru protecţia consumatorului, atunci aceasta trebuie să se aplice şi importurilor. Dacă nu putem asigura aceste condiţii, atunci este injust faţă de agricultorii noştri să le impunem acest lucru. Am impresia că acele persoane din Comisie care sunt responsabile de importuri aplică o dublă măsură. După cum s-a discutat deja, nu mă interesează o divizare a Europei. Aş dori să văd că agricultorii noştri din Europa au parte de o concurenţă loială, astfel încât să continuăm să garantăm aprovizionarea cu alimente a unei jumătăţi de miliard de oameni în viitor. Doamnă comisar, vă garantez un lucru, pe care îl puteţi transmite succesorului dumneavoastră: Parlamentul va continua să se ocupe de această chestiune delicată. Nu vom renunţa până ce nu se vor stabili condiţii de concurenţă echitabile. Avem argumente adecvate pe care le putem invoca în mod repetat pentru a ne asigura că securitatea alimentară este garantată în Europa în viitor."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, som rád, že pani Herranzová Garcíová dnes v Parlamente predložila túto tému. Táto diskusia sa zásadne dotýka potravinovej politiky. Nemám záujem hanobiť Brazíliu alebo iné krajiny. Základná otázka teda znie: potrebujeme tieto prísne nariadenia pre európsku poľnohospodársku výrobu v záujme bezpečnosti spotrebiteľov? Ak znie odpoveď „áno“, potom to znamená, že ochranu spotrebiteľov považujeme za súvislý celok. Ak sú tieto nariadenia potrebné, potom musia platiť pre dovoz tie isté predpisy ako pre našich poľnohospodárov. Komisia nesmie povoliť dovoz z krajín, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky. Nemôžeme trestať chovateľov dobytka v Európe za to, že jednej krave v stáde chýba ušný štítok, zatiaľ čo povoľujeme dovoz zo stád dobytka, ktoré nemajú jediný ušný štítok. To je neprijateľné. Ak je vysledovateľnosť taká dôležitá na ochranu spotrebiteľov, potom sa musí vyžadovať aj pri dovoze. Ak toto nemôžeme zabezpečiť, tak je nespravodlivé žiadať to od našich poľnohospodárov. Mám pocit, že ľudia v Komisii zodpovední za dovoz uplatňujú dvojaký meter. Ako už bolo povedané, nemám záujem o vyčleňovanie Európy. Chcel by som, aby tu bola spravodlivá hospodárska súťaž pre našich európskych poľnohospodárov, aby sme mohli aj v budúcnosti zabezpečiť dodávku potravín pre pol miliardy ľudí. Môžem vás ubezpečiť o jednom, pani komisárka, a môžete to povedať aj vášmu nástupcovi, že Parlament sa bude aj naďalej zaoberať touto chúlostivou záležitosťou. Nevzdáme sa, pokým nebudú prijaté rovnaké podmienky hospodárskej súťaže pre všetkých. Máme dostatok argumentov, ktoré môžeme opakovane predkladať, aby sme dosiahli to, že potravinová bezpečnosť bude v budúcnosti v Európe zaručená."@sk19
"Gospa predsednica, komisarka, hvaležen sem gospe Herranz Garcii, da je načela to temo danes v Parlamentu. To je razprava o tem, kaj je bistveno za prehrambeno politiko. Ne zanima me sramotitev Brazilije ali drugih držav. Glavno vprašanje je naslednje: ali potrebujemo te stroge predpise za evropsko kmetijsko proizvodnjo v interesu varstva potrošnikov? Če je odgovor da, potem to pomeni, da se varstvo potrošnika razume kot skladna celota. Če so predpisi potrebni, potem se mora isto pravilo uporabljati tako za uvoz kot za naše kmete. Komisija ne sme dovoliti uvoza iz držav, ki teh pogojev ne izpolnjujejo. Rejci živine v Evropi ne smejo biti kaznovani, če ena krava v čredi nima ušesne znamke, medtem ko se dovoljuje uvoz živine iz čred, kjer nima niti ena žival ušesne znamke. To ni sprejemljivo. Če je sledljivost tako pomembna za varstvo potrošnikov, se mora uporabljati tudi za uvoz. Če tega ne moremo zagotoviti, potem je nepošteno, da to zahtevamo od naših kmetov. Imam vtis, da ljudje v Komisiji, ki so odgovorni za uvoz, uporabljajo dvojne standarde. Kot sem že povedal, me ločevanje Evrope ne zanima. Rad bi videl pošteno konkurenco za naše kmete v Evropi, tako da lahko v prihodnje nadaljujemo z zagotavljanjem oskrbe s hrano polovici milijardi ljudi. Komisarka, zagotavljam vam eno, in to lahko prenesete svojemu nasledniku, Parlament se bo še naprej dotikal te boleče točke. Ne bomo odnehali, dokler ne bodo vzpostavljeni enaki konkurenčni pogoji. Imamo dobre dokaze, ki jih lahko vedno znova predložimo, da se zagotovi, da je varna hrana zajamčena v Evropi v prihodnje."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot! Jag tackar Esther Herranz García för att hon tar upp den här frågan i dag i parlamentet. Denna diskussion är central för livsmedelspolitiken. Jag vill inte skälla på Brasilien eller på andra länder. Den grundläggande frågan är: behöver vi dessa stränga regler för EU:s jordbruksproduktion i konsumentsäkerhetens intresse? Om svaret är ja betyder det att konsumentskyddet betraktas som en sammanhängande helhet. Om reglerna behövs måste samma regler även gälla för import som för våra egna jordbrukare. Kommissionen får inte tillåta importer från tredjeländer som inte uppfyller dessa krav. Boskapsuppfödarna i EU får inte straffas bara för att en ko i deras hjord saknar öronmärke, när importer tillåts från boskapshjordar där inte ett enda av djuren har öronmärkning. Det är inte godtagbart. Om spårbarhet är så viktigt för konsumentskyddet måste det även gälla för import. Om vi inte kan garantera att så är fallet är det orättvist mot våra jordbrukare att kräva det av dem. Mitt intryck är att de personer i kommissionen som ansvarar för importfrågor tillämpar dubbla måttstockar. Som redan har diskuterats är jag inte intresserad av att avskilja EU. Jag vill se rättvis konkurrens för våra jordbrukare i EU så att vi kan garantera livsmedelsförsörjningen för en halv miljard människor i framtiden. Jag kan försäkra kommissionsledamoten om en sak, och ni kan vidarebefordra detta till er efterträdare, parlamentet kommer att fortsätta att klämma på denna ömma tå. Vi kommer inte att ge upp förrän likvärdiga konkurrensvillkor har inrättats. Vi har goda argument som vi kommer att framföra gång på gång för att se till att livsmedelssäkerheten garanteras i EU i framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph