Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-477"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.28.3-477"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, as one of the co-authors of this question, can I just support Jim Nicholson’s plea, regretting that the Socialists, in particular, who are now crying crocodile tears about this issue for populist reasons, refused to support a resolution on this important issue. Sometimes late at night we get cross, but sometimes it is justified. Commissioner, thank you for your very long and detailed presentation, which I appreciate very much, but can I just say that you missed the elephant in the room. I will be blunt. You were forced to act only because of pressure from, and action by, the Irish Farmers’ Association, which was reported in the Irish Farmers’ Journal and followed up by this House. Political pressure brought you to your senses. I listened in detail to your speech, took notes and will read it again. However, I really would like you to accept that you were forced to act. Can I draw your attention to your own figures: it is quite staggering that in 2007, there were 10 000 farms eligible to export while currently, only 1 700 are approved to export. Does that tell us that the others should not have been exporting at all? There are serious questions which we raise and rightly raise in this House about this importation. I have a little time left, so let me stretch this with two points. I do not have faith in the current Commission to deal adequately and responsibly with this issue. However, I am putting the next College of Commissioners – both President and members – on notice that I and others in this House will pursue this to the very end, because we have got to persuade and cajole our producers to meet high standards. They will revolt in time if they see that those standards are debased by imports from third countries. You may not realise the anger that is on the ground, but let me tell you it is there. We will also face this issue over cereal imports, with tighter pesticide regulations in Europe, and we will face it on animal welfare regulations when we ban caged-egg production in a few years’ time and imports of powdered egg from small cages. Rest assured, Commissioner, that it may be late but we are wide awake, and the next Commission had better beware."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jako jedna ze spoluautorek této otázky bych chtěla podpořit prosbu Jima Nicholsona, v níž lituje, že zrovna socialisté, kteří nyní populisticky roní krokodýlí slzy, odmítli podpořit usnesení o této důležité otázce. Někdy se zde pozdě večer rozzlobíme, ale někdy pro to máme důvod. Paní komisařko, děkuji vám za velmi dlouhou a detailní prezentaci, vážím si jí, ale přehlédla jste to nejpodstatnější. Budu stručná. Byli jste nuceni jednat jen kvůli tlaku ze strany Irish Farmers’ Association a krokům, které podnikla, což ohlásilIrish Farmers‘ Journal a bylo to tematizováno touto sněmovnou. Politický tlak vás přivedl k rozumu. Pozorně jsem poslouchala váš projev, dělala jsem si poznámky a znovu si je pročtu. Ráda bych však, abyste uznala, že jste byli donuceni jednat. Upozornila bych vás na vaše vlastní čísla: je zarážející, že v roce 2007 bylo 10 000 farem způsobilých k vývozu, kdežto dnes je jich jen 1 700. Máme z toho vyrozumět, že ty zbylé vůbec neměly vyvážet? Ohledně tohoto dovážení klademe závažné otázky a klademe je oprávněně. Zbývá mi už málo času, takže ho využiji ke dvěma připomínkám. Nevěřím, že se současná Komise dokáže s tímto problémem adekvátně a zodpovědněvypořádat. Každopádně hodlám příštímu kolegiu komisařů – jak předsedovi, tak i členům – oznámit, že se já i ostatní poslanci budeme této záležitost věnovat až do samého konce, protože my musíme přesvědčit a přemluvit naše výrobce, aby splňovali vysoké normy. Včas se vzbouří, když uvidí, že jsou tyto normy znehodnocovány dovozem ze třetích zemí. Možná si neuvědomujete, jak to tady vře, ale věřte mi, že vře. Této otázce budeme čelit i u dovozu obilovin, až budeme mít přísnější nařízením o pesticidech v Evropě, a budeme jí čelit u nařízení o dobrých životních podmínkách zvířat, až za pár let zakážeme klecový chov a dovoz sušených vajec z malých klecí. Buďte si jista, paní komisařko, že může být pozdě, ale my bdíme a příští Komise by si raději měla dávat pozor."@cs1
"Fru formand! Som en af medspørgerne til denne forespørgsel vil jeg gerne lige støtte Jim Nicholsons beklagelse af, at især socialisterne, der nu af populistiske årsager græder krokodilletårer over dette spørgsmål, nægtede at støtte en beslutning om dette vigtige spørgsmål. Nogle gange bliver vi sent på aftenen sure, men nogle gange er det berettiget. Tak til kommissæren for en meget lang og detaljeret redegørelse, som jeg sætter stor pris på, men jeg vil gerne lige sige, at De har overset det egentlige problem. Jeg skal tale lige ud af posen. De blev kun tvunget til at handle på grund af pres fra de irske landbrugeres sammenslutning, hvilket blev omtalt i de irske landbrugeres avis og fulgt op af Parlamentet. Politisk pres fik Dem til at komme til fornuft. Jeg lyttede nøje til Deres tale, tog notater og vil læse den igen. Imidlertid vil jeg virkelig gerne have Dem til at acceptere, at De blev tvunget til at handle. Jeg vil gerne gøre opmærksom på Deres egne tal. Det er ganske overvældende, at der i 2007 var 10 000 bedrifter, som måtte eksportere, mens det i øjeblikket kun er 1 700, der er godkendt til eksport. Fortæller det os, at de andre slet ikke skulle have eksporteret? Det er alvorlige spørgsmål, vi rejser om denne import, og vi rejser dem med rette her i Parlamentet. Jeg har ikke så meget tid tilbage, så lad tilføje to punkter. Jeg har ikke tillid til, at den nuværende Kommission vil behandle dette spørgsmål hensigtsmæssigt og ansvarligt. Jeg vil imidlertid advare det næste kommissærkollegium – både formand og medlemmer – om, at jeg og andre parlamentsmedlemmer vil forfølge det her til den bitre ende, fordi vi er nødt til at overbevise og snakke godt for vores producenter, så de opfylder høje standarder. De vil gøre oprør med tiden, hvis de opdager, at de standarder bliver forringet af import fra tredjelande. De gør Dem måske ikke klart, hvilken vrede der er hos manden på gaden, men jeg kan forsikre Dem om, at den er der. Vi vil også opleve det problem i forbindelse med kornimport med strengere pesticidforordninger i Europa, og vi vil opleve det i forbindelse med dyrevelfærdsforordninger, når vi om få år forbyder produktion af buræg og import af pulveræg fra små bure. Kommissæren kan være sikker på, at vi er lysvågne, selv om det er sent, og den næste Kommission må hellere passe på."@da2
"Frau Präsidentin, als eine der Verfasserinnen dieses Berichts möchte ich Jim Nicholsons Beitrag unterstützen, und ich bedauere, dass insbesondere die Sozialdemokraten, die nun aus populistischen Gründen Krokodilstränen über dieses Thema vergießen, sich geweigert haben, eine Entschließung zu diesem wichtigen Thema zu unterstützen. Manchmal ärgern wir uns spät am Abend übereinander, aber manchmal ist das auch gerechtfertigt. Frau Kommissarin, ich danke Ihnen für Ihre sehr umfangreiche und detaillierte Präsentation, die mir sehr gut gefallen hat, aber ich möchte Ihnen sagen, dass Sie am Problem vorbei geredet haben. Ich will ganz offen sein. Sie wurden nur durch den Druck und die Maßnahmen des Irischen Landwirteverbands, die in deren Zeitschrift, dem „Irish Farmers’ Journal“ berichtet und dann in diesem Haus diskutiert wurden, gezwungen zu handeln. Durch politischen Druck wurden Sie zur Vernunft gebracht. Ich habe Ihrer Rede genau zugehört, mir Notizen gemacht und werde sie nochmals lesen. Aber ich möchte trotzdem, dass Sie zugeben, dass Sie gezwungen wurden, zu handeln. Darf ich Sie auf Ihre eigenen Zahlen aufmerksam machen: Es ist ziemlich erstaunlich, dass im Jahr 2007 10 000 landwirtschaftliche Betriebe exportberechtigt waren, während es jetzt nur noch 1700 Betriebe sind. Soll das heißen, dass die anderen niemals hätten Fleisch exportieren dürfen? Es gibt ernste Fragen bezüglich des Imports und die werden zu Recht hier im Parlament gestellt. Ich habe ein wenig Zeit übrig, also lassen Sie mich das in zwei Punkten ausführen. Ich habe kein Vertrauen in die aktuelle Kommission, dass sie angemessen und verantwortlich mit diesem Thema umgeht. Trotzdem möchte ich dem nächsten Kollegium von Kommissaren, dem Präsidenten und den Kommissaren, mitteilen, dass ich und andere Abgeordnete diese Angelegenheit bis zum Schluss durchziehen werden, denn wir sind es, die unsere Landwirte überzeugen und überreden müssen, diese hohen Standards zu erfüllen. Sie werden sich mit der Zeit dagegen auflehnen, wenn sie merken, dass diese Standards durch Importe aus Drittländern herabgesetzt werden. Sie sind sich vielleicht des Ärgers, der diesbezüglich besteht, nicht bewusst, aber lassen Sie mich Ihnen versichern: Es gibt ihn. Wir werden uns mit diesem Thema auch hinsichtlich der Getreideimporte befassen müssen, da die Pestizidvorschriften in Europa härter sind, und hinsichtlich der Tierschutzvorschriften, sobald wir in ein paar Jahren Eier aus Käfighaltung verbieten und den Import von Eipulver aus der Hühnerhaltung in kleinen Käfigen. Sie können sich sicher sein, Frau Kommissarin, dass wir, obwohl es spät ist, hellwach sind. Die nächste Kommission sollte lieber vorsichtig sein."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ως μία εκ των συντακτών αυτής της ερώτησης, θέλω να στηρίξω το κάλεσμα του Jim Nicholson, εκφράζοντας τη λύπη μου για το γεγονός ότι οι Σοσιαλιστές, ιδίως, που χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα για αυτό το θέμα για λόγους λαϊκισμού, αρνήθηκαν να στηρίξουν ένα ψήφισμα επ’ αυτού του σημαντικού θέματος. Μερικές φορές αργά το βράδυ θυμώνουμε λίγο, αλλά ενίοτε είναι δικαιολογημένο. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα μακροσκελή και αναλυτική παρουσίασή σας, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι παραβλέψατε το ουσιώδες. Θα μιλήσω χωρίς περιστροφές. Υποχρεωθήκατε να δράσετε μόνο λόγω της πίεσης και της δράσης της Ένωσης Ιρλανδών Αγροτών, η οποία αναφέρθηκε στο έντυπο γεγονός που καταγράφτηκε από το Σώμα. Η πολιτική πίεση σας έφερε στα λογικά σας. Άκουσα όλες τις λεπτομέρειες της ομιλίας σας, κράτησα σημειώσεις και θα την διαβάσω ξανά. Ωστόσο, θα ήθελα πραγματικά να αποδεχτείτε ότι υποχρεωθήκατε να δράσετε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα δικά σας νούμερα: είναι αρκετά συγκλονιστικό ότι το 2007 υπήρχαν 10 000 αγροκτήματα επιλέξιμα για εξαγωγές, ενώ σήμερα έχουν εγκριθεί μόνο 1 700 για εξαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα δεν θα πρέπει να εξάγουν καθόλου; Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που εγείρονται, και δικαίως, στο Σώμα σχετικά με αυτές τις εισαγωγές. Μου μένει ακόμη λίγος χρόνος, οπότε επιτρέψτε μου να συνεχίσω με δύο ακόμη σημεία. Δεν έχω εμπιστοσύνη στην παρούσα Επιτροπή ότι θα αντιμετωπίσει με επάρκεια και υπευθυνότητα αυτό το θέμα. Ωστόσο, προειδοποιώ το επόμενο Σώμα των Επιτρόπων –τον Πρόεδρο και τα μέλη– ότι εγώ και άλλοι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους, διότι πρέπει να πείσουμε τους παραγωγούς μας να πληρούν υψηλά πρότυπα. Οι παραγωγοί θα εξεγερθούν όταν έλθει η ώρα, εάν διαπιστώσουν ότι τα πρότυπα υποβαθμίζονται από εισαγωγές από τρίτες χώρες. Μπορεί να μην συνειδητοποιείτε τον θυμό που υπάρχει στον κόσμο, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο θυμός είναι πραγματικός. Θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο θέμα όσον αφορά τις εισαγωγές των δημητριακών, με αυστηρότερους κανονισμούς για τα παρασιτοκτόνα στην Ευρώπη, και θα το αντιμετωπίσουμε και όσον αφορά τους κανονισμούς για την καλή διαβίωση των ζώων, όταν θα απαγορεύσουμε την παραγωγή αβγών σε κλωβοστοιχίες σε μερικά χρόνια και τις εισαγωγές κονιορτοποιημένων αβγών από μικρές κλωβοστοιχίες. Μείνετε ήσυχη, κυρία Επίτροπε, μπορεί να είναι αργά, αλλά είμαστε πολύ ξύπνιοι, και η επόμενη Επιτροπή καλό είναι να προσέχει."@el10
"Señora Presidenta, como una de las costuras de esta cuestión, puedo respaldar la petición del señor Nicholson, lamentando que los socialistas en concreto, que ahora derraman lágrimas de cocodrilo en relación con este asunto por motivos populistas, se negaron a apoyar una resolución sobre un tema tan importante como éste. En ocasiones, a última hora de la noche nos enfadados, pero en ocasiones está justificado. Comisaria, gracias por su extensa y detallada presentación, que valoro enormemente, pero quiero decirle que ha ignorado lo más importante. Seré franca: se vio usted obligada a actuar debido a la presión, y a las acciones, de la Asociación de Granjeros de Irlanda, algo de lo que se dio cuenta en el periódico de dicha asociación. La presión política le hizo entrar en razón. He escuchado en detalle su intervención, he tomado notas y la leeré de nuevo. Sin embargo, quiero que admita usted que se vio obligada a actuar. Centrándome en sus propias cifras: resulta no poco asombroso que en 2007 hubiese 10 000 granjas elegibles para exportar mientras que ahora solamente 1 700 de ellas estén autorizadas a exportar. ¿Quiere eso decir que las otras no han exportado nada en absoluto? Son preguntas importantes que nos planteamos, y con motivo, en esta Cámara sobre esta importación. Me queda algo de tiempo, de modo que permítame que abunde un poco más con dos comentarios. No tengo fe en que la actual Comisión maneje esta cuestión de manera adecuada y responsable. Sin embargo, aviso al próximo Colegio de Comisarios —tanto al Presidente como a sus miembros— de que yo y otros en esta Cámara iremos hasta el final en esto, porque tenemos que persuadir y convencer a nuestros productores para que cumplan unos estándares exigentes. Terminarán sublevándose si ven que esos estándares son rebajados por las importaciones desde terceros países. Puede que no sea consciente de la rabia que hay desatada, pero deje que le diga que está ahí. También nos enfrentaremos a esta situación en lo tocante a las importaciones de cereales, con unos reglamentos más estrictos para los pesticidas en Europa, y asimismo en relación con los reglamentos sobre bienestar animal cuando prohibamos la producción de huevos en jaulas dentro de unos años y las importaciones de huevos en polvo producidos en jaulas de tamaño reducido. Confíe, señora Comisaria, en que aunque sea tarde nosotros estamos muy atentos y en que la próxima Comisión estará más pendiente de todo esto."@es21
"Lugupeetud juhataja! Selle küsimuse ühe kaasesitajana tahaksin toetada Jim Nicholsoni palvet ja avaldada kahetsust, et eelkõige just sotsiaaldemokraadid, kes nüüd populistlikel kaalutlustel selle küsimuse pärast krokodillipisaraid valavad, keeldusid toetamast resolutsiooni sellise tähtsa teema kohta. Muutume mõnikord õhtul hilja pahaseks, aga vahel on see õigustatud. Tänan teid, volinik, väga pika ja põhjaliku sõnavõtu eest. Ma hindan seda väga, aga tahaksin öelda, et teil jäi olulisim asi tähele panemata. Ütlen otse välja. Te olite sunnitud tegutsema ainult Iiri põllumajandustootjate ühenduse surve ja tegutsemise tõttu, millest anti teada Iiri põllumajandustootjate ajakirjas ja mida parlament kuulda võttis. Poliitiline surve tõi teile mõistuse pähe. Kuulasin teie sõnavõttu hoolega, tegin märkmeid ja loen seda uuesti. Aga tahaksin, et te tunnistaksite, et teid sunniti tegutsema. Tahaksin juhtida teie tähelepanu teie enda esitatud arvudele – täiesti hämmastav, et 2007. aastal oli ekspordiõigus 10 000 põllumajandusettevõttel, aga praegu vaid 1700­l. Kas see ütleb meile, et teised ei olekski tohtinud eksportida? Me tõstatame siin parlamendis selle impordi kohta tõsiseid küsimusi, ja õigusega. Mul on veel veidi aega, nii et mainiksin veel kaht asja. Mul puudub usk, et praegune komisjon tegeleks selle küsimusega piisavalt ja vastutustundlikult. Ent annan järgmisele volinike kolleegiumile – nii presidendile kui ka liikmetele – teada, et mina ja teised parlamendiliikmed tegeleme sellega lõpuni, sest me peame veenma ja keelitama oma tootjaid karme norme järgima. Nad hakkavad mässama, kui näevad, et kolmandate riikide importijad rikuvad neid norme. Te ehk ei mõista, kui pahased kohapeal ollakse, aga ma ütlen teile, et viha on olemas. Sama probleem on teravilja sisseveoga – Euroopas kehtivad karmimad pestitsiidieeskirjad – ning sama asi juhtub loomade heaolu eeskirjadega, kui me mõne aasta pärast keelame ära puuris peetavate kanade munade ja neist valmistatud munapulbri tootmise. Volinik, te võite kindel olla, et võib küll hilja olla, aga me oleme ärkvel, ja järgmine komisjon vaadaku ette!"@et5
"Arvoisa puhemies, yhtenä tämän kysymyksen laatijana voin vain yhtyä jäsen Nicholsonin sanoihin ja todeta pitäväni valitettavana sitä, että varsinkin sosialistit, jotka vuodattavat nyt krokotiilinkyyneleitä tästä asiasta populistisista syistä, kieltäytyivät hyväksymästä päätöslauselmaa tästä tärkeästä aiheesta. Suksemme menevät joskus ristiin myöhään illalla, mutta toisinaan siihen on aihetta. Arvoisa komission jäsen, kiitos varsin pitkästä ja yksityiskohtaisesta selonteostanne. Arvostan sitä paljon. Minun on kuitenkin sanottava, että sivuutitte merkittävimmän seikan. Esitän asiani kaunistelematta. Teidän oli pakko toimia vain siksi, että Irlannin maataloustuottajien liitto ( ) painosti teitä ja ryhtyi toimiin, mistä raportoitiin Irlannin maataloustuottajien lehdessä ( ) ja minkä pohjalta Euroopan parlamentti ryhtyi jatkotoimiin. Poliittinen painostus sai teidät järkiinne. Kuuntelin puhettanne tarkkaan, tein muistiinpanoja ja luen ne myöhemmin uudelleen. Toivoisin kuitenkin, että myöntäisitte, että teidät pakotettiin toimimaan. Saanen kiinnittää huomionne omiin lukuihinne. On jokseenkin hämmästyttävää, että vuonna 2007 vientiin kelpaavia tiloja oli yli 10 000, kun taas tällä hetkellä niitä on vain 1 700. Tarkoittaako tämä sitä, ettei muiden olisi pitänyt viedä lihaa lainkaan? Otamme täällä parlamentissa esiin aivan oikeutetusti tähän tuontiin liittyviä vakavia kysymyksiä. Minulla on hieman aikaa jäljellä, joten puhun vielä kahdesta asiasta. En usko nykyisen komission hoitavan tätä asiaa asianmukaisella ja vastuullisella tavalla. Varoitan kuitenkin seuraavaa komission kollegiota – sekä komission puheenjohtajaa että sen jäseniä – siitä, että minä ja muut parlamentin jäsenet viemme tämän asian loppuun saakka, sillä meidän on houkuteltava ja suostuteltava tuottajamme noudattamaan tiukkoja vaatimuksia. He nousevat aikanaan vastarintaan, jos he huomaavat, että kolmansista maista tuleva tuonti heikentää vaatimustasoa. Ette ehkä ymmärrä, millaista kiukkua kentällä tunnetaan, mutta voin kertoa, että sitä riittää. Törmäämme tähän ongelmaan myös puhuessamme viljan tuonnista ja EU:n tiukemmista torjunta-ainesäännöistä sekä puhuessamme eläinten hyvinvointia koskevista asetuksista, kun kiellämme munientuotannon häkkikanaloissa muutaman vuoden sisällä sekä pienissä häkeissä tuotetuista munista valmistetun munajauheen tuonnin. Arvoisa komission jäsen, voitte olla varma siitä, että kello voi olla paljon, mutta olemme täysin hereillä, ja seuraavan komission on parasta olla varuillaan."@fi7
"Madame la Présidente, en tant que co-auteure de cette question, je ne peux que soutenir la plainte de Jim Nicholson en regrettant que les socialistes, notamment, qui versent maintenant des larmes de crocodile sur cette question pour des motifs populistes, aient refusé de soutenir une résolution sur cette importante question. Il nous arrive parfois de nous énerver tard dans la nuit, mais parfois cela est justifié. Madame la Commissaire, merci de cet exposé très long et très détaillé, que j’ai beaucoup apprécié, mais, si je peux me permettre, vous avez raté la cible en tirant à bout portant. Je vais parler sans ambages. Vous avez été contrainte d’agir uniquement sous la pression et à cause de l’action de l’Association des agriculteurs irlandais, qui a été rapportée par l’ et suivie par cette Assemblée. La pression politique vous a fait reprendre vos sens. J’ai écouté attentivement votre exposé, j’ai pris des notes que je relirai. Toutefois, je voudrais vraiment que vous reconnaissiez que vous avez été contrainte d’agir. Puis-je attirer votre attention sur les chiffres que vous avez cités: il est vraiment stupéfiant d’entendre qu’en 2007, il y avait 10 000 fermes d’élevage éligibles aux exportations alors qu’actuellement elles ne sont plus que 1 700 à être autorisées à exporter. Devons-nous comprendre que les autres n’auraient pas dû exporter du tout? Ce sont des questions graves que nous posons et que nous avons raison de poser dans cette Assemblée au sujet de ces importations. Il me reste peu de temps, alors permettez-moi de développer ce sujet en faisant deux remarques. Je ne crois pas que la Commission actuelle puisse traiter cette question adéquatement et de manière responsable. C’est pourquoi j’avertis le prochain collège des commissaires - le président et les membres - que moi-même et d’autres députés de cette Assemblée nous irons jusqu’au bout de cette question parce que nous devons persuader et convaincre nos producteurs qu’ils doivent respecter des normes élevées. Un de ces jours, ils vont se révolter s’ils voient que ces normes sont dévalorisées par des importations en provenance de pays tiers. Peut-être ne réalisez-vous pas la colère qui gronde sur le terrain, mais laissez-moi vous dire qu’elle est bien là. Nous devrons également l’affronter au sujet des importations de céréales, pour lesquelles les règlements européens en matière de pesticides sont plus stricts en Europe, ainsi qu’au sujet des règlements sur le bien-être animal quand nous interdirons la production d’œufs de poules élevées en cage dans quelques années et les importations de poudre d’œufs de poules élevées dans de petites cages. Rassurez-vous, Madame la Commissaire, il est peut-être tard mais nous sommes parfaitement éveillés et la prochaine Commission ferait bien d’être sur ses gardes."@fr8
"). – Elnök asszony, mint a kérdés egyik társszerzője, csak csatlakozni tudok Jim Nicholson beszédéhez, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy különösen a szocialisták – akik most népszerűségi okokból krokodilkönnyeket hullatnak a téma fölött – nem támogatták ezt az állásfoglalást ebben a fontos ügyben. Előfordul, hogy késő este dühbe gurulunk, de néha minden okunk megvan rá. Biztos asszony, köszönöm hosszú és részletes előadását, amit természetesen értékelek, de ne haragudjon, éppen a lényegre nem tért ki. Őszinte leszek. Csupán az ír gazdaszövetség (IFA) nyomásgyakorlása és tettei kényszerítették Önt arra, hogy így cselekedjen; erről az Irish Farmers’ Journal is cikkezett, és ezt a tisztelt Ház is nyomon követette. A politikai nyomás térítette Önt észre. Végig figyelmesen hallgattam beszédét, jegyzeteket készítettem, amelyet majd újra el fogok olvasni. Mindazonáltal tényleg szeretném, ha elfogadná, hogy kényszerből cselekedett. Szeretném felhívni figyelmét a saját maga által említett adatokra: elég meghökkentő, hogy míg 2007-ben 10 000 gazdaság felelt meg az exportkövetelményeknek, jelenleg már csak 1700 rendelkezik exportengedéllyel. Ez azt jelenti, hogy a többi gazdaság egyáltalán nem is exportálhatott volna? Ez komoly és jogos kérdéseket vet fel az import körül itt, a tisztelt Ház falai között. Elég kevés időm maradt, tehát hadd beszéljek még két pontról. Nem bízom abban, hogy a jelenlegi Bizottság megfelelően és felelősséggel kezeli ezt az ügyet. Mindemellett figyelmeztetem a jövőbeni biztosok testületét – elnökét és tagjait – hogy jómagam és társaim a tisztelt Házban végig visszük ezt a témát, mert rá kell bírnunk a termelőinket, hogy eleget tegyenek a magas követelményeknek. Ha azt látják, hogy a harmadik országokból érkező áru lerontja ezt a színvonalat, lázadni kezdenek. Lehet, hogy Önök nem érzékelik ezt a feszültséget, de higgyék el nekem, hogy létezik. A gabonabehozatal területén is ezzel a problémával fogunk szembesülni a növényvédő szerekre vonatkozó szigorúbb európai szabályozás miatt, valamint ugyanezzel fogunk szembesülni az állatjóléti szabályozás kapcsán is, amikor néhány éven belül betiltják a ketreces tojástermelést és a kisketreces termelésből származó tojáspor behozatalát. Nyugodt lehet afelől biztos asszony, hogy bár már lehet hogy késő, de nagyon is éberek vagyunk, és a következő Bizottságnak nem árt vigyáznia!"@hu11
"Signora Presidente, essendo coautrice del testo, vorrei semplicemente schierarmi con il collega Nicholson nell’esprimere rammarico per il fatto che i socialisti in particolare, che ora piangono lacrime di coccodrillo per motivi populisti, si sono rifiutati di appoggiare una risoluzione su questo importante tema. Di sera tardi accade di alterarsi, ma talvolta la rabbia è giustificata. Signora Commissario, la ringrazio per la presentazione lunga e dettagliata, che ho apprezzato moltissimo. Posso soltanto aggiungere che ha mancato di sottolineare un aspetto fondamentale. Mi limiterò a dire che lei è stata costretta ad agire unicamente a seguito delle pressioni e degli interventi dell’associazione degli allevatori irlandesi, di cui si è riferito sull’ e il Parlamento si è occupato. Le pressioni politiche l’hanno fatta rinsavire. Ho ascoltato attentamente il suo intervento e ho preso appunti che rileggerò. Tuttavia, gradirei realmente che lei ammettesse di essere stata costretta ad agire. Posso forse richiamare la sua attenzione sui suoi stessi dati: è alquanto sorprendente che nel 2007 vi erano 10 000 allevamenti in grado di esportare mentre ora sono soltanto 1 700. Ciò significa che gli altri non avrebbero dovuto esportare affatto? Sono gravi gli interrogativi che giustamente solleviamo in aula in merito a tale pratica di importazione. Mi rimane poco tempo a disposizione, per cui riassumerò il tutto in due punti. Non credo che l’attuale Commissione sia in grado di affrontare adeguatamente e responsabilmente la questione. Segnalo tuttavia al prossimo collegio di commissari, sia presidente sia membri, che io e gli altri parlamentari proseguiremo sull’argomento sino alla fine perché dobbiamo persuadere e indurre i nostri produttori a rispettare standard elevati. Nel tempo si ribelleranno se dovessero rendersi conto che tali standard sono vanificati dalle importazioni provenienti da paesi terzi. Forse lei non si rende conto della rabbia che serpeggia tra loro, ma lasci che le dica questo è il sentimento che provano. Lo stesso problema si porrà per le importazioni di cereali, viste le regolamentazioni più rigide applicate in Europa in materia di pesticidi, così come si porrà per le regolamentazioni in materia di benessere animale nel cui ambito fra pochi anni vieteremo la produzione di uova in gabbia e le importazioni di uova in polvere da gabbie piccole. Può star certa, signora Commissario, che forse l’ora è tarda, ma siamo ben svegli ed è meglio che la prossima Commissione stia attenta."@it12
"Gerb. pirmininke, kaip viena iš šio klausimo bendraautorių galiu tik pritarti J. Nicholsono prašymui, nepaisant to, kad visų pirma socialistai, kurie dabar verkia krokodilo ašaromis, šiuo klausimu populistiniais tikslais atsisakė palaikyti rezoliuciją šiuo svarbiu klausimu. Kartais vėlai vakare mes vargstame, tačiau kartais tai yra pateisinama. Komisijos nare, dėkoju jums už jūsų labai ilgą ir išsamų pristatymą, kurį labai vertinu, tačiau galiu tik pasakyti, kad nepastebėjote dramblio kambaryje. Kalbėsiu tiesiai šviesiai. Jūs buvote priversta veikti tik dėl Airijos ūkininkų asociacijos spaudimo ir jos veiksmų, apie kuriuos buvo pranešta Airijos ūkininkų žurnale ir kuriais domėjosi Parlamentas. Politinis spaudimas suteikė jums sveiko proto. Aš atidžiai klausiausi jūsų kalbos, pasižymėjau pastabų ir paskaitysiu jas dar kartą. Tačiau iš tiesų norėčiau, kad pripažintumėte, jog buvote priversta veikti. Norėčiau atkreipti dėmesį į jūsų pačios pateiktus skaičius: gana stebina tai, kad 2007 m. buvo 10 000 ūkių, turėjusių teisę eksportuoti, o šiuo metu leista eksportuoti tik 1 700 ūkių. Ar tai mums nepasako, kad kiti apskritai neturėjo eksportuoti? Štai kokie rimti klausimai, kuriuos keliame – ir teisingai keliame – Parlamente dėl šio importo. Man liko šiek tiek laiko, todėl norėčiau išnaudoti jį dviem klausimams. Dabartinėje Komisijoje nesitikėjau tinkamai ir atsakingai užsiimti šiuo klausimu. Tačiau kitai Komisijos narių kolegijai – Pirmininkui ir nariams – pranešu, kad aš ir kiti šiame Parlamente to sieksime iki pat galo, nes turime įkalbinėti ir įtikinėti savo gamintojus laikytis aukštų standartų. Bėgant laikui jie pasipiktins, kai pamatys, kad šiuos standartus menkina importas iš trečiųjų šalių. Jūs galbūt nesuvokiate, koks pasipiktinimas kyla vietoje, tačiau norėčiau pasakyti, kad jis ten kyla. Taip pat susidursime su javų importo problema, susijusia su Europoje taikomais griežtesniais pesticidų reglamentais, ir susidursime su gyvūnų gerovės reglamentais, kai po kelerių metų uždrausime narveliuose laikomų paukščių kiaušinių produkciją ir importuosime kiaušinių miltelių produktus, gautus iš mažuose narveliuose laikomų paukščių kiaušinių. Būkite tikra, Komisijos nare, kad galbūt tai per vėlu, tačiau mes esame budrūs, todėl kita Komisija turės geriau pasisaugoti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, kā viena no šā jautājuma ierosinātājām, es vēlētos pievienoties kunga teiktajam par to, ka tieši sociālisti, kuri, populistisku iemeslu vadīti, pašlaik raud krokodila asaras, atteicās atbalstīt rezolūciju par šo svarīgo jautājumu. Komisāres kundze, paldies par jūsu detalizēto izklāstu, ko es ļoti augstu vērtēju, tomēr vēlos teikt, ka jūs nepateicāt kādu acīmredzamu lietu, kurai diemžēl neviens nepievērš uzmanību. Es būšu atklāta. Jūs bijāt spiesta rīkoties vienīgi Īrijas Lauksaimnieku asociācijas izdarītā spiediena dēļ, kas sākās ar paziņojumu Īrijas lauksaimnieku žurnālā un kuram sekoja šā Parlamenta reakcija. Tādējādi uz jums tika izdarīts politiskais spiediens. Es uzmanīgi klausījos jūsu runu, pierakstīju svarīgāko, un tagad to atkārtošu. Tomēr es vēlētos, lai jūs atzīstat, ka bijāt spiesta rīkoties. Vai drīkstu vērst jūsu uzmanību uz pašas nosauktajiem skaitļiem? Ir samērā satraucoši, ka 2007. gadā gaļu eksportēja 10 000 Brazīlijas saimniecību, turpretī pašlaik šāda atļauja ir piešķirta tikai 1700. Vai tas nozīmē, ka pārējām jau sākotnēji nevajadzēja piešķirt eksporta atļaujas? Šie ir nopietni jautājumi, kuri tiek izvirzīti Parlamentā attiecībā uz gaļas importu. Man ir maz laika, bet es gribētu teikt vēl divas lietas. Man nav ticības, ka pašreizējā Komisija spēs uzņemties vajadzīgo atbildību un rast šim jautājumam piemērotu risinājumu. Tomēr es vēlos darīt zināmu nākamajai Komisāru kolēģijai — gan priekšsēdētājam, gan tās locekļiem, ka es un arī pārējie šā Parlamenta deputāti atrisināsim šo problēmu, jo mums ir jāpārliecina ražotāji par to, ka ikvienam saražotajam produktam ir jāatbilst visaugstākajiem ES standartiem. Viņi sāks dumpoties, ja redzēs, ka šos standartus pazemina no trešām valstīm importēti produkti. Varbūt jūs to vēl neapzināties, bet dusmas cilvēkos ir radušās jau sen, tādēļ līdzīgi mēs risināsim arī jautājumu par labības importu, ieviešot stingrākus noteikumus attiecībā uz pesticīdu izmantošanu, kā arī pārskatīsim dzīvnieku labturības noteikumus, pēc dažiem gadiem aizliedzot sprostos dēto olu, kā arī mazos būros turētu vistu olu pulvera importu. Komisāres kundze, varbūt tas nebūs tik drīz, tomēr mēs nepadosimies, tādēļ nākamajai Komisijai vajadzētu būt piesardzīgākai."@lv13
"Madam President, as one of the co-authors of this question, can I just support Jim Nicholson’s plea, regretting that the Socialists, in particular, who are now crying crocodile tears about this issue for populist reasons, refused to support a resolution on this important issue. Sometimes late at night we get cross, but sometimes it is justified. Commissioner, thank you for your very long and detailed presentation, which I appreciate very much, but can I just say that you missed the elephant in the room. I will be blunt. You were forced to act only because of pressure from, and action by, the Irish Farmers’ Association, which was reported in the Irish Farmers’ Journal and followed up by this House. Political pressure brought you to your senses. I listened in detail to your speech, took notes and will read it again. However, I really would like you to accept that you were forced to act. Can I draw your attention to your own figures: it is quite staggering that in 2007 there were 10 000 farms eligible to export while currently only 1 700 are approved to export. Does that tell us that the others should not have been exporting at all? There are serious questions which we raise and rightly raise in this House about this importation. I have a little time left, so let me stretch this with two points. I do not have faith in the current Commission to deal adequately and responsibly with this issue. However, I am putting the next College of Commissioners – both President and members – on notice that I and others in this House will pursue this to the very end, because we have got to persuade and cajole our producers to meet high standards. They will revolt in time if they see that those standards are debased by imports from third countries. You may not realise the anger that is on the ground, but let me tell you it is there. We will also face this issue over cereal imports, with tighter pesticide regulations in Europe, and we will face it on animal welfare regulations when we ban caged-egg production in a few years’ time and imports of powdered egg from small cages. Rest assured, Commissioner, that it may be late but we are wide awake, and the next Commission had better beware."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, als een van de medeauteurs van deze vraag wil ik graag het pleidooi van Jim Nicholson steunen, waarbij ik betreur dat met name de socialisten, die nu om populistische redenen krokodillentranen huilen over deze kwestie, weigerden een resolutie over deze belangrijke kwestie te steunen. Soms worden we 's avonds laat kwaad, maar soms is dat gerechtvaardigd. Commissaris, bedankt voor uw zeer lange en gedetailleerde presentatie, die ik zeer waardeer, maar waarbij ik graag wil opmerken dat u het belangrijkste over het hoofd hebt gezien. Ik zal er geen doekjes om winden. U werd enkel tot handelen gedwongen wegens druk van en actie door de Irish Farmers’ Association, waarvan melding werd gemaakt in het Irish Farmers’ Journal en wat later werd opgevolgd door dit Parlement. Politieke druk heeft u bij zinnen doen komen. Ik heb aandachtig naar uw toespraak geluisterd, notities gemaakt en zal deze nogmaals doorlezen. Ik zou echter graag willen dat u toegaf dat u tot handelen werd gedwongen. Mag ik uw aandacht vestigen op uw eigen cijfers: het is behoorlijk onthutsend dat in 2007 10 000 boerenbedrijven in aanmerking kwamen voor export, terwijl er momenteel slechts 1 700 zijn goedgekeurd voor export. Blijkt hieruit dat de andere boerenbedrijven helemaal niet hadden mogen exporteren? We stellen in dit Parlement ernstige vragen over deze import, en dat is ook terecht. Er rest mij nog maar weinig tijd, dus wil ik deze graag gebruiken om twee punten te benadrukken. Ik heb er geen vertrouwen in dat de huidige Commissie deze kwestie op toereikende en verantwoordelijke wijze kan afhandelen. Ik wil echter zowel de Voorzitter als de leden van het volgende college van commissarissen waarschuwen dat ik en anderen in dit Parlement dit tot het bittere einde zullen doorzetten, omdat wij onze producenten moeten overtuigen en overhalen om aan hoge normen te voldoen. Als zij zien dat die normen worden ondermijnd door import uit derde landen, zullen zij hiertegen in opstand komen. Wellicht beseft u niet welke woede er heerst, maar ik kan u vertellen dat die woede er wel degelijk is. Door de strengere Europese verordeningen voor pesticiden zullen we ook voor de import van graan met deze kwestie te maken krijgen, en hetzelfde geldt wat betreft de verordeningen voor dierenwelzijn, wanneer we over enkele jaren de productie van kooi-eieren en de import van eierpoeder uit kleine kooien verbieden. Het is weliswaar al laat, commissaris, maar u kunt er zeker van zijn dat wij nog klaarwakker zijn, en de volgende Commissie kan maar beter op haar hoede zijn."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jako współautorka tego pytania, mogę tylko poprzeć apel pana posła Jima Nicholsona i wyrazić ubolewanie, że Socjaliści, zwłaszcza oni, którzy wylewają krokodyle łzy nad tą sprawą z powodów populistycznych, odmówili poparcia rezolucji w tej ważnej kwestii. Czasami późno wieczorem denerwujemy się, ale zdarza się, że z uzasadnionych powodów. Pani komisarz! Dziękuję pani za bardzo długie i szczegółowe wystąpienie, które bardzo doceniam, ale mogę stwierdzić tylko jedno: że nie dostrzegła pani słonia w salonie. Powiem zresztą bez ogródek. Została pani zmuszona do działania jedynie pod naciskiem Związku Rolników Irlandzkich i jego działań, o których napisano w „Irish Farmers’ Journal”, a następnie pod wpływem tej Izby. Presja polityczna pomogła pani odzyskać zdrowy rozsądek. Bardzo dokładnie słuchałam pani oświadczenia, robiłam notatki i jego tekst przeczytam jeszcze raz. Chciałabym jednak, żeby pani przyznała, że pani działanie zostało wymuszone. Czy zechciałaby pani przyjrzeć się danym liczbowym: zdumiewające jest to, że w 2007 roku uprawnienia do eksportu miało 10 tysięcy gospodarstw, podczas gdy obecnie zostało zatwierdzonych jedynie 1 700. Czy mamy rozumieć, że pozostałe gospodarstwa nie prowadzą działalności eksportowej? Istnieją poważne wątpliwości, uzasadnione wątpliwości, na temat tego przywozu. które wyrażamy w tej Izbie. Pozostało mi niewiele czasu, pozwolę sobie więc skoncentrować się na dwóch kwestiach. Nie wierzę, żeby obecna Komisja w sposób właściwy i odpowiedzialny rozwiązała ten problem. Niemniej jednak ostrzegam następne kolegium komisarzy – zarówno przewodniczącego, jak i członków – że zarówno ja, jak i pozostali posłowie zasiadający w tej Izbie będziemy dążyć do doprowadzenia tej sprawy do samego końca, ponieważ musimy przekonać, uspokoić i zachęcić naszych producentów do spełniania wysokich norm. Z czasem zaczną się buntować, jeśli zauważą, że import z krajów trzecich przyczynia się do deprecjonowania tych norm. Prawdopodobnie nie zdaje sobie pani sprawy ze wzburzenia wśród rolników, ale proszę mi wierzyć: ono istnieje. Z podobnym problemem będziemy mieli do czynienia w związku z przywozem zboża, w odniesieniu do którego w Europie obowiązują bardziej rygorystyczne uregulowania, a także w związku z przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, gdy za kilka lat wprowadzimy zakaz produkcji jaj w systemie klatkowym i zakaz przywozu jaj w proszku pochodzących od kur niosek trzymanych w małych klatkach. Być może późno, ale staliśmy się czujni i o tym zapewniam panią komisarz, a także przestrzegam następną Komisję."@pl16
"Senhora Presidente, como uma das co-autoras desta pergunta, gostaria de expressar o meu apoio ao apelo de Jim Nicholson e dizer que lamento que os socialistas, em particular, que estão agora a verter lágrimas de crocodilo sobre esta questão por motivos populistas, se tenham recusado a apoiar uma resolução sobre esta importante questão. Por vezes, à noite, quando já é tarde, sentimo-nos irritados, mas há momentos em que isso se justifica. Senhora Comissária, muito obrigada pela sua declaração muito longa e pormenorizada, que apreciei sinceramente, mas gostaria apenas de dizer que lhe escapou uma coisa muito óbvia. Vou ser directa. A Senhora Comissária foi obrigada a agir apenas devido às pressões e acções da Associação Irlandesa de Agricultores, de que se falou no e que foram acompanhadas por esta Assembleia. Foram as pressões políticas que a fizeram cair em si. Escutei atentamente o seu discurso, tomei notas e hei-de voltar a ler a declaração. No entanto, gostaria que a Senhora Comissária reconhecesse que foi forçada a agir. Permita-me que chame a sua atenção para os números que a própria Senhora Comissária apresentou: é absolutamente espantoso que em 2007 houvesse 10 000 explorações elegíveis para fins de exportação enquanto actualmente apenas 1 700 tenham sido aprovadas para esse efeito. Esta Assembleia tem questões sérias a levantar - e fá-lo justificadamente - sobre estas importações. Ainda me resta algum tempo, portanto, permitam-me que me alongue focando dois pontos. Não tenho confiança na capacidade da actual Comissão para tratar desta questão de uma maneira adequada e responsável. No entanto, aviso desde já o próximo Colégio de Comissários - tanto o seu Presidente como os seus membros - de que eu e outros deputados desta Assembleia iremos levar esta questão até às suas últimas consequências, porque temos de persuadir e convencer os nossos produtores a respeitarem critérios rigorosos. Os produtores acabarão por se revoltar se virem que esses critérios estão a ser desvirtuados pelas importações de países terceiros. A Senhora Comissária talvez não se aperceba da indignação que existe lá fora, mas devo dizer-lhe que essa indignação é real. Iremos enfrentar um problema idêntico em relação às importações de cereais, pelo facto de os regulamentos europeus serem mais rigorosos, e iremos enfrentá-lo também no que respeita aos regulamentos relativos ao bem-estar dos animais, quando, dentro de alguns anos, proibirmos a produção de ovos usando o sistema de gaiolas de bateria e a importação de ovos em pó produzidos usando um sistema de gaiolas pequenas. Pode ser tarde, Senhora Comissária, mas pode ter a certeza de que estamos bem acordados, e é bom que a próxima Comissão se prepare."@pt17
"Doamnă preşedintă, în calitate de coautoare a acestei teme, daţi-mi voie să susţin apelul lui Jim Nicholson şi să îmi exprim regretul că socialiştii, în special, care acum plâng cu lacrimi de crocodil pe tema acestei chestiuni din raţiuni populiste, au refuzat să sprijine o rezoluţie privind această chestiune importantă. Uneori, seara târziu, ne supărăm, dar, în unele cazuri, acest lucru este justificat. Doamnă comisar, vă mulţumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte lungă şi detaliată, pe care o apreciez foarte mult, dar daţi-mi voie să vă spun că aţi omis elementul cel mai evident. Voi vorbi pe şleau. Aţi fost obligată să acţionaţi doar în urma presiunilor şi a acţiunilor Irish Farmers’ Association (Asociaţia fermierilor irlandezi), care au fost publicate în Irish Farmers’ Journal (Jurnalul fermierilor irlandezi) şi urmărite de acest Parlament. Presiunile politice v-au redat simţul raţiunii. Am ascultat cu atenţie discursul dumneavoastră, am luat notiţe şi îl voi citi din nou. Cu toate acestea, aş dori să recunoaşteţi faptul că aţi fost obligată să acţionaţi. Permiteţi-mi să vă atrag atenţia asupra propriilor dumneavoastră cifre: este absolut uluitor faptul că în 2007 existau 10 000 de ferme eligibile pentru export, iar în prezent numai 1 700 au autorizaţie pentru export. Putem astfel deduce că celelalte ferme nu ar fi trebuit să exporte deloc? Există întrebări serioase pe care le punem pe bună dreptate în acest Parlament cu privire la aceste importuri. Mi-a mai rămas puţin timp, aşa că daţi-mi voie să mai subliniez încă două lucruri. Nu am încredere că actuala Comisie poate trata această chestiune în mod adecvat şi responsabil. Cu toate acestea, ţin să avertizez noul Colegiu al comisarilor – atât preşedintele, cât şi membrii – că eu împreună cu alţi colegi din acest Parlament vom merge până la capăt în această chestiune, deoarece trebuie să îi convingem şi să îi atragem pe producătorii noştri să respecte standarde ridicate. În timp, aceştia se vor revolta dacă vor vedea că acele standarde vor fi depreciate din cauza importurilor din ţările terţe. Poate nu conştientizaţi furia din teritoriu, dar daţi-mi voie să vă spun că ea există. Ne vom confrunta, de asemenea, cu această problemă la importurile de cereale, în Europa existând reglementări mai stricte privind pesticidele, şi o vom întâlni la reglementările privind bunăstarea animalelor atunci când, în câţiva ani, vom interzice producţia de ouă provenite de la găini crescute în baterii şi importurile de ouă deshidratate provenite de la găini crescute în baterii mici. Staţi liniştită, doamnă comisar, pentru că, deşi este târziu, noi suntem cât se poate de treji, iar Comisia următoare ar face bine să aibă grijă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ako jedna zo spoluautorov tejto otázky by som chcela podporiť žiadosť Jima Nicholsona, pričom je mi ľúto, že najmä Socialisti, ktorí teraz ronia pre tento problém a z populistických dôvodov krokodílie slzy, odmietli podporiť uznesenie o tejto dôležitej otázke. Niekedy neskoro v noci môžeme byť nahnevaní, ale niekedy je to oprávnené. Vážená pani komisárka, ďakujem vám za veľmi dlhý a podrobný výklad, ktorý veľmi oceňujem, ale musím povedať, že sa vyhýbate podstate problému. Poviem to na rovinu. Boli ste nútená začať konať len preto, lebo na vás vyvinulo tlak Združenie írskych poľnohospodárov, o ktorých boji sa písalo v a následne diskutovalo v tomto Parlamente. Politický tlak vás prinútil zaoberať sa tým. Pozorne som počúvala váš prejav, robila som si poznámky a znova si ho prečítam. Naozaj by som však bola rada, keby ste priznali, že ste boli nútená začať konať. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na vaše vlastné údaje. Je dosť zarážajúce, že v roku 2007 bolo 10 000 poľnohospodárskych podnikov oprávnených na vývoz, zatiaľ čo v súčasnosti je ich len 1 700. Má to znamenať, že tie ostatné nemali predtým vôbec vyvážať? Sú to vážne otázky o tomto dovoze, ktoré kladieme tu v Parlamente, a to celkom oprávnene. Ostáva mi už len málo času, preto by som chcela doplniť aspoň dva argumenty. Neverím tomu, že táto Komisia sa bude primerane a zodpovedne zaoberať týmto problémom. Chcela by som ale nasledujúce kolégium komisárov – predsedu, ako aj členov – upozorniť, že ja a ďalší kolegovia v tomto Parlamente budeme v boji za túto vec neúnavní, pretože musíme presviedčať a nahovárať našich výrobcov, aby dodržiavali prísne normy. Skôr či neskôr sa začnú búriť, keď budú vidieť, že tieto normy sú znehodnotené dovozom z tretích krajín. Možno si neuvedomujete, aký hnev to v nich vyvoláva, ale uisťujem vás, že je to tak. Budeme sa tiež zaoberať týmto problémom pri dovoze obilnín a sprísnení predpisov o pesticídoch a budeme sa tým zaoberať aj pri predpisoch o životných podmienkach zvierat, keď o niekoľko rokov zakážeme produkciu vajec v klietkových systémoch a dovoz sušených vajec z klietkového chovu. Pani komisárka, uisťujem vás, že síce neskoro, ale sme sa zobudili, a budúca Komisia by sa mala mať na pozore."@sk19
"Gospa predsednica, kot ena izmed soavtoric tega vprašanja lahko samo podprem ugovor Jima Nicholsona, obžalujoč, da zlasti Socialdemokrati, ki sedaj točijo krokodilje solze glede tega vprašanja zaradi populističnih razlogov, niso podprli resolucije v tej zadevi. Včasih pozno v noč se ujezimo, toda včasih je upravičeno. Komisarka, hvala za vaše zelo dolgo in podrobno predstavitev, ki jo zelo cenim, toda ali lahko povem, da ste zgrešili bistvo. Odkrita bom. Prisiljeni ste bili ukrepati samo zaradi pritiska in ukrepov zveze irskih kmetov, o katerih je poročal časopis irskih kmetov in ki jim je sledil ta parlament. Politični pritisk vam je razjasnil čute. Pozorno sem poslušala vaš govor, si delala zapiske in jih bom ponovno prebrala. Toda resnično bi rada, da priznate, da ste bili prisiljeni ukrepati. Ali vas lahko opozorim na naslednje številke: neverjetno je, da je leta 2007 bilo 10 000 kmetij upravičenih do izvoza, medtem ko jih je sedaj le 1 700. Ali nam to pove, da ostale sploh ne bi smele izvažati? Ta vprašanja, ki jih zastavljamo, so resna in jih upravičeno zastavljamo v tem parlamentu glede tega uvoza. Nekaj časa mi je še ostalo, zato naj še predstavim dve točki. Ne verjamem, da sedanja Komisija to vprašanje obravnava ustrezno in odgovorno. Toda naj obvestim naslednjo skupino komisarjev – tako predsednika kot člane – da si bomo jaz in ostali v tej hiši prizadevali do konca, saj moramo prepričati naše proizvajalce in jim laskati, da bodo dosegali visoke standarde. Uprli se bodo takoj, ko bodo videli, da te standarde nižajo uvozi iz tretjih držav. Morda ne vidite jeze, ki je prisotna, toda naj vam povem, da je. S tem vprašanjem se bomo srečali tudi pri uvozu žita, s strožjimi predpisi o pesticidih v Evropi, in pri uredbah o dobrem počutju živali, ko bomo čez nekaj let prepovedali proizvodnjo jajc iz baterijske reje in uvoz jajc v prahu iz manjše baterijske reje. Bodite prepričani, komisarka, da je morda res pozno, toda mi smo zelo budni in naslednja Komisija naj se raje pazi."@sl20
"Fru talman! Som en av medförfattarna till denna fråga kan jag bara instämma i Jim Nicholsons vädjan, och jag beklagar att särskilt socialdemokraterna, som nu gråter krokodiltårar över den här frågan av populistiska skäl, vägrade att stödja en resolution om denna viktiga fråga. Ibland blir vi lite uppretade sent på natten, men i vissa fall är det berättigat. Fru kommissionsledamot! Tack för er mycket långa och detaljerade redogörelse. Jag uppskattar den verkligen, men jag kan bara säga att ni helt enkelt inte har förstått vad det handlar om. Jag ska gå rakt på sak. Ni tvingades att agera bara för att den irländska lantbrukarorganisationen Irish Farmers’ Association utövade påtryckningar och agerade, vilket rapporterades i och följdes upp av parlamentet. Det var den politiska pressen som fick er att ta reson. Jag lyssnade noga till ert uttalande, antecknade och kommer att läsa det igen. Men ni måste inse att ni helt enkelt tvingades att agera. Jag vill uppmärksamma er på era egna siffror: det är häpnadsväckande att det 2007 fanns 10 000 gårdar med exporttillstånd medan endast 1 700 är godkända för export för närvarande. Betyder det att de andra gårdarna inte skulle ha exporterat över huvud taget? Det finns allvarliga tvivel kring denna import som vi kommer att ta upp, och det med rätta, här i parlamentet. Jag har lite tid kvar, så jag utnyttjar den för att påpeka två saker. Jag har inte förtroende för att den sittande kommissionen är kapabel att hantera denna fråga på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt. Jag förvarnar emellertid nästa kommissionskollegium – både ordföranden och ledamöterna – om att jag och andra här i parlamentet kommer att gå till botten med detta, eftersom vi måste övertyga och lirka med våra producenter för att få dem att uppfylla de stränga normerna. De kommer att protestera med tiden om de ser att dessa normer försämras av import från tredjeländer. Ni kanske inte inser hur arga folk är ute på fältet, men så är det. Vi kommer även att stöta på den här frågan när det gäller spannmålsrapporterna, eftersom reglerna för bekämpningsmedel är strängare inom EU, och vi kommer att stöta på den när vi talar om bestämmelserna om djurens välfärd, när vi om några års tid förbjuder produktion av ägg från burhöns och importer av äggpulver från höns i små burar. Det är visserligen sent, men vi är klarvakna, och nästa kommission bör akta sig."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Irish Farmers' Association"7
"Irish Farmers' Journal"7
"Jim Nicholson "13
"Mairead McGuinness (PPE )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph