Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-473"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.28.3-473"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I, too, want to raise serious concerns about the safety and suitability of Brazilian beef exports. Unregulated meat is imported from thousands of miles away at the expense of native farmers. The meat brings with it the risk of contamination such as foot-and-mouth disease, as we have heard tonight. The lack of strict regulation in Brazil means exporters also have an unfair competitive advantage over European farmers. The extent of hypocrisy on the matter of foreign beef exportations is made even more apparent in the context of climate change discussions. Whilst we are told we must commit to an ambitious climate change agenda, the EU turns a blind eye to the fact that the Brazilian beef export industry is responsible for 80% of deforestation in the Amazon rainforest. Before a ban in 2007, 30 000 premises in Brazil exported beef to the EU. Today only 12% of those exports are authorised, but more and more premises are approved for EU exportation daily. Around 100 farms per month are given that right. At the start of this issue, the Food and Veterinary Office reported significant problems in Brazil with the certification of farms and traceability of livestock. There are grave concerns about unidentified cattle in slaughterhouses. It is also widely held that many inspectors have strong connections with, or even own, the farms being granted authority to export beef. European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer. The fact that their foreign counterparts do not work under the same regulations gives overseas exporters an unfair competitive advantage. The UK beef industry faces real problems from producers outside the EU, who can mass export meat at much lower prices. Some of the world’s largest retailers, such as Carrefour and Wal-Mart, have already banned Brazilian beef on the grounds of the deforestation the industry is responsible for. Each year, an area in the Amazon the size of Belgium is cleared for the lucrative beef export industry. It is estimated that cattle rearing is responsible for 80% of illegal deforestation. It amazes me how there is one set of rules for British and European farmers and another for farmers in Brazil. Which agricultural industry does the EU and the Commission actually support?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, i já bych chtěl vyjádřit vážné obavy o bezpečnost a vhodnost dovozu brazilského hovězího. Maso, které nepodléhá dozoru, se dováží tisíce mil na úkor našich zemědělců. Toto maso s sebou přináší riziko nákazy kulhavkou a slintavkou, jak jsme dnes slyšeli. Nedostatek přísných regulací v Brazílii také znamená, že vývozci mají nespravedlivou konkurenční výhodu nad evropskými zemědělci. Míra pokrytectví v záležitosti dovážení cizího hovězího je ještě patrnější v kontextu diskuzí o změnách klimatu. Zatímco slýcháme, že se musíme zavázat k ambiciózní agendě o změnách klimatu, EU zavírá oči nad skutečností, že brazilské vývozní odvětví je zodpovědné za 80 % odlesňování amazonského deštného pralesa. Před zákazem z roku 2007 dováželo hovězí do EU 30 000 brazilských provozoven. Dnes je povoleno 12 % z tohoto dovozu, ale čím dál více provozoven získává denně povolení k vývozu do EU. Je to kolem 100 farem za měsíc. Na začátku tohoto problému ohlásil Potravinářský a veterinární úřad značné problémy s udělováním certifikátů a vysledovatelností dobytka v Brazílii. Panují vážné obavy o neidentifikovaný dobytek na jatkách. Rovněž se obecně soudí, že mnoho inspektorů má silné vazby s farmami, kterým se uděluje povolení vyvážet hovězí, nebo tyto farmy dokonce vlastní. Evropští zemědělci musejí dodržovat pravidla zavedená kvůli bezpečnosti spotřebitelů. Skutečnost, že jejich zahraniční protějšky nepracují podle stejných nařízení, dává zámořským dovozcům nespravedlivou konkurenční výhodu. Odvětví hovězího masa ve Spojeném království čelí skutečným problémům, které způsobují výrobci ze zemí mimo EU, kteří mohou vyvážet maso za mnohem nižší ceny. Někteří z největších světových prodejců, jako je Carrefour nebo Wal-Mart, už zakázali brazilské hovězí kvůli tomu, že odvětví, které ho vyrábí, je zodpovědné za odlesňování. Každý rok se v Amazonském pralese vykácí plocha o velikosti Belgie kvůli odvětví vývozu hovězího. Odhaduje se, že chov dobytka je zodpovědný za 80 % ilegálního odlesňování. Udivuje mě, že pro britské a evropské zemědělce platí jiný soubor pravidel než pro zemědělce v Brazílii. Jaký zemědělský průmysl vlastně EU a Komise podporují?"@cs1
"Fru formand! Også jeg vil gerne udtrykke alvorlig bekymring for den brasilianske oksekødseksports sikkerhed og egnethed. Ulovligt kød importeres fra områder tusinder af kilometer væk på bekostning af nationale landbrugere. Kødet medfører risiko for kontaminering med f.eks. mund- og klovsyge, som vi har hørt i aften. Manglen på streng regulering i Brasilien betyder, at eksportørerne også har en urimelig konkurrencefordel i forhold til europæiske landbrugere. Omfanget af hykleri i spørgsmålet om udenlandsk oksekødseksport bliver gjort endnu tydeligere i forbindelse med drøftelserne om klimaforandring. Mens vi får at vide, at vi skal forpligte os til en ambitiøs klimaforandringsdagsorden, vender EU det blinde øje til den kendsgerning, at den brasilianske oksekødseksportindustri er ansvarlig for 80 % af skovrydningen i Amazonasregnskoven. Før et forbud i 2007 eksporterede 30 000 virksomheder i Brasilien oksekød til EU. I dag er kun 12 % af denne eksport godkendt, men stadig flere virksomheder bliver daglig godkendt til at eksportere til EU. Ca. 100 bedrifter om måneden får den ret. I begyndelsen af denne sag rapporterede Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret om betydelige problemer i Brasilien med certificering af bedrifter og husdyrs sporbarhed. Der er alvorlige bekymringer over uidentificeret kvæg på slagterier. Det er også en udbredt opfattelse, at mange inspektører har tætte forbindelser til eller oven i købet ejer bedrifter, der får tilladelse til at eksportere oksekød. Europæiske landbrugere skal overholde regler, som er indført af hensyn til forbrugernes sikkerhed. Det forhold, at deres udenlandske modstykker ikke arbejder efter de samme regler, giver oversøiske eksportører en unfair konkurrencefordel. Oksekødsindustrien i Det Forenede Kongerige står over for reelle problemer på grund af producenter uden for EU, der kan masseeksportere kød til langt lavere priser. Nogle af verdens største detailhandlere såsom Carrefour og Wal-Mart har allerede forbudt brasiliansk oksekød på grund af den skovrydning, som industrien har ansvaret for. Hvert år ryddes et areal i Amazonasområdet på størrelse med Belgien til den lukrative oksekødseksportindustri. Det anslås, at kvægopdræt er skyld i 80 % af den ulovlige skovrydning. Det forbløffer mig, hvordan der er ét sæt regler for britiske og europæiske landbrugere og et andet for landbrugere i Brasilien. Hvilken landbrugspolitik støtter EU og Kommissionen egentlig?"@da2
"Frau Präsidentin, auch ich möchte meine ernsten Bedenken zur Sicherheit und Angemessenheit von brasilianischen Rindfleischexporten ausdrücken. Unkontrolliertes Fleisch wird aus weiter Ferne importiert, auf Kosten der einheimischen Landwirte. Der Import von solchem Fleisch birgt das Risiko der Verseuchung mit der Maul- und Klauenseuche, wie wir heute Abend gehört haben. Durch den Mangel an strikter Regulierung in Brasilien haben Exporteure auch einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen Landwirten. Das Ausmaß der Heuchelei in Bezug auf den Export von ausländischem Rindfleisch wird vor dem Hintergrund der Diskussionen um den Klimawandel noch deutlicher. Während man von uns verlangt, dass wir uns an eine ehrgeizige Klimawandel-Agenda halten, drückt die EU hinsichtlich der Tatsache, dass die brasilianische Rindfleischexportindustrie zu 80 % für die Abholzung des Regenwalds des Amazonas verantwortlich ist, ein Auge zu. Vor einer Sperre im Jahr 2007 haben 30 000 Betriebe in Brasilien Rindfleisch in die EU exportiert. Heute sind nur noch 12 % dieser Exporte erlaubt, aber jeden Tag erhalten mehr und mehr Betriebe die Genehmigung, in die EU zu exportieren. Um die 100 Betriebe erhalten pro Monat dieses Recht. Anfänglich hat das Lebensmittel- und Veterinäramt maßgebliche Probleme in Brasilien festgestellt, bezüglich der Zertifizierung von landwirtschaftlichen Betrieben und der Rückverfolgbarkeit des Viehbestands. Es bestehen starke Bedenken aufgrund der Anwesenheit von unbekannten Rindern auf den Schlachthöfen. Außerdem ist es allseits bekannt, dass viele Inspektoren enge Beziehungen zu den landwirtschaftlichen Betrieben haben, denen sie die Genehmigung zum Rindfleischexport erteilen, oder diese sogar besitzen. Europäische Landwirte müssen sich zum Schutz der Verbraucher an die geltenden Vorschriften halten. Die Tatsache, dass ihre ausländischen Konkurrenten nicht gemäß den gleichen Vorschriften arbeiten, ermöglicht den Exporteuren aus Übersee einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Die Rindfleischindustrie in Großbritannien wird von Produzenten aus Nicht-EU-Staaten maßgeblich unter Druck gesetzt, denn diese können Fleisch massenweise zu viel niedrigeren Preisen exportieren. Einige der weltgrößten Handelskonzerne der Welt wie Carrefour und Walmart verkaufen bereits kein brasilianisches Rindfleisch mehr aufgrund der Abholzung des Regenwalds für die die Rindfleischindustrie verantwortlich ist. Jedes Jahr wird eine Fläche von der Größe Belgiens im Amazonasgebiet für die lukrative Rindfleischexportindustrie abgeholzt. Es wird geschätzt, dass die Rinderzucht zu 80 % für die illegale Abholzung verantwortlich ist. Es verwundert mich, dass für britische und andere europäische Landwirte die einen Regeln gelten und für die Landwirte in Brasilien die anderen. Welche Agrarindustrie wird eigentlich von der EU und der Kommission unterstützt?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θέλω και εγώ να εκφράσω τις σοβαρές ανησυχίες μου σχετικά με την ασφάλεια και την καταλληλότητα των εξαγωγών βοδινού κρέατος από τη Βραζιλία. Κρέας που δεν υπόκειται σε κανονισμούς εισάγεται από μια χώρα που βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά εις βάρος των ντόπιων κτηνοτρόφων. Το συγκεκριμένο κρέας φέρνει μαζί του τον κίνδυνο μόλυνσης, για παράδειγμα, από τον ιό του αφθώδους πυρετού, όπως ειπώθηκε απόψε. Η έλλειψη αυστηρών κανονισμών στη Βραζιλία σημαίνει ότι οι εξαγωγείς έχουν ένα αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ευρωπαίων κτηνοτρόφων. Ο βαθμός της υποκρισίας στο θέμα των εξαγωγών ξένου βοδινού κρέατος καθίσταται ακόμη πιο εμφανής στο πλαίσιο των συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή. Ενώ ακούμε να λέγεται ότι πρέπει να δεσμευτούμε όσον αφορά μια φιλόδοξη ατζέντα για την κλιματική αλλαγή, η ΕΕ κάνει τα στραβά μάτια μπροστά στο γεγονός ότι η βιομηχανία εξαγωγών βοδινού κρέατος της Βραζιλίας ευθύνεται για το 80% της αποψίλωσης των δασών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Πριν από την εφαρμογή απαγόρευσης το 2007, 30 000 εκμεταλλεύσεις στη Βραζιλία εξήγαγαν βοδινό κρέας στην ΕΕ. Σήμερα αδειοδοτείται μόνο το 12% των εν λόγω εξαγωγών, αλλά όλο και περισσότερες εκμεταλλεύσεις λαμβάνουν έγκριση για εξαγωγές στην ΕΕ καθημερινά. Περίπου 100 αγροκτήματα τον μήνα αποκτούν αυτό το δικαίωμα. Κατά την έναρξη αυτού του ζητήματος, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων ανέφερε την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων στη Βραζιλία όσον αφορά την πιστοποίηση των αγροκτημάτων και την ιχνηλασιμότητα των ζώων. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σχετικά με μη ταυτοποιημένα ζώα στα σφαγεία. Επίσης, υποστηρίζεται ευρέως ότι πολλοί επιθεωρητές έχουν ισχυρές διασυνδέσεις με, ή ακόμη και κατέχουν, τα αγροκτήματα στα οποία χορηγείται το δικαίωμα εξαγωγής βοδινού κρέατος. Οι ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια του καταναλωτή. Το γεγονός ότι οι ξένοι ομόλογοί τους δεν εργάζονται στο πλαίσιο των ίδιων κανονισμών δίνει στους υπερπόντιους εξαγωγείς ένα αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο κλάδος του βοδινού κρέατος στο ΗΒ αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα από παραγωγούς εκτός της ΕΕ, οι οποίοι μπορούν να εξάγουν μαζικά κρέας σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής στον κόσμο, όπως η Carrefour και η Wal-Mart, έχουν ήδη απαγορεύσει το βραζιλιάνικο βοδινό κρέας λόγω της αποψίλωσης για την οποία είναι υπεύθυνος ο κλάδος. Κάθε χρόνο στον Αμαζόνιο καταστρέφεται μια περιοχή με το μέγεθος του Βελγίου εξαιτίας της κερδοφόρου βιομηχανίας εξαγωγών βοδινού κρέατος. Εκτιμάται ότι η εκτροφή βοοειδών ευθύνεται για το 80% της παράνομης αποψίλωσης. Με εκπλήσσει το γεγονός ότι ισχύει ένα σύνολο κανόνων για τους βρετανούς και τους ευρωπαίους κτηνοτρόφους και ένα άλλο σύνολο κανόνων για τους κτηνοτρόφους στη Βραζιλία. Ποια αγροτική βιομηχανία υποστηρίζουν τελικά η ΕΕ και η Επιτροπή;"@el10
"Señora Presidenta, yo también quiero expresar mi preocupación sobre la idoneidad de las exportaciones de vacuno brasileñas. Tenemos carne irregular que es exportada desde miles de kilómetros a expensas de los productores nativos. La carne lleva con ella un riesgo de contaminación como el de la fiebre aftosa, como hemos escuchado esta noche. La ausencia de unos reglamentos estrictos en Brasil significa que los exportadores también cuentan con una ventaja competitiva injusta sobre los granjeros europeos. El alcance de la hipocresía en torno al asunto de las exportaciones de carne de vacuno extranjera es aún más evidente en el contexto de los debates sobre el cambio climático. Mientras que se nos dice que debemos comprometernos con una ambiciosa agenda de cambio climático, la UE hace la vista gorda ante el hecho de que la industria exportadora de carne brasileña sea responsable del 80 % de la deforestación de la selva amazónica. Antes de la prohibición de 2007, en Brasil había 30 000 establecimientos que exportaban carne de vacuno a la UE. Hoy tan solo un 12 % de esas exportaciones están autorizadas, pero a diario más y más establecimientos reciben la aprobación para exportar a la UE. Mensualmente son cerca de cien las granjas que obtienen ese derecho. En el génesis de este asunto, la Oficina Alimentaria y Veterinaria informó problemas significativos en Brasil con la certificación de las granjas y con la trazabilidad del ganado. Existen preocupaciones graves sobre ganado sin identificar en los mataderos. También está muy extendido el hecho de que muchos inspectores tienen un contacto muy estrecho con, o incluso son dueños de ellas, las granjas a las que se autoriza a exportar carne de vacuno. Los granjeros europeos deben acatar las normas establecidas por seguridad del consumidor. El hecho de que sus homólogos extranjeros no trabajen con los mismos reglamentos genera una ventaja competitiva para los exportadores extranjeros. La industria del vacuno del Reino Unido se enfrenta a auténticos problemas planteados por los productores de fuera de la UE, que pueden realizar exportaciones masivas de carne a unos precios inferiores. Algunos de los comercios más importantes del mundo, como Carrefour y Wal-Mart, ya han prohibido la carne de vacuno brasileña aduciendo que esa industria es responsable de la deforestación. Cada año, un área de la Amazonia del tamaño de Bélgica queda arrasada para el beneficio lucrativo de la industria exportadora de carne de vacuno. Se estima que la cría de ganado vacuno es responsable del 80 % de la deforestación ilegal. Me sorprende que haya un conjunto de normas para los granjeros británicos y europeos, y otro para los productores de Brasil. ¿A qué industria agrícola apoya en realidad la Comisión?"@es21
"Lugupeetud juhataja! Ka mina tahan väljendada tõsiseid kahtlusi Brasiilia veiseliha ekspordi ohutuse ja sobivuse suhtes. Kohalike põllumajandustootjate arvel imporditakse tuhandete kilomeetrite tagant kontrollimata liha. Selle lihaga kaasneb saasteoht, näiteks suu- ja sõrataudioht, nagu me täna kuulsime. Rangete eeskirjade puudumine Brasiilias tähendab ka seda, et eksportijatel on ebaõiglane konkurentsieelis Euroopa põllumajandustootjate ees. Silmakirjalikkus seoses välismaise veiseliha ekspordiga on kliimamuutuse arutelusid arvestades veelgi ilmsem. Samas kui meile räägitakse, et peame võtma endale kohustuse järgida kaugeleulatuvat kliimamuutuse tegevuskava, pigistab EL silma kinni selle koha pealt, et Brasiilia veiselihatööstus on süüdi 80% Amazonase vihmametsade hävitamises. Enne 2007. aastal kehtestatud keeldu eksportis veiseliha Euroopa Liitu 30 000 Brasiilia ettevõtet. Praegu on sellest ekspordist lubatud vaid 12%, aga iga päevaga saab üha enam ettevõtteid ELi eksportimise loa. Selle õiguse saab iga kuu umbes sada põllumajandusettevõtet. Probleem algas sellega, et Toidu- ja Veterinaaramet teatas märkimisväärsetest põllumajandusettevõtete sertifitseerimise ja loomade jälgitavuse probleemidest Brasiilias. Suurt muret tekitavad identifitseerimata loomad tapamajades. Samuti on laialt teada, et paljudel inspektoritel on tihedad sidemed veiseliha ekspordi loa saanud põllumajandusettevõtetega või on nad koguni nende omanikud. Euroopa põllumajandustootjad peavad järgima eeskirju, mis on kehtestatud tarbija ohutuse tagamiseks. See, et nende välismaised ametivennad ei tegutse samade eeskirjade kohaselt, annab ülemereeksportijatele ebaõiglase konkurentsieelise. Ühendkuningriigi veiselihatööstusel on tõsised probleemid ELi-väliste tootjate tõttu, kes saavad eksportida hulgi palju madalamate hindadega. Mõned maailma suurimad jaemüüjad, näiteks Carrefour ja Wal-Mart, on juba keelustanud Brasiilia veiseliha, sest see tööstusharu vastutab metsade hävitamise eest. Igal aastal tehakse Amazonase piirkonnas tulusa veiselihaekspordi tööstuse jaoks lageraiet Belgia-suurusel maa-alal. Veisekasvatus on süüdi hinnanguliselt 80% ebaseadusliku metsade raadamise eest. Mind hämmastab, kuidas Briti ja Euroopa põllumajandustootjatele on ühed reeglid, kuid Brasiilia omadele teised. Millist põllumajandust EL ja komisjon õigupoolest toetavad? (Sõnavõtja nõustus vastama sinise kaardi küsimusele kodukorra artikli 149 lõike 8 alusel.)"@et5
". Arvoisa puhemies, minäkin haluan ilmaista suuren huoleni brasilialaisen naudanlihan viennin turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta. EU:hun tuodaan sääntelemätöntä lihaa tuhansien kilometrien päästä omien karjankasvattajiemme kustannuksella. Liha tuo mukanaan saastumisriskin, kuten suu- ja sorkkatautiriskin, niin kuin olemme tänä iltana kuulleet. Tiukan sääntelyn puuttuminen Brasiliasta tarkoittaa sitä, että viejät saavat myös epäreilua kilpailuetua eurooppalaisiin karjankasvattajiin verrattuna. Tekopyhyytemme ulkomaisen lihan vientiä koskevassa asiassa käy vieläkin selvemmin ilmi keskusteluissa ilmastonmuutoksesta. Samalla kun meille sanotaan, että meidän on sitouduttava kunnianhimoisempaan ilmastonmuutosohjelmaan, EU sivuuttaa kokonaan sen, että 80 prosenttia Amazonin sademetsän hakkuista johtuu brasilialaisen naudanlihan viennistä. Ennen vuonna 2007 asetettua kieltoa 30 000 brasilialaista tilaa toi EU:hun naudanlihaa. Nykyään hyväksymme vain 12 prosenttia tästä viennistä, mutta joka päivä yhä useampi tila saa luvan viedä lihaa EU:hun. Noin sata tilaa saa joka vuosi tämän luvan. Ongelma alkoi siitä, että FVO kertoi havainneensa Brasiliassa tilojen hyväksymiseen ja karjan jäljitettävyyteen liittyviä huomattavia ongelmia. Teurastamojen karjaa ei kyetä tunnistamaan, mikä aiheuttaa suurta huolta. Lisäksi yleisesti tiedetään, että monilla tarkastajilla on vahvat suhteet, jopa omistussuhteet tiloihin, joilla on lupa viedä naudanlihaa. Eurooppalaisten karjankasvattajien on noudatettava kuluttajien turvallisuuden takaamiseksi asetettuja sääntöjä. Se, etteivät ulkomaiset karjankasvattajat noudata samoja sääntöjä, antaa ulkomaisille viejille epäreilua kilpailuetua. EU:n ulkopuolisten maiden tuottajat, jotka voivat viedä suuria määriä lihaa paljon halvempaan hintaan, aiheuttavat todellisia ongelmia naudanlihan tuottajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jotkin maailman suurimmista vähittäiskauppaketjuista, kuten Carrefour ja Wal-Mart, ovat jo kieltäneet brasilialaisen naudanlihan myynnin liikkeissään siksi, että ala on vastuussa metsien tuhoamisesta. Voittoa tavoittelevat naudanlihan viejät tuhoavat Amazonin sademetsää joka vuosi Belgian kokoisen alueen verran. On arvioitu, että laittomista hakkuista 80 prosenttia johtuu karjankasvatuksesta. Minua hämmästyttää se, miten Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n karjankasvattajille asetetaan yhdet säännöt ja Brasilian karjankasvattajille toiset. Kumman maataloutta EU ja komissio oikein tukevat?"@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais moi aussi exprimer mes graves préoccupations concernant la sécurité et l’adéquation des exportations de viande bovine brésilienne. De la viande non réglementée est importée de milliers de kilomètres aux dépens des éleveurs locaux. Cette viande apporte avec elle un risque de contamination par la fièvre aphteuse, comme nous l’avons entendu dire ce soir. Le manque de réglementation stricte au Brésil signifie aussi que les exportateurs brésiliens possèdent un avantage compétitif inéquitable sur les éleveurs européens. L’énorme hypocrisie qui règne en matière d’exportations de viande bovine étrangère est encore plus flagrante dans le contexte des discussions sur le changement climatique. Alors qu’on nous demande de nous engager en faveur d’un agenda ambitieux sur le changement climatique, l’UE ferme les yeux sur le fait que le secteur brésilien de l’exportation de viande bovine est responsable de 80 % de la déforestation de la forêt vierge amazonienne. Avant l’interdiction de 2007, 30 000 fermes d’élevage brésiliennes exportaient de la viande bovine vers l’UE. Aujourd’hui, 12 % seulement de ces exportations sont autorisées, mais de plus en plus de fermes d’élevage sont agréées chaque jour pour l’exportation vers l’UE. Une centaine de fermes par mois environ obtiennent ce droit. L’Office alimentaire et vétérinaire, qui est à l’origine de cette question, a fait état de problèmes importants au Brésil concernant la certification des fermes et la traçabilité du bétail. La présence de bétail non identifié dans les abattoirs suscite de graves préoccupations. Il est également bien connu que de nombreux inspecteurs ont de fortes connexions avec, ou même possèdent, des exploitations ayant obtenu le droit d’exporter de la viande bovine. Les éleveurs européens doivent respecter les règles introduites aux fins de la sécurité des consommateurs. Le fait que leurs homologues étrangers ne travaillent pas avec les mêmes règlements donne aux exportateurs étrangers un avantage compétitif inéquitable. Les producteurs de pays tiers à l’UE, qui peuvent exporter en masse de la viande à des prix beaucoup plus bas, créent de réels problèmes au secteur britannique de la viande bovine. Certains des plus grands détaillants mondiaux, comme Carrefour et Wal-Mart, ont déjà exclu la viande bovine brésilienne de leurs rayons au motif que ce secteur est responsable de la déforestation. Chaque année, une zone de l’Amazonie de la taille de la Belgique est défrichée au profit du secteur lucratif de l’exportation de viande bovine. On estime que l’élevage du bétail est responsable de 80 % de la déforestation illégale. Je suis stupéfié de constater qu’il existe un cadre réglementaire pour les éleveurs britanniques et européens et un autre pour les éleveurs brésiliens. Quel secteur agricole l’UE et la Commission soutiennent-elles vraiment?"@fr8
"Elnök asszony, nekem is komoly aggályaim vannak a brazil húsexport biztonságával és fenntarthatóságával kapcsolatban. Ellenőrizetlen húst importálunk több ezer mérföld távolságból a helyi termelők költségére. A hús olyan fertőzési kockázatokat hordozhat magában, mint a száj- és körömfájás, ahogy azt ma este is hallhattuk. Ráadásul Brazíliában a szigorú szabályozás hiánya tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja az exportőröket az európai gazdákkal szemben. A külföldi marhahúsexporttal kapcsolatos képmutatás még nyilvánvalóbb, mint az éghajlatváltozásról folytatott párbeszéd esetében. Míg nekünk azt mondogatják, hogy kötelezzük el magunkat egy nagyra törő éghajlat-változási ütemterv mellett, addig az EU szemet huny afölött, hogy az exportra szánt brazil marhahús előállítása felelős az Amazonasi esőerdők kiirtásának 80%-áért. A 2007-es tilalmat megelőzően 30 000 telep exportált marhahúst az EU-ba. Jelenleg ezeknek mindössze 12%-a rendelkezik engedéllyel, de nap mint nap egyre több telep szerez engedélyt az EU-ba irányuló exporthoz. Havonta körülbelül 100 gazdaság válik jogosulttá. Amikor elkezdtünk foglalkozni ezzel a témával, az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal a jelentésében még súlyos problémákról számolt be Brazília tekintetében a nyomon követhetőséggel és a gazdaságok tanúsításával kapcsolatban. Komoly aggályok merültek fel a vágóhidakon leölt azonosítatlan marhákkal kapcsolatban is. Nagy érdeklődésre tart számot továbbá az is, hogy számos felügyelő szoros kapcsolatban áll vagy akár tulajdonosa is az exportengedéllyel rendelkező gazdaságoknak. Az európai termelők kötelesek betartani a fogyasztók biztonsága érdekében hozott előírásokat. Az a tény, hogy a külföldi kollégáikra nem vonatkoznak ugyanilyen szabályok, a tengerentúli exportőröket tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja. Az Egyesül Királyság számára valós problémát jelentenek az EU-n kívüli termelők, akik sokkal alacsonyabb áron képesek nagy mennyiségű húst exportálni. A világ legnagyobb kiskereskedői közül néhányan, például a Carrefour és a Wal-Mart, már tiltólistára helyezték a brazil marhahúst az iparágnak felróható erdőirtások okán. Minden évben Belgium-méretű területet irtanak ki az Amazonas mentén a jövedelmező marhahúsexport miatt. Becslések szerint az illegális erdőirtás 80%-áért a marhatartás felel. Egyszerűen meghökkent az, hogy míg a brit és európai termelőkre egyféle szabályozás vonatkozik addig a brazil termelőkre teljesen más. Valójában melyik mezőgazdasági ágazatot támogatja az EU és a Bizottság?"@hu11
"Signora Presidente, anch’io vorrei manifestare serie preoccupazioni in merito alla sicurezza e all’idoneità delle esportazioni brasiliane di carne bovina. Si importa carne non regolamentata proveniente da una distanza di migliaia di chilometri a spese dei produttori locali, una carne che crea rischi di contaminazione, come l’afta epizootica di cui abbiamo sentito parlare stasera. L’assenza di una regolamentazione rigorosa in Brasile fa sì che gli esportatori possano usufruire di un iniquo vantaggio competitivo rispetto ai produttori europei. La gravità dell’ipocrisia in merito alla questione delle esportazioni straniere di carne bovina si rende ancora più evidente nel quadro delle discussioni sul cambiamento climatico. Mentre ci viene detto che dobbiamo impegnarci rispetto a un’agenda ambiziosa in tema di cambiamento climatico, l’Unione europea chiude gli occhi sul fatto che il settore delle esportazioni brasiliane di carne bovina è responsabile dell’80 per cento dell’abbattimento della foresta pluviale amazzonica. Prima di un divieto imposto nel 2007, 30 000 aziende brasiliane esportavano carne bovina nell’Unione europea. Oggi soltanto il 12 per cento di quelle esportazioni è autorizzato, ma quotidianamente aumenta il numero di aziende autorizzate a esportare nella Comunità. Sono all’incirca 100 le aziende alle quali ogni mese viene concesso tale diritto. All’inizio del processo, l’Ufficio alimentare e veterinario riferiva l’esistenza di problemi notevoli in Brasile per quanto concerne la certificazione degli allevamenti e la rintracciabilità dei capi di bestiame. Gravi sono le preoccupazioni in merito ai capi non identificati nei macelli. Si sostiene anche da più parti che molti ispettori avrebbero forti legami con gli allevamenti autorizzati a esportare carne bovina e in alcuni casi ne sarebbero anche i titolari. I produttori europei devono rispettare le norme introdotte per la sicurezza del consumatore. Il fatto che le loro controparti straniere non siano tenute a operare nell’ambito dei medesimi regolamenti conferisce agli esportatori d’oltreoceano un vantaggio competitivo iniquo. Il settore della carne bovina britannico si vede confrontato a problemi reali creati dai produttori extracomunitari, che esportano massicciamente carne a prezzi nettamente inferiori. Alcuni dei maggiori rivenditori mondiali, come Carrefour e Wal-Mart, hanno già vietato la carne bovina brasiliana a causa della deforestazione di cui il comparto si è reso responsabile. Ogni anno, un’area dell’Amazzonia grande quanto il Belgio viene deforestata per far spazio al lucrativo settore dell’esportazione di carne bovina. Si stima che l’allevamento di bestiame sia responsabile dell’80 per cento della deforestazione illegale. Mi lascia senza parole il fatto che vi possa essere una serie di norme per i produttori britannici ed europei e un’altra per i produttori brasiliani. Quale settore agricolo di fatto l’Unione e la Commissione sostengono?"@it12
"Gerb. pirmininke, aš taip pat noriu iškelti rimtų klausimų dėl Brazilijos jautienos eksporto saugumo ir tinkamumo. Nereglamentuojama mėsa importuojama iš už tūkstančių mylių, pakenkiant vietos ūkininkams. Kaip šįvakar girdėjome, kartu su mėsa atkeliauja užkrėtimo pavojus, pvz., snukio ir nagų liga. Griežto reguliavimo Brazilijoje nebuvimas taip pat reiškia, kad eksportuotojai turi konkurencinį pranašumą prieš Europos ūkininkus. Veidmainystės užsienio jautienos eksporto klausimu dydis dar labiau išryškėja diskusijų klimato kaitos klausimu kontekste. Nors mums sakoma, kad privalome prisiimti įsipareigojimus plataus užmojo klimato kaitos darbotvarkės atžvilgiu, ES stengiasi nepastebėti, kad Brazilijos jautienos eksporto pramonė atsakinga už 80 proc. sunaikinto Amazonės atogrąžų miško. Iki 2007 m. draudimo, jautieną į ES eksportavo 30 000 Brazilijos ūkių. Šiuo metu leidžiama tik 12 proc. šio eksporto, tačiau kasdien vis daugiau šių ūkių patvirtinamas leidimas eksportuoti į ES. Per mėnesį šį teisė suteikiama apytikriai 100 ūkių. Pradžioje, kai atsirado ši problema, maisto ir veterinarijos tarnyba pranešė apie reikšmingas problemas, susijusias su ūkių sertifikavimu ir gyvulių atsekamumu. Yra didžiulių problemų, susijusių su skerdyklose neidentifikuotais galvijais. Be to, yra plačiai paplitusi nuomonė, kad daugelis inspektorių turi glaudžius ryšius su ūkiais, – arba net turi savo, – kuriems suteikta teisė eksportuoti jautieną. Europos ūkininkai privalo tvirtai laikytis taisyklių, nustatytų dėl vartotojų saugumo. Tai, kad jų užsienio konkurentai dirba ne pagal tokias pat taisykles, suteikia užjūrio eksportuotojams nesąžiningą konkurencinį pranašumą. JK jautienos pramonė susiduria su realiomis problemomis, kurias kelia ne ES gamintojai, galintys masiškai eksportuoti mėsą daug mažesnėmis kainomis. Kai kurie didžiausi pasaulio mažmenininkai, pvz., bendrovės „Carrefour“ ir „Wal-Mart“, jau uždraudė Brazilijos jautieną dėl to, kad ją gaminant naikinami miškai. Kiekvienais metais dėl pelningos jautienos eksporto pramonės Amazonėje iškertamas Belgijos dydžio plotas. Apskaičiuota, kad galvijų auginimas atsakingas už 80 proc. nelegalaus miškų naikinimo. Mane stebina, kaip gali būti vienas taisyklių rinkinys Jungtinės Karalystės ir Europos ūkininkams, o kitas – Brazilijai. Kurią žemės ūkio pramonę ES ir Komisija iš tikrųjų palaiko?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, arī es vēlos paust nopietnas bažas par Brazīlijas eksportētās liellopu gaļas nekaitīgumu un atbilstību mūsu standartiem. ES standartiem neatbilstoša gaļa tiek importēta no tūkstošiem jūdžu liela attāluma, kā dēļ cieš mūsu lauksaimnieki, turklāt, kā mēs šovakar dzirdējām, pastāv risks, ka šī gaļa var būt inficēta ar MNS vīrusu. Stingru noteikumu trūkums Brazīlijā nozīmē to, ka eksportētājiem tiek piešķirtas negodīgas konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar Eiropas lauksaimniekiem. Diskusijās par klimata pārmaiņām liekulība attiecībā uz liellopu gaļas importu ir kļuvusi vēl pamanāmāka. Kamēr mums tiek stāstīts par to, ka ir jāīsteno vērienīgā programma klimata pārmaiņu jomā, ES vienlaikus piever acis uz faktu, ka Brazīlijas liellopu gaļas eksporta nozare ir vainojama 80 % Amazones lietus mežu izciršanā. Pirms 2007. gadā noteiktā aizlieguma 30 000 Brazīlijas saimniecības eksportēja liellopu gaļu uz ES. Pašlaik eksporta atļaujas ir piešķirtas tikai 12 % šo saimniecību, tomēr ar katru dienu šis skaitlis atkal palielinās. Mēnesī šādas atļaujas tiek izsniegtas aptuveni 100 saimniecībām. Sākumā PVB ziņoja par Brazīlijā konstatētiem nopietniem pārkāpumiem attiecībā uz saimniecību sertifikāciju un lauksaimniecības dzīvnieku izsekojamību. Tika paustas bažas par kautuvēs atrastiem neidentificētiem liellopiem. Kļuva zināms arī fakts, ka daudziem inspektoriem ir cieša saikne vai pat pieder saimniecības, kurām ir piešķirtas atļaujas liellopu gaļas eksportam. Eiropas lauksaimniekiem ir jāievēro noteikumi, kuri garantē patērētāju drošību. Tas, ka šos noteikumus var neievērot ārvalstu partneri, rada šiem ārvalstu partneriem negodīgas konkurences priekšrocības. Apvienotās Karalistes liellopu gaļas nozare ir saskārusies ar reālām, ārpus ES esošu ražotāju radītām problēmām, jo viņi masveidā importē gaļu par ievērojami zemākām cenām. Daži no pasaulē lielākajiem mazumtirgotājiem, piemēram un jau ir atteikušies tirgot no Brazīlijas ievesto liellopu gaļu tādēļ, ka šī nozare veicina lietus mežu izciršanu. Katru gadu ienesīgās liellopu gaļas eksporta nozares paplašināšanai Amazonē tiek izcirsta mežu platība, kura ir tikpat liela, kā Beļģijas teritorija. Tiek lēsts, ka liellopu audzēšanas vajadzībām katru gadu nelegāli tiek izcirsti 80 % minēto mežu. Mani pārsteidz tas, ka Lielbritānijas un Eiropas lauksaimniekiem ir vieni noteikumi, bet Brazīlijas lauksaimniekiem citi. Kurus lauksaimniekus ES un Komisija atbalsta faktiski?"@lv13
"Madam President, I too want to raise serious concerns about the safety and suitability of Brazilian beef exports. Unregulated meat is imported from thousands of miles away at the expense of native farmers. The meat brings with it the risk of contamination such as foot-and-mouth disease, as we have heard tonight. The lack of strict regulation in Brazil means exporters also have an unfair competitive advantage over European farmers. The extent of hypocrisy on the matter of foreign beef exportations is made even more apparent in the context of climate change discussions. Whilst we are told we must commit to an ambitious climate change agenda, the EU turns a blind eye to the fact that the Brazilian beef export industry is responsible for 80% of deforestation in the Amazon rainforest. Before a ban in 2007, 30 000 premises in Brazil exported beef to the EU. Today only 12% of those exports are authorised, but more and more premises are approved for EU exportation daily. Around 100 farms per month are given that right. At the start of this issue, the Food and Veterinary Office reported significant problems in Brazil with the certification of farms and traceability of livestock. There are grave concerns about unidentified cattle in slaughterhouses. It is also widely held that many inspectors have strong connections with, or even own, the farms being granted authority to export beef. European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer. The fact that their foreign counterparts do not work under the same regulations gives overseas exporters an unfair competitive advantage. The UK beef industry faces real problems from producers outside the EU, who can mass export meat at much lower prices. Some of the world’s largest retailers, such as Carrefour and Wal-Mart, have already banned Brazilian beef on the grounds of the deforestation the industry is responsible for. Each year, an area in the Amazon the size of Belgium is cleared for the lucrative beef export industry. It is estimated that cattle rearing is responsible for 80% of illegal deforestation. It amazes me how there is one set of rules for British and European farmers and another for farmers in Brazil. Which agricultural industry does the EU and the Commission actually support?"@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ook ik wil graag mijn ernstige bezorgdheid uiten over de veiligheid en geschiktheid van de export van Braziliaans rundvlees. Van duizenden kilometers ver weg wordt er ongecontroleerd vlees geïmporteerd ten koste van de lokale boeren. Dit vlees brengt het risico op besmetting met ziektes als mond-en-klauwzeer met zich mee, zoals we vanavond hebben gehoord. Door een gebrek aan strikte regelgeving in Brazilië hebben exporteurs ook een oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van Europese boeren. De mate van hypocrisie over de kwestie van de buitenlandse rundvleesexport wordt nog duidelijker binnen de context van de discussies over klimaatverandering. Hoewel ons wordt verteld dat we ons moeten inzetten voor een ambitieuze agenda op het gebied van klimaatverandering, ziet de EU wel door de vingers dat de Braziliaanse rundvleesexport verantwoordelijk is voor 80 procent van de ontbossing in het regenwoud van de Amazone. Vóór een verbod in 2007, exporteerden 30 000 bedrijven in Brazilië rundvlees naar de EU. Tegenwoordig heeft slechts 12 procent hiervan die toestemming, maar elke dag worden er meer bedrijven goedgekeurd voor export naar de EU. Elke maand krijgen circa honderd nieuwe bedrijven dat recht. Aan het begin van deze kwestie maakte het Voedsel- en Veterinair Bureau melding van ernstige problemen in Brazilië met de certificering van boerenbedrijven en de traceerbaarheid van vee. Zij maken zich ernstig zorgen over ongeïdentificeerd rundvee in de slachthuizen. Ook wordt er sterk vanuit gegaan dat veel inspecteurs sterke banden hebben met, of zelfs eigenaar zijn van, de boerenbedrijven die toestemming krijgen om rundvlees te exporteren. Europese boeren moeten zich houden aan regels die in het leven zijn geroepen omwille van de veiligheid van de consument. Doordat hun buitenlandse tegenhangers niet onder dezelfde regels werken, hebben de overzeese exporteurs een oneerlijk concurrentievoordeel. De Britse rundvleesindustrie heeft te maken met echte problemen die worden veroorzaakt door producenten buiten de EU, die vlees massaal kunnen exporteren tegen vele lagere prijzen. Enkele van de grootste detailhandelaren ter wereld, zoals Carrefour en Wal-Mart, hebben Braziliaans rundvlees al in de ban gedaan wegens de ontbossing waarvoor de industrie verantwoordelijk is. Elk jaar wordt er in de Amazone een gebied zo groot als België gekapt voor de lucratieve rundvleesexport. Naar schatting is het fokken van vee verantwoordelijk voor 80 procent van de illegale ontbossing. Het verbaast mij hoe er één pakket met regels bestaat voor Britse en Europese boeren en een ander pakket voor boeren in Brazilië. Welke landbouwindustrie steunen de EU en de Commissie eigenlijk?"@nl3
"Pani przewodnicząca! Ja także chcę wyrazić poważne obawy związane z bezpieczeństwem i właściwą jakością wołowiny wywożonej z Brazylii. Mięso nieobjęte uregulowaniami jest sprowadzane z miejsc oddalonych o tysiące mil na koszt naszych rodzimych rolników. Wraz z mięsem, jak dziś słyszeliśmy, pojawia się niebezpieczeństwo zarażenia na przykład pryszczycą. Z powodu braku ścisłych uregulowań w Brazylii eksporterzy korzystają również z nieuczciwej przewagi konkurencyjnej względem hodowców europejskich. Atmosfera hipokryzji wokół eksportu wołowiny z innych krajów jest jeszcze bardziej oczywista niż w dyskusjach dotyczących zmian klimatycznych. Mówi się nam wprawdzie, że musimy podjąć zobowiązania i realizować ambitny plan przeciwdziałania zmianie klimatu, a tymczasem UE przymyka oko na fakt, że brazylijski sektor produkcji wołowiny przeznaczonej na eksport jest odpowiedzialny za 80 % wylesiania amazońskich lasów deszczowych. Przed wprowadzeniem zakazu w 2007 roku 30 tysięcy gospodarstw w Brazylii eksportowało wołowinę do UE. Obecnie dopuszcza się zaledwie 12 % tego eksportu, ale codziennie zatwierdza się coraz więcej gospodarstw i przyznaje im uprawnienia do wywozu do UE. Takie prawo otrzymuje miesięcznie mniej więcej 100 gospodarstw. Na początku Biuro ds. Żywności i Weterynarii odnotowywało zasadnicze problemy związane z certyfikacją gospodarstw w Brazylii i identyfikowalnością zwierząt. Istnieją poważne obawy dotyczące pojawiania się niezidentyfikowanych zwierząt w rzeźniach. Szeroko mówi się też o tym, że wielu inspektorów ma silne powiązania z gospodarstwami, a nawet jest w posiadaniu takich gospodarstw, które otrzymują zezwolenie na eksport wołowiny. Europejscy hodowcy muszą przestrzegać zasad wprowadzonych dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów. Zagranicznych hodowców nie obowiązują takie same przepisy, a wobec tego zamorscy eksporterzy korzystają z nieuczciwej przewagi konkurencyjnej. Sektor produkcji mięsa wołowego w Zjednoczonym Królestwie boryka się z prawdziwymi problemami, do których przyczyniają się producenci spoza UE, ponieważ mogą prowadzić eksport na masową skalę po znacznie niższych cenach. Niektóre największe światowe sieci sprzedaży detalicznej, takie jak Carrefour i Wal-Mart, objęły już zakazem sprowadzania brazylijskiej wołowiny z uwagi na wylesianie, za które odpowiedzialny jest przemysł mięsny. Co roku w Amazonii, na obszarze o powierzchni Belgii, karczuje się dżunglę, by pozyskać teren do lukratywnej produkcji wołowiny przeznaczonej na eksport. Szacuje się, że za 80 % nielegalnego wylesienia odpowiedzialna jest hodowla bydła. Nie mogę się nadziwić, jak jeden zbiór zasad może obowiązywać brytyjskich i europejskich rolników, a inny rolników w Brazylii. Który sektor rolnictwa faktycznie wspiera UE i Komisja?"@pl16
"Senhora Presidente, quero também expressar graves preocupações quanto à segurança e adequabilidade da carne de bovino exportada pelo Brasil. Estamos a importar carne não regulamentada vinda de milhares de quilómetros de distância em detrimento dos agricultores locais. Essa carne traz consigo o risco de contaminação por doenças como a febre aftosa, tal como já aqui foi dito esta noite. A inexistência de uma regulamentação rigorosa no Brasil significa que os exportadores também se encontram numa posição injusta de vantagem concorrencial em relação aos agricultores europeus. O grau de hipocrisia quanto à questão das exportações de carne de bovino de países terceiros torna-se ainda mais evidente no contexto do debate sobre as alterações climáticas. Embora nos digam que temos de nos vincular a um programa ambicioso de medidas destinadas a combater as alterações climáticas, a UE fecha os olhos ao facto de o sector brasileiro da exportação de carne de bovino ser responsável por 80% da destruição da floresta tropical da Amazónia. Antes da proibição introduzida em 2007, havia 30 000 explorações no Brasil a exportar carne de bovino para a UE. Hoje, apenas são autorizadas 12% dessas exportações, mas todos os dias aumenta o número de explorações autorizadas a exportar para a UE. Esse direito é concedido a cerca de 100 explorações por mês. Quando esta questão foi inicialmente abordada, o Serviço Alimentar e Veterinário informou da existência de problemas significativos no Brasil no que se refere à certificação de explorações e à rastreabilidade dos animais de pecuária. Existem graves preocupações quando à presença de animais não identificados nos matadouros. Consta também que muitos inspectores têm ligações estreitas com as explorações autorizadas a exportar carne de bovino ou são até seus proprietários. Os agricultores europeus têm de cumprir as normas introduzidas para proteger a segurança do consumidor. O facto de os seus congéneres estrangeiros não terem de cumprir os mesmos regulamentos dá aos exportadores de países terceiros uma vantagem concorrencial injusta. O sector da carne de bovino do Reino Unido debate-se com problemas reais devido à concorrência dos produtores de países terceiros, que podem exportar carne em grandes quantidades, a preços muito mais baixos. Alguns dos maiores retalhistas do mundo, como, por exemplo, as empresas Carrefour e Wal-Mart, já proibiram a carne de bovino brasileira devido à desflorestação que o sector está a provocar. Todos os anos, é desflorestada uma área da Amazónia do tamanho da Bélgica para benefício do sector lucrativo da exportação de carne de bovino. Calcula-se que a pecuária é responsável por 80% das desflorestação ilegal. Considero extraordinário que haja um conjunto de normas para os agricultores britânicos e europeus e outro para os agricultores do Brasil. Qual é o sector agrícola que a UE e a Comissão efectivamente apoiam?"@pt17
"Doamnă preşedintă, şi eu doresc să exprim câteva îngrijorări serioase privind siguranţa şi oportunitatea exporturilor de carne de vită din Brazilia. Carnea nereglementată este importată de la mii de kilometri distanţă, în detrimentul agricultorilor locali. Carnea aduce cu ea riscul contaminării cu boli precum febra aftoasă, după cum am auzit în această seară. Lipsa unor reglementări stricte în Brazilia înseamnă că exportatorii au, de asemenea, un avantaj concurenţial asupra agricultorilor europeni. Ipocrizia de care se dă dovadă în chestiunea exporturilor de carne de vită străină este şi mai evidentă în contextul discuţiilor privind schimbările climatice. În timp ce ni se spune că trebuie să adoptăm o agendă ambiţioasă în domeniul schimbărilor climatice, UE se face că nu observă faptul că industria exporturilor de carne de vită din Brazilia este responsabilă de 80% din despăduririle care au loc în pădurea tropicală amazoniană. Înainte de interdicţia impusă în 2007, 30 000 de exploataţii braziliene exportau carne de vită în UE. În prezent, numai 12% dintre acele exporturi sunt autorizate, însă din ce în ce mai multe exploataţii primesc zilnic autorizaţia pentru exportul în UE. Aproximativ 100 de ferme primesc acest drept în fiecare lună. La începutul acestei chestiuni, Oficiul Alimentar şi Veterinar a raportat probleme semnificative în Brazilia în ceea ce priveşte certificarea fermelor şi trasabilitatea animalelor. Există preocupări serioase privind existenţa unor bovine neidentificate în abatoare. De asemenea, există acuzaţii larg răspândite potrivit cărora numeroşi inspectori au legături puternice cu sau chiar deţin ferme cărora li se acordă autorizaţia de a exporta carne de vită. Agricultorii europeni trebuie să respecte regulile introduse pentru siguranţa consumatorului. Faptul că omologii străini nu lucrează pe baza aceloraşi reglementări le conferă exportatorilor de peste ocean un avantaj concurenţial neloial. Industria cărnii de vită din Regatul Unit se confruntă cu reale probleme cauzate de producătorii din afara UE, care pot efectua exporturi masive de carne la preţuri mult mai mici. Unii dintre cei mai mari comercianţi cu amănuntul din lume, precum Carrefour şi WalMart, au interzis deja carnea de vită braziliană, invocând motivul despăduririi de care se face responsabilă această industrie. În fiecare an, o regiune din Amazon de mărimea Belgiei este defrişată pentru industria profitabilă a exporturilor de carne de vită. Potrivit estimărilor, creşterea bovinelor generează 80% din defrişările ilegale. Mă uimeşte faptul că există un set de reguli pentru agricultorii britanici şi europeni şi un altul pentru agricultorii brazilieni. Ce industrie agricolă sprijină UE şi Comisia de fapt?"@ro18
". – Vážená pani predsedajúca, aj ja by som chcel vyjadriť vážne znepokojenie nad bezpečnosťou a vhodnosťou dovozu brazílskeho hovädzieho mäsa. Neregulované mäso sa dováža z krajiny vzdialenej tisícky kilometrov na úkor domácich poľnohospodárov. Toto mäso, ako sme dnes počuli, so sebou nesie riziko kontaminácie napríklad slintačkou a krívačkou. Nedostatok prísnych predpisov v Brazílii znamená, že dovozcovia majú tiež neprimeranú konkurenčnú výhodu oproti európskym poľnohospodárom. Rozsah pokrytectva v otázke dovozu zahraničného hovädzieho mäsa je ešte očividnejší v kontexte diskusie o zmene klímy. Zatiaľ čo nám hovoria, že sa musíme zaviazať k ambicióznemu plánu v otázke zmeny klímy, EÚ zaviera oči nad skutočnosťou, že brazílsky priemysel vývozu hovädzieho mäsa je zodpovedný za 80 % odlesňovania amazonského dažďového pralesa. Pred zavedením zákazu v roku 2007 hovädzie mäso do EÚ vyvážalo 30 000 brazílskych prevádzok. Dnes má povolenie na vývoz len 12 % z týchto vývozcov, ale každý deň dostáva povolenie na vývoz do EÚ viac a viac prevádzok. Okolo 100 poľnohospodárskych podnikov mesačne dostáva toto povolenie. Pri vzniku tohto problému Potravinový a veterinárny úrad uviedol v správe, že Brazília má vážne nedostatky pri vydávaní povolení a vysledovateľnosti dobytka. Neidentifikovaný dobytok na bitúnkoch vyvoláva vážne obavy. Je všeobecne známe, že mnoho inšpektorov má úzke prepojenie na – alebo dokonca vlastní – poľnohospodárske podniky, ktorým udeľujú povolenia na vývoz hovädzieho mäsa. Európski poľnohospodári musia dodržiavať pravidlá, ktoré boli stanovené kvôli bezpečnosti spotrebiteľov. Skutočnosť, že ich zahraniční konkurenti nedodržiavajú rovnaké predpisy, dáva zahraničným vývozcom neprimeranú konkurenčnú výhodu. Mäsový priemysel v Spojenom kráľovstve čelí skutočnej hrozbe od vývozcov mimo EÚ, ktorí môžu vyvážať mäso vo veľkom za oveľa nižšie ceny. Niektoré z najväčších obchodných reťazcov na svete, ako sú Carrefour a Wal-Mart, už zakázali brazílske hovädzie mäso z dôvodu, že tento priemysel je zodpovedný za odlesňovanie. Každý rok sa v amazonskom pralese vyklčuje oblasť veľkosti Belgicka kvôli lukratívnemu priemyslu s hovädzím mäsom. Odhaduje sa, že chov dobytka je zodpovedný za 80 % nezákonného odlesňovania. Udivuje ma, že sú jedny pravidlá určené pre britských a európskych poľnohospodárov a iné pravidlá pre poľnohospodárov v Brazílii. Ktorý poľnohospodársky priemysel vlastne EÚ a Komisia podporujú?"@sk19
"Gospa predsednica, tudi jaz želim izraziti resno zaskrbljenost glede varnosti in primernosti izvoženega brazilskega govejega mesa. Neregulirano meso se uvaža iz krajev na tisoče milj stran na račun domačih kmetov. Meso s seboj prinaša tveganje za okužbe, kot je bolezen slinavke in parkljevke, kot smo slišali nocoj. Pomanjkanje stroge ureditve v Braziliji pomeni, da imajo izvozniki tudi nepošteno konkurenčno prednost pred evropskimi kmeti. Mera hinavščine v zadevi izvažanja tujega govejega mesa je še bolj očitna v smislu razprav o podnebnih spremembah. Medtem ko nam je rečeno, da se moramo zavezati k ambicioznemu načrtu glede podnebnih sprememb, pa je EU zamižala na eno oko glede dejstva, da je brazilska izvozna industrija govejega mesa odgovorna za 80-odstotno krčenje amazonskega deževnega gozda. Pred prepovedjo leta 2007 je 30 000 gospodarstev v Braziliji izvažalo goveje meso v EU. Danes je od teh pooblaščenih za izvoz le 12 %, toda vse več gospodarstev se dnevno potrdi za izvažanje v EU. Približno 100 kmetij na mesec dobi to pravico. Na začetku je Urad za prehrano in veterinarstvo poročal o velikih težavah v Braziliji glede potrjevanja kmetij in sledljivosti živine. Velika je zaskrbljenost glede neidentificirane živine v klavnicah. Na splošno velja, da ima veliko inšpektorjev dobre zveze s kmetijami ali so celo lastniki kmetij, ki imajo dovoljenje za izvoz govejega mesa. Evropski kmeti se morajo držati predpisov, ki so vzpostavljeni za varstvo potrošnikov. Dejstvo, da kmetje v tujini ne delajo po istih predpisih, daje čezmorskim izvoznikom nepošteno konkurenčno prednost. Britanska industrija govejega mesa se sooča z resnimi težavami zaradi proizvajalcev izven EU, ki na veliko izvažajo meso po veliko nižjih cenah. Nekateri svetovni prodajalci na drobno, kot sta Carrefour in Wal-Mart, so že prepovedali brazilsko goveje meso zaradi krčenja gozdov, za katero je odgovorna ta industrija. Vsako leto izgine za Belgijo veliko področje amazonskega gozda zaradi donosne industrije izvoza govejega mesa. Ocenjuje se, da je vzreja živine kriva za 80 % nezakonitega krčenja gozdov. Preseneča me, kako velja en niz pravil za britanske in evropske kmete in drugi niz za kmete iz Brazilije. Katero kmetijsko industrijo EU in Komisija dejansko podpirata?"@sl20
"Fru talman! Även jag hyser allvarliga tvivel om huruvida den brasilianska nötköttsimporten är säker och passande. Oreglerat kött importeras från en plats tusentals mil bort på bekostnad av inhemska jordbrukare. Köttet utgör en risk för kontaminering, t.ex. mul- och klövsjuka, som vi har hört här i kväll. Avsaknaden av strikt reglering i Brasilien innebär att även exportörer har en orättvis konkurrensfördel gentemot EU-jordbrukarna. Det stora hyckleriet kring frågan om export av utländskt nötkött blir ännu mer uppenbart inom ramen för klimatdiskussionerna. Samtidigt som vi får höra att vi måste göra åtaganden för en ambitiös klimatagenda blundar EU för att den brasilianska nötköttsexportindustrin bär ansvaret för 80 procent av avskogningen i Amazonasregnskogen. Före förbudet 2007 exporterade 30 000 anläggningar i Brasilien nötkött till EU. I dag är endast 12 procent av dessa exporter godkända, men alltfler anläggningar godkänns dagligen för EU-export. Cirka 100 gårdar per månad beviljas den rättigheten. När detta problem uppstod rapporterade kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor om stora problem i Brasilien med certifiering av gårdar och kreatursbesättningarnas spårbarhet. Det råder allvarlig oro över oidentifierade kreatur på slakterierna. Det anses också allmänt att många inspektörer har starka kopplingar till, eller till och med äger, de gårdar som beviljas tillstånd att exportera nötkött. EU:s jordbrukare måste följa regler som har införts för konsumenternas säkerhet. Det faktum att deras utländska motsvarigheter inte arbetar enligt samma regler ger de utländska exportörerna en orättvis konkurrensfördel. Den brittiska nötköttsindustrin har allvarliga problem med producenter utanför EU, som kan massexportera kött till mycket lägre priser. Några av världens största detaljhandlare, som Carrefour och Wal-Mart, har redan förbjudit brasilianskt nötkött på grund av den avskogning som industrin gör sig skyldig till. Varje år röjs ett lika stort område som Belgien i Amazonas för den lukrativa nötköttsexportindustrin. Enligt uppskattningarna är boskapsuppfödning orsaken till 80 procent av den olagliga avskogningen. Jag tycker att det är förbluffande att det finns en uppsättning regler för jordbrukare i Storbritannien och EU, och en annan för jordbrukare i Brasilien. Vilken jordbruksindustri stöder EU och kommissionen egentligen?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Mówca wyraził zgodę na dopuszczenie pytania zasygnalizowanego poprzez podniesienie niebieskiej kartki, zgodnie z art. 149 ust. 8)"16
"(Spreker verklaart zich bereid om een “blauwe kaart”-vraag krachtens artikel 149,lid 8 van het Reglement te beantwoorden)"3
"(Talaren godtog att ordet gavs till en ledamot som genom att hålla upp ett blått kort visade att han ville ställa en fråga i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen.)"22
"(Taleren accepterede at besvare et spørgsmål, jf. proceduren med blåt kort, i henhold til artikel 149, stk. 8)"2
"(Ο ομιλητής συμφώνησε να δεχθεί ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας, σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)"10
"John Bufton,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,4,9,21
"„Carrefour”"13
"„Wal-Mart”"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph