Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-472"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.28.3-472"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the first thing I want to make clear here tonight is that this is not about third-country imports. This is about Brazilian beef coming into Europe. That is what it is about. I am saddened that I stand here tonight and we do not have a resolution. I do not know why, but I understand that some of the big groups in this Parliament were not prepared to stand up to the Brazilian Ambassador who lobbied last week in Brussels. That goes for the Socialist Group and I will let the Liberals answer for themselves, for I understand they did not stand up at the Conference of Presidents and allow us to have a resolution before us. I want to make it very clear. The Brazilian Ambassador did not lobby me. Maybe he did not think I was worth coming to see; I do not know. Or maybe he thought I was too hard a nut to crack because – let me make it very clear here tonight – in the future, Commissioner, I have to say to you that you in the Commission are no longer going to tie the hands of the farmers of Europe behind their backs on meat standards which they meet every day of the week and then come here and lecture us about the WTO and everything else. I have to say to you, Commissioner, that we are here for the next five years. I do not know how long you are going to be there, but you, if you are there, or whoever takes your place, are going to have to satisfy us in every way, shape, size and form as to how the meat that comes into Europe has got to be of the same standard as the meat we produce. We will not accept second best any more. You are not going to destroy us any more. I hope you pass that on to your officials because we cannot be expected to accept this on behalf of those who are our producers in Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, tím prvním, co bych zde dnes chtěl objasnit, je, že nejde jen o dovoz ze třetích zemí. Jde o to, že se brazilské hovězí dostává do Evropy. A o to jde. Rmoutí mě, že tu dnes stojím, aniž bychom měli usnesení. Nevím proč, ale chápu, že některé z velkých skupin v tomto Parlamentu nebyly připraveny vzdorovat brazilskému velvyslanci, který minulý týden loboval v Bruselu. To platí pro skupinu sociálních demokratů a liberály nechám, aby odpověděli sami za sebe, protože chápu, že na Konferenci předsedů neprotestovali a umožnili nám mít usnesení. Chci to zcela objasnit. U mě brazilský velvyslanec neloboval. Možná si myslel, že mu nestojím za návštěvu, nevím. Nebo si možná myslel, že jsem příliš tvrdý ořech na rozlousknutí, protože – a chci to tu dnes dát zcela jasně najevo – musím vám říci, paní komisařko, že v budoucnosti už vy v Komisi nebudete svazovat evropským farmářům ruce za zády normami o mase, které splňují každý den v týdnu, a pak sem chodit a poučovat nás o WTO a o všem ostatním. Musím vám říci, paní komisařko, že my tu budeme dalších pět let. Nevím, jak dlouho tu budete vy, ale vy nebo kdokoli jiný, kdo přijde na vaše místo, nás budete muset ve všech ohledech uspokojit, pokud o jde o to, že maso dovážené do Evropy musí splňovat stejné normy jako maso, které vyrobíme my. Už se nespokojíme s náhražkami. Už nás nebudete ničit. Doufám, že to vyřídíte svým úředníkům, protože od nás se nedá čekat, že se s tím jménem našich evropských výrobců spokojíme."@cs1
"Fru formand! Det første, jeg gerne vil gøre klart i aften, er, at det her ikke handler om import fra tredjelande. Det handler om brasiliansk oksekød, der kommer ind i Europa. Det er det, det handler om. Jeg er ked af, at jeg står her i aften, og vi ikke har en beslutning. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg forstår, at nogle af de store grupper i Parlamentet ikke ønskede at gå imod den brasilianske ambassadør, der bedrev lobbyvirksomhed i Bruxelles sidste uge. Det gælder for den socialistiske gruppe, og jeg vil lade de liberale svare for sig selv, for jeg kan forstå, at de ikke ydede modstand ved formandskonferencen og gav os mulighed for at få en beslutning. Jeg vil gerne gøre det helt klart. Den brasilianske ambassadør prøvede ikke at påvirke mig. Måske mente han ikke, jeg var værd at besøge, det ved jeg ikke. Eller måske tænkte han, at jeg var for hård en nød at knække, for i fremtiden – og det vil jeg gerne gøre helt klart over for kommissæren her i aften – må jeg sige, at medlemmerne af Kommissionen ikke længere skal binde Europas landbrugere på hænder og fødder, når det gælder kødstandarder, som de opfylder hver evige eneste dag, og så komme her og belære os om WTO og alt muligt andet. Jeg vil gerne sige til kommissæren, at vi sidder her i de næste fem år. Jeg ved ikke, hvor længe kommissæren vil være her, men De eller Deres afløser vil skulle imødekomme os på alle tænkelige måder, så det kød, der kommer ind i EU, er af samme standard som det kød, vi selv producerer. Vi vil ikke længere acceptere det næstbedste. De skal ikke ødelægge os mere. Jeg håber, De kan give det videre til Deres embedsmænd, for vi kan ikke forventes at acceptere det på vegne af dem, der er vores producenter i Europa."@da2
"Frau Präsidentin, als Erstes möchte ich heute Abend klarstellen, dass es hier nicht um Importe aus Drittländern geht. Es geht um brasilianisches Rindfleisch, das nach Europa importiert wird. Darum geht es. Es macht mich traurig, dass ich heute Abend hier bin und keine Entschließung vorliegt. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme an, dass einige große Fraktionen in diesem Parlament nicht darauf vorbereitet waren, sich gegenüber dem brasilianischen Botschafter zu behaupten, der letzte Woche in Brüssel Lobbyarbeit betrieben hat. Das trifft auf die Sozialdemokraten zu, und den Liberalen werde ich die Antwort selbst überlassen, denn ich weiß, dass sie sich bei der Konferenz der Präsidenten nicht gewehrt haben und deshalb liegt jetzt keine Entschließung vor. Ich möchte ganz deutlich sein. Der brasilianische Botschafter hat nicht versucht, Einfluss auf mich zu nehmen. Vielleicht hat er gedacht, ich wäre es nicht wert; Ich weiß es nicht. Oder vielleicht hat er gedacht, dass ich eine zu harte Nuss bin, denn - lassen Sie mich hier heute Abend ganz deutlich sein - in Zukunft, Frau Kommissarin, werden Sie von der Kommission die europäischen Landwirte nicht länger mit Fleischnormen knebeln, die sie Tag für Tag und Woche für Woche erfüllen, um dann herzukommen und uns über die WTO und alles andere zu belehren. Ich möchte Ihnen sagen, Frau Kommissarin, dass wir die nächsten fünf Jahre über hier sind. Ich weiß nicht, wie lange Sie hier sein werden, aber Sie oder Ihr Nachfolger werden jegliche unserer Bedingungen erfüllen müssen, von der Form über die Größe bis zu dem Weg, auf dem das Fleisch nach Europa importiert wird. Alles muss den gleichen Normen entsprechen, die wir bei der Fleischproduktion anwenden. Wir werden uns nicht mehr mit dem zweitbesten zufrieden geben. Sie werden uns nicht länger vernichten können. Ich hoffe, Sie werden das Ihren Dienststellen übermitteln, denn man kann nicht von uns erwarten, dass wir das im Namen der Landwirte in Europa hinnehmen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το πρώτο πράγμα που θέλω να καταστήσω σαφές εδώ απόψε είναι ότι δεν πρόκειται για εισαγωγές από τρίτες χώρες. Το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε αφορά την εισαγωγή βοδινού κρέατος από τη Βραζιλία στην Ευρώπη. Αυτό είναι το θέμα μας. Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι στέκομαι εδώ απόψε και δεν έχουμε ψήφισμα. Δεν γνωρίζω γιατί, αλλά καταλαβαίνω ότι ορισμένες από τις μεγάλες Ομάδες στο Σώμα δεν ήταν έτοιμες να ορθώσουν το ανάστημά τους στον βραζιλιάνο πρεσβευτή που προωθούσε τα συμφέροντά του την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Αυτό αφορά τη Σοσιαλιστική Ομάδα και θα αφήσω τους Φιλελεύθερους να απαντήσουν μόνοι τους, διότι κατανοώ γιατί δεν όρθωσαν το ανάστημά τους στη Διάσκεψη των Προέδρων ώστε να έχουμε ένα ψήφισμα ενώπιόν μας. Θέλω να το καταστήσω απολύτως σαφές. Ο βραζιλιάνος πρεσβευτής δεν προώθησε τα συμφέροντά του σε εμένα. Ίσως δεν πίστευε ότι άξιζα να με δει, δεν το γνωρίζω. Ή ίσως σκέφτηκε ότι ήμουν πολύ σκληρό καρύδι, διότι –επιτρέψτε μου να το καταστήσω απολύτως σαφές εδώ απόψε– στο μέλλον, κυρία Επίτροπε, πρέπει να σας πω ότι εσείς στην Επιτροπή δεν θα δένετε πλέον τα χέρια των κτηνοτρόφων της Ευρώπης πίσω από την πλάτη τους όσον αφορά τα πρότυπα για το κρέας, τα οποία πληρούν κάθε ημέρα της εβδομάδας και, στη συνέχεια, θα έρχεστε εδώ να μας κάνετε διάλεξη για τον ΠΟΕ και τα υπόλοιπα. Πρέπει να σας το πω, κυρία Επίτροπε, ότι είμαστε εδώ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Δεν γνωρίζω για πόσο χρόνο θα βρίσκεστε στη θέση σας, αλλά εσείς, εάν βρίσκεστε στη θέση σας, ή όποιος άλλος πάρει τη θέση σας, θα πρέπει να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις μας με κάθε τρόπο, από την άποψη του σχήματος, του μεγέθους και της μορφής, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κρέας που εισέρχεται στην Ευρώπη πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας με το κρέας που παράγουμε. Δεν πρόκειται να δεχτούμε προϊόν δεύτερης ποιότητας πια. Δεν πρόκειται να μας καταστρέψετε άλλο. Ελπίζω ότι θα μεταβιβάσετε αυτές τις απόψεις στους υπαλλήλους σας, διότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε αυτήν την κατάσταση εξ ονόματος των παραγωγών μας στην Ευρώπη."@el10
"Señora Presidenta, lo primero que quiero dejar claro aquí esta tarde es que no se trata de importaciones a terceros países. Esto tiene que ver con la entrada en Europa de la carne de vacuno brasileña. Se trata de eso. Me apena que no tengamos una resolución al respecto. No sé por qué, pero entiendo que algunos de los grandes grupos de este Parlamento no estaban preparados para plantar cara al embajador brasileño que estuvo cabildeando la semana pasada en Bruselas. Esto va dirigido al Grupo Socialista, y dejaré que los liberales nos den su propia respuesta, pues opino que no resistieron durante la Conferencia de Presidentes, posibilitando que ahora tuviésemos una resolución ante nosotros. Quiero dejarlo muy claro. El embajador brasileño no me presionó. Tal vez pensó que no merecía la pena encontrarse conmigo, no lo sé. O tal vez pensó que yo era un hueso demasiado duro de roer porque —seré muy claro— en el futuro, señora Comisaria, tengo que decirle que en la Comisión ya no va usted a atar las manos de los productores de Europa a sus espaldas en lo tocante a los estándares cárnicos que cumplen cada día de la semana, para luego venir aquí a sermonearnos acerca de la OMC y de todo lo demás. Tengo que decirle, señora Comisaria, que estaremos aquí durante los próximos cinco años. No sé durante cuánto tiempo va a estar usted ahí, pero usted o quien le sustituya van a satisfacernos en todos y cada uno de los aspectos sobre la obligación de que la carne que llega a Europa cumpla los mismos estándares que la carne que nosotros producimos. Ya no nos conformaremos con menos nunca más. Espero que lo transmita a sus funcionarios porque no se puede esperar que aceptemos esto en nombre de quienes son nuestros productores en Europa."@es21
"Lugupeetud juhataja! Kõigepealt tahan täna siin selgeks teha, et asi ei ole kolmandate riikide impordis, vaid Euroopasse tulevas Brasiilia veiselihas. Selles on asi. Olen kurb, et seisan täna siin ja meil ei ole resolutsiooni. Ma ei tea, miks, aga saan aru, et mõned parlamendi suured fraktsioonid ei ole valmis astuma vastu eelmisel nädalal Brüsselis lobitööd teinud Brasiilia suursaadikule. See käib sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kohta ja las liberaalid annavad ise aru, sest minu arusaamist mööda ei teinud nad esimeeste konverentsil midagi, et meil võiks tänasel arutelul resolutsioon olla. Ma tahan, et see oleks täiesti selge. Brasiilia suursaadik minu peal oma lobitööd ei teinud. Ei tea, võib-olla ta arvas, et minuga pole mõtet kohtuda. Või arvas ehk, et ma olen liiga kõva pähkel, sest – lubage mul täna selgelt välja öelda – ma pean teile ütlema, volinik, et tulevikus ei seo te seal komisjonis enam Euroopa põllumajandustootjatel käsi selja taha nende normidega, mida nad igal nädalapäeval täidavad, ega tule siia pidama meile loengut Maailma Kaubandusorganisatsioonist ja kõigest muust. Pean teile ütlema, volinik, et me oleme siin järgmised viis aastat. Ma ei tea, kui kaua teie seal olete, aga kui te seal olete või kes tahes teie asemele tuleb, peate te täitma meie nõudmise, et Euroopasse tulev liha peab igapidi vastama samadele normidele millele meie toodetud liha. Me ei ole enam nõus teisejärgulisega. Te ei hävita meid enam. Loodan, et ütlete selle oma ametnikele edasi, sest ei saa oodata, et meie Euroopa tootjate nimel sellega nõustume."@et5
". Arvoisa puhemies, ensimmäinen asia, jonka haluan tehdä täällä tänään selväksi, on se, ettei tässä ole kyse kolmansien maiden tuonnista. Tässä on kyse brasilialaisen naudanlihan tuonnista EU:hun. Juuri siitä tässä on kyse. Minua surettaa se, että istumme täällä tänä iltana ilman päätöslauselmaa. En tiedä mistä tämä johtuu, mutta olen ymmärtänyt, että muutamat parlamentin suurista ryhmistä eivät olleet valmiita pitämään puoliaan Brysselissä viime viikolla lobannutta Brasilian suurlähettilästä vastaan. Tämä koskee sosialistiryhmää, ja annan liberaalien vastata omasta puolestaan, sillä ymmärtääkseni he eivät pitäneet puoliaan puheenjohtajakokouksessa, niin että olisimme saaneet eteemme päätöslauselman. Haluan tehdä asiani varsin selväksi. Brasilian suurlähettiläs ei yrittänyt vaikuttaa minuun. En tiedä miksi – ehkäpä hän ajatteli, ettei minua kannattanut käydä tapaamassa, tai ehkä hän ajatteli minun olevan liian kova pähkinä purtavaksi. Arvoisa komission jäsen, haluan nimittäin tehdä täällä teille varsin selväksi sen, että tulevaisuudessa komission ei enää anneta sitoa karjankasvattajien käsiä heidän selkänsä taakse lihaa koskevilla säännöillä, joita heidän on noudatettava viikon jokaisena päivänä, ja tulla sitten tänne luennoimaan meille WTO:sta ja kaikesta muusta. Arvoisa komission jäsen, minun on sanottava teille, että me olemme täällä seuraavat viisi vuotta. En tiedä, miten kauan te hoidatte tehtäviänne, mutta jos toimitte komissiossa, teidän on – tai kenen tahansa, joka tulee tilallenne, on – vakuutettava meidät joka tavalla niin muodon, koon kuin tavankin suhteen siitä, että EU:hun tulevan lihan on täytettävä samat vaatimukset kuin itse tuottamamme lihan. Emme hyväksy enää toiseksi parasta vaihtoehtoa. Emme anna teidän enää tuhota meitä. Toivon, että välitätte viestini virkamiehillenne, sillä ette voi odottaa, että me hyväksymme tätä EU:n tuottajien puolesta."@fi7
"Madame la Présidente, la première chose que je voudrais dire clairement ici ce soir, c’est que ce ne sont pas les importations en provenance de pays tiers qui sont en cause. Il s’agit de la viande bovine brésilienne qui est importée en Europe. C’est là la question. Je suis attristé d’être ici ce soir et que nous n’ayons pas de résolution. Je ne sais pas pourquoi, mais je constate que certains des grands groupes de ce Parlement n’étaient pas prêts à tenir tête à l’ambassadeur du Brésil qui a fait du lobbying la semaine dernière à Bruxelles. Cela vaut pour le groupe socialiste et je laisserai les libéraux s’expliquer eux-mêmes, car je comprends qu’ils ne se sont pas faits entendre à la Conférence des présidents pour nous permettre d’avoir une résolution sur la table. Je veux que les choses soient claires. L’ambassadeur du Brésil n’a pas fait de lobbying auprès de moi. Peut-être a-t-il pensé que me rencontrer serait une perte de temps; je ne sais pas. Ou peut-être a-t-il pensé que j’étais «un dur à cuire» parce que - permettez-moi de le dire très clairement ici ce soir - à l’avenir, Madame la Commissaire, j’aime autant vous dire que vous, à la Commission, vous n’allez plus lier les mains des agriculteurs européens derrière leur dos avec des normes en matière de viande qu’ils respectent chaque jour ponctuellement, et ensuite venir ici nous faire la morale sur l’OMC et un tas d’autres choses. Je dois vous dire, Madame la Commissaire, que nous sommes ici pour les cinq prochaines années. Je ne sais pas combien de temps vous allez rester là, mais vous, si vous êtes là, ou quiconque prendra votre place, il va vous falloir nous donner satisfaction de toutes les manières, formes, façons, et mesures possibles quant aux conditions à respecter pour que la viande qui est importée en Europe satisfasse aux mêmes normes que la viande que nous produisons. Nous n’accepterons plus de solution de second choixhttp://www.termiumplus.gc.ca/tpv2source?lang=fra&index=ent&i=1&src_id=4IKJ&rlang=fr&titl=solution%20de%20second%20choix&srchtxt=SECOND%20BEST%20SOLUTION&fchrcrdnm=1" \o "Source, fiche 1, solution de second choix" . Vous n’allez pas continuer à nous détruire. J’espère que vous allez passer la consigne à vos services, parce qu’il ne faut plus s’attendre à ce que nous acceptions cela au nom de ceux qui sont nos producteurs en Europe."@fr8
". – Elnök asszony, az első dolog, amit ma este itt tisztázni szeretnék, az az, hogy ez nem a harmadik országokból származó húsimportról szól. Ez a brazil marhahús behozataláról szól. Erról van itt szó. Elszomorít a tény, hogy itt állok ma este, és mégsem született állásfoglalás. Nem tudom miért, de megértem, hogy néhány nagy parlamenti képviselőcsoport nem volt felkészülve arra, hogy szembeszálljon a brazil nagykövettel, aki a múlt héten Brüsszelben lobbizott. Ez a szocialista képviselőcsoportra vonatkozik, a liberálisoknak pedig hagyni fogom, hogy maguk magyarázzák el, miért nem álltak ki az Elnökök Értekezletén az állásfoglalás ügyében. Tisztázni szeretném. A brazil nagykövet nálam nem lobbizott. Talán úgy gondolta, velem nem érdemes találkoznia; nem tudom. Vagy talán úgy gondolta túl kemény dió vagyok, mert – és hadd tisztázzam ezt itt ma este – a jövőben, biztos asszony, nem engedem hogy Ön a Bizottságban nap mint nap ellehetetlenítse a termelőket a hústermelés követelményeivel, majd aztán nekünk tartson kiselőadást a WTO-ról és minden másról. Tudatom Önnel, biztos asszony, hogy mi itt leszünk a következő öt évben. Nem tudom, hogy Ön még meddig lesz hivatalban, de amíg ott van – vagy annak, aki az Ön helyét átveszi –, minden tekintetben meg kell felelnie az igényeinknek; az Európába érkező húsnak alakra, méretre és formára minden tekintetben ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelnie, mint az általunk termelt húsnak. Többé nem elégszünk meg a második legjobbal. Ön többé már nem tehet tönkre minket. Remélem, továbbítja ezt a tisztviselőinek, mert nem várhatják el tőlünk, hogy az európai gazdákat képviselve ezeket elfogadjuk."@hu11
"Signora Presidente, il primo punto che vorrei chiarire qui stasera è che la discussione non riguarda le importazioni da paesi terzi. Stiamo parlando della carne bovina brasiliana importata in Europa. Ecco di cosa si tratta. Mi rammarica il fatto di essere qui oggi senza una risoluzione. Non so perché, ma mi pare di capire che alcuni grandi gruppi in Parlamento non erano pronti a confrontarsi con l’ambasciatore brasiliano, che ha esercitato le sue pressioni la scorsa settimana a Bruxelles. Questo vale per il gruppo socialista e lascerò che i liberali rispondano per proprio conto perché non si sono pronunciati alla conferenza dei presidenti per consentirci di presentare una risoluzione. Lo ribadisco con estrema chiarezza. Non ho subito pressioni dall’ambasciatore brasiliano. Forse ha ritenuto che non valesse la pena di incontrarmi, non lo so. Oppure ha pensato che sarei stato un osso troppo duro. Stasera vorrei esprimermi senza mezzi termini: in futuro, signora Commissario, devo dirle che non avrà più modo in Commissione di legare le mani dei produttori europei per quanto concerne gli standard applicabili alla carne con i quali devono confrontarsi quotidianamente, per poi venire in aula a tenerci lezioni sull’OMC e tutto il resto. Le ricordo, signora Commissario, che saremo qui per i prossimi cinque anni. Non so se il suo mandato durerà altrettanto, ma se così dovesse essere, o mi rivolgo a chi le subentrerà, vogliamo avere la certezza in tutti i sensi – forma, dimensioni e tipo – che la carne che giunge in Europa rispetta gli stessi standard della carne che noi produciamo. Non accetteremo mai più una seconda scelta. Non ci distruggerete mai più. Spero che vorrà trasmettere questo mio messaggio ai suoi collaboratori, poiché non potete aspettarvi che a nome di coloro che sono i nostri produttori in Europa accettiamo una situazione del genere."@it12
"Gerb. pirmininke, pirmas dalykas, kurį noriu paaiškinti čia šį vakarą, yra tas, kad kalbama ne apie trečiųjų šalių importą. Kalbama apie Brazilijos jautieną, įvežamą į Europą. Štai apie ką kalbama. Mane liūdina tai, kad šį vakarą pasilikau čia, o mes neturime ryžto. Nežinau kodėl, tačiau suprantu, kad kai kurios didelės Parlamento grupės nebuvo pasirengusios atsilaikyti Brazilijos ambasadoriui, kuris praėjusią savaitę Briuselyje užsiiminėjo lobizmu. Tai taikoma socialistų frakcijai, o liberalams leisiu atsakyti patiems, nes suprantu, kad jie neatsilaikė Pirmininkų sueigoje ir leido pateikti mums rezoliuciją. Aš noriu, kad tai taptų žinoma. Brazilijos ambasadorius nesistengė manęs paveikti. Galbūt jis laikė, kad nesu vertas su juo susitikti, – nežinau. Arba galbūt jis pamanė, jog esu per daug kietas riešutas, kad būtų galima jį perlaužti, nes – noriu šįvakar čia labai aiškiai pasakyti – ateityje, Komisijos nare, turėsiu jums pasakyti, kad jūs Komisijoje daugiau nebandytumėte surišti Europos ūkininkams rankų dėl mėsos standartų, kurių jie laikosi kiekvieną savaitės dieną, ir paskui ateiti čia ir postringauti mums apie MVT ir visa kita. Turiu jums, Komisijos nare, pasakyti, kad mes čia esame išrinkti penkeriems metams. Nežinau, kiek ilgai jūs ketinate būti čia, tačiau jūs, jeigu jau esate čia, arba kas nors kitas, kuris užims jūsų vietą, turite įtikinti mus visais būdais, pavidalu, apimtimi ir forma kalbant apie tai, kokiu būdu mėsa, kuri patenka į Europą, turi būti tokių pat standartų, kaip mūsų gaminama mėsa. Mes daugiau nesutinkame būti antri. Jums daugiau nepavyks įveikti mūsų. Tikiuosi, kad jūs tai perduosite savo pareigūnams, nes negalima tikėtis, kad sutiksime su tuo tų, kurie yra mūsų Europos gamintojai, vardu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vispirms es šovakar vēlētos paskaidrot, ka runa nav par importu no trešām valstīm, bet gan par liellopu gaļu, kas Eiropā tiek ievesta no Brazīlijas. Es esmu sarūgtināts par to, ka šovakar atrodos šeit, bet mums nav rezolūcijas. Nezinu, kāds tam bija iemesls, bet domāju, ka dažas lielās šā Parlamenta politiskās grupas neuzdrošinājās stāties pretim aģitācijai, kuru pagājušajā nedēļā Briselē izvērsa Brazīlijas vēstnieks. Tas attiecas uz Sociālistu grupu. Liberāļi varēs atbildēt paši, jo apzinos, ka viņi Priekšsēdētāju konferencē neiebilda tādēļ, ka vēlas, lai mēs paši sagatavojam rezolūciju. Es vēlos teikt, ka Brazīlijas vēstniekam mani neizdevās saaģitēt. Varbūt viņš domāja, ka ar mani nav vērts kontaktēties, bet to es skaidri nezinu. Iespējams, viņš mani uzskata par pārāk cietu riekstu, jo vēlos, komisāres kundze, jums darīt zināmu, ka drīz jūs vairs nebūsiet šajā Komisijā, nevarēsiet saistīt Eiropas lauksaimniekiem rokas ar tādiem gaļas standartiem, kurus ir gandrīz neiespējami ievērot dienu no dienas un nedēļu no nedēļas, un pēc tam ierasties šeit, it kā nekas nebūtu noticis un gudri spriedelēt par PTO un visu pārējo. Man jums, komisāres kundze, ir jāsaka, ka mēs šeit būsim piecus turpmākos gadus. Es nezinu, cik ilgi jūs šeit vēl būsiet, bet, neatkarīgi no tā, vai šeit esat jūs, vai arī būs kāds cits, šajā amatā esošajai personai ir jānodrošina mūsu prasības, tāpat kā Eiropā ievestajai gaļai ir jāatbilst tiem pašiem standartiem, kuri ir noteikti mūsu ražotajai gaļai. Mēs vairs nepieņemsim otrās šķiras labumus. Jūs vairs neturpināsiet mūs iznīcināt. Es ceru, ka jūs šo informāciju nodosiet tālāk savām amatpersonām, jo jūs nevarat gaidīt, lai mūsu ražotāji Eiropā ar to samierinātos."@lv13
"Madam President, the first thing I want to make clear here tonight is that this is not about third-country imports. This is about Brazilian beef coming into Europe. That is what it is about. I am saddened that I stand here tonight and we do not have a resolution. I do not know why, but I understand that some of the big groups in this Parliament were not prepared to stand up to the Brazilian Ambassador who lobbied last week in Brussels. That goes for the Socialist Group and I will let the Liberals answer for themselves, for I understand they did not stand up at the Conference of Presidents and allow us to have a resolution before us. I want to make it very clear. The Brazilian Ambassador did not lobby me. Maybe he did not think I was worth coming to see; I do not know. Or maybe he thought I was too hard a nut to crack because – let me make it very clear here tonight – in the future, Commissioner, I have to say to you that you in the Commission are no longer going to tie the hands of the farmers of Europe behind their backs on meat standards which they meet every day of the week and then come here and lecture us about the WTO and everything else. I have to say to you, Commissioner, that we are here for the next five years. I do not know how long you are going to be there, but you, if you are there, or whoever takes your place, are going to have to satisfy us in every way, shape, size and form as to how the meat that comes into Europe has got to be of the same standard as the meat we produce. We will not accept second best any more. You are not going to destroy us any more. I hope you pass that on to your officials because we cannot be expected to accept this on behalf of those who are our producers in Europe."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik vanavond graag duidelijk maken dat het hier niet gaat om import uit derde landen. Het gaat om Braziliaans rundvlees dat Europa binnenkomt, niet meer en niet minder. Het bedroeft mij dat ik hier vanavond sta zonder dat we een resolutie hebben. Ik weet niet waarom, maar ik begrijp dat enkele van de grote fracties in dit Parlement niet bereid waren om de Braziliaanse ambassadeur tegen te spreken toen deze vorige week in Brussel was om te lobbyen. Dat geldt voor de socialistische fractie en ik zal de liberalen zelf laten antwoorden, aangezien ik heb begrepen dat zij zich tijdens de Conferentie van voorzitters niet hebben doen gelden om ervoor te zorgen dat wij een resolutie voor ons zouden hebben. Ik wil zeer duidelijk maken dat de Braziliaanse ambassadeur niet bij mij heeft gelobbyd. Misschien vond hij dat ik niet de moeite van een bezoek waard was; ik weet het niet. Of misschien dacht hij dat hij bij mij te veel weerstand zou ondervinden, want – laat ik daarover hier vanavond zeer duidelijk zijn – ik kan u melden, commissaris, dat de Commissie in de toekomst niet langer de handen van Europese boeren op hun rug kan binden met vleesnormen waar zij elke dag van de week aan moeten voldoen, om ons vervolgens hier de les te komen lezen over de WTO en wat al niet meer. Ik vertel u, commissaris, dat wij hier nog vijf jaar zullen zitten. Hoe lang u er nog zult zijn, weet ik niet, maar als u er nog wel bent of iemand anders uw plaats inneemt, zult u ons op elke manier en in elke vorm tevreden moeten stellen over de manier waarop vlees dat Europa binnenkomt, moet voldoen aan dezelfde normen als het vlees dat we hier produceren. Wij nemen geen genoegen meer met het op één na beste. U kunt ons niet langer kapotmaken. Ik hoop dat u dat doorgeeft aan uw functionarissen, want er kan niet van ons worden verwacht dat we hiermee akkoord gaan namens onze producenten in Europa."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przede wszystkim chciałbym wyraźnie dziś tu zaznaczyć, że nie chodzi o import z krajów trzecich w ogóle, lecz o przywóz do Europy wołowiny brazylijskiej. Jest mi przykro, że zabieram tu dzisiaj głos, a nie mamy tekstu rezolucji. Nie wiem dlaczego, ale jak sądzę niektóre z dużych grup w tym Parlamencie nie były gotowe zmierzyć się z brazylijski ambasadorem, który w ubiegłym tygodniu lobbował w Brukseli. To, co powiedziałem dotyczy grupy Socjalistów, a Liberałom pozwolę mówić za siebie, ponieważ nie zabrali głosu na posiedzeniu Konferencji Przewodniczących i wobec tego nie mamy rezolucji przed sobą. Chcę postawić sprawę jasno. Brazylijski ambasador nie wywierał na mnie żadnych nacisków. Może uznał, że nie jestem osobą, z którą warto się spotkać; tego nie wiem. A może uważał, że twardy ze mnie orzech do zgryzienia, ponieważ – powiem dziś to wyraźnie – kiedyś, pani komisarz, byłem zmuszony powiedzieć pani, że jako członek Komisji nie będzie już pani wiązać rąk hodowcom europejskim za ich plecami gdy chodzi o normy dotyczące mięsa, których przestrzegają każdego dnia w tygodniu, a potem przychodzić tutaj i wygłaszać nam wykłady na temat WTO i tych wszystkich innych kwestii. Muszę pani komisarz powiedzieć, że będziemy zasiadać w tej Izbie przez następne pięć lat. Nie wiem, jak długo pani pozostanie tam, gdzie jest, ale jeśli pani tam będzie, albo zastąpi panią ktoś inny, niezależnie od tego, kto tym następcą zostanie, będziecie musieli użyć każdego sposobu, wymiaru, każdej skali i każdej formy i spełnić nasze żądania, by mięso, które jest wprowadzane do Europy odpowiadało takim samym normom, jak to, które tu produkujemy. Nie zaakceptujemy już nigdy żadnych zastępczych rozwiązań. Nie uda się już pani nas złamać. Liczę, że przekaże pani moje słowa swoim kolegom urzędnikom, ponieważ nie można oczekiwać, że będziemy się na takie rozwiązania godzić w imieniu naszych europejskich producentów."@pl16
"Senhora Presidente, a primeira coisa que gostaria de tornar bem claro aqui, esta noite, é que não se trata aqui de importações de países terceiros. Trata-se da importação de carne de bovino brasileira pela Europa. É disso que se trata. Entristece-me constatar que estamos aqui esta noite sem uma resolução. Não sei porquê, mas, ao que parece, alguns dos grupos maiores deste Parlamento não estavam dispostos a fazer frente ao Embaixador brasileiro, que defendeu os interesses do seu país na semana passada, em Bruxelas. Isto aplica-se ao grupo PSE, e vou deixar que os liberais respondam por si, pois parece que não tomaram uma posição na Conferência dos Presidentes de modo a permitir que fosse aqui apresentada uma resolução. Vou ser muito claro. O Embaixador brasileiro não procurou obter o meu apoio. Talvez tenha pensado que eu não era uma pessoa que valesse a pena contactar; não sei. Ou talvez tenha pensado que eu era um osso duro de roer, porque - e permitam-me que o diga aqui muito claramente - de futuro, Senhora Comissária, devo dizer que a Comissão já não vai atar as mãos dos agricultores europeus atrás das suas costas no que se refere às normas relativas à carne, que eles respeitam todos os dias, vindo depois aqui fazer-nos uma prelecção sobre a OMS e as outras coisas todas. Devo dizer-lhe, Senhora Comissária, que vamos estar aqui durante os próximos cinco anos. Não sei quanto tempo a Senhora Comissária vai permanecer no seu cargo, mas a Senhora Comissária, ou quem quer que seja que eventualmente a venha a substituir, terá de nos convencer em todos os aspectos e pormenores de que a carne que vier a entrar na Europa obedece exactamente às mesmas normas do que a carne que produzimos. Não vamos continuar a aceitar uma alternativa de segunda. Não vão poder continuar a destruir-nos. Espero que transmita isto aos seus funcionários, porque nós não podemos aceitar esta situação em nome dos nossos produtores europeus."@pt17
"Doamnă preşedintă, primul lucru pe care doresc să îl lămuresc aici în această seară este că aici nu este vorba de importurile din ţările terţe. Aici vorbim de carnea de vită braziliană care ajunge în Europa. Despre asta este vorba. Mă întristează faptul că mă aflu aici, în această seară, şi nu avem o rezoluţie. Nu ştiu de ce, dar înţeleg că unele dintre marile grupuri ale acestui Parlament nu au fost pregătite să îl înfrunte pe ambasadorul brazilian, care şi-a susţinut cauza săptămâna trecută la Bruxelles. Acest lucru este valabil pentru Grupul Socialist şi îi voi lăsa pe liberali să ofere propriul răspuns, întrucât înţeleg că aceştia nu au luat cuvântul la Conferinţa preşedinţilor, nepermiţându-ne să avem în faţă o rezoluţie. Doresc să precizez foarte clar acest lucru. Ambasadorul brazilian nu mi s-a adresat pentru a-şi susţine cauza. Poate nu a considerat că merită efortul de a se întâlni cu mine; nu ştiu. Sau poate a crezut că sunt o nucă prea tare, deoarece – daţi-mi voie să spun foarte clar acest lucru în această seară – pe viitor, doamnă comisar, dumneavoastră ca membră a Comisiei nu veţi mai lega mâinile agricultorilor europeni la spate în ceea ce priveşte standardele pentru carne, pe care le respectă în fiecare zi a săptămânii, ca apoi să veniţi aici şi să ne ţineţi prelegeri despre OMC şi toate celelalte. Trebuie să vă spun, doamnă comisar, că noi ne aflăm aici pentru următorii cinci ani. Nu ştiu cât timp veţi ocupa dumneavoastră această funcţie, dar dumneavoastră, dacă vă veţi afla în acest post, sau oricine vă va lua locul, va trebui să se ridice în absolut toate privinţele la înălţimea aşteptărilor noastre cu privire la faptul că produsele din carne care ajung în Europa trebuie să respecte aceleaşi norme precum carnea pe care o producem noi. Nu vom mai accepta jumătăţi de măsură. Nu ne veţi mai distruge. Sper să transmiteţi aceste lucruri oficialilor dumneavoastră, întrucât noi nu mai putem accepta această situaţie în numele producătorilor noştri din Europa."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som chcel dnes večer objasniť, že tu nejde o dovoz z tretích krajín. Ide tu o dovoz brazílskeho hovädzieho mäsa do Európy. O to tu ide. Je mi ľúto, že tu dnes som a my nemáme uznesenie. Neviem prečo, ale nazdávam sa, že niektoré veľké skupiny v tomto Parlamente neboli pripravené postaviť sa proti brazílskemu veľvyslancovi, ktorý minulý týždeň loboval v Bruseli. To platí o Skupine socialistov a Liberáli nech si sami odpovedia, pretože viem, že sa nepostavili na Konferencii predsedov a neumožnili nám prípravu uznesenia. Chcem to povedať veľmi jednoznačne. Brazílsky veľvyslanec nebol lobovať u mňa. Možno si myslel, že nestojím za to, aby sa so mnou stretol, neviem. Alebo si možno myslel, že by som bol pre neho tvrdý oriešok, pretože – a to dnes chcem povedať veľmi jednoznačne – v budúcnosti, vážená pani komisárka, vy v Komisii viac nebudete poľnohospodárom v Európe zväzovať ruky kvôli mäsovým normám, ktoré musia plniť každý deň, a potom chodiť sem a dávať nám prednášku o WTO a všetkom ostatnom. Musím vám povedať, pani komisárka, že my tu budeme nasledujúcich päť rokov. Neviem ako dlho tu budete vy, ale či tu budete vy alebo niekto iný zaujme vaše miesto, budete nás musieť vo všetkých ohľadoch ubezpečiť, že mäso, ktoré sa do Európy dováža, bude musieť spĺňať tie isté normy ako mäso, ktoré vyrábame my. Nič iné viac nebudeme akceptovať. Už nás viac nebudete ruinovať. Dúfam, že budete ďalej o tomto informovať svojich kolegov, pretože nemôžete od nás očakávať, že to budeme akceptovať v mene našich európskych výrobcov."@sk19
"Gospa predsednica, prva stvar, ki jo želim razjasniti nocoj, je ta, da ne gre za uvoz iz tretjih držav. Gre za brazilsko goveje meso, ki pride v Evropo. To je bistvo. Žalosti me, da sem nocoj tukaj in nimamo resolucije. Ne vem zakaj, toda kot vem, nekatere večje skupine tega parlamenta niso bile pripravljene se zoperstaviti brazilskemu ambasadorju, ki je prejšnji teden lobiral v Bruslju. To velja za skupino Socialdemokratov, Liberalci naj povejo zase; kot sem razumel, niso nastopili na konferenci predsednikov in nam dovolili, da bi imeli pred seboj resolucijo. To želim zelo jasno povedati. Brazilski ambasador name ni lobiral. Morda je menil, da ni vredno; ne vem. Ali pa je morda menil, da sem pretrd oreh – naj povem zelo jasno tukaj nocoj – v prihodnje, komisarka, moram reči, da v Komisiji ne boste več vezali rok kmetom v Evropi glede standardov za meso, ki jih dosegajo vsak dan v tednu, in potem prišli sem in nam predavali o STO in vsem ostalem. Komisarka, reči vam moram, da bomo tukaj naslednjih pet let. Ne vem, kako dolgo boste tukaj vi, toda, če boste, ali kdor koli bo prevzel vaše mesto, nas bo moral zadovoljiti na vse načine, oblike, mere glede tega, kako mora meso, ki pride v Evropo, imeti enake standarde kot meso, ki ga sami pridelujemo. Z drugim najboljšim več ne bomo zadovoljni. Ne boste nas več uničevali. Upam, da boste to sporočilo prenesli vašim uradnikom, saj ne morete od nas pričakovati, da bomo to sprejeli v imenu tistih, ki so naši proizvajalci v Evropi."@sl20
"Fru talman! Det första jag vill klargöra här i kväll är att detta inte handlar om import från tredjeländer. Det handlar om brasilianskt nötkött som kommer in i EU. Det är vad det handlar om. När jag står här i kväll är jag ledsen över att vi inte har en resolution. Jag vet inte varför, men jag har förstått att några av de stora grupperna i parlamentet inte var beredda att sätta sig upp mot den brasilianska ambassadören som lobbyarbetade förra veckan i Bryssel. Det gäller den socialdemokratiska gruppen och jag kommer att låta liberalerna svara för sig själva, eftersom de efter vad jag har förstått inte stod emot vid talmanskonferensen så vi kunde lägga fram en resolution. Jag vill att detta ska framgå mycket klart. Den brasilianska ambassadörens lobbystrategi påverkade inte mig. Han kanske inte tyckte att det var värt att träffa mig, jag vet inte. Eller så kanske han tyckte att jag var en för hård nöt att knäcka – och jag vill att även detta ska framgå mycket tydligt här i kväll – i framtiden, fru kommissionsledamot, får ni inte längre bakbinda EU:s jordbrukare när det gäller köttnormer som de uppfyller varje dag i veckan, och sedan komma hit och föreläsa för oss om WTO och allt annat. Jag måste säga er att vi kommer att vara här under de närmaste fem åren. Jag vet inte hur länge ni kommer att vara kvar, men ni, om ni är kvar, eller vem som helst som tar er plats, måste övertyga oss på alla tänkbara sätt om att allt kött som kommer in i EU måste hålla samma standard som det kött som vi själva producerar. Vi kommer inte att godta det näst bästa längre. Ni får inte knäcka oss längre. Jag hoppas att ni vidarebefordrar det budskapet till era tjänstemän, eftersom vi inte kan förväntas godta detta på EU-producenternas vägnar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson,"18,5,15,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph