Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-471"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.28.3-471"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would also like to thank the Commissioner for her very full statement – possibly one of the fullest and most substantive statements we have heard from a Commissioner lately. This issue does merit it and, as one of the last veterans of the first battle of Brazilian beef, it is a pleasure to see so many familiar faces in the Chamber tonight. I hope that indicates that we are interested and serious regarding this issue. We support you in what you are saying about the import controls and about FMD. Frankly, that is not quite what this issue is about, and that is why I am so glad that those who wanted to broaden this issue out to imports from third countries have achieved that aim. It is not just about Brazilian beef. It is about the wider principle that our consumers, our voters and our farmers demand that imports from those countries which would seek to bring their produce here meet our standards – and that means meet all our standards. So it troubles me to hear you accept the fact that Brazil has lower standards of traceability than we do because it might not create such a disease risk coming into the territory of the European Union. Our consumers expect exactly the same standards in all things coming into the European Union. I accept your point if you are talking about strict disease control, but we are talking about equity and fairness. Our consumers demand – and our farmers demand and we, frankly, demand – that we have exactly the same standards of traceability across Brazil and across all third countries. For an FVO report to come back that said 50% of the inspections failed or had problems with them is just like throwing red meat to a pack of hungry wolves, as you perhaps see this evening. Can you assure us: when is the next FVO report, and will you actually take it seriously and ban whichever countries fail to meet our standards?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, i já bych rád poděkoval paní komisařce za vyčerpávající prohlášení – bylo to asi jedno z nejobsáhlejších a nejdůležitějších sdělení, které jsme od Komise v poslední době slyšeli. Toto téma si ho zaslouží a já, jako jeden z posledních veteránů bitvy o brazilské hovězí, jsem potěšen, že dnes vidím ve sněmovně tolik známých tváří. Doufám, že to značí, že se o toto téma zajímáme a bereme ho vážně. Podporujeme vás v tom, co říkáte o kontrolách dovozu a o PVÚ. Upřímně, není to součást tohoto tématu, a proto jsem rád, že ti, kteří ho chtěli rozšířit na dovoz ze třetích zemí, tohoto cíle dosáhli. Nejde jenom o brazilské hovězí. Jde o širší zásadu, že naši spotřebitelé, voliči a zemědělci požadují, aby dovoz z těch zemí, které chtějí přivážet své výrobky k nám, splňoval naše normy – rozuměj všechny naše normy. Takže mě znepokojuje, že přijímáte skutečnost, že Brazílie má nižší normy vysledovatelnosti než my, protože nehrozí takové riziko choroby pro území Evropské unie. Naši spotřebitelé očekávají, že pro všechno, co se dostává do Evropské unie, platí stejné normy. Chápu vás, když mluvíte o přísné kontrole chorob, ale my zde hovoříme o rovnosti spravedlnosti. Naši spotřebitelé požadují – a také naši zemědělci, a abych byl upřímný, i my –, abychom měli naprosto stejné normy vysledovatelnosti v Brazílii i ve všech třetích zemích. Protože vrátí-li PVÚ zprávu, která říká, že 50 % kontrol selhalo nebo s nimi byly problémy, je to jako hodit kus masa smečce hladových vlků, čehož jste ostatně dnes večer svědky. Můžete nás ujistit: kdy bude další zpráva PVÚ a budete ji opravdu brát vážně a dáte zákaz zemím, které nesplní naše normy?"@cs1
"Fru formand! Jeg vil også gerne takke kommissæren for hendes meget fyldestgørende redegørelse – måske en af de mest fyldestgørende og væsentlige, vi har hørt fra en kommissær på det seneste. Dette emne fortjener det, og som en af de sidste veteraner fra det første slag om brasiliansk oksekød er det en fornøjelse at se så mange kendte ansigter her i salen i aften. Jeg håber, at det betyder, at vi er interesserede og seriøse med hensyn til dette spørgsmål. Vi støtter kommissæren i hendes udtalelser om importkontrol og om mund- og klovsyge. Helt ærligt er det ikke helt det, dette emne handler om, og derfor er jeg så glad for, at det er lykkedes dem, der ønskede at udvide emnet til import fra tredjelande, at nå det mål. Det handler ikke kun om brasiliansk oksekød. Det handler om det bredere princip om, at vores forbrugere, vores vælgere og vores landbrugere kræver, at import fra de lande, som søger at eksportere deres produkter hertil, opfylder vores standarder – og det betyder, at de opfylder alle vores standarder. Så det foruroliger mig at høre kommissæren acceptere, at Brasilien har lavere standarder for sporbarhed, end vi har, fordi det måske ikke skaber risiko for, at vi får en sådan sygdomsrisiko ind på EU's område. Vores forbrugere forventer nøjagtig samme standarder i alle ting, der kommer ind i EU. Jeg accepterer synspunktet, hvis vi taler om streng sygdomskontrol, men vi taler om rimelighed og retfærdighed. Vores forbrugere kræver – og vores landbrugere kræver, og vi kræver ærlig talt også – at vi har nøjagtig de samme sporbarhedsstandarder i hele Brasilien og i alle tredjelande. For når en FVO-rapport kommer ud, og det fremgår, at 50 % af inspektionerne var mangelfulde eller behæftet med problemer, er det præcis det samme som at kaste rødt kød til en flok sultne ulve, som man måske kan se her i aften. Kan vi få en forsikring – hvornår kommer den næste FVO-rapport, og vil kommissæren faktisk tage den alvorligt og fremsætte forbud mod alle lande, der ikke opfylder vores standarder?"@da2
"Frau Präsidentin, auch ich möchte mich bei der Frau Kommissarin für ihren sehr umfassenden Beitrag bedanken - möglicherweise einer der umfassendsten und stichhaltigsten Beiträge, die wir in letzter Zeit von einem Kommissar gehört haben. Das Thema verdient diese Aufmerksamkeit und als einer der letzten Veteranen des ersten Kampfes um brasilianisches Rindfleisch ist es mir eine Freude, heute Abend so viele vertraute Gesichter in diesem Saal zu sehen. Ich hoffe, das zeigt, dass wir an diesem Thema interessiert sind und es ernst nehmen. Wir unterstützen Ihre Argumente zu Importkontrollen und zu der Maul- und Klauenseuche. Aber ehrlich gesagt geht es bei diesem Thema nicht wirklich darum und deswegen bin ich sehr erfreut darüber, dass diejenigen, die das Thema auf Importe von Drittländern ausweiten wollten, ihr Ziel erreicht haben. Es geht nicht nur um brasilianisches Rindfleisch. Es geht um das weitreichende Prinzip, dass unsere Verbraucher, unsere Wähler und unsere Landwirte fordern, dass die Importe aus den Ländern, die ihre Produkte hier verkaufen möchten, unsere Normen erfüllen - und das heißt alle unsere Normen. Deswegen beunruhigt es mich zu hören, Sie würden akzeptieren, dass in Brasilien die Normen der Rückverfolgbarkeit niedriger sind als unsere, weil dadurch kein großes Risiko entstehen würde, dass eine Seuche in die EU gelangt. Unsere Verbraucher erwarten genau die gleichen Standards für alle Dinge, die in die Europäische Union importiert werden. Ich akzeptiere Ihren Standpunkt zu strikter Seuchenkontrolle, aber hier reden wir über Gleichheit und Fairness. Unsere Verbraucher fordern - und unsere Landwirte fordern, und wenn wir ehrlich sind, fordern auch wir - dass in Brasilien und allen anderen Drittländern genau die gleichen Normen der Rückverfolgbarkeit angewandt werden. Einen FVO-Bericht vorzulegen, der besagt, dass 50 % der kontrollierten Betriebe die Prüfung nicht bestanden haben oder dort Mängel festgestellt wurden, ist, als würde man einer Meute hungriger Wölfe Fleisch zum Fraß vorwerfen, wie Sie heute Abend vielleicht sehen können. Können Sie uns eines versichern: Werden Sie den nächsten FVO-Bericht ernst nehmen und die Importe aus den Ländern stoppen, die nicht unsere Normen erfüllen?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την ιδιαίτερα πλήρη δήλωσή της – πιθανώς μία από τις πληρέστερες και ουσιαστικότερες δηλώσεις που έχουμε ακούσει από Επίτροπο τελευταία. Το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε αξίζει αυτήν την πληρότητα και, ως ένας από τους τελευταίους βετεράνους της πρώτης μάχης για το βοδινό κρέας της Βραζιλίας, χαίρομαι που βλέπω τόσα πολλά οικεία πρόσωπα απόψε στο Σώμα. Ελπίζω ότι αυτό υποδηλώνει ότι ενδιαφερόμαστε και αντιμετωπίζουμε σοβαρά αυτό το θέμα. Σας στηρίζουμε σε αυτά που λέτε σχετικά με τους ελέγχους των εισαγωγών και τον αφθώδη πυρετό. Ειλικρινά, ωστόσο, το θέμα δεν είναι ακριβώς αυτό, και αυτός είναι ο λόγος που είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το γεγονός ότι όσοι ήθελαν να διευρύνουν αυτό το θέμα, πέραν των εισαγωγών από τις τρίτες χώρες, το έχουν επιτύχει. Δεν πρόκειται μόνο για το βοδινό κρέας της Βραζιλίας. Πρόκειται περί της ευρύτερης αρχής ότι οι καταναλωτές μας, οι ψηφοφόροι και οι κτηνοτρόφοι μας απαιτούν οι εισαγωγές από τις χώρες που θα επεδίωκαν να εξάγουν την παραγωγή τους εδώ να ανταποκρίνονται στα πρότυπα μας – και αυτό σημαίνει να ανταποκρίνονται στο σύνολο των προτύπων μας. Συνεπώς, με ανησυχεί που σας ακούω να αποδέχεστε το γεγονός ότι η Βραζιλία έχει χαμηλότερα πρότυπα ιχνηλασιμότητας σε σχέση με εμάς, διότι η εξαγωγή των προϊόντων της στην ΕΕ δεν θα δημιουργούσε μεγάλο κίνδυνο εκδήλωσης ασθένειας. Οι καταναλωτές μας αναμένουν ακριβώς τα ίδια πρότυπα σε όλα τα αντικείμενα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέχομαι την παρατήρησή σας, εάν μιλάτε για αυστηρό έλεγχο των ασθενειών, αλλά εδώ μιλούμε για δίκαιη αντιμετώπιση. Οι καταναλωτές μας απαιτούν –και οι κτηνοτρόφοι μας απαιτούν και, ειλικρινά, και εμείς οι ίδιοι απαιτούμε– να έχουμε ακριβώς τα ίδια πρότυπα ιχνηλασιμότητας σε ολόκληρη τη Βραζιλία και σε όλες τις τρίτες χώρες. Το να επιστρέφει έκθεση του ΓΤΚΘ όπου αναφέρεται ότι το 50% των επιθεωρήσεων απέτυχαν ή αντιμετώπισαν προβλήματα είναι σαν να ρίχνουμε κόκκινο κρέας σε μια αγέλη πεινασμένων λύκων, όπως ίσως διαπιστώνετε απόψε. Θέλουμε να μας διαβεβαιώσετε για το εξής: πότε θα υποβληθεί η επόμενη έκθεση του ΓΤΚΘ, και θα την λάβετε πράγματι σοβαρά και θα απαγορεύσετε οποιαδήποτε χώρα δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπά μας;"@el10
"Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias a la señora Comisaria por su completa declaración; posiblemente una de las más completas e importantes que hemos escuchado de un Comisario últimamente. Este tema lo merece y, como uno de los últimos veteranos de la primera batalla del vacuno brasileño, resulta un placer ver tantas caras familiares hoy en esta Cámara. Espero que eso indique que estamos interesados y que nos tomamos en serio este asunto. La apoyamos en lo que dice sobre los controles de las importaciones y sobre la fiebre aftosa. Francamente, no tiene mucho que ver con el tema en cuestión, y por eso me complace que quienes querían ampliar este asunto a nuestras importaciones desde terceros países hayan logrado ese objetivo. No se trata únicamente de la carne de vacuno de Brasil, sino que tiene que ver con un principio más amplio: que nuestros consumidores, nuestros votantes y nuestros productores piden que las importaciones desde esos países que quieren traer sus productos aquí cumplan nuestros estándares, y eso significa cumplir todos ellos. De modo que lamento escucharla aceptar el hecho de que Brasil presenta unos estándares de trazabilidad más relajados que nosotros porque puede no generar un riesgo de que esta enfermedad entre en el territorio de la Unión Europea. Nuestros consumidores esperan exactamente los mismos estándares en todos los aspectos de lo que entra en la UE. Acepto su comentario si se refiere a un estricto control epidémico, pero estamos hablando sobre equidad y justicia. Nuestros consumidores piden —al igual que nuestros productores y, francamente, que nosotros mismos— que tengamos exactamente los mismos los mismos estándares de trazabilidad en Brasil y en todos los demás terceros países. Que un informe de la OAV diga que el 50 % de las inspecciones no aprobaron o que registraron problemas es como arrojar carne roja a una manada de lobos hambrientos, como posiblemente ha notado esta tarde. Me pregunto si puede garantizarnos que cuando llegue el siguiente informe de la OAV lo tomará usted en serio y que establecerá una prohibición sobre cualquier país que no logre cumplir nuestros estándares."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tahaksin samuti tänada volinikku väga põhjaliku sõnavõtu eest, mis on tõenäoliselt üks põhjalikumaid ja olulisemaid sõnavõtte, mida me ühelt volinikult viimasel ajal kuulnud oleme. Küsimus on seda väärt ja esimese Brasiilia veiseliha lahingu ühe viimase veteranina on mul hea meel näha täna siin istungisaalis nii palju tuttavaid nägusid. Loodan, et see annab märku, et oleme antud teemast huvitatud ja suhtume sellesse tõsiselt. Toetame teie arvamust impordikontrolli ning suu- ja sõrataudi kohta. Ausalt öeldes ei ole probleem päris selles, ja seepärast on mul nii hea meel, et need, kes tahtsid seda teemat laiendada impordile kolmandatest riikidest, oma tahtmise said. Asi ei ole ainult Brasiilia veiselihas. Asi on laiemas põhimõttes, mida meie tarbijad, valijad ja põllumajandustootjad nõuavad – et import teistest riikidest vastaks meie normidele, ja see tähendab kõikidele meie normidele. Sellepärast teeb mulle muret, kui kuulen, et olete nõus sellega, et Brasiilia jälgitavusnormid on meie omadest leebemad, sest Euroopa Liidu territooriumile toomine ehk ei tekita nii suurt haigusohtu. Meie tarbijad ootavad kõikidelt Euroopa Liitu saabuvatelt asjadelt samade normide täitmist. Olen teie seisukohaga nõus, kui jutt on rangest tauditõrjest, aga praegu on jutt võrdsusest ja õiglusest. Meie tarbijad nõuavad, meie põllumajandustootjad nõuavad ja ausalt öeldes ka meie nõuame, et Brasiilias ja kõikides kolmandates riikides kehtiksid täpselt samad jälgitavusnormid. Kui Toidu- ja Veterinaaramet tuleb tagasi ja esitab aruande, et poolte kontrollide tulemus oli vastuvõetamatu või avastati nende käigus probleeme, on see sama, mis visata näljase hundikarja ette veiseliha, nagu te ehk täna olete tähele pannud. Kas te saate meile öelda, millal Toidu- ja Veterinaaramet esitab oma järgmise aruande ning kas te võtate seda küsimust tõesti tõsiselt ja kehtestate keelu kõikidele riikidele, kes ei suuda meie norme täita?"@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää komission jäsentä perinpohjaisesta julkilausumasta, joka oli kenties yksi perinpohjaisimmista ja asiapitoisimmista julkilausumista, joita komissio on antanut viime aikoina. Tämä asia todella ansaitsee sen, ja yhtenä brasilialaisesta naudanlihasta käydyn ensimmäisen taistelun viimeisistä veteraaneista olen ilahtunut nähdessäni täällä parlamentissa tänä iltana näin monta tuttua kasvoa. Toivon tämän osoittavan, että olemme kiinnostuneita tästä asiasta ja vakavissamme sen suhteen. Olemme samaa mieltä siitä, mitä sanoitte tuontivalvonnasta sekä suu- ja sorkkataudista. Suoraan sanottuna tässä kysymyksessähän ei ole varsinaisesti kyse näistä asioista, ja juuri siksi olen iloinen siitä, että ne, jotka halusivat laajentaa tätä kysymystä kolmansista maista tulevaan tuontiin, saavuttivat tavoitteensa. Kysehän ei ole ainoastaan brasilialaisesta naudanlihasta, vaan siitä laajemmasta periaatteesta, että kuluttajamme, äänestäjämme ja karjankasvattajamme vaativat, että tuonnin, joka on peräisin maista, jotka haluavat tuoda tuotteitaan tänne, on täytettävä vaatimuksemme – ja tämä tarkoittaa kaikkia vaatimuksiamme. Minusta oli siis ikävä kuulla, että hyväksytte sen, että jäljitettävyysvaatimukset eivät ole Brasiliassa yhtä tiukat kuin meillä siksi, ettei tästä voi aiheutua sitä vaaraa, että tällainen tauti pääsisi Euroopan unionin alueelle. Kuluttajamme odottavat kaikkien EU:n alueelle tuotavien tuotteiden täyttävän samat vaatimukset. Hyväksyn näkemyksemme, jos puhutte tiukasta tautivalvonnasta, mutta me puhumme tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Kuluttajamme vaativat, karjankasvattajamme vaativat ja suoraan sanoen me vaadimme, että Brasiliassa ja muissa kolmansissa maissa noudatetaan täysin samoja jäljitettävyysvaatimuksia. Se, että FVO:n kertomuksessa todettiin, että tarkastuksista 50 prosentissa havaittiin niihin liittyviä puutteita tai ongelmia, on sama kuin heittäisitte punaista lihaa nälkäiselle susilaumalle, kuten ehkä huomaatte tällä tänä iltana. Voitteko vakuuttaa meidät? Koska FVO julkaisee seuraavan kertomuksensa, ja otatteko asian todella vakavasti ja asetatteko kiellon niille maille, jotka eivät täytä vaatimuksiamme?"@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais également remercier la commissaire pour sa déclaration très complète. C’est peut-être l’une des déclarations les plus complètes et les plus substantielles que nous ayons entendues de la bouche d’un commissaire ces derniers temps. Ce sujet le mérite et, étant l’un des derniers vétérans de la première bataille de la viande bovine brésilienne, c’est un plaisir pour moi de voir tant de visages familiers dans cette Assemblée ce soir. J’espère que cela signifie que cette question nous intéresse et que nous la jugeons sérieuse. Vous avez notre soutien quant à ce que vous dites sur les contrôles des importations et sur la FA. À vrai dire, ce n’est pas tout à fait de cela qu’il s’agit et c’est pourquoi je suis très heureux que ceux qui voulaient élargir cette question aux importations en provenance des pays tiers soient parvenus à leurs fins. Il ne s’agit pas seulement de viande bovine brésilienne. Il s’agit du principe plus général qui fait que nos consommateurs, nos électeurs et nos agriculteurs exigent que les importations provenant de pays cherchant à faire entrer leur production ici satisfassent à nos normes, et cela signifie toutes nos normes. Alors je suis troublé d’entendre que vous acceptez qu’au Brésil les normes de traçabilité soient moins strictes que les nôtres, car cela ne pourrait pas créer un tel risque d’épizootie sur le territoire de l’Union européenne. Nos consommateurs veulent exactement les mêmes normes pour tous les biens qui entrent dans l’Union européenne. J’accepte votre argument si vous parlez de contrôle strict des maladies, mais nous parlons d’équité et d’égalité. Nos consommateurs exigent, nos agriculteurs exigent, et nous aussi, franchement, nous exigeons que soient appliquées exactement les mêmes normes de traçabilité au Brésil et dans tous les pays tiers. Car des inspecteurs de l’OAV qui reviennent de mission et disent que 50 % des inspections ont permis de constater des manquements ou des problèmes, cela revient à jeter de la viande rouge à une meute de loups affamés, comme vous le voyez peut-être ce soir. Pouvez-vous nous dire quand le prochain rapport de l’OAV sera publié, quand vous le prendrez réellement au sérieux et quand vous interdirez les importations de tout pays qui ne respecte pas nos normes?"@fr8
"Elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak ezért a mindenre kiterjedő nyilatkozatért – amely talán a legalaposabb és leglényegretörőbb a biztosok által az utóbbi időben tett nyilatkozatok közül. Ez a téma valóban megérdemli a figyelmet, és mint a brazil marhahús elleni első háború egyik utolsó veteránjának, nagyon jó érzés ennyi ismerős arcot látni ebben a teremben ma este. Remélem, ez azt jelenti, hogy ez a téma mindenkit ennyire érdekel, illetve mindenki ennyire komolyan veszi azt. Mindannyian támogatjuk Önt abban, amit az importszabályozásról és a száj- és körömfájásról mondott. Őszintén szólva, nem egészen erről szólt ez a téma, ezért nagyon örülök annak, hogy akik ki akarták terjeszteni a témakört a harmadik országokból származó behozatalra is, elérték a céljukat. Ez nem csak a brazil marhahúsról szól. Ez egy szélesebb körben alkalmazandó alapelv, amelyet fogyasztóink, szavazóink és termelőink követelnek meg annak érdekében, hogy az ide importálni kívánó országok feleljenek meg az előírásainknak – ami az összes előírás betartását jelenti. Ezért nehéz számomra azt hallani, hogy Önök elfogadják azt a tényt, hogy Brazília a miénknél alacsonyabb követelményeket támaszt a nyomon követhetőség szempontjából, azzal az indokkal, hogy az valószínűleg nem jelent olyan nagy fertőzési kockázatot az Európai Unió területére érve. Fogyasztóink pontosan ugyanazokat az előírásokat várják el az Európai Unió határait átlépő valamennyi termékkel kapcsolatban. Elfogadom álláspontjukat, ha a szigorú járványvédelemről van szó, de most igazságosságról és korrektségről beszélünk. Fogyasztóink elvárják – és termelőink, valamint igazság szerint mi is elvárjuk – hogy Brazíliában és az összes harmadik országban is ugyanazokat a nyomon követhetőségi előírásokat alkalmazzák. Egy olyan jelentést előterjeszteni, amely szerint a vizsgálatok 50%-a sikertelen volt, illetve problémákat találtak, olyan mintha egy falka éhes farkas elé koncot dobnának, aminek ma este talán tanúi is lehetünk. Tudnak-e minket biztosítani arról, hogy a legközelebbi Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal jelentését valóban komolyan veszik, és tilalmat rendelnek el minden olyan ország esetében, amely nem felel meg a követelményeknek?"@hu11
"Signora Presidente, anch’io vorrei ringraziare la signora commissario per la sua dichiarazione molto pregna di contenuti, forse una delle più esaurienti e ricche che io abbia udito da un commissario negli ultimi tempi. Il tema lo merita e per me, uno degli ultimi veterani della prima battaglia sulla carne bovina brasiliana, è un piacere vedere tanti volti familiari stasera in aula. Spero che questo sia un segnale di interesse e serietà nei confronti della materia che ci occupa. Sosteniamo la signora commissario in tutto ciò che dice in merito ai controlli sulle importazioni e l’afta epizootica. Tuttavia, a essere franchi, non è esattamente questo il nocciolo del problema ed è per questo che mi compiaccio non poco per il fatto che coloro che volevano estendere la questione alle importazioni da paesi terzi sono riusciti nell’intento. Non si tratta soltanto della carne bovina brasiliana. Si tratta invece del principio più ampio che i nostri consumatori, i nostri elettori e i nostri produttori chiedono che le importazioni dai paesi che vorrebbero esportare i loro prodotti da noi rispondano ai nostri standard, e intendo tutti i nostri standard. Mi preoccupa pertanto udire che si ammette la possibilità che il Brasile abbia standard inferiori in materia di rintracciabilità rispetto a noi, ritenendo che i prodotti provenienti da tale paese non possano creare rischi in termini di contagio di malattie nel territorio dell’Unione europea. I nostri consumatori si aspettano invece che tutti i prodotti che entrano nell’Unione europea rispettino esattamente gli stessi standard. Potrei accettare una siffatta posizione se si trattasse esclusivamente di controllo delle patologie in senso stretto, ma stiamo parlando di giustizia ed equità. I nostri consumatori chiedono, i nostri produttori chiedono, e sinceramente lo chiediamo anche noi, che vengano applicati esattamente gli stessi standard di rintracciabilità in Brasile e in tutti i paesi terzi. Presentare una relazione dell’UAV in cui si afferma che il 50 per cento delle ispezioni non ha dato esito positivo o ha riscontrato problemi equivale a dare in pasto un pezzo di carne a un branco di lupi affamati, come forse si è visto questa sera. Vorremmo rassicurazioni in merito: quando sarà pubblicata la prossima relazione dell’UAV? Vi occuperete seriamente della questione e imporrete un divieto a qualunque paese non rispondente ai nostri standard?"@it12
"Gerb. pirmininke, taip pat norėčiau padėkoti Komisijos narei už išsamų pareiškimą – galbūt vieną iš išsamiausių ir labiausiai argumentuotų pareiškimų, kada nors pastaruoju metu pateiktų Komisijos. Šis klausimas vertas to, kaip vienas iš paskutinių klausimų, likusių po pirmos kovos dėl Brazilijos jautienos. Malonu šįvakar šioje posėdžių salėje matyti tiek daug pažįstamų žmonių. Tikiuosi, tai rodo, kad domimės šiuo klausimu ir rimtai jį vertiname. Palaikome jus ir tai, ką sakote apie importo kontrolės priemones ir apie SNL. Atvirai kalbant, šis klausimas ne visai yra apie tai, todėl esu toks patenkintas, kad tie, kurie norėjo išplėsti šį klausimą iki importo iš trečiųjų šalių, pasiekė šį tikslą. Jis yra ne tik apie Brazilijos jautieną. Jis yra apie platesnį principą, kuriuo atsižvelgiama į tai, jog mūsų vartotojai, mūsų rinkėjai ir mūsų ūkininkai reikalauja, kad importuojant iš šių šalių būtų siekiama, kad jų produkcija čia atitiktų mūsų standartus, o tai reiškia – laikytis visų mūsų standartų. Taigi man kyla nerimas, kai klausausi, kaip jūs sutinkate su faktu, kad Brazilija turi žemesnius atsekamumo standartus, negu mes, tartum ji negalėtų kelti tokio ligos pavojaus Europos Sąjungos teritorijoje. Mūsų vartotojai tikisi lygiai tokių pat standartų visoms prekėms, patenkančioms į Europos Sąjungą. Sutinku su jūsų nuomone, kai kalbate apie griežtą ligos kontrolę, tačiau mes kalbame apie lygybę ir sąžiningumą. Mūsų vartotojai reikalauja, – reikalauja mūsų ūkininkai ir mes, tiesą sakant, taip pat, reikalaujame, – kad turėtume lygiai tokius pat atsekamumo standartus visoje Brazilijoje ir visose trečiosiose šalyse. Grįžtant prie MVT ataskaitos, kurioje rašoma, kad 50 proc. patikrinimų baigėsi nesėkmingai arba atskleidė problemas, reikia pasakyti, kad tai tartum žalios mėsos numetimas alkanų vilkų gaujai, kaip galbūt pastebite šįvakar. Ar galite mums pasakyti, kada bus pateikta kita MVT ataskaita, ar jūs tikrai rimtai atsižvelgsite į ją ir ar uždrausite importą iš bet kurios šalies, kuri nesilaiko mūsų standartų?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos pateikties komisāres kundzei par viņas ļoti izsmeļošo ziņojumu, kas, iespējams, varētu būt viens no izsmeļošākajiem, kāds pēdējā laikā ir dzirdēts. Šim jautājumam ir pievērsta vajadzīgā uzmanība, un man kā vienam no pirmajiem Brazīlijas liellopu gaļas jomā izcīnītās kaujas veterāniem ir patīkami šovakar šeit redzēt tik daudz pazīstamu seju. Tas liecina par mūsu nopietno attieksmi un ieinteresētību. Mēs piekrītam tam, ko jūs teicāt par importa kontroli un MNS. Atklāti sakot, jautājums nav gluži par to, bet es jūtos gandarīts, ka tie, kuri vēlējās paplašināt šo jautājumu un runāt par importu no trešām valstīm, savu mērķi ir sasnieguši. Runa nav tikai par Brazīlijas liellopu gaļu, bet gan par daudz plašākiem principiem, proti, par to, ka mūsu patērētāji, vēlētāji un lauksaimnieki pieprasa, lai imports no tām valstīm, kuras vēlas rast noietu savai produkcijai ES, atbilstu visiem mūsu standartiem. Tādēļ mani māc raizes, ka jūs samierināties ar faktu, ka Brazīlijas standarti attiecībā uz izsekojamību ir zemāki nekā mūsējie, jo mūsu standartiem neatbilstošu produktu nokļūšana ES tirgū var radīt jau minēto slimību uzliesmojuma risku. Mūsu patērētāji vēlas, lai ES noteiktie standarti tiktu ievēroti attiecībā uz visiem importētajiem produktiem. Es varētu piekrist jūsu viedoklim, ja runa būtu vienīgi par stingru slimību kontroli, bet šajā gadījumā mēs runājam par vienlīdzību un taisnīgumu. Mūsu patērētāji, lauksaimnieki un, godīgi sakot, arī mēs pieprasām, lai Brazīlijā un arī citās trešajās valstīs tiktu ievēroti tādi paši izsekojamības standarti, kādi ir ES. Atgriežoties pie PVB ziņojuma, kurā teikts, ka, veicot pārbaudes, 50 % gadījumu tika konstatēti pārkāpumi vai problēmas, jāatzīst, ka tas ir gluži tāpat kā iesviest gaļas gabalu barā izsalkušu vilku. Vai jūs varat mums apsolīt, ka nākamajā reizē PVB pieeja šim jautājumam būs nopietnāka un tiks aizliegts imports no valstīm, kuras nespēj nodrošināt atbilstību mūsu standartiem?"@lv13
"Madam President, I would also like to thank the Commissioner for her very full statement – possibly one of the fullest and most substantive statements we have heard from a Commissioner lately. This issue does merit it and, as one of the last veterans of the first battle of Brazilian beef, it is a pleasure to see so many familiar faces in the Chamber tonight. I hope that indicates that we are interested and serious regarding this issue. We support you in what you are saying about the import controls and about FMD. Frankly, that is not quite what this issue is about, and that is why I am so glad that those who wanted to broaden this issue out to imports from third countries have achieved that aim. It is not just about Brazilian beef. It is about the wider principle that our consumers, our voters and our farmers demand that imports from those countries which would seek to bring their produce here meet our standards – and that means meet all our standards. So it troubles me to hear you accept the fact that Brazil has lower standards of traceability than we do because it might not create such a disease risk coming into the territory of the European Union. Our consumers expect exactly the same standards in all things coming into the European Union. I accept your point if you are talking about strict disease control, but we are talking about equity and fairness. Our consumers demand – and our farmers demand and we, frankly, demand – that we have exactly the same standards of traceability across Brazil and across all third countries. For an FVO report to come back that said 50% of the inspections failed or had problems with them is just like throwing red meat to a pack of hungry wolves, as you perhaps see this evening. Can you assure us: when is the next FVO report, and will you actually take it seriously and ban whichever countries fail to meet our standards?"@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik wil de commissaris ook graag bedanken voor haar zeer volledige verklaring – mogelijk een van de volledigste en meest substantiële verklaringen die we recentelijk van een commissaris hebben gehoord. Deze kwestie verdient een dergelijke verklaring, en als een van de laatste veteranen van de eerste strijd om Braziliaans rundvlees doet het mij deugd om vanavond zo veel bekende gezichten in de vergaderzaal te zien. Ik hoop dat dit erop duidt dat we geïnteresseerd zijn in en serieus zijn over deze kwestie. Wij steunen u in wat u zegt over de importcontroles en over MKZ. Eerlijk gezegd draait het daar in deze kwestie niet helemaal om, en daarom ben ik zo blij dat degenen die deze kwestie wilden uitbreiden tot import uit derde landen, daarin zijn geslaagd. Het gaat niet alleen om Braziliaans rundvlees. Het gaat om het bredere principe dat onze consumenten, onze kiezers en onze boeren eisen dat de import uit landen die hun producten hier op de markt willen brengen, voldoet aan onze normen – en dat betekent aan al onze normen. Daarom verontrust het mij om te horen dat u het feit accepteert dat Brazilië lagere traceerbaarheidsnormen heeft dan wij, omdat er mogelijk niet zo'n groot ziekterisico is bij binnenkomst op het grondgebied van de Europese Unie. Onze consumenten verwachten precies dezelfde normen voor alles wat de Europese Unie binnenkomt. Ik aanvaard uw standpunt als u het hebt over strikte ziektebestrijding, maar we hebben het hier over rechtvaardigheid en billijkheid. Onze consumenten, onze boeren en eerlijk gezegd ook wij eisen dat we precies dezelfde traceerbaarheidsnormen hanteren voor Brazilië en alle derde landen. Als uit een verslag van het VVB blijkt dat 50 procent van de inspecties niet kon worden uitgevoerd of problemen met zich meebracht, werpt u een meute hongerige wolven als het ware een stuk rood vlees toe, zoals u hier vanavond wellicht merkt. Kunt u ons het volgende toezeggen: wanneer verschijnt het volgende verslag van het VVB en neemt u dit verslag dan ook serieus door alle landen die niet aan onze normen voldoen, een verbod op te leggen?"@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym także podziękować pani komisarz za wyczerpujące oświadczenie – było to chyba jedno z najobszerniejszych i najbardziej konkretnych oświadczeń, jakie ostatnio słyszeliśmy od komisarza. Ten problem zasługuje na takie podejście, a ja jako jeden z ostatnich weteranów pierwszej bitwy o brazylijską wołowinę doświadczam przyjemności, widząc dziś wieczór w tej Izbie tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że jest to dowód, iż jesteśmy zainteresowani i poważnie traktujemy tę kwestię. Wyrażamy poparcie dla tego, co pani mówi na temat kontroli w przywozie i na temat pryszczycy. Szczerze mówiąc, niezupełnie w tym tkwi istota problemu, dlatego też jestem bardzo zadowolony, że ci, którzy chcą tę sprawę rozpatrywać z szerszej perspektywy, czyli z uwzględnieniem importu z krajów trzecich, ten cel osiągnęli. Chodzi tu nie tylko o brazylijską wołowinę, lecz o szerszą zasadę, że nasi konsumenci, wyborcy i rolnicy domagają się, żeby produkty przywożone z tych krajów, które dążą do wprowadzenia ich na nasz rynek, spełniały nasze normy – to znaczy żeby spełniały wszystkie nasze normy. Dlatego niepokoi mnie, że akceptuje pani niższe od naszych normy identyfikalności w Brazylii, ponieważ nie mogą one się przyczynić do takiego dużego ryzyka wprowadzenia choroby na terytorium Unii Europejskiej. Nasi konsumenci oczekują, że wszystkie towary przywożone do Unii Europejskiej będą spełniać takie same normy. Podzielam pani stanowisko w sprawie ścisłej kontroli chorób, ale my mówimy tu o sprawiedliwości i uczciwości. Nasi konsumenci domagają się – tak jak domagają się nasi rolnicy i, szczerze mówiąc, również my – żeby w całej Brazylii i we wszystkich krajach trzecich obowiązywały takie same normy identyfikalności jak u nas. Nawiązywanie do sprawozdania FVO, w którym stwierdza się, że 50 % skontrolowanych gospodarstw nie spełniało wymogów, bądź miało problemy z ich spełnieniem, jest równoznaczne z wsadzeniem kija w mrowisko, o czym mogła się pani przekonać tego wieczoru. Czy możecie zapewnić nas, że następne sprawozdanie FVO rzeczywiście potraktujecie poważnie i wprowadzicie zakaz dla każdego kraju, który nie spełnia naszych norm?"@pl16
"Senhora Presidente, também eu gostaria de agradecer à Senhora Comissária a sua declaração muito pormenorizada - terá sido talvez uma das declarações de fundo mais pormenorizadas que ouvimos nos últimos tempos à Comissão. A questão em análise merece-o e, como um dos veteranos mais recentes da primeira batalha da carne de bovino brasileira, é um prazer ver hoje neste Hemiciclo tantas caras conhecidas. Espero que isso seja um sinal do nosso interesse e da seriedade com que encaramos esta questão. Estamos de acordo com a Senhora Comissária no que respeita aos controlos das importações e quanto à febre aftosa. Muito sinceramente, não é bem disso que se trata aqui, e é por essa razão que me congratulo com o facto de aqueles que desejavam alargar esta questão às importações provenientes de países terceiros terem conseguido realizar o seu objectivo. Não se trata apenas da carne de bovino brasileira. Trata-se do princípio mais geral de que os nossos consumidores, os nossos eleitores e os nossos agricultores exigirem que as importações provenientes dos países que desejam colocar a sua carne no nosso mercado satisfaçam as nossas normas - e isto significa todas as nossas normas. Por conseguinte, preocupa-me ouvir dizer que a Comissão aceita o facto de o Brasil ter normas de rastreabilidade menos exigentes do que as nossas, porque a sua carne poderá não representar um risco de doença tão grande ao entrar no território da União Europeia. Os nossos consumidores esperam que todas as coisas que entram na União Europeia respeitem exactamente as mesmas normas. Aceito o seu ponto de vista se está a falar de um controlo rigoroso das doenças, mas estamos a falar de equidade e imparcialidade. Os nossos consumidores exigem - e os nossos agricultores exigem, e na verdade nós também - que sejam aplicadas exactamente as mesmas normas de rastreabilidade em todo o Brasil e em todos os países terceiros. Ser-nos apresentado um relatório do SAV em que se diz que 50% das inspecções fracassaram ou tiveram dificuldades é a mesma coisa do que atirar carne a uma matilha de lobos esfomeados, como provavelmente terão constatado aqui esta noite. Poderá informar-nos do seguinte: quando vai ser apresentado o próximo relatório do SAV e tenciona a Comissão levar verdadeiramente a sério esse relatório e proibir as importações provenientes dos países que não satisfizerem os nossos critérios?"@pt17
"Doamnă preşedintă, şi eu aş dori să îi mulţumesc doamnei comisar pentru declaraţia sa completă – poate una dintre cele mai cuprinzătoare şi mai substanţiale declaraţii pe care le-am auzit în ultima perioadă de la un comisar. Această chestiune merită o astfel de declaraţie şi, ca unul dintre ultimii veterani ai primei lupte privind carnea de vită braziliană, mă bucur să văd atâtea feţe cunoscute în această seară în Parlament. Sper că acest lucru indică faptul că tratăm această problemă cu interes şi seriozitate. Vă susţinem afirmaţiile privind controalele importurilor şi febra aftoasă. De fapt, nu în asta constă problema şi de aceea mă bucur atât de mult că cei care au dorit să lărgească această chestiune pentru a include importurile din ţările terţe au reuşit să îşi îndeplinească scopul. Nu este vorba numai despre carnea de vită din Brazilia. Este vorba despre principiul mai larg conform căruia consumatorii, alegătorii şi agricultorii noştri solicită ca importurile din acele ţări care doresc să îşi aducă produsele aici să respecte standardele noastre – iar asta înseamnă să respecte toate standardele noastre. Prin urmare, mă îngrijorează să vă aud că acceptaţi faptul că Brazilia are standarde de trasabilitate inferioare standardelor noastre, deoarece acest lucru este posibil să nu creeze un risc de epidemie atât de mare la pătrunderea pe teritoriul Uniunii Europene. Consumatorii noştri se aşteaptă ca toate produsele importate de Uniunea Europeană să aibă exact aceleaşi standarde. Accept punctul dumneavoastră de vedere dacă vă referiţi la controlul strict al bolilor, dar aici este vorba de echitate şi de corectitudine. Consumatorii noştri solicită – şi agricultorii noştri solicită şi, de fapt, şi noi solicităm – să se respecte exact aceleaşi standarde de trasabilitate pe întreg teritoriul Braziliei şi în toate ţările terţe. A primi un raport OAV în care se menţionează că 50% dintre inspecţii au eşuat sau au înregistrat probleme echivalează cu a azvârli carne roşie unei haite de lupi înfometaţi, după cum poate observaţi în această seară. Ne puteţi asigura: când va fi întocmit noul raport OAV şi îl veţi lua cu adevărat în serios şi veţi impune interdicţii asupra ţărilor care nu reuşesc să respecte standardele noastre?"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, tiež by som chcel poďakovať pani komisárke za jej podrobné vyhlásenie – asi jedno z najpodrobnejších a najvýstižnejších vyhlásení, aké sme od komisárov v poslednej dobe počuli. Táto problematika si to zaslúži a ako jeden z veteránov prvej bitky pre brazílske hovädzie mäso som rád, že tu v Parlamente dnes večer vidím toľko známych tvárí. Dúfam, že to naznačuje, že sa o tento problém zaujímame a berieme ho vážne. Podporujeme vás v tom, čo hovoríte o dovozných kontrolách a o slintačke a krívačke. Toto však nie je to hlavné v celej veci, a preto som veľmi rád, že tí, ktorí chceli rozšíriť túto problematiku na dovoz z tretích krajín, uspeli. Nie je to len o dovoze brazílskeho hovädzieho mäsa. Ide tu o všeobecnejší princíp, ktorý požadujú naši spotrebitelia, voliči a poľnohospodári, a to, aby dovoz z týchto krajín, ktoré k nám chcú dovážať svoje výrobky, spĺňal naše normy – to znamená, aby spĺňal všetky naše normy. Takže ma znepokojuje, keď počujem, že akceptujete skutočnosť, že Brazília má menej prísne normy vysledovateľnosti ako my, pretože nepredstavuje také veľké riziko zavlečenia choroby na územie Európskej únie. Naši spotrebitelia očakávajú úplne rovnaký štandard pri všetkých tovaroch prichádzajúcich do Európskej únie. Súhlasím s vaším názorom, ak hovoríte o prísnej kontrole chorôb, ale my hovoríme o rovnosti a spravodlivosti. Naši spotrebitelia požadujú – a naši poľnohospodári požadujú a napokon aj my požadujeme –, aby sme mali úplne rovnaké normy vysledovateľnosti v Brazílii a vo všetkých tretích krajinách. Ak je predložená správa FVO, ktorá hovorí, že 50 % prevádzok neprešlo kontrolou alebo sa u nich našli nedostatky, je to akoby ste hodili šťavnaté mäso svorke hladných vlkov, ako to môžeme vidieť dnes večer. Môžete nám povedať, kedy bude ďalšia správa FVO a či ju napokon budete brať vážne a zakážete dovoz krajinám, ktorým sa nepodarí splniť naše normy?"@sk19
"Gospa predsednica, prav tako bi se rad zahvalil komisarki za njeno celovito izjavo – verjetno eno najbolj celovitih in izčrpnih izjav, ki smo jih v zadnjem času slišali od komisarke. To vprašanje si to zasluži in kot enemu izmed zadnjih veteranov prve bitke za brazilsko goveje meso je v veselje videti toliko znanih obrazov nocoj v Parlamentu. Upam, da to kaže na to, da nas zadeva zanima in da smo glede tega vprašanja resni. Podpiramo vas in to kar pravite o kontrolah uvoza in o bolezni slinavke in parkljevke. Iskreno povedano, to ni ravno to, o čemer je vprašanje, in zato sem vesel, da so tisti, ki so želeli to tematiko razširiti na uvoz iz tretjih držav, dosegli ta cilj. Ne gre le za brazilsko goveje meso. Gre za širše načelo, da naši potrošniki, volivci in kmetje zahtevajo, da uvozniki iz tretjih držav, ki želijo, da se proizvodi vnesejo sem, izpolnjujejo naše standarde – in to pomeni vse naše standarde. Zato me moti, ko slišim, da sprejemate dejstvo, da ima Brazilija nižje standarde sledljivosti kot mi, ker morda ne bo ustvarila takega tveganja za bolezen, ki bi prišlo na ozemlje Evropske unije. Naši potrošniki pričakujejo čisto enake standarde za vse stvari, ki pridejo v Evropsko unijo. Sprejemam vaše stališče, če govorite o strogi kontroli bolezni, toda mi se pogovarjamo o nepristranskosti in poštenosti. Naši potrošniki zahtevajo – in tudi naši kmetje zahtevajo in iskreno povedano, tudi mi zahtevamo – da imamo čisto enake standarde sledljivosti po vsej Braziliji in v vseh tretjih državah. Da je poročilo UPV prišlo nazaj in razkrilo, da je 50 % pregledov bilo neuspešnih ali so imeli z njimi težave, je kot metanje rdečega mesa krdelu lačnih volkov, kot morda vidite nocoj. Ali nam lahko zagotovite: ko bo naslednje poročilo UPV, ali ga boste dejansko vzeli resno in izločili vse države, ki ne izpolnjujejo naših standardov?"@sl20
"Fru talman! Jag vill också tacka kommissionsledamoten för hennes mycket utförliga uttalande – det är nog ett av de mest utförliga och konkreta uttalanden som vi har hört från en kommissionsledamot den senaste tiden. Den här frågan är värd det, och som en av de sista veteranerna från det första slaget om det brasilianska nötköttet, är det en glädje att se så många bekanta ansikten här i kammaren i kväll. Jag hoppas att detta är ett tecken på att vi är intresserade av och tar denna fråga på allvar. Vi instämmer i det ni säger om importkontroller och mul- och klövsjukan. Men uppriktigt sagt är det inte riktigt vad saken handlar om egentligen, och det är därför jag är så glad att de som ville bredda den här frågan till att omfatta importer från tredjeländer lyckades få igenom det. Det handlar inte bara om brasilianskt nötkött. Det handlar om den allmännare principen att våra konsumenter, väljare och jordbrukare kräver att importen från de länder som vill sälja sina varor här uppfyller våra normer – och det betyder att de måste uppfylla samtliga normer. Därför oroar det mig att höra att ni godtar det faktum att Brasilien har mindre stränga normer för spårbarhet än vi har, eftersom det kan leda till att en sjukdomsrisk kommer in i EU:s territorium. Våra konsumenter förväntar sig att allt som kommer in i EU håller exakt samma standard. Jag kan instämma i det ni säger om ni talar om strikt sjukdomskontroll, men vi talar om rättvisa och ärlighet. Våra konsumenter, våra jordbrukare och vi själva faktiskt, kräver att vi har exakt samma spårbarhetsnormer i Brasilien och i alla tredjeländer. Att OAV kommer tillbaka och rapporterar att 50 procent av inspektionerna visade på brister eller att det förekom problem är precis som att kasta färskt kött till en flock hungriga vargar, vilket ni kanske märker här i kväll. Kan ni informera oss om när nästa OAV-rapport kommer och kommer ni verkligen att ta den på allvar och förbjuda import från alla länder som inte uppfyller våra normer?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Alyn Smith,"18,5,20,15,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph