Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-470"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.28.3-470"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to thank the Commissioner for her statement, where she outlined that the range of protections and measures are there to ensure that third-country imports are meeting the highest standards possible. I want to look in particular at the FVO report from Brazil. Proper traceability systems and designated holdings in Brazil are at the heart of the measures that the EU has requested be put in place to prevent any threat or risk of contaminated meat products being imported into the EU from that country. They are fundamental in guaranteeing to EU consumers, farmers and taxpayers that there are no risks. Let us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil. Yet the Commission’s FVO report in February highlighted a catalogue of failures: 50% of the farms which were inspected which were designated for exports to the EU had problems. 25% of these with serious problems, with missing ear tags identified, cattle on farms which could not be identified – they had no idea where they came from. There was a lack of documentation; there were conflict-of-interest issues; EU inspectors found that one of the government supervisors just happened to be married to the person responsible for cattle identification – and it turned out that they actually own some of the cattle on that holding where the stock records were inaccurate. My concern, Commissioner, is that the summary of that FVO report stated that all the controls were generally satisfactory. But I am sorry, the content does not support that conclusion whatsoever, and we must, as a group of nations, be on our guard. I do not need to remind the House of the impact a major disease outbreak can have on taxpayers, farmers and customers. In the last major disease outbreak in the UK which you referred to in your speech, foot and mouth erupted and we destroyed a million animals and it cost our taxpayers GBP 4 billion. That is the kind of risk we run if we do not get this right, so we must be vigilant. I am not asking for restrictions to be put on Brazil; what I am asking from the Commissioner here tonight is an assurance that this matter is taken seriously and that the Commission makes sure that the failings identified in the report are corrected in the next report. We need to see a clean bill of health to reassure farmers, taxpayers and consumers that they are protected and that free and fair trade can resume between Brazil and the EU."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, rád bych poděkoval paní komisařce za její prohlášení, v němž zdůraznila, že máme celou škálu ochran a opatření, abychom zajistili, že dovoz ze třetích zemí splňuje nejpřísnější možné normy. Konkrétně bych se chtěl zaměřit na zprávu PVÚ z Brazílie. Solidní systémy vysledovatelnosti a vyčleněné podniky v Brazílii jsou základem opatření, jejichž uvedení do praxe EU požaduje, aby předešla jakékoli hrozbě či riziku, že bude z této země do EU dovezeno kontaminované maso. Jsou zásadní v tom, že zaručují spotřebitelům, zemědělcům a daňovým poplatníkům v EU, že nehrozí žádné riziko. Nezapomínejme, že slintavka a kulhavka je v Brazílii stále vážným problémem. Přesto únorová zpráva Komise o PVÚ uvádí řadu pochybení: 50 % kontrolovaných farem, z nichž se mělo dovážet do EU, mělo problémy. U 25 % byly zjištěny závažné problémy, chybějící ušní značky, neidentifikovatelný dobytek na farmách – neměli ponětí, odkud pochází. Chyběla dokumentace, docházelo ke střetům zájmů, inspektoři EU zjistili, že jeden z vládních kontrolorů byl v manželském svazku s osobou zodpovědnou za identifikaci dobytka – a ukázalo se, že tento pár ve skutečnosti vlastní část dobytka z onoho podniku, kde byly skladové výkazy nepřesné. Obávám se, paní komisařko, že ve shrnutí této zprávy PVÚ bylo uvedeno, že všechny kontroly byly obecně uspokojivé. Ale je mi líto, obsah tyto závěry vůbec nepodporuje a my, jako skupina národů, musíme být ostražití. Nemusím sněmovně připomínat, jaký dopad by epidemie měla na daňové poplatníky, zemědělce a zákazníky. Během poslední velké epidemie ve Spojeném království, o níž jste se ve svém projevu zmínila, jsme museli kvůli slintavce a kulhavce utratit milión zvířat a připravili jsme naše daňové poplatníky o 4 miliardy liber. Takovéto riziko podstupujeme, pokud se nám nepodaří vzít celou záležitost správně do rukou, takže musíme být na pozoru. Nežádám, aby byla na Brazílii uvalena omezení, žádám paní komisařku, aby nás ujistila, že bere tuto věc vážně a že Komise zajistí, aby pochybení odhalená ve zprávě byla napravena ve zprávě následující. Musíme vidět doklad o bezinfekčnosti, abychom ujistili zemědělce, daňové poplatníky a spotřebitele, že jsou chráněni a že může znovu začít volný a spravedlivý obchod mezi Brazílií a EU."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke kommissæren for hendes redegørelse, hvori hun understregede, at viften af beskyttelses- og andre foranstaltninger er til for at sikre, at import fra tredjelande opfylder de højest mulige standarder. Jeg ønsker især se på FVO-rapporten fra Brasilien. Ordentlige sporbarhedssystemer og udpegede bedrifter i Brasilien er kernen i de foranstaltninger, som EU har forlangt iværksat for at forhindre trusler om eller risici for, at kontaminerede kødprodukter bliver importeret til EU fra det land. De er grundlæggende, hvis forbrugere, landbrugere og skatteydere i EU skal have garanti for, at der ikke er nogen risiko. Lad os ikke glemme, at mund- og klovsyge stadig er et alvorligt problem i Brasilien. Alligevel satte Kommissionens FVO-rapport i februar fokus på et katalog af mangler. Således var der problemer på 50 % af de kontrollerede bedrifter, som var udpeget til at eksportere til EU. 25 % af disse havde alvorlige problemer, hvor der blev konstateret manglende øremærker, kvæg på bedrifter, der ikke kunne identificeres – de havde ingen anelse om, hvor de kom fra. Der manglede dokumentation, der var problemer med interessekonflikter, EU-inspektørerne konstaterede, at en af de statslige tilsynsførende tilfældigvis var gift med den person, der var ansvarlig for kvægidentifikation – og det viste sig, at de netop ejer noget af kvæget på den bedrift, hvor lagerregnskaberne var unøjagtige. Min bekymring går på, at der i resuméet af FVO-rapporten stod, at alle kontroller generelt var tilfredsstillende. Men jeg beklager, for indholdet støtter ikke på nogen måde den konklusion, og vi må som gruppe af nationer være på vagt. Jeg behøver ikke minde om den virkning, et større sygdomsudbrud kan få for skatteydere, landbrugere og forbrugere. Under det sidste store sygdomsudbrud i Det Forenede Kongerige, som kommissæren omtalte i sin tale, fik vi mund- og klovsyge og destruerede 1 mio. dyr, og det kostede vores skatteydere 4 mia. GBP. Det er den type risiko, vi løber, hvis vi ikke får styr på det her, så vi må være årvågne. Jeg beder ikke om, at Brasilien får pålagt restriktioner, det, jeg beder kommissæren om her i aften, er en forsikring om, at denne sag tages alvorligt, og at Kommissionen sikrer, at de mangler, der afdækkes i rapporten, afhjælpes i den næste rapport. Vi har brug for at se en ren helbredsattest for at kunne berolige landbrugere, skatteydere og forbrugere med, at de er beskyttet, og at der kan genoptages en fri og retfærdig handel mellem Brasilien og EU."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte mich bei der Frau Kommissarin für ihren Beitrag bedanken, in dem sie dargestellt hat, dass zahlreiche Schutzmaßnahmen bestehen, um zu gewährleisten, dass die Importe aus Drittländern die höchstmöglichen Normen erfüllen. Ich möchte mich insbesondere dem FVO-Bericht aus Brasilien zuwenden. Genaue Rückverfolgungssysteme und zugelassene Betriebe in Brasilien stehen im Zentrum der Maßnahmen, von denen die EU gefordert hat, dass sie umgesetzt werden, um jegliche Bedrohung oder jegliches Risiko zu vermeiden, dass verseuchte Fleischprodukte aus diesem Land in die EU importiert werden. Sie haben einen grundlegenden Charakter, um europäischen Verbrauchern, Landwirten und Steuerzahlern garantieren zu können, dass keine Risiken bestehen. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass die Maul- und Klauenseuche in Brasilien immer noch ein ernstzunehmendes Problem darstellt. Der FVO-Bericht der Kommission hat im Februar eine Reihe an Mängeln hervorgehoben: 50 % der überprüften landwirtschaftlichen Betriebe, die für Exporte in die EU zugelassen sind, wiesen Mängel auf. 25 % der Betriebe wiesen ernstzunehmende Mängel auf, es fehlten Ohrmarken, die Rinder in den Betrieben konnten nicht identifiziert werden - die Betreiber hatten keine Ahnung, woher die Tiere stammten. Die Dokumentation war unzureichend; es bestanden Interessenkonflikte; EU-Inspektoren fanden heraus, dass einer der Kontrolleure der Regierung zufällig mit der für die Identifizierung von Rindern zuständigen Person verheiratet ist - und es stellte sich heraus, dass ihnen einige Rinder des Betriebs gehören, bei dem die Bestandsaufzeichnungen mangelhaft waren. Es gibt mir zu denken, Frau Kommissarin, dass in der Zusammenfassung des FVO-Berichts steht, dass alle Kontrollen im Allgemeinen zufriedenstellend waren. Es tut mir leid, aber der Inhalt des Berichts lässt diese Schlussfolgerung in keinster Weise zu, und wir, als Gruppe von Staaten, müssen Vorsicht walten lassen. Ich brauche die Abgeordneten dieses Hauses nicht daran erinnern, was für Auswirkungen ein massiver Seuchenausbruch für Steuerzahler, Landwirte und Verbraucher haben könnte. Der letzte große Seuchenausbruch, den Sie in Ihrer Rede angesprochen haben, hat in England stattgefunden, als die Maul- und Klauenseuche ausbrach und wir eine Million Tiere töten mussten, was unsere Steuerzahler 4 Mrd. GBP gekostet hat. Diese Art von Risiko gehen wir ein, wenn wir das nicht richten und deswegen müssen wir wachsam sein. Ich verlange keine Einschränkungen für Brasilien; was ich von der Kommission heute Abend verlange ist die Zusage, dass dieses Thema ernst genommen wird und dass die Kommission sicherstellt, dass die Mängel, die in dem Bericht festgestellt wurden, beim nächsten Mal behoben sind. Wir wollen, dass uns ein gutes Zeugnis vorgelegt wird, damit wir den Landwirten, Steuerzahlern und Verbrauchern versichern können, dass sie geschützt sind und dass der freie und faire Handel zwischen Brasilien und der EU wieder aufgenommen werden kann."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τη δήλωσή της, όπου περιέγραψε συνοπτικά ότι διαθέτουμε το εύρος της προστασίας και των μέτρων για να διασφαλίσουμε ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες ικανοποιούν τα υψηλότερα πρότυπα. Θέλω να εξετάσω, ιδιαίτερα, την έκθεση του ΓΤΚΘ από τη Βραζιλία. Τα κατάλληλα συστήματα ιχνηλασιμότητας και οι δεόντως καθορισμένες αγροτικές επιχειρήσεις στη Βραζιλία βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που η ΕΕ έχει ζητήσει να εφαρμοστούν προκειμένου να προλαμβάνεται οποιαδήποτε απειλή ή κίνδυνος εισαγωγής μολυσμένων προϊόντων κρέατος στην ΕΕ από τη συγκεκριμένη χώρα. Τα εν λόγω μέτρα είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η απουσία κινδύνων έναντι των καταναλωτών, των κτηνοτρόφων και των φορολογούμενων της ΕΕ. Ας μην ξεχνούμε ότι η ασθένεια του αφθώδους πυρετού συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στη Βραζιλία. Ωστόσο, στην έκθεση του ΓΤΚΘ της Επιτροπής τον Φεβρουάριο επισημαίνεται ένας κατάλογος ανεπαρκειών: 50% των αγροκτημάτων που είχαν υποδειχθεί για εξαγωγές στην ΕΕ και επιθεωρήθηκαν αντιμετώπιζαν προβλήματα. Το 25% εξ αυτών αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα και, καθώς εντοπίστηκε έλλειψη ενωτίων στα αυτιά των ζώων, τα βοοειδή στα αγροκτήματα δεν ήταν εφικτό να ταυτοποιηθούν – δεν γνώριζαν καθόλου από πού προέρχονταν. Υπήρχε έλλειψη δικαιολογητικών. Υπήρχαν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Οι επιθεωρητές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι ένας από τους κυβερνητικούς επόπτες έτυχε να είναι παντρεμένος με το άτομο που ήταν αρμόδιο για την αναγνώριση των βοοειδών – ενώ ανακαλύφθηκε ότι κατείχαν, στην πραγματικότητα, κάποια από τα βοοειδή στη συγκεκριμένη αγροτική επιχείρηση όπου τα αρχεία του στοκ ήταν ανακριβή. Η ανησυχία μου, κυρία Επίτροπε, είναι ότι στην περίληψη της εν λόγω έκθεσης του ΓΤΚΘ αναφερόταν ότι όλοι οι έλεγχοι ήταν, σε γενικές γραμμές, ικανοποιητικοί. Ωστόσο, λυπούμαι διότι το περιεχόμενο δεν υποστηρίζει κατά κανένα τρόπο το συμπέρασμα, και πρέπει, ως σύνολο εθνών, να είμαστε σε επαγρύπνηση. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω στο Σώμα τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια εκδήλωση ασθένειας σε μεγάλη κλίμακα στους φορολογούμενους, στους κτηνοτρόφους και στους πελάτες. Κατά την τελευταία εμφάνιση ασθένειας σε μεγάλη κλίμακα στο ΗΒ, στην οποία αναφερθήκατε στο πλαίσιο της ομιλίας σας, υπήρξε έκρηξη της ασθένειας του αφθώδους πυρετού και θανατώσαμε ένα εκατομμύριο ζώα, ενώ η υπόθεση κόστισε στους φορολογούμενους 4 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες. Αυτό είναι το είδος του κινδύνου που διατρέχουμε, εάν δεν κάνουμε το σωστό, οπότε πρέπει να επαγρυπνούμε. Δεν ζητώ να λάβουμε περιοριστικά μέτρα κατά της Βραζιλίας. Αυτό που ζητώ από την Επίτροπο απόψε εδώ είναι να μας διαβεβαιώσει ότι αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται σοβαρά και ότι η Επιτροπή φροντίζει ώστε οι ελλείψεις που εντοπίζονται στην έκθεση να διορθωθούν στην επόμενη έκθεση. Πρέπει να υπάρξει ένας σαφής «έλεγχος υγείας» προκειμένου να διαβεβαιώσουμε τους κτηνοτρόφους, τους φορολογούμενους και τους καταναλωτές ότι είναι προστατευμένοι και ότι μπορεί το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο να αποκατασταθεί μεταξύ της Βραζιλίας και της ΕΕ."@el10
"Señora Presidenta, quiero dar las gracias a la señora Comisaria por su declaración, en la que ha destacado que el abanico de protecciones y de medidas está disponible para garantizar que las importaciones de terceros países cumplen los estándares más exigentes posibles. Quiero centrarme en particular en el informe de la OAV de Brasil. En el núcleo de las medidas que la UE ha exigido que sean establecidas para evitar cualquier amenaza o riesgo de que productos cárnicos contaminados sean importados a la UE desde aquel país se encuentran unos sistemas de trazabilidad adecuados y unas explotaciones oficialmente reconocidas. Son fundamentales a la hora de garantizar a los consumidores, productores y contribuyentes de la UE que no existe riesgo alguno. No olvidemos que la fiebre aftosa sigue siendo un problema preocupante en Brasil. Sin embargo el informe de la OAV de la Comisión de febrero destacó una serie de fallos: el 50 % de las granjas que fueron inspeccionadas y que fueron autorizadas para exportaciones a la UE registraron problemas. Un 25 % de ellas tenían problemas graves, con casos de pérdida de crotales identificadores, con cabezas de vacuno que resultaba imposible identificar ya que nadie sabía cómo había llegado a esa granja. Existía una falta de documentación, había problemas de conflictos de interés, los inspectores de la UE descubrieron que uno de los supervisores gubernamentales acababa de casarse con la persona responsable de la identificación del ganado; y resultó que ambos eran propietarios de parte de las cabezas de ese establecimiento, donde los archivos eran totalmente imprecisos. Mi preocupación, señora Comisaria, es que el resumen de ese informe de la OAV afirmaba que todos los controles eran satisfactorios en general. Pues lo siento, el contenido no respalda la conclusión en modo alguno, y debemos, como grupo de naciones, estar en guardia. No necesito recordar a la Cámara el impacto que un brote epidémico puede tener en los contribuyentes, los productores y los consumidores. Con motivo del último gran brote registrado en el Reino Unido, al que se ha referido en su intervención, la fiebre aftosa se manifestó y destruimos un millón de ejemplares, lo cual costó 4 000 millones de euros a nuestros contribuyentes. Ése es el tipo de riesgo que corremos si no manejamos esto de manera correcta, de modo que permanezcamos alerta. No pido la aplicación de restricciones en Brasil, lo que pido esta noche a la señora Comisaria es una garantía de que este asunto se llevará de manera seria y de que la Comisión se asegura de que los fallos detectados en el informe son corregidos en el siguiente documento. Necesitamos saber que existe un visto bueno sanitario para asegurar a los productores, a los contribuyentes y a los consumidores de que están protegidos y de que entre Brasil y la UE puede reanudarse el comercio libre y justo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tahaksin tänada volinikku avalduse eest, kus ta andis ülevaate kaitse- ja muudest meetmetest, millega hoolitsetakse selle eest, et kolmandate riikide import vastaks rangeimatele võimalikele normidele. Tahaksin vaadelda eelkõige Toidu- ja Veterinaarameti aruannet Brasiilia kohta. Sobivad jälgitavussüsteemid ja heakskiidetud põllumajandusettevõtted Brasiilias on nende meetmete tuum, mille kehtestamist EL on nõudnud, et vältida igasugust ohtu, et ELi veetakse sellest riigist sisse saastunud lihatooteid. Neil on ülioluline roll selles, et ELi tarbijatele, põllumajandustootjatele ja maksumaksjatele ei ole mingit ohtu. Ärgem unustagem, et suu- ja sõrataud on Brasiilias endiselt tõsine probleem. Komisjoni Toidu- ja Veterinaarameti veebruariaruandes oli aga esile toodud palju probleeme: pooltes kontrollitud põllumajandusettevõtetes, mis tootsid ELi eksportimiseks, oli probleeme. 25 protsendis neist oli tõsiseid probleeme – puudusid kõrvamärgid, põllumajandusettevõttes oli loomi, keda ei olnud võimalik tuvastada, ja põllumajandustootjatel polnud aimugi, kust nad olid tulnud. Puudusid dokumendid, oli huvide konflikti probleeme, ELi inspektorid leidsid, et üks valitsuse järelevalveametnik oli abielus isikuga, kes vastutas veiste identifitseerimise eest, ja selgus, et neile kuulusid mõned loomad ettevõttest, kus veiste dokumentatsioon oli ebatäpne. Minu mure, volinik, on see, et Toidu- ja Veterinaarameti aruandes seisis, et kõik kontrollitulemused olid üldiselt rahuldavad. Aga kahjuks ei kinnita aruande sisu sellist järeldust mitte kuidagi ja meie riigid peavad valvel olema. Mul pole vaja parlamendile meelde tuletada, millist mõju võib üks suur haiguspuhang maksumaksjatele, põllumajandustootjatele ja tarbijatele avaldada. Viimase suure haiguspuhangu ajal Ühendkuningriigis, mida te oma sõnavõtus mainisite, levis suu- ja sõrataud ning me hävitasime miljon looma, mis läks maksumaksjale maksma neli miljardit naelsterlingit. Selline on risk, kui me ei toimi õigesti, nii et peame olema valvel. Ma ei palu Brasiiliale piiranguid kehtestada, palun täna siin volinikult kinnitust, et sellesse küsimusse suhtutakse tõsiselt ja et komisjon hoolitseb selle eest, et aruandes nimetatud puudujäägid on järgmise aruande ajaks kõrvaldatud. Tervisekaart peab olema puhas, kui tahame kinnitada põllumajandustootjatele, maksumaksjatele ja tarbijatele, et nad on kaitstud ning vaba ja õiglane kaubandus saab Brasiilia ja ELi vahel jätkuda."@et5
". Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä hänen julkilausumastaan, jossa hän toi esiin, että erilaisilla suojatoimenpiteillä pyritään nimenomaan varmistamaan, että kolmansista maista tuleva tuonti täyttää mahdollisimman tiukat vaatimukset. Puhun nyt erityisesti Brasiliaa koskevasta FVO:n kertomuksesta. Brasilian asianmukaiset jäljitettävyysjärjestelmät ja nimetyt tilat ovat keskeinen osa toimenpiteitä, joita EU on vaatinut toteuttamaan ehkäistäkseen sitä vaaraa, että EU:hun tuotaisiin saastuneita lihatuotteita kyseisestä maasta. Nämä toimenpiteet ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta EU:n kuluttajille, karjantuottajille ja veronmaksajille voidaan taata, ettei vaaraa ole. Emme saa unohtaa, että suu- ja sorkkatauti on edelleen vakava ongelma Brasiliassa. Siitä huolimatta komission FVO otti helmikuun kertomuksessaan esiin useita puutteita. Ongelmia ilmeni 50 prosentissa tarkastetuista ja EU:hun suuntautuvaa vientiä varten hyväksytyissä tiloista. Näistä tapauksista 25 prosentissa havaittiin vakavia ongelmia: korvamerkkejä puuttui, ja tiloilla oli nautoja, joita ei kyetty tunnistamaan ja joiden alkuperästä ollut mitään tietoa. Asiakirjoissa oli puutteita, ja esiin nousi eturistiriitaongelmia: EU:n tarkastajat saivat selville, että yksi valtion tarkastajista oli juuri sattunut avioitumaan karjan tunnistamisesta vastaavan henkilön kanssa, ja lisäksi ilmeni, että tämä pariskunta itse asiassa omisti osan karjasta sillä tilalla, jonka asiakirjoissa oli puutteita. Arvoisa komission jäsen, olen huolestunut siitä, että FVO:n kertomuksen yhteenvedossa todettiin, että kaikkien tarkastusten tulos oli yleisesti tyydyttävä. Olen pahoillani, mutta kertomuksen sisältö ei kuitenkaan tue tätä johtopäätöstä millään tavalla, ja kansakuntien ryhmänä meidän on oltava varuillamme. Minun ei tarvinne muistuttaa parlamentille, millaiset vaikutukset laajalla tautiesiintymällä voisi olla veronmaksajiimme, karjankasvattajiimme ja kuluttajiimme. Yhdistyneen kuningaskunnan viimeisessä suuressa tautiesiintymässä, johon viittasitte puheenvuorossanne, oli kyse suu- ja sorkkataudista, ja tuhosimme sen vuoksi miljoonia eläimiä. Tämä maksoi veronmaksajillemme neljä miljardia puntaa. Ellemme korjaa asiaa, otamme juuri tällaisen riskin. Meidän on siis oltava valppaana. En pyydä, että Brasilialle asetetaan rajoituksia, vaan pyydän komission jäsentä vakuuttamaan tänä iltana, että asia otetaan vakavasti ja että komissio varmistaa, että kertomuksessa mainitut puutteet korjataan seuraavaan kertomukseen mennessä. Järjestelmämme on oltava kelvollinen, jotta voimme taata karjankasvattajille, veronmaksajille ja kuluttajille, että heitä suojellaan ja että Brasilia ja EU voivat jatkaa vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais remercier la commissaire pour sa déclaration, dans laquelle elle a expliqué que le système de protections et de dispositions existant garantit que les importations en provenance de pays tiers satisfont aux normes les plus élevées possible. Je voudrais examiner, en particulier, le rapport de l’OAV sur le Brésil. Dans ce pays, des systèmes adéquats de traçabilité et des fermes d’élevage agréées sont au cœur des mesures dont l’UE a demandé l’introduction afin de prévenir toute menace ou risque que des produits carnés contaminés soient importés de ce pays vers l’UE. Ces mesures sont fondamentales, car elles permettent de garantir aux consommateurs, aux agriculteurs et aux contribuables de l’UE qu’il n’y a pas de risques. N’oublions pas que la fièvre aphteuse est toujours un problème grave au Brésil. Or, le rapport de l’OAV de la Commission de février a mis en lumière un catalogue d’échec: des problèmes ont été constatés dans 50 % des fermes d’élevage qui ont été inspectées et qui sont agréées pour l’exportation vers l’UE. Dans 25 % de ces fermes d’élevage, les problèmes étaient graves: absence de marques d’oreilles, impossibilité d’identifier le bétail dans certaines fermes (ils n’avaient aucune idée d’où venaient les animaux), manque de documentation; il y avait des questions de conflit d’intérêt: les inspecteurs de l’UE ont découvert que l’un des superviseurs du gouvernement venait juste d’épouser la personne responsable de l’identification du bétail, et il s’est avéré qu’ils étaient propriétaires de certaines des bêtes de cet élevage où les enregistrements relatifs au bétail étaient imprécis. Ce qui me préoccupe, Madame la Commissaire, c’est que le résumé de ce rapport de l’OAV déclare que tous les contrôles étaient généralement satisfaisants. Or, je suis désolé, mais le contenu ne confirme absolument pas cette conclusion et, en tant que groupe de nations, nous devons être sur nos gardes. Inutile de rappeler à l’Assemblée l’impact qu’une grande épizootie peut avoir sur les contribuables, les agriculteurs et les clients. Lors de la dernière grande épizootie survenue au Royaume-Uni, que vous avez évoquée dans votre allocution, la fièvre aphteuse s’est propagée et nous avons abattu un million d’animaux, ce qui a coûté quatre milliards de livres à nos contribuables. Voilà le genre de risque que nous courons si nous ne réglons pas cette question et c’est pourquoi nous devons être vigilants. Je ne demande pas que des restrictions soient appliquées au Brésil; ce que je demande à la commissaire ici ce soir c’est l’assurance que ce sujet est pris au sérieux et que la Commission veille à ce que les manquements signalés dans le rapport soient corrigés d’ici le prochain rapport. Il nous faut un bulletin de santé vierge afin d’assurer les agriculteurs, les contribuables et les consommateurs qu’ils sont protégés et que des échanges commerciaux libres et équitables peuvent reprendre entre le Brésil et l’UE."@fr8
"Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak nyilatkozatáért, amelyben körvonalazta mindazokat a védelmi és egyéb intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a harmadik országokból importált húsok megfeleljenek a lehető legmagasabb követelményeknek. Főleg az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal Brazíliáról szóló jelentéséről szeretnék beszélni. Az EU Brazíliával szemben támasztott követelményeinek középpontjában a megfelelő nyomon követhetőség és a kijelölt gazdaságok állnak; ennek célja, hogy megakadályozzák a fertőzött húsoknak az említett országból az EU-ba történő behozatalát. Ez alapvető fontosságú az unió fogyasztóinak, termelőinek és adófizetőinek biztonsága szempontjából. Ne felejtsük el, hogy Brazíliában a száj- és körömfájás még mindig hatalmas problémát jelent. Ennek ellenére a Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatalának februári jelentése számos hiányosságra mutatott rá: A vizsgálat alá vont, uniós exportra kijelölt gazdaságok 50%-ánál találtak problémákat. Ezek 25%-a súlyos problémának minősül, mint például az azonosításra szolgáló füljelzők hiánya, vagy hogy a gazdaságokban olyan egyedek találhatók, amelyek beazonosítása lehetetlen – fogalmuk sem volt, honnan származhattak ezek az egyedek. A dokumentációk hiányosak voltak; összeférhetetlenségi problémák merültek fel; az unió ellenőrei egy esetben azt a felfedezést tették, hogy az egyik állami ellenőr épp a marhák azonosításáért felelős személlyel házasodott össze – és fény derült arra is, hogy éppen abban a gazdaságban van néhány állatuk, ahol az állomány nyilvántartása nem volt megfelelő. Biztos asszony, én azért aggódom, mert az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal az említett jelenés összefoglalásában azt állítja, hogy az ellenőrzés során általában mindent megfelelőnek találtak. Már bocsásson meg, de a jelentés tartalma egyáltalán nem támasztja alá a következtetéseket, és mint nemzetek csoportjának, elővigyázatosnak kell lennünk. Nem kell emlékeztetnem a tisztelt Házat arra, hogy egy nagyméretű járvány milyen hatással lehet az adófizetőkre, a termelőkre és a fogyasztókra. A legutóbbi járvány kitörésekor az Egyesült Királyságban – amire Ön is utalt – a száj- és körömfájás miatt állatok millióit pusztítottuk el, és ez az adófizetőink számára 4 milliárd fontba került. Ezt a kockázatot vállaljuk újra, ha nem járunk el helyesen, tehát igen körültekintőnek kell lennünk. Nem azt kérem, hogy korlátozásokat vezessünk be Brazíliával szemben, hanem biztosítékot kérek a biztos asszonytól arra itt, ma esete, hogy ezt a témát megfelelő komolysággal kezelik, és hogy az e jelentésben feltárt hiányosságokat a következő jelentésig orvosolni fogják. Tiszta egészségügyi bizonylatokat szeretnénk látni, hogy biztosíthassuk termelőinket, adófizetőinket és fogyasztóinkat arról, hogy biztonságban vannak, és arról hogy szabad és a kölcsönösség elvén működő kereskedelmet folytatunk Brazíliával."@hu11
"Signora Presidente, vorrei ringraziare la signora commissario per la sua dichiarazione, in cui ha passato in rassegna la serie di misure e meccanismi di salvaguardia introdotti per garantire che le importazioni da paesi terzi rispettino gli standard più elevati possibile. E’ mia intenzione soffermarmi espressamente sulla relazione dell’UAV a seguito della missione condotta in Brasile. Idonei sistemi di rintracciabilità e allevamenti designati in Brasile sono fondamentali per le misure che l’Unione europea ha chiesto di introdurre per evitare il rischio di importare nell’Unione prodotti a base di carne contaminati da detto paese. Sono elementi fondamentali per garantire ai consumatori, ai produttori e ai contribuenti europei che non sussistono rischi. Non dimentichiamo che l’afta epizootica è ancora un grave problema in Brasile. Eppure la relazione dell’UAV presentata dalla Commissione in febbraio ha messo in luce una serie di lacune: il 50 per cento degli allevamenti ispezionati, autorizzati a esportare nell’Unione, aveva problemi. Nel 25 per cento dei casi tali problemi erano gravi: mancavano i marchi auricolari, per cui risultava impossibile identificare i capi di bestiame presenti in allevamento e non si aveva alcuna idea in merito alla loro provenienza; mancava la documentazione; sussistevano problemi di conflitti di interesse, poiché gli ispettori dell’Unione hanno riscontrato che uno dei supervisori del governo era coniugato con la responsabile dell’identificazione del bestiame e la coppia era proprietaria di alcuni capi di bestiame presenti nell’allevamento i cui registri risultavano imprecisi. La mia preoccupazione, signora Commissario, è che la sintesi della relazione dell’UAV affermava che l’esito di tutti i controlli era generalmente soddisfacente malgrado, lo ribadisco, il suo contenuto non avvalorasse affatto tale conclusione. Noi, come gruppo di nazioni, dobbiamo stare in guardia. Non occorre che rammenti all’aula l’impatto che lo scoppio di una grave malattia può provocare su contribuenti, produttori e consumatori. In occasione dell’ultimo grave scoppio epidemico nel Regno Unito, da lei citato nel suo intervento, a causa dell’afta epizootica si sono dovuti distruggere milioni di capi con un costo per i nostri contribuenti dell’ordine di 4 miliardi di sterline. Questo è il genere di rischio che corriamo se non rettifichiamo la situazione, per cui dobbiamo essere vigili. Non chiedo che vengano imposte restrizioni al Brasile. Ciò che chiedo invece alla signora commissario stasera è l’assicurazione che la questione verrà affrontata con estrema serietà e la Commissione si sincererà che le lacune riscontrate nella relazione risultino sanate nella prossima. Abbiamo bisogno di una libera pratica per rassicurare produttori, contribuenti e consumatori in merito al fatto che sono protetti, per cui tra Unione e Brasile possono riprendere scambi liberi ed equi."@it12
"Gerb. pirmininke, noriu padėkoti Komisijos narei už jos pareiškimą, kuriame pasakė, jog yra daug apsaugos priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad trečiųjų šalių importas atitiktų aukščiausius galimus standartus. Visų pirma noriu panagrinėti MVT ataskaitą iš Brazilijos. Tinkamos atsekamumo sistemos ir paskirti ūkiai Brazilijoje sudaro priemonių, kurias ES reikalavo įgyvendinti siekiant išvengti bet kokio užkrėstų mėsos produktų importo iš šios šalies į ES pavojaus arba rizikos, pagrindą. Jos yra pagrindas ES vartotojams, ūkininkams ir mokesčių mokėtojams garantuojant, kad nėra jokių pavojų. Nepamirškime, kad snukio ir nagų liga iki šiol yra rimta Brazilijos problema. Tačiau vasario mėn. Komisijos MVT pateiktoje ataskaitoje pateikiamas trūkumų sąrašas: 50 proc. patikrintų ūkių, kurie buvo paskirti eksportuoti į ES, turėjo problemų. Iš jų 25 proc. ūkių turėjo rimtų problemų, susijusių su tuo, kad neturėjo nustatytų ausies įsagų, ir su ūkiuose esančiais galvijais, kurių nebūtų galima identifikuoti – jie neturėjo supratimo iš kur galvijai atgabenti. Be to, trūko dokumentų; buvo interesų konflikto problemų; ES inspektoriai nustatė, kad tartum atsitiktinai vienas iš valstybės priežiūros pareigūnų yra susituokęs su asmeniu, atsakingu už gyvulių identifikaciją, – paaiškėjo, kad jie turi tam tikrą skaičių nuosavų galvijų tame ūkyje, kuriame bandos įrašai buvo netikslūs. Komisijos nare, man nerimą kelia tai, kad MVT ataskaitos santraukoje buvo tvirtinama, jog visos kontrolės priemonės iš esmės yra patenkinamos. Tačiau apgailestauju, kad turinys visiškai nepatvirtina išvados, todėl mes, kaip tautų grupė, privalome būti budrūs. Man nėra reikalo Parlamentui priminti apie poveikį, kurį ligų protrūkis gali turėti mokesčių mokėtojams, ūkininkams ir vartotojams. Per paskutinį didelį ligos protrūkį JK, kurį minėjote savo kalboje, snukio ir nagų liga išplito, todėl sunaikinome milijonus gyvulių, ir tai mūsų mokesčių mokėtojams kainavo 4 mlrd. GBP. Štai kuo rizikuosime, jeigu tinkamai į tai nepasižiūrėsime, todėl privalome būti budrūs. Neprašau, kad Brazilijai būtų pritaikyti apribojimai. Viskas, ko prašau čia šįvakar dalyvaujančios Komisijos narės, tai užtikrinti, kad į šį klausimą bus rimtai atsižvelgta ir kad Komisija užtikrins, jog ataskaitoje nurodyti nustatyti faktai kitoje ataskaitoje bus ištaisyti. Mums reikia matyti neprirašytą sveikatos dokumentą, kad galėtume patvirtinti ūkininkams, mokesčių mokėtojams ir vartotojams, kad jie yra saugūs ir kad galima atnaujinti laisvą ir sąžiningą Brazilijos ir ES prekybą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos pateikties komisāres kundzei par viņas ziņojumu attiecībā uz virkni aizsardzības pasākumu, kuru mērķis ir nodrošināt, lai imports no trešām valstīm būtu atbilstīgs mūsu visaugstākajiem standartiem. Es jo īpaši vēlos pakavēties pie PVB ziņojuma par situāciju Brazīlijā. Pareiza izsekojamības sistēma un izraudzīto saimniecību pārbaude minētajā valstī ir galvenais priekšnoteikums tam, lai tiktu izpildītas ES prasības un novērsts piesārņotu gaļas produktu imports ES. Minētā sistēma un pārbaudes ir būtiska garantija ES patērētājiem, lauksaimniekiem un nodokļu maksātājiem, ka šajā jomā nav nekādu risku. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mutes un nagu sērga Brazīlijā joprojām ir nopietna slimība. Diemžēl Komisijas PVB februāra ziņojumā ir minēti vairāki trūkumi. 50 % saimniecību, kuras ir saņēmušas atļaujas gaļas eksportam uz ES, tika konstatēti pārkāpumi. 25 % gadījumu šie pārkāpumi bija nopietni, proti, lopiem trūka krotāliju, tādēļ tos nebija iespējams identificēt un noteikt izcelsmi. Daudzos gadījumos nebija atbilstīgas dokumentācijas, un tika konstatēts arī interešu konflikts, jo ES inspektori atklāja, ka kāds no valsts uzraudzības iestādes darbiniekiem bija apprecējies ar personu, kura ir atbildīga par liellopu identificēšanu, un izrādījās, ka šajā saimniecībā, kurā tika konstatētas uzskaites neprecizitātes, viņiem faktiski pieder daži liellopi. Komisāres kundze, vislielākās bažas šajā gadījumā rada tas, ka minētā PVB ziņojuma kopsavilkumā ir teikts, ka pārbaužu rezultāti kopumā vērtējami kā apmierinoši. Es atvainojos, bet šāds secinājums neatbilst ziņojuma saturam, un mums kā starptautiskai kopienai šajā ziņā ir jābūt modriem. Būtu lieki atgādināt šim Parlamentam to, cik negatīvi mutes un nagu sērgas uzliesmojums var ietekmēt ES nodokļu maksātājus, lauksaimniekus un arī patērētājus. Kad šī slimība pēdējo reizi uzliesmoja Apvienotajā Karalistē, kā jūs to savā runā jau atzīmējāt, tā strauji izplatījās, un mums nācās iznīcināt miljoniem dzīvnieku, kas izmaksāja mūsu nodokļu maksātājiem GBP 4 miljardus. Ja nesakārtosim šo jomu, tad būsim pakļauti lielam riskam, tādēļ mums jābūt piesardzīgiem. Es neaicinu noteikt Brazīlijai ierobežojumus, bet vēlos lūgt, lai komisāre, kura šodien ir šeit, apsolītu, ka šim jautājumam tiks pievērsta pienācīga uzmanība un Komisija gādās, lai ziņojumā minētie pārkāpumi līdz nākamā ziņojuma tapšanai tiktu novērsti. Lai pārliecinātu lauksaimniekus, nodokļu maksātājus un patērētājus par to, ka viņi tiek aizsargāti, kā arī par to, ka starp ES un Brazīliju var atsākties brīva un godīga tirdzniecība, mums jāzina, ka viss ir vislabākajā kārtībā."@lv13
"Madam President, I would like to thank the Commissioner for her statement, where she outlined that the range of protections and measures are there to ensure that third-country imports are meeting the highest standards possible. I want to look in particular at the FVO report from Brazil. Proper traceability systems and designated holdings in Brazil are at the heart of the measures that the EU has requested be put in place to prevent any threat or risk of contaminated meat products being imported into the EU from that country. They are fundamental in guaranteeing to EU consumers, farmers and taxpayers that there are no risks. Let us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil. Yet the Commission’s FVO report in February highlighted a catalogue of failures: 50% of the farms which were inspected which were designated for exports to the EU had problems. 25% of these with serious problems, with missing ear tags identified, cattle on farms which could not be identified – they had no idea where they came from. There was a lack of documentation; there were conflict-of-interest issues; EU inspectors found that one of the government supervisors just happened to be married to the person responsible for cattle identification – and it turned out that they actually own some of the cattle on that holding where the stock records were inaccurate. My concern, Commissioner, is that the summary of that FVO report stated that all the controls were generally satisfactory. But I am sorry, the content does not support that conclusion whatsoever, and we must, as a group of nations, be on our guard. I do not need to remind the House of the impact a major disease outbreak can have on taxpayers, farmers and customers. In the last major disease outbreak in the UK which you referred to in your speech, foot and mouth erupted and we destroyed a million animals and it cost our taxpayers GBP 4 billion. That is the kind of risk we run if we do not get this right, so we must be vigilant. I am not asking for restrictions to be put on Brazil; what I am asking from the Commissioner here tonight is an assurance that this matter is taken seriously and that the Commission makes sure that the failings identified in the report are corrected in the next report. We need to see a clean bill of health to reassure farmers, taxpayers and consumers that they are protected and that free and fair trade can resume between Brazil and the EU."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik dank de commissaris voor haar verklaring. Zij heeft gezegd dat het pakket beschermende maatregelen er is om te garanderen dat de import uit derde landen aan de hoogst mogelijke normen voldoet. Daarbij kijk ik vooral naar het VVB-verslag uit Brazilië. De kern van de maatregelen die volgens de EU uitgevoerd moeten worden om te voorkomen dat besmet vlees uit dat land in de EU wordt of dreigt te worden geïmporteerd, bestaat eruit dat er goede traceerbaarheidssystemen en aangewezen bedrijven zijn. Die zijn essentieel om consumenten, boeren en belastingbetalers te kunnen garanderen dat ze geen risico lopen. Laten we niet vergeten dat mond- en klauwzeer in Brazilië nog steeds een ernstig probleem is. Toch stond er in het VVB-verslag van de Commissie van februari een hele waslijst met tekortkomingen: 50 procent van de geïnspecteerde boerderijen die aangewezen waren voor export naar de EU hadden problemen. Een kwart daarvan had zelfs ernstige problemen. Er ontbraken bijvoorbeeld oormerken, er was vee op boerderijen dat niet geïdentificeerd kon worden – men had geen idee waar de dieren vandaan kwamen. Er ontbraken documenten, er waren belangenconflicten, en EU-inspecteurs ontdekten bijvoorbeeld dat een van de toezichthouders van de regering getrouwd was met de persoon die verantwoordelijk was voor de identificatie van het vee. Bovendien bleek dat zij in feite eigenaar waren van sommige runderen op dat bedrijf waar de administratie van de veestapel niet op orde was. Waar ik mij zorgen over maak, commissaris, is dat in de samenvatting van het VVB-verslag staat dat de controles over het algemeen bevredigend verliepen. Het spijt me, maar de inhoud van het verslag komt totaal niet overeen met die conclusie en wij moeten, als landengroep, op onze hoede zijn. Ik hoef dit Parlement niet te herinneren aan de gevolgen voor belastingbetalers, boeren en consumenten als er een epidemie uitbreekt. De laatste grote epidemie in het VK, die u in uw toespraak noemde, betrof mond- en klauwzeer en we moesten toen een miljoen beesten afmaken. Dat kostte onze belastingbetalers vier miljard pond. Dat soort risico’s lopen we als we het niet goed doen. Daarom moeten we waakzaam zijn. Ik vraag niet van de Commissie om Brazilië beperkingen op te leggen; waar ik vanavond om vraag is een verzekering dat deze kwestie serieus wordt genomen en dat de Commissie ervoor zorgt dat de tekortkomingen in dit verslag in het volgende verslag gecorrigeerd worden. Wat we nodig hebben is een verklaring dat alles in orde is, zodat boeren, belastingbetalers en consumenten er zeker van kunnen zijn dat ze beschermd zijn en dat er weer vrij en eerlijk handel gevoerd kan worden tussen Brazilië en de EU."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować pani komisarz za oświadczenie, w którym przedstawiła różne środki ochrony i działania, podejmowane w celu zapewnienia, by produkty przywożone z krajów trzecich spełniały możliwie najwyższe normy. Chcę w szczególności nawiązać do sprawozdania FVO z kontroli przeprowadzonej w Brazylii. Odpowiednie systemy identyfikowalności i zatwierdzanie gospodarstw w Brazylii są podstawowymi środkami, których wprowadzenia zażądała UE w celu zapobiegania zagrożeniu lub ryzyku przywozu na jej terytorium skażonych produktów mięsnych z tego kraju. Mają one zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania konsumentom UE, rolnikom i podatnikom, że nie ma niebezpieczeństwa. Nie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem. Mimo tych środków w sprawozdaniu Biura ds. Żywności i Weterynarii Komisji z lutego odnotowano wiele przypadków ich nieprzestrzegania: problemy zidentyfikowano w 50 % skontrolowanych gospodarstwach wyznaczonych do realizacji wywozu do UE. W 25 % wystąpiły poważne problemy: brak kolczyków w uszach niektórych zwierząt, obecność w gospodarstwach zwierząt, których nie można zidentyfikować – hodowcy nie potrafili podać informacji o ich pochodzeniu. Stwierdzono braki w dokumentacji, problemy związane z konfliktem interesów. Inspektorzy UE stwierdzili, że jeden z urzędników zajmujących stanowisko kierownicze w organach rządowych pozostawał w związku małżeńskim z osobą odpowiedzialną za identyfikację bydła. Okazało się zresztą, że w stadzie w tym gospodarstwie znajdowały się zwierzęta, w przypadku których dane w ewidencji były nieścisłe. Niepokoi mnie, pani komisarz, że w posumowaniu sprawozdania FVO stwierdza się, że wyniki wszystkich kontroli były − ogólnie rzecz biorąc − satysfakcjonujące. Z przykrością muszę jednak zaznaczyć, że takie wnioski nie znajdują potwierdzenia w treści sprawozdania. Musimy więc jako grupa narodów mieć się na baczności. Nie muszę przypominać tej Izbie o skutkach dla podatników, rolników i klientów, jakie może mieć wybuch choroby na poważną skalę. Podczas ostatniego poważnego wybuchu epidemii pryszczycy w Wielkiej Brytanii, do którego nawiązała pani w swoim wystąpieniu, wskutek choroby zginęły miliony zwierząt, a koszty, które ponieśli podatnicy sięgnęły 4 miliardów funtów. Właśnie na takie ryzyko się narażamy, jeśli tych spraw odpowiednio nie uregulujemy; musimy więc być czujni. Nie proszę o nałożenie ograniczeń na Brazylię, lecz zwracam się tu dziś wieczór do Komisji o poważne potraktowanie tej sprawy i dopilnowanie, żeby uchybienia wykazane w sprawozdaniu zostały skorygowane i nie znalazły się w kolejnym sprawozdaniu. W kwestiach zdrowotnych musimy mieć jasną sytuację, żeby dać pewność rolnikom, podatnikom i konsumentom, że mają oni zapewnioną ochronę i że wolny i uczciwy handel między Brazylią a UE może zostać wznowiony."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer à Senhora Comissária a sua declaração, em que afirmou que existe toda uma série de protecções e medidas destinadas a assegurar que as importações de países terceiros satisfaçam os mais altos níveis de qualidade possíveis. Quero debruçar-me, especialmente, sobre o relatório do SAV sobre o Brasil. Sistemas de rastreabilidade adequados e a designação de exploração são os dois elementos que estão no cerne das medidas que a UE pediu que fossem introduzidas para evitar qualquer ameaça ou risco de importação, pela UE, de produtos de carne contaminada provenientes daquele país. Esses dois elementos são fundamentais para garantir aos consumidores, agricultores e contribuintes da UE que não há riscos. Não esqueçamos que a febre aftosa continua a ser uma grave problema no Brasil. No entanto, o relatório do SAV publicado pela Comissão em Fevereiro apontava um rol de falhas: 50% das explorações inspeccionadas que haviam sido designadas como explorações de exportação para UE tinham problemas. 25% dessas explorações tinham graves problemas, tendo sido detectados animais sem marcas auriculares, animais que não foi possível identificar em explorações que não tinham a menor ideia de onde eles tinham vindo. Registaram-se faltas de documentação; casos de conflitos de interesses - os inspectores da UE constaram que um dos fiscais do governo era por acaso casado com a pessoa responsável pela identificação dos animais, tendo-se verificado que o casal efectivamente possuía parte dos animais que se encontravam numa exploração cujos registos de efectivos apresentavam inexactidões. O que me preocupa, Senhora Comissária, é o facto de o resumo do relatório do SAV afirmar que todos os controlos eram de um modo geral satisfatórios. Mas lamento dizer que o conteúdo do relatório não permite de modo algum extrair essa conclusão e, como grupo de países, temos de estar de sobreaviso. Não preciso de recordar à Assembleia o impacto que um surto grave de doença pode ter nos contribuintes, nos agricultores e nos consumidores. Quando do último surto grave de doença no Reino Unido, a que a Senhora Comissária aludiu na sua declaração, a febre aftosa destruiu um milhão de animais e custou 4 mil milhões de libras aos nossos contribuintes. Este é o tipo de risco que corremos se não encontrarmos a solução certa, portanto, temos de nos manter vigilantes. Não estou a pedir que se imponham restrições ao Brasil; o que estou a pedir é que a Senhora Comissária nos dê aqui, esta noite, uma garantia de que este assunto está a ser levado a sério e que a Comissão irá assegurar que as deficiência identificadas no relatório sejam corrigidas até ao próximo relatório. Necessitamos de uma garantia do bom estado de saúde dos animais para tranquilizar os agricultores, os contribuintes e os consumidores e assegurar-lhes que estão protegidos e que o comércio livre e leal entre o Brasil e a UE pode ser retomado."@pt17
"Doamnă preşedintă, aş dori să îi mulţumesc doamnei comisar pentru declaraţia sa, în care a scos în evidenţă seria de mecanisme de protecţie şi de măsuri care sunt menite să asigure că importurile din ţările terţe respectă cele mai înalte standarde posibile. Doresc să fac referire în mod special la raportul OAV din Brazilia. Sistemele adecvate de trasabilitate şi exploataţiile desemnate din Brazilia reprezintă principalele măsuri pe care UE le-a solicitat pentru a preveni orice pericol sau risc de a importa în UE produse din carne contaminate din acea ţară. Acestea sunt esenţiale pentru a oferi consumatorilor, agricultorilor şi contribuabililor europeni garanţia că nu există niciun risc. Să nu uităm faptul că febra aftoasă încă reprezintă o problemă gravă în Brazilia. Însă raportul OAV al Comisiei din februarie a scos în evidenţă o serie de eşecuri: 50% dintre fermele care au fost inspectate şi care erau desemnate pentru a efectua exporturi către UE aveau probleme. Un sfert dintre acestea aveau probleme grave, constatându-se crotalii lipsă, prezenţa în cadrul fermelor a unor bovine care nu puteau fi identificate – nu se ştia nimic cu privire la originea acestora. S-a constatat o absenţă a documentelor; s-au înregistrat probleme privind existenţa unor conflicte de interes; inspectorii UE au descoperit că unul dintre supraveghetorii guvernamentali se întâmpla să fie căsătorit cu persoana responsabilă de identificarea bovinelor – şi s-a dovedit că aceştia sunt, de fapt, proprietarii bovinelor de pe acea exploataţie ale cărei evidenţe erau incorecte. Îngrijorarea mea, doamnă comisar, este dată de faptul că rezumatul acelui raport OAV preciza că toate controalele au fost, în general, satisfăcătoare. Însă, îmi pare rău, conţinutul nu sprijină în niciun fel această concluzie, iar noi, ca grup de state, trebuie să fim atenţi. Nu este nevoie să reamintesc Parlamentului ce impact poate avea apariţia unei epidemii majore asupra contribuabililor, agricultorilor şi clienţilor. La ultima epidemie majoră din Regatul Unit, la care aţi făcut referire în discursul dumneavoastră, a izbucnit febra aftoasă, iar noi am omorât un milion de animale, ceea ce i-a costat pe contribuabilii noştri 4 miliarde de lire sterline. Acesta este genul de risc la care ne supunem dacă nu luăm măsurile adecvate, aşa că trebuie să fim vigilenţi. Nu solicit impunerea unor restricţii Braziliei; ceea ce îi solicit doamnei comisar aici, în această seară, este o asigurare că această problemă este luată în serios şi că Comisia va avea grijă ca slăbiciunile identificate în raport să fie îndreptate în raportul următor. Avem nevoie de o asigurare pentru a-i linişti pe agricultori, contribuabili şi consumatori că sunt protejaţi şi că Brazilia şi UE pot relua comerţul liber şi echitabil."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcel by som poďakovať pani komisárke za jej vyhlásenie, v ktorom vysvetlila, že súbor ochranných opatrení je vytvorený na to, aby sa zabezpečilo, že dovoz z tretích krajín bude spĺňať čo možno najprísnejšie normy. Chcem sa teraz zamerať na správu FVO z Brazílie. Riadne systémy sledovateľnosti a vybrané prevádzky v Brazílii tvoria základ opatrení, ktorých zavedenie požadovala EÚ s cieľom predísť akémukoľvek ohrozeniu alebo riziku, že sa kontaminované mäsové výrobky dovezú z tejto krajiny do EÚ. Sú nevyhnutné na poskytnutie záruky spotrebiteľom, poľnohospodárom a daňovým poplatníkom EÚ, že im nehrozí žiadne riziko. Nezabúdajme, že slintačka a krívačka je v Brazílii stále vážnym problémom. Napriek tomu však správa FVO Komisie zdôraznila dlhý zoznam nedostatkov. 50 % skontrolovaných poľnohospodárskych podnikov vybraných pre export do EÚ malo problémy. Pri 25 % z nich sa objavili vážne nedostatky, chýbali ušné štítky, dobytok v týchto poľnohospodárskych podnikoch nemohol byť identifikovaný – nemali tušenia, odkiaľ pochádza. Chýbala dokumentácia, bol tam problém konfliktu záujmov, inšpektori EÚ zistili, že jeden z vládnych inšpektorov bol manželom osoby zodpovednej za identifikáciu dobytka, a napokon sa ukázalo, že sú majiteľmi časti stáda dobytka v tej prevádzke, kde sa zistili nepresné záznamy o stáde. Pani komisárka, mám obavy z toho, že na záver tejto správy FVO sa uvádza, že celkový výsledok kontrol bol uspokojivý. Ale podľa mňa obsah správy vôbec nekorešponduje s týmto výsledkom a my ako skupina národov sa musíme mať na pozore. Nemusím Parlamentu pripomínať, aký dosah môže mať rozsiahle prepuknutie choroby na daňových poplatníkov, poľnohospodárov a spotrebiteľov. Pri poslednom rozsiahlom prepuknutí slintačky a krívačky v Spojenom kráľovstve, ktoré ste spomenuli vo svojom prejave, sme utratili milión kusov zvierat a našich daňových poplatníkov to stálo 4 miliardy GBP. Takéto riziko nám hrozí, ak tento problém nevyriešime, takže musíme byť ostražití. Nežiadam, aby sme pre Brazíliu zaviedli obmedzenia. To, čo tu dnes žiadam od pani komisárky, je ubezpečenie, že touto vecou sa bude vážne zaoberať a že Komisia sa postará o to, aby v nasledujúcej správe boli zistené nedostatky napravené. Potrebujeme vidieť osvedčenie o bezchybnom stave, aby sme mohli uistiť poľnohospodárov, daňových poplatníkov a spotrebiteľov o tom, že ich chránime a že môže pokračovať voľný a spravodlivý obchod medzi Brazíliou a EÚ."@sk19
"Gospa predsednica, rad bi se zahvalil komisarki za njeno izjavo, kjer je opisala, da je sprejetih vrsta zaščit in ukrepov, ki zagotavljajo, da uvoz iz tretjih držav izpolnjuje najvišje možne standarde. Zlasti bi se osredotočil na poročilo UPV iz Brazilije. Pravilni sistem sledljivosti in pooblaščena kmetijska gospodarstva v Braziliji so v jedru ukrepov, ki jih je zahtevala EU, da se prepreči tveganje, da bi se okuženi mesni proizvodi izvozili v EU iz te države. So bistveni za zagotovitev potrošnikom, kmetom in davkoplačevalcem EU, da tveganja ni. Ne pozabimo, da je bolezen slinavke in parkljevke še vedno resni problem v Braziliji. Poročilo UPV Komisije februarja odkriva celo vrsto napak: 50 % kmetij, ki so bile pregledane in pooblaščene za izvoz v EU, je imelo težave. 25 % teh je imelo resne težave, z ugotovljenimi manjkajočimi ušesnimi znamkami, živino na kmetijah, ki je ni bilo mogoče identificirati – sploh niso vedeli, od kod je prišla. Dokumentacija je manjkala, šlo je za vprašanja nasprotja interesov, inšpektorji EU so ugotovili, da je eden vladnih nadzornikov slučajno poročen z osebo, ki je odgovorna za identifikacijo živine – in izkazalo se je, da imajo v lasti nekaj živine na gospodarstvu, kjer so bile evidence netočne. Skrbi me, komisarka, da je v povzetku tega poročila UPV navedeno, da so bile vse kontrole na splošno zadovoljive. Žal mi je, toda vsebina ne podpira tega sklepa in kot skupina narodov moramo biti oprezni. Ni potrebno, da vas spomnim, kakšen vpliv ima lahko velik izbruh bolezni na davkoplačevalce, kmete in potrošnike. Ob zadnjem velikem izbruhu bolezni v Združenem kraljestvu, ki ste ga omenili v vašem govoru, je izbruhnila bolezen slinavke in parkljevke in uničili smo milijon živali; to je stalo naše davkoplačevalce 4 milijarde GBP. To je vrsta tveganja, na katero bomo naleteli, če tega ne bomo naredili prav, zato moramo biti pazljivi. Ne zahtevam tega, da se za Brazilijo uvedejo omejitve; od komisarja ta večer pričakujem zagotovilo, da se bo ta stvar jemala resno in da bo Komisija zagotovila, da se napake, ugotovljene v poročilu, popravijo v naslednjem poročilu. Ocena mora biti sprejemljiva, da se zatrdi kmetom, davkoplačevalcem in potrošnikom, da so zavarovani in da se lahko svobodna in poštena trgovina med Brazilijo in EU nadaljuje."@sl20
"Fru talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för hennes uttalande, där hon klargjorde att de olika skyddsmekanismerna och åtgärderna finns där för att garantera att tredjelandsimporter uppfyller de strängast möjliga normerna. Jag vill särskilt ta upp OAV-rapporten från Brasilien. Lämpliga spårbarhetssystem och särskilt godkända gårdar i Brasilien står i centrum för de åtgärder som EU har krävt att Brasilien ska vidta för att förhindra eventuella hot eller risker för att kontaminerade köttprodukter importeras till EU från landet. Dessa krav är absolut nödvändiga för att vi ska kunna försäkra EU:s konsumenter, jordbrukare och skattebetalare om att det inte finns några risker. Vi får inte glömma att mul- och klövsjukan fortfarande är ett allvarligt problem i Brasilien. Kommissionens OAV-rapport från februari visar trots detta på en rad misslyckanden: 50 procent av de inspekterade gårdarna som godkänts för export till EU hade problem, 25 procent av dem hade allvarliga problem, t.ex. med saknad öronmärkning, det fanns nötkreatur på gårdar som inte kunde identifieras – man hade ingen aning om var de kom ifrån. Dokumentationen brast, det fanns problem med intressekonflikter. EU-inspektörerna upptäckte att en av de statliga inspektörerna händelsevis råkade vara gift med den person som ansvarade för identifieringen av boskapen – och det visade sig att de till och med ägde en del av nötkreaturen på den gård där registret över djurbesättningen var felaktigt. Det som oroar mig är att det i sammanfattningen av OAV-rapporten uppges att alla kontroller i allmänhet var tillfredsställande. Jag är ledsen, men innehållet stöder inte den slutsatsen över huvud taget, och som en grupp av nationer måste vi vara på vår vakt. Jag behöver inte påminna parlamentet om de följder som ett större sjukdomsutbrott kan få för våra skattebetalare, jordbrukare och kunder. Under det senaste stora sjukdomsutbrottet med mul- och klövsjuka i Storbritannien, som ni nämnde i ert uttalande, avlivade vi en miljon djur, vilket kostade våra skattebetalare 4 miljarder pund. Det är den risken vi löper om vi inte rättar till det här, och vi måste vara vaksamma. Jag begär inte att begränsningar ska införas för Brasilien, det jag vill ha från kommissionsledamoten här i kväll är en försäkran om att den här frågan tas på allvar och att kommissionen försäkrar sig om att de brister som påvisas i rapporten har korrigerats när det är dags för nästa rapport. Vi behöver en friskförklaring för att lugna jordbrukarna, skattebetalarna och konsumenterna och förklara att de är skyddade och att en fri och rättvis handel kan återupptas mellan Brasilien och EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"George Lyon,"18,5,15,1,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph