Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-469"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.28.3-469"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, when it comes to the issue of meat imports, we in Europe must nail down the principles which form our policy on this, and have a strong but fair system of regulation. Those principles must be based on consumer safety and trust, protection of the environment and – vitally – a fair playing field for producers of meat. Currently, the system is operating in a way that is blatantly unfair for both farmers and consumers. We are forcing our farmers to go through a range of time-consuming and costly practices, only to allow them to be undercut by meat products from outside the EU, with Brazil being a prime example. There is huge evidence from the FVO in relation to this. This situation is simply unsustainable. Farm practices in Brazil are, in many cases, simply not up to the standard that is known and acceptable to European consumers. If we are not careful, the incentive to produce high-quality, safe meat will disappear because we are allowing inferior quality products to undermine prices and farmers’ incomes. Also, naturally, owing to the way the food chain is integrated, once you have meat in the system it will disperse across a wide range of products and become untraceable. How is that fair to consumers in Europe? Beef producers across Europe are getting it in the neck, and the situation cannot last for them or consumers. There is no faith that the new measures implemented recently are actually being taken stock of. There are many examples of claims of cattle being produced and put through farms that are approved, when they do not actually originate from those farms. Commissioner, I am not advocating protectionism in any way, but it is time to act. We cannot stand idly by and let this practice continue. It is simply unfair. It is unfair for European consumers and it is unfair for producers in Europe, who are having to take on practices which, at the same time, are not being accepted, and are not practised, by producers in Brazil."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, když přijde na otázku dovozu masa, my Evropané musíme jasně definovat zásady, které utvářejí naši politiku, a mít silný, ale spravedlivý systém regulace. Ony zásady musejí být založeny na bezpečnosti a důvěře spotřebitelů, ochraně životního prostředí – zcela nezbytně – na rovných podmínkách pro výrobce masa. Současný systém je nehorázně nespravedlivý jak vůči zemědělcům, tak i spotřebitelům. Nutíme naše zemědělce, aby podstupovali řadu časově náročných a nákladných postupů, jen abychom pod nimi podřezávali větev masnými výrobky ze zemí mimo EU, z nichž Brazílie je tím nejlepším příkladem. PVÚ o tom má dostatek důkazů. Situace je zkrátka neudržitelná. Zemědělské praktiky v Brazílii zkrátka často nesplňují normy, které jsou pro evropské spotřebitele známé a přijatelné. Nebudeme-li opatrní, pobídka k vyrábění kvalitního, bezpečného masa zmizí, protože umožníme, aby nekvalitní výrobky oslabovaly ceny a příjmy zemědělců. V důsledku toho, jak je potravní řetězec jednotný, maso, když se dostane do systému, se rozšíří do široké škály výrobků a nelze ho vysledovat. To přece není vůči evropským spotřebitelům spravedlivé. Výrobci hovězího po celé Evropě to schytávají naplno a situace není udržitelná ani pro ně, ani pro spotřebitele. Nepanuje důvěra, že nová, nedávno realizovaná opatření jsou skutečně zkoumána. Je mnoho případů tvrzení, že dobytek se chová a zpracovává ve schválených farmách, ale ve skutečnosti z nich nepochází. Paní komisařko, v žádném případě neobhajuji protekcionismus, ale je čas jednat. Nemůže těmto praktikám dál nečinně přihlížet. Je to zkrátka nespravedlivé. Je to nespravedlivé vůči Evropským spotřebitelům i vůči evropským výrobcům, kteří se musejí podrobit pravidlům, která přitom odmítají a nedodržují výrobci v Brazílii."@cs1
"Fru formand! I spørgsmålet om kødimport må vi i EU fastslå principperne for vores politik på det område og have en stærk, men retfærdig, reguleringsordning. De principper skal baseres på forbrugersikkerhed og -tillid, miljøbeskyttelse og – helt afgørende – fair og lige vilkår for kødproducenterne. I øjeblikket fungerer systemet på en måde, der er åbenlyst uretfærdig for både landbrugere og forbrugere. Vi tvinger vores landbrugere til at anvende en række tidrøvende og kostbare metoder, kun for at blive underbudt af kødprodukter fra lande uden for EU, hvoraf Brasilien er et præmieeksempel. Der er solid dokumentation af det fra FVO. Denne situation er simpelthen uholdbar. Landbrugsmetoderne i Brasilien lever i mange tilfælde simpelthen ikke op til den standard, som europæiske forbrugere kender og finder acceptabel. Hvis vi ikke passer på, vil incitamentet til at producere sikkert kød af høj kvalitet forsvinde, fordi vi tillader produkter af lavere kvalitet at underminere priserne og landbrugernes indtægter. Når man først har kød i systemet, vil det også på grund af den måde, hvorpå fødekæden integreres, naturligt blive spredt over en bred vifte af produkter og blive umuligt at spore. Hvordan er det rimeligt over for forbrugerne i Europa? Oksekødsproducenter i Europa får det i nakken, og den situation kan hverken vare ved for dem eller forbrugerne. Der er ingen tro på, at der rent faktisk tages hensyn til de nye foranstaltninger, som blev iværksat for nylig. Der er mange eksempler på påstande om kvæg, der bliver produceret og sendt gennem godkendte bedrifter, selv om de faktisk ikke stammer fra de pågældende bedrifter. Jeg taler ikke på nogen måde for protektionisme, men det er på tide at handle. Vi kan ikke lade denne praksis fortsætte upåagtet. Det er simpelthen uretfærdigt. Det er uretfærdigt over for de europæiske forbrugere, og det er uretfærdigt over for producenterne i Europa, der skal indføre metoder, som samtidig hverken accepteres eller bruges af producenter i Brasilien."@da2
"Frau Präsidentin, wenn es um Fleischimporte geht, müssen wir in Europa die Prinzipien festlegen, die wir mit unserer Politik verfolgen, und wir verfügen über ein starkes, aber faires Regulierungssystem. Diese Prinzipien müssen sich auf der Sicherheit der Verbraucher und Vertrauen, dem Schutz der Umwelt und - das ist besonders wichtig - auf gleichen Wettbewerbsbedingungen für Fleischproduzenten begründen. Momentan arbeitet das System auf eine Art und Weise, die eindeutig unfair für Landwirte und Verbraucher ist. Wir zwingen unsere Landwirte zu einer Reihe von zeitaufwendigen und kostspieligen Maßnahmen, nur um gleichzeitig zu ermöglichen, dass ihre Produkte preislich von Fleischprodukten aus Nicht-EU-Ländern unterboten werden, allen voran von Brasilien. Es gibt sehr viele Beweise vom FVO dafür. Diese Situation ist schlichtweg nicht tragbar. Landwirtschaftliche Praktiken in Brasilien erfüllen in vielen Fällen nicht die Norm, die europäische Verbraucher gewohnt sind, und die von ihnen akzeptiert wird. Wenn wir nicht vorsichtig sind, wird der Anreiz, qualitativ hochwertiges und sicheres Fleisch zu produzieren, verschwinden, denn wir ermöglichen qualitativ schlechteren Produkten, die Preise und somit das Einkommen der Landwirte zu untergraben. Des Weiteren kann durch die Art und Weise, auf die die Nahrungskette eingebunden ist, nicht verhindert werden, dass sich Fleisch, sobald es in das System gelangt, auf ein breites Spektrum an Produkten ausbreitet und nicht mehr zurückverfolgt werden kann. Ist das für die Verbraucher in Europa fair? Die europäischen Produzenten von Rindfleisch haben darunter zu leiden. Die Situation muss sich für sie und für die Verbraucher ändern. Es besteht kein Vertrauen darin, dass die neuen, kürzlich umgesetzten Maßnahmen wirklich erfasst wurden. Es gibt viele Beispiele für Behauptungen, dass Rinder in zugelassenen Betrieben aufgezogen und gehalten wurden, wenn sie tatsächlich von einem anderen Betrieb stammen. Herr Kommissar, ich möchte auf keinen Fall den Protektionismus befürworten, aber es ist Zeit zu handeln. Wir können nicht tatenlos zusehen und zulassen, dass diese Praktiken weiterhin angewandt werden. Es ist schlicht und einfach nicht fair. Es ist nicht fair für europäische Verbraucher, und es ist nicht fair für europäische Produzenten, die Anforderungen erfüllen müssen, obwohl diese von Produzenten in Brasilien weder akzeptiert noch erfüllt werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, όταν τίθεται το θέμα των εισαγωγών κρέατος, εμείς στην Ευρώπη πρέπει να διαμορφώσουμε με αυστηρότητα τις αρχές που συνιστούν την πολιτική μας επί του θέματος και να έχουμε ένα ισχυρό αλλά δίκαιο ρυθμιστικό σύστημα. Οι εν λόγω αρχές πρέπει να βασίζονται στην ασφάλεια και την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, στην προστασία του περιβάλλοντος και –κάτι που είναι ζωτικής σημασίας– σε δίκαιους όρους για τους παραγωγούς κρέατος. Επί του παρόντος, το σύστημα λειτουργεί κατά τρόπο σκανδαλωδώς άδικο για τους κτηνοτρόφους και τους καταναλωτές. Υποχρεώνουμε τους κτηνοτρόφους μας να τηρούν μια σειρά χρονοβόρων και δαπανηρών πρακτικών, μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό φθηνότερων προϊόντων που προέρχονται εκτός της ΕΕ, με τη Βραζιλία να είναι κύριο παράδειγμα. Οι αποδείξεις του ΓΤΚΘ σε σχέση με αυτό είναι συντριπτικές. Αυτή η κατάσταση είναι απλώς μη βιώσιμη. Οι πρακτικές που ακολουθούν τα αγροκτήματα στη Βραζιλία είναι, σε πολλές περιπτώσεις, απλώς ανεπαρκείς σε σχέση με τα πρότυπα που είναι γνωστά και αποδεκτά στους ευρωπαίους καταναλωτές. Εάν δεν προσέξουμε, το κίνητρο για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλούς κρέατος θα εξαφανισθεί, διότι επιτρέπουμε προϊόντα κατώτερης ποιότητας να υπονομεύουν τις τιμές και τα εισοδήματα των κτηνοτρόφων. Επίσης, είναι φυσικό, λόγω της διαμόρφωσης της τροφικής αλυσίδας, μόλις εισέλθει κρέας στο σύστημα να διαχυθεί σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και να καταστεί μη ανιχνεύσιμο. Αυτό δεν είναι άδικο για τους καταναλωτές στην Ευρώπη; Οι παραγωγοί βοδινού κρέατος σε ολόκληρη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν πρόβλημα, και η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για αυτούς ή για τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όσον αφορά το ότι τα νέα μέτρα που εφαρμόστηκαν πρόσφατα εφαρμόζονται όντως στην πράξη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ισχυρισμών περί βοοειδών που υποτίθεται ότι παράγονται και περνούν από αγροκτήματα που είναι εγκεκριμένα, ενώ, στην πραγματικότητα, δεν προέρχονται από αυτά τα αγροκτήματα. Κυρία Επίτροπε, δεν συνηγορώ υπέρ του προστατευτισμού κατά κανένα τρόπο, αλλά είναι καιρός να δράσουμε. Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς και να αφήνουμε αυτές τις τακτικές να συνεχίζονται. Είναι απλώς άδικο. Είναι άδικο για τους ευρωπαίους καταναλωτές και για τους ευρωπαίους παραγωγούς, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζουν πρακτικές οι οποίες, ταυτόχρονα, δεν γίνονται αποδεκτές και δεν υλοποιούνται από τους παραγωγούς στη Βραζιλία."@el10
"Señora Presidenta, cuando se trata del tema de las importaciones de carne, nosotros en Europa debemos forzar acuerdos que forman parte de nuestra política al respecto, y tener un sistema de reglamentación justo pero sólido. Esos principios deben estar basados en la seguridad y en la confianza del consumidor, en la protección del medio ambiente y —esto es vital— un campo de actividad justo para los productores de carne. En la actualidad, el sistema funciona de una forma que es patentemente injusta tanto para los productores como para los consumidores. Estamos obligando a nuestros granjeros a realizar una serie de prácticas en las que pierden tiempo y dinero, sólo para permitirles obtener un precio inferior por sus productos cárnicos de fuera de la UE, siendo Brasil un primer ejemplo. En relación con esto, la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) de la Comisión cuenta con sólidas evidencias. Esta situación es simplemente insostenible. Las prácticas agrícolas en Brasil son, en muchos casos, muy lejanas de los estándares que conocemos y que son aceptables para los consumidores europeos. Si no tenemos cuidado, el incentivo para producir carne de alta calidad y seguro desaparecerá porque estamos permitiendo que unos productos de menor calidad socaven los precios y los ingresos de los productores. También, naturalmente, debido al modo en que está integrada la cadena alimentaria, una vez que tenemos carne en el sistema se dispersará entre una amplia gama de productos y se convertirá en intrazable. ¿Es esto justo para los consumidores de Europa? Los productores de vacuno de toda Europa están siendo perjudicados y la situación no puede durar para ellos o para los consumidores. No hay esperanza de que se tomen en serio las medidas implementadas recientemente. Se registran muchos ejemplos de reclamaciones por ganado vacuno producido y comercializado a través de granjas aprobadas, cuando en realidad no fue producido por esas granjas. Comisario, no abogo por el proteccionismo en modo alguno, pero es el momento de actuar. No podemos permanecer ociosos y dejar que esta práctica continúe. Es injusto, sencillamente. Injusto para los consumidores europeos, para los productores de Europa, que deben aceptar prácticas que, al mismo tiempo, no son aceptadas y que no son puestas en práctica por los productores de Brasil."@es21
"Lugupeetud juhataja! Peame siin Euroopas panema paika liha sisseveo põhimõtted, mis moodustavad meie selle valdkonna poliitika, ja meil peab olema tugev, aga õiglane õigusaktide süsteem. Nende põhimõtete aluseks peavad olema tarbijate ohutus ja usaldus, keskkonnakaitse ja – mis kõige tähtsam – õiglane tegevuskeskkond lihatootjatele. Praegune süsteem on jõhkralt ebaõiglane nii põllumajandustootjate kui ka tarbijate jaoks. Sunnime oma põllumajandustootjaid järgima tervet hulka aeganõudvaid ja kalleid tavasid, et siis lasta väljastpoolt ELi tulevatel lihatoodetel hinnad alla lüüa. Brasiilia on suurepärane näide sellest. Toidu- ja Veterinaarametil on selle kohta tohutult tõendusmaterjali. Selline olukord ei ole lihtsalt jätkusuutlik. Brasiilias ei vasta põllumajandustootmise tavad paljudel juhtudel lihtsalt Euroopa tarbijatele teadaolevale ja vastuvõetavale normile. Kui me ei ole hoolikad, kaob stiimul toota kvaliteetset ja ohutut liha, sest lubame madalama kvaliteediga toodetel meie hindu alandada ja põllumajandustootjate sissetulekut kärpida. Samuti kaob selle pärast, kuidas toidutootmisahel on lõimunud, sellesse süsteemi sisenenud liha paljudesse eri toodetesse ja muutub jälgitamatuks. Kuidas on see Euroopa tarbijate suhtes õiglane? Euroopa veiselihatootjaid nöögitakse ja selline olukord ei saa jätkuda ei nende ega ka tarbijate jaoks. Puudub usk, et hiljuti kehtestatud uusi meetmeid tegelikult keegi hindab. On palju näiteid sellest, kuidas väidetakse, et veised on kasvatatud heakskiidetud talus, aga tegelikult need sealt ei pärine. Lugupeetud volinik, ma ei propageeri mingilgi moel protektsionismi, aga aeg on midagi ette võtta. Me ei saa käed rüpes pealt vaadata, kuidas selline asi jätkub. See on lihtsalt ebaõiglane. See on ebaõiglane Euroopa tarbijate suhtes ja see on ebaõiglane Euroopa tootjate suhtes, kes peavad tegema asju, mida Brasiilia tootjad ei tee ega nõustu tegema."@et5
". Arvoisa puhemies, meidän on lyötävä EU:ssa lukkoon tuontilihaa koskevan politiikkamme periaatteet, ja sääntelyjärjestelmämme on oltava vahva mutta oikeudenmukainen. Näiden periaatteiden täytyy perustua kuluttajien turvallisuuteen ja luottamukseen, ympäristönsuojeluun ja – mikä ratkaisevan tärkeää – lihantuottajien tasapuolisiin kilpailuedellytyksiin. Tällä hetkellä järjestelmä toimii tavalla, joka on ilmeisen epäoikeudenmukainen sekä lihantuottajille että kuluttajille. Pakotamme lihantuottajamme noudattamaan aikaa vieviä ja kalliita käytäntöjä ja sallimme EU:n ulkopuolelta, esimerkiksi Brasiliasta, tulevan lihantuonnin heikentää heidän asemaansa. FVO:lla on valtavasti näyttöä asiasta. Tilanne on yksinkertaisesti kestämätön. Brasilialaiset karjankasvatuskäytännöt eivät yksinkertaisesti useinkaan vastaa niitä vaatimuksia, jotka EU:n kuluttajat tuntevat ja hyväksyvät. Ellemme ole varovaisia, kannusteet tuottaa laadukasta ja turvallista lihaa katoavat, koska annamme laadultaan huonompien tuotteiden madaltaa hintatasoa ja pienentää karjankasvattajien tuloja. Lisäksi ruokaketjun rakenteen vuoksi järjestelmään pääsevä liha päätyy luonnollisesti moniin erilaisiin tuotteisiin ja sen jäljittäminen käy mahdottomaksi. Miten reilua tämä on EU:n kuluttajia kohtaan? Naudanlihan tuottajille eri puolilla EU:ta käy kalpaten, eikä tilanne voi jatkua tällaisena sen enempää tuottajien kuin kuluttajienkaan kannalta. Usko siihen, että hiljattain toteutettuja toimenpiteitä todella arvioitaisiin, on olematonta. Meille on esitetty useita väitteitä tilanteista, joissa karjaa on tuotettu ja viety hyväksyttyjen tilojen kautta, vaikka ne eivät itse asiassa ole peräisin kyseisiltä tiloilta. Arvoisa komission jäsen, en kannata protektionismia millään tavalla, mutta meidän on aika toimia. Emme voi jäädä toimettomiksi ja antaa näiden käytäntöjen jatkua. Se on yksinkertaisesti epäoikeudenmukaista. Se on epäoikeudenmukaista EU:n kuluttajille ja EU:n tuottajille, joiden on pakko noudattaa käytäntöjä, joita Brasilian tuottajat eivät samaan aikaan hyväksy eivätkä noudata."@fi7
"Madame la Présidente, quand on en vient à la question des importations de viande, nous, en Europe, nous devons établir les principes de base de notre politique en cette matière et nous doter d’une réglementation stricte mais juste. Ces principes doivent être basés sur la sécurité et la confiance des consommateurs, la protection de l’environnement et - c’est vital - un terrain de jeu équitable pour les producteurs de viande. Actuellement, il est flagrant que le système fonctionne de manière inéquitable aussi bien pour les éleveurs que pour les consommateurs. Nous contraignons les éleveurs à appliquer une série de pratiques onéreuses et consommatrices de temps uniquement pour leur permettre d’être floués par les produits carnés provenant de l’extérieur de l’UE, le Brésil en étant un parfait exemple. L’OAV fournit des preuves éclatantes à cet égard. Cette situation est tout simplement intenable. Dans de nombreux cas, les pratiques agricoles au Brésil ne sont tout simplement pas à la hauteur des normes qui sont connues et acceptables pour les consommateurs européens. Si nous n’y prenons garde, les incitations à produire une viande sûre et de haute qualité disparaîtront parce que nous permettons à des produits de qualité inférieure de saper les prix et les revenus de nos éleveurs. De plus, évidemment, vu la manière dont la chaîne alimentaire est intégrée, une fois que la viande est dans le système elle est dispersée dans toute une série de produits et devient indétectable. Comment cela pourrait-il être équitable pour les consommateurs européens? Les producteurs de viande bovine en Europe sont touchés de plein fouet par cette situation qui ne peut plus durer, ni pour eux ni pour les consommateurs. Il n’est pas du tout certain que les nouvelles mesures récemment mises en œuvre soient effectivement évaluées. Il existe de nombreux exemples de plaintes concernant de la viande soi-disant produite dans des fermes d’élevage agréées, alors qu’en fait elle ne provient pas de ces élevages. Madame la Commissaire, je ne plaide absolument pas pour le protectionnisme, mais il est temps d’agir. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser cette pratique continuer. Elle est tout simplement inéquitable. Elle est inéquitable pour les consommateurs européens et elle est inéquitable pour les producteurs d’Europe, qui doivent accepter des normes qui, parallèlement, ne sont ni acceptées ni appliquées par les producteurs brésiliens."@fr8
"Elnök asszony, le kell szögeznünk azokat az európai húsimport politikáját alkotó alapelveket, továbbá egy szigorú, de igazságos szabályozási rendszert kell kialakítanunk. Ezeknek az alapelveknek a fogyasztók biztonságán és bizalmán, a környezetvédelmen és alapvetően a hústermelőkkel szembeni igazságos bánásmódon kell alapulniuk. A jelenlegi rendszer nyilvánvalóan igazságtalan mind a termelők, mind a fogyasztók szempontjából. Termelőinket hosszadalmas és költséges gyakorlatokra kényszerítjük, amellyel csak azt érjük el, hogy az EU-n kívülről érkező hústermékekkel alájuk kínáljanak, amire a legjobb példa Brazília. Ezzel kapcsolatban az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal meglehetősen sok bizonyítékkal rendelkezik. Ez a helyzet egyszerűen tarthatatlan. Sok esetben a brazil gazdaságokban alkalmazott gyakorlatok egyszerűen nem felelnek meg az Európában ismert és elfogadott követelményeknek. Ha nem vagyunk elég elővigyázatosak, egy idő után nem ösztönzi majd semmi a jó minőségű és biztonságos hústermelést, mert engedjük, hogy a gyengébb minőségű húsok lenyomják az árakat és a termelők bevételeit. Értelemszerűen már csak az élelmiszerlánc integrációjának módja miatt is, ha a hús egyszer bekerül a rendszerbe, azt a termékek széles körében fogják felhasználni, miáltal a hús útja egyszerűen követhetetlenné válik. Hogy lehet ez igazságos az európai fogyasztókkal szemben? Ez az európai marhahústermelőket igen érzékenyen érinti, és a helyzet mind a termelők, mind a fogyasztók részéről tarthatatlan. Senki nem hiszi, hogy a nemrégiben bevezetett új intézkedéseket ellenőrzik. Rengeteg példát tudunk hozni arra, hogy olyan marhákat dolgoztak fel és jelentettek be engedélyezett gazdaságokban, amelyek nem is onnan származtak. Biztos asszony, én nem helyeslem a protekcionizmus semmilyen megjelenési formáját, de ideje tennünk valamit. Nem nézhetjük ölbe tett kézzel, hogy ez a gyakorlat folytatódjon. Ez egyszerűen igazságtalan. Igazságtalan mind az európai fogyasztókkal, mind pedig az európai termelőkkel szemben, akik olyan gyakorlatokat kötelesek folytatni, amelyeket a brazil termelők nem fogadtak el és nem is alkalmaznak."@hu11
"Signora Presidente, quando si tratta di importazioni di carne, noi in Europa dobbiamo confermare i principi sui quali si fonda la nostra politica in materia, e disponiamo di un sistema di regolamentazione forte, ma equo. Tali principi devono basarsi sulla sicurezza e la fiducia del consumatore, la protezione dell’ambiente e, aspetto fondamentale, la parità di condizioni per i produttori di carne. Al momento il sistema sta funzionando in maniera palesemente iniqua sia per i produttori sia per i consumatori. Stiamo costringendo i nostri produttori a intraprendere una serie di pratiche dispendiose in termini di tempo e soldi soltanto per permettere loro di essere tagliati fuori da prodotti a base di carne provenienti da paesi extracomunitari, primi tra tutti il Brasile. In merito l’UAV ha fornito prove inconfutabili. Questa situazione è semplicemente insostenibile. Le pratiche adottate in Brasile dagli allevamenti sono in molti casi assolutamente inadeguate rispetto allo standard noto e accettabile per i consumatori europei. Se non prestiamo attenzione, l’incentivo a produrre carne sicura, di alta qualità svanirà perché permettiamo che prodotti di qualità inferiore compromettano i prezzi e i redditi dei nostri produttori. Inoltre, naturalmente, visto il modo in cui è integrata la catena alimentare, una volta che si è introdotta carne nel sistema, questa si disperderà in una serie di prodotti diventando irrintracciabile. Come si può ritenere che ciò sia equo nei confronti dei consumatori europei? I produttori di carne bovina in Europa ne stanno subendo le conseguenze e la situazione per loro, come per i consumatori, è intollerabile. Nessuno ha fiducia nel fatto che le nuove misure attuate di recente vengano realmente rispettate. Abbiamo tanti esempi di capi di bestiame asseritamente prodotti e messi in circolazione da allevamenti approvati, mentre di fatto non provengono da tali allevamenti. Signora Commissario, non intendo affatto sostenere un approccio protezionistico. E’ però tempo di agire. Non possiamo restare inerti spettatori e lasciare che tale pratica prosegua. E’ semplicemente ingiusta. E’ ingiusta per i consumatori europei e lo è per i produttori in Europa, i quali devono farsi carico di procedure che, viceversa, non sono accettate né messe in atto dai produttori brasiliani."@it12
"Gerb. pirmininke, kai kalbame mėsos importo klausimu, mes Europoje turime tvirtai laikytis principų, kurie sudaro mūsų politiką šiuo klausimu, ir turėti griežtą, bet sąžiningą reguliavimo sistemą. Šie principai turi būti grindžiami vartotojo saugumu ir pasitikėjimu, aplinkos apsauga ir – nepaprastai svarbu – vienodomis sąlygomis visiems mėsos gamintojams. Šiuo metu sistema veikia tokiu būdu, kuris yra nesąžiningas tiek ūkininkų, tiek vartotojų atžvilgiu. Mes verčiame savo ūkininkus pereiti daugelį daug laiko reikalaujančių ir brangių procedūrų tik tam, kad leistume, kad jų kainą sumažintų produktai iš ES išorės, – Brazilija yra puikus pavyzdys. Šiuo klausimu yra akivaizdus MVT įrodymas. Ši padėtis paprasčiausiai yra nestabili. Ūkių praktika Brazilijoje daugeliu atvejų paprasčiausiai neatitinka standartų, tačiau Europos vartotojams tai žinoma ir priimtina. Jeigu mes nebūsime atsargūs, dings paskata gaminti aukštos kokybės saugią mėsą, nes mes leidžiame prastos kokybės produktams daryti neigiamą poveikį kainoms ir ūkininkų pajamoms. Be to, savaime suprantama, kad dėl maisto grandinės integracijos būdo, vos mėsai patekus į sistemą, ji išplis į daugybę produktų ir jos bus nebeįmanoma atsekti. Ar tai gali būti sąžininga Europos vartotojų atžvilgiu? Jautienos gamintojai visoje Europoje išstumiami, todėl jiems arba vartotojams tokia padėtis negali ilgiau būti. Netikima, kad naujos neseniai įgyvendintos priemonės iš tikrųjų yra apgalvotos. Yra daug pretenzijų dėl galvijų, kurie užauginami ir paskui įteisinami pasinaudojus patvirtintais ūkiais, nors iš tikrųjų jie nėra užauginti šiuose ūkiuose, pavyzdžių. Komisijos nary, aš jokiu būdu nepalaikau protekcionizmo, tačiau laikas veikti. Negalime stovėti nieko neveikdami ir leisti tęsti šią praktiką. Tai paprasčiausiai nesąžininga. Tai nesąžininga Europos vartotojų atžvilgiu ir Europos gamintojų, kurie turi taikyti praktiką, kurios nėra perėmę ir netaiko Brazilijos gamintojai, atžvilgiu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, kad runa ir par gaļas importu, mēs nedrīkstam atkāpties no principiem, kuri ir konkrētās ES politikas jomas pamatā un kurus nosaka stingra, bet godīga tiesiskā regulējuma sistēma. Šiem principiem būtu jābalstās uz patērētāju drošību un uzticību, vides aizsardzību un, pats būtiskākais, uz godīgiem tirgus apstākļiem gaļas ražotājiem. Pašlaik sistēma darbojas klaji negodīgā veidā gan attiecībā uz lauksaimniekiem, gan patērētājiem. Mēs uzspiežam saviem lauksaimniekiem laikietilpīgas un dārgas formalitātes, lai viņu ražoto produktu cenas samazinātu importētie produkti, kā, piemēram, gadījumā ar gaļu no Brazīlijas. Spilgts pierādījums iepriekš minētajam ir PVB ziņojums. Tā vairs ilgāk nevar turpināties. Lauksaimnieciskās darbības Brazīlijā daudzos gadījumos neatbilst Eiropas patērētāju vispārpieņemtajiem un atzītajiem standartiem. Ja mēs nebūsim piesardzīgi, tad ES lauksaimniekiem zudīs stimuls ražot augstas kvalitātes, nekaitīgu gaļu, jo mēs ļaujam sliktākas kvalitātes importa izstrādājumiem mazināt pašmāju ražojumu cenas un līdz ar to arī mūsu lauksaimnieku ienākumus. Diemžēl pārtikas ķēde ir izveidotā tā, ka tiklīdz importētā gaļa tajā nonāk, tā pazūd plašajā produktu klāstā un kļūst neizsekojama. Cik tas ir godīgi attiecībā uz Eiropas patērētājiem? Eiropas valstu liellopu gaļas ražotājiem un arī patērētājiem šī situācija ir „līdz kaklam” un tas tā vairs nedrīkst turpināties. Nav nekādu garantiju, ka nesen ieviestie jaunie pasākumi spēs mainīt situāciju. Ir daudz sūdzību par to, ka liellopu gaļa, kuru uz ES eksportē kāda trešajā valstī sertificēta saimniecība, patiesībā ir iegūta no citā saimniecībā audzētiem lopiem. Komisāres kundze, es nepropagandēju protekcionismu, bet ir laiks rīkoties. Mēs nedrīkstam stāvēt malā un pieļaut, lai šāda situācija turpinātos. Tas ir netaisnīgi gan attiecībā uz Eiropas patērētājiem, gan arī ražotājiem, jo viņiem ir jāievēro noteikumi, kurus nevēlas ievērot Brazīlijas gaļas ražotāji."@lv13
"Madam President, when it comes to the issue of meat imports, we in Europe must nail down the principles which form our policy on this, and have a strong but fair system of regulation. Those principles must be based on consumer safety and trust, protection of the environment and – vitally – a fair playing field for producers of meat. Currently, the system is operating in a way that is blatantly unfair for both farmers and consumers. We are forcing our farmers to go through a range of time-consuming and costly practices, only to allow them to be undercut by meat products from outside the EU, with Brazil being a prime example. There is huge evidence from the FVO in relation to this. This situation is simply unsustainable. Farm practices in Brazil are, in many cases, simply not up to the standard that is known and acceptable to European consumers. If we are not careful, the incentive to produce high-quality, safe meat will disappear because we are allowing inferior quality products to undermine prices and farmers’ incomes. Also, naturally, owing to the way the food chain is integrated, once you have meat in the system it will disperse across a wide range of products and become untraceable. How is that fair to consumers in Europe? Beef producers across Europe are getting it in the neck, and the situation cannot last for them or consumers. There is no faith that the new measures implemented recently are actually being taken stock of. There are many examples of claims of cattle being produced and put through farms that are approved, when they do not actually originate from those farms. Commissioner, I am not advocating protectionism in any way, but it is time to act. We cannot stand idly by and let this practice continue. It is simply unfair. It is unfair for European consumers and it is unfair for producers in Europe, who are having to take on practices which at the same time are not being accepted, and are not practised, by producers in Brazil."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, als het gaat om het probleem van de invoer van vlees moeten wij ons in Europa houden aan de principes waarop ons beleid gebaseerd is en een krachtig maar eerlijk systeem van regels hanteren. Die principes moeten gebaseerd zijn op veiligheid en vertrouwen van consumenten, bescherming van het milieu en – dat is essentieel – een eerlijk speelveld voor de producenten van vlees. Op dit moment werkt het systeem op een manier die regelrecht oneerlijk is tegenover zowel de boeren als de consumenten. Wij dwingen onze boeren om allerlei tijdrovende en dure werkzaamheden uit te voeren die er alleen maar toe leiden dat hun vleesproducten duurder zijn dan die uit landen van buiten de EU, waarvan Brazilië het voornaamste voorbeeld is. Het Voedsel- en Veterinair Bureau heeft daar overweldigende bewijzen voor. Deze situatie is eenvoudigweg onhoudbaar. De landbouwpraktijken in Brazilië kunnen in veel gevallen gewoon niet vergeleken worden met de norm waarmee de Europese consumenten bekend zijn en die ze acceptabel achten. Als we niet uitkijken, verdwijnt de prikkel om veilig vlees van hoge kwaliteit te produceren, want we laten toe dat producten van inferieure kwaliteit de prijzen en het inkomen van de boeren ondermijnen. En het is natuurlijk ook zo dat als gevolg van de manier waarop de voedselketen geïntegreerd is, het vlees dat eenmaal in het systeem zit, zich verspreidt over een breed scala aan producten en niet meer te traceren valt. Dat is toch niet eerlijk tegenover de consumenten in Europa? De producenten van rundvlees in heel Europa krijgen het zwaar te verduren, en deze situatie kan zo niet doorgaan – niet voor hen en niet voor de consumenten. Er is geen vertrouwen dat van de pas genomen nieuwe maatregelen werkelijk de balans opgemaakt wordt. Er zijn veel voorbeelden van beweringen dat dieren geproduceerd worden en door goedgekeurde boerderijen worden geleid terwijl ze oorspronkelijk niet van die boerderijen komen. Commissaris, ik bepleit hier absoluut geen protectionisme, maar het is tijd voor actie. We kunnen hier niet werkeloos toezien hoe deze praktijken blijven doorgaan. Het is gewoon oneerlijk. Het is oneerlijk tegenover de Europese consument en het is oneerlijk tegenover de producenten in Europa, die moeten voldoen aan eisen voor de bedrijfsvoering die door producenten in Brazilië niet geaccepteerd en niet nageleefd worden."@nl3
"Pani przewodnicząca! W odniesieniu do przywozu mięsa musimy w Europie ostatecznie ustalić zasady, które składają się na naszą politykę w tej dziedzinie i stworzyć mocny, ale sprawiedliwy system regulacji. Podstawą tych zasad musi być zaufanie i bezpieczeństwo konsumentów, ochrona środowiska, a także – jest to niezwykle ważne – uczciwe warunki konkurencji dla producentów mięsa. Obecnie system funkcjonuje w sposób rażąco niesprawiedliwy zarówno dla rolników, jak i konsumentów. Zmuszamy naszych hodowców do wprowadzania wielu czasochłonnych i kosztownych rozwiązań, stwarzając tym samym sytuację, w której import produktów mięsnych spoza UE przyczynia się do zaniżania cen na jej terytorium. Najlepszym przykładem jest przywóz tych produktów z Brazylii. FVO dysponuje na to wieloma dowodami. Taki stan rzeczy nie może mieć miejsca. Praktyki rolnicze w Brazylii są w wielu przypadkach niezgodne ze standardami znanymi i akceptowanymi przez europejskich konsumentów. Jeżeli nie będziemy postępować rozważnie, doprowadzimy do tego, że środki zachęcające do produkcji bezpiecznego mięsa przestaną spełniać swoje zadanie na skutek tego, że godzimy się na produkty niskiej jakości, a te przyczyniają się do podważania cen i spadku dochodów hodowców. Ponadto ze względu na strukturę łańcucha pokarmowego mięso, które się w tym systemie pojawi, będzie występować w szerokim asortymencie produktów i nie można będzie go zidentyfikować. Gdzie jest tu uczciwość wobec konsumentów w Europie? Konsekwencje ponoszą producenci wołowiny w Europie i taka sytuacja dotycząca ich i konsumentów nie może trwać dłużej. Wcale nie ma pewności, że w nowych, niedawno wdrożonych środkach ten stan rzeczy faktycznie został uwzględniony. Można podać wiele przykładów doniesień, że zwierzęta z produkcji bydła wprowadza się do zatwierdzonych gospodarstw, przez które następnie przechodzą, a w rzeczywistości te gospodarstwa wcale nie są miejscem pochodzenia tych zwierząt. Pani komisarz! Absolutnie nie jestem zwolenniczką protekcjonizmu, ale nadszedł czas działania. Nie możemy stać bezczynnie i pozwalać na kontynuowanie tej praktyki. Jest to nieuczciwe. Niegodziwe w stosunku do europejskich konsumentów i niesprawiedliwe wobec producentów w Europie, którzy mają przyjąć rozwiązania, które równocześnie nie są ani akceptowane ani stosowane przez producentów w Brazylii."@pl16
"Senhora Presidente, quando se trata da questão das importações de carne, nós, na Europa, temos de estabelecer os princípios que norteiam a nossa política sobre a matéria e adoptar um sistema de regulamentação forte mas justo. Esses princípios têm de se basear na segurança e confiança do consumidor, na protecção do ambiente e - fundamentalmente - na criação de condições equitativas para os produtores de carne. Actualmente, o sistema está a funcionar de uma maneira manifestamente injusta tanto para os agricultores como para os consumidores. Estamos a obrigar os nossos agricultores a adoptar uma série de práticas morosas e dispendiosas, permitindo simultaneamente que sejam suplantados por produtores de carne de países terceiros, entre os quais se destaca o Brasil. O Serviço Alimentar e Veterinário (SAV) tem imensas provas disto. Esta situação é simplesmente insustentável. As práticas agrícolas no Brasil não se encontram, em muitos casos, ao nível que os consumidores europeus conhecem e consideram aceitável. Se não tivermos cuidado, o incentivo para produzir carne segura de elevada qualidade deixará de existir, por estarmos a permitir que produtos de qualidade inferior comprometam os preços e os rendimentos dos agricultores. Além disso, obviamente, devido à forma como a cadeia alimentar funciona, assim que a carne entra no sistema dispersa-se por uma vasta gama de produtos e torna-se impossível localizá-la. Como é que isto é justo para os consumidores europeus? Os produtores de carne da Europa estão a ser castigados, e a situação não se pode manter, nem para eles nem para os consumidores. Ninguém acredita que as novas medidas introduzidas recentemente estejam efectivamente a ser tidas em conta. Há muitos exemplos de casos em que se diz que os animais são produzidos e processados em explorações aprovadas, quando na verdade não provêm dessas explorações. Senhora Comissária, não estou a advogar o proteccionismo de modo nenhum, mas é tempo de agir. Não podemos permanecer passivos e permitir que esta prática se mantenha. É simplesmente injusto. É injusto para os consumidores europeus e é injusto para os produtores da Europa, que estão a ser obrigados a adoptar práticas que, ao mesmo tempo, não são aceites nem praticadas pelos produtores brasileiros."@pt17
"Doamnă preşedintă, atunci când vine vorba de chestiunea importurilor de carne, noi, europenii, trebuie să stabilim principiile care alcătuiesc politica noastră în acest domeniu şi trebuie să concepem un sistem de reglementare solid, dar echitabil. Aceste principii trebuie să aibă ca elemente de bază siguranţa şi încrederea consumatorilor, protecţia mediului şi – ceea ce este esenţial – condiţii de concurenţă echitabilă pentru producătorii de carne. La ora actuală, sistemul funcţionează într-o manieră care este în mod evident incorectă atât pentru agricultori, cât şi pentru consumatori. Noi ne forţăm agricultorii să adopte o serie de practici costisitoare, care consumă timp, doar ca să le permitem să fie depăşiţi de concurenţa produselor din carne mai ieftine, provenite din afara UE, în special din Brazilia. OAV dispune de numeroase dovezi în această privinţă. Aceasta este o situaţie care pur şi simplu nu poate dura. În multe cazuri, practicile agricole din Brazilia pur şi simplu nu se ridică la standardele cunoscute şi acceptabile de către consumatorii europeni. Dacă nu suntem atenţi, motivaţia de a produce carne sănătoasă, de înaltă calitate, va dispărea, întrucât permitem produselor de calitate inferioară să submineze preţurile şi veniturile agricultorilor. De asemenea, fireşte că, datorită modului în care lanţul alimentar este integrat, odată ce carnea intră în sistem, aceasta va fi răspândită într-o serie largă de produse şi nu va mai putea fi depistată. Cum poate fi acest lucru considerat corect pentru consumatorii europeni? Producătorii de carne de vită din întreaga Europă au parte de critici, iar această situaţie nu poate dura nici pentru ei, nici pentru consumatori. Nimeni nu crede că noile măsuri recent puse în aplicare sunt luate în considerare. Există numeroase exemple de situaţii în care se pretinde că bovinele au fost crescute în ferme aprobate, când, de fapt, acestea nu provin de la astfel de ferme. Doamnă comisar, nu sunt nicidecum în favoarea protecţionismului, dar este vremea să acţionăm. Nu putem să stăm cu mâinile în sân şi să lăsăm această practică să continue. Pur şi simplu nu este corect. Este incorect atât faţă de consumatorii europeni, cât şi faţă de producătorii din Europa, care sunt nevoiţi să adopte practici care, în acelaşi timp, nu sunt nici acceptate, nici practicate de producătorii din Brazilia."@ro18
". – Vážená pani predsedajúca, keď ide o otázku dovozu mäsa, musíme sa v Európe donútiť k určeniu zásad, pomocou ktorých budeme tvoriť relevantnú politiku, a musíme mať prísny, ale spravodlivý systém predpisov. Tieto zásady musia byť založené na bezpečnosti a dôvere spotrebiteľov, ochrane životného prostredia a – predovšetkým – spravodlivých podmienkach pre výrobcov mäsa. V súčasnosti je systém nastavený tak, že je neuveriteľne nespravodlivý ako k poľnohospodárom, tak aj k spotrebiteľom. Nútime našich poľnohospodárov, aby vykonávali množstvo časovo náročných a nákladných postupov, a potom dovolíme, aby im konkurovali lacnejšie mäsové výrobky z krajín mimo EÚ, čoho je Brazília skvelým príkladom. FVO k tomuto všetkému poskytol množstvo dôkazov. Táto situácia je jednoducho neudržateľná. Postupy poľnohospodárskych podnikov v Brazílii v mnohých prípadoch jednoducho nedosahujú štandard, na ktorý sú zvyknutí a ktorý akceptujú európski spotrebitelia. Ak si nedáme pozor, stimuly na výrobu vysoko kvalitného, bezpečného mäsa sa stratia, pretože dovolíme, aby výrobky nízkej kvality podkopali ceny a príjmy poľnohospodárov. Taktiež, prirodzene, vzhľadom na prepojenosť potravinového reťazca, len čo sa mäso dostane do systému, rozptýli sa v širokej škále výrobkov a stane sa nevysledovateľným. Je to spravodlivé voči európskym spotrebiteľom? Trestáme výrobcov hovädzieho mäsa v celej Európe, táto situácia nemôže pokračovať ani pre nich, ani pre spotrebiteľov. Neveria tomu, že sa nad novými opatreniami, ktoré boli zavedené nedávno, v skutočnosti uvažuje. Existuje veľa prípadov, keď sa dobytok chová a prechádza cez schválené poľnohospodárske podniky, a pritom v skutočnosti z týchto podnikov nepochádza. Vážená pani komisárka, ja v žiadnom prípade nepodporujem protekcionizmus, ale nadišiel čas konať. Nemôžeme len tak stáť bokom a dovoliť, aby tieto praktiky pokračovali. Je to jednoducho nespravodlivé. Je to nespravodlivé voči európskym spotrebiteľom a je to nespravodlivé voči výrobcom v Európe, ktorí sú nútení zavádzať postupy, ktoré pritom výrobcovia v Brazílii neuznávajú a nevykonávajú."@sk19
"Gospa predsednica, ko gre za vprašanje uvoza mesa, moramo mi v Evropi zakoličiti načela, ki oblikujejo našo politiko glede tega in imeti trden, a pošten sistem urejanja. Ta načela morajo temeljiti na varnosti in zaupanju potrošnikov, varstvu okolja in – kar je bistveno – na poštenih enakih pogojih za pridelovalce mesa. Trenutno sistem deluje na način, ki je zelo nepravičen tako do kmetov kot do potrošnikov. Naše kmete silimo, da gredo skozi vrsto zamudnih in dragih postopkov, samo za to, da se jim dovoli, da jih lahko spodrežejo pridelovalci mesa zunaj EU, Brazilija je na primer prva med njimi. V zvezi s tem ima UPV veliko dokazov. Razmere so preprosto neznosne. Kmetijska praksa v Braziliji v mnogih primerih ni kos standardu, ki ga poznajo evropski potrošniki in je zanje sprejemljiv. Če ne bomo previdni, bo pobuda za pridelavo visokokakovostnega, varnega mesa izginila, ker dovoljujemo proizvode slabše kakovosti, ki spodkopavajo cene in prihodke kmetov. Glede na način, kako je prehranska veriga integrirana, se meso, ko je enkrat v sistemu, razširi v veliko proizvodov in postane nesledljivo. Kako je to pošteno do potrošnikov v Evropi? Pridelovalci govejega mesa v Evropi so kaznovani in razmere ne morejo trajati ne za njih ne za potrošnike. Nobenega upanja ni, da bodo novi ukrepi, ki so bili pred kratkim izvedeni, dejansko preučeni. Veliko je primerov zahtevkov glede živine, ki je bila vzrejena in je šla skozi kmetije, ki so odobrene, v resnici pa s teh kmetij ne izvirajo. Gospa komisarka, ne zagovarjam protekcionizma, toda čas je za dejanja. Ne moremo kar stati križem rok in dovoliti, da se ta praksa nadaljuje. Preprosto ni pošteno. Ni pošteno do evropskih potrošnikov in ni pošteno do proizvajalcev v Evropi, ki morajo izvajati prakso, ki je ne sprejemajo in ne opravljajo proizvajalci v Braziliji."@sl20
"Fru talman! När det gäller frågan om köttimport måste vi i EU fastställa de principer som utgör grunden för vår politik på det här området, och ha ett starkt men rättvist regleringssystem. Dessa principer måste grundas på konsumentsäkerhet och konsumentförtroende, miljöskydd och – mycket viktigt – rättvisa regler för köttproducenterna. Systemets nuvarande funktionssätt är uppenbart orättvist för både jordbrukarna och konsumenterna. Vi tvingar våra jordbrukare att genomgå en rad tidsödande och kostsamma förfaranden, bara för att sedan låta dem duka under för billigare köttprodukter från länder utanför EU, där Brasilien är det främsta exemplet. OAV har utförliga bevis på detta. Den här situationen är inte hållbar. Jordbruksmetoderna i Brasilien når i många fall helt enkelt inte upp till den standard som EU-konsumenterna är vana vid och accepterar. Om vi inte är försiktiga kommer motivationen att producera säkert kött av hög kvalitet att försvinna, eftersom vi tillåter att produkter av sämre kvalitet underminerar priserna och jordbrukarnas inkomster. När köttet väl har kommit in i systemet kommer det, beroende på hur livsmedelskedjan är integrerad, naturligtvis även att sprida sig bland ett brett urval av produkter och bli omöjligt att spåra. Hur kan detta vara rättvist för konsumenterna i EU? Nötköttsproducenterna i EU får på huden, och den här situationen kan inte få fortgå, varken för dem eller för konsumenterna. Det finns inget förtroende för att de nya åtgärder som nyligen vidtagits verkligen granskas. Det finns många exempel på att nötkreatur påstås ha producerats vid och kommer från godkända gårdar, när köttet faktiskt inte kommer från dessa gårdar. Fru kommissionsledamot, jag förespråkar inte protektionism på något sätt, men det är dags att agera. Vi kan inte bara passivt titta på och låta de här metoderna fortsätta. Det är helt enkelt orättvist. Det är orättvist mot EU:s konsumenter och mot producenterna i EU, som måste tillämpa metoder som samtidigt inte accepteras och inte tillämpas av producenter i Brasilien."@sv22,22
lpv:unclassifiedMetadata
"Alan Kelly,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph