Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-462"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-462"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I also deplore that none of the G8 leaders were present at Rome except for Commission President Barroso, and of course, it adds to the image that this has been a summit which did not bring that much new. When you look at the final declaration this is, I think, also obvious. On the other hand, I think it is also very important that we managed to keep the food security item on the political agenda and the result of the several summits we have been witnessing in 2009 has certainly been that it is now high on the international agenda and that, whenever world leaders meet, for example, latterly in Pittsburgh for the G20, there is talk of development cooperation and development policy. So that in itself is a very positive element. I have been in Rome and I must say that apart from the final declaration which is, I must agree, a little bit disappointing, there have been very good discussions and also a very good presence, and something can come out of it. For example, there was a whole discussion on the selling of fertile land in developing countries and countries which have no arable land; buying them itself is a very interesting topic to discuss and I think it is also one where we can come to some common understanding. The second thing I would like to say is that, as a couple of Members have already said, the CAP is, of course, not ideal. Nothing is ideal in this world, but when you look at the effect of the common agricultural policy on the developing world, I think we can claim that it is, by far, the least harmful system of a big trading block with respect to distorting effects in the developing countries. The WTO has acknowledged that most, if not all, of our subsidies are non-trade-distorting because they are supporting agricultural income, not the prices of agricultural products. I am also a little bit, how should I put it, disappointed that we are blaming ourselves all the time. Europe is not ideal either but I think that with the Food Facility, for example, we took a major step forward. This involves EUR 1 billion on a two-year basis; it is not about supporting the delivery of food, but is largely focused on delivering seeds and so on, sustaining small agricultural producers in the developing world. I think this really is an innovation. It has also been acknowledged as such by the World Bank, for example, which is taking over this mechanism. So we should not blame ourselves all the time. By the way, this facility was an innovation by my predecessor. There is one thing I do not agree with him and that was about a gentleman who, in the meantime, has disappeared, Mr Le Hyaric. He is not a socialist, my predecessor, he is a communist; I mean you should look at his political group: he is a communist and that probably explains the reasoning he was using. Having said this, also in L’Aquila, we took up our responsibility as a European Commission and we pledged USD 4 billion, which is about 20% of the food package and the support package that was agreed in L’Aquila. With that, we are by far the largest donor that made pledges in L’Aquila and we are also going to honour them. We are also going to commit this sum and to disburse this as soon as possible. I will end by saying a last word on the new EU agricultural and food security policy because, in the 2010 work programme of the Commission, there is a plan to present to the Council and the Parliament a communication on a renewed policy for agriculture and food security for the European Union. This document will review current issues affecting agriculture and food security, for example, challenges posed by climate change, enhanced attention to nutrition and food quality, safety nets and social protection policies, the impact of biofuels on food production or the use and impact of new technologies and biotechnologies, increased calls for rights-based approaches, large-scale land acquisition, etc. The communication will aim firstly at renewing the EU commitment to assist developing countries advancing their agricultural production. This remains crucial, notably in view of the increasing demand for food due to a growing global population and changing dietary patterns and the challenges and threats that climate change is posing to sustainable agricultural production. Secondly, it will aim at launching reflection on how the EU could best use its experience and know-how to support the emergence of regional policies and strategic frameworks in agriculture and food security. Thirdly, it will aim at providing the basis for the whole EU approach to harmonise existing ECMS policy frameworks following the commitments set out in the L’Aquila agenda for action. Fourthly, it will aim at proposing ways on how the EU could contribute to accelerating the process towards the achievements of the MDGs and notably, MDG1 in view of the upcoming review of the MDGs in September 2010 in New York. Fifthly, it will aim at better positioning the EU vis-à-vis current developments in the global food agricultural governance system, and lastly, at addressing issues that have recently gained prominence in the food security agenda. A public consultation on an issues paper was launched on 16 November and will close in early January. Thus we will consult all the stakeholders and then come forward with a formal communication by the European Commission."@en4
lpv:translated text
"Paní předsedající, rovněž odsuzuji skutečnost, že kromě předsedy Komise pana Barrosa nebyl na summitu v Římě přítomen žádný z představitelů G8, což pochopitelně přispívá k představě, že tento summit nepřinesl mnoho nového. Podíváte-li se na závěrečné prohlášení, je to, myslím si, rovněž zřejmé. Na druhou stranu považuji za velice důležité, že se nám podařilo udržet bod zajišťování potravin na politickém programu, a výsledkem několika summitů, jichž jsme byli svědky v roce 2009, je, že tento problém je vysoko i na programu mezinárodním, a že kdykoli se světoví představitelé sejdou, v poslední době např. G20 v Pittsburghu, hovoří se o rozvojové spolupráci a rozvojové politice. Což je v podstatě velice pozitivní. Já jsem v Římě byl a musím říci, že pomineme-li závěrečné prohlášení, které je, to musím souhlasit, trochu zklamáním, tam byly velice dobré diskuse a rovněž silná účast, a z toho může něco vzejít. Například tam byla celá diskuse o prodávání úrodné půdy v rozvojových zemích a zemích, které nemají žádnou ornou půdu – jejich kupování je samo o sobě velice zajímavým tématem k diskusi a podle mě i jedním z těch, kde můžeme dojít k názorové shodě. Zadruhé bych chtěl říci, že SZP, jak už několik poslanců zmínilo, samozřejmě není ideální. V tomto světě není ideálního nic, ale podíváte-li se na účinek společné zemědělské politiky na rozvojový svět, můžeme, myslím, říci, že jde o dosud nejméně škodlivý systém velké obchodní skupiny, co se týče škodlivých efektů v rozvojových zemích. WTO uznala, že většina, ne-li všechny naše subvence nenarušují trh, protože podporují zemědělské výnosy, nikoli ceny zemědělských výrobků. Jsem také trochu, jak to říci, zklamaný, že v jednom kuse obviňujeme sami sebe. Ani Evropa není ideální, ale myslím si, že např. potravinový nástroj je velkým krokem kupředu. Obnáší miliardu eur každé 2 roky – nejde v něm o podporu dodávání potravin, jeho hlavním cílem je dodávání osiva apod. na podporu malých zemědělských výrobců v rozvojovém světě. To je podle mě skutečná inovace. Tak ji také uznala např. Světová banka, která tento mechanismus přebírá. Takže bychom se neměli neustále obviňovat. Mimochodem, tento nástroj byl inovací mého předchůdce. V jedné věci se s ním neshodnu, a sice ohledně kolegy, který se mezitím vytratil, pana Le Hyarica. Můj předchůdce není socialista, je to komunista – totiž, podívejte se na jeho politickou skupinu: je to komunista, a to nejspíš vysvětluje argumentaci, kterou používal. Když bylo toto řečeno, i v L’Aquile, převzali jsme coby Evropská komise zodpovědnost a přislíbili 4 miliardy dolarů, což je asi 20 % potravinového a podpůrného balíčku, na němž jsme se shodli v L’Aquile. Takto jsme největším dárcem, který dal v L’Aquile sliby, a také je splníme. Slíbenou částku také vyčleníme a co nejrychleji uhradíme. Skončím tím, že řeknu poslední slovo o nové zemědělské politice a politice zajišťování potravin EU, protože v pracovním programu Komise na rok 2010 je plán představit Radě a Parlamentu sdělení o obnovené politice zemědělství a zajišťování potravin pro Evropskou unii. Tento dokument reviduje aktuální otázky týkající se zemědělství a zajišťování potravin, jako jsou například problémy spojené se změnou klimatu, zvýšený zájem o výživu a kvalitu potravin, záchranné sítě a politiky sociální ochrany, dopad biopaliv na výrobu potravin nebo využívání a dopad nových technologií a biotechnologií, silnější výzvy k přístupům založeným na právech, získávání půdy ve velkém atd. Sdělení bude mít především za cíl obnovit závazek EU pomoci rozvojovým zemím při zlepšování jejich zemědělské výroby. Toto téma je i nadále klíčové, především s ohledem na rostoucí potřebu potravin, kterou způsobuje růst světové populace, měnící se stravovací zvyklosti a problémy a hrozby, které změna klimatu přináší udržitelné zemědělské výrobě. Dále bude mít za cíl reflektovat, jak by EU mohla co nejlépe využít své zkušenosti a know-how k tomu, aby podpořila vznik regionálních politik a strategických rámců v zemědělství a zajišťování potravin. Zatřetí bude mít za cíl poskytnout základ pro přístup celé EU ke sladění stávajících rámců politik Evropského společenství a jeho členských zemí, v čemž naváže na závazky dané v akčním plánu z L’Aquily. Začtvrté bude mít za cíl navrhnout způsoby, jakými by EU mohla přispět k tomu, aby se urychlil proces plnění rozvojových cílů tisíciletí, a především prvního rozvojového cíle tisíciletí, vzhledem k jejich připravované zářijové revizi v roce 2010 v New Yorku. Zapáté bude mít za cíl postavit EU do lepší pozice tváří v tvář současnému dění v globálním systému zemědělské správy potravin a konečně bude mít za cíl vyřešit problémy, které se v poslední době objevily v programu zajišťování potravin. Veřejná konzultace dokumentu o dotyčných otázkách byla zahájena 16. listopadu a skončí na začátku ledna. Budeme je tedy konzultovat se všemi zúčastněnými stranami a poté představíme formální sdělení Evropské komise."@cs1
"Fru formand! Jeg beklager også, at ingen af G8-lederne var til stede i Rom bortset fra kommissionsformand Barroso, og det forstærker naturligvis også billedet af, at det var et topmøde, der ikke bragte så meget nyt. Jeg synes også, det er tydeligt, når man ser på sluterklæringen. På den anden side synes jeg også, det er meget vigtigt, at det er lykkedes os at fastholde spørgsmålet om fødevaresikkerhed på den politiske dagsorden, og resultatet af de mange topmøder, vi har oplevet i 2009, har bestemt også været, at det nu står højt på den internationale dagsorden, og at der uanset hvor verdens ledere mødes, f.eks. senest i Pittsburgh til G20, tales om udviklingssamarbejde og udviklingspolitik. Så det er i sig selv et meget positivt element. Jeg har været i Rom, og jeg må sige, at der bortset fra sluterklæringen, som er lidt skuffende – det er jeg enig i – har været rigtig gode drøftelser og også et rigtig godt fremmøde, og noget kan der komme ud af det. F.eks. var der en hel diskussion om salg af frugtbar jord i udviklingslandene og lande, der ikke har noget agerjord. Alene køb af det er et vældig interessant emne at diskutere, og jeg mener, at det også er et emne, hvor vi kan nå frem til en vis fælles forståelse. Den anden ting, jeg gerne vil sige, er, at den fælles landbrugspolitik naturligvis ikke er ideel, som et par medlemmer også allerede har sagt. Intet er ideelt i denne verden, men når man ser på, hvordan den fælles landbrugspolitik påvirker udviklingslandene, mener jeg, vi kan hævde, at det er langt den mindst skadelige ordning hos en stor handelsblok, når det gælder fordrejende virkninger i udviklingslandene. WTO har anerkendt, at de fleste, om ikke alle, vores subsidier er ikkehandelsfordrejende, fordi de støtter landbrugsindkomst, ikke priserne på landbrugsprodukterne. Jeg er også lidt, hvordan skal jeg sige det, skuffet over, at vi hele tiden bebrejder os selv. EU er ikke ideel heller, men jeg mener, at vi med f.eks. fødevarefaciliteten, tog et stort skridt fremad. Den er på 1 mia. EUR over to år og drejer sig ikke om at støtte levering af fødevarer, men er i vid udstrækning rettet mod levering af frø osv. til støtte for små landbrugsproducenter i udviklingslandene. Jeg synes virkelig, det er en nyskabelse. Den er også blevet anerkendt som sådan af f.eks. Verdensbanken, som overtager denne mekanisme. Så vi bør ikke bebrejde os selv hele tiden. For resten var denne facilitet en nyskabelse, min forgænger indførte. Der er en ting, jeg ikke er enig med ham i, og det var om en herre, der i mellemtiden er forsvundet, hr. Le Hyaric. Han er ikke socialist, min forgænger, han er kommunist, jeg mener, man bør se på hans politiske gruppe. Han er kommunist, og det forklarer formentlig den begrundelse, han brugte. Når det er sagt, påtog vi os også vores ansvar som Kommission i L'Aquila, og vi gav tilsagn om 4 mia. USD, hvilket er ca. 20 % af den fødevarepakke og støttepakke, der blev vedtaget i L'Aquila. Dermed er vi langt den største donor, der gav tilsagn i L'Aquila, og vi vil også leve op til dem. Vi vil også forpligte dette beløb og udbetale det så hurtigt som muligt. Jeg vil slutte af med at sige et sidste ord om EU's nye landbrugs- og fødevaresikkerhedspolitik, for i Kommissionens arbejdsprogram for 2010 er der planer om at forelægge Rådet og Parlamentet en meddelelse om en fornyet landbrugs- og fødevaresikkerhedspolitik for EU. Dette dokument indeholder en gennemgang af de aktuelle spørgsmål, som berører landbrugs- og fødevaresikkerhed, f.eks. de udfordringer, klimaforandringerne rejser, øget opmærksomhed om ernæring og fødevarekvalitet, sikkerhedsnet og sociale beskyttelsespolitikker, biobrændstoffers påvirkning af fødevareproduktion eller brug og virkning af nye teknologier og bioteknologier, øget efterlysning af rettighedsbaserede tilgange, storstilet jordopkøb osv. Meddelelsen vil for det første sigte mod at forny EU's forpligtelse til at bistå udviklingslandene med at fremme deres landbrugsproduktion. Dette er og bliver afgørende, især i lyset af den stigende efterspørgsel efter mad på grund af en voksende befolkning på verdensplan og ændrede kostvaner samt de udfordringer og trusler, som klimaforandringen rejser for en bæredygtig landbrugsproduktion. For det andet vil den sigte mod at iværksætte overvejelser over, hvordan EU bedst kan bruge sin erfaring og viden til at støtte fremkomsten af regionale politikker og strategiske rammer for landbrug og fødevaresikkerhed. For det tredje vil den sigte mod at sikre grundlaget for hele EU's tilgang til harmoniseringen af de eksisterende ECMS-politiske rammer som følge af de forpligtelser, der blev sat på handlingsdagsordenen i L'Aquila. For det fjerde vil den sigte mod at foreslå, hvordan EU kan bidrage til at fremskynde processen mod en realisering af årtusindudviklingsmålene (MDG), især MDG1, med henblik på den kommende revision af MDG i september 2010 i New York. For det femte vil den sigte mod at sikre en bedre positionering af EU i forhold til den aktuelle udvikling af det globale landbrugsfødevareforvaltningssystem og endelig mod at behandle de spørgsmål, der på det seneste har fået en fremtrædende plads på fødevaresikkerhedsdagsordenen. Der blev den 16. november iværksat en offentlig høring om et diskussionsoplæg, og den vil blive afsluttet i begyndelsen af januar. Vi vil således høre alle interessenter og herefter fremlægge en formel meddelelse fra Kommissionen."@da2
"Frau Präsidentin, auch ich bedauere, dass kein Staatsoberhaupt der G8-Staaten in Rom anwesend war, mit Ausnahme des Kommissionspräsidenten Herrn Barroso. Natürlich verstärkt dies zusätzlich den Eindruck, dass der Gipfel nicht viel Neues gebracht hat. Wenn man sich die Schlusserklärung einmal ansieht, ist das, denke ich, auch offensichtlich. Auf der anderen Seite halte ich es auch für sehr wichtig, dass wir es geschafft haben, die Ernährungssicherheit auf der politischen Agenda zu belassen und es ist sicher den vielen Gipfeln, die im Jahr 2009 stattgefunden haben, zu verdanken, dass dieses Thema jetzt international eine solche Priorität hat und dass bei jedem Treffen, an dem Staatsoberhäupter beteiligt sind, wie beispielsweise letztlich in Pittsburgh beim G20-Gipfel, über Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik gesprochen wird. Das ist schon allein ein sehr positiver Aspekt. Ich war in Rom und ich muss sagen, dass abgesehen von der Schlusserklärung, die - das gebe ich zu - ein wenig enttäuschend ist, sehr gute Diskussionen geführt wurden und der Gipfel sehr gut besucht war und möglicherweise noch im Nachhinein etwas daraus hervorgeht. Beispielsweise gab es eine Diskussionsrunde über den Verkauf von fruchtbarem Boden in Entwicklungsländern und Länder, die über kein Ackerland verfügen; dass sie selbst diesen Boden kaufen, ist ein sehr interessantes Thema und ich denke, dass wir diesbezüglich zu einem gemeinsamen Verständnis kommen können. Als zweiten Punkt möchte ich die GAP ansprechen, die - wie ein paar Abgeordnete bereits zuvor gesagt haben - natürlich nicht ideal ist. Nichts in dieser Welt ist ideal, aber wenn man sich die Auswirkungen der gemeinsamen Agrarpolitik auf die Entwicklungsländer vor Augen führt, können wir meiner Ansicht nach behaupten, dass dies das am wenigsten schädlichste System eines großen Handelsblocks ist, hinsichtlich der verzerrenden Auswirkungen auf die Entwicklungsländer. Die WTO hat bestätigt, dass die meisten, wenn nicht sogar alle unsere Subventionen nicht handelsverzerrend sind, denn sie unterstützen das landwirtschaftliche Einkommen und nicht die Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Ich bin auch ein wenig - wie soll ich es ausdrücken - enttäuscht darüber, dass wir uns selbst andauernd die Schuld geben. Europa ist auch nicht ideal, aber ich glaube, dass wir mit der Nahrungsmittelfazilität einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht haben. Sie beinhaltet alle zwei Jahre 1 Mrd. EUR; und sie sorgt nicht für die Lieferung von Nahrungsmitteln, sondern konzentriert sich hauptsächlich auf die Lieferung von Samen usw., um kleine Landwirte in den Entwicklungsländern zu unterstützen. Ich denke, das ist wirklich eine Innovation. Sie wurde beispielsweise auch als solche von den Weltbank anerkannt, die diesen Mechanismus übernimmt. Also sollten wir uns nicht immer die Schuld geben. Diese Fazilität wurde übrigens von meinem Vorgänger ins Leben gerufen. Ich stimme nur in einem Punkt nicht mit ihm überein und zwar bezüglich eines Herrn, der in der Zwischenzeit nicht mehr anwesend ist, Herrn Le Hyaric. Mein Vorgänger ist kein Sozialdemokrat, er ist Kommunist; ich denke, Sie sollten sich seine Fraktion anschauen: er ist Kommunist und das erklärt wahrscheinlich seine von ihm angewandte Logik. Nachdem wir das, auch in L'Aquila, vorgebracht haben, haben wir als Europäische Kommission unsere Verantwortung übernommen und 4 Mrd. USD zugesagt, eine Summe die 20 % des Nahrungsmittelpaktes und des Unterstützungspakets ausmacht, welche in L'Aquila vereinbart wurden. Damit sind wir bei Weitem der größte Geber, der in L'Aquila Zusagen gemacht hat, und wir werden uns an unsere Versprechen halten. Wir werden uns auf diesen Betrag festlegen und ihn so früh wie möglich ausbezahlen. Abschließend möchte ich ein letztes Wort zur neuen europäischen Politik für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit sagen, denn im Arbeitsprogramm der Kommission für 2010 ist ein Plan enthalten, dem Rat und dem Parlament eine Mitteilung über eine erneuerte Politik für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit für die EU vorzulegen. In diesem Dokument werden aktuelle Themen überarbeitet, die die Landwirtschaft und die Ernährungssicherheit beeinflussen, zum Beispiel: Herausforderungen durch den Klimawandel, stärkere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Ernährung und der Qualität der Nahrung sowie soziale Netze und Sozialschutzpolitik, der Einfluss von Biokraftstoffen auf die Nahrungsmittelproduktion oder die Nutzung und die Auswirkungen von neuen Technologien und Biotechnologien, die zunehmende Forderung nach Herangehensweisen unter Einbeziehung der Rechte, großangelegte Landankäufe, usw. Die Mitteilung zielt vorrangig darauf ab, die Verpflichtungen, die die EU eingegangen ist um Entwicklungsländern dabei zu helfen, ihre landwirtschaftliche Produktion voranzutreiben, zu verstärken. Das bleibt weiterhin entscheidend, insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung, sich verändernder Ernährungsmuster und der Herausforderungen, vor die der Klimawandel die nachhaltige landwirtschaftliche Produktion stellt. Zweitens soll sie zur Reflexion darüber anregen, wie die EU ihre Erfahrung und ihr Know-how am besten nutzen könnte, um zur Schaffung von regionalen Politiken und strategischen Rahmenwerken für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit beizutragen. Drittens hat sie zum Ziel, eine Grundlage für die gesamte Herangehensweise der EU zu schaffen, um die bestehenden politischen Rahmenbedingungen des ECMS-Systems zu harmonisieren, gemäß den Verpflichtungen, die im Aktionsprogramm von L'Aquila erklärt wurden. Viertens sollen mithilfe der Mitteilung Vorschläge gemacht werden, wie die EU dazu beitragen kann, dass bei der Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele schneller Fortschritte erreicht werden, insbesondere beim ersten dieser Ziele, vor dem Hintergrund, dass im September 2010 in New York über die Millenniums-Entwicklungsziele beraten wird. Fünftens zielt die Mitteilung darauf ab, die EU besser gegenüber den aktuellen Entwicklungen in der weltweiten Ordnungspolitik für Landwirtschaft und Nahrungsmittel zu positionieren und zuletzt sollen Themen angesprochen werden, die kürzlich auf der Agenda für Ernährungssicherheit an Bedeutung gewonnen haben. Eine öffentliche Konsultation auf einem Eckpunktepapier wurde am 16. November begonnen und wird Anfang Januar abgeschlossen werden. Somit konsultieren wir alle Interessenvertreter und können dann eine formelle Mitteilung der Europäischen Kommission vorlegen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, λυπούμαι επίσης για το γεγονός ότι κανείς από τους ηγέτες της ομάδας G8 δεν ήταν παρών στη Ρώμη, εκτός του Προέδρου της Επιτροπής κ. Barroso, και, φυσικά, η εικόνα συμπληρώνεται από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάσκεψη δεν κόμισε πολλά νέα πράγματα. Αυτό, πιστεύω, είναι επίσης προφανές όταν κοιτάζει κανείς την τελική δήλωση. Από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας στην πολιτική ατζέντα, ενώ το αποτέλεσμα των πολυάριθμων διασκέψεων που παρακολουθήσαμε το 2009 υπήρξε οπωσδήποτε το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται τώρα ψηλά στη διεθνή ατζέντα και ότι, όποτε συναντιούνται οι παγκόσμιοι ηγέτες, για παράδειγμα πρόσφατα στο Πίτσμπεργκ για τη σύνοδο της ομάδας G20, συζητείται η αναπτυξιακή συνεργασία και η αναπτυξιακή πολιτική. Ως εκ τούτου, αυτό αποτελεί από μόνο του πολύ θετικό στοιχείο. Ήμουν στη Ρώμη και πρέπει να πω ότι, πέρα από την τελική δήλωση η οποία είναι, πρέπει να συμφωνήσω, κάπως απογοητευτική, διεξήχθησαν πολύ καλές συζητήσεις, ενώ και οι παρουσίες ήταν καλές, και κάτι μπορεί να βγει από αυτό. Για παράδειγμα, υπήρξε ολόκληρη συζήτηση σχετικά με την πώληση εύφορης γης στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες που δεν έχουν καλλιεργήσιμη γη. Η αγορά καθαυτήν αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα προς συζήτηση και πιστεύω ότι πρόκειται επίσης για ένα θέμα επί του οποίου μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιου είδους κοινή συνεννόηση. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι, όπως έχουν ήδη πει δυο μέλη του Κοινοβουλίου, η ΚΓΠ δεν είναι, φυσικά, ιδανική. Τίποτε δεν είναι ιδανικό σε αυτόν τον κόσμο, αλλά όταν εξετάσουμε τις επιπτώσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής στον αναπτυσσόμενο κόσμο, πιστεύω ότι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για το μακράν λιγότερο επιζήμιο σύστημα ενός μεγάλου μπλοκ εμπορίου όσον αφορά τις στρεβλωτικές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο ΠΟΕ έχει αναγνωρίσει ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, από τις επιδοτήσεις μας δεν προκαλούν στρεβλώσεις στο εμπόριο, διότι στηρίζουν το αγροτικό εισόδημα, και όχι τις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Είμαι επίσης κάπως, πώς να το θέσω, απογοητευμένος για το γεγονός ότι κατηγορούμε τους εαυτούς μας συνεχώς. Ούτε η Ευρώπη είναι ιδανική, αλλά πιστεύω ότι με την επισιτιστική διευκόλυνση, για παράδειγμα, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προόδου. Αυτό συνεπάγεται 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε βάση δύο ετών. Δεν πρόκειται για στήριξη της παράδοσης τροφίμων, αλλά για επικέντρωση κυρίως στην παράδοση σπόρων και ούτω καθεξής, ενισχύοντας τους μικρούς αγροτοπαραγωγούς στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί πραγματική καινοτομία. Έχει επίσης αναγνωριστεί ως τέτοια από την Παγκόσμια Τράπεζα, για παράδειγμα, η οποία αγοράζει αυτόν τον μηχανισμό. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να κατηγορούμε τους εαυτούς μας διαρκώς. Παρεμπιπτόντως, η εν λόγω διευκόλυνση ήταν μια καινοτομία ενός προκατόχου μου. Υπάρχει κάτι για το οποίο δεν συμφωνώ μαζί του και αυτό αφορούσε έναν κύριο ο οποίος, εν τω μεταξύ, έχει εξαφανιστεί, τον κ. Le Hyaric. Δεν είναι σοσιαλιστής, ο προκάτοχός μου, είναι κομμουνιστής. Κοιτάξτε την πολιτική Ομάδα του: είναι κομμουνιστής και πιθανώς αυτό εξηγεί τη συλλογιστική που χρησιμοποιούσε. Τούτου λεχθέντος, αναλάβαμε επίσης την ευθύνη μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη L’Aquila και υποσχεθήκαμε 4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20% του επισιτιστικού πακέτου και του πακέτου στήριξης που συμφωνήθηκε στη L’Aquila. Με αυτό το ποσό, είμαστε μακράν ο μεγαλύτερος δωρητής που έχει προβεί σε υποσχέσεις χρηματοδότησης στη L’Aquila τις οποίες και θα τιμήσουμε. Επίσης, θα δεσμεύσουμε αυτό το ποσό και θα το καταβάλουμε το συντομότερο δυνατόν. Θα ολοκληρώσω λέγοντας μια τελευταία λέξη για τη νέα γεωργική πολιτική και την πολιτική επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ διότι, στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2010, υπάρχει σχέδιο παρουσίασης στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο ανακοίνωσης σχετικά με μια ανανεωμένη πολιτική για τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο εν λόγω έγγραφο θα επανεξετάζονται τα τρέχοντα θέματα που επηρεάζουν τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, για παράδειγμα οι προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη προσοχή στην ποιότητα της διατροφής και των τροφίμων, τα δίχτυα ασφαλείας και οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας, οι επιπτώσεις των βιοκαυσίμων στην παραγωγή τροφίμων ή η χρήση και οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών και των βιοτεχνολογιών, οι αυξημένες εκκλήσεις για προσεγγίσεις που βασίζονται στα δικαιώματα, η απόκτηση γης σε μεγάλη κλίμακα, κλπ. Η ανακοίνωση θα αποσκοπεί, πρώτον, στην ανανέωση της δέσμευσης της ΕΕ να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να βελτιώσουν τη γεωργική παραγωγή τους. Αυτό παραμένει θέμα κρίσιμης σημασίας, ιδίως ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων, λόγω του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού και των μεταβαλλόμενων διαιτητικών τάσεων, καθώς και των προκλήσεων και των απειλών που θέτει η κλιματική αλλαγή για την αειφόρο γεωργική παραγωγή. Δεύτερον, θα αποσκοπεί στο να ξεκινήσει έναν προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρία και την τεχνογνωσία της για να στηρίξει την ανάδυση περιφερειακών πολιτικών και στρατηγικών πλαισίων στη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια. Τρίτον, θα αποσκοπεί στο να παράσχει τη βάση για ολόκληρη την προσέγγιση της ΕΕ που στοχεύει στην εναρμόνιση των υφιστάμενων πλαισίων πολιτικής ECMS βάσει των δεσμεύσεων που καθορίστηκαν στην ατζέντα δράσης της L’Aquila. Τέταρτον, θα αποσκοπεί στο να προτείνει τρόπους σχετικά με το πώς θα μπορούσε η ΕΕ να συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και, κυρίως, του πρώτου αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας ενόψει της επικείμενης επανεξέτασης των εν λόγω στόχων το 2010 στη Νέα Υόρκη. Πέμπτον, θα αποσκοπεί στην καλύτερη τοποθέτηση της ΕΕ έναντι των υφιστάμενων εξελίξεων στο παγκόσμιο σύστημα επισιτιστικής και γεωργικής διακυβέρνησης και, τέλος, στην αντιμετώπιση θεμάτων τα οποία έχουν αναδειχθεί προσφάτως στο πλαίσιο της ατζέντας της επισιτιστικής ασφάλειας. Στις 16 Νοεμβρίου ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση επί ενός θεματικού εγγράφου, η οποία και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Ιανουαρίου. Συνεπώς, θα διαβουλευτούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και, κατόπιν, θα καταθέσουμε επίσημη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή."@el10
"Señora Presidenta, yo también deploro que ningún líder del G8 estuviera presente en Roma salvo el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, y, por supuesto, esto contribuye a dar la impresión de que ha sido una cumbre que no aportó nada nuevo. En mi opinión, esto resulta obvio si observamos la declaración final. Por otra parte, creo que también es muy importante que lográramos mantener el tema de la seguridad alimentaria en la agenda política, y el resultado de las distintas cumbres que hemos celebrado en 2009 ha sido que en efecto este asunto ahora figura en lo alto de la agenda internacional y que, cuando los líderes mundiales se reúnen, por ejemplo recientemente en Pittsburgh con motivo del encuentro del G20, se habla de cooperación al desarrollo y de políticas de desarrollo. De modo que en sí mismo es un elemento muy positivo. Estuve en Roma y debo decir que además de la declaración final que es, estoy de acuerdo, un tanto decepcionante, se han producido debates muy interesantes y asimismo se ha registrado una presencia muy satisfactoria, por lo que algo puede salir de todo ello. Por ejemplo, se desarrolló un completo debate sobre la venta de tierras fértiles en los países en desarrollo y en países que no cuentan con territorio de cultivo; esa compra en sí misma es un tema muy interesante y creo que también es un ámbito en el que podemos alcanzar un entendimiento común. Lo segundo que quiero decir es que, como un par de diputados ya han señalado, la PAC es, sobre todo, no ideal. Nada es ideal en este mundo, pero si miramos al efecto de la política agrícola común sobre los países en desarrollo, creo que podemos reivindicar que es, con mucho, el sistema menos perjudicial de un gran bloque con respecto a posibles efectos distorsionadores en los países en desarrollo. La OMC ha reconocido que la mayoría, si no todos, de los subsidios no distorsionan el comercio porque suponen un ingreso agrícola de apoyo, no los precios de los productos agrícolas. También estoy un poco, cómo decirlo, desengañado por que nos estemos culpando a nosotros mismos todo el tiempo. Europa tampoco es ideal pero creo que con el Mecanismo Alimentario, por ejemplo, hemos dado un gran paso hacia adelante. Éste implica 1 000 millones de euros a lo largo de dos años; no se trata de apoyar el reparto de alimentos, sino que principalmente se centra en repartir semillas y similares, sosteniendo a los pequeños productores agrarios en el mundo en desarrollo. Creo que realmente es una innovación. También ha sido reconocido como tal por el Banco Mundial, por ejemplo, que está asumiendo este mecanismo. Así que no deberíamos culparnos a nosotros mismos todo el tiempo. Por cierto, este mecanismo fue una innovación de mi predecesor. Hay algo en lo que no estoy de acuerdo y se refiere a un caballero que, entretanto, ha desaparecido, el señor Le Hyaric. Mi predecesor no es socialista, es comunista; debería mirar a su grupo político: es un comunista y eso probablemente explique el razonamiento que empleaba. Dicho esto, también en L´Aquila, asumimos nuestra responsabilidad en tanto de Comisión Europea y prometimos 4 000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente un 20 % del paquete alimentario y del paquete de ayuda que fue acordado en L´Aquila. Con esto, somos con mucho el mayor donante que hace promesas en L´Aquila y también vamos a cumplirlas. Asimismo vamos a comprometer esta suma y a desembolsarla lo antes posible. Terminaré refiriéndome a la nueva política agrícola de la y a la política de seguridad alimentaria de la UE porque, en el programa de trabajo de la Comisión para 2010 está previsto presentar al Consejo y al Parlamento una comunicación sobre una renovada política para agricultura y seguridad alimentaria de la Unión Europea. Este documento revisará distintas cuestiones que afectan a la agricultura y a la seguridad alimentaria, por ejemplo los retos planteados por el cambio climático, la mejorada atención a la nutrición y a la calidad de los alimentos, redes de seguridad y políticas de protección social, el impacto de los biocombustibles en la producción de alimentos o el uso y el impacto de las nuevas tecnologías y de las biotecnologías, la demanda creciente de enfoques basados en los derechos, adquisición de tierras a gran escala, etc. La comunicación va dirigida en primer lugar a renovar el compromiso de la UE para ayudar a los países en desarrollo a progresar en su producción agrícola. Esto sigue siendo crucial, especialmente a la vista de la creciente demanda de alimentos debido a una población global que aumenta constantemente y al cambio de los patrones nutricionales y a los retos y amenazas planteados por el cambio climático sobre la producción agrícola sostenible. En segundo lugar, se centrará en generar reflexión sobre cómo puede la UE usar mejor su experiencia y conocimientos para apoyar la emergencia de las políticas regionales y d los marcos estratégicos en agricultura y seguridad alimentaria. En tercer lugar, se dirigirá a proporcionar las bases para el conjunto del planteamiento de la UE para armonizar los marcos de políticas ECMS existentes después de los compromisos alcanzados en la agenda de actuaciones de L´Aquila. En cuarto lugar, se centrará en proponer modos en que la UE puede contribuir a acelerar el proceso hacia la consecución de los ODM y especialmente el ODM número 1 con vistas a la inminente revisión de los ODM en septiembre de 2010 en Nueva York. En quinto lugar, se dirigirá a mejorar el posicionamiento de la UE con respecto a los actuales sucesos en el sistema de global de gobernanza alimentaria agrícola, y por último a ocuparse de temas que recientemente han adquirido importancia en la agenda de seguridad alimentaria. El 16 de noviembre se inició una consulta pública sobre una serie de temas que finalizará a comienzos de febrero. De este modo obtendremos el parecer de todos los actores implicados y posteriormente la Comisión Europea emitirá una comunicación formal."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ka mina mõistan hukka, et ükski G8 juhtidest ei olnud Roomas, välja arvatud komisjoni president Barroso, ja muidugi aitab see kaasa muljele, et tippkohtumine ei andnud eriti midagi uut. See on minu arvates ilmselge ka siis, kui vaadata lõppdeklaratsiooni. Teisalt pean samuti väga tähtsaks asjaolu, et suudame toiduga kindlustatuse küsimuse hoida poliitilises päevakorras. Paljude 2009. aastal toimunud tippkohtumiste tulemus on kindlasti olnud see, et teema on nüüd rahvusvahelise tegevuskava eesotsas ja alati, kui maailma juhid kokku saavad, näiteks hiljutisel G 20 kohtumisel Pittsburghis, räägitakse arengukoostööst ja arengupoliitikast. Nii et see iseenesest on väga positiivne asi. Mina käisin Roomas ja pean ütlema, et peale lõppdeklaratsiooni, mis, tuleb tunnistada, valmistab veidi pettumust, toimusid väga head arutelud, osavõtt oli väga hea ja midagi kasulikku võib veel sellest välja tulla. Näiteks räägiti arengumaade viljaka maa müümisest ja riikidest, kus ei ole haritavat maad. Nende ostmine on iseenesest väga huvitav aruteluteema ja arvan, et selles küsimuses suudame ka mingile ühisele arusaamisele jõuda. Teiseks tahaksin öelda, et ühine põllumajanduspoliitika ei ole muidugi ideaalne, nagu paar parlamendiliiget juba mainisid. Siin maailmas ei ole miski ideaalne, aga kui vaadata ÜPP mõju arengumaadele, võib minu arvates öelda, et see on kaugelt kõige vähem kahjulik suure kauplemisbloki süsteem, kui arvestada moonutavat mõju arengumaadele. Maailma Kaubandusorganisatsioon on tunnistanud, et enamik meie toetusi, kui mitte kõik, ei moonuta kaubandust, sest need suurendavad põllumajandussissetulekut, mitte põllumajandustoodete hindu. Samuti olen ma veidi – kuidas nüüd öeldagi – pettunud, et süüdistame kogu aeg endid. Ka Euroopa ei ole ideaalne, aga arvan, et näiteks toidurahastuga astusime suure sammu edasi. See hõlmab miljardit eurot kaheks aastaks. See ei ole mõeldud toidu tarnimise toetamiseks, vaid peamiselt seemnete ja muu andmiseks, mis hoiaks elus arengumaade väikesi põllumajandustootjaid. Arvan, et see on tõepoolest uuenduslik. Seda on selliseks pidanud ka näiteks Maailmapank, kes selle mehhanismi üle võtab. Seega ei peaks me kogu aeg endid süüdistama. Muide, see rahastu oli minu eelkäija idee. On üks asi, milles ma temaga nõus ei ole, ja see puudutab üht härrat, kes on vahepeal ära läinud – Patrick Le Hyarici. Ta ei ole mitte sotsialist, vaid kommunist. Ma mõtlen seda, et peaksite vaatama tema fraktsiooni – ta on kommunist ja see tõenäoliselt selgitab tema mõttekäiku. Seda öelnud, jätkan, et ka L’Aquilas võttis Euroopa Komisjon vastutuse ja lubas anda neli miljardit USA dollarit, mis on umbes 20% toidupaketist ja abipaketist, milles seal kokku lepiti. Sellega oleme kindlalt kõige suurem abistaja, kes L’Aquilas lubadusi andis, ja me kavatseme need ka täita. Samuti kavatseme selle summa eraldada ja välja maksta niipea kui võimalik. Lõpetuseks räägin ELi uuest põllumajandus- ja toiduga kindlustatuse poliitikast, sest komisjoni 2010. aasta töökavas on plaan esitada nõukogule ja parlamendile teatis Euroopa Liidu uue põllumajandus- ja toiduga kindlustatuse poliitika kohta. Selles vaadatakse läbi praegused põllumajandust ja toiduga kindlustatust puudutavad küsimused, näiteks kliimamuutusest põhjustatud probleemid, suurem tähelepanu toitumisele ja toidukvaliteedile, turvavõrkude ja sotsiaalkaitse poliitika, biokütuste mõju toiduainetootmisele või uue tehnoloogia ja biotehnoloogia kasutamine ja mõju, järjest suuremad nõuded, et täidetaks õigustest tulenevaid vajadusi, suuremahuline maa omandamine jms. Teatise eesmärk on esiteks uuendada ELi lubadust aidata arengumaadel edendada oma põllumajandustootmist. See on tähtis, eriti arvestades maailma suureneva elanikkonna kasvavat nõudlust toidu järele, muutuvaid toitumismalle ning probleeme ja ohte, mida kliimamuutus säästliku põllumajandustootmise jaoks tekitab. Teiseks on eesmärk algatada mõttevahetus, mil viisil saaks EL kõige paremini kasutada oma kogemusi ja oskusteavet selle kohta, kuidas aidata kaasa regionaalpoliitika ning põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse strateegiliste raamistike loomisele. Kolmandaks on selle eesmärk olla aluseks terve ELi liikmesriikide olemasolevate poliitikaraamistike ühtlustamisele vastavalt L’Aquila tegevuskavas sätestatud kohustustele. Neljandaks on eesmärk pakkuda välja viise, kuidas EL saaks kiirendada aastatuhande arengueesmärkide, eelkõige neist esimese saavutamise käiku, arvestades aastatuhande arengueesmärkide peatset läbivaatamist 2010. aasta septembris New Yorgis. Viiendaks on eesmärk ELi parem positsioon, arvestades praegusi muutusi üleilmses toidupõllumajanduse juhtimise süsteemis, ning viimasena püütakse tegelda küsimustega, mis on hiljuti toiduga kindlustatuse tegevuskavas tähtsale kohale tõusnud. Nende teemade üle alustati üldsusega konsulteerimist 16. novembril ja see kestab jaanuari alguseni. Niisiis peame nõu kõikide sidusrühmadega ja koostame siis Euroopa Komisjoni ametliku teatise."@et5
"Arvoisa puhemies, minustakin on ikävää, ettei yksikään G8-maiden johtajista ollut paikalla Rooman huippukokouksessa, komission puheenjohtaja Barrosoa lukuun ottamatta. Tämä on tietenkin osasyy siihen, ettei kokouksen ole katsottu tuoneen juurikaan mitään uutta. Asia käy mielestäni myös selvästi ilmi lopullisesta julkilausumasta. Toisaalta mielestäni on myös hyvin tärkeää, että onnistuimme pitämään elintarviketurvan poliittisella asialistalla. Useat vuonna 2009 järjestetyt huippukokoukset ovat epäilemättä saaneet aikaan sen, että elintarviketurva on nyt keskeisellä sijalla kansainvälisellä asialistalla ja että aina, kun maailman johtajat tapaavat – esimerkiksi hiljattain Pittsburghissa G20-kokouksessa – keskustellaan kehitysyhteistyöstä ja kehitysyhteistyöpolitiikasta. Siispä tämä on itsessään hyvin myönteinen asia. Osallistuin Rooman kokoukseen, ja minun on sanottava, että lukuun ottamatta lopullista julkilausumaa – joka on minunkin mielestäni hieman masentava – siellä käytiin varsin hyviä keskusteluja, osanotto oli hyvä ja kokouksen pohjalta voidaan saada jotakin aikaan. Kävimme esimerkiksi kokonaisen keskustelun viljavan maan myymisestä kehitysmaissa ja maissa, joissa ei ole viljelymaata. Näiden maa-alueiden ostaminen on itsessään hyvin kiinnostava keskustelunaihe, ja mielestäni se on myös aihe, josta voimme päästä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen. Toinen asia, jonka haluan sanoa, on se, että kuten muutamat jäsenet ovat jo todenneet, yhteinen maatalouspolitiikka ei tietenkään ole täydellistä. Mikään ei ole tässä maailmassa täydellistä, mutta jos tarkastelemme YMP:n vaikutuksia kehitysmaihin, voimme mielestäni väittää sen olevan selvästi suuren kauppablokin järjestelmistä vähiten haitallinen kehitysmaille vääristävien vaikutusten osalta. WTO on tunnustanut, että useimmat tukemme, elleivät jopa kaikki, ovat sellaisia, etteivät ne vääristä kauppaa, koska niillä tuetaan maataloustuloa eikä maataloustuotteiden hintoja. Olen myös hieman – kuinka sen sanoisin – pettynyt siihen, että syyttelemme koko ajan toisiamme. EU ei myöskään ole täydellinen, mutta mielestäni otimme esimerkiksi elintarvikevälineen muodossa suuren askeleen eteenpäin. Siihen on varattu miljardi euroa kahdeksi vuodeksi. Kyse ei ole ruokatoimitusten tukemisesta, vaan lähinnä siementen ja muun sellaisen toimittamisesta sekä kehitysmaiden pienviljelijöiden tukemisesta. Mielestäni se on todellinen innovaatio. Myös esimerkiksi Maailmanpankki, joka ottaa tämän mekanismin vastuulleen, on tunnustanut sen olevan innovaatio. Meidän ei siis pitäisi syytellä toisiamme kaiken aikaa. Tämä väline oli muuten edeltäjäni kehittämä innovaatio. Olen hänen kanssaan eri mieltä yhdestä asiasta – ja tämä asia koskee herrasmiestä, joka on tällä välin kadonnut, eli jäsen Le Hyaricia. Haluan todeta edeltäjälleni, ettei jäsen Le Hyaric ole sosialisti, vaan hän on kommunisti. Katsokaapa vain hänen poliittista ryhmäänsä: hän on kommunisti, ja tämä kenties selittää hänen käyttämänsä perustelut. Euroopan komissio kantoi vastuunsa myös L'Aquilassa, missä se lupasi neljä miljardia Yhdysvaltojen dollaria eli noin 20 prosenttia L'Aquilassa sovitusta ruokapaketista ja tukipaketista. Olemme siis ehdottomasti suurin L'Aquilassa lupauksia antanut avunantaja ja aiomme myös pitää lupauksistamme kiinni. Aiomme myös varata ja maksaa tämän summan mahdollisimman pian. Lopuksi lausun pari sanaa EU:n uudesta maatalous- ja elintarviketurvapolitiikasta, sillä komission työohjelmassa vuodelle 2010 suunnitellaan, että komissio antaa neuvostolle ja parlamentille tiedonannon Euroopan unionin uudistetusta maatalous- ja elintarviketurvapolitiikasta. Tässä asiakirjassa tarkastellaan ajankohtaisia maatalouteen ja elintarviketurvaan vaikuttavia asioita, kuten ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia haasteita, sitä, että ravintoon ja ruoan laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota, turvaverkkoja ja sosiaaliturvapolitiikkaa, biopolttoaineiden vaikutusta ruoantuotantoon, uuden teknologian ja bioteknologian käyttöä ja vaikutuksia, oikeuslähtöisiä lähestymistapoja koskevien vaatimusten yleistymistä, laajamittaisia maaostoja jne. Tiedonannossa on ennen kaikkea tarkoitus toistaa, että EU on sitoutunut auttamaan kehitysmaita kehittämään maataloustuotantoaan. Tällä on jatkossakin ratkaiseva merkitys ottaen erityisesti huomioon sen, että maailman väestömäärän kasvu ja ravitsemustottumusten muutos lisäävät ruoan kysyntää, sekä haasteet ja uhat, joita ilmastonmuutos asettaa kestävälle maataloustuotannolle. Toiseksi sillä pyritään käynnistämään keskustelua siitä, miten EU voisi hyödyntää parhaiten kokemustaan ja taitotietoaan tukeakseen alueellisten politiikkojen ja strategisten puitteiden kehittämistä maatalouden ja elintarviketurvan alalla. Kolmanneksi sen tarkoituksena on muodostaa perusta koko EU:n lähestymistavalle yhtenäistää ECMS:n poliittista kehystä L'Aquilan toimintaohjelmassa tehtyjen lupausten pohjalta. Neljänneksi siinä pyritään ehdottamaan tapoja, jolla EU voisi nopeuttaa omalta osaltaan etenemistä kohti vuosituhannen kehitystavoitteita – erityisesti ensimmäistä niistä – ottaen huomioon, että näitä tavoitteita on määrä tarkistaa syyskuussa 2010 New Yorkissa. Viidenneksi sillä pyritään parantamaan EU:n asemaa suhteessa maailmanlaajuisen elintarviketurvan ja maatalouden hallintajärjestelmän viimeaikaisiin muutoksiin, ja lisäksi siinä pyritään puuttumaan kysymyksiin, jotka ovat viime aikoina tulleet tärkeämmiksi elintarviketurvaa koskevalla asialistalla. Julkinen kuuleminen valmisteluasiakirjasta käynnistettiin 16.marraskuuta, ja se päättyy tammikuun alussa. Kuulemme siis kaikkia sidosryhmiä, minkä jälkeen Euroopan komissio voi antaa muodollisen tiedonannon."@fi7
"Madame la Présidente, je déplore moi aussi qu’aucun leader du G8 n’ai été présent à Rome à l’exception du président de la Commission, M. Barroso, car cela renforce naturellement l’idée que c’était un sommet duquel il n’y avait pas grand-chose à attendre de neuf. À la lecture de la déclaration finale, je pense que c’est évident également. D’autre part, je pense qu’il est également très important que nous parvenions à maintenir le sujet de la sécurité alimentaire à l’agenda politique et les différents sommets qui ont eu lieu en 2009 ont certainement eu pour résultat qu’il figure désormais en bonne place sur l’agenda international et qu’à chaque fois que les leaders mondiaux se rencontrent, par exemple dernièrement à Pittsburgh pour le G20, ils discutent de coopération au développement et de politique de développement. En soi, c’est un élément très positif. J’étais à Rome et je dois dire qu’à part la déclaration finale qui, je l’admets, est un peu décevante, il y a eu de très bonnes discussions ainsi qu’une très bonne présence, et qu’il peut en sortir quelque chose. Ainsi, il y a eu un débat entièrement consacré à la vente de terres fertiles par les pays en développement aux pays qui n’ont pas de terres arables; les acheter est en soi un très intéressant sujet de discussion sur lequel je pense que nous pouvons parvenir à trouver un terrain d’entente. La deuxième chose que je voudrais dire, comme l’ont déjà souligné quelques députés, c’est que la PAC n’est évidemment pas l’idéal. Rien n’est parfait dans ce monde, mais si on examine l’effet de la politique agricole commune sur le monde en développement, je pense que nous pouvons affirmer qu’il s’agit, et de loin, du système le moins dangereux de grande zone d’échanges commerciaux eu égard aux effets de distorsion dans les pays en développement. L’OMC a reconnu que la plupart de nos subventions, voire toutes, ne provoquent pas de distorsion du commerce parce qu’elles soutiennent des revenus agricoles, pas les prix des produits agricoles. Je suis également un peu, comment dirais-je, déçu que nous nous fassions sans cesse des reproches. L’Europe n’est pas parfaite non plus mais je pense qu’avec la facilité alimentaire, par exemple, nous avons fait un grand pas en avant. Cette initiative représente un milliard d’euros sur deux ans; elle ne sert pas à soutenir la fourniture de produits alimentaires, mais elle est principalement axée sur la fourniture de graines, etc., pour soutenir les petits producteurs agricoles dans le monde en développement. Je pense que c’est une véritable innovation. Cela a également été reconnu par la Banque mondiale, par exemple, qui va reprendre ce mécanisme. Ainsi, nous ne devrions pas sans cesse nous blâmer. À propos, cette facilité est une innovation que nous devons à mon prédécesseur. Il y a une chose avec laquelle je ne suis pas d’accord avec lui et il s’agit de quelque chose qui concerne quelqu’un qui, entre temps, s’est éclipsé, à savoir M. Le Hyaric. Il n’est pas socialiste, mon prédécesseur, il est communiste; je veux dire que vous devriez tournez vos regards vers ce groupe politique: il est communiste et c’est probablement ce qui explique le raisonnement qu’il tenait. Ceci dit, à L’Aquila aussi nous avons pris nos responsabilités en tant que Commission européenne et nous avons pris un engagement portant sur 4 milliards de dollars, ce qui représente environ 20 % du paquet alimentaire et du paquet de soutien décidé à L’Aquila. Avec cette somme, nous sommes de loin le donateur le plus généreux ayant pris des engagements à L’Aquila, et nous allons aussi les honorer. Nous allons débloquer cette somme et la verser dès que possible. Je terminerai en disant un dernier mot sur la nouvelle politique agricole et de sécurité alimentaire de l’UE parce que, dans le programme de travail 2010 de la Commission, il est prévu de présenter au Conseil et au Parlement une communication sur une politique agricole et de sécurité alimentaire rénovée pour l’Union européenne. Ce document passera en revue les questions actuelles concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire, par exemple les défis posés par le changement climatique, l’attention accrue à accorder à la nutrition et à la qualité des aliments, les filets de sécurité et les politiques de protection sociale, l’impact des biocarburants sur la production alimentaire ou l’utilisation et l’impact des nouvelles technologies et des biotechnologies, le recours accru à des approches basées sur les droits, les achats de terres à grande échelle, etc. La communication visera tout d’abord à renouveler l’engagement de l’UE à aider les pays en développement à augmenter leur production agricole. Cet aspect reste crucial, notamment si l’on considère la demande croissante en produits alimentaires due à l’augmentation de la population mondiale et au changement des modèles de régimes alimentaires, ainsi qu’aux défis et aux menaces que le changement climatique fait peser sur la production agricole durable. Deuxièmement, elle aura pour but de lancer une réflexion sur la manière dont l’UE pourrait utiliser au mieux son expérience et son savoir-faire pour soutenir l’émergence de politiques régionales et de cadres stratégiques pour l’agriculture et la sécurité alimentaire. Troisièmement, elle servira de base à l’ensemble de l’approche de l’UE en matière d’harmonisation des cadres politiques ECMS existants à la suite des engagements définis dans le plan d’action de L’Aquila. Quatrièmement, elle fera des suggestions quant à la manière dont l’UE pourrait contribuer à accélérer le processus de réalisation des OMD et notamment de l’OMD1 dans la perspective de la prochaine révision des OMD en septembre 2010 à New York. Cinquièmement, elle visera à améliorer la position de l’UE dans le contexte de l’évolution actuelle du système mondial de gouvernance agroalimentaire et, enfin, à traiter les questions qui ont récemment pris de l’importance sur l’agenda de la sécurité alimentaire. Une consultation publique sur un document thématique a été lancée le 16 novembre et se terminera début janvier. Ainsi, nous consulterons toutes les parties prenantes et ensuite nous publierons une communication officielle de la Commission européenne."@fr8
". – Elnök asszony, én is helytelenítem, hogy a G8-ak vezetői közül a Bizottságot képviselő Barroso elnök kivételével senki nem volt jelen Rómában, és ez persze hozzájárult ahhoz, hogy ez a csúcs nem hozott sok újdonságot. Ha megnézzük a végleges nyilatkozatot, akkor szerintem ez nyilvánvaló. Másfelől viszont szerintem az is nagyon fontos, hogy az élelmezésbiztonság kérdését sikerült a politikai menetrend részeként megőrizni, és a számos 2009-es csúcs kétségkívül meghozta azt az eredményt, hogy most a nemzetközi menetrendben nagyon fontos helyet foglal el ez a kérdés, és hogy valahányszor a világ vezetői találkoznak, pl. legutóbb Pittsburgh-ben a G20-as csúcson, mindig szóba kerül a fejlesztési együttműködés és a fejlesztési politika. Ez már magában is pozitív elem. Ott voltam Rómában, és a végleges nyilatkozattól eltekintve – amely szerintem is kissé csalódást keltő – nagyon jók voltak a viták és nagyszerű emberek voltak jelen, amiből még születhet valami. Például volt egy vita a fejlődő országok és a szántófölddel nem rendelkező országok termőföldjeinek eladásáról; ez már önmagában is nagyon érdekes téma, és véleményem szerint ezen a téren képesek leszünk közös nevezőre jutni. A második dolog, amit szeretnék elmondani, hogy a KAP természetesen nem tökéletes, ahogy azt már néhány képviselő elmondta. Ezen a világon semmi nem tökéletes, de ha megnézzük a közös agrárpolitika hatásait a fejlődő országokra, akkor szerintem kijelenthetjük, hogy ez a rendszer a fejlődő országokra gyakorolt torzító hatások tekintetében messze a legkevésbé ártalmas nagy kereskedelmi tömb. A WTO is elismerte, hogy támogatásaink többsége – ha nem is mindegyik – nem kereskedelemtorzító hatású, mivel a támogatások a mezőgazdasági bevételre irányulnak, nem pedig a mezőgazdasági termékek árára. Hogy is fogalmazzak, egy kicsit csalódott vagyok amiatt, hogy mindig magunkat okoljuk. Persze Európa sem tökéletes, de véleményem szerint például az élelmezésfinanszírozási eszköz jelentős előrelépés. Ez 1 milliárd EUR-t jelent két éves alapon; és nem élelmiszer-szállítmányokról van szó, hanem főként vetőmag-szállítmányokról és hasonlókról, amelyek a fejlődő országok mezőgazdasági kistermelőinek segítenek fennmaradni. Véleményem szerint ez tényleg valami újdonság. Ezt például a Világbank is elismerte, amely át is veszi ezt a mechanizmust. Tehát nem kell folyton magunkat hibáztatnunk. Egyébként ez az eszköz az elődöm újítása volt. Van egy dolog, amiben nem értek egyet vele, mégpedig egy úrral kapcsolatban, aki azóta eltűnt, Le Hyaric úrral kapcsolatban. Az elődöm nem szocialista volt, hanem kommunista; szerintem utána kellene néznie, melyik képviselőcsoport tagja: tehát kommunista, és ez talán megmagyarázza az érvelését. Emellett L’Aquila-ban felvállaltuk az Európai Bizottságra háruló felelősséget, és ígéretet tettünk 4 milliárd USD-ra, ami a L’Aquila-ban jóváhagyott élelmezési csomag és támogatási csomag kb. 20%-át teszi ki. Ezzel a L’Aquila-i támogatók közül messze mi vagyunk a legnagyobbak, és be is fogjuk tartani az ígéretünket. Tartani is fogjuk magunkat ehhez az összeghez, és a kifizetésre mihamarabb sor fog kerülni. Végezetül mondanék néhány szót az új európai agrárpolitikáról és élelmezésbiztonsági politikáról is, mivel a Bizottság 2010-es munkaprogramjában szerepel egy terv arra nézve, hogy a Tanács és a Parlament elé terjesztünk egy közleményt az Európai Unió megreformált agrárpolitikájáról és élelmezésbiztonsági politikájáról. Ez a dokumentum felül fogja vizsgálni az agrárpolitika és az élelmezésbiztonság aktuális kérdéseit, például az éghajlatváltozás jelentette kihívásokat, a táplálkozásnak és az élelmiszerek minőségének szentelendő fokozott figyelmet, a védőhálókat és a szociális védelmi politikákat, a bioüzemanyagok élelmiszer-termelésre gyakorolt hatását vagy az új technológiák és biotechnológiák alkalmazását és hatásait, a jogokon alapuló megközelítések szükségességének hangsúlyozását, a nagy méretekben történő földvásárlást stb. A közlemény elsődleges célja, hogy megújítsa az EU-nak azt a kötelezettségvállalását, amelyet a fejlődő országok mezőgazdasági fejlesztésének támogatására tett. Ez továbbra is döntő fontosságú lesz, főleg a világ népességének folyamatos növekedése miatt egyre fokozódó élelmiszer-kereslet, a táplálkozási szokások változása, valamint azon kihívások és fenyegetések következtében, melyeket az éghajlatváltozás jelent a fenntartható mezőgazdaság számára. Másodsorban pedig az lesz a közlemény célja, hogy elképzeléseket fogalmazzon meg arra nézve, hogyan tudná az EU a legjobban kiaknázni tapasztalatait és szaktudását a regionális politikák és stratégiai keretek kidolgozásának támogatása érdekében a mezőgazdaság és az élelmezésbiztonság terén. A közlemény harmadik célja az lesz, hogy a L’Aquila-i cselekvési menetrendben meghatározott kötelezettségvállalásokat követve megteremtse a jelenlegei ECMS-politika kereteinek harmonizálásával kapcsolatos uniós megközelítés alapját. Tekintettel a millenniumi fejlesztési célok közelgő, 2010 szeptemberében, New York-ban tartandó felülvizsgálatára, a közlemény negyedik célja olyan módszerek felvetése lesz, amelyekkel az EU hozzá tudna járulni a millenniumi fejlesztési célok – különösen az első millenniumi fejlesztési cél – megvalósításának felgyorsításához. A közlemény ötödik célja az lesz, hogy jobb pozícióba hozza az EU-t a globális élelmezési és mezőgazdasági irányítási rendszer legújabb változásaival szemben. Ezenkívül a közlemény célja lesz még azon kérdések felvetése is, amelyek az utóbbi időben váltak fontossá az élelmezésbiztonsági menetrendben. A vitaindító dokumentumról való nyilvános konzultáció november 16-án megkezdődött, és január elején fog véget érni. Konzultálni fogunk valamennyi érdekelt féllel, majd az Európai Bizottság elő fogja terjeszteni hivatalos közleményét."@hu11
"Signora Presidente, anch’io mi rammarico per il fatto che nessuno dei leader del G8 fosse presente a Roma, salvo il presidente della Commissione Barroso, e ovviamente ciò contribuisce a avvalorare la tesi che sia stato un vertice nel quale non si è detto né fatto molto di nuovo. Lo conferma, a mio parere, anche la sua dichiarazione finale. D’altro canto, ritengo anche estremamente importante che si sia riusciti a mantenere il tema della sicurezza alimentare all’ordine del giorno delle riunioni politiche e l’esito dei vari vertici organizzati nel corso del 2009 ha sicuramente dimostrato che il tema è in cima all’agenda internazionale e ogni volta che i leader mondiali si incontrano, per esempio ultimamente a Pittsburgh per il G20, si parla di cooperazione allo sviluppo e politica di sviluppo. Questo, pertanto, è in sé un elemento estremamente incoraggiante. Sono stato a Roma e devo dire che, a parte la dichiarazione finale i cui contenuti, ne convengo, sono alquanto deludenti, si sono tenuti dibattiti molto interessanti e la partecipazione è stata eccellente, per cui è ipotizzabile un qualche riscontro. Per esempio, vi è stata una discussione approfondita sulla questione della compravendita di terreni fertili nei paesi in via di sviluppo e in quelli che non hanno seminativi; l’acquisto dei terreni in sé è un argomento di discussione molto interessante e ritengo che al riguardo si possa giungere a una qualche interpretazione comune. Un altro aspetto sul quale vorrei soffermarmi, poiché alcuni parlamentari vi hanno fatto riferimento, è quello della PAC, che ovviamente non è perfetta. Nulla è perfetto a questo mondo, ma se analizziamo l’impatto della politica agricola comune sui paesi in via di sviluppo, penso che possiamo affermare che è sicuramente il sistema meno nocivo tra quelli introdotti dai grandi blocchi commerciali in termini di distorsioni create in tali paesi. L’OMC ha riconosciuto che la maggior parte delle nostre sovvenzioni, se non tutte, non distorcono il commercio perché sostengono il reddito agricolo, non i prezzi dei prodotti agricoli. Sono anche in un certo qual modo deluso dal fatto che si imputi sempre la colpa all’Europa. Certo neanche l’Europa è perfetta, ma ritengo che con lo strumento alimentare, per esempio, abbiamo compiuto un notevole passo avanti. Si tratta di 1 miliardo di euro su base biennale, il cui scopo non è sostenere la fornitura di prodotti alimentari, bensì piuttosto, in larga misura, la fornitura di sementi, eccetera, a vantaggio dei piccoli produttori agricoli del mondo in via di sviluppo, approccio che a mio parere è realmente innovativo, come ha riconosciuto anche, per esempio, la Banca mondiale, facendo proprio tale meccanismo. Non dobbiamo pertanto colpevolizzare sempre e solo noi. Per inciso, lo strumento è stato un’innovazione introdotta dal mio predecessore. Vi è tuttavia un aspetto in merito al quale non concordo con lui e riguarda un parlamentare che nel frattempo ha lasciato l’aula, l’onorevole Le Hyaric. Il mio predecessore non è un socialista, bensì un comunista, stando al suo gruppo politico: è un comunista e ciò spiega probabilmente il suo ragionamento. Detto questo, anche all’Aquila ci siamo assunti la nostra responsabilità di Commissione europea e abbiamo impegnato 4 miliardi di dollari, pari all’incirca al 20 per cento del pacchetto alimentare e del pacchetto di sostegno concordato all’Aquila. Così facendo, siamo di gran lunga i donatori più importanti ad aver assunto impegni in quella sede, impegni che sicuramente onoreremo stanziando tale somma ed erogandola quanto prima. Concluderò con un’ultima battuta sulla nuova politica agricola e di sicurezza alimentare dell’Unione europea perché nel programma di lavoro della Commissione per il 2010 si è previsto di presentare al Consiglio e al Parlamento una comunicazione su una politica rinnovata per l’agricoltura e la sicurezza alimentare dell’Unione europea. Il documento passerà in rassegna gli attuali problemi che interessano l’agricoltura e la sicurezza alimentare e mi riferisco, per esempio, alle sfide poste dal cambiamento climatico, alla maggiore attenzione per la nutrizione e la qualità del cibo, alle reti di sicurezza e alle politiche di protezione sociale, all’impatto dei biocombustibili sulla produzione alimentare o all’uso e all’impatto delle nuove tecnologie e delle biotecnologie, alle richieste sempre più numerose di approcci basati sui diritti, all’acquisizione su larga scala di terreni, eccetera. La comunicazione sarà intesa in primo luogo a rinnovare l’impegno comunitario nei confronti dei paesi in via di sviluppo per assisterli nel miglioramento della loro produzione agricola, aspetto che resta fondamentale, specialmente in vista della crescente domanda di cibo dovuta all’aumento della popolazione mondiale e al mutamento dei modelli alimentari, oltre che alle sfide e alle minacce che il cambiamento climatico sta ponendo alla produzione agricola sostenibile. In secondo luogo, essa sarà volta ad avviare una riflessione sul modo in cui l’Unione potrebbe sfruttare al meglio la propria esperienza e il proprio know-how per sostenere la nascita di politiche regionali e quadri strategici nel campo dell’agricoltura e della sicurezza alimentare. In terzo luogo, essa sarà intesa a fornire la base per l’intero approccio comunitario all’armonizzazione dei quadri politici esistenti a livello di sistema di gestione del commercio elettronico a seguito degli impegni assunti nel contesto del programma di azione definito all’Aquila. In quarto luogo, essa sarà volta a proporre modi in cui l’Unione può concorrere ad accelerare il processo per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio, specialmente il primo, in vista della loro imminente revisione, nel settembre 2010, a New York. In quinto luogo, essa sarà intesa a posizionare meglio l’Unione nei confronti degli attuali sviluppi nel campo del governo agricolo e alimentare globale, oltre che, da ultimo, ad affrontare i temi venuti recentemente alla ribalta nel quadro della sicurezza alimentare. Il 16 novembre è stata avviata una consultazione pubblica su un documento di analisi, che si concluderà all’inizio di gennaio. Consulteremo pertanto tutti gli interlocutori, per poi presentare una comunicazione formale in veste di Commissione europea."@it12
"Gerb. pirmininke, aš taip pat apgailestauju, kad nė vienas iš G8 valstybių vadovų nedalyvavo Romoje, išskyrus Komisijos Pirmininką J. M. Barroso, todėl ir tai, be abejo, sudaro įspūdį, kad tai buvo aukščiausiojo lygio susitikimas, kuris beveik nieko naujo nedavė. Manau, kad skaitant galutinę deklaracija tai taip pat yra akivaizdu. Kita vertus, manau, kad taip pat labai svarbu, kad mums pavyktų išlaikyti aprūpinimo maistu klausimą politinėje darbotvarkėje, kad keleto aukščiausiojo lygio susitikimų, kuriuos buvome numatę 2009 m., rezultatas tikrai būtų buvęs toks, kad jis dabar būtų tarptautinės darbotvarkės pradžioje, ir kad kai pasaulio lyderiai vėliau susitiks, tarkime, Pitsburge vyksiančiame G20 susitikime, įvyktų derybos dėl vystomojo bendradarbiavimo ir plėtros politikos. Taigi, iš esmės tai yra labai pozityvus dalykas. Kadangi dalyvavau Romoje, turiu pasakyti, kad, be galutinės deklaracijos, kuri, turiu pripažinti, kelia šiokį tokį nusivylimą, susitikime vyko labai puikios diskusijos, taip pat jame buvo labai gerai dalyvaujama, todėl iš jo kažkas gali išeiti. Pvz., vyko visa diskusija dėl derlingos žemės pardavimo besivystančiose šalyse ir šalyse, kurios neturi dirbamos žemės. Jos pirkimas savaime yra labai įdomi diskusijos tema, taip pat manau, kad ji yra viena iš tų, kuria mes galime pasiekti bendrą supratimą. Kitas dalykas, kurį noriu pasakyti, yra tas, kad, kaip jau sakė keletas Parlamento narių, BŽŪP, be abejo, nėra ideali. Šiame pasaulyje nėra nieko idealaus, tačiau kai pasižiūrime į bendrosios žemės ūkio politikos poveikį besivystančiam pasauliui, manau, galime tvirtinti, kad iškraipymo poveikio besivystančioms šalims atžvilgiu iki šiol tai yra mažiausiai žalinga sistema iš didžiulio prekybos bloko. PPO pripažino, kad dauguma, jei ne visos, mūsų subsidijos yra prekybos neiškraipančios subsidijos, nes jomis remiamos žemės ūkio pajamos, o ne žemės ūkio produktų kainos. Aš taip pat šiek tiek esu, kaip čia pasakius, nusivylęs, kad mes visą laiką priekaištaujame sau. Europa taip pat nėra ideali, tačiau manau, kad, pvz., su maisto priemone žengiame didelį žingsnį į priekį. Pagal ją numatomas 1 mlrd. EUR per dvejus metus, taip pat kalbama ne apie maisto tiekimo palaikymą, o daugiausia dėmesio skiriama sėklų tiekimui ir kt., palaikant besivystančio pasaulio smulkiuosius žemės ūkio produkcijos gamintojus. Manau, kad tai iš tiesių yra naujovė. Ją taip pat pripažino, pvz., Pasaulio bankas, kuris perima šį mechanizmą. Taigi, neturėtume visą laiką priekaištauti sau. Be kita ko, ši priemonė buvo mano pirmtako naujovė. Yra vienas dalykas, dėl kurio nesutinku su juo, – dėl to, kas buvo pasakytas apie poną, kuris tuo tarpu išėjo, t. y. P. Le Hyaricą. Mano pirmtakas buvo ne socialistas, o komunistas, todėl, manau, turėtumėte pasižiūrėti į jo politinę frakciją – jis yra komunistas, galbūt tuo gali būti paaiškinamas jo samprotavimas. Be to, ką minėjau, L’Akviloje prisiėmėme atsakomybę, kaip Europos Komisija, ir pažadėjome 4 mlrd. USD, kurie sudaro apytikriai 20 proc. maisto paketo ir paramos paketo, dėl kurio buvo susitarta L’Akviloje. Tai padarę, iki šiol esame didžiausi donorai, davę pažadus L’Akviloje, ir ketiname šiuos pažadus tesėti. Be to, ketiname įsipareigoti šią sumą ir kuo greičiau sumokėti. Baigdama pasakysiu keletą žodžių apie naują ES žemės ūkio ir aprūpinimo maistu politiką, nes 2010 m. Komisijos darbo programoje yra numatyta pateikti Tarybai ir Parlamentui komunikatą dėl atnaujintos Europos Sąjungos žemės ūkio ir aprūpinimo maistu politikos. Šiame dokumente bus apžvelgtos dabartinės problemos, turinčios poveikį žemės ūkiui ir aprūpinimui maistu, pvz., klimato kaitos keliamos problemos, didesnis dėmesys mitybai ir maisto kokybei, saugos tinklai ir socialinės apsaugos politika, biokuro gamybos poveikis maisto gamybai arba naujų technologijų ir biotechnologijų naudojimas ir poveikis, daugiau raginimų laikytis teisėmis grindžiamų požiūrių, plataus masto žemės įsigijimas ir kt. Pirmiausia komunikatu bus siekiama atnaujinti ES įsipareigojimą padėti besivystančioms šalims siekti pažangos savo žemės ūkio gamybos srityje. Jis išlieka itin svarbus, ypač atsižvelgiant į didėjančią maisto paklausą dėl didėjančio pasaulio gyventojų skaičiaus ir kintančių mitybos įpročių bei uždavinių ir grėsmių, kuriuos klimato kaita kelia tvariai žemės ūkio gamybai. Antra, juo bus siekiama pradėti svarstymus, kaip ES galėtų geriausiai išnaudoti savo patirtį ir praktinę patirtį, siekdama palaikyti regioninės politikos ir strateginių sistemų atsiradimą žemės ūkio ir aprūpinimo maistu srityse. Trečia, juo bus siekiama suteikti pagrindą visos ES požiūriui siekiant suderinti esamas ECMS politikos sistemas, kai bus prisiimti įsipareigojimai, nustatyti L’Akvilos veiksmų darbotvarkėje. Ketvirta, juo bus siekiama pasiūlyti būdus, kaip ES galėtų prisidėti prie proceso paspartinimo siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų ir ypač Tūkstantmečio vystymosi tikslo Nr. 1, atsižvelgiant į artėjančią Tūkstantmečio vystymosi tikslų peržiūrą, vyksiančią 2010 m. rugsėjo mėn. Niujorke. Penkta, juo bus siekiama užtikrinti geresnę ES poziciją dabartinių tendencijų pasaulinėje žemės ūkio produktų gamybos valdymo sistemoje atžvilgiu ir galiausiai spręsti problemas, kurioms aprūpinimo maistu darbotvarkėje neseniai buvo suteiktas didelis prioritetas. Viešos konsultacijos dėl svarstomų klausimų dokumento buvo pradėtos lapkričio 16 d. ir bus baigtos sausio mėn. pradžioje. Taigi, pasikonsultuosime su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir paskui pateiksime oficialų Europos Komisijos komunikatą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, arī es vēlos paust nožēlu par to, ka G8 valstu vadītāji nepiedalījās Romas sanāksmē, izņemot Komisijas priekšsēdētāju kungu, un šis fakts, protams, vairo priekšstatu, ka šajā sanāksmē nav noticis nekas jauns. Manuprāt, izlasot galīgo deklarāciju, tas ir acīmredzams. No otras puses, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai jautājums par nodrošinātību ar pārtiku joprojām paliktu politiskajā darba kārtībā. Pēc vairākām 2009. gadā notikušajām augstākā līmeņa sanāksmēm tas ir iekļauts arī starptautiskās darba kārtības augšgalā. Tas nozīmē, ka ikreiz, kad tiksies pasaules lielāko valstu vadītāji, kā, piemēram, G20 sanāksmē Pitsburgā, viņi apspriedīs attīstības sadarbību un politiku, kas jau pats par sevi ir vērtējams pozitīvi. Arī es piedalījos Romā notikušajā sanāksmē, un jāatzīst, ka neraugoties uz galīgo deklarāciju, kura tiešām nav pārāk iepriecinoša, diskusijas bija samērā pozitīvas un, iespējams, tika panākts vēlamais rezultāts. Šajā sanāksmē, piemēram, plaši tika apspriests jautājums par jaunattīstības valstu auglīgo zemju izpārdošanu tām valstīm, kurām nav aramzemju. Šādu zemju iegāde pati par sevi ir apspriešanas vērts jautājums, kuram mēs varētu rast kopīgu risinājumu. Otrkārt, es vēlētos teikt to, ko jau ir teikuši vairāki deputāti, proti, ka KLP, protams, nav nevainojama. Nekas šajā pasaulē nav nevainojams, bet, izvērtējot kopējās lauksaimniecības politikas ietekmi uz jaunattīstības valstīm, domāju, droši var apgalvot, ka tā ne tuvu nav lielo tirdzniecības valstu bloka aktuālākā problēma, kas rada kropļojošas sekas. PTO ir atzinusi, ka vairums, ja ne visas mūsu subsīdijas ir tirdzniecību nekropļojošas, jo tās ir paredzētas, lai palielinātu lauksaimniecības nozares ienākumus, nevis produktu cenas. Arī es esmu nedaudz noraizējies par to, ka mēs visu laiku sevi par kaut ko vainojam. Eiropa nav ideāla, bet uzskatu, ka, piemēram, ieviešot pārtikas mehānismu, mēs esam spēruši lielu soli uz priekšu. Tas paredz EUR 1 miljarda atbalsta sniegšanu turpmākos divus gadus. Šie līdzekļi tiks izlietoti nevis lai sniegtu atbalstu pārtikas piegādes jomā, bet galvenokārt, lai atbalstītu mazos lauksaimniecības produktu ražotājus jaunattīstības valstīs, piegādājot tiem sēklas utt. Es domāju, ka tas patiesi ir jauninājums. Par tādu to ir atzinusi arī Pasaules Banka, kura ir pārņēmusi šo mehānismu. Tādēļ mums nevajadzētu sevi nemitīgi vainot. Starp citu, šo jauninājumu minēja arī viens no iepriekšējiem runātājiem, tomēr vienā punktā es viņam nepiekrītu. Tas attiecas uz kungu, kurš jau ir nozudis, proti kungu. Viņš ir nevis sociālists, bet komunists. Paraugieties uz politisko grupu, kuru viņš pārstāv. Viņš ir komunists un ar to, iespējams, var izskaidro viņa teiktos apsvērumus. Kā tika uzsvērts jau L’Akvilā, mēs, Eiropas Komisija, esam uzņēmušies atbildību un pieņēmuši lēmumu attiecībā uz USD 4 miljardu piešķīrumu. Tie ir aptuveni 20 % no pārtikas nodrošinājuma un atbalsta pasākumu īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem, par kuriem tika panākta vienošanās L’Akvilā. Tādējādi mēs esam līdz šim lielākie attīstības palīdzības sniedzēji, kas devuši solījumus L’Akvilas sanāksmē, un mēs tos pildīsim, izmaksājot šo summu jau vistuvākajā laikā. Nobeigumā es vēlētos teikt dažus vārdus par jauno ES politiku lauksaimniecības un pārtikas nodrošinājuma jomā, jo 2010. gada Komisijas darba programmā ir paredzēts, ka Padomei un Parlamentam tiks iesniegts paziņojums par šo atjaunoto ES politiku. Šajā dokumentā būs izklāstīti ar minēto politiku saistīti jautājumi, piemēram, klimata pārmaiņu radītās problēmas, uztura un pārtikas kvalitāte, drošības tīkli un sociālās aizsardzības politika, biodegvielas ietekme uz pārtikas produktu ražošanu un lietošanu, jauno tehnoloģiju un biotehnoloģiju ietekme, pieaugoša nepieciešamība izvērst uz tiesībām balstītu pieeju, lielu zemju platību iegāde u.c.. Paziņojuma mērķis pirmām kārtām būs atjaunot ES saistības palīdzēt jaunattīstības valstīm uzlabot lauksaimniecisko ražošanu. Tam ir būtiska nozīme, jo īpaši, ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc pārtikas, ko rada iedzīvotāju skaita pieaugums pasaulē, ēšanas paradumu izmaiņas, kā arī klimata pārmaiņu negatīvā ietekme uz ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu. Otrkārt, šis ziņojums palīdzēs izvērtēt, kā ES varētu vislabāk izmantot savu pieredzi un zināšanas, lai atbalstītu reģionālās politikas un stratēģisko sistēmu izveidi lauksaimniecības un pārtikas nodrošinājuma jomā. Treškārt, tam ir jānodrošina visaptverošas ES pieejas pamats, lai saskaņotu politikas pamatnostādnes, ņemot vērā L’Akvilas rīcības programmā noteiktās saistības. Ceturtkārt, paziņojumā ir jāietver priekšlikumi par to, kā ES varētu paātrināt Tūkstošgades attīstības mērķu, jo īpaši pirmā mērķa, sasniegšanu, ņemot vērā gaidāmo, 2010. gada septembrī Ņujorkā paredzēto TAM pārskatīšanu. Piektkārt, minētais paziņojums palīdzēs labāk pozicionēt ES attiecībā uz globālās pārtikas lauksaimniecības pārvaldības sistēmas pašreizējām attīstības tendencēm, kā arī efektīvāk risināt jautājumus, kas nesen tika ietverti vispārējās nodrošinātības ar pārtiku programmā. 16. novembrī tika uzsākta svarīgāko jautājumu dokumenta sabiedriskā apspriešana, kas beigsies janvāra sākumā. Mēs apspriedīsimies ar visām ieinteresētajām pusēm un tad nāksim klajā ar oficiālu Eiropas Komisijas paziņojumu."@lv13
"Madam President, I also deplore that none of the G8 leaders were present at Rome except for Commission President Barroso, and of course it adds to the image that this has been a summit which did not bring that much new. When you look at the final declaration this is, I think, also obvious. On the other hand, I think it is also very important that we managed to keep the food security item on the political agenda and the result of the several summits we have been witnessing in 2009 has certainly been that it is now high on the international agenda and that, whenever world leaders meet, for example latterly in Pittsburgh for the G20, there is talk of development cooperation and development policy. So that in itself is a very positive element. I have been in Rome and I must say that apart from the final declaration which is, I must agree, a little bit disappointing, there have been very good discussions and also a very good presence, and something can come out of it. For example, there was a whole discussion on the selling of fertile land in developing countries and countries which have no arable land; buying them itself is a very interesting topic to discuss and I think it is also one where we can come to some common understanding. The second thing I would like to say is that, as a couple of Members have already said, the CAP is of course not ideal. Nothing is ideal in this world, but when you look at the effect of the common agricultural policy on the developing world, I think we can claim that it is by far the least harmful system of a big trading block with respect to distorting effects in the developing countries. The WTO has acknowledged that most if not all of our subsidies are non-trade-distorting because they are supporting agricultural income, not the prices of agricultural products. I am also a little bit, how should I put it, disappointed that we are blaming ourselves all the time. Europe is not ideal either but I think that with the Food Facility, for example, we took a major step forward. This involves EUR 1 billion on a two-year basis; it is not about supporting the delivery of food, but is largely focused on delivering seeds and so on sustaining small agricultural producers in the developing world. I think this really is an innovation. It has also been acknowledged as such by the World Bank, for example, which is taking over this mechanism. So we should not blame ourselves all the time. By the way, this facility was an innovation by my predecessor. There is one thing I do not agree with him and that was about a gentleman who in the mean time has disappeared, Mr Le Hyaric. He is not a socialist, my predecessor, he is a communist; I mean you should look at his political group: he is a communist and that probably explains the reasoning he was using. Having said this, also in L’Aquila we took up our responsibility as a European Commission and we pledged USD 4 billion, which is about 20% of the food package and the support package that was agreed in L’Aquila. With that we are by far the largest donor that made pledges in L’Aquila and we are also going to honour them, we are also going to commit this sum and to disburse this as soon as possible. I will end by saying a last word on the new EU agricultural and food security policy because in the 2010 work programme of the Commission there is a plan to present to the Council and the Parliament a communication on a renewed policy for agriculture and food security for the European Union. This document will review current issues affecting agriculture and food security, for example, challenges posed by climate change, enhanced attention to nutrition and food quality, safety nets and social protection policies, impact of biofuels on food production or the use and impact of new technologies and biotechnologies, increased calls for rights-based approaches, large-scale land acquisition etc. The communication will aim firstly at renewing the EU commitment to assist developing countries advancing their agricultural production. This remains crucial notably in view of the increasing demand for food due to a growing global population and changing dietary patterns and the challenges and threats that climate change is posing to sustainable agricultural production. Secondly, it will aim at launching reflection on how the EU could best use its experience and know-how to support the emergence of regional policies and strategic frameworks in agriculture and food security. Thirdly, it will aim at providing the basis for the whole EU approach to harmonise existing ECMS policy frameworks following the commitments set out in the L’Aquila agenda for action. Fourthly, it will aim at proposing ways on how the EU could contribute to accelerating the process towards the achievements of the MDGs and notably MDG1 in view of the upcoming review of the MDGs in September 2010 in New York. Fifthly, it will aim at better positioning the EU vis-à-vis current developments in the global food agricultural governance system, and lastly, at addressing issues that have recently gained prominence in the food security agenda. A public consultation on an issues paper was launched on 16 November and will close in early January. Thus we will consult all the stakeholders and then come forward with a formal communication by the European Commission."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ook ik betreur het dat geen enkele G8-leider in Rome aanwezig was behalve Commissievoorzitter Barroso, en dat draagt natuurlijk bij aan het beeld dat dit een top was die weinig nieuws gebracht heeft. Wanneer je naar de slotverklaring kijkt, is dat mijns inziens ook duidelijk. Aan de andere kant denk ik dat het ook heel belangrijk is dat we erin geslaagd zijn het voedselzekerheidsprobleem op de politieke agenda te houden. Het resultaat van de verschillende topbijeenkomsten die we in 2009 hebben meegemaakt, is absoluut dat dit punt nu hoog op de internationale agenda staat en dat er op alle bijeenkomsten van wereldleiders, bijvoorbeeld onlangs in Pittsburgh, op de G20, gesproken wordt over ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsbeleid. Dat is op zich heel gunstig. Ik ben zelf in Rome geweest en ik moet zeggen dat – afgezien van de slotverklaring, die, dat moet ik toegeven, wat teleurstellend was – er heel goede discussies gevoerd zijn en ook dat er een heel goede opkomst was. Er kan iets uit voortkomen. Er was bijvoorbeeld een hele discussie over de verkoop van vruchtbare grond in ontwikkelingslanden en landen die zelf geen landbouwgrond hebben; de discussie over het zelf kopen daarvan is heel interessant en ik denk ook dat we het daar wel ongeveer over eens kunnen worden. Het tweede punt dat ik wil aansnijden is dat het GLB natuurlijk niet ideaal is, zoals een aantal leden al gezegd heeft. In deze wereld is niets ideaal, maar als je naar het effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de derde wereld kijkt, vind ik dat we met recht kunnen zeggen dat het van de grote handelsblokken verreweg het minst schadelijke systeem is waar het gaat om verstorende invloeden op de ontwikkelingslanden. De WTO heeft erkend dat de meeste van onze subsidies, mischien wel alle, niet handelsverstorend werken, omdat ze de inkomens in de landbouw ondersteunen, niet de prijzen van agrarische producten. Ik ben ook – hoe zal ik het zeggen – een klein beetje teleurgesteld dat we onszelf steeds maar bekritiseren. Ook Europa is niet ideaal, maar ik vind dat we bijvoorbeeld met de voedselfaciliteit een flinke stap vooruit gezet hebben. Hiermee gaat in twee jaar een miljard euro gepaard; de voedselfaciliteit ondersteunt niet de levering van voedsel, maar concentreert zich grotendeels op de levering van zaden en ondersteunt op die manier de kleine landbouwers in de ontwikkelingslanden. Ik ben van mening dat hier werkelijk van innovatie sprake is. Ook bijvoorbeeld de Wereldbank heeft dat erkend en die is bezig dit instrument over te nemen. Daarom moeten we onszelf niet steeds zo bekritiseren. De voedselfaciliteit was overigens een innovatie van mijn voorganger. Er is één ding waarover ik het niet met hem eens ben en dat is over een meneer die ondertussen alweer verdwenen is, namelijk de heer Le Hyaric. Hij is geen socialist, beste voorganger, hij is een communist; kijkt u maar eens naar zijn fractie: hij is een communist en dat verklaart waarschijnlijk zijn manier van redeneren. Dat moest ik even zeggen. Verder is het zo dat we als Europese Commissie in L’Aquila ook onze verantwoordelijkheid genomen hebben. We hebben daar vier miljard dollar toegezegd; dat is ongeveer 20 procent van de voedselhulp en het steunpakket dat in L’Aquila afgesproken is. Daarmee zijn we verreweg de grootste donor wat betreft toezeggingen in L’Aquila en die toezeggingen gaan we ook nakomen. We leggen ons vast op dit bedrag en zullen het zo spoedig mogelijk uitbetalen. Ten slotte wil ik iets zeggen over het nieuwe beleid op het gebied van landbouw en voedselzekerheid. In het werkprogramma van de Commissie voor 2010 is namelijk sprake van een plan om de Raad en het Parlement een mededeling voor te leggen over een nieuw beleid op het gebied van landbouw en voedselzekerheid voor de Europese Unie. In dat document worden de lopende problemen met betrekking tot landbouw en voedselzekerheid opnieuw bekeken. U kunt daarbij denken aan de uitdagingen waarvoor we gesteld zijn door de klimaatverandering, de grotere aandacht voor voeding en voedselkwaliteit, beleid met betrekking tot veiligheidsnetten en sociale bescherming, de impact van biobrandstoffen op de voedselproductie of het gebruik en de effecten van nieuwe technieken en biotechnologie, de toenemende roep om een op rechten gebaseerde aanpak, grootschalige aankoop van land, enzovoort. Het eerste doel van de mededeling is de toezegging van de EU te hernieuwen dat zij ontwikkelingslanden wil helpen met de verbetering van hun landbouwproductie. Dit blijft een cruciale kwestie, vooral vanwege de toenemende vraag naar voedsel als gevolg van de groeiende wereldbevolking, de veranderende voedingspatronen en de uitdagingen en bedreigingen voor de duurzame landbouwproductie als gevolg van de klimaatverandering. In de tweede plaats is het doel van de mededeling een overpeinzing op gang te brengen over de manier waarop de EU het best haar ervaring en kennis kan gebruiken om te helpen regionaal beleid en strategische kaders op het terrein van de landbouw en de voedselzekerheid van de grond te tillen. De derde doelstelling is een fundering te leggen voor de hele EU-aanpak voor de harmonisering van bestaande kaders voor het ECMS-beleid naar aanleiding van de toezeggingen die met de agenda van L’Aquila-agenda voor actie gedaan zijn. Ten vierde zullen met de mededeling voorstellen worden gedaan voor de manier waarop de EU zou kunnen bijdragen aan de versnelling van het proces dat moet leiden tot de verwezenlijking van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen, met name millenniumdoelstelling I, gezien de komende herziening van deze doelstellingen in september 2010 in New York. Het vijfde doel is de positie van de EU met betrekking tot de huidige ontwikkelingen in het mondiale beheerssysteem voor voedsel en landbouw te verbeteren, en ten slotte wil de Commissie problemen aanpakken die de laatste tijd op de voedselzekerheidagenda een belangrijke plaats hebben ingenomen. Op 16 november is een openbare raadpleging over een discussienota gestart, die zal lopen tot begin januari. We zullen dus alle belanghebbenden raadplegen en daarna zal de Europese Commissie met een formele mededeling komen."@nl3,3
"Pani przewodnicząca! Z jednej strony ubolewam, że żaden z przywódców G-8 nie był obecny w Rzymie oprócz przewodniczącego Komisji, pana Barrosso. To oczywiście potwierdza ocenę, że szczyt nie przyniósł niczego nowego. Staje się to jeszcze bardziej oczywiste po przeczytaniu deklaracji końcowej. Z drugiej strony uważam, że liczy się to, iż udało nam się utrzymać temat bezpieczeństwa żywnościowego na liście priorytetów politycznych. Efekty wielu szczytów, których byliśmy świadkami w 2009 roku, potwierdzają, że ten temat jest obecnie jednym z najważniejszych, a światowi przywódcy – niezależnie od tego, gdzie się spotkają, między innymi ostatnio w Pittsburgu na spotkaniu G-20 – rozmawiają o współpracy i polityce rozwojowej. Samo w sobie jest to bardzo pozytywne. Byłem w Rzymie i muszę powiedzieć, że − oprócz deklaracji końcowej, która nie spełniła moich oczekiwań – podczas szczytu doszło do wielu dyskusji między ważnymi osobami i być może coś z tego wyniknie. Dyskusja na temat sprzedaży żyznych terenów w krajach rozwijających się i krajach, w których nie ma gruntów ornych, jest niezwykle interesująca i myślę, że możemy dojść w tej kwestii do porozumienia. Chciałbym też powiedzieć – w ślad za kilku posłami – że wspólna polityka rolna nie jest oczywiście idealna. Na świecie nie ma ideałów, ale jeśli przyjrzymy się efektom WPR w rozwijającym się świecie zauważymy, że jest to – pod względem czynników zakłócających − zdecydowanie najmniej szkodliwy system dużego bloku handlowego. Światowa Organizacja Handlu uznała, że nasze dopłaty – większość z nich lub nawet wszystkie − nie zakłócają handlu, ponieważ wspierają dochody z działalności rolniczej, a nie ceny produktów rolnych. Jestem również – jak by to ująć – rozczarowany, że cały czas się obwiniamy. Europa nie jest idealna, ale myślę że instrument żywnościowy pozwoli nam zrobić duży krok do przodu. Będzie wymagał kwoty 1 miliarda euro w ciągu 2 lat, a jego celem będzie wspieranie dostaw nasion, a nie dostaw żywności. Dzięki temu małe gospodarstwa rolne w krajach rozwijających się będą mogły kontynuować produkcję. Myślę, że jest to rozwiązanie naprawdę innowacyjne. Zostało ono uznane przez Bank Światowy, który przejmie ten mechanizm, więc nie powinniśmy przez cały czas się obwiniać. Nawiasem mówiąc, ten instrument jest innowacyjny także według mojego przedmówcy. W jednej kwestii nie mogę się jednak zgodzić z panem posłem Le Hyariciem, który już wyszedł. Nie jest on socjalistą, ale komunistą. Wystarczy spojrzeć na jego grupę polityczną – jest komunistą i to prawdopodobnie wyjaśnia przytoczoną przez niego argumentację. Komisja Europejska wzięła na siebie – również w L’Aquila – pewną odpowiedzialność i zobowiązała się do udzielenia wsparcia w wysokości 4 miliardów dolarów, co stanowi około 20 % pakietu żywnościowego i wspierającego, uzgodnionego w L’Aquila. Biorąc to pod uwagę, przyjęliśmy na siebie w L’Aquila największe zobowiązania i mamy zamiar się z nich wywiązać. Mamy również zamiar rozdysponować i przekazać tę kwotę w miarę możliwości jak najszybciej. Chciałbym zakończyć zdaniem na temat nowej europejskiej polityki rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ w programie prac Komisji na rok 2010 znajduje się plan przedstawienia Radzie i Parlamentowi komunikatu w sprawie odnowionej polityki w zakresie rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej. W tym dokumencie znajdzie się przegląd bieżących tematów związanych z rolnictwem i bezpieczeństwem żywnościowym, takich jak: wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych, zwiększone zainteresowanie kwestiami odżywania i jakości żywności, sieci bezpieczeństwa, polityka ochrony socjalnej, wpływ biopaliw na produkcję żywności, wykorzystanie i wpływ nowych technologii i biotechnologii, większa potrzeba podejścia opartego na prawach człowieka, przejmowanie ziemi na wielką skalę itp. Celem komunikatu będzie przede wszystkim odnowienie zobowiązania UE do wspierania krajów rozwijających się w rozwoju ich produkcji rolnej. Jest to najważniejsza kwestia zwłaszcza w obliczu coraz większego zapotrzebowania na żywność, spowodowanego wzrostem liczebności populacji, zmianami wzorców żywieniowych oraz wyzwaniami i zagrożeniami, które zmiany klimatyczne mogą wywołać w zrównoważonej produkcji rolnej. Drugim celem komunikatu będzie analiza sposobu, w jaki UE może wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę, aby wspierać powstającą politykę regionalną i ramy strategiczne dla rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Po trzecie, celem sprawozdania będzie stworzenie podstaw dla podejścia całej UE do harmonizacji istniejących ram polityki wspólnotowej zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w planie działania z L’Aquila. Czwartym celem komunikatu będzie zaproponowanie sposobu, w jaki UE mogłaby przyczynić się do przyspieszenia realizacji milenijnych celów rozwoju, a w szczególności celu pierwszego, w związku ze zbliżającym się przeglądem celów we wrześniu 2010 r. w Nowym Jorku. Piątym celem będzie usytuowanie UE na lepszej pozycji wobec zmian w globalnym systemie zarządzania rolnictwem. Ostatnim celem będzie odniesienie się do problemów, które ostatnio zyskały wysokie miejsca w hierarchii priorytetów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Publiczne konsultacje w formie dokumentu problemowego rozpoczęły się 16 listopada i zakończą się na początku stycznia. W ten sposób skonsultujemy się ze wszystkimi zaangażowanymi osobami, a następnie przedstawimy formalny komunikat."@pl16
"Senhora Presidente, também eu lamento que nenhum dos líderes do G8 estivesse estado presente em Roma, excepto o Presidente da Comissão, José Manuel Barroso, o que contribui, como é óbvio, para a imagem de que esta foi uma cimeira que não trouxe nada de novo. Quando analisamos a declaração final, isto é, creio eu, também evidente. Por outro lado, penso também que é muito importante conseguirmos manter a questão da segurança alimentar na agenda política e a verdade é que o resultado das várias cimeiras a que temos assistido em 2009 tem mostrado seguramente que esta é uma questão de topo na agenda internacional e que, sempre que os líderes mundiais se reúnem, por exemplo, a última vez em Pittsburgh para a reunião do G20, fala-se em cooperação para o desenvolvimento e em política de desenvolvimento. Diria que isso, por si só, é extremamente positivo. Estive em Roma e devo dizer que, para além da declaração final que é, tenho de concordar, um tanto decepcionante, realizaram-se debates extremamente positivos que contaram com boas presenças e, em boa verdade, deram alguns frutos. Por exemplo, debateu-se alargadamente a questão da venda de terra fértil nos países em desenvolvimento e o problema dos países que não dispõem de terra arável; a compra destas é por si um tema de discussão extremamente interessante e creio tratar-se também de algo que poderá merecer de alguma forma um entendimento comum. A segunda questão que gostaria de referir, que aliás alguns deputados já o fizeram, prende-se com o facto de a PAC não ser obviamente ideal. Nada é ideal neste mundo, mas quando olhamos para o efeito da política agrícola comum no mundo em desenvolvimento, creio que podemos afirmar que é, de longe, o sistema menos prejudicial em termos de efeitos de distorção causados por um grande bloco comercial nos países em desenvolvimento. A OMC reconheceu que a maioria, se não todos, dos nossos subsídios não provocam distorções no comércio na medida em que apoiam o rendimento agrícola, não os preços dos produtos agrícolas. Também me sinto um pouco, como dizer, desiludido pelo facto de nos culparmos constantemente. A Europa também não é ideal, mas com a Facilidade Alimentar, por exemplo, demos um passo em frente extraordinário. Esta envolve mil milhões de euros por um período de dois anos; não se destina a apoiar a distribuição de alimentos, mas centra-se largamente na distribuição de sementes e etc., apoiando os pequenos produtores agrícolas do mundo em desenvolvimento. Creio que estamos de facto diante de uma inovação. Também foi reconhecida como tal pelo Banco Mundial, por exemplo, que aliás assumiu este mecanismo. Por conseguinte, não devemos estar sempre a culpar-nos. A propósito, esta facilidade foi uma inovação do meu antecessor. Havia uma questão em que não concordava com ele e que tinha a ver com um senhor, que entretanto desapareceu, o senhor Le Hyaric. O meu antecessor não é socialista, é comunista; haja em vista o seu grupo político: ele é comunista e isso provavelmente explica o seu raciocínio. Posto isto, também em L’Aquila, assumimos a nossa responsabilidade como Comissão Europeia e prometemos 4 mil milhões de dólares americanos, que representam cerca de 20% do pacote alimentar e do pacote de apoio que foi acordado em L’Aquila e, com isso, somos de longe o maior dador a assumir compromissos em L’Aquila, os quais também honraremos. Vamos igualmente autorizar este montante e desembolsá-lo o mais cedo possível. Terminarei dizendo uma última palavra sobre a nova política agrícola e de segurança alimentar, pois, no programa de trabalho da Comissão para 2010, prevê-se apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma comunicação sobre uma política renovada para a agricultura e segurança alimentar da União Europeia. Este documento procederá a uma revisão de questões actuais que afectam a agricultura e a segurança alimentar, por exemplo, desafios colocados pelas alterações climáticas, reforço da atenção prestada à nutrição e à qualidade dos alimentos, redes de segurança e políticas de protecção social, o impacto dos biocombustíveis na produção de géneros alimentares ou a utilização e impacto de novas tecnologias e biotecnologias, reforço de apelos no sentido de abordagens baseadas em direitos, aquisição de terras em larga escala, etc. A comunicação visará em primeiro lugar renovar o compromisso da UE de ajudar os países em desenvolvimento a progredir no que respeita à sua produção agrícola. Esta é uma questão que continua a ser crucial, nomeadamente tendo em conta o aumento da procura de alimentos em razão do crescimento da população no mundo e da mudança dos padrões alimentares, bem como os desafios e as ameaças que as alterações climáticas representam para a produção agrícola sustentável. Em segundo lugar, terá como objectivo lançar uma reflexão sobre a melhor forma de a UE utilizar a sua experiência e competência para apoiar a emergência de políticas regionais e quadros estratégicos no domínio da agricultura e segurança alimentar. Em terceiro lugar, visará fornecer a base para uma abordagem da UE no seu conjunto com vista a harmonizar as políticas relativas aos mercados isentos, na sequência dos compromissos assumidos no plano de acção de L’Aquila. Em quarto lugar, visará apresentar propostas sobre a forma como a UE poderá contribuir para acelerar o processo rumo à consecução dos ODM e em particular, o ODM1 tendo em vista a próxima revisão dos ODM em Setembro de 2010 em Nova Iorque. Em quinto lugar, terá como objectivo um melhor posicionamento da UE face aos actuais desenvolvimentos no sistema global de governação no domínio da agricultura e segurança alimentar e, por último, abordar questões que ganharam relevância ultimamente na agenda da segurança alimentar. Foi lançada uma consulta pública relativa a um documento sobre questões-chave em 16 de Novembro que terminará no início de Janeiro. Assim, consultaremos todas as partes interessadas e depois a Comissão apresentará uma comunicação formal."@pt17
"Doamnă preşedintă, şi eu deplâng faptul că niciunul dintre liderii G8 nu au fost prezenţi la Roma, cu excepţia preşedintelui Comisiei, Barroso, şi desigur că acest lucru contribuie la conturarea impresiei că acest summit nu a adus multe noutăţi. Acest lucru cred că este evident şi dacă ne uităm la declaraţia finală. Pe de altă parte, cred că este, de asemenea, foarte important că am reuşit să păstrăm chestiunea securităţii alimentare pe agenda politică, iar rezultatul summit-urilor la care am fost martori în 2009 a fost cu siguranţă faptul că această problemă constituie acum o prioritate pe agenda internaţională şi că, de fiecare dată când liderii mondiali se întâlnesc, ca de exemplu la recenta reuniune G20 de la Pittsburgh, se discută despre cooperarea şi politica în domeniul dezvoltării. Prin urmare, acest lucru în sine este un element pozitiv. Am fost la Roma şi trebuie să spun că, în afară de declaraţia finală, care sunt de acord că este un pic dezamăgitoare, s-au purtat discuţii foarte utile şi s-a înregistrat, de asemenea, o foarte bună prezenţă, toate acestea putând da naştere unor rezultate. De exemplu, a existat o întreagă discuţie despre vânzarea terenurilor fertile în ţările în curs de dezvoltare şi în ţările care nu au teren arabil; achiziţionarea în sine a acestor terenuri este un subiect de discuţie foarte interesant şi cred că este, de asemenea, un subiect în privinţa căruia vom putea ajunge la o înţelegere comună. Al doilea lucru pe care aş dori să îl precizez este că, după cum au afirmat deja câţiva deputaţi, politica agricolă comună nu este, desigur, una perfectă. Nimic nu este perfect pe această lume, dar atunci când ne uităm la efectul politicii agricole comune asupra ţărilor în curs de dezvoltare, cred că putem afirma că acesta este, de departe, sistemul cel mai puţin dăunător al unui enorm bloc comercial în ceea ce priveşte efectele de distorsionare în ţările în curs de dezvoltare. OMC a recunoscut că majoritatea, dacă nu chiar toate subvenţiile noastre sunt prevăzute să nu distorsioneze comerţul, întrucât acestea sprijină venitul agricol, şi nu preţurile produselor agricole. De asemenea, sunt un pic, cum să spun, dezamăgit de faptul că dăm mereu vina pe noi. Nici Europa nu este perfectă, dar cred că, graţie facilităţii pentru alimente, de exemplu, am făcut un pas important înainte. Aceasta implică acordarea sumei de 1 miliard de euro din doi în doi ani; aceasta nu presupune susţinerea aprovizionării cu alimente, ci se concentrează în mare măsură pe furnizarea de seminţe şi alte produse de acest gen, sprijinindu-i pe micii producători agricoli din ţările în curs de dezvoltare. Consider că aceasta este într-adevăr o inovaţie. A fost recunoscută ca atare şi de Banca Mondială, de exemplu, care va prelua acest mecanism. Prin urmare, nu ar trebui să ne blamăm tot timpul. Apropo, această facilitate a fost o inovaţie a predecesorului meu. Există un lucru cu care nu sunt de acord cu dumnealui, referitor la un domn care, între timp, a dispărut, domnul Le Hyaric. Predecesorul meu nu este un socialist, ci un comunist; Ar trebui să aruncaţi o privire la grupul său politic: dumnealui este un comunist, iar acest lucru probabil explică raţionamentul pe care l-a folosit. Acum că am făcut aceste precizări, la L'Aquila, Comisia Europeană şi-a asumat responsabilitatea şi a făgăduit 4 miliarde USD, care reprezintă circa 20% din pachetul privind alimentele şi pachetul de sprijin care a fost convenit la L'Aquila. Cu această sumă, suntem de departe cel mai mare donator care a făcut promisiuni la L'Aquila şi avem de gând să le şi onorăm. Intenţionăm, de asemenea, să alocăm această sumă şi să o cheltuim cât mai curând posibil. Voi încheia prin a spune un ultim cuvânt despre noua politică UE privind agricultura şi securitatea alimentară, deoarece, în programul de lucru pe 2010 al Comisiei, există un plan de a prezenta Consiliului şi Parlamentului o comunicare privind o politică reînnoită a Uniunii Europene în domeniul agriculturii şi al securităţii alimentare. Acest document va revizui chestiunile actuale care afectează agricultura şi securitatea alimentară, de exemplu, provocările aduse de schimbările climatice, atenţia sporită acordată nutriţiei şi calităţii alimentelor, măsurile de siguranţă şi politicile de protecţie socială, impactul biocarburanţilor asupra producţiei alimentare sau utilizarea şi impactul noilor tehnologii şi al biotehnologiilor, apelurile înteţite pentru utilizarea unor abordări bazate pe drepturi, achiziţionarea de terenuri la scară largă etc. Această comunicare va avea ca obiectiv în primul rând reînnoirea angajamentului UE de a sprijini ţările în curs de dezvoltare pentru a-şi spori producţia agricolă. Acesta rămâne un aspect esenţial, mai ales dacă avem în vedere cererea de alimente din ce în ce mai mare datorată populaţiei mondiale în creştere şi modificării obiceiurilor alimentare, precum şi provocărilor şi pericolelor create de schimbările climatice în ceea ce priveşte producţia agricolă durabilă. În al doilea rând, comunicarea va fi menită să lanseze reflecţii privind modul în care UE şi-ar putea utiliza cel mai bine experienţa şi know-how-ul pentru a sprijini dezvoltarea politicilor regionale şi a cadrelor strategice în domeniul agriculturii şi al securităţii alimentare. În al treilea rând, aceasta va avea scopul de a oferi o bază pentru întreaga abordare UE în ceea ce priveşte armonizarea cadrelor existente ale politicii ECMS, ca urmare a angajamentelor stabilite în cadrul agendei L'Aquila pentru acţiune. În al patrulea rând, această comunicare va avea scopul de a propune modalităţi în care UE ar putea contribui la accelerarea procesului de îndeplinire a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi, în special, a primului obiectiv, în perspectiva revizuirii acestor obiective, care urmează să aibă loc la New York în septembrie 2010. În al cincilea rând, aceasta va fi menită să asigure o mai bună poziţionare a UE în raport cu actuala evoluţie a sistemului de gestionare în domeniul agriculturii şi al alimentaţiei la nivel mondial şi, în ultimul rând, să abordeze chestiunile care în ultima perioadă au devenit prioritare pe agenda securităţii alimentare. O consultaţie publică privind un document de sinteză a fost lansată la 16 noiembrie şi se va încheia la începutul lui ianuarie. Astfel, vom consulta toate părţile interesate, iar apoi vom prezenta o comunicare formală din partea Comisiei Europene."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, aj mne je ľúto, že sa žiaden z najvyšších predstaviteľov skupiny G8 nezúčastnil na samite v Ríme, s výnimkou predsedu Komisie pána Barrosa. Táto skutočnosť, samozrejme, dokresľuje obraz samitu, ktorý nepriniesol veľa nového. Myslím si, že je to zrejmé aj pri pohľade na záverečné vyhlásenie. Na druhej strane považujem za veľmi dôležité aj to, že sa nám podarilo udržať problematiku potravinovej bezpečnosti v politickom programe. Výsledkom viacerých samitov, ktorých sme boli svedkami v roku 2009, určite je, že táto téma má teraz v medzinárodnom programe vysokú prioritu a kedykoľvek sa svetoví predstavitelia stretnú, napríklad naposledy v Pittsburghu skupina G20, hovoria o rozvojovej spolupráci a rozvojovej politike. To je sám osebe veľmi pozitívny prvok. Ja som v Ríme bol a musím povedať, že odhliadnuc od záverečného vyhlásenia, ktoré je skutočne trochu sklamaním, tam boli veľmi dobré diskusie s veľmi dobrou účasťou a môže to priniesť nejaký výsledok. Prebehla napríklad veľká diskusia o predávaní úrodnej pôdy v rozvojových krajinách a o krajinách, ktoré nemajú ornú pôdu. Takéto kupovanie pôdy je samo osebe zaujímavou témou na diskusiu a myslím si, že tu by sme sa mohli vzájomne zhodnúť. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je to, čo už konštatovali viacerí poslanci, že SPP, samozrejme, nie je dokonalá. Na tomto svete nič nie je ideálne, ale keď sa pozriete na vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na rozvojové krajiny, podľa mňa môžeme vyhlásiť, že je to určite najmenej škodlivý systém veľkého obchodného bloku, ktorý berie ohľad na rušivé vplyvy v rozvojových krajinách. WTO potvrdila, že väčšina, ak nie všetky naše dotácie nenarúšajú trh, pretože podporujú príjem poľnohospodárov a nie ceny poľnohospodárskych výrobkov. Som trošku, ako to povedať, sklamaný, že neustále obviňujeme samých seba. Európa určite nie je ideálna, ale myslím si napríklad, že s potravinovým nástrojom sme urobili veľký krok dopredu. Predstavuje to 1 miliardu EUR na dvojročnom základe. Nejde o podporu dodávok potravín, ale je to prevažne zamerané na dodávky semien a tak ďalej, čo pomôže drobným poľnohospodárom v rozvojových krajinách, aby sa udržali. Myslím si, že toto je naozaj inovácia. Uznala to napríklad aj Svetová banka, ktorá tento mechanizmus preberá. Takže by sme nemali neustále obviňovať samých seba. Mimochodom tento potravinový nástroj bol inováciou môjho predchodcu. Je jedna vec, v ktorej s ním nesúhlasím, a týkala sa istého pána, ktorý medzičasom zmizol, pána Le Hyarica. Nie je to socialista, pán predchodca, je to komunista. Myslím, že by ste sa mali pozrieť na jeho politickú skupinu: je to komunista, a to zrejme vysvetľuje argumentáciu, ktorú používal. Keď som to povedal aj v L’Aquile, prevzali sme ako Európska komisia zodpovednosť a sľúbili sme 4 miliardy USD, čo je asi 20 % potravinového balíka a podporného balíka, ktorý bol odsúhlasený v L’Aquile. S tým sme výrazne najväčším darcom, ktorý prijal záväzky v L’Aquile, a my ich aj dodržíme. Túto sumu odovzdáme a vyplatíme čo najskôr. Skončím poslednými slovami o novej poľnohospodárskej politike a politike potravinovej bezpečnosti EÚ, pretože v pracovnom programe Komisie na rok 2010 je plán predložiť Rade a Parlamentu oznámenie o obnovenej politike Európskej únie v oblasti poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti. Tento dokument zhodnotí aktuálne problémy týkajúce sa poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti, ako napríklad problémy vyvolané zmenou klímy, zvýšená pozornosť venovaná výžive a kvalite potravín, politika bezpečnostných sietí a sociálnej ochrany, vplyv biopalív na výrobu potravín, alebo použitie a vplyv nových technológií a biotechnológií, zvýšené požiadavky na prístup založený na právach, rozsiahle nákupy pôdy atď. Prvoradým cieľom oznámenia bude obnoviť záväzok EÚ o pomoci rozvojovým krajinám pri zvyšovaní ich poľnohospodárskej výroby. Tento záväzok zostáva kľúčovým, najmä vzhľadom na rastúci dopyt po potravinách v dôsledku zvyšovania svetovej populácie, zmien stravovacích návykov a problémov a hrozieb, ktoré pre trvalo udržateľnú poľnohospodársku výrobu predstavuje zmena klímy. Po druhé bude cieľom vyvolať úvahy o tom, ako by EÚ mohla najlepšie využiť svoje skúsenosti a know-how na pomoc pri vypracovávaní regionálnych politík a strategických rámcov v oblasti poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti. Po tretie bude cieľom poskytnúť základ pre prístup celej EÚ k harmonizácii existujúcich rámcov politiky ECMS na základe záväzkov stanovených v akčnom programe z L’Aquily. Po štvrté bude cieľom navrhnúť spôsoby, ako by EÚ mohla prispieť k urýchleniu procesu dosiahnutia rozvojových cieľov tisícročia (RCT), najmä RCT 1 vzhľadom na nadchádzajúcu revíziu RCT v septembri 2010 v New Yorku. Po piate bude cieľom zlepšenie pozície EÚ v rámci aktuálneho vývoja v systéme globálneho riadenia v oblasti potravín a poľnohospodárstva. Napokon bude cieľom riešenie otázok, ktoré nedávno získali významné postavenie v programe potravinovej bezpečnosti. Verejná konzultácia o diskusnom dokumente sa začala 16. novembra a skončí sa začiatkom januára. Takže budeme konzultovať so všetkými zainteresovanými stranami a potom predložíme formálne oznámenie Európskej komisie."@sk19
"Gospa predsednica, tudi jaz obžalujem, da noben izmed voditeljev G8, razen predsednika Komisije Barrosa ni bil prisoten v Rimu, kar seveda še okrepi predstavo o tem, da je bil to vrh, ki ni prinesel prav veliko novega. To je po mojem mnenju očitno tudi, če pogledate končne deklaracije. Po drugi strani menim, da je zelo pomembno tudi, da nam uspe vprašanje varnosti preskrbe s hrano obdržati na politični agendi, izid številnih srečanj na vrhu, ki smo jim bili priča v letu 2009, pa je zagotovo bil, da je ta tema zdaj visoko na mednarodni agendi in da se vsakokrat, ko se sestanejo svetovni voditelji, nazadnje na primer v Pittsburghu za vrh G20, razpravlja o razvojnem sodelovanju in razvojni politiki. To je sam po sebi zelo pozitiven element. Bil sem v Rimu in reči moram, da so bile razen končne deklaracije, ki je, s tem se moram strinjati, nekoliko razočarljiva, zelo dobre razprave, prav tako pa je bila dobra tudi udeležba, zato lahko pričakujemo kakšne rezultate. Bila je na primer celovita razprava o prodaji plodne zemlje v državah v razvoju in državah, ki nimajo obdelovalnih površin; njihov nakup je zelo zanimiva tema za razpravo in menim, da je tudi tema, glede katere lahko dosežemo skupno razumevanje. Druga stvar, ki bi jo rad povedal, je, da SKP, kot sta že dejala dva poslanca, seveda ni idealna. Na tem svetu ni nič idealno, toda ko pogledate učinek skupne kmetijske politike na svet v razvoju, menim, da lahko trdimo, da je zdaleč najmanj škodljiv sistem velikega trgovinskega bloka glede učinke izkrivljanja v državah v razvoju. STO je potrdila, da večina, če ne vse, naših subvencij ne izkrivlja trgovine, ker podpirajo kmetijski prihodek in ne cen kmetijskih proizvodov. Sem tudi nekoliko, kako naj rečem, razočaran, da nenehno krivimo sami sebe. Tudi Evropa ni idealna, vendar menim, da smo na primer z instrumentom za hrano naredili velik korak naprej. To vključuje 1 milijardo EUR na dvoletni ravni; ne gre za podporo dobavi proizvodov, ampak se večinoma osredotoča na dobavo semen in tako dalje, s čimer se podpira majhne kmetijske pridelovalce v svetu v razvoju. Menim, da je to resnično nekaj novega. To je potrdila na primer tudi Svetovna banka, ki prevzema ta mehanizem. Zato ne bi smeli nenehno kriviti samih sebe. Mimogrede, ta instrument je vzpostavil moj predhodnik. Glede nečesa se ne strinjam z njim in to je v zvezi z gospodom, ki je medtem izginil, gospodom Le Hyaricom. Ni socialist, moj predhodnik, je komunist; menim, da morate pogledati njegovo politično skupino: je komunist in to verjetno pojasnjuje argumente, ki jih je uporabil. Tudi v L’Aquili smo prevzeli svojo odgovornost kot Evropska komisija in zagotovili 4 milijarde USD, kar je približno 20 % prehranskega in podpornega svežnja, o katerih je bil sklenjen dogovor v L’Aquili. S tem smo zdaleč največji donator, ki je sprejel zaveze v L’Aquili, te pa bomo tudi spoštovali. Ta znesek bomo namenili in ga izplačali čim prej. Zaključil bom z zadnjo pripombo o novi kmetijski politiki in politiki varnosti preskrbe s hrano, ker je v delovnem programu Komisije za leto 2010 načrt, da se Svetu in Parlamentu predloži sporočilo o obnovljeni politiki za kmetijstvo in varnost preskrbe s hrano za Evropsko unijo. Ta dokument bo preučil trenutna vprašanja, ki vplivajo na kmetijstvo in varnost preskrbe s hrano, na primer izzive podnebnih sprememb, okrepljeno pozornost glede prehrane in kakovosti živil, varnostnih mrež in politik socialne zaščite, vpliv biogoriv na proizvodnjo hrane ali uporabo in vpliv novih tehnologij in biotehnologij, okrepljeno pozivanje k pristopom, ki temelji na pravicah, obsežne nakupe zemljišč itd. Cilj sporočila bo predvsem obnova zaveze EU, da državam v razvoju pomaga pri razvoju njihove kmetijske proizvodnje. Ta zaveza ostaja ključna, zlasti glede na povečano povpraševanje po hrani zaradi naraščanja svetovnega prebivalstva in spreminjanja prehranskih vzorcev ter izzivov in groženj, ki jih podnebne spremembe predstavljajo za trajnostno kmetijsko proizvodnjo. Drugič, cilj sporočila bo sprožiti razmišljanja o tem, kako lahko EU najbolje uporabi svoje izkušnje in znanje za podporo nastanku regionalnih politik in strateških okvirov v kmetijstvu in varnosti preskrbe s hrano. Tretjič, njegov cilj bo zagotavljanje podlage za celotni pristop EU za usklajevanje okvirov politike ECMS po zavezah, določenih v načrtu za ukrepanje iz L’Aquile. Četrtič, njegov cilj bo predlaganje, na kakšen način lahko EU prispeva k pospešitvi procesa doseganja razvojnih ciljev tisočletja in zlasti prvega razvojnega cilja tisočletja glede na bližajoči se pregled razvojnih ciljev tisočletja septembra 2010 v New Yorku. Petič, njegov cilj bo zagotavljanje boljšega položaja EU spričo trenutnih dogodkov v svetovnem živilskem sistemu upravljanja kmetijstva in nazadnje obravnavanje vprašanj, ki so nedavno postala pomembna na agendi varnosti preskrbe s hrano. 16. novembra se je začelo javno posvetovanje o problemskem dokumentu, ki se bo zaključilo v začetku januarja. Tako se bomo posvetovali z vsemi zainteresiranimi stranmi in nato predložili uradno sporočilo Evropske komisije."@sl20
"Fru talman! Även jag beklagar att ingen av G8-ledarna var närvarande i Rom förutom kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Det förstärker naturligtvis intrycket att inte mycket nytt kom ut av toppmötet, vilket även framgår tydligt av slutförklaringen. Men det är också mycket viktigt att vi har lyckats se till att livsmedelssäkerheten finns kvar på den politiska dagordningen och resultatet av de flera toppmöten som har hållits 2009 har verkligen bidragit till att frågan nu står högt uppe på den internationella dagordningen och att det närhelst ledarna möts, till exempel i Pittsburgh vid G20-mötet nyligen, talas om utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Det i sig är alltså en mycket positiv faktor. Jag var med i Rom och förutom slutförklaringen, som är något av en besvikelse, det håller jag med om, måste jag säga att det har förts mycket bra diskussioner och att närvaron även var mycket bra, så något bra bör komma ut av det. Det hölls till exempel en separat diskussion om försäljningen av bördig mark i utvecklingsländer och att länder som inte har odlingsbar mark köper den. Jag anser att det är ett mycket intressant diskussionsämne och tror att vi bör kunna enas kring detta. För det andra vill jag påpeka, vilket ett par ledamöter redan har sagt, att den gemensamma jordbrukspolitiken naturligtvis inte är perfekt. Inget är perfekt här i världen, men när man ser på den gemensamma jordbrukspolitikens inverkan på utvecklingsvärlden, anser jag att vi kan hävda att den hittills är det minst skadliga systemet hos ett stort handelsblock när det gäller de snedvridande effekterna i utvecklingsländerna. WTO tillstår att de flesta, om inte alla, av våra stöd inte snedvrider handeln eftersom de stöder jordbruksinkomsterna, inte priserna på jordbruksprodukter. Jag är även lite besviken över att vi klandrar oss själva hela tiden om jag får uttrycka mig så. EU är inte heller perfekt, men med livsmedelsmekanismen anser jag t.ex. att vi tog ett stort steg framåt. Den omfattar 1 miljard euro på två år, och den handlar inte om att stödja livsmedelsleveranser, utan inriktas i stor utsträckning på att leverera utsäde osv., och på så vis bistå små jordbruksproducenter i utvecklingsvärlden. Jag anser att detta verkligen är en innovation. Detta har även t.ex. Världsbanken instämt i, som tar över den här mekanismen. Vi bör alltså inte lägga skulden på oss själva hela tiden. I förbigående sagt var mekanismen en innovation av min företrädare. Det finns en sak som jag inte håller med honom om, som rör en gentleman som har lämnat oss under den tiden, Patrick Le Hyaric. Min företrädare är inte socialist, han är kommunist. Jag menar att man bör titta på hans politiska tillhörighet: han är kommunist och det är förmodligen förklaringen till hans resonemang. Med detta sagt tog Europeiska kommissionen även sitt ansvar i L’Aquila och utlovade 4 miljarder US-dollar, vilket är cirka 20 procent av det livsmedels- och stödpaket som överenskoms i L’Aquila. Därmed är vi den givare som gjorde det ojämförligt största åtagandet i L’Aquila, och vi kommer även att fullgöra det. Vi åtar oss alltså att anslå detta belopp och att betala ut det så snabbt som möjligt. Avslutningsvis vill jag säga ett sista ord om EU:s nya jordbruks- och livsmedelssäkerhetspolitik, eftersom kommissionen enligt sitt arbetsprogram för 2010 planerar att lägga fram ett meddelande för rådet och parlamentet om en förnyad politik för jordbruk och livsmedelssäkerhet för Europeiska unionen. I meddelandet kommer vi att se över de problem som för närvarande påverkar jordbruket och livsmedelssäkerheten, t.ex. utmaningarna i samband med klimatförändringen, behovet av att ägna ökad uppmärksamhet åt näringsfrågor och livsmedelssäkerhet, säkerhetsnätverk och politik för socialt skydd, biobränslenas inverkan på livsmedelsproduktionen eller användningen och inverkan av nya tekniker och biotekniker, de stärkta kraven på rättighetsbaserade strategier, storskaliga markförvärv osv. Syftet med meddelandet är först och främst att se över EU:s åtagande att bistå utvecklingsländerna genom att utveckla deras jordbruksproduktion. Detta är fortfarande ett centralt tema, särskilt med tanke på den ökade efterfrågan på livsmedel till följd av den ökande världsbefolkningen och förändrade kostmönster, och de utmaningar och risker som klimatförändringen utgör för en hållbar jordbruksproduktion. För det andra är syftet att inleda en diskussion om hur EU bäst kan utnyttja sin erfarenhet och sitt kunnande för att stödja utformningen av regional politik och strategiska ramar på området för jordbruk och livsmedelssäkerhet. För det tredje är det meningen att meddelandet ska utgöra en grund för hela EU:s strategi för att samordna gemenskapens och medlemsstaternas befintliga politiska ramar till de åtaganden som görs i handlingsagendan från L’Aquila. För det fjärde är målsättningen att komma med förslag om hur EU kan bidra till att påskynda processen för att nå millennieutvecklingsmålen, särskilt mål 1, inför den kommande översynen av millennieutvecklingsmålen i New York i september 2010. För det femte är syftet att förbättra EU:s ställning med tanke på den nuvarande utvecklingen av det globala livsmedelsjordbrukets styrningssystem, och till sist att hantera frågor som nyligen har vunnit insteg på livsmedelssäkerhetsagendan. Ett offentligt samråd om frågedokumentet inleddes den 16 november, och det kommer att avslutas tidigt i januari. Vi kommer alltså att samråda med alla intressenter och därefter lägga fram ett formellt meddelande från kommissionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ECMS"13
"Karel De Gucht,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph