Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-456"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-456"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je voudrais approfondir le propos que j’ai tenu ici même avant-hier concernant la crise alimentaire dramatique dans laquelle est plongée principalement l’Afrique, et le manque évident de soutien des pays les plus industrialisés, ainsi que des pays émergents, envers le problème de sécurité alimentaire mondiale. À l’occasion des débats qui ont eu lieu au sommet de la FAO, à Rome, plusieurs ONG ont accusé les multinationales de l’alimentaire de chercher à s’emparer des milliers d’hectares de terres très fertiles appartenant aux petits paysans du tiers-monde. Plus de 40 000 hectares ont déjà été ainsi acquis de l’Éthiopie jusqu’à l’Indonésie. Elles ont également dénoncé la tendance de nombreux pays riches à favoriser l’utilisation de fertilisants chimiques et de nouvelles technologies en Afrique au lieu d’encourager le développement durable de l’agroécologie. Elles ont ainsi fustigé les firmes agrochimiques, l’utilisation des OGM et le développement des biocarburants au détriment des cultures vivrières. Je demande à l’Union européenne de s’investir d’urgence dans la mise en place du projet de partenariat mondial, qui permettra de mieux coordonner les actions de lutte contre la faim. L’agriculture de subsistance est assurément la réponse la plus évidente, me semble-t-il."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, chtěl bych rozvést to, co jsem zde řekl před dvěma dny o tragické potravinové krizi, do níž byla uvržena především Afrika, a o očividném nedostatku podpory ze strany průmyslových i rozvíjejících se zemí, co se týče problému globálního zajišťování potravin. Během diskusí, které probíhaly při summitu FAO v Římě, obvinilo několik nevládních organizací nadnárodní potravinářské společnosti z toho, že se snaží uloupit tisíce hektarů velice úrodné půdy, která patří malým zemědělcům v rozvojovém světě. Od Etiopie po Indonésii bylo takto zabráno už více než 40 000 hektarů. Rovněž odsoudily skutečnost, že mnoho bohatých zemí využívá v Africe chemická hnojiva a nové technologie namísto toho, aby podporovaly udržitelný rozvoj agroekologie. Ostře kritizovaly agrochemické společnosti, využívání geneticky modifikovaných plodin a vývoj biopaliv na úkor pěstování plodin. Apeluji na Evropskou unii, aby neprodleně investovala do realizace projektu globálního partnerství, který umožní lepší koordinaci kroků pro boj s hladomorem. Zdá se mi, že naturální zemědělská výroba je nepochybně tou nejsamozřejmější odpovědí."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne uddybe det, jeg selv sagde her for to dage siden om den tragiske fødevarekrise, som frem for alt Afrika er blevet kastet ud i, og den klare mangel på støtte fra de mest industrialiserede lande samt de nye vækstlande med hensyn til det globale fødevaresikkerhedsproblem. Under forhandlingerne på FAO's topmøde i Rom anklagede flere ngo'er de multinationale fødevareproducenter for at prøve at rage tusinder af hektarer meget frugtbar jord tilhørende små landbrugere i udviklingslandene til sig. Over 40 000 hektarer er allerede blevet opkøbt på den måde fra Etiopien til Indonesien. De fordømte også mange rige landes tendens til at begunstige brugen af kunstgødning og nye teknologier i Afrika i stedet for at fremme bæredygtig udvikling af agroøkologi. De revsede de agrokemiske virksomheder, brugen af GMO'er og udviklingen af biobrændstoffer til skade for dyrkningen af afgrøder. Jeg opfordrer EU til at hurtigst muligt at investere i gennemførelse af det globale partnerskabsprojekt, der vil sikre en bedre koordinering af aktioner til bekæmpelse af sult. Det forekommer mig, at subsistenslandbrug utvivlsomt er det mest indlysende svar."@da2
"Frau Präsidentin, ich möchte meine Erklärungen von vor zwei Tagen über die tragische Ernährungskrise, die vor allem Afrika betrifft, fortführen und über den eindeutigen Mangel an Unterstützung der meisten Industriestaaten, sowie der Schwellenländer, in Bezug auf das Problem der weltweiten Ernährungssicherheit. Während der Debatten auf dem FAO-Gipfel in Rom haben mehrere Nichtregierungsorganisationen den multinationalen Lebensmittelkonzernen vorgeworfen, sie würden versuchen, sich Tausende von Hektar sehr fruchtbaren Bodens anzueignen, der den kleinen Landwirten in den Entwicklungsländern gehört. Über 40 000 Hektar wurden auf diese Weise schon in Ländern von Äthiopien bis Indonesien aufgekauft. Sie haben auch viele reiche Länder verurteilt, die dazu neigen, bevorzugt chemische Düngemittel und neue Technologien in Afrika anzuwenden, anstatt dort eine nachhaltige Entwicklung der Agrarökologie zu fördern. Sie haben agrochemische Firmen, die Nutzung von GVOs und die Entwicklung von Treibstoffen aus Biomasse kritisiert, die auf Kosten des Ackerbaus hergestellt wird. Ich ersuche die Europäische Union, dringend in die Umsetzung eines weltweiten Partnerschaftsprojekts zu investieren, wodurch die Maßnahmen im Kampf gegen den Hunger besser koordiniert werden können. Mir scheint es, als ob die Subsistenzlandwirtschaft zweifellos die offensichtlichste Lösung des Problems darstellt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτά που είπα ο ίδιος πριν από δύο ημέρες σχετικά με την τραγική επισιτιστική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί κυρίως η Αφρική και τη σαφή έλλειψη στήριξης από τις πιο βιομηχανοποιημένες χώρες, καθώς και από τις αναδυόμενες οικονομίες, όσον αφορά το πρόβλημα της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Στη διάρκεια των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στη διάσκεψη του FAO στη Ρώμη, αρκετές ΜΚΟ κατηγόρησαν τις πολυεθνικές εταιρείες τροφίμων ότι προσπαθούν να αρπάξουν χιλιάδες εκτάρια πολύ εύφορης γης που ανήκουν σε μικροκαλλιεργητές στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Πάνω από 40 000 εκτάρια έχουν ήδη αποκτηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο από την Αιθιοπία έως την Ινδονησία. Καταδίκασαν επίσης την τάση που έχουν πολλές πλούσιες χώρες να ευνοούν τη χρήση χημικών λιπασμάτων και νέων τεχνολογιών στην Αφρική, αντί να ενθαρρύνουν την αειφόρο ανάπτυξη της αγροοικολογίας. Επέκριναν τις αγροχημικές εταιρείες, τη χρήση ΓΤΟ και την ανάπτυξη καυσίμων βιομάζας εις βάρος των καλλιεργειών. Καλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει επειγόντως στην υλοποίηση του έργου παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα καλύτερου συντονισμού των δράσεων για την καταπολέμηση του λιμού. Μου φαίνεται ότι η γεωργία για βιοποριστικούς σκοπούς είναι αναμφισβήτητα η πλέον προφανής απάντηση."@el10
"Madam President, I would like to expand on what I said here myself two days ago concerning the tragic food crisis that Africa, above all, has been plunged into, and the clear lack of support from the most industrialised countries, as well as emerging countries, with regard to the problem of global food security. During the debates that took place at the FAO Summit in Rome, several NGOs accused the food multinationals of trying to grab thousands of hectares of very fertile land belonging to small farmers in the developing world. More than 40 000 hectares have already been acquired in this manner from Ethiopia to Indonesia. They also condemned the tendency many rich countries have of favouring the use of chemical fertilisers and new technologies in Africa instead of encouraging the sustainable development of agroecology. They castigated agrochemical companies, the use of GMOs and the development of biomass fuels to the detriment of crop growing. I call on the European Union to invest as a matter of urgency in the implementation of the global partnership project, which will enable actions for combating famine to be better coordinated. It seems to me that subsistence agriculture is undoubtedly the most obvious answer."@en4
"Señora Presidenta, quiero abundar en lo que dije aquí hace dos días en relación con la trágica crisis alimentaria que se registra sobre todo en África, y sobre la clara falta de apoyo por parte de los países industrializados, así como por parte de los países emergentes, hacia el problema de la seguridad alimentaria global. Durante los debates celebrados en la Cumbre de la FAO en Roma, varias ONG acusaron a las multinacionales alimentarias de intentar apropiarse de miles de hectáreas de tierras fértiles pertenecientes a pequeños productores en los países en desarrollo. Más de 40 000 hectáreas ya han sido adquiridas de esta forma desde Etiopía hasta Indonesia. Las ONG también condenaron la tendencia de muchos países ricos a utilizar fertilizantes químicos y nuevas tecnologías en África en lugar de alentar el desarrollo sostenible de la agroecología. Y censuraron a las compañías agroquímicas, el uso de OGM y el desarrollo de combustibles de biomasa en detrimento de los cultivos. Pido a la Unión Europea que invierta con urgencia en la aplicación de los proyectos de asociación global, que permiten coordinar mejor las acciones para combatir el hambre. Creo que la agricultura de subsistencia es sin lugar a dudas la respuesta más obvia."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tahaksin veel lisada üht-teist oma paari päeva tagusele sõnavõtule traagilisest toidukriisist, millesse on sattunud eelkõige Aafrika, ja sellest, et maailma toiduga kindlustatuse probleemil pole selgelt peamiste tööstusriikide, aga ka tekkiva turumajandusega riikide toetust. Roomas peetud Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni aruteludes süüdistasid paljud vabaühendused rahvusvahelisi toiduettevõtteid püüetes krabada endale tuhandeid hektareid väga viljakat maad, mis kuulub arengumaade väikestele põllumajandustootjatele. Etioopiast Indoneesiani on sel moel omandatud juba üle 40 000 hektari. Samuti mõistsid nad hukka paljude rikaste riikide kalduvuse soodustada keemiliste väetiste ja uue tehnoloogia kasutamist Aafrikas, selle asemel et julgustada agroökoloogilist säästvat arengut. Nad pahandasid agrokeemiaettevõtetega ning väljendasid pahameelt GMOde kasutamise ja taimeviljelust kahjustava biokütuste arendamise pärast. Kutsun Euroopa Liitu üles investeerima kiiresti üleilmse partnerlusprojekti loomisse, mis võimaldaks näljavastase võitluse paremat kooskõlastamist. Mulle tundub, et elatuspõllumajandus on kahtlemata kõige ilmselgem lahendus."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan täsmentää sitä, mitä sanoin täällä itse kaksi päivää sitten traagisesta ruokakriisistä, johon erityisesti Afrikka on syösty, siitä, etteivät useimmat teollisuusmaat tarjoa selvästikään tukea, sekä kehitysmaista maailmanlaajuista elintarviketurvaa koskevan ongelman suhteen. Roomassa pidetyssä FAO:n huippukokouksessa käydyissä keskusteluissa monet kansalaisjärjestöt syyttivät monikansallisia elintarvikeyhtiöitä niiden pyrkimyksestä vallata kehitysmaissa tuhansia hehtaareja pienviljelijöille kuuluvaa erittäin viljavaa maata. Kyseiset yhtiöt ovat ostaneet tällä tavalla jo yli 40 000 hehtaaria niin Etiopiasta kuin Indonesiastakin. Kansalaisjärjestöt tuomitsivat myös monien rikkaiden maiden taipumuksen suosia kemiallisten lannoitteiden ja uuden teknologian käyttöä Afrikassa agroekologian kestävän kehittämisen sijaan. Ne arvostelivat maatalouskemikaalien valmistajia, geneettisesti muunnettujen organismien käyttöä ja biomassapolttoaineiden kehittämistä ruokakasvien viljelyn kustannuksella. Kehotan Euroopan unionia investoimaan kiireesti sellaisen maailmanlaajuisen kumppanuushankkeen täytäntöönpanoon, joka mahdollistaisi näläntorjuntatoimien tehokkaamman koordinoinnin. Kotitarveviljely vaikuttaakin minusta selvästi parhaimmalta ratkaisulta."@fi7
". Elnök asszony, szeretném részletesebben kifejteni, amit két napja mondtam a főként Afrikát sújtó tragikus élelmezési válságról, valamint a globális élelmezésbiztonság terén a legfejlettebb ipari államok és a feltörekvő országok részéről nyilvánvalóan hiányzó támogatásról. A római FAO-csúcs vitái során számos nem kormányzati szervezet azzal vádolta az élelmiszer-ipari multinacionális vállalatokat, hogy több ezer hektárnyi nagyon termékeny földet meg akarnak kaparintani a fejlődő országok mezőgazdasági kistermelőitől. Már több mint 40 000 hektárnyi földet szereztek meg ily módon Etiópiától Indonéziáig. Elítélték azt a tendenciát is, hogy sok gazdag ország előnyben részesíti a műtrágya és az új technológiák használatát Afrikában ahelyett, hogy a fenntartható mezőgazdaság létrehozását ösztönöznék. Bírálták az agrokémiai vállalatokat, a géntechnológiával módosított szervezetek alkalmazását, valamint a biomassza-üzemanyagok haszonnövényekből történő előállítását. Felszólítom az Európai Uniót, hogy sürgősen fektessen be a globális partnerségi projekt megvalósításába, amely lehetővé fogja tenni az éhínség elleni intézkedések jobb koordinálását. Véleményem szerint a legnyilvánvalóbb válasz kétségkívül a fenntartható mezőgazdaság."@hu11
". Signora Presidente, vorrei soffermarmi ulteriormente su quanto ho detto due giorni fa in merito alla tragica crisi alimentare in cui soprattutto l’Africa è sprofondata e l’evidente mancanza di sostegno da parte dei paesi più industrializzati e dei paesi emergenti in merito al problema della sicurezza alimentare mondiale. Durante le discussioni che hanno avuto luogo nel corso del vertice della FAO a Roma, diverse organizzazioni non governative hanno accusato le multinazionali del settore alimentare di cercare di appropriarsi di migliaia di ettari di terreno fertilissimo di proprietà dei piccoli agricoltori del mondo in via di sviluppo. Più di 40 000 ettari sono già stati acquisiti in tal modo dall’Etiopia all’Indonesia. Esse hanno altresì condannato la tendenza di molti paesi ricchi a favorire l’uso di fertilizzanti chimici e nuove tecnologie in Africa anziché incoraggiare lo sviluppo sostenibile di un’agroecologia. In tal senso, esse hanno condannato le società agrochimiche, l’uso degli organismi geneticamente modificati e lo sviluppo dei combustibili basati sulla biomassa a discapito dello sviluppo delle colture. Mi rivolgo all’Unione europea affinché investa urgentemente nella realizzazione di un progetto di partenariato globale che consenta di coordinare meglio le azioni per combattere la fame. A mio parere, l’agricoltura di sussistenza è senza dubbio la risposta più ovvia."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau išsamiau išdėstyti tai, ką prieš dvi dienas kalbėjau apie katastrofišką maisto krizę, į kurią visų pirma buvo įstumta Afrika, ir aiškiai nepakankamą daugumos pramoninių šalių ir kylančios ekonomikos šalių paramą sprendžiant pasaulio aprūpinimo maistu problemą. Per diskusijas Romoje vykusiame FAO aukščiausiojo lygio susitikime kelios NVO apkaltino maisto tarptautinio verslo įmones bandymu užgrobti tūkstančius hektarų labai derlingos žemės, priklausančios besivystančio pasaulio smulkiesiems ūkininkams. Taip jau buvo įsigyta daugiau nei 40 000 hektarų nuo Etiopijos iki Indonezijos. Jos taip pat pasmerkė daugelio turtingų šalių polinkį, užuot Afrikoje skatinus darnų agroekologijos vystymąsi, naudoti chemines trąšas ir naujas technologijas. Jos griežtai kritikavo agrochemines bendroves, genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą ir biomasės kuro gamybos didinimą, taip darant žalą javų auginimui. Raginu Europos Sąjungą skubos tvarka investuoti į pasaulinės partnerystės projekto, kuriuo būtų sudarytos galimybės geriau koordinuoti kovos su badu veiksmus, įgyvendinimą. Man atrodo, kad neabejotinai geriausia išeitis būtų natūrinis žemės ūkis."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos papildināt to, ko jau teicu pirms divām dienām par traģisko pārtikas krīzi Āfrikā, kā arī par acīmredzamo atbalsta trūkumu vispārējā pārtikas nodrošinājuma jomā no rūpnieciski attīstīto valstu, kā arī attīstības valstu puses. Romas augstākā līmeņa sanāksmes debatēs vairākas NVO pārmeta starptautiskajiem pārtikas uzņēmumiem, ka tie cenšas sagrābt tūkstošiem hektāru auglīgo zemju, kas pieder jaunattīstības valstu sīkzemniekiem. Šādā veidā jau ir iegūti 40 000 hektāri no Etiopijas līdz pat Indonēzijai. Šīs organizācijas nosodīja arī bagāto valstu tendenci Āfrikā pielietot ķīmiskos mēslošanas līdzekļus un jaunās tehnoloģijas tā vietā, lai veicinātu agroekoloģijas ilgtspējīgu attīstību. Tās kritizēja arī agroķīmiskos uzņēmumus, ĢMO izmantošanu, kā arī atzina, ka biomasas degvielas ražošana negatīvi ietekmēs graudaugu audzēšanas nozari. Es aicinu Eiropas Savienību steidzami veikt ieguldījumus globālās partnerības projekta īstenošanā, kas palīdzēs efektīvāk koordinēt bada izskaušanas pasākumus. Manuprāt, vispiemērotākais problēmas risinājums ir pašnodrošinājuma lauksaimniecība."@lv13
"Madame la Présidente, je voudrais approfondir le propos que j'ai tenu ici même avant-hier concernant la crise alimentaire dramatique dans laquelle est plongée principalement l'Afrique, et le manque évident de soutien des pays les plus industrialisés, ainsi que des pays émergents, envers le problème de sécurité alimentaire mondiale. À l'occasion des débats qui ont eu lieu au sommet de la FAO, à Rome, plusieurs ONG ont accusé les multinationales de l'alimentaire de chercher à s'emparer des milliers d'hectares de terres très fertiles appartenant aux petits paysans du tiers-monde. Plus de 40 000 hectares ont déjà été ainsi acquis de l'Éthiopie jusqu'à l'Indonésie. Elles ont également dénoncé la tendance de nombreux pays riches à favoriser l'utilisation de fertilisants chimiques et de nouvelles technologies en Afrique au lieu d'encourager le développement durable de l'agroécologie. Elles ont ainsi fustigé les firmes agrochimiques, l'utilisation des OGM et le développement des biocarburants au détriment des cultures vivrières. Je demande à l'Union européenne de s'investir d'urgence dans la mise en place du projet de partenariat mondial, qui permettra de mieux coordonner les actions de lutte contre la faim. L'agriculture de subsistance est assurément la réponse la plus évidente, me semble-t-il."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik zou wat dieper willen ingaan op hetgeen ik hier eergisteren naar voren heb gebracht over de ernstige voedselcrisis waarin voornamelijk Afrika verkeert, en het duidelijk ontbreken van steun van de meest geïndustrialiseerde landen, alsook van de landen met een opkomende economie, voor het probleem van de wereldwijde voedselzekerheid. Tijdens de debatten op de FAO-top in Rome hebben verscheidene ngo’s voedingsmultinationals ervan beschuldigd zich meester te willen maken van duizenden hectaren zeer vruchtbaar land dat toebehoort aan de kleine boeren van de derde wereld. Op deze wijze zijn, van Ethiopië tot Indonesië, al meer dan 40 000 hectaren verkregen. Ook hebben ngo’s de tendens van veel rijke landen gelaakt om het gebruik van chemische groeimiddelen en nieuwe technologieën in Afrika te begunstigen in plaats van de duurzame ontwikkeling van de agro-ecologie te stimuleren. Zo hebben ze de agrochemische bedrijven, het gebruik van ggo’s en de ontwikkeling van biobrandstoffen ten koste van voedingsgewassen aan de kaak gesteld. Ik verzoek de Europese Unie zich met de grootste spoed in te zetten voor de tenuitvoerlegging van het mondiale partnerschap-project, waardoor een betere coördinatie van de acties ter bestrijding van de honger mogelijk zal zijn. Volgens mij is landbouw voor eigen gebruik ontegenzeggelijk het beste antwoord."@nl3
"Pani przewodnicząca! Nawiązując do tematu światowego bezpieczeństwa żywnościowego, chciałbym wrócić do tego, co powiedziałem dwa dni temu na temat kryzysu żywnościowego, który dotknął przede wszystkim Afrykę, oraz na temat braku wsparcia ze strony uprzemysłowionych i rozwijających się krajów. Podczas debaty na szczycie FAO w Rzymie niektóre organizacje pozarządowe wysuwały oskarżenia pod adresem firm międzynarodowych z branży spożywczej, związane z próbami przejęcia tysięcy hektarów żyznej ziemi należącej do małych gospodarstw rolnych w krajach rozwijających się. Ponad 40 tysięcy hektarów przejęto w ten sposób: od Etiopii po Indonezję. Organizacje potępiły również bogate kraje za to, że wolą stosować w Afryce sztuczne nawozy i nowe technologie, zamiast promować zrównoważony rozwój rolnictwa ekologicznego. Potępiono również firmy agrochemiczne, stosowanie GMO oraz produkcję paliw z biomasy ze szkodą dla upraw rolnych. Wzywam Unię Europejską do natychmiastowego wdrożenia globalnego projektu partnerskiego, który umożliwi lepszą koordynację działań mających na celu walkę z głodem. Wydaje mi się, że produkcja rolna na własne potrzeby jest najbardziej oczywistym rozwiązaniem."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de aprofundar o que eu próprio disse aqui há dois dias a respeito da trágica crise alimentar em que a África, principalmente, mergulhou, e da manifesta falta de apoio por parte da maioria dos países mais industrializados, assim como dos países emergentes, relativamente ao problema da segurança alimentar mundial. Durante os debates que tiveram lugar na Cimeira da FAO em Roma, diversas ONG acusaram as multinacionais do sector alimentar de tentarem apoderar-se de milhões de hectares de terra muito fértil, pertencente a pequenos agricultores dos países em desenvolvimento. Mais de 40 000 hectares já foram assim comprados, desde a Etiópia à Indonésia. Condenaram igualmente a tendência de muitos países ricos para favorecerem a utilização de fertilizantes químicos e de novas tecnologias em África, ao invés de incentivarem o desenvolvimento sustentável da agricultura ecológica. Castigaram assim as empresas agro-químicas, a utilização de OGM e o desenvolvimento de biocombustíveis em detrimento das culturas de subsistência. Insto a União Europeia a investir, com carácter de urgência, na implementação do projecto de parceria mundial que permitirá coordenar melhor as acções de luta contra a fome. A agricultura de subsistência parece-me ser certamente a resposta mais óbvia."@pt17
"Doamnă preşedintă, aş dori să dezvolt ceea ce eu însumi am afirmat aici în urmă cu două zile cu privire la criza alimentară dramatică în care Africa, în principal, a fost cufundată şi la lipsa clară de sprijin din partea ţărilor celor mai industrializate, precum şi a ţărilor în curs de dezvoltare, în ceea ce priveşte problema securităţii alimentare mondiale. Pe parcursul dezbaterilor care au avut loc la Summit-ul FAO de la Roma, mai multe ONG-uri au acuzat multinaţionalele din sectorul alimentar că încearcă să pună stăpânire pe mii de hectare de teren foarte fertil care aparţine micilor agricultori din ţările în curs de dezvoltare. Peste 40 000 de hectare au fost deja achiziţionate în acest mod, din Etiopia până în Indonezia. ONG-urile au condamnat, de asemenea, tendinţa pe care multe ţări bogate o au de a favoriza utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a noilor tehnologii în Africa, în loc să încurajeze dezvoltarea durabilă a agroecologiei. Acestea au criticat companiile agrochimice, utilizarea organismelor modificate genetic şi dezvoltarea biocarburanţilor în detrimentul culturilor vegetale. Solicit Uniunii Europene să se implice de urgenţă în punerea în aplicare a proiectului de parteneriat mondial, care va permite o mai bună coordonare a acţiunilor de luptă împotriva foametei. În opinia mea, agricultura de subzistenţă este fără îndoială răspunsul cel mai evident."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rád by som nadviazal na to, čo som tu hovoril pred dvoma dňami o tragickej potravinovej kríze, do ktorej sa dostala predovšetkým Afrika, a o zjavne nedostatočnej pomoci najrozvinutejších krajín, ako aj krajín s rozvíjajúcim sa hospodárstvom, vzhľadom na problém globálnej potravinovej bezpečnosti. Počas diskusií na samite FAO v Ríme niektoré mimovládne organizácie obvinili nadnárodné potravinárske spoločnosti z pokusov získať tisíce hektárov veľmi úrodnej pôdy, ktorá patrí drobným poľnohospodárom v rozvojových krajinách. Takto už získali viac ako 40 000 hektárov od Etiópie po Indonéziu. Mimovládne organizácie odsúdili aj snahu mnohých bohatých krajín uprednostňovať v Afrike používanie umelých hnojív a nových technológií namiesto podpory trvalo udržateľného rozvoja agroekológie. Kritizovali aj agrochemické spoločnosti, používanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a rozvoj výroby biopalív na úkor pestovania plodín. Naliehavo vyzývam Európsku úniu, aby investovala do realizácie projektu globálneho partnerstva, ktorý umožní lepšiu koordináciu opatrení v boji proti hladu. Zdá sa mi, že najjasnejšou odpoveďou je nepochybne poľnohospodárstvo ako zdroj obživy."@sk19
"Gospa predsednica, želel bi nadaljevati pri tem, kar sem pred dvema dnevoma v zvezi rekel o tragični krizi preskrbe s hrano, v katero je bila predvsem pahnjena Afrika, in očitnem pomanjkanju podpore najbolj industrializiranih držav, kakor tudi držav v vzponu, v zvezi s problemom svetovne varnosti preskrbe s hrano. Na razpravah, ki so se odvijale na vrhu FAO v Rimu, je nekaj NVO obtožilo prehranske multinacionalke, da si poskušajo prisvojiti na tisoče hektarjev zelo rodovitne zemlje, ki je last malih kmetovalcev v svetu v razvoju. Več kot 40 000 hektarjev je na ta način že prevzetih od Etiopije do Indonezije. NVO so obsodile tudi naklonjenost mnogih bogatih držav uporabi kemičnih gnojil in novih tehnologij v Afriki, namesto da bi spodbujale trajnostni razvoje ekologije na področju kmetijstva. Ostro so kritizirale agrokemična podjetja, uporabo GSO in razvoj goriv iz biomase na škodo pridelovanju pridelkov. Evropsko unijo pozivam, naj nujno vlaga v izvajanje projekta svetovnega partnerstva, kar bo omogočilo boljšo usklajenost ukrepov za boj proti lakoti. Zdi se mi, da je najbolj očiten odgovor na to samooskrbno kmetijstvo."@sl20
"Fru talman! Jag vill förtydliga något jag sade här för två dagar sedan om den tragiska livsmedelskris som framför allt Afrika har drabbats av, och den tydliga bristen på stöd från de mest industrialiserade länderna och från tillväxtländerna när det gäller problemet med den globala livsmedelssäkerheten. Under de diskussioner som hölls under FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) toppmöte i Rom anklagade flera icke-statliga organisationer de multinationella livsmedelsbolagen för att försöka lägga beslag på tusentals hektar mycket bördig mark som tillhör småjordbrukare i utvecklingsvärlden. Över 40 000 hektar har redan förvärvats på det sättet, från Etiopien till Indonesien. De fördömde även den rådande tendensen i många rika länder att gynna användning av kemiska gödningsmedel och nya tekniker i Afrika i stället för att främja en hållbar utveckling av agroekologi. De kritiserade skarpt de agrokemiska företagen, användningen av genetiskt modifierade mekanismer och utvecklingen av biomassabränslen till nackdel för odling av grödor. Jag uppmanar EU att snabbt investera i genomförandet av det globala partnerskapsprojektet, som kommer att möjliggöra en bättre samordning av insatserna för att bekämpa svälten. Enligt min åsikt är naturajordbruk utan tvivel det mest självklara svaret."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph