Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-454"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-454"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, in 18 century England, Thomas Malthus predicted that population increase would exceed food supply. Now, in many ways, his ideas have been discredited because we have had a series of agricultural revolutions which have transformed our society. But his words were also true: in the lifetimes of many of us, world population has trebled – trebled, quite incredible – and, in too many parts of the world, that has exceeded our food supply. We need to be doing more if we want to prevent hunger and control population growth, and the way of doing that is to ensure that women everywhere have control over their reproductivity. And we have got to save the lives of children. The best way of reducing population growth is to save the lives of youngsters, so that people do not feel the need to have bigger families. Here in the Western world, we are addicted to eating meat: a massive waste of resources. All I can say is – and I see my time is up, Madam President – as someone who gave up eating meat 20 years ago, if we want to save the world and prevent hunger, then we eat green, not red."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, v 18. století v Anglii předpověděl Thomas Malthus, že růst populace přesáhne zásoby potravin. Dnes jsou jeho myšlenky zdiskreditovány, protože jsme zažili řadu zemědělských revolucí, které proměnily naši společnost. Ale měl i pravdu: během života mnohých z nás se světová populace ztrojnásobila – ztrojnásobila, je to až neuvěřitelné – a v mnoha částech světa přesáhla naše zásoby potravin. Musíme toho dělat víc, chceme-li předcházet hladu a mít růst populace pod kontrolou, a řešením je zajistit, aby ženy po celém světě měly kontrolu nad svou reproduktivitou. A musíme zachránit dětské životy. Nejlepším způsobem, jak snížit růst populace, je zachraňovat mladé životy, aby lidé necítili potřebu mít větší rodiny. My na Západě jsme závislí na mase: to je masivní plýtvání zdroji. Mohu jen říci – a vidím, že mi vypršel čas, paní předsedající – jako ten, kdo přestal jíst maso před 20 lety, že chceme-li zachránit svět a zabránit hladu, mějme zelený, nikoli červený jídelníček."@cs1
"Fru formand! I det 18. århundredes England forudsagde Thomas Malthus, at befolkningsstigningen ville overstige fødevareforsyningen. Nu er hans idéer på mange måder blevet miskrediteret, fordi vi har haft en række landbrugsrevolutioner, der har omdannet vores samfund. Men hans ord var også sande. Inden for min og mange andres levetid er verdens befolkning tredoblet – tredoblet, det er ganske utroligt – og i for mange dele af verden har den oversteget vores fødevareforsyning. Vi må gøre mere, hvis vi ønsker at forebygge sult og kontrollere befolkningsvæksten, og måden at gøre det på er at sikre, at kvinder overalt har kontrol med deres egen reproduktion. Og vi må redde børnenes liv. Den bedste måde, hvorpå vi kan mindske befolkningsvæksten, er at redde børns liv, så folk ikke føler det nødvendigt at have større familier. Her i den vestlige verden er vi afhængige af at spise kød, hvilket er et massivt spild af ressourcer. Som en, der holdt op med at spise kød for 20 år siden, er min konklusion – og jeg kan se, at min taletid er løbet ud – at, hvis vi ønsker at redde verden og forhindre sult, så må vi spise grønt, ikke rødt."@da2
"Frau Präsidentin, im 18 Jahrhundert hat der Engländer Thomas Malthus vorausgesagt, dass die Nachfrage nach Nahrungsmitteln durch die wachsende Weltbevölkerung das Angebot übersteigen würde. Heute sind seine Ideen in vielerlei Hinsicht veraltet, denn es haben mehrere landwirtschaftliche Revolutionen stattgefunden, die unsere Gesellschaft verändert haben. Aber er hatte auch Recht: Während des Lebens vieler von uns hat sich die Weltbevölkerung verdreifacht - das ist ziemlich unglaublich - und in zu vielen Teilen der Welt ist die Nachfrage nach Nahrungsmitteln mittlerweile höher als das Angebot. Wir müssen mehr tun, wenn wir Hunger vermeiden und das Bevölkerungswachstum steuern wollen. Um das zu erreichen, muss sichergestellt werden, dass Frauen überall auf der Welt in der Lage sind, zu entscheiden, wie viele Kinder sie haben möchten. Und wir müssen Kindern das Leben retten. Die beste Möglichkeit, um das Bevölkerungswachstum zu bremsen, ist das Leben von Kindern zu retten, damit die Menschen nicht das Bedürfnis haben, ihre Familien weiter zu vergrößern. Hier in der westlichen Welt sind die Menschen süchtig nach Fleisch: Das ist eine massive Verschwendung von Ressourcen. Ich, als jemand, der schon seit 20 Jahren kein Fleisch mehr isst, kann dazu nur sagen - und ich sehe, Frau Präsidentin, dass meine Redezeit abgelaufen ist - dass wir, um die Welt zu retten und den Hunger zu bekämpfen, vegetarisch essen sollten und kein Fleisch."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τον 18 αιώνα στην Αγγλία, ο Thomas Malthus προέβλεψε ότι η αύξηση του πληθυσμού θα υπερέβαινε τον επισιτιστικό εφοδιασμό. Τώρα, οι ιδέες του θεωρούνται από πολλές απόψεις παρωχημένες, διότι στο μεταξύ σημειώθηκε μια σειρά αγροτικών επαναστάσεων που μεταμόρφωσαν την κοινωνία μας. Εντούτοις, τα λόγια του ήταν ταυτόχρονα και αληθινά: στη διάρκεια της ζωής πολλών από εμάς, ο παγκόσμιος πληθυσμός τριπλασιάστηκε –είναι εκπληκτικό, αλλά τριπλασιάστηκε– και, σε πολλά μέρη του κόσμου, αυτό υπερέβη τον επισιτιστικό εφοδιασμό. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, εάν θέλουμε να εξαλείψουμε την πείνα και να ελέγξουμε την αύξηση του πληθυσμού, και ο τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να διασφαλίσουμε ότι παντού οι γυναίκες ελέγχουν την αναπαραγωγικότητά τους. Και, βέβαια, πρέπει να σώσουμε τις ζωές των παιδιών. Ο καλύτερος τρόπος μείωσης της ανάπτυξης του πληθυσμού είναι η διάσωση των ζωών των νέων, ώστε οι άνθρωποι να μην νιώθουν την ανάγκη να κάνουν μεγαλύτερες οικογένειες. Εδώ στον δυτικό κόσμο, είμαστε εθισμένοι στο να τρώμε κρέας: τεράστια απώλεια πόρων. Το μόνο που μπορώ να πω είναι –και βλέπω ότι ο χρόνος μου τελείωσε, κυρία Πρόεδρε– ως κάποιος που σταμάτησε να τρώει κρέας εδώ και 20 χρόνια, ότι εάν θέλουμε να σώσουμε τον κόσμο και να εξαλείψουμε την πείνα, τότε πρέπει να τρώμε πράσινα και όχι κόκκινα προϊόντα."@el10
"Señora Presidenta, en la Inglaterra del siglo XVIII, Thomas Malthus predijo que el crecimiento de la población sería superior al suministro de comida. Han sido muchas las formas en que estas ideas han sido desacreditadas porque hemos experimentado una serie de revoluciones agrícolas que han transformado nuestra sociedad. Pero las palabras de Malthus no erraban: durante las vidas de muchos de nosotros, la población mundial se ha triplicado —es increíble: se ha triplicado— y, en muchas partes del mundo, eso ha excedido el suministro de alimentos. Debemos hacer más si queremos evitar el hambre y controlar el crecimiento de la población; y el modo de hacerlo es garantizar que las mujeres ejercen un control sobre su reproductividad. Y debemos salvar las vidas de los niños. La mejor manera de reducir el crecimiento de la población es salvar las vidas de los pequeños, de modo que no exista la necesidad de tener más hijos. Aquí en el mundo occidental somos adictos a comer carne: un desperdicio constante de recursos. Todo lo que puedo decir es que —y compruebo que mi tiempo se agota, señora Presidenta—, como persona que dejó de consumir carne hace veinte años, si queremos salvar el mundo y evitar el hambre, debemos comer productos verdes, no rojos."@es21
"Lugupeetud juhataja! Thomas Malthus ennustas 18. sajandi Inglismaal, et rahvaarvu kasv ületab kunagi toidutootmise. Nüüd on tema ideed paljus ümber lükatud, sest meil on toimunud hulk põllumajandusrevolutsioone, mis on meie ühiskonda muutnud. Ent tema sõnades oli ka tõde – meist paljude eluajal on maailma rahvaarv kolmekordistunud – kolmekordistunud, täiesti uskumatu – ja väga paljudes maailma kohtades on rahvaarvu kasv suurem kui toidutootmine. Peame rohkem ära tegema, kui tahame vältida nälga ja ohjeldada rahvaarvu kasvu, ning selleks peame kandma hoolt, et naised saaksid kõikjal ise oma viljakuse üle otsustada. Ja me peame päästma laste elud. Parim viis vähendada rahvaarvu kasvu on päästa noorte elud, et inimesed ei tunneks vajadust luua suuremaid peresid. Oleme siin läänemaailmas sõltuvuses liha söömisest. See on tohutu ressursside raiskamine. Kõik, mis minul, kes ma loobusin liha söömisest 20 aastat tagasi, öelda on – ma saan aru, et mu aeg on otsas, juhataja –, on see, et kui tahame maailma päästa ja vältida nälga, söögem rohelist, mitte punast."@et5
"Arvoisa puhemies, Thomas Malthus ennusti 1700-luvun Englannissa, että väestö kasvaisi ruoan tarjontaa suuremmaksi. Yhteiskuntaamme muuttaneet maatalouden vallankumoukset osoittaneet hänen ajatuksensa monella tapaa virheellisiksi. Hänen sanansa pitivät kuitenkin myös paikkansa: meidän monien elinaikana maailman väestömäärä on kolminkertaistunut – todellakin, kolminkertaistunut, mikä tuntuu uskomattomalta – ja väestönkasvu on ylittänyt ruoan tarjonnan liian monessa osassa maailmaa. Meidän on tehtävä enemmän ehkäistäksemme nälkää ja hallitaksemme väestönkasvua, ja tämä on mahdollista, jos varmistamme, että naiset voivat kaikkialla maailmassa säännellä itse omaa lisääntymistään. Meidän täytyy myös pelastaa lasten henki. Paras tapa hidastaa väestönkasvua on pelastaa lasten henki, jotta ihmiset eivät pitäisi suurperheen hankkimista tarpeellisena. Länsimaalaiset ovat riippuvaisia lihasta, mikä on valtavaa resurssien tuhlausta. Arvoisa puhemies, huomaan aikani päättyneen, mutta tältä osin voin vain todeta – luovuttuani itse lihan syönnistä 20 vuotta sitten – että jos haluamme pelastaa maailman ja ehkäistä nälkää, meidän pitäisi syödä vihreää, ei punaista."@fi7
"Madame la Présidente, dans l’Angleterre du XVIII siècle, Thomas Malthus prédisait que l’augmentation de la population dépasserait les disponibilités alimentaires. Aujourd’hui, ses idées sont discréditées de nombreuses manières parce qu’une série de révolutions agricoles ont transformé notre société. Mais il avait aussi raison: pendant la durée de vie de nombre d’entre nous, la population mondiale a triplé - triplé, c’est incroyable - et dans de trop nombreuses zones de la planète, cela excède nos disponibilités alimentaires. Nous devons en faire plus si nous voulons prévenir la famine et contrôler la croissance de la population, et pour ce faire il faut veiller à ce que les femmes partout dans le monde possèdent le contrôle de leur fertilité. Et nous devons sauver les vies des enfants. Le meilleur moyen de réduire la croissance de la population est de sauver les vies des enfants, afin que les adultes ne ressentent pas la nécessité d’avoir de grandes familles. Ici, dans le monde occidental, nous ne pouvons pas nous passer de consommer de la viande: un gaspillage massif de ressources. Tout ce que je peux dire - et je vois que mon temps de parole est épuisé, Madame la Présidente - moi qui ai cessé de manger de la viande il y a 20 ans, si nous voulons sauver le monde et éradiquer la famine, alors mangeons vert et cessons de manger rouge."@fr8
"). – Elnök asszony, a 18. században Angliában Thomas Malthus megjósolta, hogy a népességnövekedés mértéke akkora lesz, hogy nem lesz elegendő élelmiszer a lakosság ellátására. Mára Malthus nézetei számos szempontból hiteltelenné váltak, mert számos mezőgazdasági forradalmon mentünk keresztül, amelyek megváltoztatták a társadalmunkat. De vannak olyan nézetei, amelyek igaznak bizonyultak: a mi életünk során a világ népessége megháromszorozódott – hihetetlen, de megháromszorozódott –, és a világ számos részén nincs elegendő élelmiszer a megnövekedett igények kielégítésére. Többet kell tennünk, ha valóban fel akarjuk számolni az éhínséget, és szabályozni akarjuk a népességnövekedést, ennek módja pedig az, hogy biztosítani kell, hogy a nők mindenhol élhessenek a születésszabályozás eszközeivel. Továbbá meg kell óvnunk a gyermekek életét. A népességnövekedés mérséklésére az a legjobb mód, ha segítünk megóvni az utódok életét, és így az emberek nem fogják szükségét érezni, hogy még több gyermekük legyen. Mi itt, a nyugati világban hozzá vagyunk szokva a húsevéshez: ez hatalmas forráspazarlás. Tehát csak azt mondhatom – és látom, hogy lejárt az időm, elnök asszony –, hogy ha meg akarjuk menteni a világot, és fel akarjuk számolni az éhínséget, akkor együnk zöld dolgokat, ne pedig pirosakat. Ezt úgy mondom, hogy én magam már 20 éve nem eszem húst."@hu11
"Signora Presidente, nell’Inghilterra del XVIII secolo, Thomas Malthus aveva previsto che l’aumento della popolazione avrebbe superato l’offerta di cibo. Ora per molti versi le sue idee sono state discreditate perché abbiamo assistito a una serie di rivoluzioni in campo agricolo che hanno trasformato la nostra società. Ma le sue parole erano vere: nell’arco della vita di molti di noi, la popolazione mondiale si è triplicata – triplicata, sembra incredibile – superando in fin troppe regioni del mondo la nostra offerta alimentare. Dobbiamo fare di più se vogliamo evitare la fame e controllare la crescita mondiale. A tal fine, è necessario garantire che le donne, ovunque, possano controllare la propria capacità riproduttiva. Dobbiamo altresì salvare le vite dei bambini. La maniera migliore per contenere l’aumento della popolazione consiste nel salvare le vite dei giovani in maniera che non si senta l’esigenza di avere famiglie più numerose. Qui, nel mondo occidentale, siamo abituati a mangiare carne: un massiccio spreco di risorse. Tutto ciò che posso dire, signora Presidente, visto che il tempo a mia disposizione sta scadendo, è che, essendo personalmente diventato vegetariano 20 anni fa, se vogliamo salvare il mondo ed evitare la fame, dobbiamo mangiare verdure, non carne."@it12
"Gerb. pirmininke, XVIII amžiuje Anglijoje Thomas Malthus numatė, kad gyventojų skaičiaus didėjimas viršys maisto atsargas. Dabar jo idėją įvairiais būdais bandoma paneigti, nes būta nemažai žemės ūkio revoliucijų, kurios pakeitė mūsų visuomenę. Tačiau jo žodžiai iš dalies teisingi, nes per daugelio mūsų gyvenimą pasaulio gyventojų skaičius patrigubėjo – visiškai neįtikėtinai patrigubėjo – ir daugybėje pasaulio dalių jis viršijo mūsų maisto atsargas. Jeigu norime užkirsti kelią badui ir kontroliuoti gyventojų skaičiaus didėjimą, mums reikia daryti daugiau, o tai padaryti galima užtikrinant, kad moterys visur turėtų teisę reguliuoti savo vaisingumą. Be to, turime išsaugoti vaikų gyvybes. Geriausias būdas sumažinti gyventojų skaičiaus didėjimą – išsaugoti paauglių gyvybes, kad gyventojai nejaustų poreikio turėti didesnes šeimas. Čia, Vakarų pasaulyje, esame įpratę valgyti mėsą, o tai yra didelis išteklių eikvojimas. Viskas, ką galiu pasakyti – ir, gerb. pirmininke,  matau, kad man skirtas laikas baigiasi, – kaip žmogus, prieš 20 metų nustojęs valgyti mėsą, yra tai, kad jeigu norime išsaugoti pasaulį ir užkirsti kelią badui, valgykime tai, kas žalia, o ne kas raudona."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, astoņpadsmitajā gadsimtā Anglijā Tomass Maltuss konstatēja, ka cilvēku skaits pasaulē pieaug ātrāk nekā izmantojamo resursu daudzums. Mūsdienās diemžēl viņa idejas tiek apšaubītas, jo pa šo laiku ir notikušas vairākas lauksaimniecības revolūcijas, kuru dēļ sabiedrība ir mainījusies. Tomēr šķiet, ka viņam ir bijusi taisnība, jo daudzi, lai arī cik neticami tas izklausās, savas dzīves laikā ir bijuši liecinieki pasaules iedzīvotāju skaita trīskārtējam pieaugumam, kas pārsniedz pārtikas nodrošinājuma iespējas. Mums ir jādara vairāk, ja vēlamies izskaust badu un kontrolēt iedzīvotāju skaita pieaugumu, un labākais veids kā to izdarīt, ir panākt, lai sievietēm visā pasaulē būtu iespēja kontrolēt savu reproduktivitāti. Tādējādi būsim izglābuši neskaitāmas bērnu dzīvības. Labākais veids, kā samazināt iedzīvotāju skaita pieaugumu, ir palīdzēt izdzīvot jauniešiem, lai cilvēkiem nerastos vajadzība veidot lielas ģimenes. Rietumu pasaulē mēs esam pieraduši ēst gaļu, kas ir resursu nelietderīga izmantošana. Priekšsēdētājas kundze, es redzu, ka man atvēlētais laiks ir beidzies, bet kā viens no tiem, kurš ir pārtraucis ēst gaļu pirms divdesmit gadiem, es varu teikt, ka, lai izglābtu pasauli un izskaustu badu, mums ir jāēd zaļie produkti, nevis sarkanie."@lv13
"Madam President, in 18th-century England, Thomas Malthus predicted that population increase would exceed food supply. Now, in many ways his ideas have been discredited because we have had a series of agricultural revolutions which have transformed our society. But his words were also true: in the lifetimes of many of us, world population has trebled – trebled, quite incredible – and, in too many parts of the world, that has exceeded our food supply. We need to be doing more if we want to prevent hunger and control population growth, and the way of doing that is to ensure that women everywhere have control over their reproductivity. And we have got to save the lives of children. The best way of reducing population growth is to save the lives of youngsters, so that people do not feel the need to have bigger families. Here in the Western world we are addicted to eating meat: a massive waste of resources. All I can say is – and I see my time is up, Madam President – as someone who gave up eating meat 20 years ago, if we want to save the world and prevent hunger, then we eat green, not red."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, in het Engeland van de achttiende eeuw voorspelde Thomas Malthus dat de bevolkingsgroei groter zou zijn dan de voedselvoorraad. Nu zijn zijn ideeën op veel manieren in twijfel getrokken, omdat we een aantal landbouwrevoluties hebben gehad die onze samenleving hebben veranderd, maar zijn woorden klopten ten dele wel. Tijdens het leven van velen van ons is de wereldbevolking verdrievoudigd – verdrievoudigd, dat is onvoorstelbaar – en op te veel plekken in de wereld was onze voedselvoorraad ontoereikend voor die groei. We moeten meer doen wanneer we honger willen voorkomen en de bevolkingsgroei willen beheersen. Dat kunnen we doen door ervoor te zorgen dat vrouwen overal controle hebben over hun voortplanting. En we moeten kinderlevens redden. De beste manier om de bevolkingsgroei terug te dringen is het redden van kinderlevens, zodat mensen geen behoefte hebben aan grotere gezinnen. Hier in de westerse wereld zijn we verslaafd aan vlees. Dat leidt tot een enorme verspilling van hulpbronnen. Ik ben twintig jaar geleden gestopt met het eten van vlees en ik kan alleen maar zeggen – en ik zie, mevrouw de Voorzitter, dat mijn tijd om is – dat we groen in plaats van rood moeten eten, indien we de wereld willen behouden en honger willen voorkomen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Już w osiemnastym wieku w Anglii Thomas Malthus przewidział, że wzrost liczby ludności przewyższy podaż żywności. Jego teoria została podważona z powodu wielu rewolucji rolniczych, które zmieniły nasze społeczeństwo. Ale jego słowa były częściowo prawdziwe, ponieważ w trakcie życia wielu z nas liczba ludności na świecie się potroiła – jest to niewiarygodne, ale owszem, potroiła się – i w wielu regionach na świecie przewyższyła podaż żywności. Aby zapobiec głodowi i kontrolować wzrost populacji, musimy dopilnować, by kobiety na całym świecie kontrolowały swoją rozrodczość. Musimy również chronić życie dzieci. Najlepszym sposobem na ograniczenie wzrostu populacji jest ochrona życia dzieci, żeby ludzie nie czuli potrzeby powiększania swoich rodzin. W zachodnim świecie jesteśmy uzależnieni od jedzenia mięsa i jest to ogromne marnotrawstwo zasobów. Mogę tylko powiedzieć, że jestem osobą, która nie je mięsa od dwudziestu lat i − widząc, że mój czas się kończy, pani przewodnicząca – dodać, że jeśli chcemy ocalić świat i zapobiec głodowi, jedzmy produkty zielone, a nie czerwone."@pl16
"Senhora Presidente, na Inglaterra do sec. XVIII, Thomas Malthus previu que o aumento da população excederia o abastecimento de produtos alimentares. Actualmente, as suas ideias foram desacreditadas de várias maneiras, pois a verdade é que tivemos uma série de revoluções agrícolas que transformaram a nossa sociedade. Contudo, as suas palavras também foram verdadeiras: no tempo de vida de muitos de nós, a população mundial triplicou – triplicou, incrível – e, em demasiadas partes do mundo, excedeu a nossa capacidade de abastecimento alimentar. Precisamos de fazer bem mais se quisermos impedir a fome e controlar o crescimento populacional, e o caminho a seguir passa por garantir que as mulheres em toda a parte do mundo têm controlo sobre a sua reprodutividade. Por outro lado, impõe-se salvar as vidas dos nossos filhos. A melhor maneira de reduzir o crescimento populacional é salvar as vidas dos jovens, para que as pessoas não sintam a necessidade de ter famílias maiores. No mundo ocidental somos viciados em comer carne: um desperdício maciço de recursos. Tudo o que posso dizer – e vejo que o meu tempo de palavra está a terminar, Senhora Presidente – na posição de alguém que deixou de comer carne há vinte anos atrás, é que se queremos salvar o mundo e impedir a fome, então teremos de comer “verde” e não “vermelho”."@pt17
"Doamnă preşedintă, în Anglia secolului al 18 Thomas Malthus a prevăzut că creşterea populaţiei va depăşi aprovizionarea cu alimente. Acum, ideile sale au fost discreditate în numeroase moduri, deoarece am avut parte de o serie de revoluţii agricole care au transformat societatea noastră. Dar şi cuvintele sale erau adevărate: pe parcursul vieţii multora dintre noi, populaţia lumii s-a triplat – s-a triplat, incredibil – şi, în prea multe zone ale lumii, aprovizionarea cu alimente a fost depăşită. Trebuie să facem mai multe dacă dorim să prevenim foametea şi să controlăm creşterea populaţiei, iar modul în care putem face acest lucru este să ne asigurăm că femeile de pretutindeni au control asupra reproductivităţii lor. Şi trebuie să salvăm vieţile copiilor. Cea mai bună cale de a reduce creşterea populaţiei este salvarea vieţilor tinerilor, astfel încât oamenii să nu mai simtă nevoia de a avea familii mai mari. Aici, în lumea occidentală, suntem dependenţi de carne: o uriaşă risipă de resurse. Tot ceea ce pot să spun – şi constat că timpul meu a expirat, doamnă preşedintă – este că, fiind o persoană care a renunţat să mănânce carne în urmă cu 20 de ani, dacă dorim să salvăm lumea şi să prevenim foametea, atunci trebuie să mâncăm vegetale, şi nu carne."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v Anglicku 18. storočia Thomas Malthus predpovedal, že populácia porastie rýchlejšie ako výroba potravín. Teraz sa jeho myšlienky v mnohých smeroch spochybňujú, pretože sme prešli sériou revolúcií v poľnohospodárstve, ktoré zmenili našu spoločnosť. Ale jeho slová sú aj pravdivé: počas života mnohých z nás sa svetová populácia strojnásobila, úplne neuveriteľne strojnásobila, a v mnohých oblastiach sveta rástla rýchlejšie ako zásobovanie potravinami. Ak chceme predchádzať hladu a mať pod kontrolou populačný rast, musíme sa viac snažiť a najmä zaistiť, aby ženy všade na svete mali kontrolu nad svojimi reprodukčnými možnosťami. A musíme chrániť životy detí. Najlepší spôsob zníženia populačného rastu je chrániť životy mladých ľudí, aby rodičia necítili potrebu mať väčšie rodiny. Tu v západnom svete máme návyk jesť mäso, čo je obrovské plytvanie zdrojmi. Jediné, čo môžem povedať – a už vidím, že môj čas vypršal, pani predsedajúca – ako človek, ktorý sa vzdal mäsa pred 20 rokmi, ak chceme zachrániť svet a predísť hladu, jedzme zelené, nie červené."@sk19
"Gospa predsednica, v 18. stoletju v Angliji je Thomas Malthus napoveda, da bo porast prebivalstva presegel prekrbo s hrano. Njegove napovedi so bile na mnogo načinov omajane, saj smo imeli niz kmetijskih revolucij, ki so preoblikovale naše gospodarstvo. Vendar tudi njegove besede držijo: v življenjski dobi mnogih izmed nas se je svetovno prebivalstvo potrojilo – potrojilo, precej neverjetno – v premnogih delih sveta pa je to preseglo našo preskrbo s hrano. Morali bomo storiti več, če želimo preprečiti lakoto in nadzorovati rast prebivalstva, to pa lahko storimo tako, da bomo zagotovili, da bodo ženske povsod odločale o svoji reproduktivnosti. In rešiti moramo življenja otrok. Najboljši način za zmanjšanje rasti prebivalstva je rešiti življenja otrok, tako da ljudje ne bodo čutili potrebe po širjenju svojih družin. Tu na zahodu smo zasvojeni z mesom: to je ogromna potrata sredstev. Vse, kar lahko rečem – in vidim, gospa predsednica, da je moj čas potekel – kot človek, ki se je odrekel mesu pred 20 leti, je, da moramo jesti zeleno, ne rdeče, če želimo rešiti svet in preprečiti lakoto."@sl20
"Fru talman! I England på 1700-talet förutspådde Thomas Malthus att befolkningstillväxten skulle överstiga tillgången till livsmedel. På grund av en rad jordbruksrevolutioner som har förändrat vårt samhälle har hans idéer mötts med misstro av olika slag. Men han talade också sanning. Under många människors livstid har världsbefolkningen otroligt nog tredubblats, och på alltför många ställen i världen innebär det att vi har överskridit vår tillgång till livsmedel. Vi måste göra mer om vi vill förebygga hungersnöden och kontrollera befolkningstillväxten, och det kan vi göra genom att garantera alla kvinnor kontroll över sin reproduktion. Och vi måste rädda barns liv. Det bästa sättet att minska befolkningstillväxten är att se till att ungdomar har goda levnadsförhållanden, så att människor inte känner behov av att ha större familjer. Här i väst finns ett beroende av kött, ett massivt slöseri med tillgångar. Fru talman, jag ser att min talartid är slut. Jag slutade själv att äta kött för 20 år sedan och kan bara säga att om vi vill rädda världen och förebygga hungersnöd ska vi äta grönt, inte rött."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Chris Davies (ALDE )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,9,21,4
"lea"18
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph