Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-453"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-453"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, colegas, ante la reciente conclusión de la Cumbre sobre seguridad alimentaria, me gustaría expresar mi decepción por la leve repercusión social, mediática y política del acontecimiento. Decepción, sobre todo, por la incapacidad de llegar a un acuerdo sobre el paquete de 44 000 millones de dólares destinado a ayudar a los campesinos más pobres; decepción porque todo sigue igual. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, agricultura y desarrollo, a menudo se nos olvida la cuestión del agua y de su escasez, un problema esencial del presente y sobre todo del futuro. En el contexto actual de crisis económica y medioambiental, necesitamos más que nunca un compromiso por parte de los países desarrollados para la articulación de un nuevo foro de reflexión internacional, al más alto nivel, con el objetivo de conseguir consolidar el agua como un bien público, compartir tecnologías y desarrollar sistemas de gestión del agua eficientes, sostenibles y económicamente viables. Si no cuidamos el agua, nunca podremos hacer frente a la lucha contra el hambre."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, těsně po nedávném závěrečném prohlášení Světového summitu Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) o zajišťování potravin bych chtěl vyjádřit své zklamání nad jeho malým společenským, mediálním i politickým dopadem. Jsem zejména zklamán, že nebylo dosaženo dohody o balíčku 44 miliard dolarů, který měl pomoci nejchudším zemědělcům, a je mi líto, že se nic nezmění. Mluvíme-li o zajišťování potravin, zemědělství a rozvoji, často zapomínáme na problém nedostatku vody, což už je a především bude zásadní problém. V současném kontextu hospodářské krize a krize v životním prostředí potřebujeme více než kdy dříve závazek ze strany rozvinutých zemí, že vytvoří – na nejvyšší úrovni – nové fórum pro mezinárodní reflexi, jehož cílem bude konsolidovat vodu jako veřejný statek, sdílet technologie a rozvíjet účinné, udržitelné a ekonomicky uskutečnitelné systémy hospodaření s vodou. Nebudeme-li pečovat o naši vodu, nikdy nevyhrajeme boj s hladem."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! I kølvandet på afslutningen for nylig af Fødevare- og Landbrugsorganisationens (FAO) verdenstopmøde om fødevaresikkerhed vil jeg gerne udtrykke min skuffelse over dets begrænsede sociale, mediemæssige og politiske virkninger. Især er jeg skuffet over, at der ikke kunne opnås en aftale om pakken på 44 mia. USD, der havde til formål at hjælpe de fattigste landbrugere, og bedrøvet over, at alt vil fortsætte som før. Når vi taler om fødevaresikkerhed, landbrug og udvikling, glemmer vi ofte spørgsmålet om knaphed på vand, som er et væsentligt problem nu og frem for alt i fremtiden. I den nuværende situation med økonomisk og miljømæssig krise har vi mere end nogensinde brug for, at de udviklede lande forpligter sig til at skabe et nyt forum for international refleksion på højeste niveau med det formål at konsolidere vand som et offentligt gode, at dele teknologier og udvikle effektive, bæredygtige og økonomisk levedygtige vandforvaltningssystemer. Hvis vi ikke passer på vores vand, vil det aldrig lykkes os at bekæmpe sult."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, kurz nach dem Ende des FAO-Weltgipfels zur Ernährungssicherheit möchte ich meine Enttäuschung darüber ausdrücken, welch geringe soziale, mediale und politische Wirkung er hatte. Insbesondere bin ich enttäuscht darüber, dass kein Übereinkommen bezüglich des 44 Mrd. USD-Pakets gefunden wurde, mit dem den ärmsten Landwirten geholfen werden sollte, und traurig, dass alles so weitergehen wird, wir bisher. Wenn wir über Ernährungssicherheit, Landwirtschaft und Entwicklung sprechen, vergessen wir oft, die Wasserknappheit anzusprechen, ein wesentliches aktuelles Problem, mit dem wir aber vor allem in der Zukunft zu kämpfen haben werden. Vor dem aktuellen Hintergrund des Wirtschafts- und Finanzkrise ist es mehr als je zuvor erforderlich, dass sich Industrieländer auf höchster Ebene zu einem neuen Forum für internationale Reflexion zusammenschließen, um festzulegen, dass Wasser ein öffentliches Gut ist, um Technologien auszutauschen und effiziente, nachhaltige und wirtschaftlich umsetzbare Systeme der Wasserwirtschaft zu entwickeln. Wenn wir uns nicht um unsere Wasservorräte kümmern, werden wir den Kampf gegen den Hunger niemals gewinnen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση των εργασιών της παγκόσμιας διάσκεψης του FAO για την επισιτιστική ασφάλεια, θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου όσον αφορά τις περιορισμένες κοινωνικές, πολιτικές επιπτώσεις της καθώς και τις επιπτώσεις της στα μέσα ενημέρωσης. Ειδικότερα, είμαι απογοητευμένος για το γεγονός ότι δεν κατέστη εφικτή η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πακέτο των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που επρόκειτο να παρασχεθεί ως βοήθεια στους φτωχότερους αγρότες, και στενοχωρημένος για το γεγονός ότι όλα συνεχίζουν όπως πριν. Όταν μιλάμε για την επισιτιστική ασφάλεια, τη γεωργία και την ανάπτυξη, συχνά ξεχνούμε το ζήτημα της λειψυδρίας, ένα ουσιαστικό πλέον πρόβλημα και, πάνω από όλα, ένα πρόβλημα του μέλλοντος. Στο παρόν πλαίσιο της οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ τη δέσμευση των ανεπτυγμένων χωρών να δημιουργήσουν ένα νέο φόρουμ διεθνούς προβληματισμού, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη του νερού ως δημόσιου αγαθού, την κοινή χρήση των τεχνολογιών και την ανάπτυξη αποτελεσματικών, αειφόρων και οικονομικά βιώσιμων συστημάτων διαχείρισης του νερού. Εάν δεν φροντίσουμε το νερό μας, δεν θα επιτύχουμε ποτέ να καταπολεμήσουμε την πείνα."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, in the wake of the recent conclusion of the Food and Agriculture Organisation (FAO) World Summit on Food Security, I would like to express my disappointment at its limited social, media and political impact. In particular, I am disappointed that no agreement could be reached on the package of USD 44 billion intended to help the poorest farmers, and sad that everything will continue as before. When we talk about food security, agriculture and development, we often forget the issue of water scarcity, an essential problem now and, above all, in the future. In the current context of economic and environmental crisis, more than ever we need a commitment by developed countries to create a new forum for international reflection, at the highest level, with the aim of consolidating water as a public good, sharing technologies and developing efficient, sustainable and economically viable systems of water management. If we do not look after our water, we will never succeed in combating hunger."@en4
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Pärast hiljuti lõppenud Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ülemaailmset tippkohtumist toiduga kindlustatuse teemal tahaksin öelda, kui pettunud ma olen selle tagasihoidlikus sotsiaalses, ajakirjanduslikus ja poliitilises mõjus. Eelkõige olen pettunud selles, et ei jõutud kokkuleppele 44 miljardi USA dollari suuruses paketis, mis on mõeldud vaeseimate põllumajandustootjate abistamiseks, ja kurb, et kõik jätkub endistviisi. Toiduga kindlustatusest, põllumajandusest ja arengust rääkides unustame sageli veenappuse, mis on praegu ja eelkõige tulevikus suur probleem. Praeguses majandus- ja keskkonnakriisis on rohkem kui kunagi varem vaja, et arenenud riigid võtaksid endale kohustuse luua uus rahvusvaheline kõrgeima taseme arutlusfoorum, mille eesmärk on kindlustada, et vesi oleks avalik hüve, jagada tehnoloogilisi võtteid ning töötada välja tõhusaid, säästlikke ja majanduslikult elujõulisi veemajandussüsteeme. Kui me ei hoolitse vee eest, ei suuda me näljavastast võitlust kunagi võita."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, näin FAO:n elintarviketurvaa käsitelleen huippukokouksen jälkeen haluan tuoda esiin olevani pettynyt siihen, että kokouksen vaikutukset yhteiskuntaan, tiedotusvälineisiin ja politiikkaan jäivät vähäisiksi. Olen erityisen pettynyt siihen, ettei köyhimpien viljelijöiden auttamiseen tarkoitetusta 44 miljardin dollarin paketista päästy sopimukseen, ja surullinen siitä, että kaikki jatkuu kuten ennenkin. Puhuessamme elintarviketurvasta, maataloudesta ja kehityksestä unohdamme usein vesipulaa koskevan ongelman, joka on keskeinen asia paitsi nyt myös ennen kaikkea tulevaisuudessa. Nykyisessä talous- ja ympäristökriisissä on tärkeämpää kuin koskaan ennen, että kehitysmaat sitoutuvat perustamaan uuden foorumin kansainväliselle korkeimman tason keskustelulle, jossa pyritään vahvistamaan veden olevan yleinen hyödyke, jakamaan teknologiaa ja kehittämään tehokkaita, kestäviä ja taloudellisesti elinkelpoisia vesihuoltojärjestelmiä. Ellemme huolehdi vedestämme, emme myöskään onnistu torjumaan nälkää."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, à la suite de la récente conclusion du sommet mondial de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur la sécurité alimentaire, je voudrais exprimer ma déception quant à son impact social, médiatique et politique limité. Je suis très déçu, en particulier, du fait qu’aucun accord n’ait pu être conclu sur le paquet de 44 milliards de dollars qui devait aider les agriculteurs les plus pauvres et je suis triste à l’idée que tout va continuer comme avant. Quand nous parlons de sécurité alimentaire, d’agriculture et de développement, nous oublions souvent la question de la rareté de l’eau, un problème essentiel aujourd’hui et qui le sera surtout demain. Dans le contexte actuel de crise économique et environnementale, plus que jamais nous avons besoin d’un engagement des pays développés à créer un nouveau forum international de réflexion, au plus haut niveau, dans le but de consolider le statut de bien public de l’eau, de partager les technologies et de développer des systèmes efficaces, durables et économiquement viables de gestion de l’eau. Si nous ne nous préoccupons pas de sauvegarder nos ressources en eau, nous ne pourrons jamais remporter la bataille contre la faim."@fr8
". Elnök asszony, hölgyeim és uraim, az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) élelmezésbiztonsági csúcstalálkozójának eredményével kapcsolatban szeretném csalódottságomat kifejezni, mivel a csúcs társadalmi, politikai és médiára gyakorolt hatása csekély volt. Főleg amiatt vagyok csalódott, hogy nem született megállapodás a legszegényebb mezőgazdasági termelők támogatására szánt 44 milliárd USD-ról. Szomorú, hogy minden marad a régiben. Amikor az élelmezésbiztonságról, a mezőgazdaságról és a fejlesztésről beszélnünk, gyakran elfeledkezünk a vízhiány kérdéséről, pedig ez már jelenleg is alapvető probléma, és még inkább az lesz a jövőben. A jelenlegi gazdasági és környezeti válsággal összefüggésben minden eddiginél jobban szükség van arra, hogy a fejlett országok elkötelezzék magukat egy nemzetközi eszmecsere mellett, egy olyan, legmagasabb szintű fórum létrehozása mellett, amelynek célja, hogy megerősítse a víz azon státuszát, miszerint az a közjavak közé tartozik, valamint hogy a felek megosszák egymás között a technológiákat, és hatékony, fenntartható és gazdaságilag kivitelezhető vízgazdálkodási rendszereket hozzanak létre. Ha nem foglalkozunk a vízzel, soha nem fog sikerülni legyőznünk az éhínséget."@hu11
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, sulla scia della recente conclusione del verticale mondiale dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) sulla sicurezza alimentare, vorrei esprimere il mio disappunto per il suo impatto limitato a livello sociale, politico e mediatico. Sono deluso in particolare dal fatto che non sia stato possibile pervenire a un accordo sul pacchetto di 44 miliardi di dollari che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto aiutare gli agricoltori più poveri e mi rattrista il fatto che tutto proseguirà come prima. Quando parliamo di sicurezza alimentare, agricoltura e sviluppo, spesso dimentichiamo la questione della carenza di acqua, problema essenziale adesso e, soprattutto, in futuro. Nell’attuale contesto di crisi economica e ambientale, più che mai ci occorre un impegno da parte dei paesi sviluppati per creare un nuovo consesso di riflessione internazionale ai massimi livelli allo scopo di consolidare l’acqua come bene pubblico, condividere tecnologie e sviluppare sistemi efficienti, sostenibili ed economicamente accettabili per la gestione di tale risorsa. Se non provvediamo a tale aspetto, non riusciremo mai a combattere la fame."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, po Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo aprūpinimo maistu klausimu norėčiau išreikšti nusivylimą jo ribotu socialiniu, informaciniu ir politiniu poveikiu. Visų pirma esu nusivylusi, kad nepavyko pasiekti jokio susitarimo dėl 44 mlrd. USD paketo, kuris buvo numatytas siekiant padėti neturtingiausiems ūkininkams, ir liūdna, kad viskas toliau bus taip, kaip anksčiau. Kalbėdami apie aprūpinimą maistu, žemės ūkį ir vystymąsi dažnai pamirštame vandens trūkumą, kuris dabar yra didelė problema, o ateityje bus dar didesnė. Dabartinėmis ekonomikos ir aplinkos krizės sąlygomis mums labiau nei kada nors anksčiau reikia, kad išsivysčiusios šalys įsipareigotų aukščiausiu lygiu sukurti naują tarptautinių diskusijų forumą siekiant konsoliduoti vandenį kaip viešąją gėrybę, pasidalyti technologijomis ir kurti veiksmingas, tvarias ir ekonomiškai gyvybingas vandens išteklių valdymo sistemas. Jeigu nesirūpinsime savo vandens ištekliais, mums niekada nepavyks įveikti bado."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es vēlētos paust savu sarūgtinājumu par nesenās ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas augstākā līmeņa sanāksmes par nodrošinātību ar pārtiku nenozīmīgo ietekmi uz sociālo un politisko jomu, kā arī uz plašsaziņas līdzekļiem. Es jo īpaši esmu sarūgtināts par to, ka netika panākta vienošanās par USD 44 miljardu piešķīrumu nabadzīgāko lauksaimnieku atbalstam, un ir skumji, ka nekas nav mainījies. Bieži, runājot par nodrošinātību ar pārtiku, kā arī par lauksaimniecību un attīstību, mēs aizmirstam par būtisku pašreizējo un arī turpmāko problēmu, proti, ūdens trūkumu. Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko un vides krīzi, mums vairāk nekā jebkad iepriekš ir vajadzīgs attīstīto valstu ieguldījums jauna foruma organizēšanā, kurā starptautiskā mērogā izskanētu viedoklis par to, ka ūdens ir jāatzīst par sabiedrisku labumu, daloties tehnoloģijās un izstrādājot efektīvas, ilgtspējīgas un ekonomiski dzīvotspējīgas ūdens apsaimniekošanas sistēmas. Ja nesekosim līdz ūdens krājumiem, tad nespēsim izskaust badu."@lv13
"Mevrouw de Voorzitter, collega’s, in verband met de recentelijk afgesloten top over voedselzekerheid wil ik mijn teleurstelling uitspreken over de beperkte maatschappelijke, politieke en media-aandacht die er voor deze gebeurtenis is geweest. Teleurstelling vooral vanwege het onvermogen om overeenstemming te bereiken over het pakket van 44 miljard dollar aan steun voor de armste boeren; teleurstelling omdat alles bij het oude blijft. Wanneer we het over voedselzekerheid, landbouw en ontwikkeling hebben, wordt het probleem van de waterschaarste vaak over het hoofd gezien. Dat is nu al een essentieel probleem, maar in de toekomst zal het dat alleen maar nog meer worden. In de huidige context, met de economische en een milieucrisis, is het meer dan ooit nodig dat de ontwikkelde landen zich verbinden aan de oprichting van een nieuw forum waarin op het hoogste internationale niveau kan worden nagedacht over de wijze waarop water als publiek goed in stand kan worden gehouden, technologieën kunnen worden gedeeld en efficiënte, duurzame en economisch haalbare beheersystemen kunnen worden ontwikkeld. Als we niet goed voor het water zorgen, zullen we de strijd tegen de armoede nooit kunnen winnen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Panie i panowie! Podsumowując wnioski ze światowego szczytu w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego FAO chciałbym wyrazić swoje rozczarowanie niewielkim oddźwiękiem społecznym, medialnym i politycznym. Zwłaszcza jestem rozczarowany brakiem porozumienia w kwestii pakietu w wysokości 44 miliardów dolarów, który miał być przeznaczony na pomoc dla najbiedniejszych rolników. To smutne, że sytuacja będzie wyglądać tak jak do tej pory. Kiedy mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, rolnictwie i rozwoju, często zapominamy o kwestii niedoboru wody, która jest poważnym problemem dzisiaj i będzie nim w przyszłości. W kontekście kryzysu gospodarczego i środowiskowego potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek wsparcia ze strony państw rozwiniętych dla stworzenia nowego międzynarodowego forum dyskusyjnego na najwyższym szczeblu, którego celem będzie skonsolidowanie wody jako dobra publicznego, wymiana technologii i rozwijanie wydajnych, zrównoważonych i realnych z gospodarczego punktu widzenia systemów gospodarowania wodą. Jeśli nie zajmiemy się kwestią wody, nigdy nie wygramy walki z głodem."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, na sequência da recente conclusão da Cimeira Mundial sobre Segurança Alimentar da FAO, gostaria de manifestar a minha decepção pelo seu limitado impacto social, mediático e político. Decepção, em particular, pela impossibilidade de chegar a um acordo sobre o pacote de 44 mil milhões de dólares destinados a ajudar os agricultores mais pobres, e por tudo continuar como dantes. Quando falamos de segurança alimentar, de agricultura e de desenvolvimento, muitas vezes esquecemos o problema da escassez de água, um problema essencial agora e, sobretudo, no futuro. No actual contexto de crise económica e ambiental, precisamos mais do que nunca de um compromisso dos países desenvolvidos para criar um novo fórum de reflexão internacional, ao mais alto nível, com o objectivo de conseguir consolidar a água como um bem público, a partilha de tecnologias e o desenvolvimento de sistemas de gestão da água eficientes, sustentáveis e economicamente viáveis. Se não cuidarmos da nossa água, nunca seremos bem sucedidos na luta contra a fome."@pt17
"Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, în urma recentei încheieri a Summit-ului mondial privind securitatea alimentară al Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), aş dori să îmi exprim dezamăgirea cu privire la impactul social, mediatic şi politic limitat al acestuia. În special, sunt dezamăgit că nu s-a putut ajunge la niciun acord cu privire la pachetul de 44 miliarde USD menite să îi ajute pe agricultorii cei mai săraci şi sunt trist pentru că totul va continua să fie ca înainte. Atunci când vorbim despre securitate alimentară, agricultură şi dezvoltare, uităm adesea problema lipsei apei, o problemă esenţială în prezent şi, mai ales, în viitor. În actualul context de criză economică şi de mediu, avem nevoie mai mult ca niciodată de un angajament din partea ţărilor dezvoltate de a crea un nou forum de reflecţie internaţională, la cel mai înalt nivel, cu scopul de a consolida apa ca bun public, de a împărtăşi tehnologii şi de a concepe sisteme de gestionare a apei care să fie eficiente, durabile şi viabile din punct de vedere economic. Dacă nu vom avea grijă de apă, nu vom reuşi niciodată să combatem foametea."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, krátko po skončení nedávneho svetového samitu Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) o potravinovej bezpečnosti by som chcel vyjadriť svoje sklamanie nad jeho slabým sociálnym, mediálnym a politickým dosahom. Predovšetkým som sklamaný, že sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o balíku 44 miliárd USD, ktoré mali pomôcť najchudobnejším poľnohospodárom. Som smutný, že všetko bude pokračovať ako predtým. Keď hovoríme o potravinovej bezpečnosti, poľnohospodárstve a rozvoji, často zabúdame na otázku nedostatku vody, čo je zásadný problém už teraz a bude najmä v budúcnosti. V aktuálnom kontexte hospodárskej a environmentálnej krízy potrebujeme viac než kedykoľvek predtým záväzok rozvinutých krajín vytvoriť nové fórum na medzinárodné diskusie na najvyššej úrovni, ktorého cieľom by bolo posilnenie postavenia vody ako súčasti verejného blaha, výmena technológií a rozvoj efektívnych, trvalo udržateľných a hospodársky životaschopných systémov vodného hospodárstva. Ak sa nebudeme starať o našu vodu, nikdy nebudeme úspešní v boji proti hladu."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, po nedavnem zaključku svetovnega vrha Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO) o varnosti prehrane bi želel izraziti svoje razoračaranje nad njegovim omejenim socialnim, medijskim in političnim vplivom. Predvsem sem razočaran, da ni bilo mogoče doseči nikakršnega sporazuma o paketu v višini 44 milijard EUR, ki je bil namenjen za pomoč najrevnejšim kmetovalcem, obenem pa čutim tudi obžalovanje, ker bo vse spet potekalo tako, kot je do zdaj. Ko govorimo o varnosti preskrbe s hrano, kmetijstvu in razvoju, pogosto pozabljamo na problem pomanjkanja vode, ki je temeljni problem današnjice in predvsem prihodnosti. V okviru trnutne gospdoarske in okoljske krize je bolj kot kdaj koli prej potrebno, da razvite države dajo zavezo, da bodo ustvarile nov forum za premislek na mednarodni ravni, na najvišji ravni, da bi voda utrdila svoj položaj javne dobrine, da bi se delile tehnologije in razvili učinkoviti, trajnostni in gospodarsko uresničljivi sistemi za upravljanje z vodami. Če ne bomo poskrbeli za našo vodo, ne bomo nikoli uspeli premagati lakote."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! I kölvattnet av FAO:s världstoppmöte om livsmedelstrygghet vill jag uttrycka min besvikelse över dess begränsade sociala, mediala och politiska genomslagskraft. Jag är särskilt besviken över att det inte fattades något beslut om det paket på 44 miljarder US-dollar som är avsett att hjälpa de fattigaste jordbrukarna, och ledsen över att allt kommer att fortsätta som tidigare. När vi talar om livsmedelstrygghet, jordbruk och utveckling glömmer vi ofta problemet med vattenbrist, ett stort problem redan nu, men framför allt i framtiden. I det aktuella sammanhanget med ekonomisk kris och miljökris behöver vi mer än någonsin ett engagemang från industriländerna för att skapa ett nytt forum på högsta nivå för internationell reflektion, med målet att befästa vatten som en allmän tillgång, dela med oss av teknik och utveckla effektiva, hållbara och ekonomiskt genomförbara system för vattenhantering. Om vi inte är rädda om vårt vatten kommer vi aldrig att lyckas bekämpa hungersnöden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph