Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-452"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-452"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, on l’a dit tout à l’heure, dans le monde un enfant meurt toutes les cinq secondes de faim et de pauvreté, et on estime à plus d’un milliard le nombre de personnes qui souffrent de malnutrition. La question de la sécurité alimentaire mondiale revêt donc un caractère extrêmement urgent et doit se trouver au premier plan de l’agenda politique européen et international. Il est nécessaire de renforcer la cohérence des politiques européennes pour assurer la concrétisation du premier objectif du Millénaire pour le développement. La facilité alimentaire d’un milliard d’euros est une première étape nécessaire, et il est essentiel que les mesures de mise en œuvre soient axées sur les petites et moyennes exploitations d’agriculture familiale et vivrière, en particulier celles gérées par des femmes, et sur les populations pauvres, donc celles qui sont le plus touchées par la crise alimentaire. L’agriculture durable doit être un domaine prioritaire. Des mécanismes de financement novateurs, tels une taxe internationale sur les transactions financières, doivent être explorés pour accompagner l’adaptation au changement climatique, tout en étant accessibles aux petits exploitants des pays les plus vulnérables."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, už bylo řečeno, že každých pět vteřin zemře někde na světě dítě v důsledku hladu nebo chudoby, a odhaduje se, že více než miliarda lidí trpí podvýživou. Záležitost celosvětového zajišťování potravin proto získává nejvyšší důležitost a musí být na prvním místě evropského i mezinárodního politického programu. Evropské politiky musí být důslednější, abychom zajistili, že bude splněn první rozvojový cíl tisíciletí. Jednomiliardový potravinový nástroj je nezbytným prvním krokem a je zásadně důležité, aby se prováděcí opatření soustředila na malé a střední rodinné a plodinové farmy, obzvláště na ty, které provozují ženy, a na chudé obyvatelstvo, tedy na ty, které potravinová krize postihla nejsilněji. Udržitelné zemědělství musí být prioritní oblastí. Novátorské mechanismy financování, jako je mezinárodní daň z finančních transakcí, musejí být přezkoumány, aby odpovídaly přizpůsobování se změnám klimatu, a zároveň byly přístupné malým zemědělcům z těch nejzranitelnějších zemí."@cs1
"Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Det blev sagt tidligere, at der hvert femte sekund dør et barn af sult og fattigdom et eller andet sted i verden, og det anslås, at over en milliard mennesker lider af fejlernæring. Spørgsmålet om global fødevaresikkerhed er derfor særdeles presserende og skal stå øverst på EU's og den internationale politiske dagsorden. EU's politikker må gøres mere konsistente, så det sikres, at det første årtusindudviklingsmål nås. Fødevarefaciliteten på 1 mia. EUR er et nødvendigt første skridt, og det er væsentligt, at gennemførelsesforanstaltningerne rettes mod små og mellemstore familiebrug, der dyrker afgrøder, især dem, som drives af kvinder, og mod fattige befolkninger, dvs. dem, der er hårdest ramt af fødevarekrisen. Bæredygtigt landbrug skal være et indsatsområde. Innovative finansieringsmekanismer, som f.eks. en international afgift på finanstransaktioner, skal undersøges, så de kan støtte tilpasningen til klimaforandringen, samtidig med at de er tilgængelige for de små landbrugere i de mest sårbare lande."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, es wurde bereits vorher gesagt, dass alle fünf Sekunden ein Kind irgendwo in der Welt an Hunger und Armut stirbt und dass die Zahl der Menschen, die an Unterernährung leiden, auf mehr als eine Milliarde geschätzt wird. Die weltweite Ernährungssicherheit ist deswegen von extremer Dringlichkeit und muss ganz oben auf der europäischen und internationalen politischen Agenda stehen. Die europäische Politik muss einheitlicher werden, um sicherstellen zu können, dass das erste Millenniums-Entwicklungsziel verwirklicht wird. Die Nahrungsmittelfazilität von 1 Mrd. EUR ist ein notwendiger erster Schritt und es ist wichtig, dass die Umsetzungsmaßnahmen sich auf kleine und mittelgroße Familien- und Ackerbaubetriebe konzentrieren, insbesondere auf die, die von Frauen und von der armen Bevölkerung geführt werden, also denjenigen, die am meisten von der Lebensmittelkrise betroffen sind. Deshalb muss die nachhaltige Landwirtschaft Priorität haben. Innovative Finanzierungsmechanismen, wie die internationale Steuer bei Finanztransaktionen, müssen untersucht werden, denn sie könnten für die Anpassung an den Klimawandel genutzt werden, wobei sie auch für die kleinen Landwirte der am meisten betroffenen Länder zur Verfügung stehen müssen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ειπώθηκε νωρίτερα ότι, κάθε πέντε δευτερόλεπτα, ένα παιδί πεθαίνει από πείνα και φτώχεια κάπου στον κόσμο, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν από υποσιτισμό. Ως εκ τούτου, το θέμα της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας λαμβάνει έναν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα και πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής και της διεθνούς πολιτικής ατζέντας. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να καταστούν πιο συνεπείς, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν την επίτευξη του πρώτου αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας. Η επισιτιστική διευκόλυνση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ αποτελεί ένα απαραίτητο πρώτο βήμα, ενώ είναι απαραίτητο τα μέτρα εφαρμογής να επικεντρώνονται στα μικρά και μεσαία οικογενειακά αγροκτήματα και στα αγροκτήματα μικρής και μεσαίας σοδειάς, ιδιαίτερα αυτά που καλλιεργούν γυναίκες, καθώς και στους φτωχούς πληθυσμούς, όσους, κατά συνέπεια, πλήττονται περισσότερο από την επισιτιστική κρίση. Η αειφόρος γεωργία πρέπει να αποτελέσει τομέα προτεραιότητας. Πρέπει να διερευνηθούν καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης, όπως ένας διεθνής φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, οι οποίοι θα συνοδεύουν τυχόν μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενώ θα είναι ταυτόχρονα προσβάσιμοι στους μικρούς αγρότες των πλέον ευάλωτων χωρών."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, it was said earlier that, every five seconds, a child dies of hunger and poverty somewhere in the world, and it is estimated that more than a billion people suffer from malnutrition. The matter of global food security therefore assumes an extremely urgent character and must be at the top of the European and international political agenda. European policies need to be made more consistent so as to ensure that the first Millennium Development Goal is realised. The EUR 1 billion food facility is a necessary first step, and it is essential that the implementation measures are focused on small and medium family and crop farms, in particular, those run by women, and on poor populations, those therefore that are most affected by the food crisis. Sustainable agriculture must be a priority area. Innovative funding mechanisms, such as an international tax on financial transactions, must be explored to accompany adaptation to climate change, while being accessible to the small farmers of the most vulnerable countries."@en4
"Señora Presidenta, Comisario, Señorías, antes se ha dicho que cada cinco segundos un niño muere de hambre y de pobreza en algún lugar del mundo, y que se estima que más de 1 000 millones de personas experimentan desnutrición. El asunto de la seguridad alimentaria global adquiere por tanto un carácter de urgencia extrema y debe figurar en lo alto de la agenda política europea e internacional. Las políticas europeas deben ser más coherentes de modo que garanticen que hacemos realidad el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio. Los 1 000 millones de euros del mecanismo alimentario son un primer paso necesario, y resulta esencial que las medidas de aplicación se centren en las pequeñas y medianas familias y granjas productoras, en particular en aquellas dirigidas por mujeres, así como en las poblaciones pobres, aquellas más afectadas por la crisis alimentaria. La agricultura sostenible debe ser un área prioritaria. Es preciso explorar mecanismos de financiación innovadores, como un impuesto internacional sobre las transacciones financieras; con el fin de acompañar la adaptación al cambio climático y de hacerla más accesible para los pequeños productores de los países más vulnerables."@es21
"Lugupeetud juhataja, volinik, kallid kolleegid! Enne öeldi, et iga viie sekundi tagant sureb kusagil maailmas üks laps nälga ja vaesusesse ning hinnanguliselt üle miljardi inimese kannatab alatoitumuse all. Seega omandab maailma toiga kindlustatuse teema ülimalt pakilise iseloomu ning peab olema Euroopa ja rahvusvahelise poliitilise tegevuskava tipus. Euroopa poliitika peab olema sidusam, et aastatuhande esimene arengueesmärk saaks saavutatud. Miljardi euro suurune toidurahastu on vajalik esimene samm ning rakendusmeetmed peavad keskenduma väikestele ja keskmise suurusega pere- ja taimekasvatustaludele, eelkõige naiste juhitud taludele, ja vaesele elanikkonnale ehk neile, keda toidukriis kõige rohkem puudutab. Jätkusuutlik põllumajandus peab olema eelisküsimus. Uurida tuleks uuenduslikke rahastamismehhanisme, näiteks rahvusvahelist finantstehingute maksu, et aidata kaasa kliimamuutusega kohanemisele, ja samas tuleks olla avatud kõige haavatavamate riikide väikestele põllumajandustootjatele."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, täällä todettiin aiemmin, että joka viides sekunti jossakin päin maailmaa kuolee lapsi nälkään ja köyhyyteen. On arvioitu, että maailmassa yli miljardi ihmistä kärsii aliravitsemuksesta. Siksi maailman elintarviketurvaa koskeva kysymys on luonteeltaan erittäin kiireellinen ja se on otettava EU:n politiikassa ja kansainvälisessä politiikassa asialistan kärkeen. EU:n politiikkoja on kehitettävä johdonmukaisempaan suuntaan, jotta varmistetaan ensimmäisen vuosituhattavoitteen saavuttaminen. Miljardin euron elintarvikeväline on tarpeellinen ensiaskel, ja on hyvin tärkeää, että sen täytäntöönpanotoimenpiteissä keskitytään pieniin ja keskisuuriin perhetiloihin ja viljelmiin, ennen kaikkea naisten hoitamiin tiloihin, sekä köyhiin väestönosiin eli niihin, joihin ruokakriisi vaikuttaa voimakkaimmin. Kestävä maatalous on otettava painopistealueeksi. Meidän on tarkasteltava innovatiivisia rahoitusmekanismeja, jotka auttavat mukautumaan ilmastonmuutokseen, kuten rahaliikenteestä kannettavaa veroa. Näiden mekanismien on oltava myös heikoimmassa asemassa olevien maiden pienviljelijöiden käytettävissä."@fi7
"). Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, már elhangzott korábban, hogy a világon minden ötödik másodpercben meghal egy gyermek az éhezés és a szegénység következményeképpen, és becslések szerint több mint egymilliárd ember alultáplált. Ezért a globális élelmezésbiztonság kérdése nagyon sürgető, és az európai és nemzetközi politikai menetrend élén kell szerepelnie. Az első millenniumi fejlesztési cél megvalósítása érdekében következetesebbé kell tenni az európai politikákat. Az 1 milliárd EUR élelmezésfinanszírozási eszköz a szükséges első lépés, és alapvető fontosságú, hogy az intézkedések a kis- és középméretű családi mezőgazdasági üzemekre és különösen a nők által üzemeltetett gazdaságokra irányuljanak, illetve a szegénységben élő lakosságra összpontosítsanak, mivel őket érinti a leginkább az élelmezési válság. A fenntartható mezőgazdaságnak elsőbbséget kell élveznie. Olyan új finanszírozási mechanizmusokat, mint pl. a pénzügyi ügyletekre kivetett nemzetközi adó, kell kidolgozni, amelyek segítik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, és elérhetőek a legkiszolgáltatottabb országok kistermelői számára is."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, si è ricordato poc’anzi che ogni cinque secondi un bambino muore di fame e indigenza in qualche luogo del mondo e si stima che oltre un miliardo di persone sia malnutrito. La questione della sicurezza alimentare globale assume dunque un carattere di estrema urgenza e deve essere in cima all’agenda politica europea e internazionale. Le politiche europee devono diventare più coerenti in maniera da garantire che si realizzi il primo obiettivo di sviluppo del Millennio. Lo strumento alimentare, pari a 1 miliardo di euro, è un primo passo indispensabile ed è fondamentale che le misure di attuazione si concentrino sulle aziende agricole medio piccole a conduzione familiare o che si occupano precipuamente di colture alimentari, soprattutto quelle gestite da donne, e alle popolazioni povere, ossia le più colpite dalla crisi alimentare. L’agricoltura sostenibile deve rappresentare un ambito prioritario. E’ inoltre necessario esplorare meccanismi di finanziamento innovativi, come la tassa internazionale sulle transazioni finanziarie, che sostengano l’adeguamento al cambiamento climatico, pur restando accessibili ai piccoli agricoltori dei paesi più vulnerabili."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, anksčiau buvo pasakyta, kad kas penkios sekundės kur nors pasaulyje nuo bado ir skurdo miršta po vaiką ir yra apskaičiuota, kad daugiau nei milijardas gyventojų nukenčia dėl prastos mitybos. Todėl pasaulio aprūpinimo maistu klausimas tampa itin skubiai spręstinas ir turi būti Europos ir tarptautinės politinės darbotvarkės pradžioje. Reikia stengtis, kad Europos politika būtų nuoseklesnė, jei norime užtikrinti, kad būtų pasiektas Tūkstantmečio vystymosi tikslas. 1 mlrd. EUR maisto priemonė yra reikalingas pirmas žingsnis, tačiau būtina, kad įgyvendinimo priemonės būtų orientuotos į smulkius ir vidutinius šeimos ūkius bei javų ūkius, visų pirma vadovaujamus moterų, ir į neturtingus gyventojus, nes jie labiausiai nukenčia dėl maisto krizės. Tvarus žemės ūkis turi būti prioritetine sritimi. Turi būti ištirti pažangūs finansavimo mechanizmai, pvz., finansinių operacijų mokestis, kuris būtų taikomas prisitaikymui prie klimato kaitos ir kuriuo taip pat galėtų naudotis labiausiai pažeidžiamų šalių smulkūs ūkininkai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze, dāmas un kungi, iepriekš tika minēts, ka katrās piecās sekundēs kāds bērns pasaulē mirst no bada un nabadzības, un tiek lēsts, ka vairāk nekā viens miljards iedzīvotāju cieš no pārtikas trūkuma. Tādēļ jautājumam par vispārēju nodrošinātību ar pārtiku ir nepieciešams steidzams risinājums, un tam ir jābūt Eiropas un starptautiskās politiskās darba kārtības galvenajam jautājumam. Lai nodrošinātu pirmā Tūkstošgades attīstības mērķa sasniegšanu, Eiropas politikai ir jābūt saskaņotākai. Pirmajam solim šajā virzienā vajadzētu būt EUR 1 miljarda piešķīrumam pārtikas mehānisma pasākumu īstenošanai. Ļoti būtiski ir tas, lai šie pasākumi būtu vērsti uz mazajām un vidējām saimniecībām, kā arī augkopības saimniecībām, jo īpaši tām, kuras vada sievietes, vai tām, kuras atrodas nabadzīgākajos, pārtikas krīzes visvairāk skartajos reģionos. Ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstībai ir jābūt prioritārajai jomai. Lai veicinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, ir jārod jauni finansēšanas mehānismu veidi, piemēram, nodokļi par starptautiskiem finanšu darījumiem, kā arī jāsaglabā nabadzīgāko valstu sīkzemnieku piekļuve šai nozarei."@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, on l'a dit tout à l'heure, dans le monde un enfant meurt toutes les cinq secondes de faim et de pauvreté, et on estime à plus d'un milliard le nombre de personnes qui souffrent de malnutrition. La question de la sécurité alimentaire mondiale revêt donc un caractère extrêmement urgent et doit se trouver au premier plan de l'agenda politique européen et international. Il est nécessaire de renforcer la cohérence des politiques européennes pour assurer la concrétisation du premier objectif du Millénaire pour le développement. La facilité alimentaire d'un milliard d'euros est une première étape nécessaire, et il est essentiel que les mesures de mise en œuvre soient axées sur les petites et moyennes exploitations d'agriculture familiale et vivrière, en particulier celles gérées par des femmes, et sur les populations pauvres, donc celles qui sont le plus touchées par la crise alimentaire. L'agriculture durable doit être un domaine prioritaire. Des mécanismes de financement novateurs, tels une taxe internationale sur les transactions financières, doivent être explorés pour accompagner l'adaptation au changement climatique, tout en étant accessibles aux petits exploitants des pays les plus vulnérables."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, het is al eerder gezegd: elke vijf seconden sterft op de wereld een kind van de honger of van armoede, en het aantal mensen dat aan ondervoeding lijdt, wordt geschat op meer dan een miljard. Wereldwijde voedselzekerheid is dus een buitengewoon urgent vraagstuk, dat boven aan de Europese en internationale politieke agenda dient te staan. Het is noodzakelijk de coherentie van het Europese beleid te versterken om de verwezenlijking van de eerste millenniumontwikkelingsdoelstelling te garanderen. De voedselfaciliteit van een miljard euro is een eerste noodzakelijke stap en het is van groot belang de maatregelen voor de tenuitvoerlegging ervan vooral te richten op kleine en middelgrote gezins- en voedselproducerende landbouwbedrijven, met name bedrijven die door vrouwen worden geleid, en op arme bevolkingsgroepen, die het zwaarst door de voedselcrisis worden getroffen. Duurzame landbouw moet een prioritair gebied zijn. Innovatieve financieringsmechanismen, zoals een internationale belasting op financiële transacties, dienen te worden onderzocht als begeleidende maatregelen voor de aanpassing aan de klimaatverandering, en dienen toegankelijk te zijn voor kleine ondernemers in de meest kwetsbare landen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Panie komisarzu! Panie i panowie! Zostało już powiedziane, że co pięć sekund na świecie umiera z głodu lub ubóstwa dziecko i szacuje się, że ponad miliard ludzi cierpi z powodu niedożywienia. Kwestia światowego bezpieczeństwa żywnościowego jest wyjątkowo pilna i musi być najważniejszym elementem europejskich i międzynarodowych programów politycznych. Polityka europejska powinna być bardziej spójna, aby zapewnić realizację pierwszego milenijnego celu rozwoju. Instrument żywnościowy o wartości 1 miliarda euro jest niezbędnym pierwszym krokiem. Środki wykonawcze powinny koncentrować się na małych i średnich rodzinnych gospodarstwach rolnych, a w szczególności na tych, które są prowadzone przez kobiety i znajdują się w rejonach dotkniętych ubóstwem, czyli najbardziej odczuwają skutki kryzysu żywnościowego. Zrównoważone rolnictwo powinno być tematem priorytetowym. Musimy poszukiwać innowacyjnych mechanizmów finansowania, takich jak międzynarodowy podatek od transakcji finansowych, które pozwolą nam wspierać dostosowanie do zmian klimatycznych, a jednocześnie będą dostępne dla rolników prowadzących małe gospodarstwa rolne w najbardziej „wrażliwych” państwach."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, como há pouco foi dito, em cada cinco segundos morre uma criança algures no mundo devido à fome e à pobreza, e estima-se que mais de mil milhões de pessoas sofrem de malnutrição. A questão da segurança alimentar mundial assume, por conseguinte, um carácter de extrema urgência e deve figurar no topo da agenda política europeia e internacional. É preciso que as políticas europeias sejam tornadas mais coerentes, de modo a assegurar a concretização do primeiro Objectivo de Desenvolvimento do Milénio. A facilidade alimentar de mil milhões de euros constitui um primeiro passo necessário, e é essencial que a implementação das medidas se centre nas pequenas e médias explorações agrícolas familiares e de subsistência, em especial as geridas por mulheres, e nas populações pobres, que são, portanto, as mais afectadas pela crise alimentar. A agricultura sustentável tem de ser um domínio prioritário. É necessário explorar mecanismos de financiamento inovadores, como uma taxa internacional sobre as transacções financeiras, a fim de acompanhar a adaptação às alterações climáticas, mecanismos esses que devem também ser acessíveis aos pequenos agricultores dos países mais vulneráveis."@pt17
"Doamnă preşedintă, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, s-a afirmat mai devreme că, undeva în lume, la fiecare cinci secunde, un copil moare din cauza foamei şi a sărăciei şi se estimează că peste un miliard de oameni suferă de malnutriţie. Prin urmare, problema securităţii alimentare mondiale capătă un caracter cât se poate de urgent şi trebuie să se situeze în prim planul agendei politice europene şi internaţionale. Trebuie să consolidăm consecvenţa politicilor europene pentru a asigura îndeplinirea primului Obiectiv de Dezvoltare al Mileniului. Facilitatea pentru alimente de 1 miliard de euro este un prim pas necesar şi este esenţial ca măsurile de punere în aplicare să se concentreze asupra exploataţiilor agricole familiale şi de culturi vegetale mici şi mijlocii, în special asupra celor conduse de femei, şi asupra populaţiilor sărace, acelea care sunt, aşadar, cele mai afectate de criza alimentară. Agricultura durabilă trebuie să fie un domeniu prioritar. Trebuie explorate mecanisme de finanţare inovatoare, cum ar fi o taxă internaţională pe tranzacţiile financiare, pentru a susţine adaptarea la schimbările climatice, care să fie în acelaşi timp accesibile micilor agricultori din ţările cele mai vulnerabile."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, už tu odznelo, že každých päť sekúnd zomrie niekde na svete jedno dieťa od hladu a biedy a podľa odhadov viac ako miliarda ľudí trpí podvýživou. Problém globálnej potravinovej bezpečnosti preto nadobúda mimoriadne naliehavý charakter a musí byť na poprednom mieste európskeho a medzinárodného politického programu. Aby sa zaistila realizácia prvého rozvojového cieľa tisícročia, európske politiky musia byť konzistentnejšie. Potravinový nástroj vo výške 1 miliardy EUR je nevyhnutný prvý krok. Dôležité je, že vykonávacie opatrenia sú zamerané na malé a stredné rodinné poľnohospodárske podniky a podniky rastlinnej výroby, predovšetkým tie, ktoré riadia ženy, a tiež na chudobných obyvateľov, ktorí sú najviac postihnutí potravinovou krízou. Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo musí byť prioritnou oblasťou. Treba preskúmať inovatívne mechanizmy financovania, ako je medzinárodná daň na finančné transakcie, ktoré by mohli sprevádzať proces prispôsobovania sa zmene klímy a boli by dostupné pre drobných poľnohospodárov v najzraniteľnejších krajinách."@sk19
"Gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje, prej je bilo rečeno, da vsakih pet sekund nekje v svetu umre en otrok zaradi lahkote in revščine in ocenjeno je, da več kot milijarda ljudi trpi zaradi podhranjenosti. Vprašanje svetovne varnosti preskrbe s hrano je torej izredno nujno in mora biti na vrhu evropskih in mednarodnih političnih programov. Evropske politike morajo postati doslednejše, da bi izpolnili prvi razvojni cilj tisočletja. Instrument za hrano v višini 1 milijarde EUR je potreben prvi korak in temeljnega pomena je, da se izvedbeni ukrepi osredotočijo na male in srednje velike družinske in pridelovalne kmetije, predvsem pa tiste, ki jih upravljajo ženske, ter na revno prebivalstvo, torej tisto, ki ga je kriza preskrbe s hrano najbolj prizadela. Trajnostno kmetijstvo mora biti prednostno področje. Preučiti je treba inovativne mehanizme financiranja, kot je mednarodni davek na finančne transakcije, da bi lahko spremljali prlagoditev podnebnim spremembam in bili obenem dostopni malim kmetovalcem iz najranljivejših držav."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det sades tidigare att ett barn i världen dör av hungersnöd och fattigdom var femte sekund, och att det enligt beräkningar finns 1 miljard människor som lider av undernäring. Frågan om global livsmedelstrygghet är därför av oerhört brådskande karaktär och måste finnas högt upp på den europeiska och internationella politiska agendan. EU:s politik måste bli mer konsekvent för att kunna säkerställa att det första millennieutvecklingsmålet uppnås. Livsmedelsmekanismen, som har kostat 1 miljard euro, är ett viktigt första steg. Det är nödvändigt att rikta åtgärderna mot små och medelstora familjedrivna jordbruk och odlingsjordbruk, särskilt de som drivs av kvinnor, och mot fattig befolkning som påverkas mest av livsmedelskrisen. Hållbart jordbruk måste vara ett prioriterat område. Innovativa finansieringsmetoder, till exempel en internationell skattesats på finansiella transaktioner, måste utforskas och kombineras med anpassning till klimatförändringen, samtidigt som de måste vara tillgängliga för småskaliga jordbrukare i de mest sårbara länderna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph