Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-444"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-444"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, as one of the authors of this report, can I first thank the political groups, who worked very closely together to come up with a text which does not have amendments to it. I think we should all be very pleased with that. We have different opinions on many things, but I think, on the general point of wanting to do the right thing to assist in feeding the hungry of the world, this text is a step in the right direction. I was also the author of a report on global food security and the CAP in the previous mandate, so I have worked very hard on this issue. Can I make one very simple point, which seems to escape many: it is farmers who will feed the world if they are given the right climate – and I mean that in the broadest context – to do that particular job. The rest of us will talk about it. It is our responsibility to develop and put in place the policies to allow our farmers to produce food. They will respond if they have two basic elements: one is decent prices and the other is stable incomes. The recent volatility has hit both of those and farming cannot survive on that. Lest I run out of time – and as one of the authors I beg your forbearance on this – please do not demonise the common agricultural policy. Some of the arguments made now are historic and out of date; we have reformed absolutely this policy and perhaps without the CAP, we might have greater problems of food insecurity within the European Union. Why do we not adopt the best parts of it and ask the developing world to take onboard a common agricultural policy? Because let us be very tough on this: we should not let the developing world’s governments off the hook; it is their responsibility to use the development aid properly; it is our responsibility to ensure that more money is spent and invested in agriculture. I think it is time to stop pussyfooting around this issue and be tough with governments and tough with ourselves. We have a moral responsibility and we are prepared to take it on board."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jako jedna z autorek této zprávy bych chtěla nejprve poděkovat politickým skupinám, které spolu úzce spolupracovaly, aby připravily text bez pozměňovacích návrhů. Z toho bychom podle mě měli mít všichni radost. Máme odlišné názory na spoustu věcí, ale myslím si, že vzhledem k obecné snaze udělat to, co je správné, abychom pomohli nakrmit hladovějící ve světě, je tento text krokem správným směrem. Byla jsem rovněž autorkou zprávy o globálním zajišťování potravin a společné zemědělské politice, takže jsem na této oblasti pracovala velmi tvrdě. Chtěla bych říci jednu prostou věc, která, jak se zdá, uniká mnohým: to zemědělci budou krmit svět, budou-li mít to správné klima – a to myslím v tom nejširším slova smyslu – na tuto konkrétní práci. My ostatní o tom budeme mluvit. Je naší povinností vytvořit a zavést do praxe politiky, které umožní našim zemědělcům produkovat potraviny. Budou reagovat, když budou mít dvě základní věci: tím prvním jsou slušné ceny, tím druhým stabilní příjmy. Nestabilita poslední doby dopadla na obojí a zemědělství takto nemůže přežít. Než mi vyprší čas – a jako jedna z autorek vás prosím v tomto ohledu o toleranci – nedémonizujte prosím společnou zemědělskou politiku. Některé z uvedených argumentů jsou nyní zastaralé a přežité, tuto politiku jsme od základů zreformovali a je možné, že bez společné zemědělské politiky bychom s nezajištěností potravin v rámci Evropské unie měli větší problémy. Proč nepřijmeme její nejlepší části a nevyzveme rozvojový svět, aby přijal společnou zemědělskou politiku? Buďme v tomto nekompromisní: nesměli bychom z toho nechat vlády rozvojových zemí vyklouznout, je jejich zodpovědností využívat rozvojovou pomoc náležitě a naší zodpovědností je zajistit, že se do zemědělství bude investovat více peněz. Myslím si, že je načase přestat přešlapovat kolem tohoto tématu a být nekompromisní k vládám i k sobě. Máme morální zodpovědnost a jsme připraveni ji nést."@cs1
"Fru formand! Som en af forslagsstillerne bag denne betænkning vil jeg gerne først takke de politiske grupper, som har arbejdet meget tæt sammen for at frembringe en tekst, hvortil der ikke er knyttet ændringsforslag. Det synes jeg, vi alle bør være meget tilfredse med. Vi har forskellige synspunkter om mange ting, men jeg tror, at når det drejer sig om generelt at ønske at gøre det rigtige for at bidrage til at brødføde de sultne i verden, er denne tekst et skridt i den rigtige retning. Jeg var også forslagsstiller bag en betænkning om global fødevaresikkerhed og FLP under det foregående mandat, så jeg har arbejdet meget hårdt med dette spørgsmål. Må jeg fremføre et enkelt, meget simpelt punkt, som mange synes at overse. Det er landmænd, der brødføder verden, hvis de får det rigtige klima – i bredeste forstand – til at udføre netop dette arbejde. Resten af os taler om det. Det er vores ansvar at udvikle og indføre politikker, der gør, at vores landmænd kan producere fødevarer. De vil honorere det, hvis to grundlæggende elementer er i orden, nemlig anstændige priser og stabile indtægter. Den seneste tids ustabile forhold har ramt begge disse forhold, og landbruget kan ikke overleve på det. For det tilfælde at jeg løber tør for tid – og som en af forslagsstillerne beder jeg om Deres overbærenhed her – beder jeg om, at man ikke dæmoniserer den fælles landbrugspolitik. Nogle af argumenterne i dag er historiske og utidssvarende. Vi har absolut reformeret denne politik, og uden FLP ville vi måske have større problemer med fødevareusikkerhed inden for EU. Hvorfor tager vi ikke de bedste dele af den og beder udviklingslandene om at indføre en fælles landbrugspolitik? For vi er nødt til at være meget skrappe i det stykke og ikke lade regeringerne i udviklingslandene hoppe af krogen. Det er deres ansvar at bruge udviklingsbistanden ordentligt, og det er vores ansvar at sikre, at der bruges og investeres flere penge i landbruget. Jeg mener, det er på tide at høre op med at gå uden om dette spørgsmål som katten om den varme grød og i stedet være skrappe over for både regeringer og os selv. Vi har et moralsk ansvar, og vi er klar til at tage det på os."@da2
"Frau Präsidentin, als eine der Verfasserinnen dieses Berichts möchte ich zuerst den Fraktionen danken, die sehr eng zusammengearbeitet haben, um einen Text vorzulegen, der keinerlei Änderungen mehr bedarf. Ich denke, wir sollten uns alle sehr darüber freuen. Wir sind in vieler Hinsicht nicht einer Meinung, aber ich denke, dass der Text bezüglich des allgemeinen Ziels, dabei zu helfen, Nahrungsmittel für die Hungernden in dieser Welt zur Verfügung zu stellen, einen Fortschritt in die richtige Richtung darstellt. Ich habe in meinem vorherigen Mandat auch einen Bericht über die Welternährungssicherheit und die GAP verfasst, also habe ich mich sehr eingehend mit diesem Thema befasst. Darf ich einen ganz simplen Punkt anmerken, der vielen zu entgehen scheint: Wenn die Landwirte gute Produktionsbedingungen erhalten - und das meine ich im weitestgehenden Sinne - werden sie die weltweite Nahrungsmittelproduktion sicherstellen. Der Rest von uns wird nur über dieses Thema reden. Es liegt in unserer Verantwortung, politische Maßnahmen für unsere Landwirte zu entwickeln und umzusetzen, damit sie Nahrungsmittel produzieren können. Das werden sie tun, wenn zwei elementare Bedingungen gegeben sind: Erstens angemessene Preise und zweitens stabile Einkommen. Die kürzlichen Schwankungen haben beide Bedingungen negativ beeinflusst und die Landwirtschaft kann so nicht überleben. Da die Zeit verrinnt - und als einer der Verfasser bitte ich Sie deswegen um Nachsicht - bitte verteufeln Sie die gemeinsame Agrarpolitik nicht. Einige der Argumente, die hier vorgebracht wurden, sind veraltet und nicht mehr aktuell; wir haben genau diese Politik reformiert und ohne die GAP hätten wir vielleicht eine viel größere Ernährungsunsicherheit in der Europäischen Union. Warum suchen wir uns nicht die besten Elemente heraus und bitten die Entwicklungsländer, eine gemeinsame Agrarpolitik einzuführen? Lassen Sie uns hier eine ganz harte Linie verfolgen: Wir dürfen bei den Regierungen der Entwicklungsländer nicht locker lassen; es liegt in ihrer Verantwortung, die Entwicklungshilfe korrekt einzusetzen. Und es liegt in unserer Verantwortung, sicherzustellen, dass mehr Gelder bereitgestellt und in die Landwirtschaft investiert werden. Ich denke, es ist Zeit, nicht mehr um den heißen Brei herum zu reden, sondern hart zu Regierungen und uns selbst zu sein. Wir haben eine moralische Verantwortung und wir sind bereit sie anzunehmen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ως μία εκ των συντακτών αυτής της έκθεσης, θα ήθελα πρώτον να ευχαριστήσω τις πολιτικές Ομάδες που συνεργάστηκαν πολύ στενά για τη σύνταξη ενός κειμένου το οποίο δεν έχει τροπολογίες. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό. Οι απόψεις μας διαφέρουν σε πολλά πράγματα, αλλά πιστεύω ότι, στο γενικό πλαίσιο της επιθυμίας να πράξουμε το σωστό ώστε να συνεισφέρουμε στο να καλυφθούν οι επισιτιστικές ανάγκες των πεινασμένων του κόσμου, το εν λόγω κείμενο αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήμουν επίσης η συντάκτρια μιας έκθεσης για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και την ΚΓΠ στο πλαίσιο της προηγούμενης εντολής και, ως εκ τούτου, έχω εργαστεί σκληρά επί του θέματος. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι απλό, που φαίνεται ότι διαφεύγει από πολλούς: είναι οι αγρότες που θα θρέψουν τον κόσμο, εάν τους παρασχεθεί το σωστό κλίμα –και αυτό το εννοώ με την ευρύτερη έννοιά του– ώστε να κάνουν τη συγκεκριμένη εργασία. Οι υπόλοιποι από εμάς θα μιλούμε για αυτό. Αποτελεί ευθύνη μας να αναπτύξουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή τις πολιτικές που θα δώσουν τη δυνατότητα στους αγρότες μας να παράγουν τρόφιμα. Αυτοί θα ανταποκριθούν, εάν διαθέτουν δύο βασικά στοιχεία: το ένα είναι αξιοπρεπείς τιμές και το άλλο σταθερά εισοδήματα. Η πρόσφατη αστάθεια έχει επηρεάσει και τα δύο αυτά στοιχεία και η γεωργία δεν μπορεί να επιβιώσει σε αυτές τις συνθήκες. Για να μην υπερβώ τον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου –και ως μία εκ των συντακτών παρακαλώ για την ανοχή σας– παρακαλώ μην δαιμονοποιείτε την κοινή γεωργική πολιτική. Ορισμένα από τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν τώρα είναι ιστορικού χαρακτήρα και παρωχημένα. Έχουμε απολύτως μεταρρυθμίσει αυτήν την πολιτική και ίσως χωρίς την ΚΓΠ να είχαμε μεγαλύτερα προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να μην εγκρίνουμε τα καλύτερα σημεία της και να μην ζητήσουμε από τον αναπτυσσόμενο κόσμο να εφαρμόσει μια κοινή γεωργική πολιτική; Ας είμαστε πολύ σκληροί σε αυτό: δεν πρέπει να απαλλάξουμε τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών από τις ευθύνες τους. Είναι δική τους ευθύνη να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα την αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι δική μας ευθύνη να εξασφαλίσουμε την καταβολή και επένδυση περισσότερων χρημάτων στη γεωργία. Νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσουμε να διστάζουμε επί του θέματος και να τηρήσουμε σκληρή στάση με τις κυβερνήσεις και με τους εαυτούς μας. Έχουμε ηθική ευθύνη και είμαστε έτοιμοι να την αποδεχτούμε."@el10
"Señora Presidenta, como una de las autoras de este informe, en primer lugar doy las gracias a los grupos políticos, que han trabajado juntos muy estrechamente para obtener un texto que no ha sido enmendado. Pienso que todos debemos estar muy satisfechos con esto. Tenemos opiniones distintas sobre muchas cosas, pero creo que sobre el punto general de querer hacer lo correcto para ayudar a alimentar a los hambrientos del mundo, este texto constituye un paso en la dirección correcta. También fui la autora de un informe sobre la seguridad alimentaria global y el mandato anterior de la PAC, por lo que he trabajado muy duro en este asunto. Haré un sólo comentario que parece escapárseles a muchos: son los granjeros quienes alimentarán al mundo si encuentran el clima adecuado —y esto lo digo en el contexto más amplio— para realizar ese trabajo en particular. El resto de nosotros hablará de ello. Tenemos la responsabilidad de desarrollar y poner en marcha las políticas que permitan a nuestros granjeros producir alimentos. Responderán si cuentan con dos elementos básicos: uno son unos precios decentes y el otro son ingresos estables. La volatilidad creciente ha golpeado a ambos y los productores no pueden sobrevivir a eso. Antes de agotar mi tiempo —y como una de las autoras les pido que sean tolerantes al respecto—, por favor no demonicen la política agrícola común. Algunas de las argumentaciones son históricas y están anticuadas; hemos reformado completamente esta política y quizás sin la PAC tendríamos mayores problemas de inseguridad alimentaria en la Unión Europea. ¿Por qué no adoptamos sus mejores partes y pedimos al mundo en desarrollo que se una a nosotros y a esta política? Porque es preciso que seamos duros en esto: no debemos sacar del atolladero a los gobiernos de los países en desarrollo; es su responsabilidad utilizar la ayuda al desarrollo de manera adecuada; la nuestra es asegurarnos de que se gasta y se invierte más dinero en agricultura. Creo que es hora de dejar de andarse con las ramas con este asunto y de ser duros con los gobiernos y exigentes con nosotros mismo. Tenemos una responsabilidad moral y estamos preparados para asumirla."@es21
"Lugupeetud juhataja! Selle raporti ühe koostajana tahaksin kõigepealt tänada fraktsioone, kes tegid väga tihedat koostööd, et luua tekst, mille kohta ei ole esitatud muudatusettepanekuid. Minu arvates peaksime kõik selle üle head meelt tundma. Meil on paljudes asjades erinevad arvamused, aga minu meelest on dokumendi peamine eesmärk – teha õiget asja ja aidata kaasa maailma näljaste toitmisele – samm õiges suunas. Olin ka üleilmse toiduga kindlustatuse ja ühise põllumajanduspoliitika raporti koostaja eelmisel ametiajal, mistõttu olen selle teemaga palju tegelnud. Tahaksin mainida üht väga lihtsat asja, millest paljud ei näi aru saavat – maailma toidavad põllumajandustootjad, kui neile antakse selleks õige kliima – ma mõtlen seda kõige laiemas tähenduses. Meie, ülejäänud, räägime sellest. Meie kohustus on töötada välja ja kehtestada poliitika, mis võimaldab põllumajandustootjatel toiduaineid toota. Nad teevad seda siis, kui neil on kaks põhiasja – mõistlikud hinnad ja stabiilne sissetulek. Hiljutine kõikumine tabas neid mõlemaid ja põllumajandustootmine ei suuda nii ellu jääda. Kui ma ajapuudusesse ei jää, siis raporti ühe koostajana palun teilt sallivust. Palun ärge tehke ühisest põllumajanduspoliitikast kolli. Mõned väited, mida esitati, on aegunud. Oleme seda poliitikat igakülgselt reforminud ja võib-olla oleks meil Euroopa Liidus ilma ÜPPta suuremad toiduga kindlustatuse probleemid. Miks mitte võtta selle parimad osad ja paluda arengumaadel ka ühist põllumajanduspoliitikat rakendada? Sest peaksime olema väga karmid – me ei tohiks lasta arengumaade valitsustel niisama pääseda. Nende kohustus on kasutada arenguabi õigesti ja meie kohustus on hoolitseda selle eest, et põllumajanduses kulutatakse ja sellesse investeeritakse rohkem raha. Arvan, et on aeg lõpetada keerutamine ja olla karmid nii valitsuste kui ka endiga. Meil on moraalne kohus ja me oleme valmis seda täitma."@et5
"Arvoisa puhemies, tämän mietinnön yhtenä laatijana haluan kiittää aluksi poliittisia ryhmiä, jotka ovat tehneet hyvin tiivistä yhteistyötä saadakseen aikaan tekstin, johon ei ole tehty tarkistuksia. Mielestäni meidän kaikkien pitäisi olla tästä iloisia. Meillä on erilaiset näkemykset monista asioista, mutta katson tämän tekstin olevan askel oikeaan suuntaan, koska siinä halutaan yleisesti toimia oikein ja auttaa ruokkimaan maailman nälkäiset. Osallistuin edellisellä toimikaudellani myös maailman elintarviketurvaa ja YMP:tä koskevan mietinnön laatimiseen, joten olen tehnyt kovasti työtä tämän aiheen parissa. Haluan ottaa esiin erään varsin yksinkertaisen asian, jonka monet tuntuvat unohtavan. Juuri viljelijät ruokkivat maailman, jos he saavat sopivan ilmaston työnsä tekemiseen – ja puhun nyt ilmastosta sen laajimmassa mahdollisessa merkityksessä. Me muut vain puhumme aiheesta. Meidän velvollisuutenamme on kehittää ja laatia politiikkaa, joka sallii viljelijöidemme tuottaa ruokaa. He toimivat, jos kaksi perusedellytystä täyttyvät. Ne ovat säälliset hinnat ja vakaat tulot. Viimeaikainen epävakaus on vaikuttanut kumpaankin tekijään, eivätkä viljelijät selviydy nykyisillä hinnoilla ja tuloilla. Siltä varalta, että aikani loppuu – ja yhtenä laatijana pyydän teiltä tässä suhteessa kärsivällisyyttä – esitän pyynnön: älkää esittäkö yhteistä maatalouspolitiikkaa pääpiruna. Osa täällä esitetyistä perusteluista on vanhentuneita. Olemme uudistaneet yhteisen maatalouspolitiikan kokonaan, ja ilman YMP:tä meillä saattaisi olla Euroopan unionissa suurempia elintarviketurvaan liittyviä ongelmia. Miksemme valitsisi sen parhaita osia ja kehottaisi kehitysmaita luomaan samanlaista yhteistä maatalouspolitiikkaa? Meidän on nimittäin oltava asiassa hyvin tiukkoja: emme saa päästää kehitysmaiden hallituksia kuin koiraa veräjästä. Niiden vastuulla on käyttää kehitysapu oikein, kun taas meidän tehtävänämme on varmistaa, että maatalouteen käytetään ja investoidaan lisää rahaa. Katson, että meidän on lopetettava arkailu tämän aiheen suhteen ja vaadittava paljon sekä hallituksilta että itseltämme. Meillä on moraalinen vastuu, ja olemme valmiit kantamaan sen."@fi7
"Madame la Présidente, je suis l’une des auteures de ce rapport et, à ce titre, je voudrais tout d’abord remercier les groupes politiques qui ont travaillé en très étroite collaboration pour produire un texte sans amendements. Je pense que nous devrions tous être très contents de ce résultat. Nous avons différents avis sur de nombreux sujets, mais je pense que sur le principe général de faire ce qu’il faut pour contribuer à l’éradication de la faim dans le monde, ce texte est un pas dans la bonne direction. J’ai également été l’auteure d’un rapport sur la sécurité alimentaire mondiale et la PAC lors de la précédente législature; j’ai donc beaucoup travaillé sur cette question. Puis-je faire observer une chose très simple qui semble échapper à beaucoup: ce sont les agriculteurs qui nourriront le monde s’ils disposent des conditions adéquates - et j’entends cela au sens le plus large - pour faire ce travail particulier. Le reste d’entre nous ne fera qu’en parler. Il nous incombe d’élaborer et d’appliquer des politiques qui permettent à nos agriculteurs de produire de la nourriture. Ils répondront présents si deux conditions essentielles sont remplies: des prix décents et des revenus stables. La volatilité que nous avons connue récemment a anéanti ces deux éléments et l’agriculture ne peut pas survivre sur de telles bases. Au cas où mon temps de parole serait épuisé - et en ma qualité d’auteure je sollicite votre tolérance à cet égard - je vous demande de ne pas diaboliser la politique agricole commune. Certains des arguments avancés aujourd’hui sont historiques et dépassés; nous avons complètement réformé cette politique et sans la PAC peut-être aurions-nous des problèmes d’insécurité alimentaire plus graves dans l’Union européenne. Pourquoi n’en adoptons-nous pas les meilleurs éléments et ne demandons-nous pas au monde en développement d’appliquer une politique agricole commune? En effet, soyons très fermes à ce sujet: nous ne devrions pas laisser les gouvernements du monde en développement hors du coup; c’est à eux d’utiliser adéquatement l’aide au développement; c’est à nous de garantir que plus d’argent est dépensé et investi dans l’agriculture. Je crois qu’il est temps de cesser de tergiverser à propos de cette question et d’être fermes avec les gouvernements et fermes avec nous-mêmes. Nous portons une responsabilité morale et nous sommes prêts à l’assumer."@fr8
"). – Elnök asszony, a jelentés egyik szerzőjeként szeretnék először is köszönetet mondani a képviselőcsoportoknak, amelyek nagyon szorosan együttműködtek, hogy egy olyan szöveget hozzanak létre, amelyben nincs szükség módosításokra. Szerintem ezzel mindannyian nagyon elégedettek lehetünk. Sok dologban nem értünk egyet, de azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdésben – hogy megfelelő segítséget nyújtsunk a világ éhezőinek, hogy ételhez jussanak – ez a szöveg egy lépést jelent a helyes irányba. A globális élelmezésbiztonságról és a KAP-ról szóló jelentés szerzője is voltam az előző mandátumom során, szóval nagyon keményen dolgoztam ezen a témán. Tennék egy rövid megjegyzést, amelynek segítségével sok felesleges vitát elkerülhetünk: a mezőgazdasági termelők fogják élelemmel ellátni a világot, feltéve, hogy adottak – a lehető legszélesebb értelemben véve – a megfelelő körülmények ahhoz, hogy ezt a különleges munkát elvégezzék. A többiek – így mi is – pedig beszélnek erről a témáról. A mi felelősségünk, hogy olyan politikát alakítsunk ki és vezessünk be, amely lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági termelők élelmet termeljenek. Nem fogják viszonzás nélkül hagyni, ha megteremtünk két alapvető feltételt: a tisztességes árakat és a stabil bevételt. A jelenlegi változékonyság mindkettőt megingatta, és a mezőgazdaság ezt képtelen túlélni. Mielőtt még kifutnék az időből – és szerzőként elnézésüket kérem emiatt – szeretném arra kérni önöket, hogy ne démonizáljuk a közös agrárpolitikát. A most említett érvek némelyike már történelem, azaz egyáltalán nem aktuális; teljes mértékben megreformáltuk ezt a politikát, és a KAP nélkül talán még nagyobb problémákkal kellene szembenéznünk az Európai Unión belül az élelmiszer-ellátás bizonytalansága terén. Miért nem fogadjuk el a KAP legjobb részeit, és miért nem kérjük arra a fejlődő országokat, hogy vezessenek be közös agrárpolitikát? Mert egy dologban hajthatatlannak kell lennünk: nem menthetjük fel a fejlődő országok kormányait a felelősség alól; az ő felelősségük, hogy megfelelően használják fel a fejlesztési támogatásokat; a mi felelősségünk pedig annak biztosítása, hogy több pénzt lehessen költeni a mezőgazdaságra és beruházni a mezőgazdaságba. Véleményem szerint ideje, hogy ne óvatoskodjunk tovább ezzel a témával, hanem legyünk hajthatatlanok a kormányokkal és magunkkal szemben is. Erkölcsi felelősséget kell vállalnunk, és erre fel is vagyunk készülve."@hu11
"Signora Presidente, essendo coautrice del testo, vorrei prima di tutto ringraziare i gruppi politici che hanno collaborato molto strettamente per elaborare un testo in merito al quale non sono stati presentati emendamenti. Penso che dovremmo sicuramente rallegrarcene. Su molti argomenti abbiamo opinioni diverse, ma nel complesso, per quel che riguarda il nostro desiderio di fare la cosa corretta per contribuire a nutrire gli affamati nel mondo, il testo è un passo avanti nella giusta direzione. Sono stata anche coautrice di una relazione sulla sicurezza alimentare globale e la PAC nella precedente legislatura, per cui mi sono dedicata con grande impegno alla questione. Vorrei quindi esporre una considerazione molto semplice ribadendo un aspetto che a molti pare sfuggire: saranno gli agricoltori che sfameranno il mondo se verrà creato per loro il clima giusto – intendo clima in senso lato – per svolgere specificamente il loro compito. Compito degli altri sarà discuterne. Il nostro dovere è sviluppare e introdurre politiche che consentano ai nostri agricoltori di produrre cibo. Essi risponderanno se potranno contare su due elementi fondamentali: prezzi dignitosi e redditi stabili. La recente volatilità ha colpito entrambe le componenti e in tali condizioni l’agricoltura non è in grado di sopravvivere. Prima che si esaurisca il tempo a mia disposizione, e in veste di coautrice vi prego di perdonarmi se dovesse accadere, vi invito a non demonizzare la politica agricola comune. Alcune argomentazioni formulate sinora sono datate e ormai superate; abbiamo riformato la politica come era assolutamente indispensabile e, forse, senza la PAC avremmo problemi più gravi a livello di sicurezza alimentare di quanti ora ne abbia l’Unione europea. Perché non ne preserviamo le parti migliori e chiediamo ai paesi di sviluppo di far propria l’idea di una politica agricola comune? Dobbiamo essere molto duri al riguardo: non dobbiamo deresponsabilizzare i governi dei paesi in via di sviluppo; è loro compito usare in maniera corretta agli aiuti allo sviluppo; il nostro è garantire che più denaro venga speso e investito in agricoltura. Penso che sia giunto il momento di smetterla di eludere la questione: dobbiamo essere duri con i governi e duri con noi stessi. Abbiamo una responsabilità morale e dobbiamo essere pronti ad assumerla."@it12
"Gerb. pirmininke, kaip viena iš šio pranešimo autorių pirmiausia norėčiau padėkoti frakcijoms, kurios labai glaudžiai bendradarbiavo, siekdamos pasiūlyti dokumentą, kuriame nebūtų pakeitimų. Manau, kad visi turėtume labai džiaugtis tuo. Mūsų nuomonės dėl daugelio dalykų nesutampa, tačiau manau, kad bendru klausimu – norėjimo padaryti gerą darbą siekiant padėti pamaitinti pasaulio alkstančiuosius – šis dokumentas yra žingsnis teisinga linkme. Be to, buvau pranešimo dėl pasaulio aprūpinimo maistu ir BŽŪP autorė ankstesnės kadencijos metu, todėl labai intensyviai dirbau šiuo klausimu. Norėčiau pasakyti vieną labai paprastą mintį, kurios daugelis, atrodo, vengia: būtent ūkininkai maitins pasaulį, jeigu jiems bus sudarytas tinkamas klimatas – kalbu apie tai plačiausiame kontekste – šiam konkrečiam darbui atlikti. Likusieji iš mūsų kalbės apie tai. Mūsų pareiga – formuoti ir įgyvendinti politiką, kuria būtų sudarytos sąlygos mūsų ūkininkams gaminti maistą. Jie reaguos, jeigu turės du esminius dalykus – padorias kainas ir stabilias pajamas. Paskutinis kainų svyravimas turėjo poveikį abiem šiems dalykams, todėl žemės ūkis negali išgyventi iš to. Kad neviršyčiau skirto laiko, – kaip viena iš autorių prašau jūsų kantrybės, – prašau bendrosios žemės ūkio politikos nelaikyti blogio įsikūnijimu. Kai kurie dabar pateikti argumentai priskirtini istorijai ir yra pasenę; mes visiškai reformavome šią politiką, ir galbūt, jei nebūtų BŽŪP, Europos Sąjungoje galėtume turėti didesnių nepatikimo apsirūpinimo maistu problemų. Kodėl neįgyvendiname geriausių jos dalių ir neprašome besivystančio pasaulio pasinaudoti bendrąja žemės ūkio politika? Todėl, kad leidžia mums būti labai griežtiems tokiais klausimais: neturėtume atleisti besivystančio pasaulio vyriausybėms; jų pareiga – tinkamai naudoti pagalbą vystymuisi; mūsų pareiga – užtikrinti, kad žemės ūkiui būtų išleidžiama daugiau pinigų ir į jį būtų daugiau investuojama. Manau, kad laikas nustoti vengti šio klausimo ir būti griežtiems vyriausybėms ir griežtiems sau. Mes turime moralinę pareigą ir esame pasirengę ją vykdyti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, kā viena no šā ziņojuma autorēm, es vispirms vēlētos pateikties politiskajām grupām, kuras cieši sadarbojās, lai nāktu klajā ar tekstu, kuram nebija jāveic grozījumi. Manuprāt, mums visiem par to vajadzētu justies gandarītiem. Mūsu viedokļi daudzos jautājumos ir atšķirīgi, bet uzskatu, ka šis teksts, kurš ir izstrādāts, pamatojoties uz kopēju vēlmi pareizi rīkoties, ir solis pareizajā virzienā, lai palīdzētu pabarot bada cietējus pasaulē. Iepriekšējo pilnvaru laikā es biju autore arī ziņojumam par vispārēju nodrošinātību ar pārtiku un KLP, un tādējādi esmu devusi zināmu ieguldījumu šīs problēmas risināšanā. Es vēlētos teikt ļoti vienkāršu lietu, kas palīdzēs izvairīties no daudzām nesaskaņām, proti, tieši lauksaimnieki paveiks šo darbu un pabaros bada cietējus, ja vien klimatiskie apstākļi būs viņiem labvēlīgi. Mēs pārējie vienīgi runāsim par to. Mūsu pienākums ir izstrādāt un īstenot politiku, kas ES lauksaimniekiem atvieglos pārtikas ražošanu. Viņi to darīs, ja tiks nodrošināti divi galvenie elementi, proti, atbilstīgas cenas un stabili ienākumi. Diemžēl pašreizējā nestabilā situācija ir negatīvi ietekmējusi abus šos aspektus, tādēļ lauksaimniecības nozare nav dzīvotspējīga. Mans laiks ir gandrīz beidzies, bet kā viena no autorēm es lūdzu jūs nedaudz paciesties. Lūdzu, neuzskatiet kopējo lauksaimniecības politiku par ļaunuma sakni. Daži nesen izteiktie argumenti ir vēsturiski iesakņojušies un novecojuši. Mēs esam pilnībā reformējuši šo politiku, un iespējams, ka bez KLP mēs būtu saskārušies ar vēl lielākām problēmām pārtikas nodrošinājuma jomā. Kādēļ mums nepieņemt labāko, kas tajā ir un neaicināt jaunattīstības valstis pievienoties šai politikai? Mums šajā ziņā jābūt nepiekāpīgiem. Mēs nedrīkstam ļaut jaunattīstības valstu valdībām atslābt, jo šīs valstis ir atbildīgas par to, lai attīstībai piešķirtie līdzekļi tiktu izlietoti saprātīgi, savukārt mūsu atbildība ir nodrošināt, lai lauksaimniecības nozarē tiktu veikti iespējami lielāki ieguldījumi. Manuprāt, ir pienācis laiks beigt izturēties pret šo jautājumu pārmērīgi piesardzīgi un kļūt stingrākiem pret minēto valstu valdībām, kā arī pašiem pret sevi. Mums ir morāls pienākums, kuru mēs esam gatavi izpildīt."@lv13
"Madam President, as one of the authors of this report, can I first thank the political groups, who worked very closely together to come up with a text which does not have amendments to it; I think we should all be very pleased with that. We have different opinions on many things, but I think, on the general point of wanting to do the right thing to assist in feeding the hungry of the world, this text is a step in the right direction. I was also the author of a report on global food security and the CAP in the previous mandate, so I have worked very hard on this issue. Can I make one very simple point, which seems to escape many: it is farmers who will feed the world if they are given the right climate – and I mean that in the broadest context – to do that particular job. The rest of us will talk about it. It is our responsibility to develop and put in place the policies to allow our farmers to produce food. They will respond if they have two basic elements: one is decent prices and the other is stable incomes. The recent volatility has hit both of those and farming cannot survive on that. Lest I run out of time – and as one of the authors I beg your forbearance on this – please do not demonise the common agricultural policy. Some of the arguments made now are historic and out of date; we have reformed absolutely this policy and perhaps without the CAP we might have greater problems of food insecurity within the European Union. Why do we not adopt the best parts of it and ask the developing world to take onboard a common agricultural policy? Because let us be very tough on this: we should not let the developing world’s governments off the hook; it is their responsibility to use the development aid properly; it is our responsibility to ensure that more money is spent and invested in agriculture. I think it is time to stop pussyfooting around this issue and be tough with governments and tough with ourselves. We have a moral responsibility and we are prepared to take it on board."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, als één van de auteurs wil ik graag eerst de fracties bedanken die zeer nauw hebben samengewerkt en een tekst hebben geproduceerd waarop geen amendementen zijn ingediend. Ik denk dat we daar allemaal zeer blij om kunnen zijn. We verschillen op veel punten van mening, maar ik denk dat deze tekst een stap in de goede richting is als het gaat om wat we allemaal willen: het juiste doen om eraan bij te dragen dat mensen die waar ook ter wereld honger lijden van voedsel worden voorzien. Ik was ook de rapporteur van het verslag over wereldwijde voedselzekerheid en het GLB tijdens de vorige zittingsperiode, dus ik heb op dit terrein heel veel werk verricht. Graag wil ik op één eenvoudig punt wijzen dat veel mensen schijnt te ontgaan. Het zijn de boeren die de wereld zullen voeden, als ze het juiste klimaat – en ik bedoel dat in de ruimste zin – krijgen om die specifieke taak uit te voeren. Alle anderen zullen erover spreken. Het is onze verantwoordelijkheid om een beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat de boeren in staat stelt om voedsel te produceren. Ze zullen dat doen als ze over twee basiselementen beschikken, namelijk behoorlijke prijzen en een stabiel inkomen. Beide elementen zijn hard getroffen door de recente volatiliteit en de boeren kunnen in deze situatie niet het hoofd boven water houden. Ik loop misschien uit – en als één van de auteurs vraag ik u hiervoor begrip – maar demoniseer het gemeenschappelijk landbouwbeleid alstublieft niet. Sommige redeneringen hierin zijn niet meer van deze tijd en achterhaald, maar we hebben dit beleid wel degelijk hervormd en zonder het GLB zou de voedselonzekerheid binnen de Europese Unie misschien nog groter zijn. Laten we gebruik maken van de beste delen van het GLB en laten we de ontwikkelingslanden vragen om een gemeenschappelijk landbouwbeleid aan te nemen. We moeten hier heel streng in zijn: wij mogen de regeringen van de ontwikkelingslanden niet uit de problemen proberen te helpen. Het is hun verantwoordelijkheid om op een fatsoenlijke manier gebruik te maken van de ontwikkelingssteun. Wij moeten ervoor zorgen dat er meer geld wordt uitgegeven en geïnvesteerd in de landbouw. Ik denk dat we dit onderwerp niet langer zo voorzichtig moeten behandelen en dat we hard moeten zijn voor regeringen en ook voor onszelf. We hebben een morele verantwoordelijkheid en we zijn bereid om die op ons te nemen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jako współautorka tego sprawozdania chciałabym na początku podziękować grupom politycznym, które bardzo ściśle współpracowały ze sobą w celu stworzenia tekstu, który nie wymaga poprawek. Uważam, że wszyscy powinniśmy być z tego zadowoleni. W wielu sprawach mamy odmienne opinie, ale myślę, że co do konieczności udzielenia pomocy głodującym ludziom na całym świecie jesteśmy zgodni. Moim zdaniem opracowaliśmy ten tekst i zrobiliśmy krok we właściwym kierunku. W poprzedniej kadencji również opracowałam sprawozdanie w sprawie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i WPR, stąd też bardzo dokładnie, zapoznałam się z tym tematem. Chcę więc zwrócić uwagę na jeden jego aspekt, który być może umknął uwadze wielu z państwa: otóż to rolnicy będą żywić cały świat, jeśli będą mieli odpowiednie warunki – które rozumiem bardzo szeroko – do wykonywania tej pracy. Reszta z nas będzie tylko o tym rozmawiać. Nasze zadanie polega na stworzeniu i realizacji polityki, która umożliwi rolnikom produkcję żywności. Zareagują, jeśli spełnione zostaną dwa podstawowe warunki: przyzwoite ceny oraz stabilne dochody. Obecna niestabilna sytuacja wywiera negatywny wpływ zarówno na ceny, jak i dochody. W takich warunkach rolnictwo niestety nie przetrwa. W razie gdybym nie zdążyła dokończyć wypowiedzi w swoim czasie − a jako współautorka sprawozdania apeluję o wyrozumiałość − proszę nie demonizować wspólnej polityki rolnej. Niektóre argumenty wysuwane dzisiaj mają już wartość historyczną i są nieaktualne. Całkowicie zreformowaliśmy WPR, bez której bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej mogłoby być zagrożone. Dlaczego nie wybraliśmy jej najlepszych rozwiązań i nie zaproponowaliśmy krajom rozwijającym się przyjęcia wspólnej polityki rolnej. Dlatego – i to trzeba powiedzieć bez ogródek – że nie powinniśmy wyręczać rządów krajów rozwijającego się świata. Na nich spoczywa odpowiedzialność za właściwe korzystanie z programów pomocowych. Do nas należy natomiast zapewnienie, by wydatkowano więcej środków na rolnictwo i na inwestycje w tym sektorze. Myślę, że nadeszła pora, by przestać unikać tego tematu i przyjąć twardą postawę wobec rządów i wobec siebie. Ciąży na nas moralna odpowiedzialność i jesteśmy na nią przygotowani."@pl16
"Senhora Presidente, na qualidade de uma das autoras deste relatório, permitam-me que antes de mais agradeça aos grupos políticos, que trabalharam em estreita colaboração para chegar a um texto que não é objecto de alterações. Creio que todos nos devemos congratular por isso. Temos opiniões diferentes relativamente a muitos assuntos, mas creio que em termos gerais, no que toca a querer fazer a coisa certa para ajudar a acabar com a fome no mundo, uma questão universal, este texto é um passo na direcção certa. Fui também a autora de um relatório sobre a segurança alimentar no mundo e a PAC no anterior mandato, pelo que trabalhei muito nesta questão. Posso fazer uma observação muito simples que, ao que parece, escapa a muitos: são os agricultores que vão alimentar o mundo se lhes for dado o ambiente certo – e falo no sentido lato do termo – para fazer esse trabalho em particular. O resto de todos nós limitar-se-á a falar sobre a questão. É nossa responsabilidade desenvolver e pôr em prática políticas que permitam aos nossos agricultores produzir alimentos. Eles responderão se dispuserem de dois elementos básicos: um prende-se com preços decentes e o outro com rendimentos estáveis. A recente volatilidade afectou ambos e a agricultura não pode sobreviver a isso. Receio estar a esgotar o meu tempo de palavra – e como uma das autoras, peço-lhes que usem de moderação no seguinte: por favor não demonizem a política agrícola comum. Alguns dos argumentos apresentados agora já são bem conhecidos e desactualizados; reformámos totalmente esta política e provavelmente sem a PAC teríamos problemas maiores de insegurança alimentar na União Europeia. Por que não adoptar as melhores partes da mesma e solicitar ao mundo em desenvolvimento que aceitem uma política agrícola comum? Pois é preciso ser bem assertivo nesta questão: não devemos deixar os governos do mundo em desenvolvimento fora do problema; é da sua responsabilidade utilizar a ajuda ao desenvolvimento como deve ser; é da nossa responsabilidade assegurar que seja despendido e investido mais dinheiro na agricultura. Creio que é altura de deixarmos de andar com pezinhos de lã à volta desta questão e ser intransigentes com os governos e connosco próprios. Temos uma responsabilidade moral e estamos preparados para a assumir."@pt17
"Doamnă preşedintă, fiind unul dintre autorii acestui raport, daţi-mi voie mai întâi să mulţumesc tuturor grupurilor politice, care au colaborat foarte strâns pentru a concepe un text care nu conţine niciun amendament. Cred că ar trebui să fim cu toţii foarte mulţumiţi de acest lucru. Avem opinii divergente cu privire la numeroase lucruri, dar cred că, în ceea ce priveşte aspectul general referitor la dorinţa de a face ceea ce trebuie pentru a contribui la hrănirea populaţiei de pe glob care suferă de foame, acest text este un pas în direcţia cea bună. Am fost, de asemenea, autoarea unui raport privind securitatea alimentară mondială şi PAC în mandatul anterior; prin urmare, am lucrat intens în acest domeniu. Daţi-mi voie să subliniez un lucru, care pare să scape multora: agricultorii vor fi cei care vor hrăni populaţia lumii dacă au parte de climatul potrivit – folosesc acest termen în contextul cel mai larg – pentru a efectua munca respectivă. Noi ceilalţi vom discuta despre acest lucru. Este responsabilitatea noastră să concepem şi să punem în practică politici care să le permită agricultorilor noştri să producă hrană. Aceştia vor răspunde dacă vor avea două elemente esenţiale: unul îl reprezintă preţurile decente, iar celălalt veniturile stabile. Recenta instabilitate a afectat ambele elemente, iar agricultura nu poate supravieţui în aceste condiţii. Ca nu cumva să rămân fără timp – şi, în calitate de coautoare, fac apel la îngăduinţa dumneavoastră – vă rog să nu demonizaţi politica agricolă comună. Unele dintre argumentele invocate acum sunt istorice şi depăşite; am reformat în întregime această politică şi poate că, fără PAC, ne-am confrunta cu probleme mai mari în ceea ce priveşte insecuritatea alimentară în cadrul Uniunii Europene. De ce nu adoptăm părţile cele mai bune ale acesteia şi nu solicităm ţărilor în curs de dezvoltare să preia o politică agricolă comună? Pentru că haideţi să adoptăm o poziţie severă: nu ar trebui să scutim de obligaţii guvernele ţărilor în curs de dezvoltare; este responsabilitatea acestora să utilizeze ajutorul pentru dezvoltare în mod corespunzător; este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că se cheltuiesc şi se investesc mai mulţi bani în agricultură. Consider că este timpul să încetăm tergiversările din jurul acestei chestiuni şi să adoptăm o atitudine dură faţă de guverne şi faţă de noi înşine. Avem o răspundere morală şi suntem pregătiţi să ne-o asumăm."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ako jedna z autoriek tejto správy chcem na úvod poďakovať politickým skupinám, ktoré veľmi úzko spolupracovali, aby pripravili text, ku ktorému nie sú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Myslím, že by nás to všetkých malo veľmi potešiť. Na mnohé veci máme odlišné názory, ale myslím si, že vo všeobecnej snahe urobiť správnu vec a pomôcť nasýtiť hladujúcich ľudí vo svete je tento text krokom správnym smerom. Počas predchádzajúceho mandátu som bola aj autorkou správy o globálnej potravinovej bezpečnosti a SPP, takže som sa tejto problematike venovala veľmi dôkladne. Chcem poukázať na jednu veľmi jednoduchú skutočnosť, ktorá asi mnohým uniká: tento svet nasýtia poľnohospodári, ak budú mať na vykonávanie svojej práce tú správnu klímu, a to myslím v tých najširších súvislostiach. Ostatní z nás o tom budú len hovoriť. Je našou zodpovednosťou vypracovať a predložiť stratégiu, ako umožniť poľnohospodárom vyrábať potraviny. Tí zareagujú, ak budú mať splnené dva základné prvky. Jedným sú slušné ceny a druhým stabilné príjmy. Nedávna nestabilita zasiahla oba tieto prvky a poľnohospodári takto nemôžu prežiť. Pre prípad, že by mi vypršal čas, a ako jedna z autoriek vás v tomto žiadam o zhovievavosť, prosím, nedémonizujte spoločnú poľnohospodársku politiku. Niektoré z uvádzaných argumentov sú historické a zastarané. Túto politiku sme úplne zreformovali a bez SPP by sme mohli mať v rámci Európskej únie oveľa väčšie problémy s nedostatočnou potravinovou bezpečnosťou. Prečo by sme nemali prijať tie najlepšie časti spoločnej poľnohospodárskej politiky a požiadať rozvojové krajiny, aby sa k nej pridali? Buďme v tomto veľmi tvrdí. Nemali by sme nechať vlády rozvojových krajín unikať pred zodpovednosťou. Ony sú zodpovedné za správne využitie rozvojovej pomoci a my sme zodpovední za to, aby sa do poľnohospodárstva vložilo a investovalo viac peňazí. Myslím, že je čas prestať chodiť po špičkách okolo tejto záležitosti a postupovať tvrdo voči vládam aj voči sebe. Máme morálnu zodpovednosť a sme pripravení ju niesť."@sk19
"Gospa predsednica, kot ena izmed avtoric tega poročila, bi se želela najprej zahvaliti političnim skupina, ki so tesno sodelovale, da bi dobili besedilo, za katero ni bilo vloženih nobenih predlogov sprememb. Mislim, da bi s tem morali biti vsi zelo zadovoljni. O mnogočem imamo različno mnenje, vendar menim, da to besedilo s poudarkom na želji, da se naredi prava stvar, da bi pomagali prehraniti lačne na svetu, predstavlja korak v pravo smer. V prejšnjem mandatu sem bila tudi avtorica poročila o svetovni varnosti preskrbe s hrano in SKP, zato lahko rečem, da sem pri tem vprašanju zelo trdo delala. Želela bi poudariti nekaj zelo preprostega, kar so mnogi očitno spregledali: kmetovalci so tisti, ki bodo nahranili svet, če bodo dobili pravo podnebje – in to mislim v najširšem smislu – da bodo lahko opravili to delo. Ostali bomo o tem govorili. Naša dolžnost je, da oblikujemo in sprejemamo politike, ki našim kmetovalcem omogočajo, da pridelujejo hrano. Slednji se bodo odzvali, če jim zagotovimo dva temeljna elementa: spodobne cene in stabilne prihodke. Zadnja nestanovitnost je prizadela oba elementa in kmetovanje od tega ne more živeti. Da mi ne bi zmanjkalo časa – in kot ena izmed avtoric vas prosim za prizanesljivost –, nikar ne demonizirajmo skupne kmetijske politike. Nekateri argumenti, ki smo jih slišali zdaj, so stvar preteklosti in so zastareli; to politiko smo zdaj popolnoma prenovili in brez SKP bi nam lahko negotovost preskrbe s hrano povzročila še večje probleme v Evropski uniji. Zakaj ne sprejmemo njenih najboljših delov in prosimo svet v razvoju, da sprejme skupno kmetijsko politiko? Kajti pri tem bi morali biti zelo strogi: vladam sveta v razvoju ne bi smeli kar tako pogledati skozi prste; njihova odgovornost je, da ustrezno uporabijo razvojno pomoč, naša odgovornost pa je, da zagotovimo, da se bo več denarja porabilo za kmetijstvo in vlagalo vanj. Mislim, da je čas, da nehamo mencati pri tem vprašanju in da postanemo strogi tako do vlad kot do sebe. Imamo moralno odgovornost in pripravljeni smo jo sprejeti."@sl20
"Fru talman! Som en av författarna av det här betänkandet vill jag först tacka de politiska grupperna som i ett mycket nära samarbete har sammanställt en text utan ändringsförslag. Jag tycker att vi alla ska vara mycket nöjda med det. Vi har olika åsikter på många punkter, men på den övergripande punkten om att vilja göra det rätta för att hjälpa dem som lider av hungersnöd i världen, tror jag att detta är ett steg i rätt riktning. Jag är även författare av ett betänkande om global livsmedelstrygghet och av förra mandatperiodens gemensamma jordbrukspolitik, så jag har arbetat mycket ihärdigt med den här frågan. Jag vill bara påpeka en mycket enkel sak som många verkar missa. Jordbrukare kommer att förse världen med livsmedel om de får de rätta förutsättningarna för att utföra sitt arbete. Resten av oss kommer att diskutera frågan. Det är vårt ansvar att utveckla och införa riktlinjer för att tillåta våra jordbrukare att producera livsmedel. De kommer att reagera positivt om de har två grundförutsättningar: en är anständiga priser och den andra stadiga inkomster. Den senaste tidens instabilitet har drabbat båda, och jordbruket kan inte överleva på det. Om talartiden tar slut, och som en av författarna ber jag om överseende med detta, vänligen demonisera inte den gemensamma jordbrukspolitiken. Några av de argument som har gjorts nu är historiska och förlegade. Vi har reformerat denna politik helt, och kanske skulle vi utan den gemensamma jordbrukspolitiken ha större problem med livsmedelstrygghet inom EU. Varför tar vi inte de bästa delarna av den och ber utvecklingsländerna att acceptera en gemensam jordbrukspolitik? Låt oss vara hårda i den här frågan, vi får inte låta utvecklingsländernas regeringar komma undan. Det är deras ansvar att använda utvecklingsbiståndet på rätt sätt och det är vårt ansvar att garantera att mer pengar investeras i jordbruk. Jag anser att det är dags att sluta smyga på tå kring den här frågan, och vara hård mot regeringarna och oss själva. Vi har en moralisk plikt som vi är redo att ta oss an."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Mairead McGuinness (PPE )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph