Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-442"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-442"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Presidente, a declaração final adoptada na última Cimeira da FAO pelos seus 193 países membros é, infelizmente, um autêntico prato vazio no combate à fome. Faltaram prazos e, sobretudo, faltou a definição de meios e condições concretas para combater um flagelo que afecta mais de 6 000 milhões de seres humanos. Segundo os dados disponíveis, durante os escassos 90 segundos que durará esta intervenção, 15 crianças morrerão de fome no mundo. Este é o mais vivo e contundente libelo acusatório que pesa sobre um sistema económico injusto, explorador, irracional e, por isso mesmo, historicamente condenado. Um sistema assente em políticas e orientações concretas, e, já agora, Sr. Louis Michel, em protagonistas e numa retórica liberal que conduziram à situação actual: o favorecimento do modelo agro-industrial, em linha com a defesa dos interesses da grande indústria agro-alimentar, e o consequente empobrecimento qualitativo do sector agrícola mundial. Anos e anos de investimentos insuficientes na agricultura, de promoção do abandono do sector agrícola, de liquidação das pequenas e médias explorações, sector que assegura a subsistência de 70% das populações pobres do planeta. O fundamentalismo de mercado, as políticas de privatização e de liberalização e o livre comércio tiveram e têm como consequência o abandono da terra, a concentração da sua propriedade e o domínio da produção por alguns poucos e a dependência alimentar de muitos. Quarenta e quatro milhões de dólares é quanto os especialistas estimam que seria necessário para debelar o flagelo da desnutrição crónica. Soma bem mais modesta que a transferência efectuada pelos Estados para as mãos do grande capital, a fim de o salvar da crise sistémica em curso."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, závěrečné prohlášení přijaté na posledním summitu FAO jejími 193 členskými zeměmi je bohužel opravdu pouhou kapkou v moři boje proti hladu. Nebyly stanoveny žádné lhůty a především ani žádné konkrétní zdroje ani podmínky, abychom bojovali s morovou ranou, která postihuje více než 6 miliard lidí. Podle dostupných údajů zemře ve světě během 90 vteřin, které jsou vyhrazeny na tento projev, 15 dětí hlady. To je to nejdrsnější, nejostřejší svědectví o nespravedlivém, vykořisťovatelském, nesmyslném, a tudíž i historicky zatracovaném hospodářském systému. Tento systém, který je založený na skutečných politikách a směrnicích, a pozor, pane Micheli, na protagonistech a liberálním řečnění, tento systém způsobil současnou situaci: prosazování agro-industriálního modelu spolu s ochranou zájmů velkého agro-industriálního průmyslu a z toho vyplývající kvalitativní znehodnocování světového zemědělského průmyslu, léta nepřiměřeného investování do zemědělského hospodářství, prosazování opouštění zemědělského průmyslu a likvidování malých a středních farem, tedy sektoru, který poskytuje obživu 70 % světové chudiny. Tržní fundamentalismus, politika privatizace a liberalizace a volný obchod měly a mají za následek opouštění půdy, koncentraci vlastnictví půdy a ovládání výroby hrstkou subjektů a potravinovou závislost pro masy. Odborníci odhadují, že by stálo 44 miliard USD překonat morovou ránu chronické podvýživy. To je mnohem skromnější suma, než jakou věnovaly členské státy velkému obchodu, aby ho zachránily před probíhající systémovou krizí."@cs1
"Fru formand! Den sluterklæring, der blev vedtaget på det seneste FAO-topmøde af de 193 medlemslande er desværre i sandhed en dråbe i havet i kampen mod sult. Der er ikke fastsat nogen tidsfrister, og der er frem for alt ikke tilvejebragt konkrete ressourcer og forhold til at tackle den svøbe, der berører mere end 6 mia. mennesker. Ifølge tilgængelige data vil 15 børn i verden dø af sult i løbet af de blot 90 sekunder, det vil tage at holde denne tale. Det er den stærkeste og skarpeste anklage mod et økonomisk udnyttelsessystem, der er unfair og irrationelt og derfor voldsomt kritiseret historisk set. Det er et system, der er baseret på konkrete politikker og retningslinjer, og, hr. Michel, på protagonister og en liberal retorik, som har medført den aktuelle situation, hvor den agroindustrielle model fremmes, samtidig med at den store fødevareindustris interesser beskyttes. Resultatet heraf er kvalitativ forarmelse af verdens landbrugsindustri, mange år med utilstrækkelige investeringer i landbruget, med fremme af nedlæggelse af landbrugsindustri og små og mellemstore landbrug, en sektor, hvor 70 % af verdens fattige har deres underhold. Markedsfundamentalisme, privatiserings- og liberaliseringspolitikker samt frihandel har bevirket og bevirker fortsat, at jorder opgives, at ejendomsretten til jord koncentreres, at produktionen domineres af de få, og at de fleste er afhængige af fødevareforsyninger. Eksperter anslår, at det vil koste 44 mia. USD at få bugt med den svøbe, som den kroniske underernæring er. Det er en meget mere beskeden sum end den, medlemsstaterne gav storkapitalen for at redde den fra den igangværende systemiske krise."@da2
"Frau Präsidentin, die Schlusserklärung, die auf dem letzten FAO-Gipfel von seinen 193 Mitgliedsländern angenommen wurde, ist leider im Kampf gegen den Hunger ein Tropfen auf den heißen Stein. Keine Fristen wurden gesetzt und vor allem wurden keine konkreten Mittel und Bedingungen eingerichtet, um dieses schlimme Übel zu bekämpfen, von dem mehr als sechs Milliarden Menschen betroffen sind. Den vorliegenden Daten zufolge, sterben in den kurzen 90 Sekunden meines Redebeitrags 15 Kinder in der Welt an Hunger. Dies ist die stärkste und einschneidendste Anklage an eine unfaire, ausbeuterische, irrationale und dadurch historisch schmähliche Wirtschaftsordnung. Es ist ein System, das auf realer Politik und Richtlinien und jetzt, Herr Michel, auf Protagonisten und einer liberaler Rhetorik basiert, die zu der aktuellen Situation geführt hat: der Förderung des agrarindustriellen Modells gemäß dem Schutz der Interessen der großen Nahrungsmittelindustrie und der daraus resultierenden qualitativen Verarmung der weltweiten Agrarindustrie; viele Jahre ungenügender Investition in die Landwirtschaft, der Förderung der Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben und der Auflösung kleiner und mittelgroßer landwirtschaftlicher Betriebe und das in einem Sektor, der zu 70 % für das Auskommen der Ärmsten auf der Welt sorgt. Marktfundamentalismus, Privatisierungs- und Liberalisierungspolitik und der freie Handel haben dazu geführt - und führen weiterhin dazu - dass Land aufgegeben wird und der Grundbesitz sich stärker auf wenige Eigentümer konzentriert, sodass die Produktion von wenigen Betrieben dominiert wird und die Menschen ihnen gegenüber bezüglich der Nahrungsmittelversorgung abhängig sind. Experten schätzen, dass es 44 Mrd. USD kosten würde, den Kampf gegen die chronische Unterernährung zu gewinnen. Das ist eine viel geringere Summe, als die, die von den Mitgliedstaaten an große Unternehmen überwiesen wurde, um sie vor der aktuellen Systemkrise zu retten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η τελική δήλωση που εγκρίθηκε στην τελευταία διάσκεψη του FAO από τις 193 χώρες μέλη του είναι, δυστυχώς, σταγόνα στον ωκεανό στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πείνας. Δεν τέθηκε καμία προθεσμία και, πάνω από όλα, δεν καθορίστηκε κανένας συγκεκριμένος πόρος και κανένας όρος για την αντιμετώπιση μιας μάστιγας που επηρεάζει πάνω από 6 δισεκατομμύρια ανθρώπινα όντα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, στα 90 μόλις δευτερόλεπτα που θα χρειαστεί για να ολοκληρώσω αυτήν την ομιλία, 15 παιδιά θα πεθάνουν από την πείνα στον κόσμο. Αυτό είναι το πλέον ξεκάθαρο και δριμύ κατηγορητήριο ενός άδικου, εκμεταλλευτικού, παράλογου και, συνεπώς, ιστορικά διασυρθέντος οικονομικού συστήματος. Είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε πραγματικές πολιτικές και κατευθυντήριε γραμμές και, τώρα, κύριε Michel, σε πρωταγωνιστές και σε μια φιλελεύθερη ρητορική που μας έχουν οδηγήσει στην υφιστάμενη κατάσταση: προώθηση του αγροτοβιομηχανικού μοντέλου, ευθυγράμμιση με την προστασία των συμφερόντων της μεγάλης αγροεπισιτιστικής βιομηχανίας, και προκύπτουσα ποιοτική υποβάθμιση της παγκόσμιας γεωργικής βιομηχανίας. Χρόνια και χρόνια ανεπαρκών επενδύσεων στη γεωργία, προώθησης της εγκατάλειψης της γεωργικής βιομηχανίας και διάλυσης των μικρομεσαίων αγροκτημάτων, ενός κλάδου που παρέχει τα μέσα επιβίωσης για το 70% των φτωχών παγκοσμίως. Ο φονταμενταλισμός των αγορών, οι πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης των αγορών, καθώς και η απελευθέρωση του εμπορίου έχουν οδηγήσει, και συνεχίζουν να οδηγούν, στην εγκατάλειψη της γης, τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας της γης στα χέρια των λίγων, και στην κυριάρχηση της παραγωγής από τους λίγους και την επισιτιστική εξάρτηση των πολλών. Οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι η υπέρβαση της μάστιγας του χρόνιου υποσιτισμού θα κόστιζε 44 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Πρόκειται για πολύ πιο μετριοπαθές ποσό σε σχέση με αυτό που παρείχαν τα κράτη μέλη στις μεγάλες επιχειρήσεις για να τις σώσουν από την εν εξελίξει συστημική κρίση."@el10
"Madam President, the final declaration adopted at the last FAO Summit by its 193 member countries truly is, unfortunately, a drop in the ocean in the fight against hunger. No deadlines have been set and, above all, no concrete resources and conditions have been established to tackle a scourge that affects more than 6 billion human beings. According to available data, in the mere 90 seconds it will take to give this speech, 15 children in the world will die from hunger. This is the starkest and most cutting indictment of an unfair, exploitative, irrational and, therefore, historically reviled economic system. It is a system that is based on real policies and guidelines and, now, Mr Michel, on protagonists and a liberal rhetoric that have led to the current situation: promotion of the agri-industrial model, in line with protection of the interests of the large agri-food industry, and the resulting qualitative impoverishment of the world’s farming industry; years and years of inadequate investment in farming, of promotion of abandonment of the farming industry, and of liquidation of small and medium-sized farms, a sector that provides subsistence for 70% of the world’s poor. Market fundamentalism, policies of privatisation and liberalisation, and free trade have resulted, and are continuing to result, in the abandonment of land, the concentration of land ownership, and production dominated by the few and food dependency for the many. Experts estimate that it would cost USD 44 billion to overcome the scourge of chronic malnutrition. This is a much more modest sum than what the Member States handed over to big business to save it from the ongoing systemic crisis."@en4
"Señora Presidenta, la declaración final adoptada en la última cumbre de la FAO por sus 193 países miembros verdaderamente es, por desgracia, una gota en el océano de la lucha contra el hambre. No establece plazos, por encima de todo, no determina recursos ni condiciones concretos para atajar una lacra que afecta a más de 6 000 millones de seres humanos. Según los datos disponibles, en los apenas noventa segundos que tardaré en realizar esta intervención, quince niños morirán de hambre en el mundo. Ésta es la acusación más descarnada y breve que puede hacerse de un sistema económico injusto, explotador, irracional y, por tanto, históricamente vilipendiado. Se trata de un sistema basado en políticas y pautas reales y ahora, señor Michel, en protagonistas y en una retórica liberar que han llevado a la situación actual: fomento del modelo agroindustrial, en línea con la protección de los intereses de la gran industria agroalimentaria, y como resultado el empobrecimiento cualitativo de las industrias agrícolas mundiales; años y años de inversiones inadecuadas en actividades agrícolas, de fomento del abandono de la industria agrícola y de liquidación de las pequeñas y medianas explotaciones, un sector que permite la subsistencia del 70 % de los pobres del mundo. El fundamentalismo de mercado las políticas de privatización y de liberalización y el comercio libre han tenido como resultado (y esto es algo que sigue sucediendo) en el abandono de las tierras, la concentración de propiedad agraria y la producción dominada por unos pocos y la dependencia alimentaria de muchos. Los expertos estiman que costarían 44 000 millones de dólares superar la lacra de la malnutrición crónica. Ésa es una suma mucho más modesta que lo que los Estados miembros aportaron a las grandes empresas para salvarlas de la actual crisis sistémica."@es21
"Lugupeetud juhataja! Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni viimasel tippkohtumisel selle 193 liikmesriigi poolt vastu võetud lõppdeklaratsioon on võitluses nälja vastu kahjuks piisake meres. Pole seatud mingeid tähtaegu ja eelkõige pole määratud konkreetseid vahendeid ega tingimusi võitlemiseks selle nuhtlusega, mis puudutab enamat kui kuut miljardit inimest. Olemasolevate andmete kohaselt sureb maailmas pelga 90 sekundi jooksul, mis sellele kõnele kulub, 15 last nälga. See on kõige ilmsem ja teravam süüdistus ebaõiglasele, ärakasutavale, ebamõistlikule ja seetõttu ajalooliselt häbimärgistatud majandussüsteemile. See on süsteem, mille aluseks on reaalne poliitika ja reaalsed suunised ning nüüd, härra Michel, eestvõitlejad ja liberaalne retoorika, mis on viinud praeguse olukorrani, kus agrotööstuslikku mudelit edendatakse kooskõlas suure põllumajandusliku toidutööstuse huvide kaitsmisega, mille tulemusena maailma põllumajandus on kvalitatiivselt vaesunud. Põllumajandusse on aastaid liiga vähe investeeritud, on soodustatud põllumajanduse eiramist ning väikeste ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete kaotamist, kusjuures just nemad on elatusallikaks 70 protsendile maailma vaestest. Turufundamentalism, erastamise ja liberaliseerimise poliitika ning vabakaubandus on viinud ja viivad maa söötijäämiseni, maa omandi koondumiseni, väheste kätes oleva tootmiseni ja paljude sõltuvuseni toidu kättesaamisel. Asjatundjate hinnangul kuluks kroonilisest alatoitumusest jagusaamiseks 44 miljardit USA dollarit. See on palju tagasihoidlikum summa kui see, mille liikmesriigid annavad suurtele ettevõtetele, et päästa neid praegusest süsteemi kriisist."@et5
"Arvoisa puhemies, lopullinen julkilausuma, jonka FAO:n 193 jäsenvaltiota hyväksyivät viimeisimmässä kokouksessaan, on valitettavasti vain pisara meressä taistelussamme nälkää vastaan. Mitään määräaikoja ei ole asetettu eikä ennen kaikkea mitään konkreettisia resursseja ja ehtoja ole vahvistettu yli kuuteen miljardiin ihmiseen vaikuttavan vitsauksen torjumiseksi. Saatavilla olevien tietojen mukaan niissä 90 sekunnissa, jotka käytän tämän puheen pitämiseen, maailmassa ehtii kuolla nälkään 15 lasta. Tämä on voimakkain ja silmiinpistävin osoitus epäoikeudenmukaisesta, riistävästä, irrationaalisesta ja siten historiallisesti parjatusta talousjärjestelmästä. Tämä järjestelmä perustuu todellisiin politiikkoihin ja toimintaohjeisiin sekä – huomio, jäsen Michel – johtohahmoihin ja liberaaliin retoriikkaan, jotka ovat aiheuttaneet nykyisen tilanteen: sen, että maatalousteollista mallia edistetään suurten maatalous- ja elintarvikeyhtiöiden etujen mukaisesti, minkä seurauksena maailman maatalouden laatu heikkenee, sekä sen, että maatalousinvestoinnit ovat olleet monien vuosien ajan riittämättömiä, maataloustuotannon lopettamista on edistetty ja pieniä ja keskisuuria tiloja on likvidoitu, vaikka tämä ala tarjoaa elannon 70 prosentille maailman köyhistä. Markkinafundamentalismi, yksityistämis- ja liberalisointipolitiikka ja vapaakauppa ovat johtaneet ja johtavat jatkossakin maan hylkäämiseen, maan omistuksen keskittymiseen, harvojen hallinnassa olevaan tuotantoon sekä monien kohdalla elintarvikeomavaraisuuden vähenemiseen. Asiantuntijat arvioivat, että kroonisesta aliravitsemuksesta eroon pääseminen maksaisi 44 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tämä on paljon vähemmän kuin mitä jäsenvaltiot antoivat suuryrityksille säästääkseen ne meneillään olevalta systeemiseltä kriisiltä."@fi7
"Madame la Présidente, la déclaration finale adoptée à l’issue du dernier sommet de la FAO par ses 193 pays membres n’est malheureusement qu’une goutte d’eau dans l’océan de la lutte contre la faim. Aucun délai n’a été fixé et, surtout, aucune ressource concrète ni aucune condition n’ont été établis en vue de s’attaquer au fléau qui touche plus de six milliards d’êtres humains. D’après les données disponibles, pendant les 90 secondes seulement qu’il me faut pour prononcer mon intervention, 15 enfants mourront de faim dans le monde. Cela constitue l’acte d’accusation le plus accablant et le plus cinglant d’un système économique injuste, exploiteur, irrationnel et, par conséquent, historiquement honni. C’est un système qui est basé sur des politiques et des lignes directrices réelles et maintenant, M. Michel, sur des protagonistes et une rhétorique libérale qui ont conduit à la situation actuelle: la promotion du modèle agro-industriel, compatible avec la protection des intérêts de la grande industrie agroalimentaire, et l’appauvrissement qualitatif subséquent du secteur agricole mondial; des années et des années d’investissements inappropriés dans l’agriculture, de promotion de l’abandon du secteur agricole et de liquidation des petites et moyennes exploitations agricoles, un secteur qui assure la subsistance de 70 % des populations pauvres du monde. Le fondamentalisme commercial, les politiques de privatisation et de libéralisation et le libre-échange ont abouti, et continuent d’aboutir à l’abandon des terres, à la concentration de la propriété terrienne et à une production dominée par quelques-uns et à la dépendance alimentaire de la masse. Des experts estiment qu’il en coûterait 44 milliards de dollars pour surmonter le fléau de la malnutrition chronique. C’est une somme beaucoup plus modeste que celle que les États membres ont donnée aux grands brasseurs d’affaires pour les sauver de l’actuelle crise systémique."@fr8
"). Elnök asszony, a FAO 193 tagállama által a legutóbbi FAO-csúcstalálkozón elfogadott végleges nyilatkozat valójában – sajnálatos módon – csak egy csepp az éhínség ellen folytatott küzdelem óceánjában. Nem tűztek ki határidőt, ráadásul nem állapítottak meg konkrét forrásokat és feltételeket sem annak a súlyos problémának a kezelésére, amely több mint 6 milliárd emberi lényt érint. A rendelkezésre álló adatok szerint a következő rövid 90 másodpercben – míg én elmondom a felszólalásomat –15 gyermek fog éhen halni a világon. Ez a legszigorúbb és legtalálóbb vádbeszéd egy tisztességtelen, kizsákmányoló, irracionális és történelmileg lejáratott gazdasági rendszer ellen. Ez a rendszer tényleges politikákra és iránymutatásokra épül, és most Michel úr, már élharcosokra is, valamint a liberális retorikára, és mindezek a jelenlegi helyzethez vezettek, amelyet a következők jellemeznek: az agráripari modellnek az élelmiszer-ipari nagyiparosok érdekeivel összhangban történő támogatása, és ebből eredően világszinten a mezőgazdaság színvonalának romlása; az évek óta tartó olyan jelenségek, mint az elégtelen mezőgazdasági beruházások, annak ösztönzése, hogy minél többen hagyjanak fel a mezőgazdasági termeléssel, valamint a kis- és középméretű mezőgazdasági üzemek felszámolása, mindez egy olyan ágazatban, amely a világon a szegények 70%-ának nyújt megélhetést. A piaci fundamentalizmus, a privatizációs és liberalizációs politikák, valamint a szabadkereskedelem azt eredményezte, illetve továbbra is azt eredményezi, hogy egyre többen hagyják el a földeket, a földtulajdon egyre inkább koncentrálódik, a termelést a kevesek uralják, valamint tömegeket érintő élelmiszer-függőség alakult ki. Szakértők becslései szerint 44 milliárd USD-ba kerülne legyőzni a krónikus éhínséget. Ez sokkal szerényebb összeg annál, mint amit a tagállamok a nagytőkének adtak, hogy megóvják a jelenlegi szerkezeti válságtól."@hu11
"Signora Presidente, la dichiarazione finale adottata all’ultimo vertice della FAO dai suoi 193 paesi membri realmente rappresenta, purtroppo, una goccia nell’oceano della lotta alla fame. Non è stato fissato un calendario e, soprattutto, non sono state indicate risorse concrete, come non sono state definite le condizioni per affrontare un flagello che colpisce più di 6 miliardi di esseri umani. Secondo i dati disponibili, soltanto nei 90 secondi del mio intervento 15 bambini nel mondo saranno morti di fame. Questa è l’accusa più cruda e tagliente contro un sistema economico iniquo, sfruttatore, irrazionale e, dunque, storicamente vilipeso. E’ un sistema basato su politiche e orientamenti reali e ora, onorevole Michel, su protagonisti e una retorica liberale che ci hanno condotti all’attuale situazione: promozione del modello agroindustriale, in linea con la salvaguardia degli interessi della grande industria agroalimentare, e conseguente impoverimento qualitativo del settore agricolo nel mondo; anni e anni di investimenti inadeguati in agricoltura, promozione dell’abbandono del settore agricolo e liquidazione delle piccole e medie aziende, comparto che assicura sussistenza al 70 per cento dei poveri del mondo. Il fondamentalismo del mercato, le politiche di privatizzazione e liberalizzazione e il libero scambio hanno portato e continuano a portare all’abbandono della terra, alla concentrazione della proprietà terriera, alla produzione dominata da pochi e alla dipendenza alimentare per tanti. Gli esperti stimano che costerebbe 44 miliardi di dollari sconfiggere il flagello della malnutrizione cronica, somma molto più modesta di quanto gli Stati membri hanno messo nelle mani delle grandi aziende per salvarle dalla crisi sistemica in atto."@it12
"Gerb. pirmininke, galutinė deklaracija, kurią paskutiniame FAO aukščiausiojo lygio susitikime priėmė 193 šalys narės, iš tikrųjų, deja, kovojant su badu yra lašas jūroje. Nelaimei, turinčiai poveikį 6 mlrd. gyventojų, sustabdyti nebuvo nustatyta jokių terminų ir visų pirma jokių konkrečių ištekių bei sąlygų. Pateikiamais duomenimis, vos per 90 sekundžių, kurias truks ši kalba, 15 vaikų pasaulyje mirs nuo bado. Tai griežčiausias ir aštriausias kaltinimas nesąžiningai, išnaudotojiškai, neprotingai ir dėl to istorijos požiūriu smerktinai ekonominei sistemai. Tai yra sistema, kuri grindžiama realia politika ir gairėmis, o dabar, pone L. Michelai, svarbiausių veikėjų ir liberalia retorika, dėl kurios susidarė dabartinė padėtis: agropramoninio modelio propagavimas ginant stambiosios žemės ūkio produktų gamybos pramonės interesus, ir dėl to – kiekybinis pasaulio žemės ūkio pramonės nuskurdinimas; daug nepakankamo investavimo į žemės ūkį, skatinimo palikti žemės ūkio pramonę ir mažų bei vidutinių ūkių – sektoriaus, kuris užtikrina 70 proc. pasaulio vargšų prasimaitinimą, – likvidavimo metų. Dėl rinkos fundamentalizmo, privatizavimo ir liberalizavimo politikos bei laisvosios prekybos anksčiau buvo ir dabar yra apleidžiama žemė, koncentruojama žemės nuosavybė ir mažuma viešpatauja gamyboje, o dauguma priklauso nuo maisto. Ekspertų vertinimu, nuolatinės prastos mitybos nelaimei įveikti reikėtų 44 mlrd. USD. Tai yra daug kuklesnė suma negu ta, kurią valstybės narės skyrė stambiajam verslui, kad apsaugotų jį nuo vykstančios sisteminės krizės."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas augstākā līmeņa sanāksmē 193 valstu pieņemtā galīgā deklarācija diemžēl patiesi ir piliens jūrā cīņā pret badu. Nav noteikti nekādi termiņi, turklāt nav zināms konkrēts līdzekļu apjoms un nav arī izvirzīti nosacījumi, lai cīnītos pret šo postu, kas ir skāris vairāk nekā 6 miljardus visas pasaules iedzīvotāju. Saskaņā ar pieejamajiem datiem katrās deviņdesmit sekundēs, kuras ir atvēlētas šai runai, 15 bērnu mirst no bada. Tā ir vislielākā un asākā apsūdzība netaisnīgai, ekspluatējošai, neracionālai un tādējādi vēsturiski visvairāk kritizētai ekonomikas sistēmai. Tā ir sistēma, kas pamatojas uz reālu politiku un pamatnostādnēm, un tagad kungs, nedaudz par „varoņiem” un liberālo retoriku, kuru dēļ mēs esam nonākuši šādā situācijā. Lauksaimniecības nozares vājināšanos ir veicinājusi lauksaimnieciski rūpnieciskā modeļa popularizēšana, pārtikas lielražotāju interešu aizsardzība, gadiem ilgais, nepietiekamais šīs nozares finansējums, kā arī tas, ka tiek stimulēta atteikšanās no lauksaimniecības nozares un likvidēti mazie un vidējie lauksaimniecības uzņēmumi, neņemot vērā faktu, ka tie līdz šim nodrošināja iztiku 70 % pasaules nabadzīgo iedzīvotāju. Tirgus fundamentālisms, privatizācijas un liberalizācijas politika, kā arī brīvā tirdzniecība veicina un arī turpinās veicināt atteikšanos no zemes, zemes īpašumu koncentrāciju un to, ka ražošanā dominēs nedaudzi, bet atkarība no pārtikas būs daudziem. Eksperti lēš, ka hroniskās uztura nepietiekamības posta pārvarēšana izmaksās USD 44 miljardus. Šī ir daudz pieticīgāka summa par to, kuru dalībvalstis piešķir lielajiem uzņēmumiem, lai glābtu tos no pašreizējās visas sistēmas krīzes."@lv13
"Senhora Presidente, a declaração final adoptada na última Cimeira da FAO pelos seus 193 países membros é, infelizmente, um autêntico prato vazio no combate à fome. Faltaram prazos e, sobretudo, faltou a definição de meios e condições concretas para combater um flagelo que afecta mais de 6 000 milhões de seres humanos. Segundo os dados disponíveis, durante os escassos 90 segundos que durará esta intervenção, 15 crianças morrerão de fome no mundo. Este é o mais vivo e contundente libelo acusatório que pesa sobre um sistema económico injusto, explorador, irracional e, por isso mesmo, historicamente condenado. Um sistema assente em políticas e orientações concretas, e, já agora, Sr. Louis Michel, em protagonistas e numa retórica liberal que conduziram à situação actual: o favorecimento do modelo agro-industrial, em linha com a defesa dos interesses da grande indústria agro-alimentar, e o consequente empobrecimento qualitativo do sector agrícola mundial. Anos e anos de investimentos insuficientes na agricultura, de promoção do abandono do sector agrícola, de liquidação das pequenas e médias explorações, sector que assegura a subsistência de 70% das populações pobres do planeta. O fundamentalismo de mercado, as políticas de privatização e de liberalização e o livre comércio tiveram e têm como consequência o abandono da terra, a concentração da sua propriedade e o domínio da produção por alguns poucos e a dependência alimentar de muitos. Quarenta e quatro milhões de dólares é quanto os especialistas estimam que seria necessário para debelar o flagelo da desnutrição crónica. Soma bem mais modesta que a transferência efectuada pelos Estados para as mãos do grande capital, a fim de o salvar da crise sistémica em curso."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de slotverklaring zoals die tijdens de laatste vergadering van de FAO door de 193 leden is aangenomen, is helaas voor de bestrijding van honger van nul en generlei waarde. Er zijn geen termijnen afgesproken en er is niets vastgelegd met betrekking tot concrete manieren om iets te ondernemen tegen deze gesel die meer dan 6 miljard mensen treft. Volgens de beschikbare gegevens zullen er in de loop van deze maar 90 seconden durende interventie in de hele wereld vier kinderen van de honger sterven. Dat is wel de meest sprekende veroordeling van een economisch systeem dat onrechtvaardig en irrationeel is, mensen uitbuit en precies daarom door de geschiedenis zal worden achterhaald. Een systeem dat berust op een concreet beleid en concrete richtsnoeren, mijnheer Michel, en op mensen die dat beleid uitvoeren en een liberale retoriek uitdragen. Dat is wat tot de huidige situatie heeft geleid: de keuze voor dit agro-industriële model, dat de belangen van de grote bedrijven in de landbouw en voedingsmiddelenindustrie voorop stelt en daarmee de kwaliteit van de landbouwsector overal ter wereld schade toebrengt. Jarenlang is er niet voldoende in de landbouw geïnvesteerd, landbouwers zijn aangespoord in een andere sector hun heil te zoeken en kleine en middelgrote landbouwbedrijven zijn opgeheven, en dat terwijl deze sector 70 procent van de armen op deze wereld de middelen om te overleven verschaft. Marktfundamentalisme, privatiseringen, liberalisering en vrijhandel hebben geleid – en leiden nog steeds – tot het opgeven van landbouwgronden. Dat leidt dan weer tot concentratie van de eigendom van de grond, met als gevolg dat een paar bedrijven de productie domineren en heel veel mensen daar voor hun voeding van afhankelijk zijn. Deskundigen schatten dat er 43 miljard dollar nodig is om chronische ondervoeding te kunnen bestrijden. Heel wat minder dus dan het bedrag dat de staten aan het grootkapitaal hebben overgedragen om dat grootkapitaal in staat te stellen deze uit de aard van het systeem voortvloeiende crisis te overleven."@nl3
"Pani przewodnicząca! Deklaracja końcowa przyjęta na ostatnim szczycie FAO przez 193 państwa członkowskie jest niestety jedynie kroplą w morzu potrzeb w walce z głodem. Nie wyznaczono żadnych terminów, ani nie określono zasobów ani warunków, które pomogłyby w walce z plagą dotykającą ponad 6 miliardów ludzi. Z dostępnych danych wynika, że w ciągu 90 sekund mojego wystąpienia na świecie umrze z powodu głodu 15 dzieci. Jest to najpoważniejszy i najbardziej przejmujący zarzut pod adresem niesprawiedliwego, eksploatującego, irracjonalnego, a więc tym samym napiętnowanego system gospodarczego. Ten system opiera się na polityce realnej, wytycznych i teraz, panie pośle Michel, na protagonistycznej i liberalnej retoryce, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Propagowanie modelu rolno-przemysłowego, równolegle z ochroną interesów wielkich przedsiębiorstw rolnych doprowadziło do jakościowego zubożenia światowego przemysłu rolnego. Przez lata inwestycje w rolnictwo były niewystarczające, wspierano osoby porzucające przemysł rolny oraz likwidowano małe i średnie gospodarstwa rolne, i w ten sposób osłabiono sektor, który umożliwiał utrzymanie się przy życiu 70 % ubogich ludzi na świecie. Fundamentalizm rynkowy, polityka prywatyzacji i liberalizacji i wolny handel doprowadziły do porzucania ziemi, koncentracji własności ziemi, produkcji zdominowanej przez małą grupę podmiotów oraz zależności żywnościowej bardzo wielu osób. Ta sytuacja w dalszym ciągu trwa. Specjaliści szacują, że przezwyciężenie plagi chronicznego niedożywienia będzie kosztować ponad 44 miliardy dolarów. To o wiele skromniejsza kwota niż ta, którą państwa członkowskie przeznaczyły na pomoc wielkim firmom w czasie trwającego kryzysu światowego."@pl16
"Doamnă preşedintă, declaraţia finală adoptată la ultimul summit a FAO de către cele 193 de ţări membre este, din nefericire, o veritabilă picătură într-un ocean în lupta împotriva foametei. Nu s-a fixat niciun termen şi, mai ales, nu au fost stabilite resurse şi condiţii concrete pentru a combate un flagel care afectează peste 6 miliarde de oameni. Potrivit datelor disponibile, doar în cele 90 de secunde necesare pentru a susţine acest discurs, în lume vor muri 15 copii din cauza foametei. Aceasta este cea mai clară şi mai usturătoare incriminare adusă unui sistem economic injust, exploatator, iraţional şi, prin urmare, condamnat din punct de vedere istoric. Este un sistem care se bazează pe politici şi orientări reale, iar acum, domnule Michel, pe nişte protagonişti şi pe o retorică liberală care au dat naştere la actuala situaţie: promovarea unui model agroindustrial, în concordanţă cu protejarea intereselor marii industrii agroalimentare şi sărăcirea calitativă rezultată a sectorului agricol mondial; ani şi ani de investiţii inadecvate în agricultură, de promovare a abandonării sectorului agricol şi de lichidare a fermelor mici şi mijlocii, un sector care asigură subzistenţa a 70% din populaţia săracă a lumii. Fundamentalismul de piaţă, politicile de privatizare şi de liberalizare şi liberul schimb au avut şi continuă să aibă ca rezultat abandonarea terenurilor, concentrarea proprietăţii agricole şi producţia dominată de cei puţini şi dependenţa alimentară a celor mulţi. Experţii estimează că ar costa 44 miliarde USD pentru a combate flagelul malnutriţiei cronice. Această sumă este mult mai modestă decât transferurile efectuate de statele membre către marile întreprinderi pentru a le salva de criza sistemică în curs."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, záverečné vyhlásenie, ktoré na ostatnom samite FAO prijalo jej 193 členských štátov, je, nanešťastie, v boji proti hladu skutočne iba kvapkou v mori. Neboli stanovené žiadne termíny, a predovšetkým neboli vytvorené žiadne konkrétne zdroje ani podmienky na zvládnutie pohromy, ktorá postihuje viac ako 6 miliárd ľudských bytostí. Podľa dostupných údajov počas krátkych 90 sekúnd trvania tohto môjho vystúpenia vo svete zomrie od hladu 15 detí. To je tá najdrsnejšia a najprenikavejšia obžaloba nespravodlivého, vykorisťovateľského, absurdného, a preto historicky znemožneného hospodárskeho systému. Je to systém založený na reálnej politike a usmerneniach a, pán Michel, na protagonistoch a liberálnej rétorike, čo viedlo k terajšej situácii. Máme tu podporu agropriemyselného modelu v súlade s ochranou záujmov veľkých agropotravinárskych podnikov a následné kvalitatívne ochudobnenie poľnohospodárskeho odvetvia na svete, roky a roky nedostatočného investovania do poľnohospodárstva, podpory opúšťania poľnohospodárskeho odvetvia a likvidácie malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, čiže sektora, ktorý poskytuje živobytie 70 % chudobným ľuďom na svete. Trhový fundamentalizmus, politika privatizácie a liberalizácie a voľný obchod viedli a naďalej vedú k opúšťaniu pôdy, ku koncentrácii vlastníctva pôdy a k dominancii malého počtu výrobcov a potravinovej závislosti mnohých ľudí. Odborníci odhadujú, že zvládnutie pohromy chronickej podvýživy by stálo 44 miliárd USD. To je oveľa skromnejšia suma, než akú členské štáty poskytli veľkým firmám na ich záchranu pred pokračujúcou systémovou krízou."@sk19
"Gospa predsednica, sklepna deklaracija, ki jo je na zadnjem vrhu FAO sprejelo 193 njenih držav članic je na žalost dejansko samo kaplja v morje, ko gre za boj proti lakoti. Določeni niso bili nobeni roki in predvsem niso bili opredeljena nobena dejanska sredstva in pogoji za reševanje nadloge, ki je prizadela več kot 6 milijard ljudi. Na podlagi razpoložljivih podatkov bo v samo 90 sekundah, kolikor jih bo potrebnih za ta nastop, v svetu od lakote umrlo 15 otrok. To je najbolj surova in najbolj boleča obtožba nepoštenega, izkoriščevalskega, nesmiselnega in zato zgodovinsko osovraženega gospodarskega sistema. To je sistem, ki temelji na stvarnih politikah in smernicah in zdaj, gospod Michel, tudi na glavnih igralcih in liberalni retoriki, ki so ustvarili trenutne razmere: na spodbujanju kmetijsko-industrijskega modela skladno z zaščito interesov velike kmetijsko-živilske industrije in posledičnem kvalitativnem osiromašenju svetovne kmetijske industrije; na dolgoletnih neprimernih vlaganjih v kmetijstvo, na spodbujanju opuščanja kmetijske industrije in na ukinitvi malih in srednje velikih kmetij, sektorja, ki zagotavlja obstoj 70 % revnih prebivalcev sveta. Tržni fundamentalizem, politika privatizacije in liberalizacije in prosta trgovina so povzročale in še naprej povzročajo zapuščanje zemljišč, koncentracijo lastništva zemljišč in proizvodnjo, ki jo obvladuje samo nekaj posameznikov, ter odvisnost številnih drugih od uvoza hrane. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi premagovanje kronične podhranjenosti stalo 44 milijard USD. To je precej bolj skromna številka od tiste, ki jo države članice izročajo velikim podjetjem, da bi jih rešili pred trenutno sistemsko krizo."@sl20
"Fru talman! Den slutgiltiga förklaringen som antogs vid FAO:s världstoppmöte av de 193 medlemsländerna är dessvärre inte mer än en droppe i havet i kampen mot hungersnöd. Inga tidsfrister fastställdes och inga konkreta resurser eller villkor inrättades för att ta itu med ett gissel som påverkar mer än 1 miljard människor. Under de knappa 90 sekunder som det här anförandet tar i anspråk, kommer enligt uppgift 15 barn i världen att dö av hungersnöd. Det är den tydligaste och skarpaste anklagelsen mot ett orättvist, exploaterande, irrationellt och således historiskt skymfat system. Ett system som är baserat på faktisk politik och faktiska riktlinjer, och nu Louis Michel, på protagonister och liberal retorik som har lett till den nuvarande situationen. Den främjar den jordbruksindustriella modellen för att skydda den stora jordbruks- och livsmedelsindustrins intressen vilket resulterar i kvalitetsförsämring av världens jordbruksindustri, åratal av inadekvat investering i jordbruk, främjande av nedläggning av jordbruksindustri och likvidation av små och mellanstora jordbruk, en sektor som försörjer 70 procent av världens fattiga människor. Marknadsfundamentalism, privatiserings- och liberaliseringspolitik och frihandel har resulterat, och fortsätter att resultera, i nedläggning av jordbruksmark, koncentration av markägande, produktion dominerad av få, och livsmedelsberoende för många. Experter beräknar att det skulle kosta 44 miljarder US-dollar att bekämpa kronisk undernäring. Det är en mycket blygsammare summa än den som medlemsstaterna överlämnade för att rädda banksektorn från den pågående systemkrisen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph