Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-441"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-441"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, both the Untied Nations and the European Union have agreed that the growing world population is going to demand greater global output of agricultural productivity of the order of a 50-100% increase. We accept that. We accept the Commissioner’s point of view, not only because we accept it, but because it is a target that the world cannot afford to miss. But, at the same time, agriculture is being asked to do it using less land, less water, less energy, less greenhouse gases. So there are three points which we need to understand. Firstly, governments – and the EU in particular – must invest more in research and development; we simply do not have the information upon which to base a plan for the future. Secondly, faced with volatility in global markets, we need a safety net from the common agricultural policy. And, thirdly, food security, and all that it implies to the European Union, involves cost. These are costs which we cannot pass on to consumers, and therefore I repeat: we need a strong agricultural policy, and we have to win the argument in the budget debate."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jak OSN, tak i Evropská unie se shodly, že růst světové populace bude vyžadovat zvýšení zemědělské produktivity, a to řádově o 50-100 %. To přijímáme. Přijímáme stanovisko pana komisaře nejen proto, že s ním souhlasíme, ale i proto, že jde o cíl, který si svět nemůže dovolit minout. Ale po zemědělství se zároveň požaduje, aby tento cíl splnilo s využitím menšího množství půdy, vody, energie a skleníkových plynů. Takže musíme mít na paměti tři věci. Zaprvé, vlády – a zejména v Evropské unii – musí více investovat do výzkumu a vývoje – jednoduše nemáme informace, na nichž bychom mohli založit plán pro budoucnost. Zadruhé, tváří v tvář nestabilitě globálních trhů potřebujeme od společné zemědělské politiky záchrannou síť. A zatřetí, zajišťování potravin a veškeré jeho důsledky pro Evropskou unii něco stojí. Jde o náklady, které nemůžeme nakládat na záda spotřebitelů, a tudíž opakuji: potřebujeme silnou zemědělskou politiku a musíme vyhrát spor v rozpravě o rozpočtu."@cs1
"Fru formand! Både FN og EU er enige om, at det stigende befolkningstal i verden vil kræve en stigning i den globale landbrugsproduktivitet i størrelsesordenen 50-100 %. Det accepterer vi. Vi accepterer kommissærens synspunkt, ikke kun fordi vi godtager det, men fordi det er et mål, som verden ikke har råd til ikke at nå. Samtidig bliver landbruget dog bedt om at bruge mindre jord, mindre vand, mindre energi, færre drivhusgasser. Så der er tre punkter, vi er nødt til at forstå. For det første skal regeringerne – og EU især – investere mere i forskning og udvikling, for vi har simpelthen ikke de oplysninger, vi skal bruge som basis for en fremtidsplan. For det andet har vi på grund af flygtigheden på de globale markeder brug for et sikkerhedsnet fra den fælles landbrugspolitik. Og for det tredje medfører fødevaresikkerhed og alt, hvad det indebærer for EU, omkostninger, som vi ikke kan give videre til forbrugerne. Derfor gentager jeg, at vi har brug for en stærk landbrugspolitik, og vi er nødt til at vinde diskussionen i budgetforhandlingen."@da2
"Frau Präsidentin, die Vereinten Nationen und die Europäische Union sind sich darüber einig, dass sich aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung die weltweite landwirtschaftliche Produktion um 50 bis 100 % erhöhen muss. Das akzeptieren wir. Wir akzeptieren die Ansicht des Herrn Kommissars, nicht nur weil wir der gleichen Meinung sind, sondern weil dies ein Ziel ist, das sich die Welt nicht leisten kann, zu verfehlen. Aber gleichzeitig wird erwartet, dass in der Landwirtschaft weniger Boden, weniger Wasser und weniger Energie genutzt wird und weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Es gibt drei Punkte, die wir verstehen müssen. Erstens müssen Regierungen - und ganz besonders die EU - mehr in Forschung und Entwicklung investieren; wir haben einfach nicht genügend Informationen, auf denen wir einen Plan für die Zukunft begründen könnten. Zweitens benötigen wir angesichts der Schwankungen der Weltmärkte ein Sicherheitsnetz neben der gemeinsamen Agrarpolitik. Und drittens entstehen durch die Ernährungssicherheit und allem, was damit für die Europäische Union zusammenhängt, Kosten. Diese Kosten können wir nicht auf die Verbraucher abwälzen und deshalb möchte ich noch einmal wiederholen: Wir brauchen eine starke Agrarpolitik und wir müssen uns in der Haushaltsdebatte erfolgreich durchsetzen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τόσο ο ΟΗΕ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συμφωνήσει ότι ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα δημιουργήσει απαιτήσεις για μεγαλύτερη γεωργική παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο, και μιλούμε για αύξηση της τάξης του 50-100%. Αυτό το δεχόμαστε. Δεχόμαστε την άποψη του Επιτρόπου, όχι μόνο διότι απλώς την αποδεχόμαστε, αλλά διότι είναι ένας στόχος τον οποίο ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια να μην επιτύχει. Ωστόσο, ταυτόχρονα, ζητείται από τη γεωργία να επιτύχει αυτόν τον στόχο χρησιμοποιώντας λιγότερη γη, λιγότερο νερό, λιγότερη ενέργεια, λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου, πρέπει να κατανοήσουμε τρία σημεία. Πρώτον, οι κυβερνήσεις –και η ΕΕ ιδιαίτερα– πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα και στην ανάπτυξη, διότι απλώς δεν διαθέτουμε τις πληροφορίες πάνω στις οποίες μπορούμε να βασίσουμε ένα σχέδιο για το μέλλον. Δεύτερον, δεδομένης της αστάθειας των παγκόσμιων αγορών, χρειαζόμαστε ένα δίχτυ ασφαλείας από την κοινή γεωργική πολιτική. Και, τρίτον, η επισιτιστική ασφάλεια, και όλα όσα αυτή συνεπάγεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει ένα κόστος. Αυτό είναι κόστος που δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε στους καταναλωτές, και, συνεπώς, επαναλαμβάνω: χρειαζόμαστε μια ισχυρή γεωργική πολιτική, και πρέπει να πείσουμε γι’ αυτό στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό."@el10
"Señora Presidenta, tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea han acordado que la creciente población mundial va a demandar un mayor rendimiento global de la productividad agrícola con un incremento de entre el 50 % y el 100 %. Aceptamos esto. Aceptamos el punto de vista del señor Comisario, o solamente porque lo aceptamos, sino porque es un objetivo que el mundo no puede permitirse no alcanzar. Pero al mismo tiempo, se pide a la agricultura que lo consiga utilizando menos tierras, menos aguas, menos energía y menos gases de efecto invernadero. De modo que hay tres puntos que debemos comprender. En primer lugar, los gobiernos —y la UE en particular— deben invertir más en I+D; sencillamente no tenemos la información sobre la que basar un plan para el futuro. En segundo lugar, frente a la volatilidad de los mercados globales, necesitamos una red de seguridad con respecto a la política agrícola común. Y en tercer lugar la seguridad alimentaria y todo lo que implica para la Unión Europea, acarrea un coste. Hay costes que no podemos trasladar a los consumidores, por lo que repito: necesitamos una política agraria fuerte y debemos imponer nuestra tesis en el debate presupuestario."@es21
"Lugupeetud juhataja! Nii ÜRO kui ka Euroopa Liit on möönnud, et maailma kasvava rahvaarvu tõttu on vaja 50–100% suuremat põllumajandustootmist. Oleme sellega nõus. Me oleme voliniku arvamusega nõus nii sellepärast, et me oleme eelnimetatuga nõus, kui ka sellepärast, et see on eesmärk, mille saavutamata jätmist maailm ei või endale lubada. Ent samas nõutakse põllumajanduselt, et seda tuleb teha vähema maa, vee, energia ja vähemate kasvuhoonegaasidega. Seega peame aru saama kolmest asjast. Esiteks peavad valitsused ja eelkõige EL investeerima rohkem teadus- ja arendustegevusse, sest meil lihtsalt ei ole teavet, mida tuleviku planeerimisel aluseks võtta. Teiseks on meil maailma turgude kõikuvust arvestades vaja ühiselt põllumajanduspoliitikalt turvavõrku. Ning kolmandaks tähendab toiduga kindlustatus ja kõik, mida see endas Euroopa Liidu jaoks kätkeb, kulutusi. Need on kulutused, mida me ei saa üle kanda tarbijatele, ja sellepärast kordan: meil on vaja tugevat põllumajanduspoliitikat ja me peame võitma eelarvevaidluse."@et5
"Arvoisa puhemies, Yhdistyneet Kansakunnat ja Euroopan unioni ovat samaa mieltä siitä, että maailman väestömäärän kasvu edellyttää maailmanlaajuiselta maataloustuotannolta 50–100 prosentin kasvua. Me olemme asiasta samaa mieltä. Yhdymme myös komission jäsenen näkemykseen – paitsi siksi, että olemme asiasta samaa mieltä, myös siksi, että kyse on tavoitteesta, joka maailman on ehdottoman tärkeää saavuttaa. Samaan aikaan viljelijöiden pitäisi kuitenkin pystyä viljelemään käyttäen vähemmän maata, vettä ja energiaa ja tuottaen vähemmän kasvihuonekaasuja. Meidän on siis ymmärrettävä kolme seikkaa. Ensinnäkin hallitusten ja erityisesti EU:n on investoitava lisää tutkimukseen ja kehitykseen. Meillä ei yksinkertaisesti ole tietoja, joiden pohjalta voisimme laatia suunnitelman tulevaisuutta varten. Toiseksi maailmanmarkkinoiden heilahdellessa yhteisen maatalouspolitiikan on toimittava meille turvaverkkona. Kolmanneksi elintarviketurva ja kaikki se, mitä se merkitsee EU:lle, aiheuttaa kustannuksia. Emme voi siirtää näitä kustannuksia kuluttajille, ja siksi toistan, että tarvitsemme vahvaa maatalouspolitiikkaa ja meidän on saatava kantamme läpi budjettineuvotteluissa."@fi7
"Madame la Présidente, les Nations unies et l’Union européenne sont tombées d’accord sur le fait que l’accroissement de la population mondiale va exiger une augmentation de la productivité agricole mondiale de l’ordre de 50 à 100 %. Nous acceptons cette prévision. Nous acceptons le point de vue du commissaire, non seulement parce que nous l’admettons, mais parce que c’est un objectif que le monde ne peut se permettre de manquer. Mais parallèlement, on demande à l’agriculture de le faire en utilisant moins de terres, moins d’eau, moins d’énergie, moins de gaz à effet de serre. Alors il y a trois points que nous devons comprendre. Premièrement, les gouvernements - et l’UE notamment - doivent investir davantage dans la recherche et le développement; car nous ne disposons même pas des informations nécessaires pour élaborer un plan pour l’avenir. Deuxièmement, face à la volatilité des marchés mondiaux, nous avons besoin du filet de sécurité de la politique agricole commune. Et troisièmement, la sécurité alimentaire et tout ce que cela signifie pour l’Union européenne, implique des coûts. Ce sont des coûts que nous ne pouvons répercuter sur les consommateurs. Par conséquent, je le répète, nous avons besoin d’une politique agricole forte et nous devons l’emporter à ce sujet dans le débat budgétaire."@fr8
"). – Elnök asszony, az ENSZ és az Európai Unió egyetért abban, hogy a világ népességének növekedése miatt globálisan 50-100%-kal nagyobb mezőgazdasági termelékenységre lesz szükség. Egyetértünk ezzel. Elfogadjuk a biztos úr nézőpontját, nemcsak azért, mert egyetértünk vele, hanem azért is, mert a világ nem engedheti meg magának, hogy szem elől tévessze ezt a célt. De ugyanakkor a mezőgazdaságnak úgy kell elérnie ezt a célt, hogy kevesebb földet, kevesebb vizet, kevesebb energiát és kevesebb üvegházhatást okozó gázt használ fel. Három dolgot meg kell értenünk. Először is a kormányoknak – és főként ez EU-nak – többet kell beruháznia a kutatásba és a fejlesztésbe, mivel egyszerűen nincsenek a birtokunkban azok az információk, amelyekre a jövőre vonatkozó tervünket alapozhatnánk. Másodszor, a globális piacok változékonysága miatt a közös agrárpolitikának védőhálóként kell működnie. Harmadszor pedig, az élelmezésbiztonság és mindaz, amit ez az Európai Unió számára jelent, költségekkel jár. Ezeket a költségeket nem háríthatjuk át a fogyasztókra, ezért ismétlem: erős agrárpolitikára van szükségünk, és a költségvetési vitában győznünk kell."@hu11
"Signora Presidente, sia le Nazioni Unite sia l’Unione europea hanno convenuto che la crescente popolazione mondiale richiederà una produttività agricola globale maggiore. Si parla di un aumento dell’ordine del 50-100 per cento. Lo accettiamo. Accettiamo altresì la posizione del Commissario, non soltanto perché la condividiamo, ma anche perché è un obiettivo che il mondo non può permettersi di mancare. Nel contempo, però, all’agricoltura viene chiesto di farlo usando meno terra, meno acqua, meno energia, meno gas a effetto serra. Dobbiamo pertanto comprendere tre aspetti. In primo luogo, i governi, e in particolare l’Unione europea, devono investire maggiormente in ricerca e sviluppo: la verità è che ci mancano informazioni su cui basare un piano per il futuro. In secondo luogo, vista la volatilità dei mercati globali, abbiamo bisogno di una rete di sicurezza rispetto alla politica agricola comune. In terzo luogo, la sicurezza alimentare, e tutto ciò che essa comporta per l’Unione europea, implica costi. Sono costi che non possiamo trasferire ai consumatori, per cui lo ribadisco: abbiamo bisogno di una politica agricola forte e dobbiamo imporre tale argomentazione nella discussione sul bilancio."@it12
"Gerb. pirmininke, tiek Jungtinės Tautos, tiek Europos Sąjunga sutiko, kad dėl didėjančio pasaulio gyventojų skaičiaus žemės ūkio produkcijos gamybos apimtis turės padidėti maždaug 50–100 proc. Mes su tuo sutinkame. Mes sutinkame su Komisijos požiūriu ne tik dėl to, kad sutinkame su juo, bet ir dėl to, kad tai yra tikslas, kuriuo pasaulis negali sau leisti nepasinaudoti. Tačiau kartu prašoma, kad žemės ūkio tikslas būtų pasiektas naudojant mažiau žemės, mažiau vandens, mažiau energijos ir išmetant mažiau išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Taigi, yra trys dalykai, kuriuos mums reikia suprasti. Pirma, vyriausybės – ir ypač ES – turi daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, nes paprasčiausiai neturime informacijos, kuria galėtume pagrįsti ateities planą. Antra, susidūrus su pasaulio rinkų nestabilumu mums reikia apsauginio tinklo nuo bendrosios žemės ūkio politikos. Galiausiai, trečia, aprūpinimas maistu ir visa tai, ką dėl to turi padaryti Europos Sąjunga, kainuoja. Tai yra išlaidos, kurių negalima perkelti vartotojams, todėl kartoju: mums reikia stiprios žemės ūkio politikos ir turime laimėti ginčą diskusijoje dėl biudžeto."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, gan ANO, gan Eiropas Savienība ir vienisprātis par to, ka pieaugošais pasaules iedzīvotāju skaits rada nepieciešamību paaugstināt globālās lauksaimnieciskās produkcijas ražīgumu par 50 %-100 %. Mēs tam piekrītam, jo tas ir mērķis, kuru pasaule nevar atļauties ignorēt. Tomēr vienlaikus lauksaimniecības nozarei tiek ieteikts palielināt ražīgumu, izmantojot mazākas zemes platības, kā arī mazāk ūdens un enerģijas, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tādējādi ir trīs punkti, kurus mums vajadzētu apzināties. Pirmkārt, valstu valdībām un jo īpaši ES, ir jāveic lielāki ieguldījumi pētniecībā un attīstībā. Mums nav tādas informācijas, kuru varētu izmantot nākotnes plāna izstrādē. Otrkārt, saskaroties ar pasaules tirgu nestabilitāti, mums ir vajadzīgs kopējās lauksaimniecības politikas drošības tīkls, un, treškārt, vispārējā nodrošinātība ar pārtiku un Eiropas Savienības loma šajā procesā radīs ievērojamas izmaksas. Šīs izmaksas mēs nevaram uzvelt patērētājiem, tādēļ es atkārtoju, ka mums ir vajadzīga stabila lauksaimniecības politika, un mūsu argumentam budžeta debatēs ir jābūt pārliecinošam."@lv13
"Madam President, both the Untied Nations and the European Union have agreed that the growing world population is going to demand greater global output of agricultural productivity of the order of a 50-100% increase. We accept that. We accept the Commissioner’s point of view, not only because we accept it but because it is a target that the world cannot afford to miss. But, at the same time, agriculture is being asked to do it using less land, less water, less energy, less greenhouse gases. So there are three points which we need to understand. Firstly, governments – and the EU in particular – must invest more in research and development; we simply do not have the information upon which to base a plan for the future. Secondly, faced with volatility in global markets, we need a safety net from the common agricultural policy. And, thirdly, food security, and all that it implies to the European Union, involves cost. These are costs which we cannot pass on to consumers, and therefore I repeat: we need a strong agricultural policy, and we have to win the argument in the budget debate."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de Verenigde Naties en de Europese Unie zijn het erover eens dat er vanwege de groeiende wereldbevolking wereldwijd een grotere opbrengst van de landbouwproductie nodig is – een stijging van 50 à 100 procent. Wij sluiten ons daarbij aan. We zijn het niet alleen eens met het standpunt van de commissaris, maar we menen bovendien dat de wereld het zich niet kan permitteren om dit doel niet te verwezenlijken. Tegelijkertijd wordt echter van de landbouw verwacht dat er minder land, water en energie wordt gebruikt en dat de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggebracht. Er zijn daarom drie dingen die we moeten beseffen. In de eerste plaats moeten de regeringen – en de EU in het bijzonder – meer investeren in onderzoek en ontwikkeling. We beschikken eenvoudigweg niet over de informatie waarop we onze plannen voor de toekomst kunnen baseren. In de tweede plaats hebben we met het oog op de volatiliteit op de wereldmarkten een vangnet vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig, en in de derde plaats brengt voedselzekerheid, met alle gevolgen die het heeft voor de Europese Unie, kosten met zich mee. Er zijn kosten die we niet kunnen doorberekenen aan de consument en daarom herhaal ik nog eens dat we een sterk landbouwbeleid nodig hebben en dat we het begrotingsdebat moeten winnen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Zarówno Organizacja Narodów Zjednoczonych, jak i Unia Europejska potwierdzają, że w związku z rosnącą liczbą ludności na świecie trzeba będzie zapewnić produkcję rolną większą o 50−100 %. Akceptujemy to. Przyjmujemy punkt widzenia pana komisarza, ponieważ świat nie może sobie pozwolić na przegraną w tej kwestii. Ale jednocześnie od rolników wymaga się osiągnięcia tego celu przy mniejszym areale ziemi, mniejszym zużyciu wody i energii, mniejszej emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też musimy zrozumieć trzy kwestie. Po pierwsze, rządy – a przede wszystkim UE – muszą zacząć inwestować w badania i rozwój, ponieważ brakuje nam danych, na podstawie których moglibyśmy przygotować plan na przyszłość. Po drugie, światowe rynki charakteryzują się niestabilnością, a więc musimy zabezpieczyć się poprzez wspólną politykę rolną. I po trzecie, bezpieczeństwo żywnościowe i wszystko, co z niego wynika dla Unii Europejskiej, wiąże się z kosztami. Nie możemy przenieść tych kosztów na konsumentów i dlatego powtarzam – potrzebujemy silnej polityki rolnej i musimy wygrać debatę budżetową."@pl16
"Senhora Presidente, tanto as Nações Unidas como a União Europeia concordaram em que o crescimento da população mundial vai exigir um maior rendimento da produtividade agrícola que represente um aumento na ordem dos 50-100%. Aceitamos isso. Aceitamos o ponto de vista do Comissário, não o aceitamos só por aceitar, mas porque é um objectivo que o mundo não se pode dar ao luxo de ignorar. Todavia, paralelamente, está a ser pedido que a agricultura o faça utilizando menos terra, menos água, menos energia, menos gases com efeito de estufa. Por conseguinte, há três pontos que precisamos de compreender. Em primeiro lugar, os governos – e a UE em particular – devem investir mais em investigação e desenvolvimento; nós, muito simplesmente, não temos a informação com base na qual possamos fazer um plano para o futuro. Em segundo lugar, confrontados com a volatilidade nos mercados globais, precisamos de uma rede de segurança com base na política agrícola comum. E, em terceiro lugar, a segurança alimentar, e tudo o que isso implica para a União Europeia, envolve custos. Estes são custos que não podemos passar para os consumidores, pelo que repito: precisamos de uma política agrícola forte, e temos de fazer com que o nosso ponto de vista ganhe no debate orçamental."@pt17
"Doamnă preşedintă, atât Organizaţia Naţiunilor Unite, cât şi Uniunea Europeană au căzut de acord că populaţia lumii, aflată în creştere, va necesita o mai mare productivitate agricolă la nivel mondial, ceea ce înseamnă o creştere de circa 50-100%. Acceptăm acest lucru. Acceptăm punctul de vedere al comisarului, asta şi pentru că acesta este un obiectiv pe care lumea nu îşi poate permite să îl rateze. Însă, în acelaşi timp, se cere ca activităţile din domeniul agricol să se desfăşoare folosind mai puţine terenuri, mai puţină apă, mai puţină energie şi mai puţine gaze cu efect de seră. Prin urmare, există trei aspecte pe care trebuie să le înţelegem. În primul rând, guvernele – şi UE în special – trebuie să investească mai mult în cercetare şi dezvoltare; pur şi simplu nu dispunem de informaţiile pe baza cărora să concepem un plan pentru viitor. În al doilea rând, în faţa instabilităţii pieţelor mondiale, avem nevoie de un dispozitiv de protecţie împotriva politicii agricole comune. Şi, în al treilea rând, securitatea alimentară, cu toate implicaţiile ei pentru Uniunea Europeană, presupune costuri. Acestea sunt costuri pe care nu le putem transfera consumatorilor; prin urmare, repet: avem nevoie de o politică agricolă puternică şi trebuie să câştigăm disputa în cadrul dezbaterii bugetare."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, Organizácia Spojených národov aj Európska únia sa zhodli, že rastúca svetová populácia si bude vyžadovať zvýšenie celosvetovej poľnohospodárskej výroby rádovo o 50 – 100 %. S tým súhlasíme. Súhlasíme s názorom pána komisára nielen preto, že ho akceptujeme, ale preto, že je to cieľ, ktorý si svet nemôže dovoliť nesplniť. Zároveň sa však od poľnohospodárstva žiada, aby na to používalo menej pôdy, menej vody, menej energie a aby produkovalo menej skleníkových plynov. Takže sú tu tri body, ktoré musíme pochopiť. Po prvé, vlády a predovšetkým EÚ musia viac investovať do výskumu a vývoja. Jednoducho nemáme informácie, na ktorých by sme založili plán do budúcnosti. Po druhé, keďže čelíme nestabilite svetových trhov, potrebujeme záchrannú sieť spoločnej poľnohospodárskej politiky. A po tretie, potravinová bezpečnosť a všetko, čo z nej vyplýva pre Európsku úniu, si vyžaduje náklady. Sú to náklady, ktoré nemôžeme preniesť na spotrebiteľov, preto opakujem: potrebujeme silnú poľnohospodársku politiku a musíme vyhrať diskusiu o nej v rozprave o rozpočte."@sk19
"Gospa predsednica, Združeni narodi in Evropska unija so se strinjali, da bo naraščajoče svetovno prebivalstvo zahtevalo večji svetovni donos kmetijske produktivnosti, ki bi se povečal za približno 50-100 %. To sprejemamo. Sprejemamo stališče komisarja, pa ne samo zato, ker ga sprejemamo, temveč zato, ker je to cilj, ki ga svet ne sme zgrešiti. Obenem pa se od kmetijstva zahteva, da to doseže manjšo uporabo zemljišč, vode, energije in z manj toplogrednih plinov. Tako imamo tri točke, ki jih moramo razumeti. Prvič, vlade – in predvsem EU – morajo vložiti več v raziskave in razvoj; preprosto nimamo podatkov, na katerih bi lahko utemeljili načrt za prihodnost. Drugič, ker se soočamo z nestanovitnostjo na svetovnih trgih, nam mora skupna kmetijska politika omogočiti varnostno mrežo. In tretjič, varnost preskrbe s hrano in vse, kar to pomeni za Evropsko unijo, vključuje stroške. To so stroški, ki jih ne moremo preložiti na potrošnike, zato ponavljam: potrebujemo močno kmetijsko politiko in v razpravi o proračunu mora obveljati naš argument."@sl20
"Fru talman! Både FN och EU är överens om att den växande världsbefolkningen kommer att kräva en global jordbruksavkastning som innebär en ökning med runt 50–100 procent. Vi antar kommissionsledamotens hållning, inte bara för att vi godkänner den, utan för att det är en målsättning som världen inte har råd att förbise. Men samtidigt krävs att jordbruket klarar det genom att använda mindre mark, mindre vatten, mindre energi och mindre växthusgaser. Det finns tre punkter som vi måste förstå. För det första måste regeringar, och särskilt EU, investera mer i forskning och utveckling. Vi saknar helt enkelt information till grunden för en framtida plan. För det andra, eftersom vi konfronteras med instabilitet på globala marknader behöver vi ett säkerhetsnät baserat i den gemensamma jordbrukspolitiken. För det tredje, livsmedelstrygghet och allt vad det innebär för EU, involverar utgifter. Det är kostnader som vi inte kan överlåta till medborgarna. Därför upprepar jag att vi behöver en stark jordbrukspolitik, och det är en diskussion som vi måste vinna i budgetdebatten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Richard Ashworth (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph