Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-439"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-439"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, excepté M. Silvio Berlusconi, dont le pays accueillait le sommet, aucun dirigeant membre du G8 n’était présent au sommet de la FAO sur la sécurité alimentaire mondiale. Ainsi donc, une réunion hautement politique à dimension économique, à dimension sociale et financière a été réduite à une réunion technique banale. Pourtant, l’objectif de M. Diouf était de développer les outils et les moyens de production, de manière à assurer la sécurité alimentaire de façon durable dans les pays en développement. La crise économique et financière, on le sait, ça été dit abondamment, ne fait qu’aggraver la faim dans le monde. Le sujet était plus que jamais d’actualité puisque la faim touche aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire, plus d’un milliard d’hommes dans le monde. C’est un sixième de la population mondiale, c’est 20 % de plus qu’en 2005, c’est 105 millions de plus qu’en 2008. Tout cela risque d’ailleurs fort de susciter, comme cela a été dit par M. Bové, des conflits nouveaux et d’une nature d’ailleurs extrêmement grave. C’est le manque d’investissements dans l’agriculture qui a conduit à ce phénomène d’insécurité alimentaire. Or, l’agriculture est le seul moyen d’existence de 70 % des pauvres dans le monde, comme le soulignait M. Diouf. Ce dernier avait lancé un appel pour un montant de 44 milliards de dollars par an pour financer des investissements en faveur des petits producteurs. Sa demande est restée strictement lettre morte: ni calendrier, ni stratégie, ni volonté politique des pays riches. Monsieur le Commissaire, où en est-on dans l’exécution des engagements du G8 de juillet dernier? Pour avoir été à votre place, je sais les difficultés que l’on a à mobiliser les donateurs. Je me souviens encore de ce combat extrêmement difficile, porté aussi par le président Barroso, pour obtenir ce malheureux milliard d’euros, il y a maintenant deux ans, pour réaliser cette facilité alimentaire. Pourtant, l’avenir de l’Europe est intimement lié au destin des pays en développement. Je ne crois pas, Monsieur le Commissaire, aux recettes de notre collègue socialiste qui nous parle de l’ultracapitalisme ou de l’ultralibéralisme - ce qui est d’ailleurs une assimilation sémantique sur le plan moral un peu limite. Moi, je ne vois pas la solution dans ce genre de déclamations idéologiques un peu courtes. Monsieur, je dois vous dire que, dans le sous-développement de certains pays après l’indépendance, l’obscurantisme marxiste porte une responsabilité beaucoup plus lourde que le libéralisme. Voilà ce que je voulais dire, parce que je ne vais pas laisser passer dans cette enceinte n’importe quelle déclamation ou incantation idéologique courte et limite sur le plan de l’honnêteté intellectuelle."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, Komisaři, s výjimkou pana Berlusconiho, jehož země summit hostila, se Světového summitu Organizace pro zemědělství a výživu o zajišťování potravin nezúčastnil žádný z čelných představitelů G8. Takže z vysoce politické schůzky s ekonomickými, sociálními a finančními tématy byla nakonec jen řadová technická schůze. Nicméně cílem pana Dioufa bylo vyvinout nástroje a prostředky výroby, aby bylo dosaženo udržitelného zajišťování potravin v rozvojových zemích. Hospodářská a finanční krize – jak víme, jelikož to zaznělo opakovaně – hlad v celém světě jen zhoršuje. Toto téma je aktuálnější než kdy dříve, protože hlad poprvé v dějinách postihuje více než miliardu lidí na celém světě. To je šestina světové populace, o 20 % více než v roce 2005 a o 105 miliónů více než v roce 2008. To vše znamená, jak řekl pan Bové, že je zde vysoké riziko vzniku nových konfliktů, a co hůř, konfliktů velice závažných. Nedostatek investic do zemědělství zapříčinil toto nezajištění potravin. Skutečnost je taková, že zemědělství je jediným existenčním prostředkem 70 % světové chudiny, jak zdůraznil pan Diouf. On také apeloval, aby se ročně vložilo celkem 44 miliard dolarů do financování investic, které by pomohly malým výrobcům. Jeho požadavek byl naprosto ignorován: bohaté země nemají harmonogram, strategii ani politickou vůli. Pane komisaři, kolik z červencových závazků G8 se už podařilo realizovat? Jelikož jsem byl na vašem místě, vím, jak těžké je přinutit dárce ke spolupráci. Dodnes, jsou to dva roky, si pamatuji tu nesmírně těžkou bitvu, kterou vedl také pan předseda Barroso, za získání té mizerné miliardy eur, abychom vytvořili tento potravinový nástroj. Budoucnost Evropy je však úzce spojena s osudem rozvojových zemí. Pane komisaři, nevěřím formulacím našeho socialistického kolegy poslance, který nám povídá o ultra-kapitalismu a ultra-liberalismu – což je navíc jako sémantické připodobnění morálně diskutabilní. Osobně v takovýchto krátkozrakých ideologických tirádách nevidím řešení. Pane Le Hyaricu, musím vám říci, že marxistické tmářství má mnohem větší vinu na nedostatečném rozvoji některých zemí od doby, kdy získaly nezávislost, než liberalismus. Chtěl jsem to říci, protože nechci, aby v této sněmovně jen tak bez námitek prošlo ideologické vykřikování a zaklínání, protože je krátkozraké a protože posouvá hranice duševní poctivosti."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! Med undtagelse af hr. Berlusconi, hvis land var vært for topmødet, var ingen af de ledende G8-medlemmer til stede ved FAO's verdenstopmøde om fødevaresikkerhed. Så et økonomisk, socialt og finansielt set yderst politisk møde blev reduceret til et ordinært møde af teknisk karakter. Ikke desto mindre var det hr. Dioufs mål at udvikle værktøjer og produktionsmidler for at sikre fødevaresikkerheden på en bæredygtig måde i udviklingslandene. Den økonomiske og finansielle krise forværrer – som vi ved, eftersom det er blevet sagt gentagne gange – sulten i hele verden. Emnet var mere aktuelt end nogen sinde før, eftersom sult i dag for første gang i historien berører mere end 1 mia. mennesker i verden. Det er en sjettedel af verdens befolkning, 20 % flere end i 2005 og 105 mio. flere end i 2008. Som hr. Bové sagde, betyder det alt sammen, at der er stor risiko for, at nye konflikter bryder ud, og endda ekstremt alvorlige konflikter. Det er mangel på landbrugsinvesteringer, der har medført denne usikkerhed på fødevareområdet. Som understreget af hr. Diouf er det et faktum, at landbrug er det eneste eksistensgrundlag for 70 % af verdens fattige. Han appellerede om i alt 44 mia. USD om året til finansiering af investeringer for at hjælpe små producenter. Hans anmodning er blevet totalt overhørt. Fra de rige landes side er der ikke nogen tidsplan, ingen strategi og ingen politisk vilje. Hvilke fremskridt mener kommissæren, der sket med hensyn til at gennemføre G8-forpligtelserne fra juli i år? Jeg har været i Deres position og ved, hvor svært det er at få bidragydere om bord. Jeg husker stadig den yderst vanskelige kamp, som formand Barroso også kæmpede, for at opnå den sølle ene mia. EUR for to år siden til at oprette denne fødevarefacilitet. Imidlertid er Europas fremtid tæt knyttet til udviklingslandenes skæbne. Jeg tror ikke på de opskrifter, som vores socialdemokratiske kollega i Parlamentet giver, når han taler om ultrakapitalisme og ultraliberalisme – hvilket desuden som semantisk assimilation er moralsk diskutabelt. Jeg kan ikke selv se løsningen i denne form for temmelig kortsigtet ideologisk skvalder. Jeg er nødt til at fortælle hr. Le Hyaric, at den marxistiske åndsformørkelse bærer et langt større ansvar end liberalismen for underudviklingen i nogle lande, efter at de blev uafhængige. Det er, hvad jeg havde at sige, for jeg ønskede ikke at lade ideologisk skvalder eller trylleformularer, som er kortsigtet, og som skubber til grænserne for intellektuel redelighed, stå uimodsagt her i Parlamentet."@da2
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, außer Herrn Berlusconi, dessen Land den Gipfel ausgerichtet hat, war kein Staatsoberhaupt der G8-Staaten bei dem FAO-Weltgipfel zur Ernährungssicherheit anwesend. Somit wurde ein hochrangiges politisches Treffen, das aus wirtschaftlicher, sozialer und finanzieller Sicht von Bedeutung ist, zu einer gewöhnlichen Fachkonferenz herabgestuft. Trotzdem hat Herr Diouf versucht, Instrumente und Mittel für die Produktion zu entwickeln, um in den Entwicklungsländern nachhaltige Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat, wie wir wissen, da es bereits mehrmals wiederholt wurde, den Hunger in der Welt noch weiter verstärkt. Das Thema ist heute aktueller als je zuvor, denn zum ersten Mal in der Geschichte sind mehr als eine Milliarde Menschen weltweit vom Hunger betroffen. Das ist ein Sechstel der Weltbevölkerung; 20 % mehr als im Jahr 2005 und 105 Millionen mehr als noch im Jahr 2008. Wie Herr Bové bereits erwähnt hat, birgt all das ein großes Risiko für die Entstehung neuer Konflikte, Konflikte von sehr ernstem Ausmaß. Es ist der Mangel an Investitionen in die Landwirtschaft, der zu diesem Phänomen der Ernährungsunsicherheit geführt hat. Fakt ist, dass für 70 % der Armen weltweit die Landwirtschaft die einzige Einnahmequelle ist, wie Herr Diouf hervorgehoben hat. Er hat insgesamt 44 Mrd. USD pro Jahr gefordert, um kleinen Landwirten zu helfen. Seine Forderung wurde vollkommen ignoriert: Es gibt keinen Zeitplan, keine Strategie und die reichen Länder zeigen keinerlei politischen Willen. Herr Kommissar, welche Fortschritte wurden bei der Umsetzung der Verpflichtungen verzeichnet, die im Juli auf dem G8-Gipfel eingegangen wurden? Da auch ich einst in Ihrer Position war, kenne ich die Schwierigkeiten, die mit der Suche nach Gebern verbunden sind. Ich erinnere mich noch an den extrem schwierigen Kampf, den auch Präsident Barroso vor zwei Jahren geführt hat, um die erbärmliche 1 Mrd. EUR für die Nahrungsmittelfazilität zusammenzubekommen. Die Zukunft Europas ist sehr eng mit dem Schicksal der Entwicklungsländer verbunden. Herr Kommissar, ich glaube nicht an die Formeln unseres sozialdemokratischen Kollegen, der über Ultrakapitalismus und Ultraliberalismus spricht. Dieses Thema ist darüber hinaus, als logische Annahme, moralisch fraglich. Ich kann in dieser Art des eher kurzsichtigen ideologischen Geschimpfes keine Lösung des Problems erkennen. Herr Le Hyaric, ich muss Ihnen sagen, dass der marxistische Obskurantismus für die Unterentwicklung einiger Länder seitdem sie ihre Unabhängigkeit erhalten haben, sehr viel stärker verantwortlich ist, als der Liberalismus. Das habe ich sagen wollen, denn ich möchte nicht, dass ideologische und kurzsichtige Schimpftiraden oder Beschwörungen, die an die Grenzen der intellektuellen Ehrlichkeit geraten, hier im Raum stehen bleiben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, με την εξαίρεση του κ. Berlusconi, η χώρα του οποίου φιλοξένησε τη διάσκεψη, κανένα ηγετικό μέλος της ομάδας G8 δεν ήταν παρόν στην παγκόσμια διάσκεψη του FAO για την επισιτιστική ασφάλεια. Κατά συνέπεια, μια συνεδρίαση ιδιαίτερα πολιτικού χαρακτήρα από οικονομική, κοινωνική και χρηματοοικονομική άποψη κατέληξε να είναι μια συνήθης τεχνική συνάντηση. Παρά ταύτα, ο στόχος του κ. Diouf ήταν η ανάπτυξη των εργαλείων και των μέσων παραγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια με αειφόρο τρόπο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση –όπως γνωρίζουμε, δεδομένου ότι έχει ειπωθεί επανειλημμένα– απλώς επιδεινώνει το πρόβλημα της πείνας σε παγκόσμια κλίμακα. Το θέμα ήταν περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, δεδομένου ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία, η πείνα σήμερα επηρεάζει περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους στον κόσμο. Πρόκειται για το ένα έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού, 20% περισσότερο σε σχέση με το 2005 και 105 εκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με το 2008. Όπως είπε ο κ. Bové, όλα αυτά σημαίνουν ότι διατρέχουμε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης νέων συγκρούσεων και, επιπλέον, συγκρούσεων εξαιρετικά σοβαρού χαρακτήρα. Είναι η έλλειψη επενδύσεων στη γεωργία που έχει οδηγήσει σε αυτό το φαινόμενο της επισιτιστικής ανασφάλειας. Το γεγονός είναι ότι η γεωργία είναι το μοναδικό μέσο ύπαρξης για το 70% των φτωχών της Γης, όπως υπογράμμισε ο κ. Diouf. Έκανε έκκληση για ένα σύνολο 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατ’ έτος με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων για να βοηθηθούν οι μικροί παραγωγοί. Το αίτημά του έχει αγνοηθεί παντελώς: δεν υφίσταται χρονοδιάγραμμα, στρατηγική και καμία πολιτική βούληση εκ μέρους των πλούσιων χωρών. Κύριε Επίτροπε, πόση πρόοδος έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των δεσμεύσεων στις οποίες προέβη τον Ιούλιο η ομάδα των G8; Δεδομένου ότι έχω βρεθεί στη θέση σας, γνωρίζω τις δυσκολίες κινητοποίησης των δωρητών. Ακόμη θυμάμαι την εξαιρετικά δύσκολη μάχη, στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος Barroso, για την απόκτηση εκείνου του αξιοθρήνητου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, πριν από δύο χρόνια, για τη δημιουργία αυτής της επισιτιστικής διευκόλυνσης. Ωστόσο, το μέλλον της Ευρώπης είναι στενά συνυφασμένο με τη μοίρα των αναπτυσσόμενων χωρών. Κύριε Επίτροπε, δεν πιστεύω στις συνταγές του σοσιαλιστή συναδέλφου μας που μας μιλά για υπερ-καπιταλισμό και υπερ-φιλελευθερισμό – τα οποία, επιπλέον, ως σημειολογική αφομοίωση, είναι ηθικώς συζητήσιμα. Προσωπικά δεν μπορώ να δω τη λύση σε αυτού του είδους τον κάπως κοντόφθαλμο ιδεολογικό στόμφο. Κύριε Le Hyaric, πρέπει να σας πω ότι ο μαρξιστικός σκοταδισμός φέρει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι ο φιλελευθερισμός για την υπανάπτυξη ορισμένων χωρών από τότε που απέκτησαν την ανεξαρτησία τους. Αυτά ήθελα να πω, διότι δεν ήθελα να αφήσω αναπάντητο οποιονδήποτε κοντόφθαλμο ιδεολογικό στόμφο ή ξόρκι που υπερβαίνει τα όρια της διανοητικής εντιμότητας σε αυτό το Σώμα."@el10
"Madam President, Commissioner, with the exception of Mr Berlusconi, whose country hosted the summit, no leading member of the G8 was present at the FAO World Summit on Food Security. So a highly political meeting in economic, social and financial terms was reduced to a run-of-the-mill technical meeting. Nevertheless, Mr Diouf’s objective was to develop tools and means of production, in order to ensure food security in a sustainable way in developing countries. The economic and financial crisis – as we know, since it has been said repeatedly – is only aggravating hunger worldwide. The subject was more topical than ever since, for the first time in history, hunger today affects more than a billion people in the world. That is a sixth of the world’s population, 20% more than in 2005 and 105 million more than in 2008. As Mr Bové said, all of that means there is a strong risk of stirring up new conflicts and, moreover, conflicts of an extremely serious nature. It is the lack of investment in agriculture that has led to this phenomenon of food insecurity. The fact is, agriculture is the sole means of existence for 70% of the world’s poor, as Mr Diouf underlined. He made an appeal for a total of USD 44 billion per year to fund investments to help small producers. His demand has been completely disregarded: there is no timetable, no strategy and no political will on the part of rich countries. Commissioner, how much progress has been made in implementing the G8 commitments made in July? Having been in your position, I know the difficulties involved in getting donors on board. I still remember the extremely difficult battle, which President Barroso also waged, to obtain that wretched EUR 1 billion, two years ago now, in order to establish this food facility. However, Europe’s future is intimately linked to the fate of developing countries. Commissioner, I do not believe in the formulas of our socialist fellow Member who talks to us of ultra-capitalism and ultra-liberalism – which, moreover, as a semantic assimilation, is morally debatable. I myself cannot see the solution in this kind of rather short-sighted ideological ranting. Mr Le Hyaric, I must tell you that Marxist obscurantism bears a much greater responsibility than liberalism for the underdevelopment of some countries since they gained their independence. That is what I wanted to say, because I did not want to let any ideological ranting or incantation that is short-sighted and that pushes the limits of intellectual honesty go unchallenged in this Chamber."@en4
"Señora Presidenta, Comisario, con la excepción del señor Berlusconi, cuyo país acogió la cumbre, ningún miembro del G8 estuvo presente en la Cumbre de la FAO sobre Seguridad Alimentaria. De modo que una reunión altamente política en términos económicos, sociales y financieros quedó reducida a un encuentro Técnico rutinario. Sin embargo, el objetivo del señor Diouf era desarrollar herramientas y medios de producción, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de un modo sostenible para los países en desarrollo. La crisis económica y financiera —como es sabido, ya que ha sido repetido en varias ocasiones— no hace sino agravar el hambre en el mundo. El tema está más de actualidad que nunca, ya que por primera vez en la historia el hambre afecta a más de 1 000 millones de personas en el mundo. Eso equivale a una sexta parte de la población mundial, un 20 % que en 2005 y 105 millones de personas más que en 2008. Como ha señalado el señor Bové, todo esto significa que se registra un riesgo evidente de provocar nuevos conflictos y, además, conflictos de una naturaleza extremadamente grave. La falta de inversión en la agricultura ha llevado a este fenómeno de la inseguridad alimentaria. El hecho es que la agricultura es el único medio de existencia para el 70 % de los pobres del mundo, como ha destacado el señor Diouf, quien ha solicitado un total de 44 000 millones de dólares anuales para financiar inversiones que ayuden a los pequeños productores. Su petición ha sido totalmente desatendida; no hay agenda, no hay estrategia y no hay voluntad política por parte de los países ricos. Comisario, ¿cuánto se ha avanzado en la aplicación de los compromisos alcanzados en julio? Como he estado en su situación, conozco la dificultad de captar donantes. Aun recuerdo la batalla extremadamente compleja, también mantuvo el Presidente Barroso, para obtener aquellos despreciables 1 000 millones de euros, hace dos años, para conseguir este mecanismo alimentario. Pese a todo, el futuro de Europa está estrechamente ligado al destino de los países en desarrollo. Comisario, no creo en las fórmulas de nuestro colega socialista que nos habla de capitalismo y de ultraliberalismo; lo que, además, como asimilación semántica, resulta moralmente discutible. Yo mismo no puedo ver la solución en esta clase de crítica ideológica sin perspectiva. Señor Le Hyaric, debo decirle que el oscurantismo marxista soporta una responsabilidad mucho mayor que el liberalismo por el subdesarrollo de algunos países desde que obtuvieron su independencia. Es lo que quería decir, porque no quería dejar sin respuesta en esta Cámara ningún desatino ni invocación intelectual corto de vista que exceda los límites de la honestidad."@es21
"Lugupeetud juhataja ja volinik! Peale Silvio Berlusconi, kelle kodumaal tippkohtumine toimus, ei olnud Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ülemaailmsel tippkohtumisel toiduga kindlustatuse teemal ühtegi juhtivat G8 liiget. Seega sai sellest majanduslikult, sotsiaalselt ja rahaliselt väga poliitilisest kohtumisest tavaline tehniline koosolek. Sellegipoolest oli Jacques Dioufi eesmärk leida tööriistu ja tootmisvahendeid, et tagada arengumaades jätkusuutlik toiduga kindlustatus. Nagu me teame – sest seda on korduvalt öeldud –, suurendab finants- ja majanduskriis nälga maailmas veelgi. See teema oli aktuaalsem kui kunagi varem, sest esimest korda ajaloos puudutab nälg praegu maailmas enamat kui miljardit inimest. See on kuuendik maailma rahvastikust, 20% rohkem kui 2005. aastal ja 105 miljonit rohkem kui 2008. aastal. Nagu José Bové ütles, tähendab see kõik suuremat ohtu uute ja ülimalt tõsiste konfliktide tekkeks. Toiduga kindlustatuse puudumiseni on viinud see, et põllumajandusse ei ole investeeritud. On fakt, et põllumajandus on ainus elatusallikas 70% maailma vaeste jaoks, nagu härra Diouf rõhutas. Ta palus eraldada 44 miljardit USA dollarit aastas investeeringuteks, mis peaksid aitama väiketootjaid. Tema palvet on täielikult eiratud – rikkad riigid ei ole kehtestanud mingit ajakava, koostanud strateegiat ega näidanud üles poliitilist tahet. Austatud volinik, millist edu on saavutatud juulis G8 antud lubaduste elluviimisel? Et ma olen olnud teie olukorras, tean, kui raske on abiandjaid nõusse saada. Mul on endiselt meeles see ülimalt raske lahing, milles osales ka president Barroso ja mille eesmärk oli saada kaks aastat tagasi need hädised miljard eurot toidurahastu loomiseks. Euroopa tulevik on ju tihedalt seotud arengumaade saatusega. Lugupeetud volinik, ma ei usu meie ultrakapitalismist ja ultraliberalismist rääkiva sotsialistist kolleegi valemitesse. Nende kahe termini tähenduslik samastamine on lisaks ka eetiliselt vaieldav. Mina küll ei näe sellises üsna lühinägelikus ideoloogilises jutus lahendust. Härra Le Hyaric, pean teile ütlema, et marksistlikul vaimupimedusel on mõne riigi alaarengus pärast sõltumatuks saamist palju rohkem süüd kui liberalismil. Seda ma tahtsin öelda, sest ma ei tahtnud lasta ideoloogilisel ilukõnel või lühinägelikul manamisel, mis nihutab intellektuaalse aususe piire, jääda siin istungisaalis vastuseta."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, elintarviketurvaa käsitelleessä FAO:n huippukokouksessa ei ollut läsnä yhtäkään G8-kokouksen johtohahmoa lukuun ottamatta Silvio Berlusconia, jonka kotimaa isännöi huippukokousta. Siispä korkean tason talous- ja sosiaalipoliittinen kokous pelkistyi keskinkertaiseksi muodolliseksi kokoukseksi. FAO:n pääjohtajan Jacques Dioufin tavoitteena oli kuitenkin kehittää välineitä ja tuotantokeinoja ruoansaannin turvaamiseksi kestävällä tavalla kehitysmaissa. Talous- ja rahoituskriisi vain pahentaa maailman nälänhätää, niin kuin tiedämme, koska asia on mainittu useaan otteeseen. Asia on siis ajankohtaisempi kuin koskaan, sillä ensimmäistä kertaa maailman historiassa nälkää näkee yli miljardi ihmistä. Se on kuudennes maailman väestöstä, yli 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005 ja 105 miljoonaa henkeä enemmän kuin vuonna 2008. Kuten jäsen Bové totesi, tämä kaikki tarkoittaa sitä, että uusien konfliktien, vieläpä äärimmäisen vakavien konfliktien syttymisen vaara on suuri. Tämä ilmiö, elintarvikepula, johtuu nimenomaan maatalousinvestointien vähäisyydestä. Tosiasia on kuitenkin se, että niin kuin pääjohtaja Diouf on korostanut, maatalous on ainoa toimeentulokeino 70 prosentille maailman köyhistä. Diouf pyysi yhteensä 44:ää miljardia Yhdysvaltojen dollaria vuodessa pienviljelijöitä hyödyttävien investointien rahoittamiseen. Hänen pyyntönsä on sivuutettu täysin. Rikkaat maat eivät ole asettaneet aikataulua, laatineet strategiaa eivätkä osoittaneet poliittista tahtoa. Arvoisa komission jäsen, miten paljon heinäkuussa pidetyssä G8-kokouksessa annettujen lupausten toteuttamisessa on edistetty? Olen toiminut tehtävässänne ja tiedän, miten vaikeaa avunantajat on saada mukaan. Muistan edelleen kahden vuoden takaa äärimmäisen hankalan taistelun, jossa myös puheenjohtaja Barroso oli mukana: pyrimme saamaan kokoon viheliäiset miljardi euroa perustaaksemme tämän elintarvikevälineen. EU:n tulevaisuus on kuitenkin tiiviisti sidoksissa kehitysmaiden kohtaloon. Arvoisa komission jäsen, en usko ultrakapitalismista ja ultraliberalismista puhuneen sosialistijäsenemme sanoihin – lisäksi hänen käyttämänsä semanttinen rinnastus on moraalisesti kyseenalainen. En usko itse ratkaisun piilevän tällaisessa lyhytnäköisessä ideologisessa vaahtoamisessa. Hyvä jäsen Le Hyaric, minun on todettava teille, että tiettyjen maiden alikehittyminen niiden itsenäistymisen jälkeen johtuu paljon enemmän marxilaisesta tietojen pimittämisestä kuin liberalismista. Halusin todeta tämän, koska en halua älyllisen rehellisyyden rajoilla liikkuvan lyhytnäköisen paasaamisen tai vaahtoamisen jäävän vaille vastinetta täällä parlamentissa."@fi7
"). Elnök asszony, biztos úr, Berlusconi úr kivételével – az ő hazája volt a csúcstalálkozó házigazdája – a G8-ak egyetlen vezető tagja sem képviseltette magát a FAO élelmezésbiztonsági csúcstalálkozóján. Így ez a politikai csúcs gazdasági, társadalmi és pénzügyi szempontból középszerű, technikai jellegű üléssé alacsonyodott. Diouf úr célkitűzése az volt, hogy fejleszteni kell a termelési eszközöket annak érdekében, hogy fenntartható módon teremtsük meg a fejlődő országok élelmezésbiztonságát. A gazdasági és pénzügyi válság – mint ahogy tudjuk, hiszen sokszor elhangzott – csak tovább súlyosbította az éhínséget világszerte. A téma időszerűbb, mint valaha, mivel jelenleg a történelem során először több mint egymilliárd ember éhezik a világon. Ez a világ lakosságának egyhatoda, ami 20%-kal több, mint 2005-ben, és 105 millióval több, mint 2008-ban. Ahogy Bové úr mondta, mindez azt jelenti, hogy jelentős a veszélye annak, hogy új konfliktusok alakulnak ki, ráadásul nagyon súlyos konfliktusok. A mezőgazdasági beruházások hiánya élelmezési bizonytalanságához vezetett. Ahogy Diouf úr hangsúlyozta, tény, hogy a szegények 70%-ának a mezőgazdaság jelenti az egyetlen megélhetési forrást. Diouf úr arra szólított fel, hogy a kistermelők kapjanak évente összesen 44 milliárd USD-t a beruházások finanszírozására. Követelését teljes mértékben figyelmen kívül hagyták: a gazdag országokban erre nézve nincsen menetrend, nincsen stratégia és nincsen politikai akarat. Biztos úr, mennyi előrelépés történt a G8-ak júliusban tett kötelezettségvállalásainak végrehajtásra terén? Mivel én is voltam már az Ön helyzetében, tudom, milyen nehéz támogatókat találni. Emlékszem, milyen nagy csatát kellett vívni – amelyben Barroso elnök is részt vett – két évvel ezelőtt azért, hogy megkapjuk azt a nyomorult 1 milliárd EUR-t az élelmiszer-finanszírozási eszköz létrehozására. Európa jövője közvetlenül összefügg a fejlődő országok sorsával. Biztos úr, én nem hiszek szocialista képviselőtársunk frázisaiban, aki ultrakapitalizmusról és ultraliberalizmusról beszél – ami ráadásul szemantikai szempontból is morálisan vitatható. A magam részéről nem az ilyesfajta, eléggé rövidlátó, ideológiai szónokiasságban látom a megoldást. Le Hyaric úr, azt kell, hogy mondjam, hogy mióta bizonyos országok függetlenné váltak, elmaradottságukért sokkal inkább a marxista obskurantizmus a felelős, mint a liberalizmus. Ezt akartam elmondani, mert nem akarom szó nélkül hagyni az ideológiai alapú, rövidlátó szónokiasságot, amely már az intellektuális tisztesség rovására megy."@hu11
"Signora Presidente, signor Commissario, fatta eccezione per Berlusconi, il cui paese ha ospitato il vertice, nessun leader del G8 era presente al vertice mondiale della FAO sulla sicurezza alimentare. Una riunione politica di alto livello in termini economici, sociali e finanziari si è pertanto ridotta a una banale riunione tecnica. Nondimeno, l’obiettivo di Diouf era sviluppare strumenti e mezzi di produzione per garantire la sicurezza alimentare in maniera sostenibile nei paesi in via di sviluppo. La crisi economica e finanziaria, come sappiamo poiché è stato già ribadito, non fa altro che aggravare la fame nel mondo, tema più che mai di attualità perché, per la prima volta nella storia, oggi la fame interessa più di un miliardo di persone nel mondo, ossia un sesto della popolazione mondiale, il 20 per cento in più rispetto al 2005 e 105 milioni in più rispetto al 2008. Come affermava l’onorevole Bové, tutto questo significa che vi è un forte rischio di alimentare nuovi conflitti, conflitti peraltro estremamente gravi. Il fenomeno dell’insicurezza alimentare è stato determinato dall’assenza di investimenti in agricoltura. Il fatto è che l’agricoltura è il solo mezzo di sussistenza per il 70 per cento dei poveri del mondo, come ha sottolineato Diouf. Egli ha formulato un appello per complessivi 44 miliardi di dollari all’anno per finanziare investimenti che aiutino i piccoli produttori. La sua richiesta è stata completamente ignorata: nessun calendario, nessuna strategia, nessuna volontà politica da parte dei paesi ricchi. Signor Commissario, quanti progressi sono stati compiuti nell’attuazione degli impegni del G8 assunti in luglio? Avendo ricoperto il suo incarico, so quanto sia difficile coinvolgere i donatori. Ricordo ancora la battaglia estremamente ardua ingaggiata anche dal presidente Barroso per ottenere due anni fa quel misero miliardo di euro necessario per creare lo strumento alimentare. Tuttavia, il futuro dell’Europa è intimamente legato al destino dei paesi in via di sviluppo. Signor Commissario, personalmente non credo nelle formule del nostro collega socialista che ci parla di ultracapitalismo e ultraliberalismo, assimilazione semantica un po’ estrema sul piano morale. Io non vedo la soluzione in questo genere di digressioni ideologiche che reputo miopi. Onorevole Le Hyaric, devo dirle che l’oscurantismo marxista è molto più responsabile del liberalismo per quanto concerne la situazione di sottosviluppo in cui sono venuti a trovarsi alcuni paesi da quando hanno ottenuto l’indipendenza. E qui mi fermo perché non è mia intenzione indulgere in questa sede a declamazioni o incantamenti ideologici miopi ed esasperati sul piano dell’onestà intellettuale."@it12
"Gerb. pirmininke, išskyrus S. Berlusconi, kurio šalyje įvyko aukščiausiojo lygio susitikimas, nė viena iš pagrindinių G8 narių nedalyvavo FAO pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime aprūpinimo maistu klausimu. Taigi toks ekonominiu, socialiniu ir finansiniu požiūriu labai politinis susitikimas buvo sumenkintas ir tapo paprastu techniniu susitikimu. Vis dėlto J. Dioufo tikslas buvo tobulinti gamybos įrankius ir priemones siekiant tinkamai užtikrinti besivystančių šalių aprūpinimą maistu. Ekonomikos ir finansų krizė – kaip žinome, nes tai nuolat kartojama, – tik padidina badą pasaulyje. Tema buvo aktualesnė negu kada nors anksčiau, nes pirmą kartą istorijoje šiandien badą kenčia daugiau nei milijardas pasaulio gyventojų. Tai yra vienas šeštadalis pasaulio gyventojų – 20 proc. daugiau nei 2005 m. ir 105 mln. daugiau nei 2008 m. Kaip sakė J. Bové, visa tai reiškia, jog yra didelė rizika, kad gali pasireikšti nauji konfliktai ir, be to, ypač rimto pobūdžio konfliktai. Šis neapsirūpinimo maistu reiškinys atsirado dėl nepakankamų investicijų į žemės ūkį. Kaip pabrėžė J. Diouf, tai, kad žemės ūkis yra vienintelis 70 proc. pasaulio vargšų pragyvenimo šaltinis, yra tiesa. Jis prašė bendros 44 mlrd. USD per metus sumos, kuria būtų galima finansuoti investicijas siekiant padėti smulkiesiems gamintojams. Jo prašymo buvo visiškai nepaisoma, nes turtingųjų šalių nėra nei tvarkaraščio, nei strategijos, nei politinės valios. Komisijos nary, kokia pažanga padaryta įgyvendinant liepos mėn. prisiimtus G8 valstybių įsipareigojimus? Kadangi esu ėjęs jūsų pareigas, žinau, su kokiais sunkumais susijęs donorų pritraukimas. Iki šiol prisimenu prieš dvejus metus vykusią nepaprastai sunkią kovą, kurioje taip pat dalyvavo J. M. Barroso, siekiant gauti tą apgailėtiną 1 mlrd. EUR, kad būtų galima sukurti šią maisto priemonę. Tačiau Europos ateitis yra glaudžiai susijusi su besivystančių šalių likimu. Komisijos nary, aš netikiu formuluotėmis, vartojamomis mūsų kolegos Parlamento nario socialisto, kuris mums kalba apie kraštutinį kapitalizmą ir kraštutinį liberalizmą, nes jos, tuo labiau kaip semantinė asimiliacija, yra morališkai ginčytinos. Aš pats negaliu rasti atsakymo į tokio pobūdžio gana trumparegišką ideologinį tuščiažodžiavimą. P. Le Hyaricai, privalau jums pasakyti, kad marksistiniam tamsuoliškumui tenka daug didesnė atsakomybė negu liberalizmui, už kai kurių šalių nepakankamą išsivystymą nuo to laiko, kai jos gavo savo nepriklausomybę. Kaip tik tai norėjau pasakyti, nes nenoriu leisti, kad šioje posėdžių salėje netrukdomai vyktų koks nors ideologinis tuščiažodžiavimas arba užkalbėjimas, kuris yra toks trumparegiškas, kad peržengia protingo padorumo ribas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāres kundze, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas augstākā līmeņa sanāksmē par nodrošinātību ar pārtiku nepiedalījās neviens no G8 valstu vadītājiem, izņemot kungu, jo šī sanāksme tika rīkota viņa vadītajā valstī. Tādējādi, no augstā līmenī paredzētās politiskās sanāksmes par ekonomikas, sociālajiem un finanšu jautājumiem, tā tika pārvērsta par parastu standarta sanāksmi. Tomēr kunga mērķis bija izstrādāt instrumentus un mobilizēt ražošanas līdzekļus, lai jaunattīstības valstīs tiktu veicināta ilgtspējīga nodrošinātība ar pārtiku. Pastāvīgi tiek atkārtots, un mēs jau zinām, ka ekonomikas un finanšu krīze vienīgi vairo badu visā pasaulē. Šī problēma ir tik aktuāla kā vēl nekad iepriekš, jo pirmo reizi pasaules vēsturē jau vairāk nekā miljards cilvēku cieš badu. Tā ir sestā daļa pasaules iedzīvotāju. Tas ir par 20 % vairāk nekā 2005. gadā un par 105 miljoniem vairāk nekā 2008. gadā. Kā uzsvēra kungs, tas nozīmē, ka pastāv jaunu, ļoti nopietnu konfliktu draudi. Ieguldījumu trūkums lauksaimniecībā ir radījis tādu parādību, kā nepietiekamu nodrošinātību ar pārtiku. Kā uzsvēra kungs, lauksaimniecība ir vienīgais iztikas avots 70 % pasaules nabadzīgāko iedzīvotāju, tādēļ viņš lūdza piešķirt USD 44 miljardus gadā mazo ražotāju atbalstam. Diemžēl šis lūgums netika ņemts vērā, jo nav izstrādāti laika grafiki, stratēģija, un bagātajām valstīm trūkst politiskās gribas. Komisāres kundze, kā veicas ar G8 jūlija sanāksmē noteikto saistību izpildi? Tā kā agrāk es esmu bijis jūsu vietā, tad zinu cik grūti ir pārliecināt līdzekļu devējus. Es joprojām atceros ļoti sīvo cīņu, kuru pirms diviem gadiem nācās izcīnīt arī kungam, lai iegūtu nieka EUR 1 miljardu pārtikas mehānisma izveidei, jo Eiropas nākotne ir cieši saistīta ar jaunattīstības valstu likteni. Komisāres kundze, es neticu mūsu sociālistu kolēģa formulām, kurš stāsta par ultrakapitālismu un ultraliberālismu, kuras kā semantiskas asimilācijas ir morāli apšaubāmas. Personīgi es neuzskatu, ka šāda veida samērā tuvredzīga ideoloģiska tukšvārdība varētu būt risinājums. kungs, man jums jāsaka, ka pat Marksisma tumsonīgā ideoloģija paredzēja daudz lielāku atbildību par dažu valstu nepietiekamo attīstību kopš to neatkarības iegūšanas, nekā liberālisms. Tieši to es gribēju teikt, jo nevēlos, lai jebkāda ideoloģiska tukšvārdība un tuvredzīga spriedelēšana, kas grauj intelektuālā godīguma robežas, paliktu šajā Parlamentā neapspriesta."@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, excepté M. Silvio Berlusconi, dont le pays accueillait le sommet, aucun dirigeant membre du G8 n'était présent au sommet de la FAO sur la sécurité alimentaire mondiale. Ainsi donc, une réunion hautement politique à dimension économique, à dimension sociale et financière a été réduite à une réunion technique banale. Pourtant, l'objectif de M. Diouf était de développer les outils et les moyens de production, de manière à assurer la sécurité alimentaire de façon durable dans les pays en développement. La crise économique et financière, on le sait, ça été dit abondamment, ne fait qu'aggraver la faim dans le monde. Le sujet était plus que jamais d'actualité puisque la faim touche aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, plus d'un milliard d'hommes dans le monde. C'est un sixième de la population mondiale, c'est 20 % de plus qu'en 2005, c'est 105 millions de plus qu'en 2008. Tout cela risque d'ailleurs fort de susciter, comme cela a été dit par M. Bové, des conflits nouveaux et d'une nature d'ailleurs extrêmement grave. C'est le manque d'investissements dans l'agriculture qui a conduit à ce phénomène d'insécurité alimentaire. Or, l'agriculture est le seul moyen d'existence de 70 % des pauvres dans le monde, comme le soulignait M. Diouf. Ce dernier avait lancé un appel pour un montant de 44 milliards de dollars par an pour financer des investissements en faveur des petits producteurs. Sa demande est restée strictement lettre morte: ni calendrier, ni stratégie, ni volonté politique des pays riches. Monsieur le Commissaire, où en est-on dans l'exécution des engagements du G8 de juillet dernier? Pour avoir été à votre place, je sais les difficultés que l'on a à mobiliser les donateurs. Je me souviens encore de ce combat extrêmement difficile, porté aussi par le président Barroso, pour obtenir ce malheureux milliard d'euros, il y a maintenant deux ans, pour réaliser cette facilité alimentaire. Pourtant, l'avenir de l'Europe est intimement lié au destin des pays en développement. Je ne crois pas, Monsieur le Commissaire, aux recettes de notre collègue socialiste qui nous parle de l'ultracapitalisme ou de l'ultralibéralisme – ce qui est d'ailleurs une assimilation sémantique sur le plan moral un peu limite. Moi, je ne vois pas la solution dans ce genre de déclamations idéologiques un peu courtes. Monsieur, je dois vous dire que, dans le sous-développement de certains pays après l'indépendance, l'obscurantisme marxiste porte une responsabilité beaucoup plus lourde que le libéralisme. Voilà ce que je voulais dire, parce que je ne vais pas laisser passer dans cette enceinte n'importe quelle déclamation ou incantation idéologique courte et limite sur le plan de l'honnêteté intellectuelle."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, op de wereldtop van de FAO over de voedselzekerheid was geen enkele regeringsleider die lid is van de G8, aanwezig, met uitzondering van de heer Berlusconi, wiens land gastheer was van de top. Zo verwerd een bijeenkomst op hoog politiek niveau, met een economische, een sociale en een financiële dimensie, tot niets meer dan een gewone technische bijeenkomst. Toch was de doelstelling van de heer Diouf het ontwikkelen van instrumenten en productiemiddelen om de voedselzekerheid in de ontwikkelingslanden op duurzame wijze te regelen. Zoals we allen weten en zoals al herhaalde malen is gezegd, heeft de economische en financiële crisis de honger in de wereld alleen nog maar verergerd. Het onderwerp was actueler dan ooit, omdat vandaag de dag voor het eerst in de geschiedenis meer dan een miljard mensen op de wereld honger lijdt. Dat is een zesde van de wereldbevolking, 20 procent meer dan in 2005 en 105 miljoen meer dan in 2008. Door dat alles is de kans groot dat er, zoals de heer Bové al zei, nieuwe conflicten uitbreken, die bovendien zeer ernstig van aard zullen zijn. Het uitblijven van investeringen in de landbouw heeft tot dit verschijnsel van voedselonzekerheid geleid, en landbouw is het enige middel van bestaan van 70 procent van de armen in de wereld, zoals de heer Diouf benadrukte. Hij had een oproep gedaan om een bedrag van 44 miljard dollar te reserveren voor het financieren van investeringen ten gunste van kleine producenten. Zijn verzoek is een dode letter gebleven: er is geen tijdschema, geen strategie en geen politieke wil van de rijke landen. Mijnheer de commissaris, hoeveel vooruitgang is er geboekt in de tenuitvoerlegging van de verplichtingen van de G8 van juli vorig jaar? Omdat ik uw positie heb bekleed, weet ik hoe moeilijk het is om donateurs te mobiliseren. Zo staat me de uiterst moeilijke strijd nog helder voor ogen die twee jaar geleden mede door voorzitter Barroso is gevoerd om die armzalige miljard euro te verkrijgen teneinde de voedselfaciliteit in te stellen. Toch is de toekomst van Europa nauw verbonden met het lot van de ontwikkelingslanden. Mijnheer de commissaris, ik geloof niet in de recepten van onze socialistische collega, die het heeft over ultrakapitalisme of ultraliberalisme – wat overigens een betekenisassimilatie is die ethisch maar net verantwoord is. Ik voor mij zie de oplossing niet in dit soort al te kortzichtige ideologische bombast. Mijnheer Le Hyaric, ik moet u zeggen dat de verantwoordelijkheid voor de onderontwikkeling van sommige landen na hun onafhankelijkheid veel meer ligt bij het marxistisch obscurantisme dan bij het liberalisme. Dat was wat ik wilde zeggen, omdat ik al te kortzichtige ideologische bombast of mantra’s die op het vlak van intellectuele eerlijkheid op het randje zijn, in dit Parlement niet zomaar over mijn kant laat gaan."@nl3
"Pani przewodnicząca! Panie komisarzu! Oprócz pana premiera Berlusconiego, którego kraj był gospodarzem szczytu, żaden z przywódców G-8 nie był obecny na światowym szczycie FAO dotyczącym bezpieczeństwa żywnościowego. W ten sposób to spotkanie – niezwykle ważne pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym i finansowym – zostało zredukowane do niewiele znaczącego spotkania technicznego. Niemniej jednak zamiarem pana Dioufa było stworzenie narzędzi i środków produkcji zapewniających zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe w rozwijających się krajach. Wielokrotnie słyszeliśmy, że kryzys gospodarczy i finansowy przyczynia się do zaostrzenia problemu głodu na świecie. Po raz pierwszy w historii ten temat jest tak bardzo ważny, ponieważ dzisiaj problem głodu dotyczy ponad miliarda osób na świecie. To jedna szósta światowej populacji, 20 % więcej osób niż w 2005 roku i o 105 milionów więcej niż w 2008 roku. Jak powiedział pan poseł Bové, wszystko to oznacza, że istnieje poważne ryzyko wybuchu nowych konfliktów i to konfliktów bardzo poważnych. Brak inwestycji w rolnictwie doprowadził do braku bezpieczeństwa żywnościowego. Jak podkreślił pan Diouf, rolnictwo jest jedynym sposobem na przeżycie dla ponad 70 % biednych ludzi na świecie. Zaapelował o pomoc wielkości 44 miliardów dolarów rocznie na wsparcie małych gospodarstw rolnych. Jego wezwanie zostało całkowicie zignorowane – w tej chwili nie ma ani planu, ani strategii, ani dobrej woli ze strony niektórych bogatych państw. Panie komisarzu! Jak postępuje wdrażanie zobowiązań podjętych na szczycie G-8 w lipcu? Będąc kiedyś na pana miejscu, poznałem trudności związane z pozyskaniem ofiarodawców. W dalszym ciągu pamiętam niezwykle trudną batalię, którą dwa lata temu stoczył pan przewodniczący Barroso, żeby zdobyć ten nieszczęsny miliard euro na ustanowienie instrumentu żywnościowego. A przecież przyszłość Europy jest silnie uzależniona od losów krajów rozwijających się. Panie komisarzu! Nie wierzę w socjalistyczne formułki wygłaszane przez naszego kolegę, który mówi o ultra-kapitalizmie i ultraliberalizmie. Tym bardziej, że – jako semantycznie podobne – są kwestią dyskusyjną. Osobiście wątpię, żeby takie krótkowzroczne, ideologiczne przemówienia mogły przynieść jakieś rozwiązanie. Panie pośle Le Hyaric! Muszę powiedzieć, że marksistowski obskurantyzm wiąże się z wiele większą odpowiedzialnością niż liberalne podejście do słabo rozwiniętych krajów, które niedawno odzyskały niepodległość. To wszystko, co chciałem powiedzieć, ponieważ nie mogłem pozostawić bez komentarza ideologicznych, krótkowzrocznych wywodów i w tej Izbie, przekraczających granice intelektualnej uczciwości."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, à excepção de Silvio Berlusconi, cujo país acolheu a cimeira, nenhum membro dirigente do G8 esteve presente na Cimeira Mundial da FAO sobre segurança alimentar. Uma reunião altamente política em termos económicos, sociais e financeiros ficou assim reduzida a uma trivial reunião técnica. No entanto, o objectivo de Jacques Diouf consistia em desenvolver instrumentos e meios de produção a fim de garantir a segurança alimentar de uma forma duradoura nos países em desenvolvimento. A crise económica e financeira – como sabemos, já que isto foi dito repetidamente – está apenas a agravar a fome no mundo. O tema era mais actual do que nunca, visto que, pela primeira vez na história, a fome afecta hoje mais de mil milhões de pessoas no mundo. Isso equivale a um sexto da população mundial, 20% mais do que em 2005 e 105 milhões mais do que em 2008. Como disse o senhor deputado Bové, tudo isto significa que existe um sério risco de surgirem novos conflitos e, além disso, conflitos de natureza extremamente grave. Foi a falta de investimentos na agricultura que conduziu a este fenómeno de insegurança alimentar. Ora, como Jacques Diouf sublinhou, a agricultura constitui o único meio de sobrevivência para 70% dos pobres no mundo. Ele fez um apelo à disponibilização de um montante total de 144 mil milhões de dólares por ano para ajudar os pequenos produtores. O seu pedido foi totalmente ignorado: não há calendário, não há estratégia e não há vontade política por parte dos países ricos. Senhor Comissário, que progressos foram feitos no âmbito da execução dos compromissos do G8, assumidos em Julho? Tendo eu exercido a sua função, sei o quanto é difícil mobilizar os doadores. Ainda me lembro dessa batalha extremamente difícil, que o Presidente José Manuel Barroso também travou, há dois anos, a fim conseguir esses insignificantes mil milhões de euros para instituir esta facilidade alimentar. No entanto, o futuro da Europa está intimamente ligado ao destino dos países em desenvolvimento. Senhor Comissário, eu não acredito nas receitas do nosso colega socialista que nos fala de ultra-capitalismo e de ultra-liberalismo – que é, aliás, moralmente discutível enquanto assimilação semântica. Pessoalmente, não vejo a solução neste tipo de declamações ideológicas um tanto míopes. Senhor Deputado Le Hyaric, devo dizer-lhe que o obscurantismo marxista tem uma responsabilidade muito maior do que o liberalismo pelo subdesenvolvimento de alguns países desde que se tornaram independentes. Eis o que eu queria dizer, uma vez que não podia deixar passar aqui em claro qualquer declamação ou encantamento ideológico que seja míope e que ultrapasse os limites da honestidade intelectual."@pt17
"Doamnă preşedintă, domnule comisar, cu excepţia domnului Berlusconi, a cărui ţară a găzduit summit-ul, niciun conducător membru al G8 nu a fost prezent la summit-ul mondial al FAO privind securitatea alimentară. Aşadar, o reuniune de un înalt nivel politic, cu dimensiuni economice, sociale şi financiare, a fost redusă la o reuniune tehnică banală. Cu toate acestea, obiectivul domnului Diouf era acela de a pune la punct instrumentele şi mijloacele de producţie pentru a asigura securitatea alimentară într-o manieră durabilă în ţările în curs de dezvoltare. Criza economică şi financiară – după cum ştim, fiindcă acest lucru s-a spus în repetate rânduri – nu face decât să sporească foametea în lume. Subiectul era mai actual ca niciodată, întrucât, pentru prima dată în istorie, foametea afectează în prezent peste un miliard de oameni la nivel mondial. Aceasta înseamnă o şesime din populaţia lumii, cu 20% mai mult decât în 2005 şi cu 105 milioane mai mult decât în 2008. După cum a afirmat domnul Bové, toate acestea înseamnă că există un risc considerabil de declanşare a unor noi conflicte şi, mai mult, a unor conflicte foarte grave. Lipsa investiţiilor în agricultură este cea care a dat naştere acestui fenomen al insecurităţii alimentare. Or, agricultura este singurul mijloc de existenţă pentru 70% din populaţia săracă a lumii, după cum sublinia domnul Diouf. Acesta a lansat un apel pentru alocarea unei sume totale de 44 miliarde USD pe an pentru a finanţa investiţii care să îi ajute pe micii producători. Solicitarea sa a fost ignorată total: nu există niciun calendar, nicio strategie şi nicio voinţă politică din partea ţărilor bogate. Domnule comisar, ce progrese s-au făcut în punerea în aplicare a angajamentelor G8 luate în iulie? Pentru că m-am aflat în poziţia dumneavoastră, cunosc dificultăţile pe care le implică mobilizarea donatorilor. Încă îmi amintesc lupta extrem de dificilă, pe care a dus-o şi preşedintele Barroso, pentru a obţine acea sumă jalnică de 1 miliard EUR în urmă cu doi ani, pentru a înfiinţa această facilitate pentru alimente. Cu toate acestea, viitorul Europei este strâns legat de soarta ţărilor în curs de dezvoltare. Domnule comisar, eu nu cred în formulele colegului nostru socialist care ne vorbeşte de ultracapitalism şi ultraliberalism – ceea ce, în plus, este o asimilare semantică discutabilă din punct de vedere moral. Personal, nu văd soluţia în acest gen de declamaţii ideologice cam mărginite. Domnule Le Hyaric, trebuie să vă spun că obscurantismul marxist are o responsabilitate mult mai mare decât liberalismul pentru subdezvoltarea cu care se confruntă unele ţări după câştigarea independenţei. Asta este ceea ce voiam să spun, deoarece nu voiam să las să treacă neobservată în acest Parlament vreo declamaţie sau incantaţie mărginită, situată la limita onestităţii intelectuale."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán komisár, s výnimkou pána Berlusconiho, ktorého krajina hostila svetový samit FAO o potravinovej bezpečnosti, sa tohto samitu nezúčastnil žiadny vedúci predstaviteľ krajín skupiny G8. Z hospodárskeho, sociálneho a finančného hľadiska vysoko politické stretnutie sa tak zredukovalo na bežnú technickú schôdzku. Napriek tomu bolo cieľom pána Dioufa pripraviť také nástroje a prostriedky výroby, aby sa trvalo udržateľným spôsobom zaistila potravinová bezpečnosť rozvojových krajín. Ako vieme, keďže to už opakovane odznelo, hospodárska a finančná kríza iba prehlbuje hlad na celom svete. Táto téma je závažnejšia než kedykoľvek predtým, pretože prvýkrát v histórii postihuje hlad viac ako miliardu ľudí na svete. To je šestina svetovej populácie, o 20 % viac než v roku 2005 a o 105 miliónov viac než v roku 2008. Ako povedal pán Bové, to všetko znamená, že tu existuje veľké riziko vypuknutia nových konfliktov, a navyše konfliktov mimoriadne vážnych. K tomuto javu zníženej potravinovej bezpečnosti viedli nedostatočné investície do poľnohospodárstva. Ako zdôraznil pán Diouf, poľnohospodárstvo je skutočne jediným existenčným prostriedkom pre 70 % chudobných ľudí vo svete. Vyzval na finančné investície vo výške 44 miliárd USD ročne na pomoc drobným výrobcom. Jeho požiadavku úplne ignorovali: zo strany bohatých krajín neexistuje žiaden harmonogram, žiadna stratégia a žiadna politická vôľa. Pán komisár, ako pokročilo plnenie záväzkov skupiny G8 prijatých v júli? Keďže som bol vo vašej situácii, poznám ťažkosti spojené s hľadaním darcov. Ešte sa pamätám na mimoriadne ťažký boj pred dvomi rokmi, ktorý viedol aj pán predseda Barroso, o získanie tej mizernej miliardy eur na vytvorenie potravinového nástroja. Budúcnosť Európy je však úzko spojená s osudom rozvojových krajín. Pán komisár, neverím frázam nášho socialistického kolegu poslanca, ktorý nám rozpráva o ultrakapitalizme a ultraliberalizme, čo je navyše ako významová asimilácia morálne diskutabilné. Ja osobne nevidím riešenie v takýchto dosť krátkozrakých ideologických tirádach. Pán Le Hyaric, musím vám povedať, že marxistické spiatočníctvo nesie oveľa väčšiu zodpovednosť za zaostávanie niektorých krajín od ich získania nezávislosti než liberalizmus. Toto som chcel povedať, pretože nechcem, aby v tomto Parlamente ostali bez námietok akékoľvek ideologické výlevy alebo zaklínadlá, ktoré sú krátkozraké a posúvajú hranice intelektuálnej poctivosti."@sk19
"Gospa predsednica, gospod komisar, z izjemo gospoda Berlusconija, katerega država je bila gostiteljica vrha, na svetovnem vrhu FAO o varni prehrani ni bilo niti ene vodilne članice skupine G8. Tako se je izjemno politično srečanje v gospodarskem, socialnem in finančnem smislu spremenilo v običajen tehničen sestanek. Kljub temu je bil cilj gospoda Dioufa razviti orodja in sredstva pridelave, da bi na trajnosten način v državah v razvoju zagotovili varnost preskrbe s hrano. Gospodarska in finančna kriza – kar že vemo, saj je bilo to večkrat povedano – lakoto v svetu samo še zaostruje. Tema je bila še bolj aktualna kot kdaj koli prej, saj lakoto prvič v zgodovini trpi več kot milijarda ljudi v svetu. To je šesto izmed prebivalstev sveta, ki se je povečalo za 20 % v primerjavi z letom 2005 in za 105 milijonov v primerjavi z letom 2008. Kot je rekel gospod Bové, vse to pomeni, da obstaja velika nevarnost, da bi se vneli novi konflikti, poleg tega pa so sami konflikti zelo resna stvar. Do negotovosti preskrbe s hrano je pripeljalo pomanjkanje naložb v kmetijstvo. Dejstvo je, da kmetijstvo pomeni edini vir preživetja za 70 % revnih na svetu, kot je poudaril gospod Diouf. Pozval je k skupaj 44 milijardam USD na leto za financiranje naložb, da bi se pomagalo malim pridelovalcem. Njegova zahteva je bila popolnoma neupoštevana: bogate države nimajo ne časovnega načrta, ne strategije ne politične volje. Gospod komisar, kakšen napredek je bil dosežen pri izvajanju zavez skupine G8, ki so bile podane julija? Ker sem bil v vašem položaju, vem, kako težko je pritegniti donatorje. Še vedno se spominjam izredno težke borbe pred dvema letoma, ki jo je bojeval tudi predsednik Barroso, da bi dobili tisto nesrečno milijardo EUR za vzpostavitev tega instrumenta za hrano. A vendar je prihodnost Evrope tesno povezana z usodo držav v razvoju. Gospod komisar, ne verjamem v formule našega kolega poslanca iz vrst socialistov, ki govori o ultra kapitalizmu in ultra liberalizmu – ki je povrhu, kot semantična asimilacija, moralno vprašljiv. Sam ne vidim nobene rešitve v takšnih kratkovidnih ideoloških tiradah. Gospod Le Hyaric, moram vam povedati, da je za nerazvitost nekaterih držav, odkar so postale neodvisne, precej bolj odgovoren markistični obskurantizem kot liberalizem. To sem želel povedati, ker je v tej dvorani bilo treba ugovarjati vsem ideološkim tiradam ali zaklinjanju, ki je kratkovidno in ki priganja intelektualno odkritost do skrajnosti."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot! Med undantag av Silvio Berlusconi, vars land var värd för toppmötet, fanns ingen ledande medlem av G8 närvarande på FAO:s världstoppmöte om livsmedelstrygghet. Ett högst politiskt sammanträde på ekonomisk, social och finansiell nivå reducerades därmed till ett vanligt möte om formaliteter. Men Jacques Dioufs målsättning var ändå att utarbeta verktyg och produktionsmedel för att på ett hållbart vis garantera livsmedelstrygghet i utvecklingsländerna. Som vi vet, eftersom det har sagts flera gånger, så förvärrar den ekonomiska och finansiella krisen hungersnöden i världen. Ämnet var mer aktuellt än någonsin eftersom hungersnöd för första gången i historien berör mer än 1 miljard människor i världen. Det är en sjättedel av världens befolkning, 20 procent mer än 2005 och 105 miljoner fler än 2008. Som José Bové sade, betyder det att det finns en stor risk att röra upp nya konflikter och dessutom mycket allvarliga sådana. Det är bristen på jordbrukinvesteringar som har lett till osäker livsmedelsförsörjning. Faktum är att jordbruk är det enda existensmedlet för 70 procent av världens fattiga befolkning, vilket Jacques Diouf betonade. Han vädjade om totalt 44 miljarder US-dollar per år för att finansiera investeringar för att hjälpa småproducenter. Hans begäran har helt förbisetts och det finns ingen tidsplan, ingen strategi och ingen politisk vilja från de rika ländernas sida. Fru kommissionsledamot! Hur stora framsteg har gjorts för att verkställa de åtaganden som G8 beslutade om i juli? Eftersom jag har varit i er situation vet jag hur svårt det är att hitta donatorer. Jag minns fortfarande den ytterst svåra kampen, som ordförande José Manuel Barroso också förde, för att uppnå den där hopplösa miljarden euro för två år sedan för att kunna etablera den här livsmedelsmekanismen. EU:s framtid är emellertid nära sammanlänkad med utvecklingsländernas öde. Fru kommissionsledamot! Jag tror inte på vår socialistiska ledamots formel. Han talar om ultrakapitalism och ultraliberalism, som för övrigt är moraliskt diskuterbart som semantisk assimilering. Personligen ser jag inte lösningen i den här sortens relativt kortsiktiga, ideologiskt högtravande tal. Jag måste tala om för er, Patrick Le Hyaric, att marxistisk obskurantism bär en mycket större skuld än liberalism när det gäller underutvecklingen av vissa länder sedan de har uppnått självständighet. Det var det jag ville säga eftersom jag inte tänker låta ideologiskt högtravande prat, eller kortsynta besvärjelser som tänjer på gränserna för intellektuell ärlighet, passera obemärkt här i parlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph