Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-11-25-Speech-3-437"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20091125.27.3-437"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Osobně jsem se účastnil schůzky Organizace pro zemědělství a výživu v Římě. Na vlastní oči jsem viděl, jak tato konference vypadala. Také si myslím, že bychom měli nechat toho pokrytectví, kterým trpíme, vzhledem k tomu, kolik se utratilo za organizaci takovéto konference, jejímž jediným výsledkem je řada slibů – tyto výdaje bychom měli využít, abychom si spočítali, jak již zmínili moji předřečníci, kolik dětí nemuselo umřít, kdyby se tyto prostředky neutratily za veselé historky. Jak již však řekl komisař, tento problém má co do činění s globální produkcí potravin, ale než začneme vytahovat třísku z oka našeho bratra, všimněme si břevna v našem vlastním oku. Bylo vědecky dokázáno, že v mé zemi, v Bulharsku, je nejúrodnější půda z celé Evropské unie. Před sto padesáti lety dokázali bulharští zemědělci nakrmit nejhustěji osídlené oblasti Otomanské říše v Malé Asii s použitím technologie 19. století. Dnes je však bulharské zemědělství ve stálém poklesu, což se ještě zhoršilo vstupem do Evropské unie. Kvóty, které Komise uvalila na Bulharsko, omezují zemědělskou výrobu, přičemž bulharská půda leží ladem. Například jen jedna farma v jednom z 28 regionů v Bulharsku stačí na to, aby splnila celou kvótu rajčat, kterou Bulharsku předepsala Evropská komise. Je to tak kvůli tomu, že podle nějakých deset let starých dat jde o oficiální úroveň výroby. Nikoho ale nezajímá, jaká je skutečná úroveň výroby. V současné době existují v Evropské unii omezení procesů výroby potravin, které by jinak mohly znatelně zlepšit situaci a nabídnout skutečné opatření na boj s hladem. Proto dokud tyto záležitosti ovládají úředníci, kteří jen zírají do papírů a nezajímá je nic jiného, zbudou jen sliby a žádné činy."@cs1
"Fru formand! Jeg deltog personligt i FAO-mødet i Rom. Jeg så med mine egne øjne, hvordan konferencen var. Jeg mener, at vi også er nødt til at droppe hykleriet lidt, som har ramt os, for i betragtning af de penge, der bruges på at organisere en konference som denne, hvor resultatet sædvanligvis kun er en lang række løfter, skulle vi måske bruge denne udgift i praksis for at beregne, som talerne før mig har sagt, præcis hvor mange børn, der ikke havde behøvet at dø af sult i dag, hvis disse midler ikke blot var blevet brugt på søde historier. Kommissæren sagde dog, at problemet har at gøre med den globale fødevareproduktion, men før vi begynder at fjerne splinten fra vores broders øje, så lad os først se bjælken i vores eget. Det er videnskabeligt bevist, at mit land, Bulgarien, har den mest frugtbare jord i EU. For 150 år siden var de bulgarske bønder i stand til at brødføde de tættest befolkede regioner i det osmanniske rige i Lilleasien ved hjælp af det 19. århundredes teknologi. I dag går det imidlertid støt ned ad bakke for det bulgarske landbrug og endog stærkere, siden Bulgarien kom med i EU. De kvoter, som Kommissionen selv har pålagt Bulgarien, begrænser landbrugsproduktionen, mens landbrugsjorden i Bulgarien ligger brak. Der skal f.eks. kun ét landbrug i én af de 28 regioner i Bulgarien til at producere hele den kvote tomater, som Bulgarien har fået tildelt af Kommissionen. Sådan har det været, fordi det ifølge nogle oplysninger for 10 år siden var det officielle produktionsniveau. Ingen ser imidlertid på, hvad det reelle produktionsniveau kunne være. I øjeblikket er der i EU selv begrænsninger for processer til produktion af fødevarer, som ellers kunne forbedre situationen betragteligt og faktisk være et reelt redskab til at bekæmpe sult. Så længe tingene kontrolleres af embedsmænd, som kun kigger i deres papirer og ikke er interesseret i noget som helst andet, kommer der ingen handling, men kun løfter ud af det."@da2
"Ich habe persönlich am FAO-Gipfel in Rom teilgenommen. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie es auf der Konferenz zugegangen ist. Ich denke, wir sollten die Heuchelei etwas unterdrücken, die wir an den Tag gelegt haben, denn wenn man bedenkt, wie viel Geld für eine Konferenz wie diese ausgegeben wurde, deren Ergebnis meistens nur eine lange Liste an Versprechen ist, sollten wir diese Summe vielleicht besser praktisch nutzen, um - wie der Sprecher vor mir gesagt hat - zu berechnen, wie viele Kinder genau nicht verhungert wären, wenn diese Gelder nicht nur für glückliche Geschichten ausgegeben worden wären. Allerdings hat der Herr Kommissar gesagt, dass das Problem mit der weltweiten Nahrungsmittelproduktion im Zusammenhang steht, aber bevor wir anfangen, den Splitter aus dem Auge unseres Bruders zu entfernen, sollten wir zuerst den Balken in unserem eigenen Auge wahrnehmen. Laut wissenschaftlicher Tests ist der Boden in Bulgarien, meinem Heimatland, der fruchtbarste in der Europäischen Union. Vor 150 Jahren waren bulgarische Landwirte in der Lage, die am dichtesten besiedelten Regionen des Osmanischen Reiches in Kleinasien mit der Technologie des 19. Jahrhunderts mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Heutzutage geht die Landwirtschaft in Bulgarien immer weiter zurück; seit dem Beitritt in die Europäische Union noch stärker. Die Quoten, die Bulgarien von der Kommission auferlegt wurden, schränken die landwirtschaftliche Produktion ein, während der Boden in Bulgarien brach liegt. Um zum Beispiel den gesamten Anteil an Tomaten zu produzieren, den die Europäische Kommission Bulgarien zugeteilt hat, wird nur ein einziger landwirtschaftlicher Betrieb in den 28 bulgarischen Regionen benötigt. Der Grund dafür ist, dass vor 10 Jahren Daten angegeben wurden, die besagen, dass diese Menge dem offiziellen Produktionsstand entspricht. Allerdings interessiert sich niemand dafür, wie hoch der reale Produktionsstand sein könnte. Momentan bestehen also sogar in der Europäischen Union selbst Beschränkungen der Nahrungsmittelproduktion. Wenn es diese nicht gäbe, könnte die Situation maßgeblich verbessert werden und es könnten angemessene Maßnahmen im Kampf gegen den Hunger durchgeführt werden. Solange sich Beamte mit diesen Angelegenheiten beschäftigen, die sich lediglich mit Zahlen auf dem Papier befassen und sich für nichts anderes interessieren, bleiben uns nur Versprechen, ohne dass Maßnahmen ergriffen werden können."@de9
"Προσωπικά παρακολούθησα τη συνεδρίαση του FAO στη Ρώμη. Είδα με τα ίδια μου τα μάτια περί τίνος ακριβώς επρόκειτο. Πιστεύω ότι πρέπει επίσης να απαλλαχτούμε ελαφρώς από την υποκρισία που μας διακατέχει διότι, δεδομένων των χρημάτων που δαπανήθηκαν για τη διοργάνωση μιας διάσκεψης σαν και αυτήν, της οποίας η έκβαση είναι συνήθως μια μακρά σειρά υποσχέσεων, ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δαπάνες με πρακτικούς όρους για να υπολογίσουμε, όπως είπαν οι προλαλήσαντες, πόσα ακριβώς παιδιά θα μπορούσαν να μην είχαν πεθάνει από την πείνα σήμερα, εάν δεν είχαν δαπανηθεί αυτά τα χρήματα μόνο και μόνο για να λέμε ιστοριούλες. Ωστόσο, ο Επίτροπος είπε ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Πριν όμως μιλήσουμε για τα σφάλματα των άλλων, ας κοιτάξουμε πρώτα τα δικά μας. Η χώρα μου η Βουλγαρία διαθέτει, βάσει επιστημονικών αποδείξεων, το πλέον εύφορο έδαφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από εκατόν πενήντα χρόνια, οι βούλγαροι αγρότες μπορούσαν να τρέφουν τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην περιοχή της Μικράς Ασίας χρησιμοποιώντας τεχνολογία του 19ου αιώνα. Σήμερα, ωστόσο, η γεωργία στη Βουλγαρία βρίσκεται σε σταθερή παρακμή, και μάλιστα ακόμη περισσότερο από τότε που η χώρα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ποσοστώσεις που η ίδια η Επιτροπή έχει επιβάλει στη Βουλγαρία περιορίζουν τη γεωργική παραγωγή, ενώ η γη στη Βουλγαρία παραμένει ανεκμετάλλευτη. Δεν χρειάζεται παρά μόνο ένα αγρόκτημα σε μία από τις 28 περιφέρειες της Βουλγαρίας για να παραχθεί το σύνολο της ποσόστωσης των ντοματών, για παράδειγμα, που έχει προσδιοριστεί για τη Βουλγαρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατάσταση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια δεδομένα πριν από δέκα χρόνια υποδείκνυαν ότι αυτό ήταν το επίσημο επίπεδο παραγωγής. Εντούτοις, κανείς δεν εξετάζει ποιο θα μπορούσε να είναι το πραγματικό επίπεδο παραγωγής. Επί του παρόντος, εντός της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν περιορισμοί σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής τροφίμων, οι οποίες θα μπορούσαν, διαφορετικά, να βελτιώσουν σημαντικά την κατάσταση και, στην πραγματικότητα, να αποτελέσουν ένα πραγματικό μέτρο για την καταπολέμηση της πείνας. Ως εκ τούτου, όσο τα πράγματα ελέγχονται από υπαλλήλους που απλώς διαβάζουν χαρτιά και δεν ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο, αυτό που θα μας μένει είναι μόνο υποσχέσεις και καθόλου δράση."@el10
"I personally attended the FAO meeting in Rome. I saw with my own eyes what this conference was like. I think that we also need to drop the hypocrisy slightly which has affected us because, given the money spent on organising a conference like this, where the outcome is usually only a long series of promises, perhaps we need to use this expenditure in practical terms to calculate, as the speakers before me have said, exactly how many children need not have died today of hunger if these funds had not been spent just on happy stories. However, the Commissioner said that the problem was to do with the global production of food, but before we start to remove the speck from our brother’s eye, let us first see the beam in our own. My country Bulgaria has, based on scientific proof, the most fertile soil in the European Union. One hundred and fifty years ago, Bulgarian farmers were able to feed the most densely populated regions of the Ottoman Empire in Asia Minor using 19th century technology. However, nowadays, agriculture in Bulgaria is in steady decline, even more so since Bulgaria joined the European Union. The quotas which the Commission itself has imposed on Bulgaria are restraining agricultural production, while the land in Bulgaria is going to waste. It only takes one farm in one of the 28 regions in Bulgaria to produce the whole quota of tomatoes, for instance, which is assigned to Bulgaria by the European Commission. It has been like this because some data 10 years ago indicated that this was the official production level. However, no one is looking at what the real production level could be. Currently, within the European Union itself, there are restrictions on food production processes which could otherwise significantly improve the situation and actually offer a real measure for fighting hunger. Therefore, as long as things are controlled by officials who only look at sheets of paper and are not interested in anything else, all that we will be left with are just promises and no action."@en4
"Asistí a la reunión de la FAO en Roma. Vi con mis propios ojos en qué consistió la conferencia. Creo que también debemos abandonar la ligera hipocresía que nos ha afectado, porque el dinero gastado en organizar una conferencia como ésta, cuyo resultado no suele ser más que una serie de promesas, tal vez podría ser utilizado en aspectos prácticos para calcular, tal y como ha señalado los oradores que me han precedido, el número exacto de niños que hoy no habían muerto de hambre si esos fondos no hubiesen sido gastados en historias felices. Sin embargo, el Comisario ha dicho que el problema tiene que ver con la producción global de alimentos, pero antes de señalar la brizna en el ojo ajeno debemos ver la viga en el nuestro. Mi país, Bulgaria, basándose en pruebas científicas, ha conseguido las tierras más fértiles de toda la Unión Europea. Hace ciento cincuenta años, los granjeros búlgaros eran capaces de abastecer a las poblaciones más densamente pobladas del Imperio Otomano en Asia Menor utilizando tecnología del siglo XIX. Sin embargo, hoy en día, la agricultura en Bulgaria se encuentra en claro declive, y más aún desde que Bulgaria se incorporó a la Unión Europea. Las cuotas que la propia Comisión ha impuesto a Bulgaria están restringiendo la producción agrícola, mientras que las tierras de Bulgaria quedan desaprovechadas. Por ejemplo, una sola granja de las 28 regiones de Bulgaria puede cubrir la cuota de producción de tomates asignada a Bulgaria por parte de la Comisión Europea. Ha sido así porque hace diez años unos datos indicaron que ése era el nivel oficial de producción. Sin embargo, nadie se fija en cuál puede ser el nivel real de producción. Actualmente, dentro de la propia Unión Europea, existen restricciones a los procesos de producción de alimentos que de otra manera podrían mejorar la situación y de hecho arrojar una medida real de cara a la lucha contra el hambre. Por tanto, mientras las cosas estén controladas por funcionarios, que solamente miran a hojas de papel y que no están interesados en nada más, lo único que nos quedarán serán promesas, no acciones."@es21
"Mina käisin Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni kohtumisel Roomas isiklikult kohal. Nägin oma silmadega, milline see konverents oli. Arvan, et peame jätma oma silmakirjalikkuse, sest kui arvestada, kui palju raha kulutasime sellise konverentsi korraldamisele, mille tulemus on tavaliselt pikk lubadusterodu, siis peaksime ehk arvutama, mitu last oleks täna näljasurmast pääsenud, kui seda raha poleks kulutatud vaid rõõmsatele juttudele, nagu paljud eelkõnelejadki on maininud. Volinik ütles, et probleem on seotud üleilmse toiduainetootmisega, aga enne, kui me hakkame teise silmast pindu ära võtma, vaadakem, milline palk meie oma silmas on. Teaduslikult on tõestatud, et minu kodumaal Bulgaarias on Euroopa Liidu kõige viljakam pinnas. 150 aastat tagasi suutsid bulgaaria talupidajad 19. sajandi tehnoloogia abil ära toita Ottomani impeeriumi kõige tihedama asustusega piirkonnad Väike-Aasias. Aga tänapäeval on Bulgaaria põllumajandus järjest enam kokku kuivamas, eriti pärast seda, kui Bulgaaria ühines Euroopa Liiduga. Kvoodid, mida komisjon ise on Bulgaariale andnud, piiravad tootmist ja Bulgaaria maa läheb raisku. Näiteks Euroopa Komisjoni poolt Bulgaariale antud tomatikvoodi täitmiseks piisab vaid ühest talust Bulgaaria 28 piirkonnas. See on nii sellepärast, et mingid andmed näitasid kümme aastat tagasi, et see on ametlik tootmismaht. Aga mitte keegi ei vaata, milline võiks olla tegelik tootmismaht. Praegu on Euroopa Liidus endas kehtestatud piirangud toiduainetootmisele, mis võiks aga hoopis olukorda suuresti parandada ja olla reaalseks abivahendiks nälja vastu võitlemisel. Niisiis on senikaua, kuni asju juhivad ametnikud, kes vaatavad ainult paberilehti ja keda miski muu ei huvita, meil üksnes lubadused ja mitte mingeid tegusid."@et5
"Arvoisa puhemies, osallistuin itse Roomassa pidettyyn FAO:n kokoukseen. Näin omin silmin, millaista siellä oli. Emme saa mielestäni olla näin tekopyhiä. Ottaen huomioon sen, miten paljon rahaa tällaisten kokousten järjestämiseen käytetään, ja sen, että niissä saadaan tulokseksi lähinnä pitkä luettelo lupauksia, meidän pitäisi kenties käyttää nämä rahat käytännöllisemmin ja laskea – niin kuin edelliset puhujat ovat todenneet – miten monta lasta olisi voitu pelastaa tänään nälkäkuolemalta, jos nämä varat olisi käytetty muuhun kuin kauniisiin puheisiin. Komission jäsen totesi ongelman liittyvän globaaliin ruoantuotantoon. Ennen kuin näemme rikan veljemme silmässä, meidän pitäisi kuitenkin huomata malka omassamme. Kotimaani Bulgarian maaperä on tieteellisten todisteiden mukaan hedelmällisintä Euroopan unionissa. Sataviisikymmentä vuotta sitten bulgarialaiset maanviljelijät kykenivät ruokkimaan ottomaanien valtakunnan tiheimmin asutut alueet Vähä-Aasiassa käyttäen 1800-luvun tekniikkaa. Nykyään – varsinkin sen jälkeen, kun Bulgaria liittyi Euroopan unioniin – maanviljely Bulgariassa vähenee tasaista tahtia. Kiintiöt, jotka komissio on asettanut Bulgarialle, rajoittavat maataloustuotantoa. Samalla maata menee Bulgariassa hukkaan. Bulgarian 28 alueella yksi tila kykenee yksin tuottamaan esimerkiksi tomaatteja määrän, joka vastaa koko kiintiötä, jonka komissio on asettanut Bulgarialle. Kiintiö on tällainen siksi, että jotkin kymmenen vuoden takaiset tiedot osoittavat tämän olleen virallinen tuotantomäärä. Kukaan ei kuitenkaan kiinnitä huomiota siihen, mikä todellinen tuotantomäärä voisi olla. Euroopan unionissa on tällä hetkellä käytössä ruoan tuotantoprosesseihin kohdistuvia rajoituksia, vaikka ruoan tuotantoprosesseilla voitaisiin muuten parantaa tilannetta huomattavasti ja ne voisivat itse asiassa olla todellinen keino torjua nälkää. Siispä niin kauan kuin asioita valvovat virkamiehet, jotka kiinnittävät huomiota vain papereihin eivätkä ole kiinnostuneita mistään muusta, kuulemme vai lupauksia emmekä näe lainkaan toimintaa."@fi7
"J’ai assisté en personne au sommet de la FAO à Rome. J’ai vu de mes propres yeux en quoi consistait cette conférence. Je pense que nous devons également faire preuve de moins d’hypocrisie car, vu l’argent dépensé pour organiser une conférence de cette ampleur dont le résultat n’est habituellement qu’une longue liste de promesses, peut-être devrions-nous nous référer à ces dépenses en termes pratiques pour calculer exactement, comme les précédents orateurs l’ont déclaré, combien d’enfants ne seraient pas morts de faim aujourd’hui si ces fonds n’avaient pas été dépensés en somptuosités. Toutefois, le commissaire a dit que le problème était une question de production alimentaire mondiale, mais avant d’enlever la paille de l’œil de notre voisin, commençons par enlever la poutre que nous avons dans le nôtre. Sur la base de preuves scientifiques, mon pays, la Bulgarie, possède les terres les plus fertiles de l’Union européenne. Il y a cent cinquante ans, les agriculteurs bulgares pouvaient nourrir les régions les plus densément peuplées de l’empire ottoman en Asie mineure, avec les technologies du XIX siècle. Mais aujourd’hui l’agriculture bulgare est en déclin constant, et même davantage depuis l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne. Les quotas que la Commission elle-même a imposés à la Bulgarie limitent la production agricole, tandis que les terres de Bulgarie sont à l’abandon. Par exemple, une seule ferme de l’une des 28 régions bulgares suffit à produire la totalité du quota de tomates alloué à la Bulgarie par la Commission européenne. Il en est ainsi parce que certaines données datant d’il y a dix ans indiquent que tel est le niveau officiel de production. Toutefois, personne n’examine quel pourrait être le niveau réel de production. Actuellement, dans l’Union européenne même, il y a des restrictions aux processus de production alimentaire alors que si ce n’était pas le cas celle-ci pourrait améliorer notablement la situation et offrir effectivement des moyens concrets de lutter contre la faim. Par conséquent, aussi longtemps que la situation sera contrôlée par des fonctionnaires qui sont penchés sur des feuilles de papier et ne s’intéressent à rien d’autre, tout ce que nous aurons, ce sont seulement des promesses et aucun acte."@fr8
"). Ott voltam a FAO római élelmezésbiztonsági csúcstalálkozóján. Saját szememmel láttam, hogy milyen volt ez a konferencia. Azt hiszem, talán meg kellene szabadulnunk a hipokrízistől, és azt a pénzt, amelyet egy ilyen konferencia megszervezésére használunk fel – amelynek eredménye általában csak ígéretek hosszú sora –, talán inkább gyakorlatiasabb célokra kellene felhasználnunk, és ki kellene számolnunk, ahogy az előttem felszólalók is mondák, hogy pontosan hány gyermeknek nem kellett volna ma éhen halnia, ha ezeket az alapokat nem a konferenciára költöttük volna el. A biztos úr azt mondta, hogy a probléma a globális élelmiszer-termeléssel függ össze, de ne a felebarátunk szemében keressük a szálkát, ha a sajátunkban még a gerendát sem vesszük észre. Tudományosan bizonyított, hogy az Európai Unión belül hazám, Bulgária rendelkezik a legtermékenyebb talajjal. Százötven évvel ezelőtt a bolgár parasztok 19. századi technológiával is képesek voltak az Oszmán Birodalom legsűrűbben lakott, kis-ázsiai régióit élelemmel ellátni. Manapság viszont folyamatosan hanyatlik a bolgár mezőgazdaság, az uniós csatlakozás óta még inkább. A Bizottság által Bulgáriára megállapított kvóták korlátozzák a mezőgazdasági termelést, miközben a bulgáriai termőföld tönkremegy. Példának okáért az Európai Bizottság által Bulgáriára megállapított paradicsomkvóta megtermeléséhez elegendő Bulgária 28 régiójából egyetlen régió egyetlen mezőgazdasági üzeme. Ez azért történhetett, mert bizonyos 10 évvel ezelőtti adatok azt sugallták, hogy ez a hivatalos termelési szint. És senki nem néz utána, hogy mekkora lehetne a valós termelési szint. Jelenleg az Európai Unión belül is korlátozva vannak az élelmiszer-termelési folyamatok – ha ez nem lenne így, az jelentős mértékben javíthatna a helyzeten, és valódi megoldást nyújthatna az éhínség ellen. De amíg a dolgokat hivatalnokok irányítják, akik csak a papírhalmokat nézik, és semmi más nem érdekli őket, addig nem marad nekünk más, csak ígéretek, a cselekvés pedig már elmarad."@hu11
"Signora Presidente, ho partecipato personalmente al vertice della FAO a Roma e ho visto con i miei occhi come si è svolto. Penso dunque che dovremmo abbandonare l’ipocrisia di cui siamo in qualche modo stati vittime perché, considerato il denaro speso per organizzare il vertice, il cui esito è stato, come sempre, soltanto un lungo elenco di promesse, forse dovremmo utilizzare in maniera più concreta tali fondi per calcolare, come si è detto in alcuni interventi che mi hanno preceduto, esattamente quanti bambini non sarebbero morti di fame oggi se le risorse non fossero state sperperate per le nostre belle favole. Nondimeno, il commissario ha affermato che il problema avrebbe a che vedere con la produzione globale di cibo; ma prima di parlare della pagliuzza nell’occhio di un altro, occupiamoci della nostra trave. Il mio paese, la Bulgaria ha, come dimostrato scientificamente, il suolo più fertile di tutta l’Europa. Centocinquanta anni fa, gli agricoltori bulgari erano in grado di sfamare le regioni più densamente popolate dell’impero ottomano in Asia minore usando la tecnologia del XIX secolo. Oggi, invece, la sua agricoltura è in costante declino, soprattutto da quando ha aderito all’Unione europea. I contingenti che la stessa Commissione ha imposto alla Bulgaria stanno limitando la sua produzione agricola, mentre i terreni del paese sono in stato di abbandono. Basta una sola azienda agricola di una delle sue 28 regioni per produrre, per esempio, l’intera quota di pomodori che le è stata assegnata dalla Commissione. Così è stato perché alcuni dati 10 anni fa hanno indicato che questo era il livello di produzione ufficiale. Nessuno valuta però quale potrebbe essere il livello di produzione reale. Attualmente, nella stessa Unione europea, vi sono limitazioni ai processi di produzione di alimenti che potrebbero diversamente migliorare in maniera significativa la situazione e rappresentare realmente una misura concreta di lotta alla fame. Pertanto, finché le cose saranno controllate da funzionari che si preoccupano soltanto di burocrazia e null’altro, tutto ciò che avremo saranno soltanto promesse senza riscontri tangibili."@it12
"Aš pats dalyvavau FAO susitikime Romoje. Savo akimis mačiau, kokia buvo ši konferencija. Manau, kad mums taip pat reikia atsisakyti šiokios tokios veidmainystės, kuri turi poveikį mums, nes atsižvelgiant į tai, kiek pinigų buvo išleidžiama tokioms konferencijoms, kaip ši, kurių rezultatas paprastai būna tik daugybė pažadų, galbūt mums reikėtų panaudoti šias išlaidas praktiškai ir paskaičiuoti, kaip sakė kalbėjusieji prieš mane, kiek vaikų šiandien nebūtų turėję mirti nuo bado, jeigu šios lėšos nebūtų buvusios išleistos tik laimingoms istorijoms. Tačiau Komisijos narys pasakė, kad problema susijusi su pasauline maisto gamyba, tačiau prieš pastebėdami krislą kito akyje turėtume pasižiūrėti, ar nėra rąsto mūsų akyse. Remiantis moksliniais įrodymais, mano šalies, Bulgarijos, dirvožemis yra derlingiausias visoje Europos Sąjungoje. Prieš šimtą penkiasdešimt metų Bulgarijos ūkininkai sugebėjo išmaitinti tankiausiai gyvenamus Otomanų imperijos regionus Mažojoje Azijoje, naudodami XIX amžiaus technologiją. Tačiau šiuo metu Bulgarijos žemės ūkis nuolat smunka – dar labiau nuo tada, kai Bulgarija įstojo į Europos Sąjungą. Kvotomis, kurias Komisija pati nustatė Bulgarijai, ribojama žemės ūkio produkcijos gamyba, nors žemė Bulgarijoje virsta tyrlaukiais. Pvz., reikia tik vieno iš 28 Bulgarijos regionų vieno ūkio, kad užaugintų visą pomidorų kvotą, kurią Bulgarijai nustatė Europos Komisija. Buvo būtent taip, nes kai kurie duomenys prieš 10 metų rodė, kad toks buvo oficialus gamybos lygis. Tačiau niekas nežiūri į tai, koks galėtų būti tikrasis gamybos lygis. Šiuo metu pačioje Europos Sąjungoje yra maisto gamybos procesų apribojimų, kurių netaikant būtų galima labai pagerinti padėtį ir iš tikrųjų pasiūlyti realią kovos su badu priemonę. Todėl tol, kol šiuos reikalus kontroliuos pareigūnai, kurie mato tik popieriaus lapus ir kurių daugiau niekas nedomina, viskas, ką mes paliksime, bus tik pažadai ir jokių veiksmų."@lt14
"Es piedalījos Romas augstākā līmeņa sanāksmē par nodrošinātību ar pārtiku, un man pašam bija iespēja pārliecināties par to, kā tā noritēja. Manuprāt, mums vajadzētu pārtraukt liekuļot, jo, ja mēs piešķiram līdzekļus, lai rīkotu tādu sanāksmi kā šī, kurā kā vienmēr izskan vienīgi nebeidzami solījumi, tad, kā jau daži deputāti izteicās pirms manis, varbūt labāk būtu precīzi aprēķināt, cik bērniem nebūtu nācies mirt no bada, ja šī nauda tiktu izlietota ne tikai skaistu runu teikšanai, bet konkrētiem bada izskaušanas pasākumiem. Komisāres kundze atzīmēja, ka problēma ir saistīta ar globālo pārtikas ražošanu, bet, pirms meklējam skabargu otra acī, mums vajadzētu mācēt saskatīt baļķi savējā. Kā liecina zinātniskie pētījumi, manā valstī Bulgārijā ir visauglīgākā zeme ES. Pirms 150 gadiem Bulgārijas lauksaimnieki, izmantojot tā laika pieticīgās tehnoloģijas, spēja nodrošināt ar pārtiku Osmaņu impērijas pat visblīvāk apdzīvotos reģionus Mazāzijā. Diemžēl mūsdienās Bulgārija piedzīvo strauju lejupslīdi vēl jo vairāk tādēļ, ka tā pievienojās Eiropas Savienībai. Komisijas noteiktās kvotas Bulgārijai neļauj izvērst lauksaimniecisko ražošanu, un zeme paliek neapstrādāta. Lai Bulgārija saražotu Eiropas Komisijas piešķirtās tomātu kvotas daudzumu, pietiek ar vienu saimniecību jebkurā no 28 šīs valsts reģioniem. Iemesls iepriekš minētajam ir tāds, ka atsevišķi dati pirms desmit gadiem liecināja, ka tāda ir faktiskā ražošanas jauda. Diemžēl neviens nav izvērtējis to, kāds varētu būt faktiskais pašreizējais ražošanas apjoms. Pašlaik Eiropas Savienībā pastāv ierobežojumi attiecībā uz pārtikas ražošanas procesiem, kurus atceļot varētu ievērojami uzlabot situāciju un veikt konkrētus pasākumus bada izskaušanai. Tādēļ, ja situāciju turpinās kontrolēt ierēdņi, kuri pieņem lēmumus, pamatojoties vienīgi uz dokumentos ietvertiem skaitļiem un neinteresējas ne par ko citu, mēs joprojām bārstīsim tukšus solījumus, bet konkrēti pasākumi tā arī netiks īstenoti."@lv13
"Аз взех лично участие в срещата на ФАО в Рим. Лично видях какво представлява тази конференция. Мисля, че трябва малко да се отърсим и от лицемерието, което ни е обхванало, защото с разходите за организиране на една такава конференция, на която обикновено резултата е само още обещания, обещания и обещания, практически с тези разходи, може би трябва да се направи една калкулация точно колко, както казаха говорещите преди мен, деца нямаше да са умрели днес от глад, ако тези средства не бяха използвани само за весели приказки. Но тук, г-н комисарят каза, че има проблем с капацитета на производство в световен мащаб на храни и преди да тръгнем да изваждаме треската от чуждото око, нека да видим гредата в своето собствено. Моята страна, България, е с научно доказано най-плодородната почва в Европейския съюз. Преди 150 г. българският земеделец с технология от 19 век е бил способен да изхранва най-гъсто населените райони на Османската империя в Мала Азия. Днес, обаче, земеделието в България запада все повече и повече. Още повече след като България се присъедини към Европейския съюз. Квотите, които самата Комисия е наложила на България, възпират земеделското производство и земите в България пустеят. Само едно стопанство в една от 28-те области в България може да произведе цялата квота, например, за домати, която е отпусната на България от Европейската комисия. Това било така, защото някакви данни отпреди 10 г. показвали, че официалното производство е толкова. Никой не гледа, обаче, колко може да бъде реалното производство. Вътре в самия Европейски съюз в момента има възпиране на процеса на производство на храна, който би могъл значително да подобри състоянието и наистина да бъде реална мярка за борба с глада. Така че, докато нещата се ръководят от чиновници, които гледат само в листа хартия и не ги интересува нищо друго, тогава всичко, с което ще си останем са само обещанията, но не и действията."@mt15
"Ik heb persoonlijk de vergadering van de Voedsel- en Landbouworganisatie in Rome bijgewoond. Ik heb met eigen ogen gezien hoe het er op die conferentie aan toeging. Ik denk ook dat we de hypocrisie die ons heeft aangetast een beetje moeten afleggen, want, gezien het geld dat wordt besteed aan de organisatie van zo’n conferentie waarvan de uitkomst gewoonlijk niet meer is dan een lange reeks beloften, moeten we die uitgaven misschien heel praktisch besteden om, zoals de vorige sprekers hebben gezegd, precies uit te rekenen hoeveel kinderen niet hadden hoeven sterven van de honger als deze gelden niet alleen waren besteed aan mooie verhalen. De commissaris heeft gezegd dat het probleem te maken heeft met de wereldvoedselproductie, maar laten we, alvorens het vlekje uit het oog van onze broeder te verwijderen, eerst de balk in ons eigen oog onderkennen. Mijn land, Bulgarije, heeft volgens wetenschappelijke gegevens de vruchtbaarste bodem in de in Europese Unie. Honderdvijftig jaar geleden wisten Bulgaarse boeren de dichtstbevolkte streken van het Ottomaanse Rijk in Klein-Azië te voeden met negentiende-eeuwse technologie. Tegenwoordig loopt de landbouw in Bulgarije echter gestaag terug, en nog sneller sinds Bulgarije lid is geworden van de Europese Unie. De quota die de Commissie zelf aan Bulgarije heeft opgelegd, beperken de landbouwproductie, terwijl steeds meer land in Bulgarije braak komt te liggen. Er is bijvoorbeeld maar één boerderij in een van de 28 regio’s van Bulgarije nodig om het complete quotum aan tomaten te produceren dat door de Europese Commissie aan Bulgarije is toegewezen. Dit quotum is ingesteld omdat uit gegevens van tien jaar geleden is gebleken dat dit het officiële productieniveau was. Niemand kijkt echter naar wat het feitelijke productieniveau zou kunnen zijn. Momenteel gelden er in de Europese Unie beperkingen op voedselproductieprocessen die anders de situatie aanzienlijk zouden kunnen verbeteren en echte mogelijkheden zouden kunnen bieden om de honger te bestrijden. Daarom krijgen we, zolang de zaken worden beheerst door functionarissen die alleen naar vellen papier kijken en niet geïnteresseerd zijn in iets anders, alleen maar beloftes en geen enkele actie te zien."@nl3
"Osobiście uczestniczyłem w spotkaniu FAO w Rzymie. Na własne oczy widziałem, jak wyglądała ta konferencja. Myślę, że powinniśmy się również zastanowić nad własną hipokryzją i choć w pewnym stopniu się jej wyzbyć. Wystarczy bowiem pomyśleć, że środki, które przeznacza się na pokrycie kosztów konferencji takiej jak ta, po której pozostaje jedynie długa lista obietnic, być może należy wykorzystać w bardziej racjonalny sposób, obliczyć – jak powiedział mój przedmówca – ile dzieci uratowalibyśmy dziś od śmierci głodowej, gdyby te środki nie zostały wydane na takie spotkania i beztroskie opowieści. Pan komisarz powiedział wprawdzie, że problem dotyczy globalnej produkcji żywności, ale zanim zauważymy źdźbło w oku bliźniego, spróbujmy dostrzec belkę we własnym.. Mój kraj – Bułgaria – ma według badań naukowych najbardziej żyzną glebę w Unii Europejskiej. Sto pięćdziesiąt lat temu bułgarscy rolnicy, wykorzystując dziewiętnastowieczną technologię, mogli wykarmić mieszkańców gęsto zaludnionych terenów imperium otomańskiego w Azji Mniejszej. Obecnie jednak następuje stały spadek znaczenia rolnictwa w Bułgarii, zwłaszcza po przystąpieniu Bułgarii do Unii Europejskiej. Kontyngenty nałożone na Bułgarię przez Komisję przyczyniają się do ograniczania produkcji rolnej, a ziemia się marnuje. Do wyprodukowania całej ilości pomidorów składającej się na kontyngent ustanowiony przez Unię Europejską wystarczy jedno gospodarstwo rolne w jednym z 28 regionów Bułgarii. Wielkość kontyngentu została określona na podstawie danych sprzed 10 lat, które były oficjalnym odzwierciedleniem poziom produkcji. Nikt jednak nie zastanowił się nad poziomem rzeczywistym. Obecnie w Unii Europejskiej istnieją ograniczenia w produkcji żywności. Ich zniesienie mogłoby w znacznym stopniu poprawić sytuację i pomóc w walce z głodem. Dlatego dopóki sytuację kontrolują urzędnicy, którzy bazują jedynie na papierowych dokumentach i niczym więcej się nie interesują, jesteśmy skazani na obietnice i brak działań."@pl16
"Participei pessoalmente na reunião da FAO em Roma. Vi com os meus próprios olhos como foi a conferência. Penso que também temos de pôr um pouco de lado a hipocrisia que nos está a afectar porque, atendendo ao dinheiro que se gasta a organizar uma conferência deste género, cujo resultado, geralmente, não passa de uma longa lista de promessas, talvez seja necessário utilizarmos esta despesa em termos práticos para calcular - tal como já disseram outros oradores - quantas crianças, exactamente, não necessitariam de ter morrido hoje de fome se estes fundos não tivessem sido gastos apenas em histórias felizes. No entanto, o Senhor Comissário disse que o problema tinha a ver com a produção mundial de alimentos, mas antes de atirarmos pedras aos outros pensemos nos nossos telhados de vidro. O meu país, a Bulgária, segundo provas científicas, possui o solo mais fértil de toda a União Europeia. Há cento e cinquenta anos, os agricultores búlgaros conseguiam alimentar as regiões mais densamente povoadas do Império Otomano na Ásia Menor, utilizando tecnologias do século XIX. No entanto, hoje em dia na Bulgária, verifica-se um declínio progressivo da agricultura, que se tem agravado desde que o país aderiu à União Europeia. As quotas que a própria Comissão impôs à Bulgária estão a restringir a produção agrícola, enquanto as terras estão ao abandono. Basta uma exploração agrícola das 28 regiões da Bulgária para produzir, por exemplo, toda a quota de tomates atribuída à Bulgária pela Comissão Europeia. Tem sido assim porque, há dez anos, certos dados indicaram que era esse o nível de produção oficial. Mas ninguém está a considerar qual poderia ser o nível de produção real. Actualmente, na própria União Europeia, existem restrições aplicáveis aos processos de produção alimentar que, a não existirem, poderiam melhorar significativamente a situação e constituir uma verdadeira medida de luta contra a fome. Por conseguinte, enquanto as coisas forem controladas por funcionários que apenas olham para folhas de papel e não estão interessados em mais nada, apenas nos restarão promessas e não haverá acção."@pt17
"Am participat personal la summit-ul FAO de la Roma. Am văzut cu propriii mei ochi cum s-a desfăşurat această conferinţă. Consider că trebuie, de asemenea, să reducem un pic ipocrizia care ne-a afectat, deoarece, având în vedere banii care se cheltuiesc pentru organizarea unei astfel de conferinţe care, de regulă, are drept rezultat o serie lungă de promisiuni, poate că trebuie să utilizăm aceste cheltuieli în termeni practici pentru a calcula, aşa cum au afirmat antevorbitorii mei, cu exactitate, câţi copii nu ar fi trebuit să moară astăzi din cauza foamei dacă aceste fonduri nu ar fi fost cheltuite pe poveşti frumoase. Cu toate acestea, domnul comisar a afirmat că problema este legată de producţia alimentară mondială, însă, înainte de a scoate paiul din ochiul fratelui nostru, haideţi să vedem mai întâi bârna din ochiul nostru. Ţara mea, Bulgaria, are, conform dovezilor ştiinţifice, solul cel mai fertil din Uniunea Europeană. În urmă cu o sută cincizeci de ani, agricultorii bulgari puteau hrăni regiunile cele mai populate ale Imperiului Otoman din Asia Mică cu ajutorul tehnologiei secolului XIX. Cu toate acestea, în prezent, agricultura bulgară se află într-un declin constant, care s-a accentuat din momentul aderării Bulgariei la Uniunea Europeană. Cotele pe care Comisia însăşi le-a impus Bulgariei frânează producţia agricolă, în timp ce pământul din Bulgaria este irosit. Este nevoie de o singură fermă din una dintre cele 28 de regiuni ale Bulgariei pentru a produce întreaga cotă de roşii, de exemplu, care este alocată Bulgariei de Comisia Europeană. Lucrurile stau astfel, deoarece unele date din urmă cu 10 ani indicau că acesta este nivelul oficial al producţiei. Cu toate acestea, nimeni nu ia în calcul care ar putea fi nivelul real al producţiei. În prezent, în cadrul Uniunii Europene înseşi, există restricţii privind procesele de producţie alimentară care, altfel, ar putea îmbunătăţi situaţia în mod semnificativ şi ar constitui de fapt o măsură reală pentru lupta împotriva foametei. Prin urmare, atâta timp cât lucrurile sunt controlate de oficiali care nu fac decât să se uite la nişte foi de hârtie şi nu sunt interesaţi de nimic altceva, vom rămâne doar cu promisiunile şi nu se va lua nicio măsură."@ro18
"Osobne som sa zúčastnil samitu FAO v Ríme. Na vlastné oči som videl, aká bola táto konferencia. Myslím si, že by sme sa mali aspoň trochu vzdať pokrytectva, ktoré nás ovplyvňuje. Vzhľadom na peniaze utratené na usporiadanie takejto konferencie, ktorej výsledkom je zvyčajne iba dlhá séria sľubov, by sme sa asi mali na tieto výdavky pozrieť prakticky a vypočítať, ako už povedali predchádzajúci rečníci, koľko detí dnes nemuselo zomrieť od hladu, keby sa tieto finančné prostriedky neminuli iba na bezstarostné rozprávanie. Pán komisár síce povedal, že tento problém súvisí s celosvetovou výrobou potravín, ale kým začneme vyberať smietku z oka blížneho, mali by sme si najskôr všimnúť brvno vo svojom. Naša krajina Bulharsko má podľa vedeckých dôkazov najúrodnejšiu pôdu v Európskej únii. Pred stopäťdesiatimi rokmi dokázali bulharskí poľnohospodári uživiť najhustejšie obývané oblasti Osmanskej ríše v Malej Ázii s využitím technológie 19. storočia. Dnes však poľnohospodárstvo v Bulharsku sústavne upadá, dokonca ešte viac po vstupe Bulharska do Európskej únie. Kvóty, ktoré samotná Komisia stanovila pre Bulharsko, obmedzujú poľnohospodársku výrobu, pričom pôda v Bulharsku leží ladom. Napríklad na výrobu celej kvóty paradajok, ktorú predpísala Bulharsku Európska komisia, stačí jediný poľnohospodársky podnik v jednom z 28 bulharských regiónov. Je to tak preto, že niektoré údaje spred 10 rokov uvádzali, že toto je oficiálna úroveň výroby. Nik sa však nepozerá na to, aká by mohla byť skutočná úroveň výroby. V rámci samotnej Európskej únie sa v súčasnosti obmedzuje výroba potravín, ktorá by inak mohla výrazne zlepšiť situáciu a ponúknuť reálne opatrenia v boji proti hladu. Preto, kým budú celú situáciu ovládať úradníci, ktorí vidia iba hárky papiera a nič iné ich nezaujíma, zostanú nám iba sľuby a žiadne reálne kroky."@sk19
"Zasedanja FAO v Rimu sem se udeležil tudi sam. Na lastne oči sem videl, kakšna je ta konferenca. Mislim, da bi morali nekoliko odvreči to hinavščino, ki nas je napadla, kajti glede na to, koliko denarja se je porabilo za organizacijo takšne konference, katere rezultat je ponavadi samo dolg niz obljub, bi mogoče morati ta izdatek porabiti v praktičen namen in izračunati, kot so dejali govorniki pred mano, natančno število otrok, ki jim danes ne bi bilo treba umreti zaradi lakote, če teh sredstev ne bi porabljali samo na srečne zgodbe. Vendar pa je gospod komisar rekel, da ima ta problem opravka s svetovno pridelavo hrane, a preden odstranimo iver iz očesa našega brata, moramo najprej videti bruno v svojem očesu. Moja država Bolgarija ima na podlagi znanstvenih dokazov najrodovitnejša tla v Evropski uniji. Pred stopetdesetimi leti so bolgarski kmetovalci lahko nahranili najgosteje poseljena območja otomanskega cesarstva v Mali Aziji z uporabo tehnologije 19. stoletja. Danes pa kmetijstvo v Bolgariji vztrajno upada, še bolj pa je začelo upadati, odkar je Bolgarija postala članica Evropske unije. Kvote, ki jih je sama Komisija naložila Bolgariji, omejujejo kmetijsko proizvodnjo, zemljišča v Bolgariji pa so čedalje bolj zapuščena. Za pridelavo celotne kvote paradižnikov na primer, ki jo je Bolgariji dodelila Evropska komisija, je dovolj samo ena kmetija v eni izmed 28 regij Bolgarije. To se dogaja zato, ker nekateri podatki izpred destih let navajajo, da je to uradna raven pridelave. Nihče pa ne pogleda, kakšna bi lahko bila dejanska raven pridelave. V Evropski uniji trenutno obstajajo omejitve v postopkih pridelave hrane, ki bi sicer lahko bistveno izboljšali razmere in dejansko ponudili pravi ukrep za boj proti lakoti. Dokler bodo torej zadeve nadzorovali uradniki, ki samo gledajo v papirje in jih ne zanima nič drugega, bomo imeli samo obljube in nobenih ukrepov."@sl20
"Jag närvarade själv vid FAO:s möte i Rom. Jag såg med egna ögon hur denna konferens var. Jag anser att vi också måste lägga ner den skenhelighet en aning som vi har drabbats av eftersom vi, med tanke på de pengar som har spenderats på att ordna en konferens som denna där resultatet vanligtvis bara är en lång rad av löften, kanske måste använda dessa pengar till praktiska ändamål som att räkna ut, precis som föregående talare sade, exakt hur många barn som inte hade behövt dö i dag av hunger om dessa pengar inte bara hade spenderats på vackra ord. Kommissionsledamoten sade dock att problemet hade att göra med det globala skyddet av livsmedel, men innan vi börjar ta ut grandet i vår broders öga bör vi först bli varse bjälken som är i vårt eget. Mitt land Bulgarien har, enligt vetenskapliga fakta, den bördigaste marken i Europeiska unionen. För 150 år sedan kunde bulgariska jordbrukare försörja de mest tätbefolkade områdena i det ottomanska riket i Mindre Asien med 1800-talets teknik. Men i dag minskar jordbruket i Bulgarien stadigt, ännu mer sedan Bulgarien gick med i Europeiska unionen. De kvoter som kommissionen själv har påtvingat Bulgarien begränsar jordbruksproduktionen medan marken i Bulgarien håller på att förfaras. Det behövs bara ett lantbruk i en av de 28 regionerna i Bulgarien för att producera hela den tomatkvot till exempel som Europeiska kommissionen har beviljat Bulgarien. Skälet till detta är att man har baserat den officiella produktionsnivån på tio år gamla uppgifter. Men ingen tittar på den riktiga produktionsnivån. Inom Europeiska unionen själv finns det för närvarande restriktioner för livsmedelsproduktionen som egentligen skulle kunna förbättra situationen avsevärt och faktiskt utgöra en riktig åtgärd för att bekämpa hungern. Så länge som saker och ting kontrolleras av tjänstemän som endast ser till vad som står på pappret och inte intresserar sig för något annat kommer det därför inte att finnas något annat än löften och en avsaknad av åtgärder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph